New! Search for patents from more than 100 countries including Australia, Brazil, Sweden and more

NL8600646A - Metal-to-coated supported catalysts. - Google Patents

Metal-to-coated supported catalysts. Download PDF

Info

Publication number
NL8600646A
NL8600646A NL8600646A NL8600646A NL8600646A NL 8600646 A NL8600646 A NL 8600646A NL 8600646 A NL8600646 A NL 8600646A NL 8600646 A NL8600646 A NL 8600646A NL 8600646 A NL8600646 A NL 8600646A
Authority
NL
NETHERLANDS
Prior art keywords
characterized
catalyst
carbon
carrier
silica
Prior art date
Application number
NL8600646A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Unilever Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Unilever Nv filed Critical Unilever Nv
Priority to NL8600646 priority Critical
Priority to NL8600646A priority patent/NL8600646A/en
Publication of NL8600646A publication Critical patent/NL8600646A/en

Links

Classifications

  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
  • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
  • C10G45/00Refining of hydrocarbon oils using hydrogen or hydrogen-generating compounds
  • C10G45/02Refining of hydrocarbon oils using hydrogen or hydrogen-generating compounds to eliminate hetero atoms without changing the skeleton of the hydrocarbon involved and without cracking into lower boiling hydrocarbons; Hydrofinishing
  • C10G45/04Refining of hydrocarbon oils using hydrogen or hydrogen-generating compounds to eliminate hetero atoms without changing the skeleton of the hydrocarbon involved and without cracking into lower boiling hydrocarbons; Hydrofinishing characterised by the catalyst used
  • C10G45/06Refining of hydrocarbon oils using hydrogen or hydrogen-generating compounds to eliminate hetero atoms without changing the skeleton of the hydrocarbon involved and without cracking into lower boiling hydrocarbons; Hydrofinishing characterised by the catalyst used containing nickel or cobalt metal, or compounds thereof
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
  • B01J23/00Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00
  • B01J23/38Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of noble metals
  • B01J23/40Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of noble metals of the platinum group metals
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
  • B01J23/00Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00
  • B01J23/70Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of the iron group metals or copper
  • B01J23/72Copper
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
  • B01J23/00Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00
  • B01J23/70Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of the iron group metals or copper
  • B01J23/74Iron group metals
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
  • B01J33/00Protection of catalysts, e.g. by coating
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
  • B01J37/00Processes, in general, for preparing catalysts; Processes, in general, for activation of catalysts
  • B01J37/02Impregnation, coating or precipitation
  • B01J37/024Multiple impregnation or coating
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
  • B01J37/00Processes, in general, for preparing catalysts; Processes, in general, for activation of catalysts
  • B01J37/08Heat treatment
  • B01J37/082Decomposition and pyrolysis
  • B01J37/084Decomposition of carbon-containing compounds into carbon

Abstract

A catalyst consists of a porous carrier contg. SiO2, on which have been deposited w.r.t. 100 sq.m of internal specific surface, 0.2-0.5 g of C, and then 0.005-0.3 g of catalytic metal w.r.t. 1 g of catalyst. The carrier contains SiO2 and Al2O3, and is esp. SiO2/Al2O3 with Al2O3:SiO2 ratio 90:10-10:90 (75:25-90:10). The catalyst has BET surface of 75-450 sq.m/g, and contains a catalytic metal with atomic number 21-79, pref. Ni, Cu, Co, Pt or Pd. The internal surface of a porous carrier contg. SiO2, with specific internal surface of 70-450 (150-300) sq.m/g is coated with a thin layer of C, and then with the catalytic metal.

Description

τ R 7016 (R) ^ '* τ R 7016 (R) ^ '*

Metaal op gecoate drager katalysatoren - 1 - Metal-to-coated supported catalysts - 1 -

Het is algemeen bekend om poreus SiOj-houdend materiaal als drager voor katalysatoren toe te passen. It is generally known to use porous SiO-containing material as a carrier for catalysts.

Als zodanig worden vooral guhr, silica# amorfe alumina-silicas en silica-aluminas alsmede kleimineralen 5 toegepast. As such, are mainly Guhr, silica-alumina # amorphous silicas and silica-aluminas as well as clay minerals 5 is employed. Deze dragers bezitten als regel een BET-totaal oppervlakte van tenminste 100 rn^/g. These carriers generally have a BET total surface area of ​​at least 100 rn ^ / g.

Nu is gebleken dat indien men vervolgens op dit drager-materiaal een katalytisch metaal als bv nikkel# cobalt# 10 koper of ijzer aanbrengt dat er metaal-drager inter-akties optreden welke de aktiviteit van de katalysator aantasten of teniet doen. Now it has been found that if one then this carrier material is a catalytic metal such as nickel, for example, #, # 10 copper or iron cobalt make that there is metal-support inter-actions occur which affect the activity of the catalyst or extinguish. Er kunnen zich bv inaktieve metaalsilikaten of metaalhydroxysilikaten vormen of er kunnen eventueel nog andere reakties met het inwendig 15 oppervlakte plaatsvinden. It may form for instance, or inactive metaalsilikaten metaalhydroxysilikaten or there may optionally yet other reactions take place with the inner surface 15.

Nu zijn er weliswaar diverse inerte dragers bekend doch deze hebben als regel een zeer laag specifiek BET-oppervlakte van slechts enkele m^/g (bv Ti02 of 20 carborundum) of het dragermateriaal is microporeus als bv aktieve kool terwijl anderzijds pyrolytische koolstof - dat verkregen wordt door bv pyrolyse van polymeren.als polyvinylchloride~een ongeschikte textuur bezit. Now, a variety of inert supports, although there are known, but these have as a rule a very low BET specific surface area of ​​only a few m ^ / g (for example, TI02 or 20 carborundum) or the carrier material is microporous as for example, activated carbon while the other part of pyrolytic carbon - which is obtained for example, by the pyrolysis of polyvinyl chloride polymeren.als ~ possesses an inappropriate texture.

25 Er werd nu gevonden>dat bepaalde# nieuwe katalysatoren een hoge activiteit en lange levensduur voor bv het hydrogeneren van organische verbindingen of het ontzwavelen van koolwaterstoffen bezitten. 25 It has now been found> # that certain new catalysts have a high activity and long life for instance the hydrogenation of organic compounds or the desulphurisation of hydrocarbons. Deze nieuwe katalysatoren bestaan uit een poreus Si02-bevattend 30 dragermateriaal met een BET-oppervlakte tussen 75 en 450 m^/g waarop per 100 inwendig specifiek oppervlakte een hoeveelheid van 0,2 tot 0,5 g koolstof en vervolgens 0,005 tot 0,30 g metaal per g katalysator is aangebracht. These new catalysts are comprised of a porous Si02 containing 30 support material having a BET surface area between 75 and 450 m ^ / g per 100 on which inner surface a specific amount of 0.2 to 0.5 g of carbon, and then from 0.005 to 0.30 g of metal per g catalyst has been provided.

.% * **- .£ £ n' .% *. ** - £ £ n '

ié 0 Vi U *SV IE 0 V U * SV

» ..... ».....

• ' R 701-6 (R) - 2 - • "R 701-6 (R) - 2 -

Bij voorkeur bevat het uitg&ngsdragermateriaal zowel S1O2 als AI2O3 en meer in het bijzonder is het een alumina silica of een silica-alumina met een oxide verhouding tussen 90/10 en 10/90, liefst tussen 75/25 en 5 90/10 (AI2O3/S1O2)· Soms heeft het voordeel om zuur geaktiveerd dragermateriaal toe te passen. Preferably, the out & ngsdragermateriaal both S1O2 and Al2O3 and, more particularly, it is an alumina silica or a silica-alumina with an oxide ratio of between 90/10 and 10/90, preferably between 75/25 and 90/10 5 (Al2O3 / S1O2) · Sometimes it is advantageous to use acid-activated carrier.

Als metaal bevat de katalysator als regel een metaal waarvan het atoomnummer van 21 tot 79 bedraagt en bij 10 voorkeur is het metaal een overgangsmetaal als bv If metal, the catalyst usually contains a metal whose atomic number of 21 to 79 by weight and at 10 Preferably, the metal is a transition metal as e.g.

cobalt, nikkel, koper, platina of palladium of mengsels daarvan. cobalt, nickel, copper, platinum or palladium or mixtures thereof. Na coaten met koolstof en opbrengen van metaal bezit de gerede katalysator als regel een inwendig oppervlakte tussen 75 en 450 bij voorkeur tussen 150 en 15 400 m^/g. After coating with carbon, and depositing metal possesses the finished catalyst as a rule, an inner surface area of ​​between 75 and 450, preferably between 150 and 15400 m ^ / g.

Zowel het opbrengen van de koolstof coating als het aanbrengen van het katalytisch werkende metaal kan geschieden volgens diverse technieken: 20 De koolstof coating kan worden aangebracht door pyrolyse van'een organische verbinding in aanwezigheid van de drager. Both the application of the carbon coating as the application of the catalytically active metal may be effected by various techniques: 20 The carbon coating may be applied by pyrolysis van'een organic compound in the presence of the carrier. De poreuze structuur van de anorganische drager bepaalt de poreuze structuur van de uiteindelijke drager, mits de pyrolyse bij voldoende lage temperatuur 25 wordt uitgevoerd. The porous structure of the inorganic support determines the porous structure of the final carrier, provided that the pyrolysis at a sufficiently low temperature is 25 is executed.

1. - De coating kan worden aangebracht door de drager te impregneren met een waterige oplossing van een geschikte organisch materiaal, bv oppervlak 30 aktieve stoffen: een polyoxyethyleenalkylether een alkalimetaalzeep een alkylbenzeensulfonaat een alkyl(benzeen)fosfonaat 35 een alkylamine (cxo“c18^ 1. - The coating may be applied by impregnating the support with an aqueous solution of a suitable organic material, for example, surface-active agents 30, a polyoxyethylene alkyl ether an alkali metal soap an alkylbenzenesulfonate an alkyl (benzene) phosphonate 35 is an alkylamine (CxO "c18 ^

Algemeen: nonionics, anionics, cationics of mengsel daarvan al of niet gecombineerd met andere verbindingen. General: nonionics, anionics, cationics, or mixture thereof, whether or not in combination with other compounds.

2. - De coating kan worden aangebracht door de drager • *»S -V f. 2. - The coating may be applied by the wearer • * »S -V f.

& J ',i 'j ~ ' 'J & J ', i' j ~ '' J

1 ” 4 1 "4

R 7016 <R) I R 7016 <R) I

- 3 - te impregneren met in water opgeloste polymeren ale polyvinylalcohol, monosacchariden, polyvinylpyrrólidon. - 3 - to be impregnated with water-soluble polymers, ale, polyvinyl alcohol, monosaccharides, polyvinylpyrrolidone. Vooral koolhydraten als monosacchariden, oligosacchariden en 5 polysacchariden bleken uitstekend bruikbaar. Especially carbohydrates as monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides 5 proved perfectly usable.

3. De coating kan ook worden aangebracht door de drager te impregneren met een niet vluchtige organische verbinding of een niet-waterige oplossing van een 10 niet-vluchtige organische verbinding of polymer als - triglyceride - polybutadieen - polystyreen IS Na deze impregnatie wordt de drager gecalcineerd bij 120-600*C, zo mogelijk aan de lucht of anders in een . 3. The coating can also be applied by impregnating the support with a non-volatile organic compound or a non-aqueous solution of a 10 non-volatile organic compound or polymer as a - triglyceride - polybutadiene - polystyrene IS After this impregnation is calcined, the carrier at 120-600 * C, if possible, to the air or otherwise in a. inerte atmosfeer als bvstikstof, waarna de organische fase in de poreuze drager pyrolyseert en koolstof wordt afgezet op het inwendig oppervlak. as bvstikstof inert atmosphere, after which the organic phase pyrolyses in the porous support and carbon is deposited on the inner surface. Indien nodig worden 20 meerdere impregnaties uitgevoerd naar keuze voor of na calcineren. If necessary, 20 multiple impregnations are carried out either before or after calcination.

4. De coating kan worden aangebracht door een instabiel 25 gas bij hoge temperatuur over de drager te leiden waarbij ten gevolge van pyrolyse koolstof wordt afgezet. 4. The coating can be applied by passing an unstable gas 25 at a high temperature over the carrier in which is deposited as a result of pyrolysis carbon. Geschikte gassen zijn: etheen, propeen, buteen, butadieen, benzeèn ed Déze techniek wordt oa beschreven in US-A- 4 018 943. De pyrolyse 30 temperatuur wordt bepaald door de stabiliteit van de gekozen verbinding en zal tussen 350 *C en 850eC bedragen. Suitable gases are: ethylene, propylene, butene, butadiene, benzene, etc. This technique is for example described in US-A-4 018 943. The pyrolysis 30 temperature is determined by the stability of the compound chosen, and will be between 350 ° C and 850eC amounts .

Op het dragermateriaal wordt volgens één der bovenvermelde technieken of door een combinatie daarvan, 35 afhankelijk van het specifiek oppervlakte, 4-60% bij **v *«. On the carrier material is as claimed in any one of the above-mentioned techniques or by a combination thereof, 35 depending on the specific surface, 4-60% when v ** * «. ^ ~v Λ J 41 : c * ;· ΰ -** o Λ ^ ~ v J 41: c * · ΰ - ** o

V V

- 4 - ' *- Η R 7016 (R) voorkeur van 10-40% koolstof afgezet. - 4 - '* - Η R 7016 (R), preferably from 10-40% of carbon deposited. Er dient voor gezorgd te worden dat het inwendig oppervlak geheel bedekt is bij een zo laag mogelijk koolstof gehalte. Care should be taken to ensure that the internal surface is covered entirely with a carbon content as low as possible. Bij een te hoge bedekkingsgraad worden de porieën geheel 5 gevuld met koolstof waardoor de toegankelijkheid van de katalysator daalt. At too high a degree of coverage of the pores completely filled with 5 carbon are thereby decreasing the accessibility of the catalyst. Tevens onstaan dan ongewenste microporieën in de koolstoflaag. Also, develop undesirable than micropores in the carbon layer. De drager bevat 0,2-0,5 gram koolstof per 100 m2"inwendig specifiek oppervlakte (Dus bij een inwendig specifiek oppervlak 10 (SBET) 250 m2/g, 0,4 gram koolstof en 1 gram anorganische drager is er derhalve 28,55¾ koolstof;aanwezig).. De dikte van de koolstoflaag varieert van 1,5 tot .6, bij voorkeur 1,5 tot 3,10~1Qm. The carrier contains 0.2-0.5 gram of carbon per 100 m2 "internal specific surface area (So if an internal surface area of ​​10 (S BET) 250 m2 / g, 0.4 grams of carbon, and 1 gram of inorganic carrier, there is, therefore, 28, 55¾ carbon; available) .. the thickness of the carbon layer ranges from 1.5 to .6, preferably 1.5 to 3.10 ~ 1 sqm.

15 vervolgens wordt op de aldus met koolstof gecoate drager een katalytisch aktief metaal of metaal combinatie aangebracht. 15 is then on the thus-carbon-coated carrier provided with a catalytically active metal or metal combination. Het aanbrengen van het metaal kan via bekende katalysatorbereidingsmethoden, zoals: - porievolume impregnatie met een waterige oplossing van 20 een geschikt metaalzout. The application of the metal can over the known catalyst preparation methods, such as: - pore volume impregnation with an aqueous solution of 20 is a suitable metal salt.

- porievolume impregnatie met een ammoniakale raetaal-oplossing (bv nikkel). - pore volume impregnation with an ammoniacal raetaal solution (for example, nickel). Tijdens het drogen wordt ammoniak uitgekookt waarna metaalverbindingen 25 precipiteren. During the drying, ammonia is boiled, after which metal compounds 25 precipitate.

- porievolume impregnatie met een ureum houdende oplossing van het metaal. - pore volume impregnation with a urea-containing solution of the metal. Tijdens het drogen wordt , ureum ontleed waarna metaalverbindingen op het 30 inwendig oppervlak van de drager precipiteren. During drying, after which decompose urea metal compounds to precipitate on the internal surface 30 of the carrier.

- Precipitatie van metaalverbindingen vanuit een suspensie van de drager in een ammoniakale metaal-oplossing (bv nikkel), door uitkoken van ammoniak. - Precipitation of metal compounds from a slurry of the carrier in an ammoniacal metal solution (eg, nickel), by cook-out of ammonia.

35 Vervolgens wordt de gecoate, geïmpregneerde drager gedroogd, indien nodig gecalcineerd (veelal in een inerte atmosfeer) en geaktiveerd bv door reduktie. 35 followed by drying the coated, impregnated carrier is calcined, if necessary, (generally in an inert atmosphere) and activated by reduction, eg.

n rj f> t\ 5 ƒ. n rj f> t \ ƒ 5. « V & ' JV 0 *0 "V & 'JV 0 0 *

J J

* 1 R 7016 (R) - 5 - i * 7016 R 1 (R) - 5 - i

De gerede katalysator bevat dan als regel tussen 0,5 en 30% metaal en heeft een kristallietgrootte tussen 1 en 5 nanometer. The finished catalyst contains then as a rule between 0.5 and 30% of metal, and has a crystallite size of between 1 and 5 nanometers. De aldus verkregen katalysator bleek zeer geschikt, vooral qua aktiviteit en levensduur, voor het 5 hydrogeneren van organische verbindingen in het bijzonder onverzadigde oliën en vetten. The catalyst thus obtained proved to be very suitable, particularly in terms of activity and durability, for 5 hydrogenating organic compounds, in particular unsaturated oils and fats. Ook bleek deze katalysator zeer geschikt voor het ontzwavelen van koolwaterstoffen als petroleum en frakties daarvan. Also this catalyst proved to be very suitable for the desulfurization of hydrocarbon materials such as petroleum and fractions thereof.

IQ De aanvrage wordt door de volgende voorbeelden geïllustreerd: IQ The application is illustrated by the following examples:

Voorbeeld I Example I

15 Amorf silica, PV= 1,7 ml/g, sBET= 270 m2/g werd geïmpregneerd met een waterige oplossing die 59% sucrose bevatte. 15 Amorphous silica, PV = 1.7 ml / g, S BET = 270 m 2 / g was impregnated with an aqueous solution containing 59% sucrose. De geïmpregneerde silica werd gedroogd bij 100*C en vervolgens 2 uur gecalcineerd bij 250eC aan de lucht. The impregnated silica was dried at 100 * C and then calcined for 2 hours at 250EC in air. Na deze behandeling bevatte de drager 30% 20 koolstof. After this treatment, the carrier containing 20 to 30% carbon. De aldus verkregen drager werd geïmpregneerd met een ammoniakaleoplossing van cobalt-hydroxy-carbonaat volgens de techniek van porievolume-impregnatie. The support thus obtained was impregnated with an ammoniacal solution of cobalt hydroxy-carbonate, according to the technique of pore volume impregnation. De verkregen katalysator werd gedroogd bij 100*C en vervolgens gecalcineerd bij 400'G gedurende 1 25 uur, onder N2 atmosfeer. The resulting catalyst was dried at 100 * C and then calcined at 400'G for 1 to 25 hours, under N2 atmosphere. Na sulfidatie bij 350eC in een atmosfeer van 90% H2 en 10% HjS was de verkregen katalysator aanmerkelijk aktiever in de ontzwaveling van thiopheen bij 350*C en 10 atmosfeer H2 dan een overeenkomstige katalysator bereid op het 30 silica zonder koolstof-coating. After sulfidation at 350eC in an atmosphere of 90% H 2 and 10% HJS the resulting catalyst was significantly more active in the desulphurization of thiophene at 350 ° C and 10 atm H 2 than a similar catalyst prepared in the carbon-30, silica without a coating.

Voorbeeld II Example II

Dezelfde gecoate drager uit voorbeeld I werd 35 geïmpregneerd met een ammoniakale oplossing van nikkelcarbonaat en werd gedroogd bij 100eC. The same coated carrier 35 from Example I was impregnated with an ammoniacal solution of nickel carbonate, and was dried at 100EC. De aldus thus

* I * I

• t I • t I

*' ft 7016 tR) j - 6 - verkregen katalysator werd bij 400 *C gedurende een half uur gereduceerd in een atmosfeer van waterstof en bleek aktiever in de hydrogenering van onverzadigde organische verbindingen dan een overeenkomstige 5 katalysator bereid op het niet-gecoate silica. * 'Ft 7016 tR) j - 6 - obtained catalyst was reduced at 400 ° C for half an hour in an atmosphere of hydrogen and was found more active in the hydrogenation of unsaturated organic compounds other than a corresponding 5 catalyst prepared on the non-coated silica.

Voorbeeld III Example III

Amorf silica-alumina 85/15 (S*°2/A12°3^ 10 Sbet=440 m^/g werd 1 uur gedehydrateerd bij 500"C. De thermisch behandelde silica-alumina werd nu geïmpregneerd met een oplossing van 50% glucose in water en de geïmpregneerde drager werd gedroogd bij 120"C. Na drogen werd de geïmpregneerde drager 1 uur gecalcineerd 15 bij 250eC aan de lucht. De aldus met koolstof gecoate drager werd geïmpregneerd met een ammoniakale oplossing van cobalt-hydroxy-carbonaat en vervolgens gedroogd bij 100eC, daarna 1 uur gecalcineerd bij 400eC onder een stikstof atmosfeer. De gerede katalysator werd 20 geaktiveerd in een atmosfeer van 90% Hj en 10% bij 350“C en werd toegepast voor de ontzwaveling van een mengsel bestaande uit 90% tolueen, 1,5% thiopheen, 1,5% pyridine en 7% cyclohexaan, bij 350“C en 10 atm H^· De katalysator bleek aanzienlijk aktiever dan een 25 katalysator bereid op het niet gecoate amorfe silica-alumina. Amorphous silica-alumina 85:15 (S * O 2 / A12 ° 3 ^ 10 S BET = 440 m ^ / g was dehydrated for 1 hour at 500 "C. The heat-treated silica-alumina was now impregnated with a solution of 50% glucose in water and the impregnated carrier was dried at 120 "C. After drying, the impregnated support is calcined for 1 hour 15 at 250EC in air. the resulting carbon-coated carrier was impregnated with an ammoniacal solution of cobalt hydroxy-carbonate, and then dried at 100EC, and then calcined for 1 hour at 400eC under a nitrogen atmosphere. the finished catalyst was 20 activated in an atmosphere of 90% Hj and 10% at 350 "C, and was used for the desulfurization of a mixture consisting of 90% of toluene, 1 , 5% thiophene, 1.5% pyridine, and 7% of cyclohexane, at 350 "C and 10 atm H ^ · the catalyst proved to be significantly more active than a catalyst prepared at 25, the non-coated amorphous silica-alumina.

Voorbeeld IV Example IV

30 De gecoate drager uit voorbeeld III werd geïmpregneerd met eenzelfde ammoniakale oplossing van nikkelcarbonaat en vervolgens gedroogd bij 100eC. The coated carrier 30 from Example III was impregnated with the same ammoniacal solution of nickel carbonate, and then dried at 100EC. De aldus verkregen katalysator werd temperatuur geprogammeerd gereduceerd (delta T= 2eC/min.Tmax.=400eC) en deze maximale 35 temperatuur werd een half uur gehandhaafd. The catalyst thus obtained was reduced geprogammeerd temperature (delta T = 2eC / min.Tmax. = 400eC), and this maximum 35 temperature was maintained for half an hour. De katalysator was aanzienlijk aktiever in de hydrogenering van onverzadigde organische verbindingen (zoals soja- 'JQU 0 4 9 ♦ ' * R 7016 CR) ! The catalyst was significantly more active in the hydrogenation of unsaturated organic compounds (such as soy bean 'JQU 0 4 9 ♦' * 7016 R CR)! - 7 - * olie en benzeen) den een katalysator bereid op het niet gecoate amorfe silica-alumina. - 7 - * oil and benzene) den a catalyst prepared on the non-coated amorphous silica-alumina.

Voorbeeld V 5 EXAMPLE 5

Het silica uit voorbeeld I werd geïmpregneerd met een oplossing bestaande uit 1 deel polyoxyethyleen-alkylether en 2 delen water. The silica of Example I was impregnated with a solution consisting of 1 part of polyoxyethylene alkyl ether, and 2 parts water. De geïmpregeneerde drager werd gedroogd bij 100*C en vervolgens 1 uur gecalcineerd 10 bij 200eC aan de lucht. The impregnated support was dried at 100 * C and subsequently calcined for 1 hour at 10 200 ° C in air. De calcinatie temperatuur werd verhoogd tot 350*C waarbij de N2 als inerte atmosfeer werd gebruikt. The calcination temperature was increased to 350 ° C in which the N 2 was used as the inert atmosphere.

* *

De gecoate drager werd geïmpregneerd met een ammoniakale 15 oplossing van nikkelcarbonaat; The coated carrier was impregnated with an ammoniacal solution of nickel carbonate 15; gedroogd bij 100*C en gecalcineerd bij 400*C onder een inerte atmosfeer. dried at 100 ° C and calcined at 400 * C under an inert atmosphere. De gerede katalysator werd ingezwaveld met 10% H2S in H2 bij 350®C en gebruikt voor de ontwaveling van het mengsel zoals gespecificeerd in voorbeeld III. The finished catalyst was ingezwaveld with 10% H 2 S in H 2 at 350®C and used for the survive traditional desulfurization of the mixture as specified in Example III. De 20 katalysator was aanzienlijk aktiever dan een katalysator bereid op de niet gecoate silica. The 20 catalyst was significantly more active than a catalyst prepared on the non-coated silica.

ï . ï.

Claims (14)

1. Katalysator bestaande uit een poreus Si02-bevattend dragermateriaal waarop per 100 m^ inwendig specifiek oppervlakte een hoeveelheid van 0,2 tot 0/5 g koolstof en vervolgens 0,005 tot 0,3 g katalytisch metaal per gram katalysator is aangebracht. 1. A catalyst comprising a porous Si02-containing carrier material to which per 100 m ^ internal specific surface an amount of from 0.2 to 0/5, and then 0.005 g of carbon to 0.3 g per gram of catalytic metal catalyst has been provided.
2. Katalysator volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de drager zowel Si02 als A1202 bevat. 2. A catalyst according to claim 1, characterized in that the carrier contains both SI02 as A1202.
3. Katalysator volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk dat de drager een alumina-silica of een silica-alumina is met een Al202/Si02 verhouding tussen 90/10 en 10/90 bij voorkeur tussen 75/25 en 90/10. 3. A catalyst as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the carrier is an alumina-silica or a silica-alumina with an Al202 / SI02 ratio between 90/10 and 10/90, preferably between 75/25 and 90/10.
4. Katalysator volgens conclusie 1, 2 of 3, met het kenmerk, dat deze een BET-totaal oppervlakte tussen 75 en 450 m^/g bezit. 4. A catalyst according to claim 1, 2 or 3, characterized in that it has a BET total surface area between 75 and 450 m ^ / g.
5. Katalysator volgens één der conclusies 1 t/m 4, met het kenmerk, dat het katalytische metaal een atoomnummer tussen 21 en 79 bezit. 5. A catalyst according to any one of claims 1 / m 4, characterized in that the catalytic metal has an atomic number of between 21 and 79 released.
6. Katalysator volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat men als metaal nikkel, koper, kobalt, platina of palladium toegepast. 6. A catalyst according to claim 5, characterized in that, as metal is nickel, copper, cobalt, platinum or palladium is used.
7. Werkwijze voor het coaten van het inwendig oppervlak van een poreus Si02-bevattend dragermateriaal met een laagje koolstof met het kenmerk, dat het specifiek inwendig oppervlakte van het dragermateriaal tussen 70 en 450 m^/g, bij voorkeur tussen 150 en 300 m^/g bedraagt, de aangebrachte hoeveelheid koolstof tussen 0,2 en 0,5 g per 100 m^ inwendig oppervlakte bedraagt en dat vervolgens op de gecoate drager 0,005 tot 0,3 g katalytisch metaal per gram katalysator wordt aangebracht. 7. A method for coating the inner surface of a porous Si02-containing carrier material with a layer of carbon, characterized in that the specific internal surface area of ​​the support material is between 70 and 450 m ^ / g, preferably between 150 and 300 m ^ / g, then the applied amount of carbon is between 0.2 and 0.5 g per 100 m ^ is internal surface, and that subsequently on the coated carrier is 0.005 to 0.3 g of catalytic metal per gram of catalyst is applied. fs Λ £ /. fs £ Λ /. £ï ï £
0. U v - 9 - , · -R 7016 (R) * 0. U v - 9 - · R 7016 (R) *
8. Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de drager een alumina-silica of een silica-alumina is met een Si02 verhouding die ligt tussen 90/10 en 10/90, bij voorkeur tussen 75/25 en 90/10« 8. A method according to claim 7, characterized in that the carrier is an alumina-silica or a silica-alumina with a SI02 ratio of between 90/10 and 10/90, preferably between 75/25 and 90/10 «
9. Werkwijze volgens conclusie 7 of 8, met het kenmerk, dat \ de Si02-bevattende drager vooraf met zuuf geactiveerd is. 9. A method according to claim 7 or 8, characterized in that \ is pre-activated with zuuf the Si02-containing carrier. 10« Werkwijze volgens conclusies 7, 8 of 9 met het kenmerk, dat een laagje koolstof wordt aangebracht door impregnatie met een organische verbinding gevolgd door pyrolyse. 10 «A method according to claims 7, 8 or 9, characterized in that a layer of carbon is deposited by impregnation with an organic compound followed by pyrolysis. c ft c ft
11. Werkwijze volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat de koolstof coating wordt aangebracht door impregnatie met een koolhydraat gevolgd door pyrolyse. 11. A method according to claim 10, characterized in that the carbon coating is applied by impregnation with a carbohydrate, followed by pyrolysis.
12. Werkwijze volgens één der conclusies 7 t/m 10, met het kenmerk, dat het katalytische metaal door impregneren wordt aangebracht. 12. A method according to any one of claims 7 t / m 10, characterized in that the catalytic metal is applied by impregnation.
13. Werkwijze voor het hydrogeneren van onverzadigde organische verbindingen, met het kenmerk, dat een katalysator volgens één der voorgaande conclusies wordt toegepast. 13. A process for the hydrogenation of unsaturated organic compounds, characterized in that a catalyst according to any one of the preceding claims is applied.
14. Werkwijze voor het ontzwavelen van koolwaterstoffen door deze bij verhoogde temperatuur in aanwezigheid van waterstof met een katalysator volgens één der conclusies 1 t/m 12 te behandelen. 14. A method for the desulfurization of hydrocarbons, by treating the same at an elevated temperature in the presence of any one of claims hydrogen with a catalyst 1 t / m 12. r .*> λ ·\ > • ' · · ; . * R> λ · \> • '·; ! ! . . , · jy 'V » · Jy 'V'
NL8600646A 1986-03-13 1986-03-13 Metal-to-coated supported catalysts. NL8600646A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8600646 1986-03-13
NL8600646A NL8600646A (en) 1986-03-13 1986-03-13 Metal-to-coated supported catalysts.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8600646A NL8600646A (en) 1986-03-13 1986-03-13 Metal-to-coated supported catalysts.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8600646A true NL8600646A (en) 1987-10-01

Family

ID=19847705

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8600646A NL8600646A (en) 1986-03-13 1986-03-13 Metal-to-coated supported catalysts.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL8600646A (en)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5037791A (en) * 1988-07-28 1991-08-06 Hri, Inc. Porous metal oxide supported carbon-coated catalysts and method for producing same
US5108597A (en) * 1990-03-22 1992-04-28 Regents Of The University Of Minnesota Carbon-clad zirconium oxide particles
US5182016A (en) * 1990-03-22 1993-01-26 Regents Of The University Of Minnesota Polymer-coated carbon-clad inorganic oxide particles
US5254262A (en) * 1990-03-22 1993-10-19 Regents Of The University Of Minnesota Carbon-clad zirconium oxide particles
US5271833A (en) * 1990-03-22 1993-12-21 Regents Of The University Of Minnesota Polymer-coated carbon-clad inorganic oxide particles
US5470814A (en) * 1993-07-30 1995-11-28 University Of Delaware CMS/SiO2 /Al2 O3 catalysts for improved selectivity in the synthesis of amines from methanol and/or dimethyl ether and ammonia
EP0681868B1 (en) * 1994-05-13 2003-07-30 KataLeuna GmbH Catalysts Carbon containing catalyst support and process for its preparation

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5037791A (en) * 1988-07-28 1991-08-06 Hri, Inc. Porous metal oxide supported carbon-coated catalysts and method for producing same
US5108597A (en) * 1990-03-22 1992-04-28 Regents Of The University Of Minnesota Carbon-clad zirconium oxide particles
US5182016A (en) * 1990-03-22 1993-01-26 Regents Of The University Of Minnesota Polymer-coated carbon-clad inorganic oxide particles
US5254262A (en) * 1990-03-22 1993-10-19 Regents Of The University Of Minnesota Carbon-clad zirconium oxide particles
US5271833A (en) * 1990-03-22 1993-12-21 Regents Of The University Of Minnesota Polymer-coated carbon-clad inorganic oxide particles
US5346619A (en) * 1990-03-22 1994-09-13 Regents Of The University Of Minnesota Carbon-clad zirconium oxide particles
USRE34910E (en) * 1990-03-22 1995-04-18 Regents Of The University Of Minnesota Carbon-clad zirconium oxide particles
US5470814A (en) * 1993-07-30 1995-11-28 University Of Delaware CMS/SiO2 /Al2 O3 catalysts for improved selectivity in the synthesis of amines from methanol and/or dimethyl ether and ammonia
US5482909A (en) * 1993-07-30 1996-01-09 University Of Delaware CMS/SiO2 /Al2 O3 catalysts for improved selectivity in the synthesis of amines from methanol and/or dimethyl ether and ammonia
EP0681868B1 (en) * 1994-05-13 2003-07-30 KataLeuna GmbH Catalysts Carbon containing catalyst support and process for its preparation

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3472763A (en) Catalytic hydrogenation of diolefins
Landau et al. Hydrodesulfurization of methyl-substituted dibenzothiophenes: fundamental study of routes to deep desulfurization
Radovic et al. Carbon materials in catalysis
US5338716A (en) Non-oxide metal ceramic catalysts comprising metal oxide support and intermediate ceramic passivating layer
Barton et al. Solid acid catalysts based on supported tungsten oxides
US3972829A (en) Method of depositing a catalytically active metallic component on a carrier material
US4652687A (en) Process for the dehydrogenation of dehydrogenatable hydrocarbons
US4006103A (en) Catalyst for treating exhaust gas from internal combustion engine
US5897846A (en) Catalytic converter having a catalyst with noble metal on molecular sieve crystal surface and method of treating diesel engine exhaust gas with same
Sohn et al. Acidity of nickel silicate and its bearing on the catalytic activity for ethylene dimerization and butene isomerization
Rodriguez-Reinoso The role of carbon materials in heterogeneous catalysis
US4024171A (en) Aluminum borate catalyst compositions and use thereof in chemical conversions
US4394302A (en) Hydrodesulfurization catalyst on lithium-containing support and method for its preparation
US3920538A (en) Demetallation with nickel-vanadium on silica in a hydrocarbon conversion process
US4252687A (en) Catalysts
Welters et al. Influence of zeolite acidity on thiophene hydrodesulfurization activity
US4001144A (en) Process for modifying the pore volume distribution of alumina base catalyst supports
WO1995031280A1 (en) High activity catalysts
US5759947A (en) Bifunctional catalyst containing multimetal oxides
Wu et al. On the surface sites of MoP/SiO2 catalyst under sulfiding conditions: IR spectroscopy and catalytic reactivity studies
CN1990104A (en) Molecular sieve catalyst, preparing method and use thereof
US3856702A (en) Aluminum borate catalyst compositions
US3223652A (en) Preparation of iron group metal catalysts
Aoyama et al. Characterization of highly active silver catalyst for NOx reduction in lean-burning engine exhaust
US4504593A (en) Process for manufacturing supported bimetallic or plurimetallic catalysts comprising one or more metals from group VIII and at least one metal from group IV and the resultant catalysts thereof

Legal Events

Date Code Title Description
BV The patent application has lapsed