NL8102022A - Slot machines. - Google Patents

Slot machines. Download PDF

Info

Publication number
NL8102022A
NL8102022A NL8102022A NL8102022A NL8102022A NL 8102022 A NL8102022 A NL 8102022A NL 8102022 A NL8102022 A NL 8102022A NL 8102022 A NL8102022 A NL 8102022A NL 8102022 A NL8102022 A NL 8102022A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
display means
elements
plurality
provided
gaming machine
Prior art date
Application number
NL8102022A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Rouvoet B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rouvoet B V filed Critical Rouvoet B V
Priority to NL8102022A priority Critical patent/NL8102022A/en
Priority to NL8102022 priority
Publication of NL8102022A publication Critical patent/NL8102022A/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07FCOIN-FREED OR LIKE APPARATUS
  • G07F17/00Coin-freed apparatus for hiring articles; Coin-freed facilities or services
  • G07F17/32Coin-freed apparatus for hiring articles; Coin-freed facilities or services for games, toys, sports or amusements, e.g. casino games, online gambling or betting
  • G07F17/3202Hardware aspects of a gaming system, e.g. components, construction, architecture thereof
  • G07F17/3204Player-machine interfaces
  • G07F17/3211Display means

Description

. . -ί ·> -1- 21745/CV/tl -ί ·> -1 21745 / CV / tl

Aanvrager: Rouvoet BV te 's^Hertogenbosch. Applicant: Rouvoet BV in 's Hertogenbosch ^.

Korte Aanduiding: Speelautomaat. SPECIFICATION Slot.

5 De uitvinding heeft betrekking op een speelautomaat voorzien van een toetsenbord en meerdere naast elkaar opgestelde weergeefmiddelen, welke met behulp van het toetsenbord onder tussenkomst van een électrisch , en/of electronisch werkend mechanisme verstelbaar zijn. 5 The present invention relates to a gaming machine provided with a keyboard and a plurality of display means are arranged next to each other, which with the aid of the keyboard with the interposition of an electrically and / or electronically operating mechanism are adjustable.

Gebruikelijke speelautomaten van bovengenoemde soort zijn voorzien 10 van een aantal naast elkaar opgestelde wielvormige organen op de omtrek waarvan verschillende tekens,veelal in de vorm van diverse producten ,zijn afgeheeld. Conventional gaming machines of the above type are provided with 10 of a plurality of juxtaposed wheel-shaped members on the periphery of which various signs, frequently in the form of various products, are afgeheeld. Daarbij zijn middelen aangebracht om met behulp van het toetsenbord en onder tussenkomst van het electronisch en/of electrisch werkend mechanisme de wielvormige organen in draaiing, te brengen,terwijl verder 15 remorganen zijn aangebracht, om eveneens onder invloed van het electrisch en/o£ electronisch werkend mechanisme de wielvormige organen af te remmen. In addition, means are provided to be arranged with the aid of the keyboard and with the intermediary of the electronic and / or electrically operating mechanism to bring the wheel-shaped members in rotation, while further 15 braking members, in order also under the influence of the electrical and / o £ electronically operating mechanism to brake the wheel-shaped means. Indien dan nadat de wielvormige organen tot stilstand zijn gebracht op de naast elkaar opgestelde wielvormige organen een bepaalde combinatie van tekens is verkregen zal de speler een bepaalde uitkering in de vorm van 20 punten, munten of dergelijke verkrijgen. If, then, after the wheel-shaped members have been brought to a standstill on the obtained a certain combination of signs wheel-shaped members arranged next to each other, the player will be a particular benefit in the form of 20 points, coins or the like, obtain.

De ophouw van dergelijke draaibare wielvormige organen,aandrijf— middelen voor de wielvormige organen en remmiddelen voor de wielvormige organen omvattende speelautomaten is echter gecompliceerd en duur en ' van tijd # onderhevig aan slijtage,waarbij de slijtage na verloop/een onjuiste werking 25 van de speelautomaat tot gevolg kan hebben. The ophouw of such a rotatable wheel-shaped members, driving means for the wheel-shaped members and braking means for the however, wheel-shaped members including slot machines are complicated and expensive, and 'time, # subject to wear, wherein the wear and tear over / improper operation 25 of the gaming machine may result.

Met de uitvinding wordt beoogd een speelautomaat van bovengenoemde -soort te verkrijgen,waarbij bovengenoemde nadelen kunnen worden vermeden. The invention has for its object to provide a gaming machine of the above mentioned species to which the above drawbacks can be avoided.

Volgens de uitvinding kan dit worden bereikt doordat de weergeefmiddelen worden gevormd door naast elkaar en vast opgestelde weergeefor-20 ganen,die ieder zijn voorzien van een aantal afzonderlijke elementen , welke elementen onafhankelijk van elkaar door toevoer van stroom kunnen oplichten,zodanig,dat met een enkel weergeeforgaan verschillende verlichte tekens kunnen worden gevormd. According to the invention this can be achieved in that the display means are formed by side by side and fixed weergeefor-20 organs, each of which is provided with a plurality of discrete elements, which elements can be illuminated independently of one another by the supply of current, in such a way that, with a single display different illuminated signs can be formed.

Door toepassing van de constructie volgens de uitvinding kunnen 35 de gebruikelijke wielvormige- organen met de daarhij behorende middelen voor het aandrijven en stoppen van deze wielvormige organen vervallen en 8102022 -2- 21745/CV/tl kunnen deze onderdelen door vast opgestelde weergeefmiddelen worden vervangen, zodat een eenvoudige geen slijtage vertonende constructie van de speelautomaat kan worden verkregen. By using the construction according to the invention may be 35, the conventional wielvormige- bodies with the daarhij associated with means for driving and stopping of expired these wheel-shaped members, and 8,102,022 -2-21745 / CV / tl these components can be replaced by fixed display means, so that a simple, no wear displaying construction of the gaming machine can be obtained.

De uitvinding zal hieronder nader worden uiteengezet aan de hand 5 van een schematisch in bijgaande figuren weergegeven uitvoeringsvoorbeeld. The invention will be described in more detail with reference to put 5 of a schematic exemplary embodiment shown in the accompanying figures below. van de constructie volgens de uitvinding. of the construction according to the invention.

Fig. Fig. 1 toont schematisch een aanzicht op een weergeeforgaan,dat wordt toegepast bij de constructie volgens de uitvinding. 1 schematically shows a view on a display member, which is used in the construction according to the invention.

Fig. Fig. 2 toont schematisch de opbouw van een van weergeeforganen 10 voorziene speelautomaat volgens de uitvinding. 2 schematically shows the structure of a display means 10 provided with slot machine according to the invention.

Het in fig.1 afgeheelde weergeeforgaan/omvat een negental elementen 2,welke zijn gerangschikt in de vorm van het cijfer 8. Aan de achterzijde van het weergeeforgaan 1 is voor ieder element een aansluiting aangebracht, voor de aansluiting van het desbetreffende element op een bron van elec— 15 trisch vermogen. The in fig 1 afgeheelde display means / comprises nine elements 2, which are arranged in the form of the digit 8. On the rear side of the display means 1 is provided with a connection for each element, for the connection of the element to a source of elec- trically 15 capability. Daarbij is de uitvoering zodanig,dat ieder van de elementen 2 afzonderlijk van de andere elementen met de stroombron kan worden verbonden resp. The construction is thereby such that each of the elements 2 can be connected separately from the other elements by the power source, respectively. daarvan kan worden afgesloten,zodat men ieder van de elementen 2 afzonderlijk van de andere elementen 2 kan laten oplichten. thereof can be closed, so that each of the elements 2 can illuminate independently of the other elements 2.

Afhankelijk van de elementen 2 welke men laat oplichten kan 20 men met het ir fig.1 afgebeelde weergeeforgaan de cijfers 1, 2,3, 4, 5, 6,7,8,9,en 0 doen oplichten evenals de letters A,L. Dependent on the elements 2 which is allowed to light up can be 20, one with the depicted ir Figure 1 display means the numbers 1, 2,3, 4, 5, 6,7,8,9, and from 0 to light up as well as the letters A, L . ,E en v. Het zal duidelijk zijn, dat men zo met behulp van een enkel weergeeforgaan een groot aantal verschillende door de verlichte elementen gevormde tekens kan- tonen. , E and v. It will be appreciated, that in this way with the aid of a single display member a great number of different signs formed by the illuminated display can- elements. Afhankelijk van het aantal en de opstelling van het in een weergeeforgaan 25 opgenomen elementen 2 kan men eventueel nog meer variaties aanbrengen in men de vorm van de tekens,die men kan laten oplichten, waarbij/er eventueel ook aan kan denken om de verschillende elementen in verschillende kleuren te laten oplichten en waarbij men eratueel ook andere tekens dan cijfers of letters kan vormen. Depending on the number and the arrangement of it in a display device 25 included elements 2 can be possibly even more variations in application in which the mold of the signs, which can be made to light up, where / if any, may also think of the various elements in to light up different colors and wherein eratueel other characters than can form characters.

30 Bij de in fig.2 weergegeven schematisch afgebeelde speelautomaat zijn naast elkaar een viertal kolommen 3- 6, ieder bestaande uit een drietal boven elkaar opgestelde weergeeforganen 1 ia een huis 7 van de speelatomaat aangebracht. 30 In the in Figure 2 shown schematically depicted gaming machine are adjacent to each other by four columns 3 to 6, applied each consisting of three superimposed display means 1 ia a housing 7 of the speelatomaat. Onder ieder van de kolommen kan bijvoorbeeld een toets 8 zijn opgesteld voor een hieronder nader te omschrijven doel 35 evenals een centrale bedieningstoets 9. Among, for example, each of the columns can be a key 8 are arranged for a purpose to be specified below, 35 as well as a central control button 9.

Indien men de toets 9 indrukt zullen onder controle van een elec— trisch en/o£ electronisch werkend mechanisme alle in de kolommen 3- 6 81 02022 •a **· -3- 21745/C?/tl aangebrachte weergeeforganen oplichten en in snelle opvolging een wisseling van de met de weergeeforganen getoonde tekens optreden,totdat op een gegeven moment het wisselen van de getoonde tekens wordt onderbroken er ieder weergeeforgaan l een bepaald verlicht teken toont. If it is, the button 9 is pressed will be under the control of an elec- trically and / o £ electronically operating mechanism in all of the columns 3 to 6 a ** 81 02022 • · -3-21745 / C? / Tl mounted display means light up and in the high-speed monitoring a change of the occurrence of characters displayed with the display means, until at a certain point the changing of the displayed signs is interrupted, there is a particular illuminated sign each display member l. Afhankelijk 5 van de rangschikking van de getoonde tekens zal aan de speler al dan niet een of meerdere winstpunten ,munten of dergelijke worden uitgekeerd. 5 Depending on the arrangement of the displayed characters is whether or not one or more victory points, coins or the like can be distributed to the players.

Uiteraard is het denkbaar om slechts een aantal weergeeforganen in een enkele rij naast elkaar op te stellen,maar door toepassing van enige boven elkaar aangebrachte weergeeforganen in ieder van de kolommen 3- 6 10 wordt zowel tijdens het verspringen van de tekens als tijdens de stilstaande verlichte weergave van de tekens een zeer sterke overeenkomst gesuggereerd met de tot nti toe gebruikelijke speelautomaten van dit type, die zijn voorzien van draaiende wielvormige organen. It is of course conceivable to have only a plurality of display elements in a single row next to each other to set up, but using only one above the other display means, in each of the columns 3 to 6 10, both during the long jump of the signs as well as during the stationary illuminated representation of the signs suggested a very strong similarity with the previously customary to nti gaming machines of this type, which are equipped with rotating wheel-shaped means. Tevens geeft het gebruik vm meerdere boven, elkaar geplaatse weergeeforganen in iedere ko-15 lom ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld een bepaalde winstuitkering te geven indien langs een schuin verlopende rij of verticaal verlopende rij van weergeeforganen een'bepaalde combinatie van tekens is verkregen. Also, the use vm indicates a plurality of top, each geplaatse display means in each ko-15 column is also the possibility, for example to give a certain distribution of profits if it is obtained along an inclined row or a vertically running row of display means een'bepaalde combination of characters.

De toetsen 8 kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om bij een volgende speelronde de in een of meerdere kolommen verlichte tekens te blok— 20 keren,zodat deze tekens niet meer verspringen. The keys 8 may be used, for example, to the block in one or a plurality of columns luminous characters at a next round of play 20 times, so that these characters no longer staggered.

Het zal duidelijk zijn, dat de uitvinding niet beperkt is op het weergegeven uitvoeringsvoorbeeld van een speelautomaat,maar dat binnen de geest en beschermingsomvang van de uitvinding vele variaties en/of aanvullingen op de speelautomaat mogelijk zijn onder gebruikmaking van de 25 hierboven beschreven weergeeforganen. It will be understood that the invention is not limited to the illustrated embodiment of a gaming machine, but that are possible within the spirit and scope of the invention many variations and / or additions to the gaming machine using the 25 display means described above. 1 81 0 20 22 t 1 81 0 20 22 t

Claims (2)

1. Speelautomaat voorzien van een toetsenbord en meerdere naast elkaar opgestelde weergeefmiddelen,welke met behulp van het toetsenbord onder tussenkomst van een electriseh en/ of electunisch werkend mechanisme verstelbaar zijn,met het kenmerk, dat de weergeefmiddelen worden 5 gevormd door naast elkaar en vast opgestelde weergeeforganen,die ieder zijn voorzien van een aantal afzonderlijke elementen,welke elementen onafhankelijk van elkaar door toevoer van stroom kunnen oplichten,zodanig, dat met een enkel weergeeforgaan verschillende verlichte tekens kunnen worden gevormd. 1. A gaming machine is provided with a keyboard and a plurality of adjacently disposed display means, which with the aid of the keyboard with the interposition of a electriseh and / or electunisch operating mechanism are adjustable, characterized in that the display means 5 are formed by side by side and fixed display means, each of which is provided with a plurality of discrete elements, which elements can be illuminated independently of one another by the supply of current, in such a way that, with a single display device several illuminated signs can be formed. 10 10
2. Speelautomaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de naast elkaar opgestelde weergeefmiddelen ieder zijn voorzien van meerdere boven elkaar opgestelde weergeeforganen. 2. A gaming machine as claimed in claim 1, characterized in that the display means are arranged next to each other are each provided with a plurality of display means arranged one above the other. 15 81 0 2 0 2 2. 15 81 0 2 0 2 2.
NL8102022A 1981-04-24 1981-04-24 Slot machines. NL8102022A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8102022A NL8102022A (en) 1981-04-24 1981-04-24 Slot machines.
NL8102022 1981-04-24

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8102022A NL8102022A (en) 1981-04-24 1981-04-24 Slot machines.
ES507408A ES507408A0 (en) 1981-04-24 1981-11-24 Automatic gaming machine.
EP82200467A EP0064308A3 (en) 1981-04-24 1982-04-17 Gaming machine

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8102022A true NL8102022A (en) 1982-11-16

Family

ID=19837401

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8102022A NL8102022A (en) 1981-04-24 1981-04-24 Slot machines.

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP0064308A3 (en)
ES (1) ES507408A0 (en)
NL (1) NL8102022A (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5375830A (en) * 1990-12-19 1994-12-27 Kabushiki Kaisha Ace Denken Slot machine
GB0208533D0 (en) * 2002-04-13 2002-05-22 Igt Uk Ltd Entertainment machines
US20040266515A1 (en) * 2003-06-24 2004-12-30 Michael Gauselmann Gaming machine with reel strips having an organic light emitting diode display

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU5663373A (en) * 1972-06-08 1974-12-12 Int Cybernetic Machines Ltd Coil or token operated machines coil or token operated machines
AU500709B2 (en) * 1974-06-24 1979-05-31 Bally Mfg Corp Electronic gaming device
DE2726145A1 (en) * 1977-06-10 1978-12-21 Nsm Apparatebau Gmbh Kg Microprocessor-controlled dice game - has dice symbols reproducing game of chance by digital circuit operation
GB1596363A (en) * 1978-05-31 1981-08-26 Barcrest Ltd Entertainment machines
US4240635A (en) * 1979-03-09 1980-12-23 Harry Brown Slot machine device

Also Published As

Publication number Publication date
EP0064308A3 (en) 1985-01-23
ES507408A0 (en) 1982-11-01
ES8301039A1 (en) 1982-11-01
EP0064308A2 (en) 1982-11-10
ES507408D0 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0554589B1 (en) Device for driving a symbol carrier
US4722527A (en) Coin-operated games machine with a display apparatus
TW416860B (en) A driving game machine
US20050043084A1 (en) Symbol display device for game machine
USRE31441E (en) Player operated game apparatus
DE3781131T2 (en) Oligomeric esters having anionic end piece with dirt-releasing effect in detergent compositions.
DE69021808T2 (en) A cooling fan for a rotating electrical machine.
PT87112A (en) Game for recreational machines with revolving device to simulate the extraction of a numbered ball from a ball
DE3883347T2 (en) A coin sorting machine with counters and braking device.
EP0342797A3 (en) Controlling apparatus for games machines
EP0219305A3 (en) Entertainment machines
KR950004080A (en) Method and device for the display on the turf
CA2212305A1 (en) Gaming apparatus including slot machine
DE69118943D1 (en) Improvements in a coin or token-released gaming machine
FR2654375B1 (en) Apparatus Alignment path of a laser beam in a machine.
FR2715052B1 (en) cellulosic product with multiple jets in increased resistance to wet.
ES2138066T3 (en) Injection molding confectionery products.
DE69010055T2 (en) From the rear illuminated display.
KR970706872A (en) Running simulation apparatus (traveling simulator)
ES466314A1 (en) Improvements in gaming machines with prizes of func- tioning by coins or tokens.
AR227438A1 (en) Apparatus for displaying the roller ball in a roulette game
GB2253300A (en) Gaming and amusement machines
NL7810508A (en) A melt processable wholly aromatic polyester.
SE7811326A (en) With separate electric motorized rotating body for coin game machines
DE3415114A1 (en) Coin-operated gaming machine

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
A85 Still pending on 85-01-01
BV The patent application has lapsed