NL8400037A - Trimmer. - Google Patents

Trimmer.

Info

Publication number
NL8400037A
NL8400037A NL8400037A NL8400037A NL8400037A NL 8400037 A NL8400037 A NL 8400037A NL 8400037 A NL8400037 A NL 8400037A NL 8400037 A NL8400037 A NL 8400037A NL 8400037 A NL8400037 A NL 8400037A
Authority
NL
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
cutting
provided
central portion
characterized
resilient element
Prior art date
Application number
NL8400037A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Philips Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B26HAND CUTTING TOOLS; CUTTING; SEVERING
  • B26BHAND-HELD CUTTING TOOLS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B26B19/00Clippers or shavers operating with a plurality of cutting edges, e.g. hair clippers, dry shavers
  • B26B19/02Clippers or shavers operating with a plurality of cutting edges, e.g. hair clippers, dry shavers of the reciprocating-cutter type
  • B26B19/04Cutting heads therefor; Cutters therefor; Securing equipment thereof
  • B26B19/10Cutting heads therefor; Cutters therefor; Securing equipment thereof involving two or more different types of reciprocating cutting elements, e.g. a pair of toothed shearing elements combined with a pair of perforated cutting elements or a combined toothed and perforated cutting assembly
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B26HAND CUTTING TOOLS; CUTTING; SEVERING
  • B26BHAND-HELD CUTTING TOOLS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B26B19/00Clippers or shavers operating with a plurality of cutting edges, e.g. hair clippers, dry shavers
  • B26B19/20Clippers or shavers operating with a plurality of cutting edges, e.g. hair clippers, dry shavers with provision for shearing hair of preselected or variable length

Description

*' « PHN 10.892 1 NV Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. * ' «PHN 10 892 1 NV Philips bulbs factories in Eindhoven.

Tr immer. Tr ever. . . __ __

De uitvinding heeft betrekking cp een trimmer voorzien van een eerste en een tweede knipargaan met par allele knipkanten met tanden, waarbij tenminste een der kniparganen met een been- en weergaande beweging aandrijfbaar is en waarbij een verend element de beide knipar-5 ganen cp elkaar drukt. The present invention relates cp provided with a trimmer of a first and a second knipargaan with par allele cutting edges with teeth, in which at least one of the kniparganen is drivable with a leg and forth movement and wherein a spring element, the two knipar-5 organs cp pressed together .

Een dergelijke tr inner is bijvoorbeeld bekend uit het ameri-kaanse octrooi 2.917.824. Such an inner row is for example known from the American patent 2,917,824. Bij deze bekende uitvoeringsvorm wordt een verend element toegepast met twee benen welke zich uitstrekken in een richting loodrecht op de aandrijfrichting van het aangedreven knipargaan. In this known embodiment, a resilient element is used having two legs extending in a direction perpendicular to the driving direction of the driven knipargaan.

10 Ctadat het verend element cm de beide kniparganen been grijpt, is een tamelijk ingewikkelde constructie van dit element noodzakelijk terwijl voor het net voldoende kracht samendrukken van de beide kniparganen het verend element robuust moet worden uitgevoerd. 10 cm Ctadat the resilient element engages the two kniparganen leg, it is a rather complicated construction of this element is required, while for the net compression sufficient force of the two kniparganen the resilient element must be robust. De uiteinden van de benen maken de beweging van het aangedreven knipargaan mee. The ends of the legs make with the movement of the driven knipargaan. Hierdoor treden 15 tijdens het aandrijven van het aangedreven knipargaan aanzienlijke fluctuaties in de grootte van de voor de aandrijving van dit orgaan benodigde aandrijfkracht op. As a result, steps 15 during the driving of the driven knipargaan considerable fluctuations in the magnitude of the driving force required for the drive of this organ on.

De uitvinding beoogt de hierboven geschetste nadelen te vermijden en heeft het kenmerk, dat het verend element is voorzien van een 20 centraal gedeelte dat aangrijpt op het eerste knipargaan, op welk centraal gedeelte twee verende benei aansluiten welke een opening in het tweede knipargaan passeren en zich vervolgens in tegenovergestelde richtingen uitstrekken, welke richtingen overeen kanen met de heen- en weergaande aandrijfrichting en waarbij de uiteinden van de verende benen 25 een aandrukkracht uitoefenen op het andere knipargaan. The invention aims to avoid the disadvantages outlined above and is characterized in that the resilient element is provided with a 20 central portion which engages the first knipargaan, on said central portion, two resilient Benei connect on which pass through an opening in the second knipargaan and located subsequently extend in opposite directions, which directions correspond greaves with the reciprocating drive direction, and wherein the ends of the spring legs 25 to exert a pressing force on the other knipargaan.

Bijzondere uitvoeringsvormen zijn in de onderccnclusies weergegeven. Particular embodiments are shown in the onderccnclusies.

De uitvinding zal hierna worden toegelicht met behulp van een beschrijving van een in de figuren weergegeven uitvoeringsvoarbeeld. The invention will hereafter be elucidated with the aid of a description of an uitvoeringsvoarbeeld shown in the figures.

30 Figuur 1 toont een trimmer in bovenaanzicht. 30 Figure 1 shows a plan view in trimmer.

Figuur 2 toont de trimmer van figuur 1 in een langsdoarsnede volgens de lijn II-II in figuur 1. Figure 2 shows the trimmer of Figure 1 in a longitudinal doar cut along the line II-II in Figure 1.

Figuur 3 toont in perspectief een detail van de onderzijde 8400037 ΡΗΝ 10.892 2 3«. Figure 3 shows in perspective a detail of the underside ΡΗΝ 8,400,037 10,892 2 3 «. ^ « van de trimmer. ^ «Of the trimmer.

De trinner volgens de figuren 1, 2 en 3 omvat een eerste knip-orgaan 1 dat ten opzichte van een tweede kniporgaan 2 met een heen- en weergaande beweging aandrijfbaar is. The trinner according to Figures 1, 2 and 3 comprises a first cutting member 1 which is drivable relative to a second cutting member 2 with a reciprocating motion. De kniporganen 1 en 2 zijn voorzien 5 van parallele knipkanten 3 respektievelijk 4 met tanden 5 respektieve-lijk 6. Beide kniporganen worden samengedrukt door een verend element 7 met een centraal gedeelte 8 dat aangrijpt op kniporgaan 2 en waarop de benen 9 en 10 aansluiten. The cutting members 1 and 2 are provided with 5 of parallel cutting edges 3 and 4 respectively with teeth 5, respectively, 6. The two shearing members are pressed together by a spring element 7 with a central portion 8 which engages on the cutting member 2 and to which the legs 9 and 10 are contiguous. Deze benen omvatten loodrechtop het eerste kniporgaan gerichte delen 11 en 12 welke een opening 13 in het eerste 10 kniporgaan passeren. These legs include lead upright facing the first cutting member parts 11 and 12, which pass through an aperture 13 in the first shearing member 10. Op de delen 11 en 12 sluiten de delen 14 en 15 aan welke zich in tegenovergestelde richtingen uitstrekken. On the parts 11 and 12, the portions 14 and 15 close to which extend in opposite directions. Deze richtingen komen overeen met de bewegingsrichtingen van het haai- en weergaande kniporgaan 1 zoals weergegeven met de pijlen P. De uiteinden 16 en 17 van de benen 9 en 10 rusten op de amen 18 en 19 van een koppel-15 stuk 20 waarmee het aandrijf bare kniporgaan 1 kan worden aangedreven. These directions correspond to the directions of movement of the haai--and-forth cutting member 1 as shown by the arrows P. The ends 16 and 17 of the legs 9 and 10 rest on the assemblies 18 and 19 of a coupling 15, piece 20 with which the drive optional cutting member 1 can be driven.

Het koppelstuk 20 is voorzien van een vork 21 waarmee het kan worden gekoppeld aan een op zich bekend aandrijfmechanisme. The coupling piece 20 is provided with a fork 21 with which it can be coupled to a per se known driving mechanism.

Het verend element 7 is in de gemonteerde toestand enigszins elastisch gedeformeerd zodat door de uiteinden 16 en 17 van de delen 14 20 en 15 via het koppelstuk 20 een aandrukkracht op het eerste kniporgaan 1 wordt uitgeoefend, gericht naar het tweede kniporgaan 2. The resilient element 7 is in the assembled state is slightly elastically deformed so that is exerted by the ends 16 and 17 of the parts 14, 20 and 15 via the coupling piece 20 is a pressing force on the first cutting member 1, directed towards the second cutting member 2.

Op deze wijze kan het verend element 7 zeer dicht bij de knipkanten 3 en 4 van de kniporganen worden geplaatst waardoor de aan- ♦ drukkracht van het verend element zo effectief mogelijk toordt benut. In this manner, the resilient element 7 can be very close to the cutting edges 3 and 4 of the shearing members are placed so that the presence ♦ pressure force of the resilient element toordt utilized as effectively as possible.

25 Het koppelstuk is voorzien van'nokken 22 en 23 welke in de corresponderende openingen 24 en 25 in het eerste kniporgaan 1 zijn gelegen. 25, the coupling piece is provided van'nokken 22 and 23 which are located in the corresponding openings 24 and 25 in the first cutting member 1. Op deze wijze wordt het eerste kniporgaan 1 door het koppelstuk 20 meegenomen. In this way, the first cutting member 1 20 is carried along by the coupling piece.

De uiteinden 26 en 27 van de nokken 22 en 23 reiken tot in 30 de, zich in de aandrijf richtingen P uitstrekkende, langwerpige openingen 28 en 29 in het tweede kniporgaan 2. Hierdoor wordt de beweging van koppelstuk 20 en kniporgaan 1 ten'opzichte van kniporgaan 2 geleid. The ends 26 and 27 of the cams 22 and 23 reach into the 30, located in the driving directions P-extending, elongated apertures 28 and 29 in the second cutting member 2. As a result, the movement of coupler 20, and cutting member 1 of ten'opzichte cutting member 2 is guided.

Voor de bevestiging aan het tweede kniporgaan 2 is het centrale deel 8 van verend element 7 voorzien van zijdelings uitstekende 35 lippen 30 en 31. Het tweede kniporgaan 2 is voorzien van een opening 32 met een eerste openingdeel 33 waardoor het centrale deel 8 met de lippen 30 en 31 kan passeren en een op het openingdeel 33 aansluitend smaller' openingdeel 34 waarin het centrale deel 8 met de lippen 30 en 31 8400037 PHN 10.892 3 * achter randgedeeltes 35 ai 36 hlijft haken (figuur 3). For attachment to the second cutting member 2 is the central part 8 of a resilient element 7 is provided with laterally projecting 35 lips 30 and 31. The second cutting member 2 is provided with an opening 32 having a first opening portion 33 through which the central portion 8 with the lips 30 and 31 can pass, and one on the opening portion 33 followed by narrower "opening portion 34, in which the central portion 8 with the lips 30 and 31, 8,400,037 PHN 10.892 3 * rear edge portions 35 ai hlijft hooks 36 (Figure 3).

De montage van de trimmer is hierdoor bijzonder eenvoudig gevonden. The assembly of the trimmer is therefore found particularly simple. Zijn de knipcrganen 1 en 2 ai koppelstuk 20 op elkaar geplaatst dan wordt het centrale deel 8 van het verend element 7 door de opening 13 5 in knipcrgaan 1 en openingdeel 33 in kniporgaan 2 gedrukt tot, tegen de werking van de elastische benen 9 en 10 in, het centrale deel 8 het kniporgaan 2 is gepasseerd. Are the knipcrganen 1 and 2 ai coupling piece 20 placed upon each other than the central portion 8 of the resilient element 7 through the opening 13 5 in knipcrgaan 1 and opening device 33 pressed into cutting member 2 to, against the action of the elastic legs 9 and 10 in, the central portion 8, the cutting member 2 has been passed. Deze situatie is weergegeven in figuur 3. Het verend element 7 kan nu zijdelings warden verschoven tot de delen 11 ai 12 van de elastische benen 9 en 10 in openingdeel 34 zijn gelegen. This situation is shown in Figure 3. The resilient member 7 may now warden shifted laterally to the parts 11, 12, ai of the elastic legs 9 and 10 are located in the opening portion 34. Wordt 10 het verend element nu losgelaten dan zal dit zich gedeeltelijk ontspannen tot de lippen 30 en 31 tegen de randgedeeltes 35 en 36 van openingdeel 34 rusten. 10 is now released, the resilient element then this will partially relax until the lips 30 and 31 rest against the edge portions 35 and 36 of the opening portion 34. Deze randgedeeltes 35 en 36 zijn nog voorzien van met de lippen 30 en 31 corresponderende uitsparingen 37 en 38 waarin de lippen tegen zijdelings verschuiven zijn geborgd terwijl zo tevens wordt 15 voorkomen dat delen van het elastisch element buiten kniporgaan 2 steken. These edge portions 35 and 36 are further provided with the lips 30 and 31, corresponding recesses 37 and 38 in which the tabs are secured against lateral displacement while at the same time as 15 is to prevent that parts of the elastic element outer cutting member 2 stabbing.

De beide kniporganen, het koppelstuk en het verend element vormen een krachtgesloten geheel, dat als eenheid bijvoorbeeld kan worden toegepast in een scheer apparaat. The two cutting members, the coupling piece and the spring element forms a force-fitting whole, which as a unit, for example, can be applied in a shaving apparatus.

In de weergegeven uitvoeringsvorm is het verend element uitge-20 voerd als een hladveer. In the illustrated embodiment, the spring element 20 designed as a TURNED-hladveer. Ook andere uitvoeringsvormen zoals van veerkrachtig draadmateriaal zijn mogelijk. Also, other embodiments, such as of resilient wire material are possible.

Het koppelstuk 20 wordt bij voorkeur uitgevoerd van kunststof. The coupling piece 20 is preferably carried out in plastic. De optredende wrijvingskrachten tussen de uiteinden 16 en 17 van verend element 7 en koppelstuk 20 kunnen hierdoor zeer gering zijn. The frictional forces occurring between the ends 16 and 17 of spring element 7, and coupling piece 20 can thus be very low.

25 30 35 8400037 25 30 35 8400037

Claims (5)

 1. 1. Trimmer voorzien van een eerste en een tweede kniporgaan met par allele knipkanten met tanden, waarbij tenminste een der kniporganen met een heen- en weergaande beweging aandrijf baar is en waarbij een verend element de beide kniporganen qp elkaar drukt, met het kenmerk, dat 5 het verend element is voorzien van een centraal gedeelte dat aangrijpt op het eerste kniporgaan, op welk centraal gedeelte twee verende benen aansluiten welke een opening in het tweede kniporgaan passeren en zich vervolgens in tegenovergestelde richtingen uitstrekken, welke richtingen overeen kamen net de heen- en weergaande aandrijfrichting en waarbij de 10 uiteinden van de verende benen een aandrukkracht uitoefenen op het andere kniporgaan. 1. Trimmer provided with a first and a second cutting member having par allele cutting edges with teeth, in which at least one of the shearing members with a back-and-forth movement drive is in and in which a resilient element of the two cutting members qp pressed to each other, characterized in that 5, the resilient element is provided with a central portion that engages the first shearing member, on said central portion, two resilient legs connected which pass through an opening in the second cutting member, and subsequently extend in opposite directions, which directions correspond ridges as the back-and- reciprocating drive direction, and wherein the ends of the spring legs 10 to exert a pressing force on the other shearing member.
 2. 2. Trimmer volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de uiteinden van de verende benen aanliggen tegen een aandrijf stuk, dat is gekoppeld t met het aandrijf bare kniporgaan. 2. Trimmer according to claim 1, characterized in that the ends of the spring legs abut against a driving piece, which is coupled with t the drivable cutting element.
 3. 3. Trimmer volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het koppel stuk is voorzien van nokken welke In corresponderende openingen in het eerste aandrijf bare kniporgaan zijn gelegen en waarvan de uiteinden reiken tot in zich in de aandrijfrichting uitstrekkende langwerpige openingen van het tweede kniporgaan. 3. Trimmer according to claim 2, characterized in that the coupling piece is provided with cams which, in corresponding openings in the first drivable cutting element are located, and the ends of which extend into part of the drive direction-extending elongated openings of the second shearing member.
 4. 4. Trimmer volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het centraal gedeelte van het verend element is voorzien van zijdelings uitstekende lippen welke achter het eerste kniporgaan haken. 4. The trimmer according to any one of the preceding claims, characterized in that the central portion of the resilient element is provided with laterally projecting lugs which hook behind the first cutting member.
 5. 5. Triimer volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat het eerste kniporgaan is voorzien van een opening met een eerste openingdeel waar-25 door het centraal gedeelte van het verend element met de lippen kan passeren en een op het eerste openingdeel aansluitend tweede openingdeel waarin het centrale gedeelte van het verend element met de lippen achter randgedeeltes van het tweede openingdeel blijft haken. 5. Triimer according to claim 4, characterized in that the first shearing member is provided with an opening having a first opening portion in which-25 through the central portion of it can pass resilient element with the lips and one on the first opening portion adjoining the second opening portion in which the central portion of the resilient element with the lip rear edge portions of the second opening portion is caught. 30 35 8400037 30 35 8400037
NL8400037A 1984-01-05 1984-01-05 Trimmer. NL8400037A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8400037A NL8400037A (en) 1984-01-05 1984-01-05 Trimmer.
NL8400037 1984-10-31

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8400037A NL8400037A (en) 1984-01-05 1984-01-05 Trimmer.
DE19843474121 DE3474121D1 (en) 1984-01-05 1984-12-19 Hair trimmer
EP19840201913 EP0151828B1 (en) 1984-01-05 1984-12-19 Hair trimmer
AT84201913T AT37316T (en) 1984-01-05 1984-12-19 Hair cutting apparatus.
US06685576 US4610085A (en) 1984-01-05 1984-12-24 Hair trimmer
JP27501284A JPH0441037B2 (en) 1984-01-05 1984-12-28
CA 471325 CA1253331A (en) 1984-01-05 1985-01-02 Hair trimmer

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8400037A true true NL8400037A (en) 1985-08-01

Family

ID=19843280

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8400037A NL8400037A (en) 1984-01-05 1984-01-05 Trimmer.

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4610085A (en)
EP (1) EP0151828B1 (en)
JP (1) JPH0441037B2 (en)
CA (1) CA1253331A (en)
DE (1) DE3474121D1 (en)
NL (1) NL8400037A (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102006001533B4 (en) * 2006-01-12 2008-04-03 Wahl Gmbh Cutting set for a hair and / or beard trimmer
EP2269784A1 (en) 2009-06-30 2011-01-05 Koninklijke Philips Electronics N.V. Personal care apparatus
JP5255619B2 (en) * 2010-11-08 2013-08-07 日立マクセル株式会社 Shearing blade unit

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1180175A (en) * 1957-05-16 1959-06-02 Apag Appbau A G Goldach dry razor
NL280381A (en) * 1962-06-29
NL7015258A (en) * 1970-10-17 1972-04-19
US3869790A (en) * 1973-07-30 1975-03-11 Sperry Rand Corp Hair trimmer
NL7404738A (en) * 1974-04-08 1975-10-10 Philips Nv Electric clippers.
US3911572A (en) * 1974-06-14 1975-10-14 Sperry Rand Corp Trimmer device for an electric dry shaver

Also Published As

Publication number Publication date Type
US4610085A (en) 1986-09-09 grant
JPS60158886A (en) 1985-08-20 application
CA1253331A (en) 1989-05-02 grant
EP0151828B1 (en) 1988-09-21 grant
JPH0441037B2 (en) 1992-07-07 grant
CA1253331A1 (en) grant
EP0151828A1 (en) 1985-08-21 application
DE3474121D1 (en) 1988-10-27 grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3879783A (en) Paper binding machine
US4317535A (en) Stapler with tapered anvil
US5954187A (en) Conveyor rod in side link connection
US20070221699A1 (en) Staplers with effort-saving arm assembly
US5833064A (en) String of anchor clips
US3834017A (en) A dry shaver with hair guiding and skin stretching means
US6615480B1 (en) Multi-piece punch down blade assembly
US4996755A (en) Clip driver
US5653372A (en) Apparatus for orienting a fastener in a clasping arrangement
DE3149656A1 (en) "Torsion damper, especially for a friction disc clutch in motor vehicles"
US6702172B1 (en) Staple driver with convex edge and pointed protrusions at the ends
US20040115031A1 (en) Punching/binding machine
JPH0986069A (en) Saddle stitched book
DE69122002T2 (en) A surgical stapler and apparatus for applying surgical clips with reciprocating magazine and a double snap connection mechanism
US4945953A (en) Surface mount component jig
US4164812A (en) Termination tool for assembling electrical cables to connectors
US1989769A (en) Securing device
US4610386A (en) Stapler having a variable stop member for limiting stapling stroke and staple leg length
DE29700887U1 (en) Device for appointment to high pressures during riveting, notching, punching, joining, punching, clinching, pressing, bending or the like.
US3877091A (en) Bed frame construction
US4312108A (en) Clipping device
US3849860A (en) Apparatus for forming and applying a strain relief splice from a continuous supply strip
US2799281A (en) Curl clip
US20040262363A1 (en) Stapler with bending arms which cut the staple legs against a pad
EP0421961A1 (en) Sweeper head support

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed