NL8720165A - Computer-controlled-positive expiratory pressure system. - Google Patents

Computer-controlled-positive expiratory pressure system.

Info

Publication number
NL8720165A
NL8720165A NL8720165A NL8720165A NL8720165A NL 8720165 A NL8720165 A NL 8720165A NL 8720165 A NL8720165 A NL 8720165A NL 8720165 A NL8720165 A NL 8720165A NL 8720165 A NL8720165 A NL 8720165A
Authority
NL
Grant status
Application
Patent type
Application number
NL8720165A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Puritan Bennett Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
  • A61M16/021Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes operated by electrical means
  • A61M16/022Control means therefor
  • A61M16/024Control means therefor including calculation means, e.g. using a processor
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M2230/00Measuring parameters of the user
  • A61M2230/04Heartbeat characteristics, e.g. ECG, blood pressure modulation

Description

N.0. N.0. 34705 34705

Computergestuurd positieve-uitademingsdruk stelsel. Computer-controlled-positive expiratory pressure system.

Bij een normale ademhaling gaat het middenrif van de mens omlaag teneinde de borstholte te vergroten waardoor ten opzichte van de atmosferische druk een negatieve druk in de borstholte wordt teweeggebracht. In a normal respiration, the diaphragm of the human being lowered in order to increase the chest cavity through which is brought about a negative pressure in the chest cavity with respect to the atmospheric pressure. Door de atmosferische druk wordt lucht in de negatieve-druk borstholte 5 gedreven. Due to the atmospheric pressure, air is forced into the negative-pressure chest cavity 5. Vele patiënten, zoals slachtoffers van ongelukken, die aan schok, trauma of hartaanval lijden, kunnen een respirator of ventilator nodig hebben als hulp bij de ademhaling. Many patients, including accident victims, suffering from shock, trauma or heart attack, may require a respirator or ventilator to assist with breathing. Bekende respiratoren maken gebruik van onderbroken positieve drukademtochten of zuchten teneinde de druk binnen de longen van een patiënt te vergroten totdat zij gevuld 10 zijn. Known respirators can use intermittent positive pressure breaths, sigh or in order to increase the pressure within the lungs of a patient 10 until they are filled. Op passieve wijze wordt lucht door de natuurlijke stijfheid van de longen uitgestoten. In passive mode air is expelled by the natural stiffness of the lungs.

Dergelijke respiratoren drijven een positieve-druk ademtocht in de longen die reeds op atmosferische druk zijn. Such respirators drive a positive-pressure breath into the lungs which are already at atmospheric pressure. De druk in de longen wordt tot boven atmosferische druk verhoogd in tegenstelling tot het normale 15 gebeuren hetgeen het vermogen van het hart om bloed te pompen onderdrukt. The pressure is increased to above atmospheric pressure in the lungs, in contrast to the normal 15 to happen which is the ability of the heart to pump blood suppressed. Tijdens een normale ademhaling wordt bij inademing van lucht een negatieve borstdruk ontwikkeld hetgeen er toe bijdraagt om het hart met bloed te vullen. During a normal breathing is developed a negative pressure chest by inhalation of air which it contributes to fill the heart with blood. De resulterende drukgradiënt (de werkelijk positieve druk in de periferie en de negatieve druk in de borstkas) draagt er toe 20 bij om het hart bij het openen daarvan te vullen volgend op de samen-drukking of pompbeweging van het hart. The resulting pressure gradient (the truly positive pressure in the periphery, and the negative pressure in the chest) contributes up to 20 at around the heart at the opening thereof to complete subsequent to the co-compression or pumping motion of the heart. Wanneer de druk echter in de borstkamer wordt verhoogd, zoals bij respiratoren, wordt de hoeveelheid bloed, die terugkeert of het hart binnengaat, verkleind. However, when the pressure is increased in the breast chamber, such as in respirators, the amount of blood, which returns to the heart, or enters, is reduced. Het hart moet dus tegen een hogere druk in persen of uitdrukken. The heart must therefore at a higher pressure presses or express. Een lagere cardiale 25 output is daarvan het gevolg. A lower cardiac output 25 is the result thereof.

De gebruikelijke techniek voor het verbeteren van de arteriële zuurstofspanning is het gebruik van positieve-eind-ademhalingsdruk (PEEP), waarbij een laag niveau van positieve druk in de luchtgang tussen de positieve drukademtochten wordt gehandhaafd. The usual technique for the improvement of the arterial oxygen tension, the use of positive end-respiratory pressure (PEEP), wherein a low level of positive pressure is maintained in the air path between the positive pressure breaths. De PEEP maakt ge-30 bruik van een standaard schakelaar. The PEEP ge-30 makes use of a standard switch. Een aan de klep toegevoerd druksig-naal stuurt de hoge of lage druktoestanden van de klep. A applied to the valve druksig-signal directs the high or low pressure conditions of the valve. De lage PEEP toestand wordt teweeggebracht wanneer de klep geheel open is. The low PEEP state is brought about when the valve is fully open. Een partiële sluiting van de klep wekt een hoge intraborstkasdruk tussen ademtochten in daar enige lucht van het tedale volume niet kan ontsnap-35 pen. A partial closure of the valve generates a high intra-thoracic pressure between breaths in there for some of the air volume can not escape tedale-35 pen. Bij een waterdruk echter van 10 cm van PEEP neemt de cardiale output significant af. However, in a water pressure of 10 cm of PEEP is significantly reduced cardiac output. Intraveneuze fluidums worden gebruikt om het intra-vasculaire volume te vergroten in een poging om deze afname in cardiale output te minimiseren. Intravenous fluids are used to increase the intravascular volume in an attempt to minimization this decrease in cardiac output. Bij de patiënt kan reeds een beïnvloede car- »·* ·* Λ WA . The patient can car- »already affected · * · * Λ WA. ' > J» > J »

i J Ur V >J i J Ur V> J

2 diale werking hebben waardoor de voordelen van de intravasculaire volu-metoename geminimiseerd of opgeheven wordt. 2 Diale operation have a result of which the advantages of the intravascular volu-metoename geminimiseerd or terminates. Bovendien missen patiënten, die respiratoren nodig hebben, kenmerkend een toereikende nierwer-king en kunnen zij de toegevoegde fluidums niet verwerken. In addition, lack of patients, who require respirators, typically a sufficient nierwer-tion, and they are unable to process the added fluids. Wanneer er 5 teveel intraveneuze fluidum wordt gebruikt kan het fluidum, ten opzichte van het (al dan niet geholpen) vermogen van de patiënt om het fluidum te verwerken, de longen van deze patiënt binnengaan. When 5 is used too much intravenous fluid may be the fluid, with respect to the (possibly assisted) ability of the patient in order to process the fluid, entering the lungs of the patient.

Positieve inotrope middelen worden gebruikt om de persing van het hart om meer bloed te pompen te vergroten. Positive inotropic agents are used to increase the compression of the heart to pump more blood. Vanzelfsprekend werkt het 10 hart harder dan normaal hetgeen resulteert in een mogelijke hartaanval of arrytmias. Of course, it works harder than normal heart 10 which results in a possible heart attack or arrytmias. Vaak zullen geneeskundigen een combinatie van hogere intraveneuze fluidums en positieve inotrope middelen met PEEP voorschrijven. Often, physicians will prescribe a combination of higher intravenous fluids and positive inotropic agents with PEEP.

Verscheidene onderzoekers hebben de invloed van cyclus gespeci-15 fieerde cardiale toenamen in borstkasdruk op de cardiale output geëvalueerd. Several investigators have evaluated the effect of cycle speci-fied 15 increases in cardiac chest pressure on the cardiac output. Zij hebben hoogfrequente straal ventilatie gesynchroniseerd met de verschillende fasen van het RR interval. They have high frequency jet ventilation, synchronized with the various phases of the RR interval. De onderzoekers Carlson en Pinsky hebben gevonden dat de depressiehartinvloed van positieve drukventilatie wordt geminimiseerd wanneer de positieve drukpul-20 seringen met de diastole zijn gesynchroniseerd. The researchers Carlson and Pinsky found that depression affects heart positive pressure ventilation geminimiseerd when the positive drukpul-20 lilacs are synchronized with diastole. Otto en Tyson hebben echter geen significante veranderingen in de cardiale output gevonden bij de synchronisatie van positieve drukpulsaties met verschillende delen van de cardiale cyclus. Otto and Tyson, however, have no significant changes in the cardiac output found in the synchronization of positive pressure pulses with different parts of the cardiac cycle.

Pinchak heeft de beste frequentie beschreven bij de hoge-frequen-25 tie straal ventilatie. Pinchak has described the best frequency for the high-frequency jet ventilation tie-25. Hij heeft eveneens ritmische oscillaties in de pulmonale arteriedruk (PAP) en eveneens ritmische veranderingen in de systemische bloeddruk waargenomen. He also rhythmic oscillations in pulmonary artery pressure (PAP) and also observed rhythmic changes in systemic blood pressure. Een mogelijke verklaring van deze oscillaties is dat de straal pulsaties in en uit synchronisatie met de hartgang bewegen. A possible explanation of these oscillations is that the ray pulsations move in and out of sync with the central corridor. Bij de evaluatie van zijn gegevens blijkt dat, wan-30 neer de straal luchtgang drukpiek optrad tijdens de vroege systole, er een hoge pulmonale arteriedruk en een lage systemische bloeddruk was. In evaluating its data show that 30-wan down the hallway jet air pressure peak occurred during early systole, a high pulmonary arterial pressure and was a low systemic blood pressure. Terwijl Pinchak dit niet heeft becommentarieerd tonen zijn geregistreerde gegevens aan dat de pulmonale arteriedruk toenam en afnam precies tegengesteld aan de bloeddruk. While Pinchak has not commented on this show are records that increased pulmonary artery pressure and fell exactly opposite to the pressure. Een plausibele verklaring is dat de 35 toename in pulmonale arteriedruk eenvoudigweg een reflectie is van de toename in de pulmonale vasculaire weerstand hetgeen een decrement in het vullen van het linker ventrikel veroorzaakt en derhalve een afname in de systemische bloeddruk volgend op een afname in de cardiale output. A plausible explanation is that the 35 increase in pulmonary artery pressure is simply a reflection of the increase in the pulmonary vascular resistance which is a decrement in the fill causes of the left ventricle and, therefore, a decrease in systemic blood pressure following a decrease in the cardiac output . Wanneer de lichte oscillaties in de systemische bloeddruk osei11a-40 ties in de cardiale output reflecteren zou de studie van Pinchak het ύ JLQ ϋ £ JS. When the light oscillations in the systemic blood pressure osei11a-40 concentrations in reflect the cardiac output would be the study of the Pinchak ύ JLQ ϋ £ JS.

3 werk van Pinsky en Carlson ondersteunen met de suggestie dat een positieve luchtgangdruk tijdens diastole het minst nadelig is. 3 work of Carlson and Pinsky support the suggestion that a positive pressure air corridor during diastole is least affected.

De uitvinding heeft betrekking op een computergestuurd positief uitademingsdrukstelsel om de positieve eind-uitademingsdruk (PEEP) 5 stelsels aan te vullen. The present invention relates to a computer-controlled positive expiratory pressure system in order to supplement the positive end-expiratory pressure (PEEP) of 5 systems. De output van een cardiogrammachine wordt versterkt en blokvormig bewerkt of een licht-emitierende diode van een cardiogrammachine wordt optisch bewaakt teneinde een R-golf of het begin van elektrische systole te bepalen. The output of a cardiogram machine is amplified and block-like arrangement or a light-emitting diode emitierende of a cardiogram machine is monitored optically in order to determine a R-wave or at the beginning of electrical systole. Een signaal wordt aan een vermenigvuldiger toegevoerd waarin het RR golfsignaal (periode) wordt 10 vermenigvuldigd hetgeen de duur van de RR golf met een door een medicus ingesteld variabel interval representeert. A signal is applied to a multiplier in which the RR wave signal (period) is multiplied by 10, which represents the duration of the RR wave with a variable interval is set by a physician. Het resulterende produkt (RR golf maal variabel interval) wordt gebruikt om een solenoidebe-diende drie-weg klep te triggeren. The resulting product (RR wave time variable interval) is used to trigger a solenoidebe-served three-way valve. De drie-weg klep is normaal gesloten om een positieve druk door te laten naar een standaard PEEP klep die op 15 normale wijze werkt. The three-way valve is normally closed to allow a positive pressure to a standard PEEP valve which operates in the normal manner 15. Wanneer de drie-weg klep getriggerd wordt opent hij om een relatief lage druk door te laten naar de PEEP klep zodat deze klep een lage druk bij de patiënt opwekt. When the three-way valve is triggered, it opens in order to let a relatively low pressure to the PEEP valve so that this valve generates a low pressure at the patient.

Derhalve wordt gedurende een variabele tijdverhouding direct voor de volgende hartslag de PEEP weggenomen. Thus, the PEEP is removed immediately before the next heart rate for a variable time ratio. De PEEP klep wordt gestuurd 20 doordat een drie-weg klep door de computer wordt gestuurd om drukafna-men teweeg te brengen waardoor het hart zich kan vullen. The PEEP valve 20 is controlled by a three-way valve is controlled by the computer to drukafna-one to produce a result of which the heart may fill up. Wanneer het hart zich eenmaal vult wordt de PEEP opnieuw gestart zonder enige nadelige invloeden. When the heart fills restarts once the PEEP is without any adverse effects. De ademhaling van de patiënt wordt gecoördineerd met de hartslag van de patiënt om de cardiale output tot een maximum 25 te voeren. The patient's breathing is coordinated with the heartbeat of the patient in order to perform the cardiac output up to a maximum 25. Extra druk kan direct na uitval worden vervangen in een poging om het legen van het hart te verbeteren. Additional pressure can be promptly replaced after failure in an attempt to improve the emptying of the heart.

De uitvinding zal aan de hand van een uitvoeringsvorm nader worden toegelicht met verwijzing naar de tekeningen, waarin: The invention will be with reference to an embodiment will be explained in more detail with reference to the drawings, in which:

Fig. Fig. 1 een schema geeft van de onderhavige uitvinding in zijn om-30 geving; 1 shows a diagram of the present invention, in its at-30 assembly;

Fig. Fig. 2 een blokschema geeft van de in fig. 1 aangegeven microcomputer! 2 is a block diagram of the microcomputer shown in FIG. 1! nhoud verbonden met een drie-weg klep; Contents associated with a three-way valve; en and

Fig. Fig. 3 een tweede uitvoeringsvorm toont voor het detecteren van een harts!aginterval. 3 shows a second embodiment for detecting a harts! Aginterval.

35 Het computergestuurde positieve uitademingsdrukstelsel is in fig. 35 The computer-controlled positive expiratory pressure system is illustrated in FIG.

1 in zijn omgeving aangegeven met een koppeling naar een therapeutische inrichting, zoals een PEEP stelsel. 1 is shown in its environment with a link to a therapeutic device, such as a PEEP system. Een patiënt 10 is aangegeven die een respirator of ventiolator 12 gebruikt via een standaard uitademings (PEEP) klep 14. De PEEP klep 14 opent en sluit waardoor lage en hoge 40 drukken aan de patiënt 10 worden gevoerd. A patient 10 is shown which uses a respirator or ventiolator 12 via a standard exhalation (PEEP) valve 14. The PEEP valve 14 opens and closes through which low and high 40 pressures to be fed to the patient 10. In overeenstemming met de In accordance with the

-T on , ^ s V / iu ·' JJ -T-one, ^ V s / iu · 'JJ

wi V wi V

4 uitvinding is de patiënt 10 eveneens verbonden met een cardiogram-machine (EKG) 16. Opvolgende hartslagen worden door de cardiogrammachi-ne 16 gedetecteerd en een signaal, dat elke slag representeert, wordt aan een computer 18 afgegeven. 4 invention, the patient 10 is also connected to a machine-cardiogram (EKG) 16. Subsequent heartbeats are detected by the cardiogrammachi ne-16, and a signal, which represents each stroke, is delivered to a computer 18. De details daarvan worden met verwijzing 5 naar de fig. 2 en 3 toegelicht. The details thereof shall be explained with reference 5 to the Fig. 2 and 3. Door de generator 20 wordt een variabel interval opgewekt als een tweede ingangssignaal voor de microcomputer 18, waarbij de waarde van het interval door de toeziende geneeskundige wordt ingesteld. Because of the generator 20 is generated a variable interval as a second input signal for the microcomputer 18, in which the value of the interval is set by the attending physician. De microcomputer 18 combineert het variabele-interval signaal van de generator 20 en een waarde die de periode tussen opvol-10 gende hartslagen van de cardiogrammachine 16 representeert en hij wekt een sturend uitgangssignaal op voor een solenofde 22 van een drie-weg klep 24. De drie-weg klep 24 is aan een eerste uiteinde verbonden met een positieve drukbron 26. Het tweede uiteinde van de klep is pneumatisch verbonden met een lage relatieve druk 28, terwijl een derde uit-15 einde is verbonden met de PEEP klep 14 via welke de patiënt 10 de positieve drukademtochten ontvangt. The micro-computer 18 combines the variable interval signal from the generator 20, and a value representing the period between succession--10 following heart beats of the cardiogram machine 16 represents, and it generates a steering output signal for a solenoid 22 of a three-way valve 24. The three-way valve 24 is at a first end connected to a positive pressure source 26. the second end of the valve is pneumatically connected to a low-relative pressure 28, while a third out-of-15 end is connected to the PEEP valve 14 via which the 10 patient receives positive pressure breaths.

Bij normaal bedrijf van de ventilator 12 wordt de PEEP klep 14 bediend om afwisselend lage en hoge positieve drukademtochten of zuchten (bij benadering 0,4 psi) vanaf de ventilator 12 rechtstreeks door te 20 geven aan de patiënt 10. In antwoord echter op het uitgangssignaal van de microcomputer 18 wordt de solenofde 22 bekrachtigd om aan de uitgang 30 een negatieve druk vanaf de lage relatieve drukbron 28 af te geven. During normal operation of the fan 12, the PEEP is valve 14 is operated to alternately low and high positive pressure breaths or sighing (approximately 0.4 psi) from the fan 12 directly through to 20 to the patient 10. However, to the output signal in response of the microcomputer 18, the solenoid 22 is energized to emit at the output 30, a negative pressure from the low-relative pressure source 28. De negatieve druk-output bij 30 doet de PEEP klep 14 openen. The negative-pressure output at 30 does the PEEP valve 14 to open.

Daar de PEEP klep 14 geheel geopend is wordt er door de patiënt vanaf 25 de ventilator 12 een lage druk ontvangen. Because the PEEP valve 14 is fully opened, it is through the patient 25 from the fan 12 to receive a low pressure. De resulterende lage druk treedt, in overeenstemming met de uitvinding, juist voorafgaande aan een voorspelde hartslag op om te waarborgen dat het hart bij het vullen niet tegen hoge drukken in werkt. The resulting low pressure acts, in accordance with the invention, just prior to a predicted heart rate in order to ensure that the heart when it is not filled to high pressures in working. De PEEP stelsels op zich wekken te vaak wanneer het hart slaat hoge drukken op waardoor het vullen van het 30 hart onderdrukt wordt en de cardiale output minder wordt. The PEEP systems in itself too often awaken when the heart beats at high pressures so that the filling of the heart 30 is suppressed, and the cardiac output is reduced.

In fig. 2 zijn de details van de microcomputer 18 duidelijk. In FIG. 2, the details of the micro-computer 18 clearly. Het uitgangssignaal van de cardiogrammachine (EKG) 16 wordt via een operationele versterker 32 toegevoerd aan een tijdorgaan 34 dat het versterkte EKG signaal blokvormig bewerkt om een reeks van elektrische 35 pulsen te ontwikkelen die overeenkomen met opvolgende hartslagen. The output signal of the machine cardiogram (EKG) 16 is supplied via an operational amplifier 32 to a timing means 34 which is the amplified EKG signal is processed block-shaped in order to develop a series of electrical pulses corresponding to 35 consecutive heart beats. De elektrische pulsen van het tijdorgaan 34 worden door de geheugen-calcu-lator 36 opgevangen die een periode vaststelt dat het interval tussen opvolgende hartslagen representeert. The electrical pulses of the timer 34 are taken care of by the memory-calcu-lator 36 that establishes a period in which represents the interval between successive heart beats. Deze periode wordt gebruikt om een volgende hartslag te vóórspellen zodat een lage druk aan de patiënt 40 wordt afgegeven even voor en tijdens deze volgende hartslag. This period is used to spell before the next heartbeat so that a low pressure to the patient 40 is released just before and during the next heartbeat. De varia- '-V? The variation "V? * Uiïl *** 4* 5 bele-interval generator 20 wordt door de toeziende geneeskundige ingesteld op een waarde tussen bijvoorbeeld 15 en 400 microseconden door middel van kenmerkende analoge stuurorganen. *** 4 * 5 * Uiïl bele-interval generator 20 is set by the attending physician to a value between 15 and 400 microseconds, for example, by means of typical analog control members. Het variabele-interval signaal van de generator 20 en het periodesignaal van de calculator 36 5 worden gebruikt om een produkt in de vermenigvuldiger 38 teweeg te brengen. The variable interval signal from the generator 20 and the period signal of the calculator 36 5 can be used to produce a product in the multiplier 38. Het resulterende produkt wordt gebruikt als een signaal voor het bekrachtigen van de solenofde 32 teneinde de drie-weg klep 24 te sturen. The resulting product is used as a signal for energizing the solenoid 32 so as to control the three-way valve 24.

In normale toestand verbindt de drie-weg klep 24 de positieve druk 10 26 met de output 30 waarbij de PEEP klep 14 in een gedeeltelijk gesloten positie wordt gebracht. In its normal state connects the three-way valve 24, the positive pressure is 10 26 with the output 30, wherein the PEEP valve 14 is brought into a partially closed position. De ventilator 12 kan derhalve een hoge positieve drukademtocht aan de patiënt 10 afgeven. The fan 12 can therefore deliver a high positive pressure breath to the patient 10. Neem echter aan dat de cardiogrammachine 16 elke seconde een hartslag detecteert. But suppose the EKG machine 16 every second to detect a heartbeat. Het EKG signaal wordt in de versterker 32 versterkt, door het tijdorgaan 34 15 blokvormig bewerkt, en de periode van een seconde wordt in het geheugen 36 berekend. The EKG signal is amplified in the amplifier 32, processed by the timer 34 15 block-shaped, and the period of one second is calculated in the memory 36. Wanneer de variabele-interval generator door de geneeskundige is ingesteld op 0,8 seconde, vormt de vermenigvuldiger 38 het produkt van de periode en het variabele interval (1,0 x 0,8) gelijk aan 0,8 seconde. When the variable interval generator by the physician is set to 0.8 seconds, the multiplier 38 forms the product of the period and the variable interval (1.0 x 0.8) equal to 0.8 second. Derhalve wordt 0,2 seconde voor de volgende voorspelde 20 hartslag (0,8 seconde na de laatste hartslag) de solenofde 22 bekrachtigd. Therefore, it is 0.2 seconds for the next 20 predicted heart rate (0.8 seconds after the last pulse) is energized, the solenoid 22. De drie-weg klep 24 opent nu de output 30 naar het vacuum 28. Dienovereenkomstig opent een resulterende negatieve druk geheel de PEEP klep 14 en een lage druk bereikt de patiënt. The three-way valve 24 opens, the output 30 to the vacuum opening 28. Accordingly, a resultant negative pressure is completely the PEEP valve 14 and a low pressure to reach the patient. Wanneer het hartritme zou variëren, zal het verschil tussen voorspelde en feitelijke 25 hartslagen worden gedetecteerd en zal de pulstijdsturing worden gecorrigeerd. When the heart rate would vary, the difference will be detected between the predicted and actual heart beats 25 and the pulse timing will be corrected. De tijdsduur van de puls naar de solenofde wordt door een tweede (niet aangegeven) tijdorgaan gestuurd. The duration of the pulse to the solenoid is controlled by a second timing element (not shown).

Fig. Fig. 3 toont een tweede uitvoeringsvorm voor het bepalen of aftasten van hartslagen. 3 shows a second embodiment for the determination or sensing of heart beats. Een fotodetector 40 wordt gebruikt om de flikkeren-30 de licht-emitterende diode 42, die kenmerkend een deel is van een cardiogrammachine, te detecteren. A photo detector 40 is used to control the flicker-30 to detect the light-emitting diode 42, which is typically a part of a cardiogram machine. De fotodetector 40, die inschakelt en uitschakelt met de flits van de licht-emitterende diode 42, heeft geen tijdorgaan of blokvormer nodig, en het signaal wordt rechtstreeks aan de versterker 32 toegevoerd voor een opvolgende verwerking op de wijze 35 van de in fig. 2 aangegeven uitvoeringsvorm. The photo detector 40, which switches on and off with the flash of the light-emitting diode 42, does not have a timing element or block former necessary, and the signal is directly supplied to the amplifier 32 for a subsequent processing in the manner 35 of the FIG. 2 shown embodiment.

Andere wijzigingen en varianten zijn mogelijk binnen het kader van de uitvinding. Other modifications and variations are possible within the scope of the invention. In plaats van bijvoorbeeld een microcomputer te gebruiken kan een microprocessor (bv C 64 Commodore Computer) aangepast worden en kan software worden ontwikkeld om de slagperiode te bewaken 40 en te bepalen met een programmeerbaar variabel interval voor gebruik door de geneeskundige. Instead of, for example, to use a micro-computer may be adapted a microprocessor (eg, C 64 Commodore computer) and software can be developed to monitor the stroke period 40 and to define with a programmable variable interval for use by the physician.

ü J z. j · 0 v,' J ü z. j · v 0, "

Claims (15)

 1. 1« Poortstelsel voor het sturen van een venti1atororgaan dat een positieve drukademtocht opwekt, welk stelsel omvat een aftastorgaan voor het aftasten van opvolgende hartslagen van een patiënt, een met 5 het aftastorgaan verbonden rekenorgaan voor het berekenen van de periode tussen de opvolgende hartslagen, een elektrisch met het rekenorgaan en pneumatisch met het venti1atororgaan verbonden kleporgaan voor het sturen van het venti!atororgaan, waarbij het kleporgaan zodanig is geplaatst dat het in antwoord op de berekende periode positieve drukadem-10 tochten beëindigt. 1 «Port A system for controlling a venti1atororgaan which generates a positive pressure breath, which system comprises a scanning means for the scanning of successive heartbeats of a patient, one with 5, the sensing means connected to computing means for calculating the period of time between successive heartbeats, an electrically with the arithmetic unit and to the pneumatic venti1atororgaan connected to valve means for controlling the venti! atororgaan, wherein the valve member is positioned such that the positive pressure breath-10 terminates trips in response to the calculated period.
 2. 2. Stelsel volgens conclusie 1, voorzien van een pneumatisch met het kleporgaan verbonden vacuumorgaan voor het opwekken van een lage druk voor het ventilatieorgaan via het kleporgaan. 2. A system as claimed in claim 1, provided with a pneumatically to the valve member connected to vacuum means for generating a low pressure in front of the ventilating element through the valve member.
 3. 3. Stelsel volgens conclusie 2, voorzien van een positieve-druk 15 orgaan, waarbij het kleporgaan omvat een drie-weg klep met eerste, tweede en derde uiteinden, waarbij het eerste uiteinde pneumatisch is verbonden met het venti1atororgaan, het tweede uiteinde is verbonden met het vacuumorgaan, en het derde uiteinde is verbonden met het posi-tieve-drukorgaan. 3. A system as claimed in claim 2, provided with a positive-pressure 15 member, wherein the valve member comprises a three-way valve having first, second and third ends, said first end connected pneumatically to the venti1atororgaan, the second end being connected to the vacuum means, and the third end is connected to the posi-tive-pressure member.
 4. 4. Stelsel volgens conclusie 3, waarin de drie-weg klep een sole nof de heeft die elektrisch is verbonden met het rekenorgaan en de drie-weg klep positioneert. 4. A system as claimed in claim 3, in which the three-way valve is a sole which is electrically nof the positions connected to the arithmetic unit and the three-way valve.
 5. 5. Stelsel volgens conclusie 4, voorzien van een met het rekenorgaan verbonden variabel orgaan voor het opwekken van een variabel-in- 25 terval signaal voor het rekenorgaan. 5. A system according to claim 4, provided with an arithmetic unit connected with the variable member for generating a variable interval 25-input signal to the computing means.
 6. 6. Stelsel volgens conclusie 5, waarin het rekenorgaan een verme-nigvuldigerorgaan heeft dat verbonden is met het aftastorgaan en met het variabele orgaan voor het opwekken van een produktsignaal op basis van de berekende periode maal het variabel-interval signaal. 6. A system as claimed in claim 5, wherein the arithmetic unit has a nigvuldigerorgaan avoided which is connected to the sensing means and the variable means for generating a product signal based on the computed period times the variable interval signal.
 7. 7. Stelsel volgens conclusie 6, waarin het venti!atororgaan een gepoorte klep heeft die pneumatisch is verbonden met het eerste uiteinde van het kleporgaan, waarbij de gepoorte klep wordt geopend door de pneumatische verbinding van het kleporgaan van het relatieve lage-druk bronorgaan met het venti!atororgaan, en waarin de gepoorte klep wordt 35 gesloten door de kleporgaan pneumatische verbinding van het positieve drukorgaan met het venti!atororgaan. 7. A system as claimed in claim 6, wherein the venti! Atororgaan has a ported valve that is pneumatically connected to the first end of the valve member, wherein the gated valve is opened by the pneumatic connection of the valve member of the relative low pressure source member with the venti! atororgaan, and wherein the gated valve 35 is closed by the valve member pneumatic connection of the positive pressure member with the venti! atororgaan.
 8. 8. Pneumatisch stuurstelsel voor een therapeutische inrichting van een patiënt, voorzien van een pneumatische klep waardoor een fluidum kan stromen, een aftastorgaan voor het aftasten van opvolgende harts!a-40 gen van een patiënt en voor het opwekken van slagsignalen, een reken- • * - J * - > MJV * 3 i ^ **/ / Lr» V * orgaan voor het opnemen van de afgetaste slagsignalen, voor het berekenen van de periode tussen opvolgende harts!agsignalen, en voor het opwekken van een periodesignaal, een variabel orgaan voor het opwekken van een variabel-interval signaal, een combinatieorgaan voor het ont-5 vangen en combineren van het periodesignaal en het variabele-interval signaal, welk orgaan is verbonden met het kleporgaan voor het sturen van het kleporgaan in antwoord op het gecombineerde periodesignaal en variabele-interval signaal. 8. A pneumatic control system for a therapeutic device in a patient, provided with a pneumatic valve, which can flow a fluid, a scanning means for scanning successive harts! A-40 gene from a patient, and for generating beat signals, a computing • * - J * -> MJV * 3 i ^ ** / / Lr »V * means for receiving the sensed beat signals, to calculate the period between successive harts agsignalen, and for generating a time signal, a variable! means for generating a variable interval signal, a combination device for the de-five capture and combining of the period signal and the variable-interval signal, said member being connected to the valve means for controlling the valve means in response to the combined period signal and variable interval signal.
 9. 9. Stelsel volgens conclusie 8, voorzien van een pneumatisch met 10 het kleporgaan verbonden lage-druk bronorgaan voor het opwekken van een relatief negatieve druk wanneer het kleporgaan is geopend. 9. A system as claimed in claim 8, provided with a pneumatically with the valve member 10 connected to low-pressure source means for producing a relative negative pressure when the valve member is opened.
 10. 10. Stelsel volgens conclusie 9, voorzien van een positief drukor-gaan, waarbij het kleporgaan een drie-weg klep omvat met drie uiteinden, waarbij een eerste uiteinde is verbonden met de therapeutische in- 15 richting, een tweede uiteinde is verbonden met het vacuumorgaan, en een derde uiteinde is verbonden met het positieve-drukorgaan. 10. A system according to claim 9, comprising a positive drukor-go, wherein the valve member comprises a three-way valve with three ends, wherein a first end of which is associated with the therapeutic in- 15 in the direction, a second end is connected to the vacuum means , and a third end connected to the positive-pressure member.
 11. 11. Stelsel volgens conclusie 10, waarin de drie-weg klep een so-lenoïde heeft die elektrisch is verbonden net het rekenorgaan en die de drie-weg klep positioneert. 11. A system according to claim 10, in which the three-way valve is a so-lenoïde which is electrically connected to just the calculating device, and which positions the three-way valve.
 12. 12. Stelsel volgens conclusie 11, waarin het rekenorgaan· een ver menigvuldig! 12. A system as claimed in claim 11, wherein the arithmetic unit · a remote manifold! ngsorgaan omvat dat verbonden is met het aftastorgaan en het variabele orgaan voor het opwekken van een produktsignaal op basis van de berekende periode maal het variabele-interval signaal. ngsorgaan which is connected to said sensing means and variable means for generating a product signal based on the computed period times the variable interval signal.
 13. 13. Stelsel volgens conclusie 12, waarin het aftastorgaan een ver- 25 sterkingsorgaan omvat verbonden met het aftastorgaan voor het versterken van het slagsignaal. 13. A system as claimed in claim 12, wherein the scanning element 25, a Treaties reinforcement member comprises connected to said sensing means for amplifying the beat signal.
 14. 14. Stelsel volgens conclusie 13, waarin het rekenorgaan een tijd-orgaan omvat dat verbonden is met het versterkingsorgaan voor het blokvormig bewerken van het slagsignaal en voor het opwekken van pulsen 30 voor het vermenigvuldigingsorgaan. 14. The system of claim 13, wherein the calculating device includes a time element, which is connected to the reinforcing member for the block-like processing of the beat signal and for the generation of pulses 30 to the multiplication means.
 15. 15. Stelsel volgens conclusie 12, waarin het aftastorgaan een fo-todetector omvat voor het detecteren van lichtsignalen in antwoord op de hartslag van een patiënt, waarbij de fotodetector een uitgangssignaal opwekt voor het versterkingsorgaan. 15. A system as claimed in claim 12, wherein the sensing means comprises a photo detector for detecting light signals in response to the heart rate of a patient, wherein the photodetector generates an output signal for the reinforcing member. +++++++ 8? +++++++ 8? — : s 5 -: s 5
NL8720165A 1986-03-31 1987-03-27 Computer-controlled-positive expiratory pressure system. NL8720165A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US84594286 true 1986-03-31 1986-03-31
US84594286 1986-03-31

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8720165A true true NL8720165A (en) 1988-01-04

Family

ID=25296488

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8720165A NL8720165A (en) 1986-03-31 1987-03-27 Computer-controlled-positive expiratory pressure system.

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP0273041A4 (en)
JP (2) JPS63503207A (en)
CA (1) CA1302505C (en)
DE (1) DE3790137T1 (en)
DK (1) DK162257C (en)
GB (1) GB2194892B (en)
NL (1) NL8720165A (en)
WO (1) WO1987006040A1 (en)

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0666056B1 (en) * 1994-02-07 1999-10-27 Azriel Prof. Perel Method of assessing cardiovascular function
DE9406407U1 (en) * 1994-04-18 1995-08-17 Schneider Peter Oxygen therapy unit
US8346337B2 (en) 1998-04-30 2013-01-01 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring device and methods of use
US8688188B2 (en) 1998-04-30 2014-04-01 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring device and methods of use
US8974386B2 (en) 1998-04-30 2015-03-10 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring device and methods of use
US6175752B1 (en) 1998-04-30 2001-01-16 Therasense, Inc. Analyte monitoring device and methods of use
US9066695B2 (en) 1998-04-30 2015-06-30 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring device and methods of use
US8465425B2 (en) 1998-04-30 2013-06-18 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring device and methods of use
US8480580B2 (en) 1998-04-30 2013-07-09 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring device and methods of use
US6560471B1 (en) 2001-01-02 2003-05-06 Therasense, Inc. Analyte monitoring device and methods of use
WO2002078512A8 (en) 2001-04-02 2004-12-02 Therasense Inc Blood glucose tracking apparatus and methods
US7811231B2 (en) 2002-12-31 2010-10-12 Abbott Diabetes Care Inc. Continuous glucose monitoring system and methods of use
US6949816B2 (en) 2003-04-21 2005-09-27 Motorola, Inc. Semiconductor component having first surface area for electrically coupling to a semiconductor chip and second surface area for electrically coupling to a substrate, and method of manufacturing same
US8066639B2 (en) 2003-06-10 2011-11-29 Abbott Diabetes Care Inc. Glucose measuring device for use in personal area network
US8771183B2 (en) 2004-02-17 2014-07-08 Abbott Diabetes Care Inc. Method and system for providing data communication in continuous glucose monitoring and management system
US8112240B2 (en) 2005-04-29 2012-02-07 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing leak detection in data monitoring and management systems
US7766829B2 (en) 2005-11-04 2010-08-03 Abbott Diabetes Care Inc. Method and system for providing basal profile modification in analyte monitoring and management systems
US7620438B2 (en) 2006-03-31 2009-11-17 Abbott Diabetes Care Inc. Method and system for powering an electronic device
US8226891B2 (en) 2006-03-31 2012-07-24 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring devices and methods therefor
US8732188B2 (en) 2007-02-18 2014-05-20 Abbott Diabetes Care Inc. Method and system for providing contextual based medication dosage determination
US8930203B2 (en) 2007-02-18 2015-01-06 Abbott Diabetes Care Inc. Multi-function analyte test device and methods therefor
US8123686B2 (en) 2007-03-01 2012-02-28 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing rolling data in communication systems
US7928850B2 (en) 2007-05-08 2011-04-19 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring system and methods
US8665091B2 (en) 2007-05-08 2014-03-04 Abbott Diabetes Care Inc. Method and device for determining elapsed sensor life
US8461985B2 (en) 2007-05-08 2013-06-11 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring system and methods
US8456301B2 (en) 2007-05-08 2013-06-04 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring system and methods
US8103456B2 (en) 2009-01-29 2012-01-24 Abbott Diabetes Care Inc. Method and device for early signal attenuation detection using blood glucose measurements
WO2010127050A1 (en) 2009-04-28 2010-11-04 Abbott Diabetes Care Inc. Error detection in critical repeating data in a wireless sensor system
EP2473098A4 (en) 2009-08-31 2014-04-09 Abbott Diabetes Care Inc Analyte signal processing device and methods
EP2473099A4 (en) 2009-08-31 2015-01-14 Abbott Diabetes Care Inc Analyte monitoring system and methods for managing power and noise
EP2482720A4 (en) 2009-09-29 2014-04-23 Abbott Diabetes Care Inc Method and apparatus for providing notification function in analyte monitoring systems
JP2015505251A (en) 2011-11-07 2015-02-19 アボット ダイアベティス ケア インコーポレイテッドAbbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring device and method
US9968306B2 (en) 2012-09-17 2018-05-15 Abbott Diabetes Care Inc. Methods and apparatuses for providing adverse condition notification with enhanced wireless communication range in analyte monitoring systems

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL175702C (en) * 1973-11-21 1984-12-17 Hammacher Konrad Method and device for controlling the pressure course of a respiration apparatus.
US4182366A (en) * 1976-01-08 1980-01-08 Boehringer John R Positive end expiratory pressure device
DE2746924C2 (en) * 1977-10-19 1982-09-16 Draegerwerk Ag, 2400 Luebeck, De
DE2946670A1 (en) * 1978-11-29 1980-06-04 Aga Ab Respiratory Equipment
FR2483785B1 (en) * 1980-06-10 1985-02-22 Air Liquide
JPS5822221A (en) * 1981-08-04 1983-02-09 Sumitomo Heavy Ind Ltd Retractor for counterweight supporting frame for continuous unloader
DE3242814A1 (en) * 1982-11-19 1984-05-24 Siemens Ag Method and respirator for ventilating a patient in the heart rhythm and to help blood circulation
FR2557253B1 (en) * 1983-12-22 1986-04-11 Cit Alcatel Valve, the opening works to depression
DE3401841C2 (en) * 1984-01-20 1988-06-30 Draegerwerk Ag, 2400 Luebeck, De
DE3422066C2 (en) * 1984-06-14 1989-06-22 Draegerwerk Ag, 2400 Luebeck, De

Also Published As

Publication number Publication date Type
GB8722069D0 (en) 1987-10-28 grant
DK504687D0 (en) 1987-09-25 grant
EP0273041A4 (en) 1990-01-11 application
DK162257B (en) 1991-10-07 grant
CA1302505C (en) 1992-06-02 grant
EP0273041A1 (en) 1988-07-06 application
GB2194892B (en) 1990-05-09 grant
DE3790137T0 (en) grant
DK162257C (en) 1992-03-02 grant
DK504687A (en) 1987-09-25 application
WO1987006040A1 (en) 1987-10-08 application
GB2194892A (en) 1988-03-23 application
JPS63503207A (en) 1988-11-24 application
DE3790137T1 (en) 1988-03-31 grant
JPH06125Y2 (en) 1994-01-05 grant
JPH0488952U (en) 1992-08-03 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Brochard et al. Improved efficacy of spontaneous breathing with inspiratory pressure support. Am. 19
Chambrin et al. Multicentric study of monitoring alarms in the adult intensive care unit (ICU): a descriptive analysis
Leite-Moreira et al. Afterload induced changes in myocardial relaxation: a mechanism for diastolic dysfunction
MacIntyre Respiratory function during pressure support ventilation
US4397306A (en) Integrated system for cardiopulmonary resuscitation and circulation support
US5997540A (en) High efficiency external counterpulsation apparatus and method for controlling same
US4464172A (en) Computer-control medical care system
US7100609B2 (en) Ventilatory assistance using an external effort sensor
US6179793B1 (en) Cardiac assist method using an inflatable vest
US6820618B2 (en) Method and apparatus for nullifying the imposed work of breathing
US4804358A (en) Coronary perfusion pump
US5720278A (en) Inverse proportional assist ventilation apparatus
US5249579A (en) Contrast media injector
US5660171A (en) System and method for flow triggering of pressure supported ventilation by comparison of inhalation and exhalation flow rates
US3457909A (en) Heart augmentation system provided with means for measuring intra-arterial pressure
US20060020295A1 (en) Method and apparatus for monitoring heart failure patients with cardiopulmonary comorbidities
US5697364A (en) Intermittent gas-insufflation apparatus
US7040315B1 (en) Arrangement for anaesthetising a living creature
US6485431B1 (en) Method and apparatus for determining cardiac output or total peripheral resistance
US6390091B1 (en) Method and apparatus for controlling a medical ventilator
US5735268A (en) Intermitten gas-insufflation apparatus and method therefor
US20100069761A1 (en) Method For Determining Hemodynamic Effects Of Positive Pressure Ventilation
US6609517B1 (en) Method and apparatus for providing positive airway pressure to a patient
US5626131A (en) Method for intermittent gas-insufflation
US6350242B1 (en) Respiration monitoring system based on sensed physiological parameters

Legal Events

Date Code Title Description
A1A A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
BV The patent application has lapsed