NL8201585A - Cigar. - Google Patents

Cigar. Download PDF

Info

Publication number
NL8201585A
NL8201585A NL8201585A NL8201585A NL8201585A NL 8201585 A NL8201585 A NL 8201585A NL 8201585 A NL8201585 A NL 8201585A NL 8201585 A NL8201585 A NL 8201585A NL 8201585 A NL8201585 A NL 8201585A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
cigar
microcapsules
characterized
leaf
aroma
Prior art date
Application number
NL8201585A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Douwe Egberts Tabaksfab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to NL8102094 priority Critical
Priority to NL8102094 priority
Application filed by Douwe Egberts Tabaksfab filed Critical Douwe Egberts Tabaksfab
Priority to NL8201585 priority
Priority to NL8201585A priority patent/NL8201585A/en
Publication of NL8201585A publication Critical patent/NL8201585A/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A24TOBACCO; CIGARS; CIGARETTES; SMOKERS' REQUISITES
  • A24BMANUFACTURE OR PREPARATION OF TOBACCO FOR SMOKING OR CHEWING; TOBACCO; SNUFF
  • A24B15/00Chemical features or treatment of tobacco; Tobacco substitutes
  • A24B15/18Treatment of tobacco products or tobacco substitutes
  • A24B15/28Treatment of tobacco products or tobacco substitutes by chemical substances
  • A24B15/281Treatment of tobacco products or tobacco substitutes by chemical substances the action of the chemical substances being delayed
  • A24B15/283Treatment of tobacco products or tobacco substitutes by chemical substances the action of the chemical substances being delayed by encapsulation of the chemical substances

Abstract

Cigar has a filling wrapped in a surrounding leaf and with a covering leaf wrapped round the surrounding leaf. The covering leaf carries on its outer surface an aroma material as internal phase in non-porous microcapsules adhered to the surface of the cover leaf. The external phase of the microcapsules is of an organic material which at ambient and elevated temps. does not itself evolve any specific aroma. The microcapsules pref. have a dia. of at most 0.3 mm and make up 0.05-12 %, esp. 0.1-4% of the wt. of the cigar. The aroma-contg. micro-capsules may make up part of the matting system applied to the cigar surface, and pref. have a particle size of not more than the max. particles size of the matting powder. The encapsulated aroma is released when the cigar is smoked and acts on the nasal membranes of non-smokers and non cigar smokers, to render the smell of the smoke less unpleasant, without affecting the taste of the cigar to the smoker.

Description

? ? 'e

V V

Nw. Nw. 3264 3264

Titel: Sigaar. Title: Cigar.

. . De uitvinding heeft betrekking op een sigaar, die voorzien is van middelen die bij het roken van de sigaar de geur van de sigarenrook veranderen zonder de smaak voor de roker merkbaar te beïnvloeden. The invention relates to a cigar, which is provided with means for smoking the cigar change the smell of cigar smoke without affecting the taste of the smoker noticeable.

Niet-rokers en ook 'niet-sigarenrokers ondervinden soms hinder 5 van sigarenrook, die zij door zijn zware, penetrante geur als atmos-feerbedervend ervaren. Non-smokers and also 'non-cigar smokers sometimes inconvenienced 5 of cigar smoke, which she described as atmos-feerbedervend experienced by his heavy, pungent smell.

Het is bekend om hinderlijke geuren in besloten ruimten te bestrijden door verspreiding van een stof met een aangename of frisse geur, die de hinderlijke geur in de reukopnamecellen van het neusslijm-10 vlies verdringt, althans de perceptie daarvan overstemt. It is known to control odors in confined spaces by spreading a substance with a pleasant and fresh scent, which displaces the offensive odor in the odor absorption cells of the nasal mucus membrane 10, at least drowns perception thereof. Zo kan bijvoorbeeld in een ruimte, waarin sigaren worden of zijn gerookt, de atmosfeer worden veranderd door verstuiving of vervluchtiging van een geurstof. For example, in a space, in which cigars are or have been smoked, the atmosphere can be changed by spraying, or volatilization of a fragrance. Deze soms toegepaste methode heeft de vraag doen rijzen of het mogelijk is de karakteristieke geur van sigarenrook direct bij de 15 bron weg te nemen of althans te verzwakken door de sigaar zelf van een geurstof te voorzien. These sometimes used method has raised the question whether it is possible the characteristic smell of cigar smoke directly at the source 15 to eliminate or weaken at least by providing the cigar itself of a fragrance.

Een sigaar wordt in het algemeen opgebouwd uit zogenaamd binnengoed, meestal bestaande uit lange en/of korte stukjes tabaksblad, welk binnengoed omhuld wordt met een omblad, waarover een dekblad wordt 20 aangebracht en vastgeplakt. A cigar is made up, in general, from so-called inner well, usually consisting of long and / or short pieces of tobacco leaf, which in a well is encased with a binder, over which a cover sheet 20 is fitted and glued. Het omblad kan uit natuurlijk of gerecon-stitueerd tabaksblad of soms ook uit papier bestaan; The binder may comprise natural or gerecon-substituted-tobacco leaf or sometimes from paper; het dekblad bestaat uit natuurlijk of aereconstitueerd tabaksblad. the wrapper consists of natural or aereconstitueerd tobacco leaf.

Er werden proeven gedaan, waarbij aan de als binnengoed van sigaren gebruikte tabaksmassa verschillende geurstoffen in verschillende C\ 25 concentraties werden toegevoegd. Tests were carried out, wherein at the tobacco mass used as an inner well of cigars different fragrances were added at various C \ 25 concentrations. Bij het roken van deze sigaren werd f geconstateerd, dat de karakteristieke geur van de rook minder waarneem- \ baar was naarmate de sigaar een grotere hoeveelheid geurstof bevatte. In the smoking of cigars, it was found that f in that the characteristic odor of the smoke was less detectable \ ingot as the cigar contained a larger amount of aromatic substance.

* Hiermede was aangetoond, dat het mocrelijk is de geur van siaarenrook te 8 on 1 sok -2- belnvloeden door de sigaar een geurstof te doen bevatten. * Herewith was shown that it is the smell of mocrelijk siaarenrook to 8 on one sock -2- affect the cigar include doing a fragrance. Een nadeel, dat bij 'het roken van de proefsigaren aan het licht kwam, was echter dat de smaak, reeds door een gering aeurstofgehalte werd veranderd en door grotere geurstofcrehalten volkomen werd bedorven. One disadvantage that "smoking the cigars test came to light, however, was that the flavor has already been changed by a small and utterly aeurstofgehalte was spoiled by larger geurstofcrehalten. Verder bleek dat ook de 5 aanwezigheid van geurstof tussen het omblad en het dekblad gemakkelijk leidt tot aantasting van de karakteristieke smaak van de sicraar en derhalve tot vermindering van het rookgenot. Further, it was found that also the 5 presence of fragrance between the binder and the wrapper can easily lead to degradation of the characteristic flavor of the sicraar and, therefore, to reduce the smoking pleasure.

Door nader onderzoek werd gevonden, dat de als hinderlijk ervaren karakteristieke geur van sigarenrook ten minste grotendeels afkomstig ]_q is van de rook, die van het brandende uiteinde van de sigaar opstijgt (de zijstroomrook), en hoogstens in gerinae mate van de rook, die met de mond wordt ingezogen (de hoofdstroomrook) en vervolgens weer wordt uitgeblazen, terwijl de smaak van de sigaar tijdens het roken uitsluitend wordt bepaald door de samenstelling van de hoofdstroomrook. Through further investigation, it was found that the perceived as a nuisance characteristic smell of cigarette smoke is at least largely originates] _Q is of the smoke, rising from the burning end of the cigar (the sidestream smoke), and at most in gerinae level of the smoke, which the mouth is drawn (mainstream smoke) and then blown out again, while the taste of the cigar during smoking is solely determined by the composition of the mainstream smoke.

]_5 Op grond van de onderzoeksresultaten werden verdere proeven gedaan met sigaren, die aan hun oppervlak van geurstof waren voorzien. ] _5 On the basis of the research results, further tests were done with cigar, which were provided at their surface of a fragrance. Daarbij werd gevonden, dat door de aanwezigheid van een geringe hoeveelheid geurstof op het buitenoppervlak van het dekblad van een sicraar het genot voor.de roker niet verandert, maar de voor de niet-roker hinderlijke 20 geur van de sigarenrook wordt verminderd en zelfs geheel kan worden onderdrukt. In addition, it has been found that the enjoyment voor.de smoker does not change by the presence of a small amount of fragrance on the outer surface of the wrapper of a sicraar, but is reduced for the non-smoker nuisance 20 scent of the cigarette smoke and may even be completely can be suppressed.

De uitvinding heeft betrekking op een sigaar, opcrebouwd uit binnengoed, een het binnengoed omhullend omblad en een om het omblad gewikkeld dekblad, welke sigaar wordt gekenmerkt door een op het buitenoppervlak 25 van het dekblad aancebrachte geurstof, die als binnenfase is opgesloten in aan het buitenoppervlak van het dekblad gehechte, niet-poreuze micro-0' "·, caDsules, waarvan de buitenfase bestaat uit organisch materiaal, dat bij 1 gewone en verhoogde temperatuur zelf geen specifieke geur verspreidt. The present invention relates to a cigar, opcrebouwd from within well, an inner well casing binder and one to the wrapping strip wrapped wrapper, said cigar is characterized by an on the outside surface 25 of the topsheet aancebrachte fragrance, which is locked in to the outer surface as an inner phase of the wrapper bonded, non-porous micro-0 ' "·, caDsules, of which the outer phase is composed of organic material, that, when one of ordinary and elevated temperature itself emits no specific odor.

tv 8201585 -3- - vi.' TV 8201585 -3 - vi '.

Gevonden werd, dat de microcapsules ter plaatse van het brandende uiteinde van de sigaar onder invloed van de daar heersende hoge temperatuur hun structuur verliezen, waardoor de geurstof in dampvorm vrij komt op of nabij de plaats waar de zijstroomrook ontstaat, waardoor een 5 optimaal effekt wordt bereikt, zonder dat de smaak van de sigaar, en daarmede het rookgenot, wordt aangetast. It has been found that the microcapsules at the area of ​​the burning end of the cigar under the influence of the prevailing high temperature losing their structure, so that the fragrance is released in vapor form, at or near the place where occurs the sidestream smoke, thus a 5 optimum effect achieved without the taste of the cigar, and hence the smoking pleasure is affected.

Voor toepassing bij de sigaar volgens de uitvinding zijn talloze geurstoffen geschikt. For use in the cigar of the invention are numerous fragrances suitable. Voor de hand liggende mogelijkheden zijn bloemen- : en vruchtengeuren en parfums. Obvious possibilities of flowers: and fruit scents and perfumes. Te verwachten valt dat voor sigaren 10 speciale geurstoffen zuilen worden ontwikkeld. It is expected to be developed for cigars 10 special fragrances columns. Vele geurstoffen zijn in i geëncapsuleerde vorm in de handel verkrijgbaar, meestal in afmetingen ; Many fragrances are i encapsulated form commercially available, usually in size; tussen 0,01 en 0,5 mm. between 0.01 and 0.5 mm. De microëncapsulerincstechniek is bekend, bijvoor- : i beeld uit het boek van MH Gutcho, "Microcapsules and Microencapsulation ! Techniques" (Noyes Data Corporation, Park Ridce, New Jersey, Ü.SA, ; 15 1976) . The microëncapsulerincstechniek is known, for example: i image from the book by MH Gutcho, "Microcapsules and Microencapsulation Techniques" (Noyes Data Corporation, Ridce Park, New Jersey, Ü.SA; 15 in 1976). ; ;

Geschikte materialen voor de buitenfase van de microcapsules zijn bijvoorbeeld polysacchariden. Suitable materials for the outer phase of the micro-capsules are, for example, polysaccharides.

De voor de sigaar volgens de uitvinding te gebruiken hoeveelheid geurstof is afhankelijk van het gewenste effect. The cigar according to the invention for the use amount of aromatic substance is dependent on the desired effect. Bij aanwezigheid van 20 gaurstof bevattende microcapsules op het buitenoppervlak van het dekblad wordt reeds bij een hoeveelheid van 0,05% een duidelijk waarneembare vermindering van de karakteristieke sigarenrookgeur waargenomen. In the presence of 20 gaurstof-containing microcapsules to the outer surface of the wrapper is already observed at an amount of 0.05% a clearly noticeable reduction of the characteristic cigar smoke odor. Dit effect gaat bij een toenemende hoeveelheid microcapsules eerst over in een aangename, niet-identificeerbare geur en dan in de duidelijk herkenbare •75 geur van de gebruikte geurstof. This effect goes with increasing amount of microcapsules first time in a pleasant, unidentifiable smell and then the recognizable • 75 smell of the fragrance used. Hoeveelheden van meer dan 12% op het dekblad leveren in het algemeen creen voordelen op en kunnen het sigaar-oppervlak ruw doen aanvoelen. Amounts of more than 12% to provide the cover sheet, in general, creen benefits and may cause rough sensation to the cigar-surface. Zeer gunstige resultaten zijn verkregen met geurstof bevattende microcapsules op het dekblad in hoeveelheden van I 0,05-4%. Very favorable results have been obtained with fragrance-containing microcapsules to the topsheet in amounts of 0.05-4% I. De genoemde percentages zijn betrokken op het gewicht van de j 30 sigaar. The percentages are based on the weight of the j 30 cigar. 8 2 0 1 5 8 5 f -4- 8 0 1 5 2 8 5 f -4-

De geurstof bevattende microcapsules kunnen met behulp van een kleefmiddel aan het buitenoppervlak van het dekblad worden gehecht. The fragrance-containing microcapsules can be adhered by means of an adhesive to the outer surface of the topsheet.

Voorbeelden van geschikte kleefmiddelen zijn de fixeervloeistoffen, die voor het matteren van sigaren worden gebruikt. Examples of suitable adhesives are the fixer fluids, which are used for the matting of cigars. Zulke fixeervloei-5 stoffen zijn in de handel verkrijgbaar en bestaan veelal uit oplossingen van een carboxyalkylcellulose in een vluchtig oplosmiddel, bijvoorbeeld een lage alcohol zoals isopropanol. Such fixeervloei-5 materials are commercially available and usually consist of solutions of a carboxyalkyl cellulose in a volatile solvent, for example a lower alcohol such as isopropanol. De microcapsules worden in de fixeervloeistof gesuspendeerd, waarna de suspensie op het sioaaropper-vlak wordt aangebracht, bijvoorbeeld door strijken of besproeien. The micro-capsules are suspended in the fixer fluid, after which the suspension is applied to the sioaaropper-plane, for example by brushing or spraying. Daar de zichtbaarheid van de microcapsules op het sigaarcppervlak toeneemt naarmate hun diameter groter is, worden bij voorkeur microcapsules met een diameter van ten hoogste 0,3 mm gebruikt. Since the visibility of the micro capsules on the sigaarcppervlak increases as their diameter is larger, are preferably used microcapsules having a diameter of at most 0.3 mm.

Indien men de waarneembaarheid van de.microcapsules tot nagenoeg nihil wenst te reduceren, verdient het de voorkeur, dat de microcapsules 15 deel uitmaken van een op het sigaaroppervlak aangebrachte mattering. If it is desired to reduce the perceptibility of de.microcapsules to almost nil, it is preferred that the microcapsules 15 form part of a surface disposed on the cigar matting.

Sigaren worden dikwijls gematteerd om kleine vlekjes en foutjes in het dekblad te maskeren en om de sigaren een uniform uiterlijk te verlenen. Cigars are often matted to mask small blemishes and faults in the wrapper and to provide a uniform appearance cigars. Hiertoe wordt het sigaaroppervlak besproeid of bestreken met een matteervloeistof, bestaande uit een suspensie van zeer fijn tabakspoeder 20 (matteerpoeder) in een fixeervloeistof. For this purpose, cigar, the surface is sprayed or coated with a matteervloeistof, consisting of a suspension of very fine tobacco powder 20 (matteerpoeder) in a fixer fluid.

Worden nu sigaren gematteerd met behulp van een matteervloeistof, waarin tevens geurstof bevattende microcapsules zijn gesuspendeerd, dan worden de microcapsules in het matteringslaagje incebed en daardoor aan het oog onttrokken. Will now be matted cigars with the aid of a matteervloeistof, in which also a fragrance-containing microcapsules are in suspension, the microcapsules in the matting layer are incebed and thereby hidden from view. In deze uitvoeringsvorm van de uitvinding zijn de 2 F microcapsules bij voorkeur niet groter- dan de maximum afmeting van het gebruikte matteerpoeder. In this embodiment of the invention, the 2 F microcapsules is preferably not greater-than, the maximum dimension of the matteerpoeder used.

SO SO

^ De in de handel verkrijgbare fixeervloeistoffen bevatten in het algemeen 5-10 gew.% kleefmiddel in een vluchtig oplosmiddel. ^ The fixer fluids available on the market generally contain from 5-10 wt.% Of an adhesive in a volatile solvent. Door toevoe- — I'fa ging van zeer fijn gemalen tabakspoeder en desgewenst een brandverbete-^ 30 raar aan de fixeervloeistof tot een totaal vaste stofgehalte van 5-25 gew.% wordt een conventionele matteervloeistof verkregen. By the addition - I'fa went from very finely ground tobacco powder and, if desired, an odd brandverbete- ^ 30 to the fixing liquid to a total solids content of 5-25% by weight of a conventional matteervloeistof is obtained.. Indien daarin tevens -5- geurstof bevattende microcapsules worden gesuspendeerd, kan zo nodig extra oplosmiddel worden toegevoegd om een sproeibare suspensie te verkrijgen. If it is also -5- fragrance-containing microcapsules are suspended, can, if necessary, additional solvent may be added in order to obtain a sprayable suspension.

Voorbeeld I Example I

5 Van een in de handel verkrijgbare fixeervloeistof, blijkens analyse bestaande uit'een oplossing van carboxyethylcellulose in isopropanol met een vastestofgehalte van 7,3 gew.%, werd 1 volumedeel verdund met 6 volumedelen isopropanol. 5 From a commercially available fixer fluid, as appears from analysis uit'een consisting of carboxyethyl cellulose in isopropanol solution with a solid content of 7.3 wt.%, 1 part by volume was diluted with 6 parts by volume of isopropanol.

In de verdunde·fixeervloeistof werd een geëncapsuleerd hcpjesaroma ]_g (Flav-o-lok, nr. 610123 H, Polak Frutal Works, Amersfoort) gesuspendeerd. In the dilute · a fixing liquid was encapsulated hcpjesaroma] _g (Flav-o-lok, no. 610 123 H, Polak Frutal Works, Amersfoort) suspended therein.

De gele microcapsules hadden afmetingen tussen 0,03 en 0,25 mm. The yellow microcapsules had a size between 0.03 and 0.25 mm. Er wer- f den vier suspensies bereid door toevoeging van 1 gewichtsdeel microcap- * sules aan j verdunde fixeer- suspensie 15 vloeistof, gew.dln _i__ j There bECAME f den four suspensions prepared by adding 1 part by weight of capsules to microcap- * j diluted fixer fluid suspension 15, parts by weight of _i__ j

1 A 1 A

2 B 2 B

4 C 4 C

8 D 8 D

20 Gerede sigaren werden met deze suspensies over hun dekblad be sproeid en vervolgens gedroogd. 20 Finished cigars were transformed with these suspensions on their outer wrapper be sprayed and then dried. De hierdoor bij de sigaren op het buitenoppervlak van het dekblad aangebrachte hoeveelheid microcapsules werd bepaald door weging van de sigaren vóór en na het besproeien en drogen. The result from the tobacco on the outer surface of the topsheet amount coated microcapsules was determined by weighing the cigarette before and after spraying and drying. De volgende waarden werden gevonden: 25 besproeid met gew.% microcapsules suspensie _ OÖ A 10,2 rsa r~> __ B 5,1 C 1,1 The following values ​​were found: sprayed with 25% by weight of microcapsule suspension A OÖ _ r ~ rsa 10.2> __ B 5.1 C 1.1.

UI H UI H

\ D 0,4 UI \ 3¾ Hoewel de microcapsules op alle sigaren zichtbaar waren, hadden w> *» -fide met de suspensies C en D behandelde sigaren een aanvaardbaar uiterlijk. \ D 0.4 UI \ 3¾ Although the micro capsules on all the cigars were visible, were w> * »-fide with the slurries C and D treated cigars an acceptable appearance. De met de suspensies A en B.besproeide sigaren zagen er echter zeer onaantrekkelijk uit. However, with the slurries A and B.besproeide cigars looked very unattractive. Daarom werd aan alle suspensies een matteerpoeder met een deeltjesgrootte tussen 0,001 en 0,25 mm in de volgende hoeveelheden 5 toegevoegd: suspensie matteerpoeder _ gew.dln A 0,125 B 0,250 C 0,500 10 D 1,000 Therefore, it was added to all suspensions a matteerpoeder having a particle size of between 0.001 and 0.25 mm in the following proportions 5: suspension matteerpoeder _ parts by weight of A 0.125 B 0.250 C 0.500 D 1.000 10

De aldus bereide matteervloeistoffen werden over gerede sigaren versproeid. Thus prepared matteervloeistoffen were sprayed on finished cigars. Na droging hadden deze sigaren het uniforme uiterlijk van conventioneel gematteerde sigaren. After drying, these cigars were the uniform appearance of conventional matted cigars.

De sigaren werden in een besloten ruimte aangestoken en gerookt 15 door en in aanwezigheid van geur-experts en leken. The cigars were lit in a confined space and smoked by 15 and in the presence of fragrance experts and laymen.

Van alle sigaren bleek de smaak voor de roker zelf volkomen, gelijk te zijn aan die van een onbehandelde sigaar van hetzelfde type. Of all the cigars taste for the smoker proved itself perfectly to be similar to that of an untreated cigar of the same type. Verder bleek dat bij geen van de sigaren de karakteristieke geur van sigarenrook kon worden waargenomen. Furthermore, it appeared that none of the cigars could be observed the characteristic smell of cigar smoke. De geur-experts konden bij alle sigaren de 20 hopjesgeur herkennen. The scent experts were all cigars recognize 20 hopjes smell. De leken spraken bij de met suspensies C en D The lay in the spoke with suspensions C and D

behandelde sigaren van een aangename, niet-specifieke geur, maar herkenden bij de met suspensies A ertB behandelde sigaren duidelijk de hopjesgeur. treated cigars a pleasant, non-specific odor, but recognized the clear treated cigars suspensions A ERTB the hopjes smell. Voorbeeld II Example II

Op de in voorbeeld I beschreven wijze werden proeven uitgevoerd met 25 cassis-aroma en kola-aroma in geëncapsuleerde vorm. In the manner described tests were carried out as described in Example I with 25 cassis-flavor and cola flavor in encapsulated form. De resultaten waren identiek aan die van voorbeeld I. Bij de proefpersonen bestond een lichte f voorkeur voor de met hopjesgeur behandelde sigaren. The results were identical to those of Example I. The test subjects consisted f a slight preference for the cigar-treated hopjes odor.

8201585 8201585

Claims (6)

1. Sigaar, opgebouwd uit binnengoed, een het binnengoed omhullend omblad en een om het omblad gewikkeld dekblad, gekenmerkt door een op het buitenoppervlak van het dekblad aangebrachte geurstof, die als binnenfase is opgesloten in aan het buitenoppervlak van het dekblad 5 gehechte niet-poreuze microcapsules, waarvan de buitenfase bestaat uit organisch materiaal, dat bij gewone en verhoogde temperatuur zelf geen specifieke geur verspreidt. 1. Cigar, built up from within well, an inner well casing binder and one to the wrapping strip wrapped wrapper, characterized by an on the outer surface of the topsheet disposed fragrance, which is locked in at the outer surface of the cover sheet 5 attached non-porous as inner phase microcapsules, of which the outer phase is composed of organic material, which itself emits no specific odor at normal and elevated temperature.
2. Sigaar volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de microcapsules een diameter van ten hoogste 0,3 mm hebben. 2. Cigar according to claim 1, characterized in that the microcapsules have a diameter of at most 0.3 mm.
3. Sigaar volgens conclusies 1-2, met het kenmerk, dat de hoeveelheid op het buitenoppervlak van het dekblad hechtende, geurstof bevattende microcapsules 0,05-12% van het gewicht van de sigaar bedraacrt. 3. Cigar according to claims 1-2, characterized in that the amount on the outer surface of the cover sheet adhering, fragrance-containing microcapsules from 0.05 to 12% of the weight bedraacrt of the cigar.
4. Sigaar volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de hoeveelheid 0,1-4% bedraagt. 4. A Cigar according to claim 3, characterized in that the amount is 0.1-4%.
5. Sigaar volgens conclusies 1-4, met het kenmerk, dat de geurstof bevat tende microcapsules deel uitmaken van een op het sigaaroppervlak aangebrachte mattering. 5. A Cigar according to claims 1-4, characterized in that the perfume-containing microcapsules containing a part of a surface disposed on the cigar matting.
6. Sigaar volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de microcapsules niet groter zijn dan de maximum deeltjesgrootte van het matteerpoeder. 6. A Cigar according to claim 5, characterized in that the microcapsules are not larger than the maximum particle size of the matteerpoeder. 8201585 8201585
NL8201585A 1981-04-28 1982-04-15 Cigar. NL8201585A (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8102094 1981-04-28
NL8102094 1981-04-28
NL8201585 1982-04-15
NL8201585A NL8201585A (en) 1981-04-28 1982-04-15 Cigar.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8201585A NL8201585A (en) 1981-04-28 1982-04-15 Cigar.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8201585A true NL8201585A (en) 1982-11-16

Family

ID=26645693

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8201585A NL8201585A (en) 1981-04-28 1982-04-15 Cigar.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL8201585A (en)

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4941486A (en) * 1986-02-10 1990-07-17 Dube Michael F Cigarette having sidestream aroma
US5137034A (en) * 1988-05-16 1992-08-11 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking article with improved means for delivering flavorants
USD691765S1 (en) 2013-01-14 2013-10-15 Altria Client Services Inc. Electronic smoking article
USD691766S1 (en) 2013-01-14 2013-10-15 Altria Client Services Inc. Mouthpiece of a smoking article
USD695449S1 (en) 2013-01-14 2013-12-10 Altria Client Services Inc. Electronic smoking article
US8997753B2 (en) 2012-01-31 2015-04-07 Altria Client Services Inc. Electronic smoking article
US9289014B2 (en) 2012-02-22 2016-03-22 Altria Client Services Llc Electronic smoking article and improved heater element
US9532597B2 (en) 2012-02-22 2017-01-03 Altria Client Services Llc Electronic smoking article
USD834743S1 (en) 2013-10-14 2018-11-27 Altria Client Services Llc Smoking article
USD841231S1 (en) 2013-01-14 2019-02-19 Altria Client Services, Llc Electronic vaping device mouthpiece
USD849993S1 (en) 2013-01-14 2019-05-28 Altria Client Services Electronic smoking article
US10357060B2 (en) 2016-03-11 2019-07-23 Altria Client Services Llc E-vaping device cartridge holder
US10368581B2 (en) 2016-03-11 2019-08-06 Altria Client Services Llc Multiple dispersion generator e-vaping device
US10368580B2 (en) 2016-03-08 2019-08-06 Altria Client Services Llc Combined cartridge for electronic vaping device
US10433580B2 (en) 2016-03-03 2019-10-08 Altria Client Services Llc Methods to add menthol, botanic materials, and/or non-botanic materials to a cartridge, and/or an electronic vaping device including the cartridge
US10455863B2 (en) 2016-03-03 2019-10-29 Altria Client Services Llc Cartridge for electronic vaping device

Cited By (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4941486A (en) * 1986-02-10 1990-07-17 Dube Michael F Cigarette having sidestream aroma
US5137034A (en) * 1988-05-16 1992-08-11 R. J. Reynolds Tobacco Company Smoking article with improved means for delivering flavorants
US9456635B2 (en) 2012-01-31 2016-10-04 Altria Client Services Llc Electronic cigarette
US10405583B2 (en) 2012-01-31 2019-09-10 Altria Client Services Llc Electronic cigarette
US10123566B2 (en) 2012-01-31 2018-11-13 Altria Client Services Llc Electronic cigarette
US9510623B2 (en) 2012-01-31 2016-12-06 Altria Client Services Llc Electronic cigarette
US8997753B2 (en) 2012-01-31 2015-04-07 Altria Client Services Inc. Electronic smoking article
US8997754B2 (en) 2012-01-31 2015-04-07 Altria Client Services Inc. Electronic cigarette
US9004073B2 (en) 2012-01-31 2015-04-14 Altria Client Services Inc. Electronic cigarette
US10098386B2 (en) 2012-01-31 2018-10-16 Altria Client Services Llc Electronic cigarette
US10092037B2 (en) 2012-01-31 2018-10-09 Altria Client Services Llc Electronic cigarette
US9668523B2 (en) 2012-01-31 2017-06-06 Altria Client Services Llc Electronic cigarette
US9848656B2 (en) 2012-01-31 2017-12-26 Altria Client Services Llc Electronic cigarette
US9854839B2 (en) 2012-01-31 2018-01-02 Altria Client Services Llc Electronic vaping device and method
US9282772B2 (en) 2012-01-31 2016-03-15 Altria Client Services Llc Electronic vaping device
US9474306B2 (en) 2012-01-31 2016-10-25 Altria Client Services Llc Electronic cigarette
US9326547B2 (en) 2012-01-31 2016-05-03 Altria Client Services Llc Electronic vaping article
US9961941B2 (en) 2012-02-22 2018-05-08 Altria Client Services Llc Electronic smoking article
US9289014B2 (en) 2012-02-22 2016-03-22 Altria Client Services Llc Electronic smoking article and improved heater element
US9877516B2 (en) 2012-02-22 2018-01-30 Altria Client Services, Llc Electronic smoking article and improved heater element
US10383371B2 (en) 2012-02-22 2019-08-20 Altria Client Services Llc Electronic smoking article and improved heater element
US9532597B2 (en) 2012-02-22 2017-01-03 Altria Client Services Llc Electronic smoking article
US10299516B2 (en) 2012-02-22 2019-05-28 Altria Client Services Llc Electronic article
USD770086S1 (en) 2013-01-14 2016-10-25 Altria Client Services Llc Electronic smoking article
USD748323S1 (en) 2013-01-14 2016-01-26 Altria Client Services Llc Electronic smoking article
USD743097S1 (en) 2013-01-14 2015-11-10 Altria Client Services Llc Electronic smoking article
USD738567S1 (en) 2013-01-14 2015-09-08 Altria Client Services Llc Electronic smoking article
USD821028S1 (en) 2013-01-14 2018-06-19 Altria Client Services Llc Smoking article
USD738566S1 (en) 2013-01-14 2015-09-08 Altria Client Services Llc Electronic smoking article
USD738036S1 (en) 2013-01-14 2015-09-01 Altria Client Services Inc. Electronic smoking article
USD695449S1 (en) 2013-01-14 2013-12-10 Altria Client Services Inc. Electronic smoking article
USD691766S1 (en) 2013-01-14 2013-10-15 Altria Client Services Inc. Mouthpiece of a smoking article
USD691765S1 (en) 2013-01-14 2013-10-15 Altria Client Services Inc. Electronic smoking article
USD844221S1 (en) 2013-01-14 2019-03-26 Altria Client Services Llc Electronic smoking article
USD849993S1 (en) 2013-01-14 2019-05-28 Altria Client Services Electronic smoking article
USD722196S1 (en) 2013-01-14 2015-02-03 Altria Client Services Inc. Electronic smoking article
USD841231S1 (en) 2013-01-14 2019-02-19 Altria Client Services, Llc Electronic vaping device mouthpiece
USD834743S1 (en) 2013-10-14 2018-11-27 Altria Client Services Llc Smoking article
US10433580B2 (en) 2016-03-03 2019-10-08 Altria Client Services Llc Methods to add menthol, botanic materials, and/or non-botanic materials to a cartridge, and/or an electronic vaping device including the cartridge
US10455863B2 (en) 2016-03-03 2019-10-29 Altria Client Services Llc Cartridge for electronic vaping device
US10368580B2 (en) 2016-03-08 2019-08-06 Altria Client Services Llc Combined cartridge for electronic vaping device
US10357060B2 (en) 2016-03-11 2019-07-23 Altria Client Services Llc E-vaping device cartridge holder
US10368581B2 (en) 2016-03-11 2019-08-06 Altria Client Services Llc Multiple dispersion generator e-vaping device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3258015A (en) Smoking device
US3683936A (en) Substitute for a smoking article such as a cigarette
US3347247A (en) Tobacco smoke filter
US3327718A (en) Tobacco-smoke filters
US3236244A (en) Tobacco smoke filter element
Baker et al. The effect of tobacco ingredients on smoke chemistry. Part I: Flavourings and additives
JP4889218B2 (en) Electrically heated cigarettes with controlled release flavors
KR100357665B1 (en) Similar tobacco products or tobacco material and tobacco-containing natural substances having an antioxidant effect
US7484511B2 (en) Cigarette and filter with downstream flavor addition
RU2436484C2 (en) Cigarette filter containing vegetal material and cigarette
CA2584982C (en) Electrically heated cigarette including controlled-release flavoring
US5331981A (en) Smoking article having flavor solution releasably housed in a plastic container
KR101365383B1 (en) Smoking article with manually releasable odorant
US6470894B2 (en) Glutathione, green tea, grape seed extract to neutralize tobacco free radicals
US4284089A (en) Simulated smoking device
US6530377B1 (en) Cigarette filter containing dry water and a porphyrin
US8235056B2 (en) Smoking article with concentric hollow core in tobacco rod and capsule containing flavorant and aerosol forming agents in the filter system
DK1845811T4 (en) Cigaret with carbon-on-blue filter.
US5549125A (en) Relating to smoking articles
EP0485421B1 (en) Means for use as an aid to stop smoking or for use in non-smoking areas
US5404890A (en) Cigarette filter
ES2557763T3 (en) Cigarette and filter with cellulosic flavor addition
US20040226569A1 (en) Flavored carbon useful as filtering material of smoking article
JP4764819B2 (en) Filtered cigarette with breakable capsule
JP2009525746A (en) Gamma cyclodextrin flavoring release additive

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
A85 Still pending on 85-01-01
BV The patent application has lapsed