NL8400169A - Sensor for absolute position. - Google Patents

Sensor for absolute position. Download PDF

Info

Publication number
NL8400169A
NL8400169A NL8400169A NL8400169A NL8400169A NL 8400169 A NL8400169 A NL 8400169A NL 8400169 A NL8400169 A NL 8400169A NL 8400169 A NL8400169 A NL 8400169A NL 8400169 A NL8400169 A NL 8400169A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
strip
scale
detection
characterized
parts
Prior art date
Application number
NL8400169A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Stichting Ct Voor Micro Elektr
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Stichting Ct Voor Micro Elektr filed Critical Stichting Ct Voor Micro Elektr
Priority to NL8400169 priority Critical
Priority to NL8400169A priority patent/NL8400169A/en
Publication of NL8400169A publication Critical patent/NL8400169A/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B7/00Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic means
    • G01B7/003Measuring arrangements characterised by the use of electric or magnetic means for measuring position, not involving coordinate determination

Description

*” « X Sch/lh/3, CMB * "" X Sch / lh / 3, CMB

-1- -1-

Korte aanduiding: Opnemer voor absolute positie i / Short title: sensor for absolute position i /

De uitvinding betreft een inrichting voor het weergeven van vooraf op magnetische wijze geregistreerde informatie, omvattende tenminste één paar samenwerkende onderling beweegbare elementen, waarvan het eerste een schaalverdeling 5 en het tweede een met die schaalverdeling samenwerkend aanwijsorgaan draagt, bijvoorbeeld voor het meten van de onderlinge positie van die elementen of het weergeven van video- of audio-informatie en andere informatie zoals gegevens op credit-cards, streepjescodes en dergelijke. The invention relates to an apparatus for reproducing pre-magnetically recorded information, comprising at least one pair of cooperating mutually movable elements, the first of which a graduated scale 5, and the second carries a co-operating indicator device with which scale, for example for the measurement of the mutual position of these elements, or displaying video or audio information and other information such as data on credit cards, bar codes and the like.

10 Een dergelijke inrichting is in diverse uitvoeringen bekend. 10 Such a device is known in diverse embodiments. Als voorbeeld zal hierna een meetinrichting worden besproken. As an example, will be discussed hereinafter referred to as a measuring device.

Voor het meten van een onderlinge verplaatsing langs een rechte lijn kan als voorbeeld worden gedacht aan 15 schroefmicrometers en schuifmaten, terwijl ook dergelijke inrichtingen bestaan voor het meten van de onderlinge hoek tussen twee beweegbare elementen. For the measurement of a relative displacement along a straight line, can as an example be thought of screw 15 micrometers, and calipers, while also exist such devices for measuring the relative angle between two movable elements. Begrepen dient dan ook te worden, dat het woord positie gegeneraliseerd moet worden opgevat. Got must therefore be that the word generalized position should be interpreted.

20 Tevens richt de uitvinding zich op een bijvoorbeeld met een draaibank te koppelen inrichting van het beschreven type, die dan wordt ingezet voor de besturing van de betreffende gereedschapsmachine en niet als zelfstandige meetinrichting dient. 20 In addition, the invention is directed to a, for example, to be coupled with a lathe apparatus of the type described, which is then used for the control of the relevant machine tool, and does not serve as a self-measurement device.

25 Veelal is het van belang, een bijvoorbeeld digitale uit- lezing.van de meetwaarde te kunnen verkrijgen, terwijl ook binnen het kader van een hulpinrichting voor bijvoorbeeld een gereedschapsmachine het van belang kan zijn, te beschikken over met de gemeten onderlinge positie samenhangende elek-30 trische signalen voor het besturen van de gereedschapsmachine. 25, In many cases, it is important, for example, to be able to obtain a digital output lezing.van the measured value, while also within the scope of an auxiliary device, for example, a machine tool, it may be important to dispose of the measured relative position associated elec- 30 trical signals for controlling the machine tool. In dit verband zou kunnen worden gedacht aan een schaalverdeling, die is uitgevoerd als een continu gemagnetiseerde schaalstrook van hard magnetisch materiaal, waarvan de magnetisatie over het meetbereik varieert tussen twee 35 uiterste waarden, terwijl het aanwijsorgaan middelen omvat voor het meten van die magnetisatie, die aldus kan worden omgezet in een elektrisch uitgangssignaal. In this connection, consideration can be given to a scale division, which is designed as a continuous magnetized shell strip of hard magnetic material, of which the magnetization over the measuring range varies between two 35 extreme values, while said designating means comprises means for measuring the magnetization, which is can thus be converted into an electrical output signal. Een dergelijke 8400169 -2- rt ix if analoge uitvoering blijkt evenwel bij nadere overweging niet eenvoudig realiseerbaar te zijn met de gewenste reproduceerbaarheid. Such 8400169 -2- rt ix if analog implementation, however, is apparent on further consideration not have to be simple to realize with the desired reproducibility.

Gebruik van een bijvoorbeeld lineair over de lengte van 5 de schaalstrook verlopende magnetisatie heeft het nadeel, dat storende invloeden kunnen worden ondervonden van oa magnetische stoorvelden, temperatuurvariaties en variaties in de afstand tussen het aanwijsorgaan en de schaalstrook, terwijl"het tevens niet eenvoudig is om de magnetisatie met de vereiste 10 nauwkeurigheid aan te brengen in de schaalstrook. Use of a, for example, linearly over the length of 5, the scale strip extending magnetization has the disadvantage that interference can be encountered from third magnetic interference fields, temperature variations, and variations in the distance between the indicator device and the scale strip, while "it is also not easy to to arrange the magnetization 10 with the required accuracy in the scale strip.

Denkbaar is verder, dat de schaalverdeling is uitgevoerd 'als een schaalstrook met een aantal dwars op de verplaat-singsrichting van de elementen gerichte banen, welke banen kunnen worden afgetast door bijbehorende detectie-elementen. It is conceivable, furthermore, that the scale has been carried out 'like a shell having a plurality of strip-facing webs transversely to the displacement direction of the elements, which webs may be sensed by corresponding detection elements.

15 Die detectie-elementen zijn derhalve dwars op de verplaat-singsrichting geplaatst en uitgevoerd als één ferromagne-tische strip, waarvan het vlak loodrecht staat op de schaalstrook. These detection elements 15 are thus at right angles to the displacement direction placed and executed as a single ferromagnetic aliphatic strip, the plane of which is perpendicular to the scale strip. De schaalstrook kan in zijn langsrichting zijn onderverdeeld in delen van gelijke lengten. The scale strip may be sub-divided in its longitudinal direction into parts of equal lengths. De banen en die delen 20 begrenzen cellen, die in de verplaatsingsrichting gediscre- tiseerde, bijvoorbeeld binaire informatiecodes kunnen dragen. The orbits and which share 20 define cells, which rised gediscre- in the direction of displacement, for example, can carry binary information codes. Een eenvoudig voorbeeld is een binaire getallenrij. A simple example is a binary sequence. De bits worden hierbij parallel uitgelezen. The bits are herewith is read out in parallel.

Een nadeel van de beschreven oplossing is, dat gebruik 25 moet worden gemaakt van een relatief brede schaalstrook en detectiestrook. A disadvantage of the described solution, which use 25 should be made of a relatively wide strip, and scale detection strip. Er wordt in-dit verband tevens op gewezen, dat de aanmaak van de schaalstrook vrij gecompliceerd is, aangezien een aantal sporen naast elkaar, maar onafhankelijk van elkaar dient te worden gemagnetiseerd. It is in-that connection also be noted, that the production of the scale strip is quite complicated, since a plurality of tracks adjacent to each other but independent to be magnetized from each other. Een verder nadeel 30 hierbij is, dat de azimut-instelling van de sensorkop kritisch is. 30 A further disadvantage in this case is that the azimuth setting of the sensor is critical.

Een verder nadeel van de beschreven oplossing is, dat hij vrij gecompliceerde maatregelen vereist voor het voorkomen van de zogenaamde Barkhausen-ruis, die aanleiding 35 kan geven tot foutieve bits. A further disadvantage of the described solution is that it requires relatively complicated measures for the prevention of the so-called Barkhausen noise, which could give rise to 35 bits in error.

8400169 : -3- 8400169: -3-

De uitvinding stelt zich ten doel, een inrichting van het beschreven type zodanig uit te voeren, dat de Vermelde nadelen niet optreden. The invention has for its object, to perform a device of the described type such that the stated drawbacks do not occur. Daartoe vertoont de inrichting volgens de uitvinding in het algemeen het kenmerk dat de schaalverde-5 ling is uitgevoerd als tenminste één schaalstrook van hard-aagnetisch materiaal, het aanwijsorgaan is uitgevoerd als eenzelfde aantal door de schaalstrook magnetiseerbare, het anisotrope magnetoweerstandseffeet vertonend ferromagnetisch materiaal bevattende detectiestroken, die zijn verbonden met 10 meetmiddelen voor het meten van hun elektrische-weerstands-waarden en/of planaire Hall-spanningen, de tenminste ene schaalstrook vooraf in een zodanig patroon is gemagnetiseerd, dat aan elke positie van de schaalstro(o)k(en) een unieke magnetisatie is toegevoegd, en bepalingsmiddelen aanwezig 15 zijn voor het uit een door de tenminste ene detectiestrook waargenomen magnetisatie afleiden van een bijbehorende onderlinge relatieve positie. For this purpose, in general, the device according to the invention is characterized in that the scale division-5 ling is designed as at least one scale strip of hard-aagnetisch material, the indicator device is designed as an equal number of the scale on strip of magnetizable, the anisotropic magnetoweerstandseffeet exhibiting ferromagnetic material containing detection strips , which are connected to 10-measuring means for measuring their electrical-resistance values ​​and / or planar Hall voltages, the at least one scale strip in advance in such a pattern is magnetized so that to each position of the scale straw (o) k (and ) a unique magnetisation is added, and a determining means 15 are present for the magnetization from an observed by the at least one detection strip deriving a corresponding mutual relative position.

De voorkeur wordt gegeven aan een inrichting die het kenmerk vertoont dat de schaalverdeling is uitgevoerd als 20 tenminste één in delen van gelijke lengten onderverdeelde schaalstrook van hard magnetisch materiaal, het aanwijsorgaan is uitgevoerd als een ten opzichte van de tenminste ene schaalstrook korte, in een aantal delen met gelijke steek-afstanden onderverdeelde en door de tenminste ene schaal-25 strook magnetiseerbare, het anisotrope magnetoweerstands-effect vertonend materiaal bevattende detectiestrook, welk aantal tenminste gelijk is aan het aantal delen van die schaalstrook over de lengte van de detectiestrook, welke detectiestrookdelen zijn verbonden met meetmiddelen voor het 30 meten van hun respectieve elektrische weerstandswaarden en/of planaire Hall-spanningen, de delen van de schaalstro(o)k(en) vooraf in een zodanig patroon zijn gemagnetiseerd, dat een deelpatroon van een rij over de lengte van de detectiestrook slechts eenmaal voorkomt en dat bepalingsmiddelen aanw Preference is given to a device which is characterized in that the graduations are embodied as 20 at least one in parts of equal lengths graduated scale strip of hard magnetic material, the indicator device is designed as a relative of the at least one scale strip short, in a number of share divided with equal pitch-distances, and by the at least one scale-25 strip of magnetizable, the anisotropic magneto resistance effect manifesting material comprising detection strip, which number is at least equal to the number of parts of that scale strip over the length of the detection strip, which detection strip parts are connected with measuring means for 30 measuring their respective electrical resistance values ​​and / or planar Hall voltages, the parts of the shell straw (o) k (s) to be magnetized in advance in a pattern such that a part pattern of a row over the length of the detection strip occurs only once and that provision means Occ ezig 35 zijn voor het uit de deelpatronen afleiden van bijbehorende onderlinge relatieve posities. and lights up 35 are for deriving from the respective part patterns of mutual relative positions.

8400169 ¢. 8400169 ¢. * -4- * -4-

De inrichting kan vrij zijn van de reeds vermelde Barkhausen-ruis, doordat storende effecten, bijvoorbeeld het ontstaan van magnetische domeinen, in grote mate worden voorkomen. The apparatus may be free from the above-mentioned Barkhausen noise, due to interference effects, for example, the formation of magnetic domains, can be prevented to a large extent. Hiertoe kan het vlak van de detectiestrook in hoofd-5 zaak loodrecht op het vlak van de schaalstrook worden geplaatst. To this end, the plane of the detection strip in the head-case 5 can be arranged perpendicular to the plane of the scale strip. Een bepaald punt van de detectiestrook doorloopt in dit geval een zodanig (tweedimensionaal) magnetisch-veld-patroon, dat er geen aanleiding is tot een abrupt "omschakelen" van de magnetisatie in dat punt van de detectie-10 strook. A particular point of the detection strip passes through, in this case, such a (two-dimensional) magnetic-field-pattern, that there is no need for an abrupt "switching" of the magnetization at that point of the detection strip 10. Verder kan worden voorkomen dat bij een afnemend veld in de richting van de zogenaamde harde as (hard axis) de magnetisatie als het ware aarzelt tussen de twee richtingen van de gemakkelijke as (easy axis) en daarbij in domeinen splitst. Further it can be prevented that at a decreasing pitch in the direction of the so-called hard axis (hard axis) of magnetization, as it were hesitates between the two directions of the easy axis (easy axis) and thereby split into domains.

Met voordeel kan gebruik worden gemaakt van een variant, 15 waarin, elk deel van een schaalstrook is gemagnetiseerd in één van twee magnetisatietoestanden, in welk geval bij voorkeur een schaalstrook zich bevindt in een toestand van maximale remanente magnetisatie en de twee magnetisatietoestanden corresponderen met tegengesteld gerichte longitudinale magneto tisaties. Advantageously, use can be made of a variant, 15, in which, every part of a scale strip is magnetized in one of two magnetization states, in which case preferably has a scale bar is in a state of maximum remanent magnetization and the two magnetization states correspond with oppositely directed longitudinal magneto tisaties.

Zoals gezegd, moet de eis worden gesteld dat de delen Van de schaalstrook in een zodanig patroon zijn gemagnetiseerd, dat een deelpatroon van een rij over de lengte van de detectiestrook slechts eenmaal voorkomt. As stated above, the requirement should be stated that the portions of the scale strip is magnetized in a pattern such that prevents a portion of a row pattern along the length of the detection strip only once. Een dergelijke één-25 eenduidige relatie tussen deelpatroon en onderlinge positie kan worden gerealiseerd met een uitvoering waarin de magneti-satie-overgangen van de delen van een schaalstrook overeenkomen met een maximum-lengtereeks. Such a one-25 unambiguous relationship between the partial pattern and the mutual position can be realized with an embodiment in which the magnetization-magnetization transitions of the parts of a scale band corresponding to a maximum-length sequence.

Zeer eenvoudig van opbouw is die uitvoering, waarin 2q een detectiestrook uit één strook materiaal bestaat, en dat ter plaatse van de overgangen tussen aangrenzende'' delen daarvan met de meetmiddelen verbonden elektrische geleiders daarmee zijn verbonden. Very simple construction is that embodiment, in which a detection is made 2q strip from one strip material, and that at the location of the transitions between adjacent '' portions thereof with the measuring means connected electrical conductors are connected thereto.

In een zeer praktische variant vertoont de inrichting 35 het kenmerk dat de meetmiddelen zijn ingericht voor het leiden van een voorafgekozen stroom door elk van de delen van eendetectiestrook en het meten van de sparihing daarover. In a very practical variant, the device 35 has the feature that the measuring means are adapted for directing a pre-selected current flow through each of the parts of eendetectiestrook and measuring the sparihing thereon.

i i

Bijvoorbeeld kan de steekafstand van de delen van de schaalstrook gelijk zijn aan de steekafstand van de delen van 8400169 -5- * * de bijbehorende detectiestrook of een geheel veelvoud daarvan. For example, the pitch distance of the parts of the scale strip can be equal to the pitch distance of the parts of 8400169 -5- * * the corresponding detection strip or an integral multiple thereof.

Het gebruik van een veelvoud, bijvoorbeeld drie, heeft het voordeel, dat het bitpatroon onafhankelijk van de 5 positionering van delen van de detectiestrook ten opzichte van die van de schaalstrook kan worden gedetecteerd. The use of a plurality, for example three, has the advantage that the bit pattern regardless of the 5 alignment of parts of the detection strip with respect to that of the scale strip can be detected.

De resolutie van de inrichting volgens de uitvinding wordt ondermeer bepaald door de minimale afmetingen die nog door het bijvoorbeeld fotolithografisch vormgevingsproces 10 kunnen worden gedefinieerd. The resolution of the device according to the invention is among other things determined by the minimum dimensions that can still be defined by the shaping process, for example, photolithographic 10. Hierbij wordt opgemerkt dat de minimale haalbare breedte van de elektrische contacten op de detectiestrook hiervoor bepalend is. It is noted here that the minimum attainable width of the electrical contacts on the detection strip for this is the determining factor.

Bij kleiner wordende afmetingen van de delen gaan deze elektrische contacten naar verhouding een steeds groter deel 15 van de strook bedekken en daardoor onwerkzaam maken. At decreasing dimensions of the parts going to these electrical contacts in proportion to cover an increasingly large part 15 of the strip and therefore inoperative.

In die situatie is het gunstig, het aantal delen per bitinterval kleiner te maken. In this situation it is advantageous to make the parts per bit interval smaller. Optimaal kan dan zijn het gebruik- van een gelijke steekafstand van de delen van de schaalstrook en de delen van de detectiestrook. Optimal may then be the use- of an equal pitch distance of the parts of the scale strip and the parts of the detection strip.

20 Teneinde problemen bij de detectie te voorkomen in het geval dat de delen van de detectiestrook nagenoeg exact tussen twee posities van raagnetisatie-overgangen geplaatst zijn, kan gebruik worden gemaakt van een met een eerste detectiestrook gekoppelde tweede detectiestrook, waarvan de 25 delen dezelfde lengten bezitten als de delen van de eerste detectiestrook en over een eventueel de waarde nul bezittend geheel aantal plus een halve steekafstand ten opzichte daarvan versprongen zijn. 20 In order to avoid problems with the detection in the case that the parts of the detection strip are substantially exactly placed between two positions of raagnetisatie transitions, use can be made of one with a first detection strip coupled to the second detection strip, of which the 25 portions have the same length as the parts of the first detection strip and on a possible value of zero possessing integer number of plus half a pitch distance relative thereto are staggered.

In een voorkeursuitvoeringsvorm vertoont de inrichting 30 de bijzonderheid dat de detectiestr(o}k(en) een geïntegreerde eenheid vormt/vormen met de meetmiddelen en de bepalingsmiddelen. In a preferred embodiment, the device 30 has the special feature that the detectiestr (O} k (s) forms / form an integrated unit with the measuring means and the determining means.

8400169 -6- »' ' * 8400169 -6- » '' *

Verdere kenmerken en bijzonderheden van de uitvinding zullen nu worden genoemd en toegelicht aan de hand van de tekening Van enkele willekeurige uitvoeringsvoorbeelden, waartoe de uitvinding niet is' beperkt. Further features and particularities of the invention will now be mentioned and explained with reference to the drawing of some arbitrary embodiments, to which the invention is not "restricted.

5 In de tekening tonen: 5 In the drawing:

Pig, 1 een schuifmaat, voorzien van een inrichting volgens de uitvinding; Pig, a caliper gauge 1, provided with a device according to the invention;

Pig. Pig. 2a een zeer schematische weergave van een analoog werkende inrichting? 2a is a highly diagrammatic representation of an analog operating device? 10 Pig. 10 Pig. 2b een grafische weergave van de magnetisatie van de schaalstrook in fig. 2a als functie van de plaats; 2b is a graphical representation of the magnetization of the scale strip in Figure 2a as a function of the place.;

Pig. Pig. 3a en 3b een met de figuren 2a en 2b corresponderende, binair werkende inrichting; 3a and 3b a view like Figs 2a and 2b corresponding binary operation device;

Pig. Pig. 4 een schematische perspectivisch aanzicht van een 15 inrichting, waarin gebruik wordt gemaakt van het planaire ' Hall-effect; 4 is a schematic perspective view of a device 15, in which use is made of the planar 'Hall-effect;

Pig. Pig. 5 een met fig. 4 corresponderend aanzicht van een op het magnetoweerstandseffect gebaseerde inrichting; 5 with fig 4 a corresponding view of one of the magnetoresistance effect based device.;

Fig. Fig. 6 een gedeeltelijk weggebroken perspectivisch aan-20 zicht van een met een schaalstrook samenwerkende detector? 6 is a partly broken-away perspective view of a to-20 scale, with a strip co-operating detector?

Fig. Fig. 7 een elektrisch basisschema van een signaalverwer-kingsinrichting? 7 an electrical basic diagram of a signal processing device? en and

Figuren 8, 9 en 10 vereenvoudige schema's van belangrijke onderdelen van signaalverwerkingsinrichtingen. Figures 8, 9 and 10 are simplified diagrams of essential parts of signal processing devices.

25 Pig. 25 Pig. 1 toont een schuifmaat 1, die een geleiding 2 met een bek 3 en een daarmee samenwerkende loper 4 met een bek 5 omvat. 1 shows a caliper 1, which comprises a duct 2 with a mouth 3, and a co-operating wiper 4 with a jaw 5. Op de geleiding 2 is een gemagnetiseerde schaalstrook 6 aangebracht, die samenwerkt met een van de loper 4 deel uitmakende detector 7. De detector 7 voert zijn uitgangs-30 signalen toe aan een do.or een batterij 8 gevoede signaal-verwerkingseenheid 9, die uitgangssignalen afgeeft aan een omzetter 10, die een weergeefeenheid 11 met weergave op basis van vloeibare kristallen bestuurt. On the guide 2 is a magnetized scale strip 6 is provided, which co-operates with one of the runner 4 and forming part detector 7. The detector 7 carries out its output 30, signals to an do.or a battery 8-fed signal-processing unit 9, which output signals handled by a converter 10, which controls a display unit 11 to display on the basis of liquid crystals. De inrichting is zodanig van opzet, dat de door de weergeefeenheid 11 aangegeven 35 getallen gezamenlijk de onderlinge afstand tussen de meet-vlakken van de bekken 3 en 5 aanduiden. The apparatus is such as to ensure that the display unit indicated by the numbers 11, 35 collectively indicate the mutual distance between the measurement planes of the jaws 3 and 5.

8400169 » · -7- 8400169 »· -7-

Fig. Fig. 2 toont een schaalstrook 12, waarvan de magnetisatie over zijn lengterichting verloopt op de in tig, 2b aangeduide wijze. 2 shows a scale bar 12, which extends over its length, the magnetization direction in the shown in FIG, 2b manner shown. Een detector 13 is ten opzichte van de schaalstrook 12 beweegbaar en ingericht voor het omzetten van de op 5 een bepaalde plaats waargenomen magnetisatie in een uitgangssignaal en toevoer daarvan aan een signaalverwerkingseenheid 14, die een weergeefeenheid 15 bestuurt. A detector 13 is with respect to the scale bar 12 is movable and arranged for converting the 5-a particular location sensed magnetization in an output signal and supply it to a signal processing unit 14, a display unit 15 controls.

Fig. Fig. 3a toont een schaalstrook 16, die een magnetisatie-patroon vertoont, zoals in fig. 3b is weergegeven. 3a shows a scale bar 16 which exhibits a magnetization pattern as shown in Fig. 3b. Er is 10 sprake van een magnetisatie van twee typen, bijvoorbeeld een magnetisatie 0 en een remanente magnetisatie van een voorafbepaalde waarde, dan wel een over de hele schaalstrook 16 constante remanente magnetisatie, waarvan evenwel de richting in een voorafgekozen patroon varieert. There is a 10-question of a magnetization of two types, for example, a magnetization of 0 and a remanent magnetization of a predetermined value, or an all over the scale strip 16 constant remanent magnetization, of which, however, varies the direction of in a preselected pattern. De schaalstrook 16, 15 die op de hiervoor beschreven wijze een magnetisch bitpatroon vertoont, werkt samen met een detectiestrook 17, die is onderverdeeld in zes delen 18, welke delen zijn aangesloten en ingericht voor het waarnemen van de magnetisatie ter plaatse in de schaalstrook 16 en het afgeven van correspon-20 derende signalen aan een signaalverwerkingsinrichting 19, die op zijn beurt een weergeefeenheid 20 bestuurt. The scale bar 16, 15 which exhibits a magnetic bit pattern, cooperates with a detection strip 17, which is divided into six portions 18, which portions are connected in the manner described above, and adapted to sense the magnetization at the location in the scale bar 16, and outputting correspondance-20 derende signals to a signal processing device 19, which controls a display unit 20, in turn.

Het in fig. 3b weergegeven magnetisatiepatroon is zodanig van opbouw, dat over de gehele lengte van de schaalstrook 16 de detectiestrook 17 altijd een eenduidig met 25 de relatieve positie tussen de schaalstrook en de detectie samenhangend magnetisatiepatroon waarneemt; . With reference to fig 3b magnetization pattern is such in structure that, over the entire length of the scale bar 16 of the detection strip 17, always an unambiguously with 25 detects the relative position between the scale strip and the detection coherent magnetization pattern; dat wil zeggen dat elke reeks van zes opeenvolgende bits afwijkt van elke andere reeks van zes opeenvolgende bits over de lengte van de schaalstrook. that is to say that each series of six successive bits differs from every other sequence of six successive bits along the length of the scale bar. In een praktische uitvoering kunnen de bits als 30 een maximum-lengtereeks gegroepeerd zijn. In a practical embodiment, the bits may be grouped as 30, a maximum-length sequence. Opgemerkt wordt in dit verband, dat ook gebruik kan worden gemaakt van bijvoorbeeld drie magnetisatietypen. It is noted in this connection that use may be made of, for example, three types of magnetization.

84 0 0 1 6 9 -8- 84 0 0 1 6 9 -8-

* I * I

* * * *

Fig. Fig. 4 toont de schaalstrook 16, die samenwerkt met een i detectiestrook 21, waardoorheen een elektrische stroom wordt gestuurd door een schematisch aangeduide stroombron 22. Aan de naar de schaalstrook 16 toegewende zijde van de detectie-5 strook 21 zijn negen, elektrische contacten 23 aangebracht, terwijl aan de onderzijde op overeenkomstige plaatsen elektrische contacten 24 zijn bevestigd. 4 shows the scale bar 16, which cooperates with an i detection strip 21, through which an electrical current is passed through a schematically indicated power source 22. On the to the scale bar 16, which faces side of the sensing-5 strip 21 are nine, electrical contacts 23 are provided, while electrical contacts 24 are mounted at corresponding locations on the bottom. Paren contacten zijn verbonden,met respectievelijk de niet-inverterende en de inverterende ingang, respectievelijk 25 en 26 van versterkers 10 27. De uitgangen 28 van de versterkers zijn verbonden met een in fig. 4 niet aangeduide signaalverwerkingseenheid, die aan een weergeefeenheid signalen kan toevoeren die de positie van de detectiestrook 21 ten opzichte van de schaalstrook 16 aanduiden. Pairs of contacts are connected, respectively to the non-inverting and the inverting input, respectively, 25 and 26 of amplifiers 10 27. The outputs 28 of the amplifiers are connected to a in FIG. 4, not designated signal-processing unit, which can supply to a display unit signals which indicate the position of the detection strip 21 with respect to the scale bar 16. In de configuratie volgens fig. 4 geven paren 15 elektrische contacten 23, 24 de planaire Hall-spanning af. In the configuration shown in FIG. 4 indicate pairs of electrical contacts 15, 23, 24 on the planar Hall-voltage.

Fig. Fig. 5 toont een detectiestrook 29, waarmee een rij elektrische contacten 30 is verbonden, die zijn gekoppeld met een signaalverwerkingsinrichting 31, die besturingssignalen kan afgeven aan een weergeefeenheid 32. 5 shows a detection strip 29, by which a row of electrical contacts 30 is connected, which are coupled to a signal processing device 31, which may issue control signals to a display unit 32.

2ü De configuratie volgens fig. 5 is in tegenstelling tot die volgens fig. 4 gebaseerd op het magnetoweerstandseffect. 2U The configuration according to FIG. 5, in contrast to that according to Fig. 4 based on the magneto-resistance effect.

Fig. Fig. 6 toont een praktisch uitvoeringsvoorbeeld van een detector 33, evenals de detectiestrook 29 gebaseerd op het magnetoweerstandseffect. 6 shows a practical embodiment of a detector 33, as well as the detection strip 29 is based on the magneto-resistance effect. De detector 33 omvat een glazen 25 substraat 34 aan de voorrand van het bovenvlak waarvan, dwz de naar de schaalstrook 16 gewende rand, een nikkelijzerstrook 66 van ongeveer 50 nm dikte is aangebracht. The detector 33 comprises a glass substrate 25, 34 at the front edge of the upper surface of which, that is to say the shell to the strip 16 sham edge, a nickel-iron strip 66 is disposed about 50 nm thickness. Onder de glazen sub-straatplaat 34 bevindt zich een onderplaat 35 van aluminium-oxydej boven de substraatplaat 34 is een glazen afdekplaat 36 30 aangebracht. Under the glass substrate plate 34 is located a lower plate 35 made of aluminum-oxydej above the substrate plate 34 is a glass cover plate 36 30 is provided. Met de nikkelijzer of permalloy strook zijn twee groepen 37, 38 van elektrische contacten 39 verbonden. With the nickel-iron or permalloy strip are two groups 37, 38 of electrical contacts 39 are connected. Deze contacten zijn uitgevoerd als aluminiumstroken met een dikte in de grootte-orde van 1 jam, die zijn aangebracht op het bovenvlak van de glazen substraatplaat 34. De steekafstand 35 tussen de contacten 39 komt overeen met de breedte van de "bits" op de schaalstrook 16. De tussenruimte tussen de groepen 37 en 38 komt overeen met 1,5 maal die steekafstand, dwz dat de contacten 39 van de groep 38 versprongen zijn 8400169 • é · w -9- geplaatst ten opzichte van de contacten 39 van de groep 37, en wel over 6,5 maal de meergenoemde steekafstand. These contacts are formed as strips of aluminum foil with a thickness in the order of magnitude of 1 preserves, which are arranged on the upper surface of the glass substrate plate 34. The spacing 35 between the contacts 39 corresponds to the width of the "bits" on the scale strip 16. the interspace between the groups 37 and 38 corresponds to 1.5 times the pitch distance, that is to say that the contacts 39 of the group 38 are staggered 8,400,169 • é · w -9- placed relative to the contacts 39 of the group 37 , namely about 6.5 times, the aforementioned pitch distance.

i i

Pig. Pig. 6 jboont de optische vertekening als gevolg van de aanwezigheid van de glazen afdekplaat 36, waardoor de ligging 5 op het bovenvlak van de glazen substraatplaat 34 van de met de elektrische contacten 39 gekoppelde geleidingsbanen 40 minder duidelijk is. 6 jboont the optical bias due to the presence of the glass cover plate 36, so that the position 5 on the upper surface of the glass substrate plate 34 of the electrical contacts 39 associated with the conducting paths 40 is less clear.

Op het bovenvlak van de onderplaat 35 strekken zich geleidingjsbanen 41 uit, die door ultrasoon bonden door middel 10 van geleiders 42 met de geleidingsbanen 40 zijn gekoppeld. On the upper surface of the lower plate 35 extend from geleidingjsbanen 41, which are coupled by ultrasonic bonding 10 by means of conductors 42 with the guide tracks 40. De einden van de geleidingsbanen 41 dienen voor koppeling met een elektronische verwerkingseenheid. The ends of the guide tracks 41 serve for coupling to an electronic processing unit.

De breedte van de elektrische contacten 39 ligt in dit voorbeeld in de orde van 1/5 van de steekafstand, die op zijn 15 beurt bijvoorbeeld 50 jum kan bedragen. The width of the electrical contacts 39 is located in this example in the order of 1/5 of the pitch distance, which may be for example 50 microns on its 15-turn. Door gebruikmaking van een enkelvoudige groep 37 of 38 ligt dan ook het oplossend vermogen van de detector 33 in de orde van 50 juni· Door gebruik van de twee, over een halve steekafstand plus een geheel aantal versprongen groepen is het oplossend vermogen 20 met een factor 2 verbeterd en bedraagt dan in de grootte-orde van 25 jim. By using a single group 37 or 38 is set, therefore, the resolving power of the detector 33 in the order of 50 June · By use of the two, by a half pitch spacing plus an integral number of staggered groups of the resolving power 20 by a factor of 2 is improved, and then in the order of magnitude of 25 jim.

Aan de hand van de figuren 7, 8, 9 en 10 zullen nu enkele voorbeelden worden genoemd van signaalverwerkingseen-heden, die kunnen worden gebruikt in het kader van de inrich-25 ting volgens de uitvinding. On the basis of the figures 7, 8, 9 and 10, some examples will now be mentioned of signal seen-present, which can be used in the context of the décor and-25 device according to the invention. Nu wordt verwezen naar fig. 5, waarin een. Reference is now made to FIG. 5, in which a. detectiestrook met een aantal elektrische aansluitingen is getoond. detection strip has been shown with a number of electrical connections. Door deze strook 29 loopt een stroom, hetzij een gelijkstroom of een wisselstroom, waardoor tussen de respectieve contacten 30 spanningen ontstaan, die afhanke-30 lijk zijn van de weerstandswaarde daartussen, welke weer-standswaarden op hun beurt afhankelijk zijn van de door de detectiestrookdelen waargenomen magnetisatie in de schaal-strook 16. Due to this strip 29, a current flows, either a direct current or an alternating current, so that, between the respective contacts 30, stresses occur, which depending-30 severally of the resistance value therebetween, said resistance values ​​are in turn dependent on the observed by the detection strip portions magnetization into the shell-strip 16.

De waar te nemen informatie is opgenomen in de verschil-35 spanningen tussen opeenvolgende contacten 30. Deze spanningen liggen bijvoorbeeld in de grootte-orde van 100 mV en worden, zoals opgemerkt, bepaald door de weerstand van de detectiestrook. The perceive information is included in the difference-35 tensions between successive contacts 30. These voltages are, for example, in the order of magnitude of 100 mV and, as noted, is determined by the resistance of the detection strip. Bet magnetoweerstandseffect kan een spanningsvariatie teweegbrengen tot maximaal ongeveer 2%, dus ongeveer 2 mv. Bet magnetoresistance effect can bring about a variation in voltage of up to about 2%, ie approximately 2 mv.

840016ε -10- r ^ 5 v 840016ε -10- ^ r 5 v

Voor het waarnemen van de aanwezigheid van een weerstandsverandering of juist de afwezigheid daarvan kan nu. To detect the presence of a resistance change or rather the lack thereof can now. gebruik worden gemaakt van de configuratie volgens fig. 7. use can be made of the configuration shown in FIG. 7.

De ingangen 43 van de signaalverwerkingseenheid 44 zijn 5 verbonden met de respectieve contacten 30 voor ontvangst van de daar aanwezige signalen in de vorm van spanningen. The inputs 43 of the signal processing unit 44 are 5 connected to the respective contacts 30 for receipt of the signals present there in the form of voltages. De opeenvolgende ingangen 43 zijn verbonden met de ingangen van verschilversterkers 45 ter bepaling van de spanning tussen opeenvolgende contacten. The successive inputs 43 are connected to the inputs of differential amplifiers 45 to determine the voltage between consecutive contacts.

10 De uitgangen 46 van de verschilversterkers 45 geven derhalve met die verschilspanningen evenredige signalen af. 10, the outputs 46 of the differential amplifiers 45, therefore, provide signals proportional to that difference voltages off. Ter compensatie van de vaste spanning in de grootte-orde van 100 mV, zoals boven besproken, wordt het uitgangssignaal 46 van elk van de verschilversterkers 45 toegevoerd naar de 15 positieve ingang van een verschilversterker 47, die aan zijn negatieve ingang een referentiepotentiaal opvangt ter compensatie van de genoemde vaste spanning. To compensate for the fixed voltage in the order of magnitude of 100 mV, as discussed above, the output signal 46 is taken from each of the differential amplifiers 45 is supplied to the 15 positive input of a differential amplifier 47, which at its negative input receives a reference potential in order to compensate of the said fixed voltage. De spanningen aan de uitgangen 48 zijn aldus representatief voor de aanwezigheid van een door het magnetoweerstandseffect veroor-20 zaakte weerstandsverandering van een detectiestrookdeel. The voltages at the outputs 48 are thus representative of the presence of one by the magneto-resistance effect Strongly-20 zaakte resistance change of a detection strip portion. De uitgangen 48 worden toegevoerd aan een signaalverwerkings-inrichting 49 voor verdere behandeling van de aldus verkregen informatie. The outputs 48 are fed to a signal processing device 49 for further treatment of the thus-obtained information.

De configuratie volgens fig. 7 is alleen bruikbaar in 25 een geval, waarin alle aansluitingen van de detectiestrook naar buiten worden gevoerd. The configuration according to FIG. 7, is usable only in a case 25, in which all connections of the detection strip are fed to the outside. Gebruik kan ook worden gemaakt van een variant, waarin een multiplexeerbewerking op de informatiesignalen wordt toegevoerd, zodanig dat alle uit-gangsinformatie in serie-formaat kan worden afgegeven, 30 bijvoorbeeld doordat de detectiestructuur op een chip is aangebracht welke de multiplexeerschakeling bevat. Use can also be made of a variant in which a multiplexed is supplied to the information signals, such that all of output information, can be dispensed in serial format, 30, for example, that the detection structure is mounted on a chip which contains the multiplexer.

Pig. Pig. 8a toont een signaalverwerkingseenheid 50 met ingangen 51 voor koppeling met de contacten 30 volgens fig. 8a shows a signal processing unit 50 having inputs 51 for coupling with the contacts 30 according to FIG.

5. Met de ingangen 51 zijn schakelaars 52 verbonden, bijvoor-35 beeld MOS-schakelaars, waarvan de andere zijde gemeenschappelijk is doorverbonden met de uitgang 53 van de signaalverwerkingseenheid 50.. Door niet-getekende middelen, bijvoorbeeld een digitaal schuifregister, kunnen de opeenvolgende schakelaars slechts één schakelaar in zijn gesloten toestand 8400169 • « 9 9 -11- verkeert. 5. With the inputs 51 are switches 52 are connected, for example-35 image MOS-switches, of which the other side of which is connected in common to the output 53 of the signal processing unit 50 .. By means not shown, for example a digital shift register, the successive can switches, only one switch in its closed 8400169 • «9 9 -11- finds. De besturing is symbolisch met een pijl 54 aangeduid. The control unit is symbolically indicated by an arrow 54.

Fig. Fig. 8b' toont de uitgangsspanning aan de uitgang 53 als een functie van de tijd. 8b "shows the output voltage at the output 53 as a function of time. Het detail, zoals weergegeven in 5 fig. 8c toont een mogelijke golfvorm. It detail, as shown in 5 Fig. 8c shows a possible waveform.

Fig. Fig. 9a toont een verfijndere uitvoering, die is ingericht voor het uitsluitend afgeven van de verschilspanning, zodanig dat de stijgende tendens volgens fig. 8b achterwege blijft. 9a shows a more sophisticated version, which is adapted to only output the differential voltage, in such a way that the upward trend as shown in FIG. 8b will be omitted. Daartoe wordt in de signaalverwerkingsinrichting 55 10 volgens fig. 9a gebruik gemaakt van rijen paarsgewijs bestuurbare schakelaars 56, 57, waarbij de uitgangen van de schakelaars 56 zijn verbonden met de ene ingang van een verschilversterker 58 en de uitgangen van de schakelaars 57 met de andere ingang daarvan. To this end, in the signal processing device 55, 10 according to Fig. 9a, use is made of rows of pairs of controllable switches 56, 57, wherein the outputs of the switches 56 are connected to the one input of a differential amplifier 58, and the outputs of the switches 57 to the other input thereof. Door zodanige besturing, dat 15 steeds slechts één paar schakelaar 56, 57 is gesloten zoals in fig. 9a is weergegeven, en wel in een voorafgekozen volgorde, wordt aan de uitgang 59 van de verschilversterker 58 een gemuitiplexeerd uitgangssignaal verkregen, waarin alle eerder beschreven informatie is vervat. By control means such that 15 each time only one pair of switch 56, 57 is closed as shown in FIG. 9a is shown, and that in a pre-selected order, a multiplexed output signal at the output 59 of the differential amplifier 58 are obtained in which all the previously described information contained.

20 Fig. 20 Fig. 9b toont een mogelijke verkregen golfvorm, overeen komstig fig. 8c. 9b shows a possible waveform obtained, in accordance with fig. 8c.

Fig. Fig. 10a toont een signaalverwerkingsinrichting 60, waarvan de ingangen 51 zijn verbonden met een ingangsschake-ling 61 voor het parallel inlezen van de informatie en het 25 toevoeren daarvan aan een ladingsgekoppelde inrichting 62. 10a shows a signal processing device 60, whose inputs 51 are connected to a ingangsschake-ling 61 for the parallel read-in of the information 25 and the supply thereof to a charge-coupled device 62.

De ingangsschakeling 61 is ingericht voor het omzetten van de ingangsspanningen in lading. The input circuit 61 is adapted for converting the input voltages in charge. Daarbij kan tegelijkertijd verwerking plaatsvinden van de te meten verschilspanningen en kan een voorafbepaalde vaste waarde daarvan 30 worden afgetrokken, waardoor de eisen ten aanzien van de relatieve nauwkeurigheid van de ladingsgekoppelde inrichting minder zwaar worden. This may take place at the same time the processing of the measured differential voltages, and may be a predetermined fixed value thereof, 30 are subtracted, so that the requirements in respect of the relative accuracy of the charge-coupled device can be less heavy. De met pijlen 63, 64 aangeduide besturing zorgt ervoor dat de verschilspanningen tussen de ingangen 51 worden omgezet in lading (opladen van condensa-35 toren), welke ladingen in parallel-forraaat worden ingeschoven in de ladingsgekoppelde inrichting, waarna deze ladingen in serie worden uitgeschoven uit de ladingsgekoppelde inrichting 62 via de uitgang 65 daarvan. The arrows 63, 64 designated control ensures that the differential voltages between the inputs 51 to be converted into charge (charge of condensation 35 tower), which loads in parallel-forraaat are inserted into the charge-coupled device, after which the charges are shifted out in series from the charge coupled device 62 via the output 65 thereof. Zoals bekend, kan intussen weer nieuwe informatie via de ingangen 51 worden ingelezen. As is known, now some new information is read via the inputs 51.

8400169 -12- Λ ·Λ V * 8400169 -12- Λ Λ · V *

Een voordeel van de configuratie volgens fig. 10a boven de multiplexeerschakelingen volgens de figuren 8a en 9a is, dat minder problemen optreden met veranderen van signalen tijdens het eigenlijke meten. An advantage of the configuration is shown in FIG. 10a above the multiplexeerschakelingen according to Figures 8a and 9a, that fewer problems occur with change of signals during the actual measurement.

5 Pig. 5 Pig. 10b toont een mogelijke golfvorm van de spanning aan de uitgang 65. 10b shows a possible wave shape of the voltage at the output 65.

»· /' i v. »· / 'I v.

8400169 8400169

Claims (11)

1. Inrichting voor het weergeven van vooraf op magnetische wijze geregistreerde informatie, omvattende tenminste één paar samenwerkende onderling beweegbare elementen, waarvan het eerste een schaalverdeling en het tweede een met die 5 schaalverdeling samenwerkend aanwijsorgaan draagt, bijvoorbeeld voor het meten van de onderlinge positie van die elementen of het weergeven van video- of audio-informatie, en andere informatie zoals gegevens op credit-cards, streepjescodes en dergelijke, 10 met het kenmerk, dat de schaalverdeling is uitgevoerd als tenminste één schaalstrook van hardmagnetisch materiaal, het aanwijsorgaan is uitgevoerd als eenzelfde aantal door de schaalstrook magnetiseerbare, het anisotrope magneto-15 weerstandseffect vertonend ferromagnetisch materiaal bevattende detectiestroken, die zijn verbonden met meetmiddelen voor het meten van hun elektrische-weerstandswaarden en/of planaire Hall-spanningen, de tenminste ene schaalstrook vooraf in een zodanig 20 patroon is gem 1. An apparatus for reproducing pre-magnetically recorded information, comprising at least one pair of cooperating mutually movable elements, the first of which a scale division and the second one carries with that 5 graduated scale co-operating indicator device, for example, for the measurement of the mutual position of which elements, or displaying video or audio information, and other information such as data on credit cards, bar codes and the like, to 10, characterized in that the scale is embodied as at least one scale strip of hard magnetic material, the indicator device is designed as a same number by the scale strip of magnetizable, the anisotropic magneto-15-resistance effect exhibiting a ferromagnetic material-containing sensing strips, which are connected to measuring means for measuring their electrical-resistance values ​​and / or planar Hall voltages, the at least one scale strip is beforehand in a such a 20 pattern gem agnetiseerd, dat aan elke positie van de schaal8tro(o)k(en) een gnieke magnetisatie is toegevoegd, en bepalingsmiddelen aanwezig zijn voor het uit een door de tenminste ene detectiestrook waargenomen magnetisatie afleiden van een bijbehorende onderlinge relatieve positie. agnetiseerd in that at each position of the schaal8tro (O) k (s) is added to a gnieke magnetization, and determining means are provided for deriving from a magnetisation detected by the at least one detection strip of an associated mutual relative position.
2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de schaalverdeling is uitgevoerd als tenminste één in delen van gelijke lengten onderverdeelde schaalstrook van hard magnetisch materiaal, 30 het aanwijsorgaan is uitgevoerd als een ten opzichte van de tenminste één schaalstrook korte, in een aantal delen met gelijke steekafstanden onderverdeelde en door de tenminste één schaalstrook magnetiseerbare, het anisotrope magnetoweer-standseffect vertonend materiaal bevattende detectiestrook, 35 welk aantal tenminste gelijk is aan het aantal delen van die schaalstrook over de lengte van de detectiestrook, welke detectiestrookdelen zijn verbonden met meetmiddelen voor het 8400169 Cf p ï -14- meten van hun respectieve elektrische-weerstandswaarden en/of planaire Hall-spanningen, i de delen .^an de schaalstro(o)k(en) vooraf in een' zodanig patroon zijn gemagnetiseerd, dat een deelpatroon van en rij 5 over de lengte van de detectiestrook slechts éénmaal voorkomt, en dat bepalingsmid 2. A device according to claim 1, characterized in that the scale is embodied as at least one in parts of equal lengths graduated scale strip of hard magnetic material 30, the indicator device is designed as a relative of the at least one scale strip short, in a number of parts of equal pitch distances divided, and by the at least one scale strip of magnetizable, the anisotropic magneto resistance effect manifesting material containing detection strip, 35 which number is at least equal to the number of parts of that scale strip over the length of the detection strip, which detection strip portions being connected to measuring means for it 8400169 Cf p ï -14- measuring their respective electrical resistance values ​​and / or planar Hall-voltages, i is the parts. ^ an scale straw (o) k (s) are previously magnetized in a pattern such that a sub-pattern and row 5 of prevents over the length of the detection strip only once, and in that provision blacksmith delen aanwezig zijn, voor het uit de deelpatronen afleiden van bijbehorende onderlinge relatieve posities, parts are provided, for deriving from the respective part patterns of mutual relative positions,
3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat het vlak van de detectiestrook in hoofdzaak loodrecht op het vlak van de schaalstrook staat. 3. A device as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the plane of the detection strip is substantially perpendicular to the plane of the scale bar state.
4. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat eldeel van een schaalstrook is gemagnetiseerd in één van 15 twee magnetisatietoestanden. 4. A device according to claim 2, characterized in that profile part of a scale strip is magnetized in one of two states of magnetization 15.
5. Inrichting volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat een schaalstrook zich bevindt in een toestand van maximale remanente magnetisatie en de twee magnetisatietoestanden corresponderen met tegengesteld gerichte longitudinale 20 magnetisaties. 5. A device according to claim 3, characterized in that a scale bar is in a state of maximum remanent magnetization and the two states of magnetization correspond with oppositely directed longitudinal magnetisations 20.
6. Inrichting volgens conclusie 3 of 4, met het kenmerk, dat de magnetisatie-overgangen van de delen van een schaalstrook overeenkomen met een maximum-lengtereeks. 6. A device as claimed in claim 3 or 4, characterized in that the magnetisation transitions of the parts of a scale band corresponding to a maximum-length sequence.
7. Inrichting volgens één der conclusies 2-5, met het 25 kenmerk, dat een detectiestrook uit één strook materiaal bestaat, en dat ter plaatse van de overgangen tussen aangrenzende delen daarvan met de meetmiddelen verbonden elektrische geleiders daarmee zijn verbonden. 7. A device as claimed in any one of claims 2-5, 25, characterized in that there is a detection of a single strip of strip material, and that at the location of the transitions between adjacent portions thereof with the measuring means connected electrical conductors are connected thereto.
8. Inrichting volgens één der voorgaande conclusies, 30 met het kenmerk, dat de meetmiddelen zijn ingericht voor het leiden van een vooraf gekozen stroom door elk van de delen van een detectiestrook en het meten van de spanning daarover. 8. A device according to any one of the preceding claims 30, characterized in that the measuring means are adapted for directing a pre-selected current flow through each of the parts of a detection strip and the measurement of the voltage thereon.
9. Inrichting volgens één der conclusies 2-7, met het kenmerk, dat de steekafstand van de de van eeschaal- 33 strook gelijk is aan de steekafstand van de delen van de bijbehorende detectiestrook of een geheel veelvoud daarvan. 9. A device according to any one of claims 2-7, characterized in that the pitch distance of the eeschaal- of the strip 33 is equal to the pitch distance of the parts of the associated detection strip or an integral multiple thereof.
10. Inrichting volgens conclusie 8, gekenmerkt door een met een eerste detectiestrook gekoppelde tweede detectiestrook, waarvan de.delen dezelfde lengten bezitten als de 8400169 -15- delen van de eerste detectiestrook en óver een eventueel de waarde nul bezittend geheel aantal plus een halve steek-afstand ten opzichte daarvan versprongen zijn. 10. A device according to claim 8, characterized by a first detection strip coupled with a second detection strip, which de.delen have the same lengths as the 8400169 -15- parts of the first detection strip and on a possible value of zero possessing a whole number, plus half a pitch spacing relative thereto are staggered.
11. Inrichting volgens één der voorgaande conclusies, 5 net het kenmerk, dat de detectiestro(o}k(en) een geïntegreerde eenheid vormt/vormen met de meetmiddelen en de bepalingsmiddelen. •. I (· i 8400169 11. A device according to any one of the preceding claims, the net 5, characterized in that the detection of straw (O} k (s) forms / form an integrated unit with the measuring means and the determining means. •. I (· i 8400169
NL8400169A 1984-01-18 1984-01-18 Sensor for absolute position. NL8400169A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8400169 1984-01-18
NL8400169A NL8400169A (en) 1984-01-18 1984-01-18 Sensor for absolute position.

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8400169A NL8400169A (en) 1984-01-18 1984-01-18 Sensor for absolute position.
PCT/NL1985/000004 WO1985003346A1 (en) 1984-01-18 1985-01-16 Position sensor
EP19850900777 EP0168462A1 (en) 1984-01-18 1985-01-16 Position sensor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8400169A true NL8400169A (en) 1985-08-16

Family

ID=19843349

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8400169A NL8400169A (en) 1984-01-18 1984-01-18 Sensor for absolute position.

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP0168462A1 (en)
NL (1) NL8400169A (en)
WO (1) WO1985003346A1 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6137403A (en) * 1998-12-10 2000-10-24 Phoenix Controls Corporation Sash sensor and method of sensing a sash using an array of multiplexed elements
JP2007041387A (en) * 2005-08-04 2007-02-15 Matsushita Electric Ind Co Ltd Imaging apparatus and portable terminal equipment equipped therewith

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE409243B (en) * 1978-01-30 1979-08-06 Westerberg Gerhard Tails for angling of the three tribes diameter
DE2834519A1 (en) * 1978-08-07 1980-07-10 Guenter Trautmann Length measurement device with rule magnetised at intervals - has slider contg. magnetic reading head and electronic circuit
DE2945895C2 (en) * 1979-11-14 1986-06-05 Festo-Maschinenfabrik Gottlieb Stoll, 7300 Esslingen, De
JPS56159798A (en) * 1980-05-12 1981-12-09 Tokyo Shibaura Electric Co Length or angle measuring device
DE3126806A1 (en) * 1981-07-07 1983-01-27 Siemens Ag Digital measuring sensor, its use and process for its manufacture
JPS58148914A (en) * 1982-03-02 1983-09-05 Fanuc Ltd Pulse coder

Also Published As

Publication number Publication date
WO1985003346A1 (en) 1985-08-01
EP0168462A1 (en) 1986-01-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5945825A (en) Magnetic field-sensitive sensor device with a plurality of GMR sensor elements which have predetermined directions of magnetization
US4039936A (en) Interleaved magnetoresistive displacement transducers
US7248045B2 (en) Magnetic sensing device, method of forming the same, magnetic sensor, and ammeter
DE4343686B4 (en) Magnetometer
US7535215B2 (en) Apparatus and method for the determination of a direction of an object
CA1212996A (en) Magnetic sensor
US3993946A (en) Apparatus for measuring the direction and relative position between a body and a pick-up using a magnetoresistive pick up
US5627704A (en) Thin film giant magnetoresistive CPP transducer with flux guide yoke structure
JP3465059B2 (en) Magnetic field sensor consisting of a magnetization reversal conductor and one or more magnetoresistive register
US5841274A (en) Induced current absolute position transducer using a code-track-type scale and read head
KR100228837B1 (en) Unshielded horizontal magnetoresistive head and method of fabricating same
DE102005030358B4 (en) Electromagnetic induction position sensor
EP0484474B1 (en) Shorted dual element magnetoresistive reproduce head exhibiting high density signal amplification
EP1720027A1 (en) Magnetic field detector, and current detection device, position detection device and rotation detection devices using the magnetic field detector
JP3828972B2 (en) Inductive displacement sensor
CN103038659B (en) Magnetic substance detection device
US6329813B1 (en) Reduced offset high accuracy induced current absolute position transducer
JP3529784B2 (en) Sensor utilizing a magnetoresistive element
JP3186403B2 (en) Magnetic sensor and the signal conversion circuit
JP3169212B2 (en) Inductive absolute position measuring device
CN1200284C (en) Sensing device for measuring external magnetic-field direction using magneto-resistance effect sensing device
EP2677332B1 (en) MTJ sensoring including domain stable free layer
US6107793A (en) Magnetic sensing device unaffected by positioning error of magnetic field sensing elements
ES2304975T3 (en) A sensor system that includes an acceleration sensor and a position sensor.
US4920806A (en) Strain gage

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed