NL8700388A - Flexible tag. - Google Patents

Flexible tag. Download PDF

Info

Publication number
NL8700388A
NL8700388A NL8700388A NL8700388A NL8700388A NL 8700388 A NL8700388 A NL 8700388A NL 8700388 A NL8700388 A NL 8700388A NL 8700388 A NL8700388 A NL 8700388A NL 8700388 A NL8700388 A NL 8700388A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
plastic film
capacitors
coils
sides
windings
Prior art date
Application number
NL8700388A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Nedap Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nedap Nv filed Critical Nedap Nv
Priority to NL8700388A priority Critical patent/NL8700388A/en
Priority to NL8700388 priority
Publication of NL8700388A publication Critical patent/NL8700388A/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
  • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
  • G08B13/22Electrical actuation
  • G08B13/24Electrical actuation by interference with electromagnetic field distribution
  • G08B13/2402Electronic Article Surveillance [EAS], i.e. systems using tags for detecting removal of a tagged item from a secure area, e.g. tags for detecting shoplifting
  • G08B13/2405Electronic Article Surveillance [EAS], i.e. systems using tags for detecting removal of a tagged item from a secure area, e.g. tags for detecting shoplifting characterised by the tag technology used
  • G08B13/2414Electronic Article Surveillance [EAS], i.e. systems using tags for detecting removal of a tagged item from a secure area, e.g. tags for detecting shoplifting characterised by the tag technology used using inductive tags
  • G08B13/242Tag deactivation
  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
  • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
  • G08B13/22Electrical actuation
  • G08B13/24Electrical actuation by interference with electromagnetic field distribution
  • G08B13/2402Electronic Article Surveillance [EAS], i.e. systems using tags for detecting removal of a tagged item from a secure area, e.g. tags for detecting shoplifting
  • G08B13/2428Tag details
  • G08B13/2431Tag circuit details
  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
  • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
  • G08B13/22Electrical actuation
  • G08B13/24Electrical actuation by interference with electromagnetic field distribution
  • G08B13/2402Electronic Article Surveillance [EAS], i.e. systems using tags for detecting removal of a tagged item from a secure area, e.g. tags for detecting shoplifting
  • G08B13/2428Tag details
  • G08B13/2437Tag layered structure, processes for making layered tags
  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
  • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
  • G08B13/22Electrical actuation
  • G08B13/24Electrical actuation by interference with electromagnetic field distribution
  • G08B13/2402Electronic Article Surveillance [EAS], i.e. systems using tags for detecting removal of a tagged item from a secure area, e.g. tags for detecting shoplifting
  • G08B13/2428Tag details
  • G08B13/2437Tag layered structure, processes for making layered tags
  • G08B13/2442Tag materials and material properties thereof, e.g. magnetic material details
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • H01L27/00Devices consisting of a plurality of semiconductor or other solid-state components formed in or on a common substrate
  • H01L27/01Devices consisting of a plurality of semiconductor or other solid-state components formed in or on a common substrate comprising only passive thin-film or thick-film elements formed on a common insulating substrate

Description

' * 4 -1- '* 4 -1

Nedap NV Nedap NV

Groenlo Groenlo

Flexibele identificatielabel. Flexible tag.

De uitvinding heeft betrekking op een flexibele identifikatie-label, voor toepassing in een elektronisch winkeldiefstal detektiesysteem. The present invention relates to a flexible identification label, for use in an electronic shoplifting detection system. Deze labels worden gewoonlijk op de te beschermen artikelen geplakt en worden na betaling van het 5 artikel bij de kassa verwijderd of onwerkzaam gemaakt. These labels are usually affixed to the items to be protected and removed on payment of the 5th article at checkout or deactivated.

In geval van diefstal is de label nog aanwezig en wordt gede-tekteerd indien in de buurt gebracht van de detektiezuilen welke één of meerdere doorgangen vormen en zijn opgesteld bij de uitgangen van de verkoopruimten. In the event of theft, the label is still present, and is de-tekteerd when brought into the vicinity of the detektiezuilen which one or a plurality of passageways shapes and are disposed at the outputs of the business premises.

10 Het door aanvraagster gebruikte winkeldiefstal detektiesysteem werkt op het absorptieprincipe (Nederlandse octrooiaanvrage 8202951). 10, the shoplifting detection system used by the applicant operates on the principle of absorption (Dutch Patent Application 8202951). Dit houdt in dat de identifikatielabel energie onttrekt aan het elektromagnetische wisselveld, dat door een zend/ontvanger via de zendspoel wordt opgewekt. This implies that the identifikatielabel withdraws energy from an alternating electromagnetic field, which is generated by the transmitting coil by a transmitter / receiver.

15 Detektie van de geabsorbeerde energie vindt plaats met behulp van een detektorcircuit gekoppeld aan de zendspoel. 15 Detection of the absorbed energy takes place with the aid of a detektorcircuit coupled to the transmitting coil.

De bij deze detektiesystemen gebruikte labels bestaan uit elektrische resonantiecircuits. The labels used in this detektiesystemen consist of electrical resonant circuits. Deze resonantiecircuits kunnen zijn gevormd door een van koperdraad gewikkelde spoel, 20 verbonden met een condensator. These resonant circuits can be formed by a copper wire wound coil 20 is connected to a capacitor. Ze kunnen ook bestaan uit een flexibele geëtste spoel gemaakt van aluminium folie op een drager van kunststoffolie of papier. They can also consist of a flexible coil made of etched aluminum foil on a substrate of plastic film or paper. Het ene condensatorvlak wordt gevormd door een tweede aluminium folie aangebracht op de achterzijde van de drager, die via een doorverbinding door 25 of om de drager heen verbonden wordt met het ene uiteinde van de spoel. The one capacitor surface is formed by a second aluminum film is applied on the rear side of the support, which via a through-connection 25 through or around the carrier is connected back to the one end of the coil. Het andere uiteinde van de spoel loopt uit in het tweede condensatorvlak aan de voorzijde van de drager. The other end of the coil ends in the second capacitor surface on the front of the wearer.

Een derde mogelijke constructie is een zogenaamde transmissie-lijnlabel, waarbij de capaciteit verspreid is over het totale 30 aantal windingen van de zelfinduktie en waarbij meestal een doorverbinding van de voorzijde naar de achterzijde van de drager noodzakelijk is. A third possible construction is a so-called transmission-line label, wherein the capacitance is distributed over the total number of turns of the inductance 30 and in which usually a through-connection from the front to the rear of the wearer is necessary.

Het grootste probleem bij de constructie van deze flexibele labels is om te zorgen dat het effektieve spoeloppervlak zo 35 groot mogelijk wordt bij geringe buitenafmetingen alsmede te bereiken dat de kwaliteitsfaktor van de kring zo hoog mogelijk is. The biggest problem in the construction of these flexible labels is to ensure that the effective coil surface 35 is as large as possible with slight outer dimensions, as well as to achieve that the quality factor of the circuit is as high as possible. Het effektieve spoeloppervlak bepaalt de koppel-faktor met de zend-/ontvangspoel en daarmee de detektiege-voeligheid. The effective coil area defines the coupling factor with the transmitter / receiver coil, and thus the detektiege-sensitivity.

40 De verliesweerstand in de spoel, dit is de weerstand van de sporen, bepaalt in hoofdzaak de kwaliteitsfaktor van de resonant iekring. 40 The loss resistance in the coil, this is the resistance of the tracks, defines substantially the quality factor of the resonant iekring.

8700360 -2- »ίν 8700360 -2- »ίν

Een hoge kwaliteitsfaktor vraagt een lage weerstand van de sporen en daarmee een grote spoorbreedte. A high quality factor requires a low resistance of the tracks and hence a large track width. Brede sporën hebben echter een kleiner effektief spoeloppervlak tot gevolg. Wide tracks, however, have a smaller effective coil surface as a result.

De uitvinding betreft een nieuwe opbouw van de resonantiekring, 5 waarbij het beschikbare oppervlak beter wordt benut dan bij de tot nu toe bekende labels. The present invention relates to a new construction of the resonant circuit 5 in which the area available is utilized better than in the previously known labels.

De label volgens de uitvinding bestaat uit twee lagen metaalfolie bijvoorbeeld aluminium, gescheiden door bijvoorbeeld een drager van kunststoffolie, waarbij aan de ene zijde op het 10 aluminium papier wordt geplakt en aan de andere zijde een kleeflaag wordt aangebracht, zodat een sticker ontstaat. The label according to the invention consists of two layers of metal foil, for example aluminum, separated by, for example, a substrate of plastic film, which is pasted on one side of the 10 aluminum paper and an adhesive layer is provided on the other side, so that a sticker.

Het sporenpatroon om de spoelen en de condensatoren te vormen in de metaalfolie wordt aangebracht door middel van etstechnieken of lasersnijtechnieken. The track pattern for forming the coils and the capacitors in the metal foil is applied by means of etching techniques or laser cutting techniques. De condensatoren van de reso-15 nantiekring worden opgebouwd uit twee metaalfoliedelen aan weerszijden van de kunststof tussenfolie. The capacitors of the reso-15 nantiekring be built up from two metal foil portions on either side of the plastic intermediate film. Daar het produktie-technisch niet goed mogelijk of duur is een betrouwbare verbinding te maken tussen de twee metaalfolielagen, wordt gebruik gemaakt van tenminste twee condensatoren en tenminste 20 twee spoelen geschakeld volgens het vervangingsschema van figuur 2. Deze opsplitsing geeft het voordeel, dat de totale zelfinduktie verdeeld is over de twee zijden van het label, waardoor dit minder ruimte inneemt en het effektieve spoeloppervlak maximaal blijft. Since the production-technically not possible or expensive to make a reliable connection between the two metal foil layers, use is made of at least two capacitors and at least 20 two coils connected according to the equivalent circuit diagram of Figure 2. This division provides the advantage that the total self-inductance is divided over the two sides of the label, so that it takes up less space, and the effective coil surface remains maximum. Tevens is deze zelfinduktie zo-25 danig geconstrueerd, dat de normaal bij tegen elkaar geplaatste windingen optredende parasitaire capaciteit nagenoeg geen invloed heeft op de resonantiekring. Also, this self-inductance is so-25 severely constructed that the normal when placed against each other windings occurring parasitic capacitance has substantially no influence on the resonant circuit.

Figuur 1 geeft een mogelijke vorm van het geleiderpatroon van een elektrische resonantiekring volgens de uitvinding. Figure 1 shows a possible form of the conductor pattern of an electric resonance circuit according to the invention.

30 Figuur la geeft het geleiderpatroon van de ene zijde en figuur lb geeft het patroon van de andere zijde. 30, Figure la shows the conductor pattern of the one side, and Figure lb shows the pattern of the other side. De vlakken 1 met 7 en 2 met 6 vormen de condensatoren. The planes 1, 7 and 2, 6 form the capacitors. De sporen vormen de lucht-spoel, waarbij beide geleiderlagen een halve spoel bevatten. The tracks form the air-coil, in which two conducting layers include a half-coil. Essentieel voor de uitvinding is, dat de twee condensatoren 35 en de twee spoelhelften gelijke capaciteit respektievelijk zelfinduktie hebben. It is essential for the invention that the two capacitors 35 and the two spool halves have equal capacity, respectively, self-inductance. De gelijke condensatoren en spoelhelften maken het mogelijk een bijna identieke vorm van de twee geleiderlagen te maken, zodanig dat sporen met gelijke potentiaal tegenover elkaar liggen en de door deze sporen gevormde para-40 sitaire capaciteit aan weerszijden steeds dezelfde potentiaal heeft. The equal capacitors and coil halves to make it possible to make an almost identical form of the two conductor layers, such that tracks having the same potential are located opposite each other, and the para-40 combining academic capacitance formed by these traces on either side always have the same potential. In figuur 1 zijn de lijnstukken met gelijke potentiaal 3 en 8, 4 en 9, 5 en 10. Deze lijnstukken hebben op tegenover elkaar liggende punten dezelfde potentiaal, waardoor er via de parasitaire capaciteit tussen de geleiders geen stroom zal 45 gaan lopen. In Figure 1, the line segments with similar potential 3 and 8, 4 and 9, 5, and 10. These line segments are on opposite points at the same potential, so that no current will be 45 to walk through the parasitic capacitance between the conductors. Bij de lijnstukken 11, 12, 13 en 14 treedt niet dezelfde potentiaal op. When the line sections 11, 12, 13 and 14 does not occur at the same potential. Het effect van de parasitaire capaciteit kan hier verminderd worden, door de sporen versprongen ten opzichte van elkaar te plaatsen, waardoor de door de sporen gevormde capaciteit minimaal is. The effect of the parasitic capacitance can be reduced in this case, by placing the traces offset with respect to each other, whereby the trace formed by the capacitance is minimal.

870 CSCD 870 CSCD

% 5ί k -3- Ιη het vervangingsschema van figuur 2 komen de condensatoren uit figuur 1 overeen met de condensatoren 15 en 16. % 5ί k -3- Ιη the equivalent circuit diagram of Figure 2, the capacitors shown in Figure 1 correspond to the capacitors 15 and 16.

De spoelhelften zijn 17 en 18. De condensatoren 19, 20 en 21 representeren de parasitaire capaciteit tussen de geleider-5 lagen. The coil halves 17 and 18. The capacitors 19, 20 and 21 represent the parasitic capacitance between the conductor-5 layers. In dit vervangingsschema is eenvoudig te zien, dat door de symmetrie de potentiaal over de parasitaire capaciteiten altijd nul zal zijn. In this equivalent circuit is easy to see, that the potential across the parasitic capacitances due to the symmetry will always be zero.

8700386 8700386

Claims (3)

1. Identificatielabel ten behoeve van bijvoorbeeld elektronische winkeldiefstal detektiesystemen bestaande uit een drager met daarop aangebracht een elektrische resonantie-kring in de vorm van geleidende metaalfolies, gescheiden 5 door bijvoorbeeld een kunststoffolie met het kenmerk, dat de resonantiekring gevormd wordt door tenminste twee serie geschakelde spoelen, aan de uiteinden verbonden door tenminste twee condensatoren, waarbij de spoelen en de condensatoren identiek zijn wat betreft het aantal windingen, 10 de zelfinduktie en de capaciteit en waarbij de kunststof folie het diëlektricum vormt van de condensatoren, zodat geen onderlinge elektrisch geleidende verbinding nodig is tussen de metaalfolies ter weerszijden van de kunststoffolie. 1. Identification label for the purpose of, for example, electronic shoplifting detektiesystemen consisting of a support having provided thereon an electric resonant circuit in the form of conductive metal foils, separated 5 by, for example, a plastic film, characterized in that the resonant circuit is formed connected coils by at least two series , connected by at least two capacitors at the ends, wherein the coils and the capacitors are identical in terms of the number of turns, 10 to the self-inductance and the capacitance, and wherein the plastic film, the dielectric forms of the capacitors, so that the need for a common electrically conductive connection between the metal foils on both sides of the plastic film.
2. Identificatielabel volgens conclusie 1 met het kenmerk, dat de spoelen ter weerszijden van de kunststoffolie ten opzichte van elkaar zodanig zijn gepositioneerd dat de elektrische potentiaal, die ontstaat over twee tegenover elkaar liggende punten van de wikkelingen van de spoel ter 20 weerszijden van de kunststoffolie indien de identificatielabel zich bevindt in het elektromagnetische wisselveld van een tot het systeem behorende zend/ontvanger, steeds nagenoeg nul volt is, zodat via de door de wikkelingen ter weerszijde van de kunststoffolie gevormde parasitaire capa-25 citeit nagenoeg geen stroom vloeit. 2. Identification label according to claim 1, characterized in that the coils at both sides of the plastic film at are positioned in such a way relative to each other such that the electrical potential which is created on two opposite points of the windings of the coil to 20 on both sides of the plastic film if the identification tag is located in an alternating electromagnetic field of a belonging to the system transmitter / receiver, is always substantially zero volts, so that flow through the through the windings on either side of the plastic foil shaped parasitic capa-25 capacity substantially no current.
3. Identificatielabel volgens een of beide voorgaande conclu-sie(s) met het kenmerk, dat op de plaatsen waar de wikkelingen ter weerszijden van de kunststoffolie elkaar noodzakelijkerwijs moeten kruisen, teneinde te bereiken dat 30 de elektrische potentiaal over de parasitaire condensatoren nagenoeg nul volt is, te zorgen dat deze wikkelingen zodanig zijn aangebracht dat ze niet precies tegenover elkaar liggen ter weerszijden van de kunststoffolie maar juist tussen elkaar, zodat er op deze plaatsen een zo gering mogelijke 35 parasitaire capaciteit ontstaat. 3. Identification label according to one or both of the preceding recited in claim (s), characterized in that at the locations where the coils necessarily have to cross at both sides of the plastic film to each other, in order to achieve that 30 the electrical potential substantially zero volts across the parasitic capacitors is, to ensure that these windings are disposed in such a way that they do not lie exactly opposite each other on either side of the plastic sheet but rather between each other, so that at these locations results in a parasitic capacitance 35 as low as possible. 87 0 0 3 8 8 87 0 0 3 8 8
NL8700388A 1987-02-17 1987-02-17 Flexible tag. NL8700388A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8700388A NL8700388A (en) 1987-02-17 1987-02-17 Flexible tag.
NL8700388 1987-02-17

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8700388A NL8700388A (en) 1987-02-17 1987-02-17 Flexible tag.
DE19883880856 DE3880856D1 (en) 1987-02-17 1988-02-16 Flexible acquisition brand.
DE19883880856 DE3880856T2 (en) 1987-02-17 1988-02-16 Flexible acquisition brand.
EP19880200272 EP0280361B1 (en) 1987-02-17 1988-02-16 A flexible detection label
CA000559035A CA1283963C (en) 1987-02-17 1988-02-16 Flexible detection label
US07/156,807 US4864280A (en) 1987-02-17 1988-02-17 Flexible detection label

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8700388A true NL8700388A (en) 1988-09-16

Family

ID=19849587

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8700388A NL8700388A (en) 1987-02-17 1987-02-17 Flexible tag.

Country Status (5)

Country Link
US (1) US4864280A (en)
EP (1) EP0280361B1 (en)
CA (1) CA1283963C (en)
DE (2) DE3880856T2 (en)
NL (1) NL8700388A (en)

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5103210A (en) * 1990-06-27 1992-04-07 Checkpoint Systems, Inc. Activatable/deactivatable security tag for use with an electronic security system
JPH04321190A (en) * 1991-04-22 1992-11-11 Mitsubishi Electric Corp Antenna circuit and its production for non-contact type portable storage
US5142270A (en) * 1991-05-22 1992-08-25 Checkpoint Systems Inc. Stabilized resonant tag circuit and deactivator
US5241299A (en) * 1991-05-22 1993-08-31 Checkpoint Systems, Inc. Stabilized resonant tag circuit
US5142292A (en) * 1991-08-05 1992-08-25 Checkpoint Systems, Inc. Coplanar multiple loop antenna for electronic article surveillance systems
US5218189A (en) * 1991-09-09 1993-06-08 Checkpoint Systems, Inc. Binary encoded multiple frequency rf indentification tag
US5234345A (en) * 1991-09-27 1993-08-10 Weinblatt Lee S Survey technique for readership of publications
US5182544A (en) * 1991-10-23 1993-01-26 Checkpoint Systems, Inc. Security tag with electrostatic protection
US5276431A (en) * 1992-04-29 1994-01-04 Checkpoint Systems, Inc. Security tag for use with article having inherent capacitance
US5751256A (en) * 1994-03-04 1998-05-12 Flexcon Company Inc. Resonant tag labels and method of making same
FI98866C (en) * 1994-04-06 1997-08-25 Tuotesuoja Sirpa Jaervensivu K Product safety sensor
NL9400810A (en) * 1994-05-18 1996-01-02 Nedap Nv Deactiveer- and coding for a contactless or antitheft tag.
GB9605889D0 (en) * 1996-03-07 1996-05-22 Dolphin Jarvis P Labels
NL1003100C2 (en) * 1996-05-14 1997-11-18 Nedap Nv A security tag with increased sensitivity.
DE19705722A1 (en) * 1996-08-06 1998-02-19 Esselte Meto Int Gmbh Resonant circuit for electronic article surveillance
US6169482B1 (en) 1996-08-06 2001-01-02 Meto International Gmbh Resonant circuit for electronic anti-theft element
DE19648883A1 (en) * 1996-11-26 1998-05-28 Buenger Bob Textil Anti-theft system, particularly for textiles, leather goods o. Like.
ES2120913B1 (en) * 1997-01-31 1999-06-01 Germark S A A security tag and a device for manufacturing.
NL1005195C2 (en) * 1997-02-06 1998-08-07 Nedap Nv Label Protection against electrostatic fields.
WO1998040930A1 (en) * 1997-03-10 1998-09-17 Precision Dynamics Corporation Reactively coupled elements in circuits on flexible substrates
DE10336025B4 (en) * 2003-08-01 2006-05-24 Mühlbauer Ag Apparatus and method for applying transponders or transponder parts to a continuously moving substrate web
US20070164865A1 (en) * 2005-11-04 2007-07-19 Gerald Giasson Security sensor system
US8508367B2 (en) 2009-09-21 2013-08-13 Checkpoint Systems, Inc. Configurable monitoring device
US8452868B2 (en) 2009-09-21 2013-05-28 Checkpoint Systems, Inc. Retail product tracking system, method, and apparatus
GB2498109B (en) * 2010-07-29 2015-01-28 Murata Manufacturing Co Resonant circuit and antenna device
US20140266935A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Senseonics, Incorporated Mini flat antenna system

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3810147A (en) * 1971-12-30 1974-05-07 G Lichtblau Electronic security system
US3863244A (en) * 1972-06-14 1975-01-28 Lichtblau G J Electronic security system having improved noise discrimination
US4021705A (en) * 1975-03-24 1977-05-03 Lichtblau G J Resonant tag circuits having one or more fusible links
US4369557A (en) * 1980-08-06 1983-01-25 Jan Vandebult Process for fabricating resonant tag circuit constructions
DE3143208C2 (en) * 1981-10-30 1984-07-05 Max-E. Dipl.-Ing. 7320 Goeppingen De Reeb
NL8202951A (en) * 1982-07-21 1984-02-16 Nedap Nv Absorption Detection System.
US4605845A (en) * 1982-12-14 1986-08-12 Shigekazu Takeda Detectable card and entry and departure checking apparatus utilizing the same
US4598276A (en) * 1983-11-16 1986-07-01 Minnesota Mining And Manufacturing Company Distributed capacitance LC resonant circuit
US4583099A (en) * 1983-12-27 1986-04-15 Polyonics Corporation Resonant tag circuits useful in electronic security systems
US4658264A (en) * 1984-11-09 1987-04-14 Minnesota Mining And Manufacturing Company Folded RF marker for electronic article surveillance systems
US4717438A (en) * 1986-09-29 1988-01-05 Monarch Marking Systems, Inc. Method of making tags

Also Published As

Publication number Publication date
EP0280361A1 (en) 1988-08-31
DE3880856T2 (en) 1993-08-26
CA1283963C (en) 1991-05-07
DE3880856D1 (en) 1993-06-17
US4864280A (en) 1989-09-05
EP0280361B1 (en) 1993-05-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2205899T3 (en) RFID tag with a resonant circuit parallel to magnetically decouple the label of your environment.
JP4151916B2 (en) Data communication and electronic article surveillance tag
AU2005307755B2 (en) Combination EAS and RFID label or tag with controllable read range
US5867100A (en) Air Coil a security badge and a transponder
CN1162814C (en) Activatable and deactivatable security tag with enhanced electrostatic protection for use in electronic security system
KR100525584B1 (en) Apparatus for magnetically decoupling an RFID tag
RU2386169C2 (en) Object with electromagnetic coupling module
AU2001283216B2 (en) Rfid tag assembly and system
EP0704928A2 (en) RF transponder system with parallel resonant interrogation and series resonant response
KR100744714B1 (en) Resonant frequency tag and method for controlling tag frequency
US6392544B1 (en) Method and apparatus for selectively activating radio frequency identification tags that are in close proximity
JP4263359B2 (en) Identification tag with enhanced security
JP4058919B2 (en) Contactless ic labels, contactless ic card, ic module for non-contact ic label or contactless ic card
FI112125B (en) equipped with an electrostatic protection security tag
US20080068177A1 (en) Combination eas and rfid label or tag with controllable read range using a hybrid rfid antenna
EP0642107A1 (en) Methods and apparatus for the making of electronic article surveillance tags and improved electronic article surveillance tags produced thereby
CN1158636C (en) Applications of radio frequency identification systems
EP0407532B1 (en) Antenna structure for an electronic article surveillance system
US7443299B2 (en) Extended range RFID system
KR100191975B1 (en) Radio frequency circuit and memory in thin flexible package
ES2401910T3 (en) Radio frequency identification method
US5751256A (en) Resonant tag labels and method of making same
US6043746A (en) Radio frequency identification (RFID) security tag for merchandise and method therefor
US5982284A (en) Tag or label with laminated thin, flat, flexible device
US7804411B2 (en) Combination EAS and RFID label or tag using a hybrid RFID antenna