NL2019693B1 - MOBILITY MANAGEMENT PLATFORM - Google Patents

MOBILITY MANAGEMENT PLATFORM Download PDF

Info

Publication number
NL2019693B1
NL2019693B1 NL2019693A NL2019693A NL2019693B1 NL 2019693 B1 NL2019693 B1 NL 2019693B1 NL 2019693 A NL2019693 A NL 2019693A NL 2019693 A NL2019693 A NL 2019693A NL 2019693 B1 NL2019693 B1 NL 2019693B1
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
management platform
mobility management
input
unit
systems
Prior art date
Application number
NL2019693A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Morlion Pieter
Original Assignee
Jan Morlion
Morlion Pieter
More Lion Gcv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jan Morlion, Morlion Pieter, More Lion Gcv filed Critical Jan Morlion
Application granted granted Critical
Publication of NL2019693B1 publication Critical patent/NL2019693B1/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
  • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q10/00Administration; Management
  • G06Q10/10Office automation; Time management
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
  • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
  • G06Q50/40Business processes related to the transportation industry

Landscapes

 • Business, Economics & Management (AREA)
 • Engineering & Computer Science (AREA)
 • Human Resources & Organizations (AREA)
 • Strategic Management (AREA)
 • General Business, Economics & Management (AREA)
 • Theoretical Computer Science (AREA)
 • Economics (AREA)
 • Marketing (AREA)
 • Entrepreneurship & Innovation (AREA)
 • General Physics & Mathematics (AREA)
 • Tourism & Hospitality (AREA)
 • Physics & Mathematics (AREA)
 • Data Mining & Analysis (AREA)
 • Quality & Reliability (AREA)
 • Operations Research (AREA)
 • Health & Medical Sciences (AREA)
 • General Health & Medical Sciences (AREA)
 • Primary Health Care (AREA)
 • Traffic Control Systems (AREA)

Abstract

De uitvinding betreft in zijn meest algemene vorm betrekking op een mobiliteitsmanagement-platform. De uitvinding heeft eveneens betrekking op het gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform. De uitvinding heeft eveneens betrekking op een computer-geïmplementeerde werkwijze om mobiliteit, bij voorkeur verkeer, te regelen.The invention relates in its most general form to a mobility management platform. The invention also relates to the use of a mobility management platform. The invention also relates to a computer-implemented method for controlling mobility, preferably traffic.

Description

MOBILITEITSMANAGEMENT-PLATFORM TECHNISCH VELDMOBILITY MANAGEMENT PLATFORM TECHNICAL FIELD

De uitvinding betreft in zijn meest algemene vorm betrekking op een mobiliteitsmanagement-platform. De uitvinding heeft eveneens betrekking op het gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform. De uitvinding heeft eveneens betrekking op een computer-geïmplementeerde werkwijze om mobiliteit, bij voorkeur verkeer, te regelen.The invention relates in its most general form to a mobility management platform. The invention also relates to the use of a mobility management platform. The invention also relates to a computer-implemented method for controlling mobility, preferably traffic.

TECHNOLOGISCHE ACHTERGROND VAN DE UITVINDINGTECHNOLOGICAL BACKGROUND OF THE INVENTION

Op vele plaatsen zijn er verkeerscentra opgericht, met als doel het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen op het grondgebied dat aan de verkeerscentrale gelinkt is. Voorbeelden zijn het Vlaams Verkeerscentrum, de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat in Nederland, het Transport For London Traffic Control Center, het New York Traffic Management Center in Queens en het Rio Operations Center. Deze systemen vertonen allemaal een aantal grote tekortkomingen. De voornaamste is telkens dat de grote maatschappelijke investering niet in verhouding staat tot het minimale effect op die maatschappij.Traffic centers have been established in many places, with the aim of ensuring that traffic runs as smoothly as possible on the territory that is linked to the traffic center. Examples are the Flemish Traffic Center, the Rijkswaterstaat traffic control centers in the Netherlands, the Transport For London Traffic Control Center, the New York Traffic Management Center in Queens and the Rio Operations Center. These systems all have a number of major shortcomings. The most important thing is that the large social investment is disproportionate to the minimal effect on that society.

Verkeerscentrales de dag van vandaag zijn vaak verouderd en niet meegeëvolueerd met de technologische mogelijkheden van de laatste jaren. Centrales worden gebouwd rond enorme hardwarematige systemen die beperkte uitbreidingsmogelijkheden hebben, en omwille van de kost niet snel vernieuwd kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat de systemen zich nauwelijks flexibel opstellen ten opzichte van veranderende situaties op de weg, voortschrijdende inzichten in mobiliteitsbeleid of nieuwe technologieën. Er is dus nood aan een flexibele en makkelijk aanpasbare oplossing met uitgebreide integratiemogelijkheden, die snel nieuwe technologieën kan incorporeren.Traffic control centers today are often outdated and have not evolved along with the technological possibilities of recent years. Power stations are built around huge hardware systems that have limited expansion options, and because of the cost cannot be renewed quickly. This ensures that the systems are hardly flexible with regard to changing situations on the road, progressive insights into mobility policy or new technologies. So there is a need for a flexible and easily adaptable solution with extensive integration options that can incorporate new technologies quickly.

Verkeerscentrales de dag van vandaag zijn ook heel erg kosten-intensief. In dollars van 2005 uitgedrukt kost een 24/24 7/7 centrale ruwweg een dikke $3,000,000 per jaar. Deze kosten lopen zo hoog op door de grote investeringen in gebouwen (inrichten, beveiligen, onderhouden), enorm dure hardware systemen voor het verzamelen en weergeven van gegevens (camera’s, detectielussen, schermen, digitale borden langs de weg, ...) en vooral het inhuren van personeel dat de klok rond de systemen moet bemannen. Er is dus nood aan een kosten-efficiënte oplossing, die een minimum aan personeel vereist, en permanent inzetbaar is.Traffic centers today are also very cost-intensive. Expressed in 2005 dollars, a 24/24 7/7 exchange costs roughly $ 3,000,000 a year. These costs are so high due to the large investments in buildings (design, security, maintenance), enormously expensive hardware systems for collecting and displaying data (cameras, detection loops, screens, digital roadside signs, ...) and especially the hiring of staff who must mann the systems around the clock. There is therefore a need for a cost-efficient solution that requires a minimum of staff and is permanently deployable.

Verkeerscentrales hebben geen perfecte kijk op wat er op de weg gebeurt. Ondanks de grote investeringen, is het zo goed als onmogelijk om met de gebruikte technologieën het ganse wegennet in beheer van de centrale te overzien. Dit is zowel technisch als financieel niet haalbaar. Er is dus nood aan een technisch en financieel haalbare oplossing om een uitgebreid wegennetwerk te overzien.Traffic control centers do not have a perfect view of what is happening on the road. Despite the large investments, it is virtually impossible to use the technologies used to oversee the entire road network managed by the plant. This is not technically or financially feasible. There is therefore a need for a technically and financially viable solution to oversee an extensive road network.

Verkeersmanagement de dag van vandaag heeft relatief weinig impact op de situatie op de weg. Ondanks de hoge investeringen heeft een verkeerscentrale maar een beperkte invloed op wat er op de weg gebeurt. Dit komt vooral omdat de centrale enerzijds niet in staat is voldoende weggebruikers te bereiken en anderzijds niet de middelen heeft om de gebruiker gedetailleerde alternatieven aan te bieden. De meest gebruikte technologieën zijn: het verspreiden van informatie via de radio, het verspreiden van informatie via digitale borden en het inzetten van politie of personeel op de weg om fysiek verkeer te geleiden. Er is dus nood aan een adaptieve oplossing, die niet enkel problemen op de weg kan melden, maar die de problemen ook kan helpen oplossen en/of alternatieven voorzien voor de weggebruiker.Traffic management today has relatively little impact on the road situation. Despite the high investments, a traffic center has only a limited influence on what happens on the road. This is mainly because, on the one hand, the power station is unable to reach sufficient road users and, on the other hand, does not have the means to offer the user detailed alternatives. The most commonly used technologies are: the distribution of information via the radio, the distribution of information via digital signs and the deployment of police or personnel on the road to guide physical traffic. So there is a need for an adaptive solution that can not only report problems on the road, but can also help solve the problems and / or provide alternatives for the road user.

Verkeersmanagement de dag van vandaag bereikt te weinig toekomstige weggebruikers. De huidige systemen zijn er zo op voorzien dat ze voornamelijk reactief werken: als er zich problemen voordoen op de weg, worden deze zoveel mogelijk verholpen. Het zou echter veel efficiënter zijn om proactief de weggebruikers te bereiken, nog voor ze hun verplaatsing aanvatten. Er is dus nood aan een pro-actieve oplossing, die toekomstige problemen vermijdt en/of weggebruikers op voorhand waarschuwt.Traffic management today does not reach enough future road users. Current systems are designed in such a way that they are primarily reactive: if problems occur on the road, they will be remedied as much as possible. However, it would be much more efficient to proactively reach road users before they commence their journey. So there is a need for a proactive solution that avoids future problems and / or warns road users in advance.

Verkeersmanagement de dag van vandaag verzamelt te weinig input van weggebruikers. Ze gebruiken vaak een beperkt aantal gegevensbronnen voor het inwinnen van verkeersinformatie, met de nadruk op hardware systemen die in eigen beheer zijn. De informatie-inwinning is in huidige centrales zeer beperkt, meestal gaat het enkel om systemen die zelf geïnstalleerd zijn (zoals inductielussen en camera’s). De centrales zijn niet in staat om snel en intelligent gekoppeld te worden met systemen van andere overheden of externe databronnen. Daarnaast beschikken veel weggebruikers over systemen en toestellen die informatie verzamelen en kunnen uitwisselen, maar deze mogelijkheden worden zeer zelden gebruikt in verkeerscentrales. Dit betekent dat een gigantische schat aan informatie niet of onderbenut wordt, en dat de kloof tussen de verkeerscentrale en de weggebruiker enorm groot is. Er is dus nood aan een oplossing om de uitgebreide hoeveelheid aan gegevens optimaal te benutten.Traffic management today collects too little input from road users. They often use a limited number of data sources for gathering traffic information, with the emphasis on proprietary hardware systems. Information gathering is very limited in current exchanges, usually it only concerns systems that are installed themselves (such as induction loops and cameras). The power stations are unable to be quickly and intelligently linked to systems from other governments or external data sources. In addition, many road users have systems and devices that collect and can exchange information, but these options are very rarely used in traffic control centers. This means that a huge wealth of information is not being used or is underused, and that the gap between the traffic center and the road user is huge. So there is a need for a solution to make optimum use of the extensive amount of data.

Verkeerscentrales de dag van vandaag zijn enkel toegespitst op de auto(mobiel). Zo goed als alle verkeerscentrales verzamelen enkel gegevens over autoverkeer en ambiëren ook enkel een impact op auto’s. In de huidige realiteit is dat een anachronisme. Enerzijds gebruiken de meeste weggebruikers een veelheid aan vervoersmiddelen, anderzijds wil de mobiliteitssector het efficiënt combineren van modi stimuleren om het verkeer vlotter, veiliger en duurzamer te laten verlopen. Het niet in kaart brengen van verplaatsingsopties via fiets, openbaar vervoer, etc. is een lacune die stilaan onvergefelijk wordt. Er is dus nood aan een oplossing die niet enkel bruikbaar is voor autobestuurders, maar ook voor gebruikers van alternatieve vervoersmiddelen.Traffic centers today are only focused on the car (mobile). Almost all traffic control centers only collect data on car traffic and also only have an impact on cars. In the current reality that is an anachronism. On the one hand, most road users use a multitude of means of transport, on the other hand, the mobility sector wants to encourage efficient combination of modes to make traffic run smoother, safer and more sustainable. Not mapping travel options via bicycle, public transport, etc. is a gap that is gradually becoming unforgivable. So there is a need for a solution that is not only usable for car drivers, but also for users of alternative means of transport.

Verkeerscentrales de dag van vandaag zijn geografisch verankerd en niet verplaatsbaar. Dit betekent dat in geval van rampen en grote crisissen, de operatoren aan hun locatie vastgekluisterd zitten. Bij evenementen en grote verkeersinfarcten kunnen de operatoren zich dus niet begeven naar crisiscentra van andere instanties zoals politie en brandweer. Bij natuurrampen en problemen waardoor het verkeerscentrum zelf geëvacueerd dient te worden, leidt dit in de meeste gevallen tot het stilleggen van de centrale, gezien de operatoren hun taak niet op een andere plaats kunnen vervullen. Er is dus nood aan een oplossing die geografisch niet gelimiteerd is, en zelfs tijdens crisissen en rampen inzetbaar is.Traffic control centers today are geographically anchored and cannot be moved. This means that in the event of disasters and major crises, operators are tied to their location. For events and major traffic attacks, the operators cannot go to crisis centers of other organizations such as the police and fire brigade. In the event of natural disasters and problems that require the traffic center itself to be evacuated, this will in most cases lead to the shutdown of the power station, since the operators cannot perform their duties elsewhere. So there is a need for a solution that is not geographically limited and that can be deployed even during crises and disasters.

Verkeerscentrales de dag van vandaag bieden geen informatie op maat aan voor de weggebruikers. Een operator analyseert de beschikbare gegevens, en geeft vervolgens een advies voor alle weggebruikers, hoogstens gespecifieerd voor groepen weggebruikers per richting. Dit betekent dat er geen individuele instructies gegeven worden afhankelijk van bijvoorbeeld vertrek- of eindpunt van de reiziger, de intentie van de reiziger (waarom reist hij), etc. Er is dus nood aan een gepersonaliseerde oplossing voor elke individuele weggebruiker.Traffic control centers today do not offer tailor-made information for road users. An operator analyzes the available data, and then gives advice for all road users, at most specified for groups of road users per direction. This means that no individual instructions are given depending on, for example, the departure or end point of the traveler, the intention of the traveler (why does he travel), etc. There is therefore a need for a personalized solution for each individual road user.

Verkeerscentrales de dag van vandaag worden enkel in relatief grote, verstedelijkte gebieden gebruikt in relatief rijke omgevingen. Gezien de enorme investeringen die gepaard gaan met het opzetten van verkeerscentrales, gebeurt dit zelden in ontwikkelingsgebieden of regio’s met een lager inkomen per capita. Deze gebieden zijn nochtans niet minder vatbaar voor grote verkeersproblematieken. Daarnaast duurt het uitrollen van een klassiek sensornetwerk ook enorm lang, en vereist het een goede basisinfrastructuur (wegen, glasvezel, datanetwerken, etc.). Regio’s die vandaag willen beginnen met het opzetten van een klassieke verkeerscentrale hebben naar schatting een tiental jaar nodig om het niveau van bestaande centra bij te benen. Er is dus nood aan een oplossing die snel inzetbaar is in kleinere en minder ontwikkelde gebieden met een beperkte infrastructuur.Traffic centers today are only used in relatively large, urbanized areas in relatively rich environments. Given the huge investments involved in setting up traffic control centers, this rarely happens in developing areas or regions with a lower per capita income. However, these areas are no less susceptible to major traffic problems. In addition, rolling out a traditional sensor network also takes an enormous amount of time, and requires a good basic infrastructure (roads, fiber optics, data networks, etc.). It is estimated that regions that want to start setting up a traditional traffic control center today will need ten years to keep up with the level of existing centers. So there is a need for a solution that can be deployed quickly in smaller and less developed areas with a limited infrastructure.

Verkeerscentrales de dag van vandaag gebruiken zelden het voordeel van schaal. De centrale wordt voor een lokale overheid opgezet met zicht op lokale problemen en oplossingen. Deze centrales worden enerzijds te weinig opgebouwd beginnend van een best practice of een bestaand voorbeeld. Anderzijds werken ze te weinig samen om ontwikkelingen, bronnen en mogelijkheden te delen. Er is dus nood aan een oplossing die optimaal gebruik maakt van het schaalvoordeel en onderlinge samenwerking tussen de meerdere componenten.Traffic control centers today rarely use the advantage of scale. The plant is set up for a local government with a view of local problems and solutions. On the one hand, these power stations are built up too little starting from a best practice or an existing example. On the other hand, they do not collaborate enough to share developments, resources and opportunities. So there is a need for a solution that makes optimum use of the economies of scale and mutual cooperation between the multiple components.

Er is dus nood aan een mobiliteitsmanagement-platform en aan een werkwijze om mobiliteit, bij voorkeur verkeer, te regelen, die aan één of meerdere van bovenstaande noden een oplossing biedt.There is therefore a need for a mobility management platform and for a method of regulating mobility, preferably traffic, that offers a solution to one or more of the above needs.

SAMENVATTINGSUMMARY

De onderhavige uitvinding en de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan hebben tot doel een oplossing te bieden voor één of meerdere van de voomoemde en andere nadelen.The present invention and the preferred embodiments thereof are intended to provide a solution for one or more of the aforementioned and other disadvantages.

Hiertoe omvat de uitvinding in een eerste aspect een computer-geïmplementeerd mobiliteitsmanagement-platform (100). Het mobiliteitsmanagement-platform (100) omvat de volgende modules: een invoereenheid (200), waarbij de invoereenheid (200) één of meerdere interfaces (201-212) omvat, geconfigureerd om invoer in te lezen; een configuratie-eenheid (300), geconfigureerd om de één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) aan te sturen en/of te evalueren; een opslagsysteem (500), geconfigureerd om data op te slaan; een communicatie-eenheid (600), geconfigureerd om het mobiliteitsmanagement-platform (100) te laten communiceren naar externe toepassingen; een uitvoereenheid (700), geconfigureerd om uitvoer door te geven aan één of meerdere gebruikers, bij voorkeur waarbij de uitvoereenheid (700) een Operator Interface (703) omvat; en een dataverwerkingseenheid (400), geconfigureerd om de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) als data te verwerken, en geconfigureerd om data op te slaan in het opslagsysteem (500), en geconfigureerd om data door te geven aan de communicatie-eenheid (600) en/of de uitvoereenheid (700).To this end, the invention comprises in a first aspect a computer-implemented mobility management platform (100). The mobility management platform (100) comprises the following modules: an input unit (200), wherein the input unit (200) comprises one or more interfaces (201-212) configured to read input; a configuration unit (300) configured to control and / or evaluate the one or more interfaces (201-212) of the input unit (200); a storage system (500) configured to store data; a communication unit (600) configured to cause the mobility management platform (100) to communicate with external applications; an output unit (700) configured to pass output to one or more users, preferably wherein the output unit (700) comprises an Operator Interface (703); and a data processing unit (400) configured to process the input from the one or more interfaces (201-212) of the input unit (200), and configured to store data in the storage system (500), and configured to transmit data to the communication unit (600) and / or the output unit (700).

Het computer-geïmplementeerd mobiliteitsmanagement-platform (100) wordt hierin ook een “Traffic Management - Platform as a Service” genoemd.The computer-implemented mobility management platform (100) is also referred to herein as a "Traffic Management - Platform as a Service".

Het Traffic Management - Platform as a Service kan in sommige uitvoeringsvormen een flexibele en makkelijk aanpasbare oplossing bieden met uitgebreide integratiemogelijkheden, die snel nieuwe technologieën kan incorporeren. Het Traffic Management - Platform as a Service omvat bij voorkeur een platform dat centraal beheerd wordt en constant mee-evolueert met de laatste technologische mogelijkheden. Het gaat om één centraal platform waarvan een instantie door elke stad of regio wereldwijd gebruikt kan worden. Dit heeft als effect dat de aanpassingen slechts op één locatie dienen te gebeuren en niet in elke regio apart. De ontwikkeling kan dus op één locatie gebeuren in plaats van talloze keren decentraal. De gevolgen zijn dat de ontwikkel- en onderhoudskosten beduidend lager zijn en dat het ene, centrale platform met veel meer mogelijkheden uitgerust kan worden, bijvoorbeeld met betrekking tot integraties. De beste experts kunnen onmiddellijk de beste technologieën implementeren in het centrale platform. Vervolgens kan elke regio - ongeacht locatie, Bruto Nationaal Product, of opleidingsniveau van de medewerkers - onmiddellijk over de beste verkeersmanagement tools beschikken die op de markt beschikbaar zijn.The Traffic Management - Platform as a Service can in some embodiments offer a flexible and easily adaptable solution with extensive integration possibilities, which can incorporate new technologies quickly. The Traffic Management - Platform as a Service preferably comprises a platform that is centrally managed and constantly evolves with the latest technological possibilities. It is a single central platform whose authority can be used by any city or region worldwide. This has the effect that the adjustments only have to be made at one location and not in each region separately. The development can therefore take place at one location instead of decentralized countless times. The consequences are that the development and maintenance costs are significantly lower and that the one, central platform can be equipped with many more options, for example with regard to integrations. The best experts can immediately implement the best technologies in the central platform. Subsequently, every region - regardless of location, Gross National Product, or education level of employees - can immediately have the best traffic management tools available on the market.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan in sommige uitvoeringsvormen een kosten-efficiënte oplossing bieden, die een minimum aan personeel vereist, en permanent inzetbaar is. Het Traffic Management -Platform as a Service behoeft zo goed als geen enkele hardwarematige investeringen of onderhoudskosten, daar het platform gecentraliseerd is. Het systeem is ook grotendeels volautomatisch, waardoor medewerkers andere taken op zich kunnen nemen. Het effect is dat de kosten voor verkeersmanagement met behulp van dit platform tientallen keren lager liggen dan bij de huidige manier van werken. Dit effect zal voelbaar zijn voor klanten, inwoners en eindgebruikers van regio’s en bedrijven die de oplossing gebruiken.In some embodiments, the Traffic Management - Platform as a Service can offer a cost-efficient solution that requires a minimum of staff and is permanently deployable. The Traffic Management Platform as a Service requires virtually no hardware investments or maintenance costs, since the platform is centralized. The system is also largely fully automatic, allowing employees to take on other tasks. The effect is that the costs for traffic management using this platform are tens of times lower than with the current way of working. This effect will be felt by customers, residents and end users of regions and companies that use the solution.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan in sommige uitvoeringsvormen een technisch en financieel haalbare oplossing bieden om een uitgebreid wegennetwerk te overzien. Het Traffic Management - Platform as a Service zorgt voor een slimme koppeling van gegevens uit verschillende bestaande systemen. Dit heeft als effect dat de instantie die verantwoordelijk is voor verkeersmanagement een veel beter zich heeft op wat er zich op de weg afspeelt, zonder die weg met tientallen hardwarematige meetpunten te gaan uitrusten. Doordat elke regio of gebruiker van het platform over fijnmazige en representatieve informatie beschikt, is het veel gemakkelijker beleidsmaatregelen te treffen op basis van kwantitatieve en objectieve informatie. Bovendien kunnen deze maatregelen achteraf ook op een eenvoudige manier geëvalueerd worden. Het gebruik van het platform heeft dus ook een positief effect op beleidsvorming, evaluaties en beslissingen in het domein van de mobiliteit.The Traffic Management - Platform as a Service can in some embodiments offer a technically and financially viable solution for overseeing an extensive road network. The Traffic Management - Platform as a Service ensures a smart connection of data from various existing systems. This has the effect that the body responsible for traffic management has a much better understanding of what is happening on the road, without equipping it with dozens of hardware measurement points. Because every region or user of the platform has intricate and representative information, it is much easier to take policy measures based on quantitative and objective information. Moreover, these measures can also be evaluated in a simple way afterwards. The use of the platform therefore also has a positive effect on policy making, evaluations and decisions in the field of mobility.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan in sommige uitvoeringsvormen een adaptieve oplossing bieden, die niet enkel problemen op de weg kan melden, maar die de problemen ook kan helpen oplossen en/of alternatieven voorzien voor de weggebruiker. Het Traffic Management -In some embodiments, the Traffic Management - Platform as a Service can offer an adaptive solution that can not only report problems on the road, but can also help solve the problems and / or provide alternatives for the road user. The Traffic Management -

Platform as a Service zorgt ervoor dat alle mogelijke kanalen aangewend worden om weggebruikers te bereiken. Het platform voorziet zowel in aansluitingen met bestaande systemen om verkeer te geleiden, als nieuwe en innovatieve technieken, gelieerd aan de eindgebruiker of haar/zijn voertuig. Dit heeft als effect dat de informatie die beschikbaar is effectief tot bij de weggebruiker geraakt en deze zich vlotter, veiliger en duurzamer kan verplaatsen. Weggebruikers kunnen hun verplaatsingen zo beter spreiden in de ruimte en in de tijd. Dit heeft dan weer als gevolg dat er minder files zijn door een betere benutting van de capaciteit van het wegennet, minder tijdverlies en economische schade, en een kleinere impact op het milieu.Platform as a Service ensures that all possible channels are used to reach road users. The platform provides both connections with existing systems for guiding traffic and new and innovative technologies, allied to the end user or his / her vehicle. The effect of this is that the information that is available reaches the road user effectively and can move more quickly, safely and sustainably. This way road users can spread their journeys better in space and in time. This in turn means that there are fewer traffic jams due to better utilization of the capacity of the road network, less loss of time and economic damage, and a smaller impact on the environment.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan in sommige uitvoeringsvormen een pro-actieve oplossing bieden, die toekomstige problemen vermijdt en/of weggebruikers op voorhand waarschuwt. Het Traffic Management - Platform as a Service houdt rekening met de voorkeuren van de potentiële of toekomstige weggebruiker en waarschuwt die nog voor zij of hij zich verplaatst. Het platform contacteert de eindgebruiker bovendien via het communicatiekanaal dat de eindgebruiker verkiest. Dit heeft als effect dat reizigers op voorhand weten waaraan ze zich kunnen verwachten. De alternatieve verplaatsingsmogelijkheden worden beter benut en bij verkeers- of mobiliteitsproblemen is er nog voldoende mogelijkheid om route, transportmiddel of tijdstip aan te passen. Zo wordt bij wegenwerken, ongevallen en files een sneeuwbaleffect vermeden. Dit heeft als bijkomend effect dat weggebruikers zich minder frustreren in het verkeer en dat de vertrouwensband met de gegevensverstrekker, bijvoorbeeld de overheid, verbetert.In some embodiments, the Traffic Management - Platform as a Service can offer a proactive solution that avoids future problems and / or warns road users in advance. The Traffic Management - Platform as a Service takes into account the preferences of the potential or future road user and warns them before they move. The platform also contacts the end user via the communication channel that the end user chooses. The effect of this is that travelers know in advance what they can expect. The alternative travel options are better utilized and in case of traffic or mobility problems there is still sufficient possibility to adjust route, means of transport or time. This way a snowball effect is avoided during road works, accidents and traffic jams. This has the additional effect that road users are less frustrated in traffic and that the relationship of trust with the data provider, for example the government, is improved.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan in sommige uitvoeringsvormen een oplossing bieden om de uitgebreide hoeveelheid aan gegevens optimaal te benutten. Het Traffic Management - Platform as a Service benut ten eerste zowel de passieve als actieve gegevens die beschikbaar zijn gesteld door weggebruikers en wegsystemen. Ten tweede bevat het platform de nodige tools om weggebruikers en inwoners de kans te bieden om in interactie te gaan met verkeerscentra. Dit heeft als effect dat duizenden inwoners en weggebruikers, die beschikken over goede terreinkennis, betrokken worden bij data-verzameling en computergegenereerde gegevens kunnen toetsen. De kloof tussen weggebruikers en verkeerscentra wordt zo veel kleiner én de centrales beschikken over meer geverifieerde informatie.The Traffic Management - Platform as a Service can in some embodiments offer a solution to optimally use the extensive amount of data. The Traffic Management - Platform as a Service firstly uses both the passive and active data made available by road users and road systems. Secondly, the platform contains the necessary tools to offer road users and residents the opportunity to interact with traffic centers. This has the effect that thousands of residents and road users, who have good knowledge of the terrain, are involved in data collection and can test computer-generated data. The gap between road users and traffic centers is becoming so much smaller and the power stations have more verified information.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan in sommige uitvoeringsvormen een oplossing bieden die niet enkel bruikbaar is voor autobestuurders, maar ook voor gebruikers van alternatieve vervoersmiddelen. Het Traffic Management - Platform as a Service integreert gegevens van alle mogelijke vervoersmodi en informeert weggebruikers hierover. Dit heeft als effect dat inwoners en reizigers meer inzicht krijgen in de alternatieve verplaatsingswijzen en bevordert de overstap naar duurzame mobiliteit. Reizigers gaan slimmer schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen en stimulerende of afremmende beleidsmaatregelen gaan duidelijker en doeltreffender zijn. Bovendien krijgt de beleidsmaker een beter zicht in het gebruik van alle transportmodi.The Traffic Management - Platform as a Service can in some embodiments offer a solution that is not only usable for car drivers, but also for users of alternative means of transport. The Traffic Management - Platform as a Service integrates data from all possible transport modes and informs road users. This has the effect that residents and travelers gain more insight into alternative travel methods and promotes the transition to sustainable mobility. Travelers will switch smarter between different means of transport and stimulating or restraining policy measures will become clearer and more effective. Moreover, the policymaker gains a better insight into the use of all transport modes.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan in sommige uitvoeringsvormen een oplossing bieden die geografisch niet gelimiteerd is, en zelfs tijdens crisissen en rampen inzetbaar is. Het Traffic Management -Platform as a Service is digitaal en cloud-gebaseerd, wat wil zeggen dat het op zoek goed als elke plaats opgeroepen kan worden, en zelfs op meerdere locaties tegelijkertijd. Dit heeft als effect dat de apparatuur en kennis niet locatie-gebonden is en de operator zich vrij kan verplaatsen bij evenementen of in geval van een ramp. De samenwerking met andere diensten kan zo veel vlotter verlopen. Zo kan een optimale communicatie naar reizigers gegarandeerd blijven en de doorstroming van hulpdiensten in het verkeer gegarandeerd blijven.The Traffic Management - Platform as a Service can in some embodiments offer a solution that is not geographically limited, and that can even be used during crises and disasters. The Traffic Management Platform as a Service is digital and cloud-based, which means that it can look good when any place can be accessed, and even at multiple locations simultaneously. This has the effect that the equipment and knowledge are not location-specific and the operator can move around freely at events or in the event of a disaster. Collaboration with other services can thus go much smoother. Optimal communication to travelers can thus be guaranteed and the flow of emergency services in traffic can be guaranteed.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan in sommige uitvoeringsvormen een gepersonaliseerde oplossing bieden voor elke individuele weggebruiker. Het Traffic Management - Platform as a Service kent de voorkeuren van de eindgebruiker en biedt deze gerichte informatie aan op maat. Die kan op haar of zijn beurt een goed geïnformeerde keuze maken over haar / zijn verplaatsing. Dit heeft als effect dat de gebruikers optimaal verspreid worden over het wegen- en mobiliteitsnetwerk, in de tijd en over verschillende vervoersmodi. Dit zorgt voor een beter gebruik van de bestaande infrastructuur en een vermindering van verliestijd, uitstoot en verbruik. Bovendien zorgt het voor het beter benutten van de verschillende transportmiddelen. Eindgebruikers worden minder overdonderd met voor hen niet-relevante informatie en stellen meer vertrouwen in de verschafte gegevens en de verkeerscentrale.The Traffic Management - Platform as a Service can in some embodiments offer a personalized solution for each individual road user. The Traffic Management - Platform as a Service knows the preferences of the end user and offers customized, targeted information. He or she, in turn, can make a well-informed choice about her / his relocation. This has the effect that users are optimally spread over the road and mobility network, over time and across different modes of transport. This ensures better use of the existing infrastructure and a reduction in loss time, emissions and consumption. Moreover, it ensures better use of the various means of transport. End users are less overwhelmed with information that is not relevant to them and put more trust in the data provided and the traffic control center.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan in sommige uitvoeringsvormen een oplossing bieden die snel inzetbaar is in kleinere en minder ontwikkelde gebieden met een beperkte infrastructuur. Het Traffic Management - Platform as a Service wordt centraal ontwikkeld en beheerd. Dit zorgt dat een stad of regio die van het systeem gebruik wil maken, zich kan inschrijven en onmiddellijk beschikken over alle aanwezige technologie. Dit heeft voor gebieden zonder bestaande infrastructuur of met zeer beperkte budgetten als effect dat zij over dezelfde tools beschikken als landen met jaren ervaring en grote sommen om te investeren. En meteen kunnen ze een opgelopen achterstand inhalen. Dit heeft wereldwijd het effect dat verkeersmanagement naar een hoger niveau getild wordt, en belangrijkst: hetzelfde niveau. Het betalingsmodel kan op die manier opgesteld worden dat armere regio’s minder betalen voor het platform, of andere regio’s bijspringen in de kosten. Op die manier kunnen verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid structureel verbeteren in deze regio’s, door een beperkte inzet van middelen.The Traffic Management - Platform as a Service can in some embodiments offer a solution that can be deployed quickly in smaller and less developed areas with a limited infrastructure. The Traffic Management - Platform as a Service is developed and managed centrally. This ensures that a city or region that wants to use the system can register and immediately have access to all available technology. For areas without existing infrastructure or with very limited budgets, this has the effect of having the same tools as countries with years of experience and large sums to invest. And they can immediately catch up with a backlog. This has the worldwide effect that traffic management is lifted to a higher level, and most importantly: the same level. The payment model can be set up in such a way that poorer regions pay less for the platform, or other regions contribute to the costs. In this way, traffic flow and traffic safety can be structurally improved in these regions through a limited use of resources.

Het Traffic Management - Platform as a Service kan een oplossing bieden die optimaal gebruik maakt van het schaalvoordeel en onderlinge samenwerking tussen de meerdere componenten. Het Traffic Management - Platform as a Service maakt optimaal gebruik van het schaalvoordeel door hetzelfde platform beschikbaar te maken voor elke stad of regio wereldwijd. Langs de ene kant wordt rekening gehouden met de ervaring van jaren aan verkeersmanagement, aan de andere kant biedt het elke gebruiker dezelfde tools. Dit betekent dat alle mobiliteitsdeskundigen en verkeersmanagers ter wereld over dezelfde middelen, gegevens en uitwisselingsmogelijkheden beschikken. Dit heeft als effect dat het voordeel van schaal optimaal benut wordt en ervaring en best practices optimaal gedeeld en gebundeld kunnen worden. Dit heeft als bijkomend effect dat beleidsmaatregelen op dezelfde manier gepland en geëvalueerd en veel sneller in andere regio’s geïmplementeerd kunnen worden. Wat er voor zorgt dat verkeersmanagement wereldwijd veel sneller en meer gelijklopend kan evolueren.The Traffic Management - Platform as a Service can offer a solution that makes optimum use of the economies of scale and mutual cooperation between the multiple components. The Traffic Management - Platform as a Service makes optimal use of the economies of scale by making the same platform available for every city or region worldwide. On the one hand, the experience of years of traffic management is taken into account, on the other hand it offers the same tools to every user. This means that all mobility experts and traffic managers in the world have the same resources, data and exchange options. This has the effect that the advantage of scale is optimally utilized and experience and best practices can be optimally shared and bundled. This has the additional effect that policy measures are planned and evaluated in the same way and can be implemented much faster in other regions. What ensures that traffic management worldwide can evolve much faster and more in parallel.

De mogelijke positieve effecten van de uitvinding zijn hierboven in detail aangehaald. In grote lijnen zijn de effecten voor de gebruiker een toename van efficiëntie en een daling van de kostprijs. Als we naar het domein van de mobiliteit en het maatschappelijk voordeel kijken, zorgt het Traffic Management - Platform as a Service voor minder files, een vlottere doorstroming, een beter gebruik van de bestaande infrastructuur en een beter gebruik van duurzame en alternatieve vervoersmiddelen. Dit leidt tot minder vervuiling, besparingen op brandstof en natuurlijke bronnen, minder verliesuren in het verkeer en een verhoogde verkeersveiligheid. De kloof tussen de overheid en weggebruikers verkleint doordat gepersonaliseerde communicatie en feedback wordt gefaciliteerd. Ook de kloof tussen overheden onderling verkleint, gezien deze wereldwijd over dezelfde middelen beschikken.The possible positive effects of the invention are cited in detail above. Broadly speaking, the effects for the user are an increase in efficiency and a decrease in the cost price. If we look at the domain of mobility and the social benefit, the Traffic Management - Platform as a Service ensures fewer traffic jams, smoother traffic flow, better use of existing infrastructure and better use of sustainable and alternative means of transport. This leads to less pollution, savings on fuel and natural resources, fewer lost hours in traffic and increased road safety. The gap between the government and road users is narrowed by facilitating personalized communication and feedback. The gap between governments is also narrowing, since they have the same resources worldwide.

De uitvinding omvat in een tweede aspect een computer-geïmplementeerde werkwijze om mobiliteit, bij voorkeur verkeer, te regelen, de methode omvattend de stappen: het aanbieden van een computer-geïmplementeerd mobiliteitsmanagement-platform (100), bij voorkeur volgens het eerste aspect van de uitvinding of uitvoeringsvormen ervan; het inlezen van invoer in de invoereenheid (200) via één of meerdere interfaces (201-212); het aansturen en/of evalueren van de invoer door de configuratie-eenheid (300); het opslaan van data in het opslagsysteem (500); het communiceren naar externe toepassingen door de communicatie- eenheid (600); en het doorgeven van uitvoer door de uitvoereenheid (700) aan één of meerdere gebruikers, bij voorkeur waarbij de uitvoereenheid (700) een Operator Interface (703) omvat; waarbij één of meerdere stappen, bij voorkeur alle stappen, worden uitgevoerd door een dataverwerkingseenheid (400).The invention comprises in a second aspect a computer-implemented method of controlling mobility, preferably traffic, the method comprising the steps of: offering a computer-implemented mobility management platform (100), preferably according to the first aspect of the invention or embodiments thereof; reading input into the input unit (200) via one or more interfaces (201-212); controlling and / or evaluating the input by the configuration unit (300); storing data in the storage system (500); communicating to external applications by the communication unit (600); and relaying output from the output unit (700) to one or more users, preferably wherein the output unit (700) comprises an Operator Interface (703); wherein one or more steps, preferably all steps, are performed by a data processing unit (400).

De uitvinding omvat in een derde aspect het gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens het eerste aspect, en uitvoeringsvormen ervan, om mobiliteit, bij voorkeur verkeer, te regelen.The invention comprises in a third aspect the use of a mobility management platform (100) according to the first aspect, and embodiments thereof, to control mobility, preferably traffic.

De uitvinding omvat in een vierde aspect het gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens het eerste aspect, en uitvoeringsvormen ervan, om invoer in te geven.The invention comprises in a fourth aspect the use of a mobility management platform (100) according to the first aspect, and embodiments thereof, to input.

De uitvinding omvat in een vijfde aspect het gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens het eerste aspect, en uitvoeringsvormen ervan, om uitvoer te verkrijgen.The invention comprises in a fifth aspect the use of a mobility management platform (100) according to the first aspect, and embodiments thereof, for obtaining output.

De uitvinding omvat in een zesde aspect het gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens het eerste aspect, en uitvoeringsvormen ervan, om externe toepassingen aan te sturen.The invention comprises in a sixth aspect the use of a mobility management platform (100) according to the first aspect, and embodiments thereof, to control external applications.

De uitvinding omvat in een zevende aspect een computer-leesbaar medium omvattende instructies, die, wanneer uitgevoerd op een computer, de computer een werkwijze volgens het tweede aspect, of uitvoeringsvormen ervan, doen uitvoeren.The invention comprises in a seventh aspect a computer-readable medium comprising instructions which, when executed on a computer, cause the computer to perform a method according to the second aspect, or embodiments thereof.

De uitvinding omvat in een achtste aspect een datastroom omvattende instructies voor het uitvoeren van een werkwijze volgens het tweede aspect, of uitvoeringsvormen ervan.The invention comprises in a eighth aspect a data stream comprising instructions for performing a method according to the second aspect, or embodiments thereof.

De uitvinding omvat in een negende aspect een opslagmedium omvattende computer-leesbare instructies voor het uitvoeren van een werkwijze volgens het tweede aspect, of uitvoeringsvormen ervan.The invention comprises in a ninth aspect a storage medium comprising computer-readable instructions for carrying out a method according to the second aspect, or embodiments thereof.

De uitvinders hebben verrassend ontdekt dat de onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, een oplossing bieden voor één of meerdere van de voornoemde en andere nadelen.The inventors have surprisingly discovered that the present invention, and / or the preferred embodiments thereof, offer a solution to one or more of the aforementioned and other disadvantages.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een flexibele en gemakkelijk aanpasbare oplossing, met uitgebreide integratiemogelijkheden, die snel nieuwe technologieën kan incorporeren.The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a flexible and easily adaptable solution, with extensive integration possibilities, that can incorporate new technologies quickly.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een kosten-efficiënte oplossing, die een minimum aan personeel nodig heeft, en permanent inzetbaar is.The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a cost-efficient solution that requires a minimum of staff and is permanently deployable.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een technisch en financieel haalbare oplossing om een uitgebreid mobiliteitsnetwerk, bij voorkeur een wegennetwerk, te overzien.The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a technically and financially feasible solution for overseeing an extensive mobility network, preferably a road network.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een adaptieve oplossing, die niet enkel problemen, bijvoorbeeld problemen met transportmiddelen of transportsystemen, of bijvoorbeeld problemen op de weg, kan melden, maar die ook de problemen ook kan helpen oplossen en/of alternatieven kan voorzien voor de weggebruiker.The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides an adaptive solution which can not only report problems, for example problems with means of transport or transport systems, or for example problems on the road, but which can also help solve the problems and / or or can provide alternatives for the road user.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een pro-actieve oplossing, die toekomstige problemen vermijdt en/of reizigers, bijvoorbeeld weggebruikers, op voorhand waarschuwt.The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a proactive solution that avoids future problems and / or alerts travelers, for example road users, in advance.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een oplossing om de uitgebreide hoeveelheid aan gegevens optimaal te benutten.The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a solution to make optimum use of the extensive amount of data.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een oplossing die niet enkel bruikbaar is voor autobestuurders, maar ook voor gebruikers van alternatieve vervoersmiddelen.The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a solution that is not only useful for car drivers, but also for users of alternative means of transport.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een oplossing die geografisch niet gelimiteerd is, en zelfs tijdens crisissen en rampen inzetbaar is.The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a solution that is not geographically limited, and that can be used even during crises and disasters.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een oplossing die optimaal en intelligent gebruik maakt van meerdere bronnen van informatie.The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a solution that makes optimum and intelligent use of multiple sources of information.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet de mogelijkheid tot een gepersonaliseerde oplossing voor elke individuele weggebruiker.The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides the possibility of a personalized solution for each individual road user.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een oplossing die inzetbaar is in minder ontwikkelde gebieden met een beperkte infrastructuur.The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a solution that is usable in less developed areas with a limited infrastructure.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een oplossing die optimaal gebruik maakt van het schaalvoordeel en onderlinge samenwerking tussen de meerdere componenten en organisaties.The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a solution that makes optimum use of the economies of scale and mutual cooperation between the multiple components and organizations.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een oplossing die het mogelijk maakt om het mobiliteitsbeleid van een regio te materialiseren door het aanbieden van gepersonaliseerde mobiliteitsinformatie.The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a solution that makes it possible to materialize the mobility policy of a region by offering personalized mobility information.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een oplossing die het slim combineren van verschillende vervoersmiddelen faciliteert door het gericht aanbieden van informatie.The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a solution that facilitates the smart combination of different means of transport by providing targeted information.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een oplossing die op extreem korte termijn beschikbaar kan zijn voor managen van verkeers- en mobiliteitsstromen.The present invention, and / or the preferred embodiments thereof, provides a solution that can be available in the extremely short term for managing traffic and mobility flows.

De onderhavige uitvinding, en/of de geprefereerde uitvoeringsvormen ervan, voorziet een oplossing die het mogelijk maakt gegevens van reizigers, weggebruikers en inwoners te centraliseren en te gebruiken voor mobiliteitsmanagementThe present invention, and / or its preferred embodiments, provides a solution that makes it possible to centralize and use data from travelers, road users and residents for mobility management

BESCHRIJVING VAN DE FIGURENDESCRIPTION OF THE FIGURES

Om de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn in de bijgaande figuren zonder enig beperkend karakter enkel geprefereerde uitvoeringsvormen van een mobiliteitsmanagement-platform volgens de huidige uitvinding beschreven. De numerieke referenties worden hieronder nader besproken in de voorbeelden. FIG. 1 (FIG. 1A-C) is een schematische illustratie van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens een geprefereerde uitvoeringsvorm van de uitvinding.In order to better demonstrate the features of the invention, the preferred figures without any limiting character describe only preferred embodiments of a mobility management platform according to the present invention. The numerical references are further discussed below in the examples. FIG. 1 (FIGS. 1A-C) is a schematic illustration of a mobility management platform (100) according to a preferred embodiment of the invention.

Doorheen de figuren wordt de volgende nummering aangehouden: 100 - mobiliteitsmanagement-platform; 200 - invoereenheid; 201 - interface verbonden aan navigatiesystemen of in-car systemen; 202 - interface verbonden aan een systeem mbt wegversperringen; 203 - interface verbonden aan reeds bestaande lokale systemen; 204 - interface verbonden aan sociale media; 205 - interface verbonden aan een meteorologisch systeem; 206 - interface verbonden aan een verkeerslichtensysteem; 207 - interface verbonden aan een slim telsysteem; 208 - interface verbonden aan een videosysteem; 209 - interface verbonden aan een manueel boodschappensysteem; 210 - interface verbonden aan een publiek transportsysteem; 211 - interface verbonden aan een privaat transportsysteem; 212 - interface verbonden aan een Internet of Things systeem 300 - configuratie-eenheid; 400 - dataverwerkingseenheid; 500 - opslagsysteem; 600 - communicatie-eenheid; 700 - uitvoereenheid; 701 - notificatie-interface; 702 - Open Data interface; 703 - Operator Interface; 704 - verkeerslichtensysteem-interface; 705 - Digitale verkeerssignalisatie - interface; 706 - navigatie- en kaartsystemen - interface; 707 - in-car systemen interface 708 - Software Development Kit; en 709 - bestaande systemen.The following numbering is used throughout the figures: 100 - mobility management platform; 200 - input unit; 201 - interface connected to navigation systems or in-car systems; 202 - interface connected to a roadblock system; 203 - interface connected to already existing local systems; 204 - interface connected to social media; 205 - interface connected to a meteorological system; 206 - interface connected to a traffic light system; 207 - interface connected to a smart counting system; 208 - interface connected to a video system; 209 - interface connected to a manual shopping system; 210 - interface connected to a public transportation system; 211 - interface connected to a private transport system; 212 - interface connected to an Internet of Things system 300 - configuration unit; 400 - data processing unit; 500 - storage system; 600 - communication unit; 700 - output unit; 701 - notification interface; 702 - Open Data interface; 703 - Operator Interface; 704 - traffic light system interface; 705 - Digital traffic signaling interface; 706 - navigation and map systems - interface; 707 - in-car systems interface 708 - Software Development Kit; and 709 - existing systems.

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVINGDETAILED DESCRIPTION

Zoals verder gebruikt in deze tekst omvatten de enkelvoudsvormen “een”, “de”, “het” zowel het enkelvoud als de meervoudsvorm tenzij de context duidelijk anders is.As used further in this text, the singular forms "one," "the," "the," include both the singular and the plural unless the context is clearly different.

De termen “omvatten”, “omvat” zoals verder gebruikt, zijn synoniem met “inclusief’, “includeren” of “bevatten, “bevat” en zijn inclusief of open en sluiten bijkomende, niet vernoemde leden, elementen of methode stappen niet uit. De termen “omvatten”, “omvat” zijn inclusief de term “bevatten”.The terms "include", "includes" as used further are synonymous with "inclusive", "include" or "contain," contain "and are inclusive or open and do not exclude additional, unnamed members, elements or method steps. The terms "include", "includes" include the term "include".

De opsomming van numerische waarden aan hand van cijferbereiken omvat alle waarden en fracties in deze bereiken, zowel als de geciteerde eindpunten.The enumeration of numerical values based on numerical ranges includes all values and fractions in these ranges, as well as the cited endpoints.

De term “ongeveer”, zoals gebruikt wanneer gerefereerd wordt naar een meetbare waarde zoals een parameter, een hoeveelheid, een tijdsduur, en zo meer, is bedoeld variaties te omsluiten van +/- 10% of minder, bij voorkeur +/-5% of minder, meer bij voorkeur +/-1% of minder, en meer nog bij voorkeur +/-0,1% of minder, van en vanaf de gespecificeerde waarde, in zo ver de variaties van toepassing zijn om te functioneren in de bekend gemaakte uitvinding. Het dient te worden verstaan dat de waarde waarnaar de term “ongeveer” refereert op zich, ook werd bekend gemaakt.The term "about", as used when referring to a measurable value such as a parameter, a quantity, a duration, and so on, is intended to encompass variations of +/- 10% or less, preferably +/- 5% or less, more preferably +/- 1% or less, and even more preferably +/- 0.1% or less, from and from the specified value, insofar as the variations apply to function in the known made invention. It is to be understood that the value to which the term "approximately" refers per se has also been disclosed.

Tenzij anders gedefinieerd, hebben alle termen bekend gemaakt in de uitvinding, inclusief technische en wetenschappelijke termen, de betekenis zoals een vakman deze gewoonlijk verstaat. Als verdere leidraad, worden definities opgenomen voor verdere toelichting van termen die in de beschrijving van de uitvinding worden gebruikt.Unless defined otherwise, all terms disclosed in the invention, including technical and scientific terms, have the meaning that those skilled in the art usually understand. As a further guide, definitions are included for further explanation of terms used in the description of the invention.

De uitvinding omvat in een eerste aspect een computer-geïmplementeerd mobiliteitsmanagement-platform (100). Het mobiliteitsmanagement-platform (100) omvat de volgende modules: een invoereenheid (200), waarbij de invoereenheid (200) één of meerdere interfaces (201-212) omvat, geconfigureerd om invoer in te lezen; een configuratie-eenheid (300), geconfigureerd om de één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) aan te sturen en/of te evalueren; een opslagsysteem (500), geconfigureerd om data op te slaan; een communicatie-eenheid (600), geconfigureerd om het mobiliteitsmanagement-platform (100) te laten communiceren naar externe toepassingen; een uitvoereenheid (700), geconfigureerd om uitvoer door te geven aan één of meerdere gebruikers, bij voorkeur waarbij de uitvoereenheid (700) een Operator Interface (703) omvat; en een dataverwerkingseenheid (400), geconfigureerd om de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) als data te verwerken, en geconfigureerd om data op te slaan in het opslagsysteem (500), en geconfigureerd om data door te geven aan de communicatie-eenheid (600) en/of de uitvoereenheid (700).The invention comprises in a first aspect a computer-implemented mobility management platform (100). The mobility management platform (100) comprises the following modules: an input unit (200), wherein the input unit (200) comprises one or more interfaces (201-212) configured to read input; a configuration unit (300) configured to control and / or evaluate the one or more interfaces (201-212) of the input unit (200); a storage system (500) configured to store data; a communication unit (600) configured to cause the mobility management platform (100) to communicate with external applications; an output unit (700) configured to pass output to one or more users, preferably wherein the output unit (700) comprises an Operator Interface (703); and a data processing unit (400) configured to process the input from the one or more interfaces (201-212) of the input unit (200), and configured to store data in the storage system (500), and configured to transmit data to the communication unit (600) and / or the output unit (700).

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) kan als een dienst aangeboden worden aan een gebruiker, en wordt hierin ook soms “mobiliteitsmanagement-platform as a service” genoemd. Bij voorkeur is het mobiliteitsmanagement-platform (100) een verkeersmanagement-platform. De term “mobiliteit" omvat mobiliteit op de weg, op het spoor, op het water, of in de lucht. Bij voorkeur verwijst de term “mobiliteit’ naar mobiliteit op de weg.The mobility management platform (100) can be offered to a user as a service, and is sometimes referred to herein as a "mobility management platform as a service". Preferably, the mobility management platform (100) is a traffic management platform. The term "mobility" includes mobility on the road, on the track, on the water, or in the air. Preferably, the term "mobility" refers to mobility on the road.

De term “gebruiker” omvat een operator, dit is een persoon die het mobiliteitsmanagement-platform (100) gebruikt om de mobiliteit in een bepaalde regio aan te sturen. De term “eindgebruiker” omvat een weggebruiker, dit is een persoon die zich beweegt in de reële wereld en eventueel informatie of boodschappen krijgt doorgestuurd vanaf het mobiliteitsmanagement-platform (100), of aangepaste situaties opmerkt in de wereld, bekomen door het mobiliteitsmanagement-platform (100)The term "user" includes an operator, this is a person who uses the mobility management platform (100) to control mobility in a particular region. The term "end user" includes a road user, this is a person who travels in the real world and possibly receives information or messages from the mobility management platform (100), or notices adapted situations in the world, obtained by the mobility management platform (100)

De uitvinding omvat in een tweede aspect een computer-geïmplementeerde werkwijze om mobiliteit, bij voorkeur verkeer, te regelen, de methode omvattend de stappen: het aanbieden van een computer-geïmplementeerd mobiliteitsmanagement-platform (100), bij voorkeur volgens het eerste aspect van de uitvinding of uitvoeringsvormen ervan; het inlezen van invoer in de invoereenheid (200) via één of meerdere interfaces (201 -212); het aansturen en/of evalueren van de invoer door de configuratie-eenheid (300); het opslaan van data in het opslagsysteem (500); het communiceren naar externe toepassingen door de communicatie- eenheid (600); en het doorgeven van uitvoer door de uitvoereenheid (700) aan één of meerdere gebruikers, bij voorkeur waarbij de uitvoereenheid (700) een Operator Interface (703) omvat; waarbij één of meerdere stappen, bij voorkeur alle stappen, worden uitgevoerd door een dataverwerkingseenheid (400). Bij voorkeur is het mobiliteitsmanagement-platform (100) een verkeersmanagement-platform.The invention comprises in a second aspect a computer-implemented method of controlling mobility, preferably traffic, the method comprising the steps of: offering a computer-implemented mobility management platform (100), preferably according to the first aspect of the invention or embodiments thereof; reading in input to the input unit (200) via one or more interfaces (201 -212); controlling and / or evaluating the input by the configuration unit (300); storing data in the storage system (500); communicating to external applications by the communication unit (600); and relaying output from the output unit (700) to one or more users, preferably wherein the output unit (700) comprises an Operator Interface (703); wherein one or more steps, preferably all steps, are performed by a data processing unit (400). Preferably, the mobility management platform (100) is a traffic management platform.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) omvat een invoereenheid (200), waarbij de invoereenheid (200) één of meerdere interfaces (201-212) omvat, geconfigureerd om invoer in te lezen.The mobility management platform (100) comprises an input unit (200), the input unit (200) comprising one or more interfaces (201-212) configured to read input.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (201) verbonden aan één of meerdere real-time navigatiesystemen en/of één of meerdere in-car systemen, bij voorkeur meerdere real-time navigatiesystemen en/of meerdere in-car systemen, bijvoorbeeld in-car waarschuwingssystemen. De term “in-car systemen” verwijst niet enkel naar systemen in auto’s, maar naar systemen in voertuigen in het algemeen. De term “voertuig" omvat elke manier van voortbewegen: bijvoorbeeld systemen verwerkt in bussen, treinen, trams, fietsen, schoenen, boten, en/of luchtvaart-toestellen. Bij voorkeur verwijst de term “in-car systemen” naar systemen in auto’s. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer in, verbonden aan één of meerdere real-time navigatiesystemen, bij voorkeur meerdere real-time navigatiesystemen. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer in, verbonden aan één of meerdere in-car systemen, bij voorkeur meerdere in-car systemen. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer in, verbonden aan de locatie van een gebruiker. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer in, verbonden aan de snelheid van een gebruiker. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer in, verbonden aan een melding van een gebruiker.In some embodiments, the input unit (200) comprises an interface (201) connected to one or more real-time navigation systems and / or one or more in-car systems, preferably several real-time navigation systems and / or several in-car systems , for example in-car warning systems. The term "in-car systems" refers not only to systems in cars, but to systems in vehicles in general. The term "vehicle" includes any means of propulsion: for example, systems incorporated in buses, trains, trams, bicycles, shoes, boats, and / or aircrafts. Preferably, the term "in-car systems" refers to systems in cars. In some embodiments, the input unit (200) reads input connected to one or more real-time navigation systems, preferably multiple real-time navigation systems In some embodiments, the input unit (200) reads input connected to one or more -car systems, preferably multiple in-car systems In some embodiments, the input unit (200) reads input associated with a user's location In some embodiments, the input unit (200) reads input connected to the speed In some embodiments, the input unit (200) reads input associated with a message from a user.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer via een interface (201) verbonden aan één of meerdere real-time navigatiesystemen en/of één of meerdere in-car systemen door de invoereenheid (200), bij voorkeur meerdere real-time navigatiesystemen en/of meerdere in-car systemen.In some embodiments, the method comprises the step of: reading in input via an interface (201) connected to one or more real-time navigation systems and / or one or more in-car systems by the input unit (200), preferably a plurality of real -time navigation systems and / or multiple in-car systems.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer verbonden aan de locatie van een gebruiker door de invoereenheid (200).In some embodiments, the method includes the step of: reading in input associated with a user's location by the input unit (200).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer verbonden aan de snelheid van een gebruiker door de invoereenheid (200).In some embodiments, the method includes the step of: reading in input associated with a user's speed by the input unit (200).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer verbonden aan een melding van een gebruiker door de invoereenheid (200).In some embodiments, the method includes the step of: reading in input associated with a user's notification by the input unit (200).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van parameters van de werking of de toestand van het voertuig.In some embodiments, the method includes the step of: reading parameters of the operation or condition of the vehicle.

Real-time navigatiesystemen en in-car systemen zijn een extreem belangrijke vorm van informatie, omdat ze niet enkel gegevens weergeven aan de gebruiker, maar omdat ze enerzijds ook de locatie van de gebruiker, zijn snelheid, richting, etc. capteren (en dus ook files en vertragingen), en anderzijds omdat ze de mogelijkheid bieden aan de gebruiker om meldingen door te sturen die andere gebruikers van hetzelfde systeem kunnen helpen. Nadeel is dat gebruikers van andere systemen of toestellen van andere fabrikanten deze meldingen niet te zien krijgen. De sterkte van het mobiliteitsmanagement-platform (100) as a service is dat het de meldingen uit die verschillende ecosystemen haalt en zichtbaar maakt voor alle reizigers in een bepaald gebied, onafhankelijk welk navigatiesysteem ze gebruiken.Real-time navigation systems and in-car systems are an extremely important form of information, because they not only display data to the user, but because they also capture the location of the user, his speed, direction, etc. (and therefore also traffic jams and delays), and on the other hand because they offer the user the possibility to forward notifications that can help other users of the same system. The disadvantage is that users of other systems or devices from other manufacturers do not see these reports. The strength of the mobility management platform (100) as a service is that it extracts the reports from different ecosystems and makes them visible to all travelers in a certain area, regardless of which navigation system they use.

In sommige uitvoeringsvormen, is de invoereenheid (200) rechtstreeks in een voertuig of in een mobiele eenheid verbonden aan de gebruiker geïmplementeerd.In some embodiments, the input unit (200) is implemented directly in a vehicle or in a mobile unit connected to the user.

Software of andere modules kunnen in het voertuig (wagen / fiets / tram / bus / trein / boot / etc.) zelf ingewerkt worden, waardoor het vervoersmiddel zelf de informatie kan verschaffen en er geen nood meer is aan een intermediaire partij, zoals een navigatiesysteem.Software or other modules can be incorporated into the vehicle (car / bicycle / tram / bus / train / boat / etc.) itself, so that the means of transport can provide the information itself and there is no longer any need for an intermediary, such as a navigation system .

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (202) verbonden aan een systeem met betrekking tot (mbt) wegversperringen. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een wegversperring in, bijvoorbeeld waarbij de wegversperring gekozen wordt uit de lijst omvattend: ongevallen, wegenwerken, evenementen, laden en lossen, geknapte bovenleidingen, omgevallen bomen, overstromingen, files, ijzel, betogingen, evenementen, geblokkeerde tunnels, terroristische aanvallen, afsluitingen door veiligheidsdiensten, kabelbreuken, opengebroken fietspaden, defecte voertuigen, vervormde rails, stroompannes, personen op de sporen, constructiewerken, versmalde rijbanen, aardverschuivingen, wegen in slechte staat, stormschade, gevallen rotsen, olielekken, gaslekken, brand, storm, lawine, verhoogde controles, gesloten grenzen, storingen aan een overweg, afwezige chauffeurs, personenongevallen, en bommeldingen. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een vooraf geplande wegversperring in. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een onverwachte wegversperring in.In some embodiments, the input unit (200) includes an interface (202) connected to a system with respect to (mbt) roadblocks. In some embodiments, the input unit (200) reads input associated with a roadblock, for example where the roadblock is selected from the list comprising: accidents, roadworks, events, loading and unloading, cut-off overhead lines, fallen trees, floods, traffic jams, sleet, demonstrations, events, blocked tunnels, terrorist attacks, security service closures, cable breaks, broken cycle paths, defective vehicles, deformed rails, power outages, people on the tracks, structures, narrowed carriageways, landslides, bad condition, storm damage, fallen rocks, oil leaks , gas leaks, fire, storm, avalanche, heightened controls, closed borders, failures of a level crossing, absent drivers, personal accidents, and bomb reports. In some embodiments, the input unit (200) reads input associated with a pre-planned roadblock. In some embodiments, the input unit (200) reads input associated with an unexpected roadblock.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (202) verbonden aan een systeem met betrekking tot wegversperringen door de invoereenheid (200).In some embodiments, the method comprising the step of: reading input through an interface (202) connected to a system with regard to roadblocks by the input unit (200).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer verbonden aan een wegversperring door de invoereenheid (200), bijvoorbeeld waarbij de wegversperring gekozen wordt uit de lijst omvattend: ongevallen, wegenwerken, evenementen, laden en lossen, geknapte bovenleidingen, omgevallen bomen, overstromingen, files, ijzel, betogingen, evenementen, geblokkeerde tunnels, terroristische aanvallen, afgesloten door veiligheidsdiensten, kabelbreuken, opengebroken fietspaden, defecte voertuigen, vervormde rails, stroompannes, personen op de sporen, constructiewerken, versmalde rijbanen, aardverschuivingen, wegen in slechte staat, stormschade, gevallen rotsen, olielekken, gaslekken, brand, storm, lawine, verhoogde controles, gesloten grenzen, storingen aan een overweg, afwezige chauffeurs, personenongevallen, en bommeldingen.In some embodiments, the method includes the step of: reading in input associated with a roadblock by the input unit (200), for example where the roadblock is selected from the list comprising: accidents, roadworks, events, loading and unloading, cracked overhead lines, fallen over trees, flooding, traffic jams, black ice, demonstrations, events, blocked tunnels, terrorist attacks, closed by security services, cable breaks, broken bike paths, defective vehicles, deformed rails, power outages, people on the tracks, structures, narrowed carriageways, landslides, roads in bad state, storm damage, fallen rocks, oil leaks, gas leaks, fire, storm, avalanche, heightened controls, closed borders, failures of a level crossing, absent drivers, personal accidents, and bomb reports.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer verbonden aan een vooraf geplande wegversperring door de invoereenheid (200).In some embodiments, the method includes the step of: reading in input associated with a pre-planned roadblock by the input unit (200).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer verbonden aan een onverwachte wegversperring door de invoereenheid (200).In some embodiments, the method includes the step of: reading input associated with an unexpected roadblock by the input unit (200).

De term “versperring” omvat niet enkel versperringen op autowegen, maar versperringen op elke manier van voortbewegen: het kan gaan om geplande of niet-geplande onderbrekingen van treinregelingen, trams, bussen, fietspaden, luchthavens, kanalen en rivieren, etc. Bij voorkeur omvat de term “versperring” een versperring op autowegen.The term "roadblock" does not only include roadblocks on motorways, but roadblocks in any way of moving: it can be planned or unplanned interruptions to train arrangements, trams, buses, cycle paths, airports, canals and rivers, etc. Preferably includes the term "barrier" means a barrier on motorways.

Versperringen, om welke reden dan ook (ongevallen, wegenwerken, evenementen, laden en lossen, geknapte bovenleidingen van tram/trein, omgevallen bomen, etc.) zijn een belangrijke reden voor het verstoren van de normale werking van het mobiliteitssysteem in een bepaalde regio. Vaak is informatie van geplande onderbrekingen beschikbaar in systemen van de overheid of van derden. Bij voorkeur wordt deze zo vroeg mogelijk bij de eindgebruiker gebracht, ongeacht of het om op voorhand gekende info gaat (zoals vergunde wegenwerken en evenementen) of onverwachtse gebeurtenissen. Daarom leest het mobiliteitsmanagement-platform (100) in sommige uitvoeringsvormen deze gegevens uit van de verschillende bronnen, van zodra ze gekend is.Barriers, for whatever reason (accidents, road works, events, loading and unloading, cracked overhead lines of tram / train, fallen trees, etc.) are an important reason for disrupting the normal functioning of the mobility system in a certain region. Information about planned interruptions is often available in government or third-party systems. Preferably, this is brought to the end user as early as possible, regardless of whether it is information known in advance (such as licensed road works and events) or unexpected events. Therefore, in some embodiments, the mobility management platform (100) reads this data from the various sources as soon as it is known.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (203) verbonden aan reeds bestaande lokale systemen. Voorbeelden van reeds bestaande lokale systemen kunnen gekozen worden uit de lijst omvattend: inductielussen, verkeerslichtencentrales, TMC - RDS systemen, systemen voor het aansturen van digitale borden (VMS), incident-monitoring, fout- en defect detective, toeritdoseringssystemen, nummerplaatherkenningssystemen, toegangscontrolesystemen, bruggen, automatische waarschuwingssystemen, tunnelcontrolesystemen, adaptieve snelheidssystemen, sms-systemen, e-mailsystemen en systemen voor parkeren in al hun vormen. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan reeds bestaande lokale systemen in.In some embodiments, the input unit (200) includes an interface (203) connected to pre-existing local systems. Examples of pre-existing local systems can be selected from the list including: induction loops, traffic light centers, TMC - RDS systems, systems for controlling digital signs (VMS), incident monitoring, fault and defect detective, ramp metering systems, license plate recognition systems, access control systems, bridges, automatic warning systems, tunnel control systems, adaptive speed systems, SMS systems, e-mail systems and parking systems in all their forms. In some embodiments, the input unit (200) reads input associated with pre-existing local systems.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer via een interface (203) verbonden aan reeds bestaande lokale systemen door de invoereenheid (200).In some embodiments, the method includes the step of: reading input through an interface (203) connected to pre-existing local systems by the input unit (200).

Lokale, bestaande systemen zijn of waren vaak niet de meest efficiënte investeringen, maar ze doen vaak wel goed dienst en er zijn geen redenen om ze buiten dienst te stellen zolang ze goed functioneren. Het is dus een kwestie van ze zo goed mogelijk te integreren in het mobiliteitsmanagement-platform (100). Dit kan door interfaces aan te bieden op maat, zodat de lokale gegevens ook ingelezen kunnen worden, en geïntegreerd met andere databronnen.Local, existing systems are often not the most efficient investments, but they often do a good job and there are no reasons to put them out of service as long as they function well. It is therefore a question of integrating them as well as possible into the mobility management platform (100). This is possible by offering customized interfaces, so that local data can also be read in, and integrated with other data sources.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (204) verbonden aan sociale media. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan sociale media in. De sociale media zijn bij voorkeur sociale media met gebruiker-gegenereerde content zoals sociale netwerken, sociale games, virtuele werelden, video-sharing, microblogs, fotodeelsystemen, forums, mobiliteitsnetwerken, discussiefora, etc. De invoer is niet noodzakelijk enkel beperkt tot boodschappen of berichten zelf, maar kan ook over metagegevens omvatten (bijvoorbeeld hoe de gebruiker met het bericht omgaat: liken, disliken, hoeveel keer is er gereageerd, hoeveel keer is het bericht gedeeld of gelezen, etc.). Voorbeelden van sociale media kunnen gekozen worden uit de niet-beperkende lijst omvattend: Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat, Google+, Periscope, Xing, Bing, Flickr, Youtube, Vine, Tumblr, Viber, Telegram, en andere.In some embodiments, the input unit (200) includes an interface (204) connected to social media. In some embodiments, the input unit (200) reads input associated with social media. The social media are preferably social media with user-generated content such as social networks, social games, virtual worlds, video sharing, microblogs, photo sharing systems, forums, mobility networks, discussion forums, etc. The input is not necessarily limited to messages or messages itself, but can also include metadata (for example, how the user deals with the message: like, dislike, how many times have been responded to, how many times has the message been shared or read, etc.). Examples of social media can be selected from the non-limiting list including: Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat, Google+, Periscope, Xing, Bing, Flickr, Youtube, Vine, Tumblr, Viber, Telegram, and others.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer via een interface (204) verbonden aan sociale media door de invoereenheid (200).In some embodiments, the method includes the step of: reading input through an interface (204) connected to social media by the input unit (200).

Heel veel informatie wordt door mensen gedeeld en is op een ongestructureerde manier beschikbaar via sociale media. Door deze gericht te gaan doorzoeken en relevante informatie te gaan extraheren, kan een belangrijke bron van gegevens toegevoegd worde aan het mobiliteitsmanagement-platform (100). Vaak circuleren gebeurtenissen sneller op sociale media dan traditionele kanalen zoals hulpdiensten op de hoogte zijn.A lot of information is shared by people and is available via social media in an unstructured way. By going through these in a targeted way and extracting relevant information, an important source of data can be added to the mobility management platform (100). Events often circulate faster on social media than traditional channels such as emergency services are aware of.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (205) verbonden aan een meteorologisch systeem. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan meteorologische informatie in, bij voorkeur waarbij de meteorologische informatie gekozen wordt uit de lijst omvattend: weersvoorspellingen, neerslag, wind, ijsvorming, luchtkwaliteit, regenval, temperatuur, windsnelheid, barometerwaarden, luchtvochtigheid, windrichting, en gevoelstemperatuur, bij voorkeur weersvoorspellingen, bij voorkeur temperatuursvoorspellingen, bij voorkeur neerslagvoorspellingen.In some embodiments, the input unit (200) includes an interface (205) connected to a meteorological system. In some embodiments, the input unit (200) reads input associated with meteorological information, preferably wherein the meteorological information is selected from the list comprising: weather forecasts, precipitation, wind, ice formation, air quality, rainfall, temperature, wind speed, barometer values, humidity, wind direction, and feeling temperature, preferably weather forecasts, preferably temperature forecasts, preferably precipitation forecasts.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer via een interface (205) verbonden aan een meteorologisch systeem door de invoereenheid (200).In some embodiments, the method includes the step of: reading input through an interface (205) connected to a meteorological system by the input unit (200).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer verbonden aan meteorologische informatie door de invoereenheid (200), bij voorkeur waarbij de meteorologische informatie gekozen wordt uit de lijst omvattend: weersvoorspellingen, neerslag, wind, ijsvorming, luchtkwaliteit, regenval, temperatuur, windsnelheid, barometerwaarden, luchtvochtigheid, windrichting, en gevoelstemperatuur, bij voorkeur weersvoorspellingen, bij voorkeur temperatuursvoorspellingen, bij voorkeur neerslagvoorspellingen.In some embodiments, the method includes the step of: reading input associated with meteorological information by the input unit (200), preferably wherein the meteorological information is selected from the list comprising: weather forecasts, precipitation, wind, ice formation, air quality, rainfall, temperature, wind speed, barometer values, humidity, wind direction, and feeling temperature, preferably weather forecasts, preferably temperature forecasts, preferably precipitation forecasts.

Meteorologische informatie is heel erg relevant voor fietsers (regen, ijs, sneeuw, wind, etc.) maar ook voor voetgangers, voor autobestuurders, en af en toe ook voor gebruikers van openbaar vervoer. Door op tijd te waarschuwen voor regen, ijs, of gevaarlijk weer, kan de gebruiker zijn route, het tijdstip van verplaatsing, zijn kledij of vervoersmiddel aanpassen.Meteorological information is very relevant for cyclists (rain, ice, snow, wind, etc.) but also for pedestrians, for car drivers, and occasionally also for users of public transport. By warning in time for rain, ice or dangerous weather, the user can adjust his route, the time of movement, his clothing or means of transport.

De meteorologische informatie omvat niet noodzakelijk enkel de huidige weerstoestand - zoals temperatuur en regenval - maar omvat bij voorkeur ook de toekomstige / voorspelde toestand, en in sommige uitvoeringsvormen ook over de historische toestand. Bij voorkeur wordt voorspeld aan de hand van historische gegevens wat de impact zal zijn van een bepaalde weersomstandigheid.The meteorological information does not necessarily include only the current weather condition - such as temperature and rainfall - but preferably also includes the future / predicted condition, and in some embodiments also about the historical condition. Preference is given to predicting the impact of a specific weather condition on the basis of historical data.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (206) verbonden aan een verkeerslichtensysteem, bij voorkeur waarbij het verkeerslichtensysteem een telsysteem of detector omvat. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een verkeerslichtensysteem in.In some embodiments, the input unit (200) comprises an interface (206) connected to a traffic light system, preferably wherein the traffic light system comprises a counting system or detector. In some embodiments, the input unit (200) reads input associated with a traffic light system.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer via een interface (206) verbonden aan een verkeerslichtensysteem door de invoereenheid (200), bij voorkeur waarbij het verkeerslichtensysteem een telsysteem of detector omvat.In some embodiments, the method includes the step of: reading input through an interface (206) connected to a traffic light system by the input unit (200), preferably wherein the traffic light system comprises a counting system or detector.

Verkeerslichten zijn een belangrijke tooi om verkeersstromen te sturen, maar zorgen ook voor een grote hoeveelheid aan data. De lichten zijn meestal uitgerust met telsystemen en detectoren die auto’s of bussen kunnen tellen. Vaak worden ook al technologieën gebruikt die voertuigen, buslijnen of ambulances kunnen identificeren. Al die informatie is heel erg nuttig om real-time inzicht te krijgen in verkeersstromen.Traffic lights are an important tool for controlling traffic flows, but also provide a large amount of data. The lights are usually equipped with counting systems and detectors that can count cars or buses. Often technologies are already being used that can identify vehicles, bus lines or ambulances. All that information is very useful for gaining real-time insight into traffic flows.

De informatie omvat bij voorkeur één of meerdere elementen geselecteerd uit de lijst omvattend: het uitlezen van de stand van de lichten - groen / oranje / rood; het regelplan van het kruispunt, i.e. de programmatie; detecties door lussen, radars, videobeelden, voetganger of fietsdetecties, magnetische detectie, detectie van draadloze devices, etc.; en het verzamelen van videobeelden.The information preferably comprises one or more elements selected from the list comprising: reading the position of the lights - green / orange / red; the control plan of the intersection, i.e. the programming; Detections by loops, radars, video images, pedestrian or bicycle detection, magnetic detection, detection of wireless devices, etc .; and collecting video images.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (207) verbonden aan een slim telsysteem. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een slim telsysteem in.In some embodiments, the input unit (200) includes an interface (207) connected to a smart counting system. In some embodiments, the input unit (200) reads input associated with a smart counting system.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (207) verbonden aan een slim telsysteem door de invoereenheid (200).In some embodiments, the method comprising the step of: reading input through an interface (207) connected to a smart counting system by the input unit (200).

Er bestaan verschillende technologieën en systemen om bijvoorbeeld (niet limitatief) voetgangersstromen, fietsers, auto’s, afslagbewegingen, snelheden, etc. te detecteren en te tellen. Door deze systemen en technologieën slim te integreren in het mobiliteitsmanagement-platform (100), kan snel informatie ingewonnen worden over (niet limitatief): verplaatsingen, aantallen fietsers, lacunes in het vervoersnetwerk, grote mensenmassa’s tijdens evenementen, etc.There are various technologies and systems for detecting and counting, for example (non-exhaustive) pedestrian flows, cyclists, cars, turn movements, speeds, etc. By cleverly integrating these systems and technologies into the mobility management platform (100), information can be obtained quickly about (non-exhaustive): journeys, numbers of cyclists, gaps in the transport network, large crowds of people during events, etc.

Specifiek omvat dit het gebruik van slimme, hardwarematige teldevices, het traceren van gsm-signalen, het detecteren van bluetooth- of wifi-signalen, het detecteren van bewegingen, infraroodsystemen, het automatisch analyseren van videobeelden, thermische detectiesystemen, passagiers-telsystemen, tellingen via gewicht, abonnement / ticket telsystemen, systemen om profielen en terugkerende klanten / gebruikers te kunnen tellen en onderscheiden, etc.Specifically, this includes the use of smart, hardware counting devices, tracing mobile phone signals, detecting bluetooth or wifi signals, detecting movements, infrared systems, automatically analyzing video images, thermal detection systems, passenger counting systems, counting via weight, subscription / ticket counting systems, systems to count and distinguish profiles and returning customers / users, etc.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (208) verbonden aan een videosysteem, bij voorkeur waarbij het videosysteem gekozen wordt uit de lijst omvattend: verkeerscamera’s, veiligheidscamera’s, camerasystemen ingewerkt in voertuigen, openbaar vervoer, videosystemen die inherent onderdeel uitmaken van systemen voor autonoom rijdende voertuigen, draagbare videosystemen, camerasystemen die deel uitmaken van verkeersmanagementsystemen, tunnelbewakingssystemen, en camerasystemen die deel uitmaken van weginfrastructuur en openbare verlichting. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan videobeelden in.In some embodiments, the input unit (200) comprises an interface (208) connected to a video system, preferably wherein the video system is selected from the list comprising: traffic cameras, safety cameras, camera systems incorporated in vehicles, public transportation, video systems that are inherently part of Autonomous vehicle systems, portable video systems, camera systems that form part of traffic management systems, tunnel surveillance systems, and camera systems that form part of road infrastructure and public lighting. In some embodiments, the input unit (200) reads input associated with video images.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer via een interface (208) verbonden aan een videosysteem door de invoereenheid (200), bij voorkeur waarbij het videosysteem gekozen wordt uit de lijst omvattend: verkeerscamera’s, veiligheidscamera’s, camerasystemen ingewerkt in voertuigen, openbaar vervoer, videosystemen die inherent onderdeel uitmaken van systemen voor autonoom rijdende voertuigen, draagbare videosystemen, camerasystemen die deel uitmaken van verkeersmanagementsystemen, tunnelbewakingssystemen, en camerasystemen die deel uitmaken van weginfrastructuur en openbare verlichting.In some embodiments, the method includes the step of: reading input through an interface (208) connected to a video system by the input unit (200), preferably wherein the video system is selected from the list comprising: traffic cameras, security cameras, camera systems incorporated in vehicles, public transport, video systems that are inherently part of autonomous vehicles, portable video systems, camera systems that are part of traffic management systems, tunnel surveillance systems, and camera systems that are part of road infrastructure and public lighting.

Er zijn reeds op sommige plaatsen verkeerscamera’s en een hoop veiligheidscamera’s aangebracht op de openbare weg. Daarnaast worden videosystemen ook gebruikt in veiligheidscamera’s, camerasystemen ingewerkt in voertuigen, openbaar vervoer, videosystemen die inherent onderdeel uitmaken van systemen voor autonoom rijdende voertuigen, draagbare videosystemen, camerasystemen die deel uitmaken van verkeersmanagementsystemen, tunnelbewakingssystemen, en camerasystemen die deel uitmaken van weginfrastructuur en openbare verlichting. Slimme algoritmes kunnen beelden automatisch interpreteren en volledig autonoom gebeurtenissen of afwijkingen - zoals ongevallen -vaststellen. Door deze informatie te koppelen aan het mobiliteitsmanagement-platform (100) kan een belangrijke bron van informatie automatisch ontsloten worden, zonder dat een operator visueel schermen in de gaten moet houden. De interface verbonden aan videosystemen (208) is in staat deze analyses uit te voeren, waardoor goedkope camera’s gebruikt kunnen worden die gewoon hun beelden doorsturen naar het mobiliteitsmanagement-platform (100). Bovendien kan het mobiliteitsmanagement-platform (100) real-time beelden onmiddellijk opgeroepen en bekeken kunnen worden indien nodig.Traffic cameras and a lot of safety cameras have already been installed on public roads in some places. In addition, video systems are also used in safety cameras, camera systems incorporated in vehicles, public transport, video systems that are inherently part of autonomous-vehicle systems, portable video systems, camera systems that are part of traffic management systems, tunnel surveillance systems, and camera systems that are part of road infrastructure and public lighting. . Smart algorithms can interpret images automatically and detect events or deviations - such as accidents - completely autonomously. By linking this information to the mobility management platform (100), an important source of information can be unlocked automatically, without the operator having to keep an eye on screens. The interface connected to video systems (208) is able to perform these analyzes, so that cheap cameras can be used that simply send their images to the mobility management platform (100). In addition, the mobility management platform (100) real-time images can be immediately accessed and viewed if necessary.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (209) verbonden aan een manueel boodschappensysteem. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan manuele boodschappen in.In some embodiments, the input unit (200) includes an interface (209) connected to a manual shopping system. In some embodiments, the input unit (200) reads input associated with manual messages.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer via een interface (209) verbonden aan een manueel boodschappensysteem door de invoereenheid (200).In some embodiments, the method includes the step of: reading input through an interface (209) connected to a manual shopping system by the input unit (200).

Het is regelmatig zeer handig om boodschappen op maat te kunnen sturen naar inwoners/reizigers/weggebruikers. In de interface van het mobiliteitsmanagement-platform (100) in sommige uitvoeringsvormen, kan de operator manueel een boodschap ingeven en aanduiden voor wie die bedoeld is (afhankelijk van voorkeuren van de gebruiker, zijn locatie, transportmiddel, woonplaats, interesses, etc.).It is often very useful to be able to send customized messages to residents / travelers / road users. In the mobility management platform interface (100) in some embodiments, the operator can manually enter a message and indicate who it is intended for (depending on user preferences, location, means of transport, place of residence, interests, etc.).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (210) verbonden aan een publiek transportsysteem omvat, bijvoorbeeld waarbij het publiek transportsysteem een trein-, tram-, metro-, bus-systeem omvat. Andere voorbeelden van publieke transportsystemen zijn: trolleybussen, lightrail, publieke bootservices, publieke luchtverbindingen, etc. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer van een publiek transportsysteem in, geselecteerd uit de lijst omvattend: reële doorkomsttijd, bezetting van het voertuig (aantal passagiers), wachtende passagiers aan de halte, aantal reserveringen, de richting van het voertuig, de haltes, de vertraging of voorsprong, de vorige en volgende halte met doorkomtijd, storingen, en de snelheid en/of informatie van alle sensoren aan boord.In some embodiments, the input unit (200) comprises an interface (210) connected to a public transportation system, for example wherein the public transportation system comprises a train, tram, metro, bus system. Other examples of public transportation systems are: trolley buses, light rail, public boat services, public air connections, etc. In some embodiments, the input unit (200) reads input from a public transportation system selected from the list comprising: real transit time, occupation of the vehicle ( number of passengers), waiting passengers at the stop, number of reservations, the direction of the vehicle, the stops, the delay or lead, the previous and next stop with transit time, disruptions, and the speed and / or information of all sensors on board.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer via een interface (210) verbonden aan een publiek transportsysteem door de invoereenheid (200), bijvoorbeeld waarbij het publiek transportsysteem een trein-, tram-, metro-, of bus-systeem omvat.In some embodiments, the method includes the step of: reading in input via an interface (210) connected to a public transportation system by the input unit (200), for example wherein the public transportation system is a train, tram, metro, or bus system.

Een zeer belangrijk vervoersmiddel is publiek transport. Door het meegeven van bijvoorbeeld de reële doorkomsttijd (in plaats van de geplande) van bussen, trams en treinen kunnen eindgebruikers nauwkeuriger en betrouwbaarder geïnformeerd worden. Dit kan enerzijds door het uitlezen van de data van de uitbater van het net, anderzijds door het rechtstreeks uitlezen van informatie van het voertuig (bus, tram, trein, etc.) of verzamelen van gegevens van personen of devices die zich in of op het voertuig bevinden. Naast informatie over de real- time doorkomsttijden gaat het over alle informatie in verband met het huidige of toekomstige toestand van het transportmiddel. We vermelden bijvoorbeeld (niet limitatief): de bezetting (het aantal passagiers) op het voertuig, het verwachte aantal passagiers, het aantal verkochte tickets / reserveringen / abonnementen, het aantal wachtende passagiers aan een halte, de richting van het voertuig, de vorige en volgende haltes op het traject, de vertraging / voorsprong op schema met real-time doorkomtijd, storingen, fouten en defecten, de snelheid en informatie van alle sensoren en systemen aan boord.Public transportation is a very important means of transport. By giving, for example, the real transit time (instead of the planned) of buses, trams and trains, end users can be informed more accurately and reliably. This is possible on the one hand by reading the data from the operator of the network, on the other hand by directly reading information from the vehicle (bus, tram, train, etc.) or collecting data from people or devices that are in or on the network. vehicle. In addition to information about the real-time transit times, this also concerns all information related to the current or future state of the means of transport. We mention, for example (not exhaustively): the occupancy (the number of passengers) on the vehicle, the expected number of passengers, the number of tickets / reservations / subscriptions sold, the number of waiting passengers at a stop, the direction of the vehicle, the previous and following stops on the route, the delay / lead on schedule with real-time transit time, malfunctions, errors and defects, the speed and information of all sensors and systems on board.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (211) verbonden aan een privaat transportsysteem, bijvoorbeeld waarbij het privaat transportsysteem een systeem omvat geselecteerd uit de lijst omvattend: taxi, ridesharing en carpoolsystemen, private busservices, huurwagens, huurfietsen, bootservices, en privéjets. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan de locatie, en/of bezetting, en/of beschikbaarheid van een privaat transportsysteem in.In some embodiments, the input unit (200) comprises an interface (211) connected to a private transportation system, for example wherein the private transportation system comprises a system selected from the list comprising: taxi, ridesharing and carpooling systems, private bus services, rental cars, rental bicycles, boat services, and private jets. In some embodiments, the input unit (200) reads input associated with the location, and / or occupation, and / or availability of a private transportation system.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer via een interface (211) verbonden aan een privaat transportsysteem door de invoereenheid (200), bijvoorbeeld waarbij het privaat transportsysteem een systeem omvat geselecteerd uit de niet-beperkende lijst omvattend: taxi, ridesharing en carpoolsystemen, private busservices, huurwagens, huurfietsen, bootservices, en privéjets.In some embodiments, the method includes the step of: reading in input via an interface (211) connected to a private transportation system by the input unit (200), for example wherein the private transportation system comprises a system selected from the non-limiting list including: taxi , ridesharing and carpooling systems, private bus services, rental cars, rental bicycles, boat services, and private jets.

Door het traceren van voertuigen bestemd voor privaat vervoer kan heel erg nuttige informatie verzameld worden. Ten eerste biedt de locatie van het voertuig en of het al dan niet bezet is, de mogelijkheid om mensen gericht te informeren over beschikbaarheid van vervoersservices in de buurt. Daarnaast mengen deze voertuigen zich vaak tussen andere mobiliteitssystemen en geven ze een steekproefsgewijs inzicht de werking ervan (doorstroming, reistijden, opstoppingen, etc). Tenslotte geven de ritten van 'private voertuigen aan welke verplaatsingen mensen maken en kunnen die gegevens nuttig zijn bij stedelijke planning of het ontwerpen van mobiliteitssystemen.Very useful information can be collected by tracing vehicles intended for private transport. Firstly, the location of the vehicle and whether or not it is occupied offers the possibility of specifically informing people about the availability of transport services in the area. In addition, these vehicles often mix with other mobility systems and provide a random sample of their operation (traffic flow, travel times, congestion, etc). Finally, private car journeys indicate which journeys people make and that data can be useful for urban planning or designing mobility systems.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de invoereenheid (200) een interface (212) verbonden aan een Internet of Things systeem. In sommige uitvoeringsvormen, leest de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een Internet of Things systeem in.In some embodiments, the input unit (200) includes an interface (212) connected to an Internet of Things system. In some embodiments, the input unit (200) reads input connected to an Internet of Things system.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van invoer via een interface (212) verbonden aan een Internet of Things systeem door de invoereenheid (200).In some embodiments, the method includes the step of: reading input through an interface (212) connected to an Internet of Things system by the input unit (200).

Alledaagse voorwerpen worden vaker en vaker intelligente of semi-intelligente systemen die als eigen entiteit fungeren op het internet en in de (digitale) wereld. Dit geldt ook voor objecten en infrastructuur gebruikt in wegontwerp en de mobiliteitssector. Concreet worden bijvoorbeeld (niet limitatief) wegdekken, signalisatie, bruggen, stoepranden, wegversperringen, parkeerterreinen en verlichtingssystemen, etc. uitgerust met onder meer sensoren en communicatietechnologie. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) beschikt bij voorkeur over een interface die met dit soort intelligente apparaten kan communiceren.Everyday objects are becoming more and more often intelligent or semi-intelligent systems that act as their own entity on the internet and in the (digital) world. This also applies to objects and infrastructure used in road design and the mobility sector. For example, road surfaces, signage, bridges, curbs, roadblocks, parking areas and lighting systems, etc. are equipped with sensors and communication technology, among other things. The mobility management platform (100) preferably has an interface that can communicate with such intelligent devices.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) omvat een configuratie-eenheid (300), geconfigureerd om de één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) aan te sturen en/of te evalueren. Het bijhouden van informatie in het opslagsysteem (500) stelt het mobiliteitsmanagement-platform (100) via de configuratie-eenheid (300) bij voorkeur in staat om na verloop van tijd gemiddelde situaties te kunnen onderscheiden van uitzonderlijke momenten.The mobility management platform (100) comprises a configuration unit (300) configured to control and / or evaluate the one or more interfaces (201-212) of the input unit (200). Keeping information in the storage system (500) preferably enables the mobility management platform (100) via the configuration unit (300) to be able to distinguish average situations from exceptional moments over time.

In sommige uitvoeringsvormen, hecht de configuratie-eenheid (300) aan één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) een waardeparameter. In sommige uitvoeringsvormen, schakelt de configuratie-eenheid (300) één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) in. In sommige uitvoeringsvormen, schakelt de configuratie-eenheid (300) één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) uit.In some embodiments, the configuration unit (300) attaches one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) a value parameter. In some embodiments, the configuration unit (300) turns on one or more interfaces (201-212) of the input unit (200). In some embodiments, the configuration unit (300) disables one or more interfaces (201-212) of the input unit (200).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het hechten van een waardeparameter aan één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) door de configuratie-eenheid (300).In some embodiments, the method includes the step of: attaching a value parameter to one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) by the configuration unit (300).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inschakelen van één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) door de configuratie-eenheid (300).In some embodiments, the method includes the step of: enabling one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) by the configuration unit (300).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het uitschakelen van één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) door de configuratie-eenheid (300).In some embodiments, the method includes the step of: disabling one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) by the configuration unit (300).

In sommige uitvoeringsvormen, maakt de configuratie-eenheid (300) het ook mogelijk om minimum, maximum en gemiddelde waarden uit het verleden weer te geven, zodat het gemakkelijker is om het systeem in te stellen) -bijvoorbeeld: de minimum, maximum en gemiddelde reistijd op een bepaald traject, zodat het veel gemakkelijker is om in te schatten wat een goede of problematische waarde is.In some embodiments, the configuration unit (300) also makes it possible to display minimum, maximum and average values from the past, so that it is easier to set the system) - for example: the minimum, maximum and average travel time on a certain route, so that it is much easier to estimate what a good or problematic value is.

In sommige uitvoeringsvormen, kan in de configuratie-eenheid (300) ingesteld worden welke berichten naar welke ontvangers gestuurd worden, zodat bepaalde vervoersmodi of verplaatsingsmogelijkheden aangemoedigd kunnen worden in functie van het mobiliteitsbeleid dat gevoerd wordt,In some embodiments, in the configuration unit (300) it is possible to set which messages are sent to which recipients, so that certain transport modes or displacement possibilities can be encouraged in function of the mobility policy that is implemented,

De basis van het mobiliteitsmanagement-platform (100) is bij voorkeur gelijk voor alle afnemers van het platform. De service kan dus heel erg snel geactiveerd worden voor een bepaalde afnemer. Uiteraard dient er ook rekening gehouden te worden met het lokale mobiliteitsbeleid en de prioriteiten die in een bepaald gebied gesteld worden. Daarom is er een configuratie-eenheid (300) die bij voorkeur voor elke bron en elke waarde kan aangeven hoe belangrijk die is, en/of vanaf wanneer die als alarmerend beschouwd wordt. Daarnaast kunnen ook bepaalde onderdelen in- of uitgeschakeld worden.The basis of the mobility management platform (100) is preferably the same for all customers of the platform. The service can therefore be activated very quickly for a specific customer. The local mobility policy and the priorities that are set in a certain area must of course also be taken into account. Therefore, there is a configuration unit (300) that can preferably indicate for each source and value how important it is, and / or from when it is considered alarming. In addition, certain components can also be switched on or off.

De configuratie-eenheid (300) maakt het in sommige uitvoeringsvormen ook mogelijk om de mobiliteitsvoorkeuren van specifieke gebruikers (operatoren) op te slaan.The configuration unit (300) also makes it possible in some embodiments to store the mobility preferences of specific users (operators).

De configuratie-eenheid (300) maakt het in sommige uitvoeringsvormen ook mogelijk om de mobiliteitsvoorkeuren van specifieke eindgebruikers (reizigers) op te slaan, zodat het systeem hier enerzijds rekening mee kan houden en anderzijds deze eindgebruikers op maat kan informeren.The configuration unit (300) also makes it possible in some embodiments to store the mobility preferences of specific end users (travelers), so that the system can take this into account on the one hand and inform these end users on a customized basis.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) omvat een dataverwerkingseenheid (400), geconfigureerd, bijvoorbeeld door de configuratie-eenheid (300), om de invoer van de één of meerdere interfaces (201 -212) van de invoereenheid (200) als data te verwerken, en geconfigureerd om data op te slaan in het opslagsysteem (500), en geconfigureerd om data door te geven aan de communicatie-eenheid (600) en/of de uitvoereenheid (700).The mobility management platform (100) comprises a data processing unit (400) configured, for example by the configuration unit (300), to process the input of the one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) as data , and configured to store data in the storage system (500), and configured to transmit data to the communication unit (600) and / or the output unit (700).

In sommige uitvoeringsvormen, leest de dataverwerkingseenheid (400) de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) in. In sommige uitvoeringsvormen, analyseert de dataverwerkingseenheid (400) de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212), bij voorkeur waarbij de analyse een afwijking van verwachte data inhoudt. In sommige uitvoeringsvormen, is de dataverwerkingseenheid (400) geconfigureerd, bijvoorbeeld door de configuratie-eenheid (300), om te bepalen wat er gecommuniceerd moet worden naar de communicatie-eenheid (600) en/of de uitvoereenheid (700), en/of wat er naar welke gebruikers moet gecommuniceerd worden. De afwijkingen worden bij voorkeur bekeken aan de hand van vooraf ingestelde parameters (bijvoorbeeld in de configuratie-eenheid (300)). Dit betekent dat bij normale/licht afwijkende omstandigheden (de meest voorkomende situaties zoals files, treinvertragingen, regenbuien, ongevallen etc.) de gebruikers volautomatisch op de hoogte gebracht worden door het platform, zonder menselijke tussenkomst.In some embodiments, the data processing unit (400) reads the input from the one or more interfaces (201-212). In some embodiments, the data processing unit (400) analyzes the input of the one or more interfaces (201-212), preferably wherein the analysis involves a deviation from expected data. In some embodiments, the data processing unit (400) is configured, for example, by the configuration unit (300), to determine what is to be communicated to the communication unit (600) and / or the output unit (700), and / or what needs to be communicated to which users. The deviations are preferably viewed on the basis of pre-set parameters (for example in the configuration unit (300)). This means that in normal / slightly different circumstances (the most common situations such as traffic jams, train delays, rain showers, accidents etc.) the users are fully automatically informed by the platform, without human intervention.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het inlezen van de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) door de dataverwerkingseenheid (400).In some embodiments, the method includes the step of: reading in the data from the one or more interfaces (201-212) by the data processing unit (400).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het analyseren van de invoer van de één of meerdere interfaces (201 -212) door de dataverwerkingseenheid (400), bij voorkeur waarbij de analyse de aanwezigheid of afwezigheid van een afwijking van verwachte data omvat.In some embodiments, the method includes the step of: analyzing the input of the one or more interfaces (201-212) by the data processing unit (400), preferably wherein the analysis includes the presence or absence of a deviation from expected data.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het bepalen wat er gecommuniceerd moet worden naar de communicatie-eenheid (600) en/of de uitvoereenheid (700), en/of wat er naar welke gebruikers moet gecommuniceerd worden, door de dataverwerkingseenheid (400).In some embodiments, the method includes the step of: determining what is to be communicated to the communication unit (600) and / or the execution unit (700), and / or what is to be communicated to which users, by the data processing unit ( 400).

De dataverwerkingseenheid (400) leest bij voorkeur alle gegevens uit van de interfaces, analyseert of de waarden afwijkend zijn van wat er verwacht wordt en wat er in het verleden reeds voorviel, geeft de gegevens door naar het opslagsysteem (500), en/of bepaalt wat er gecommuniceerd moet worden naar wie.The data processing unit (400) preferably reads out all the data from the interfaces, analyzes whether the values are different from what is expected and what has already happened in the past, passes the data on to the storage system (500), and / or determines what needs to be communicated to whom.

De dataverwerkingseenheid (400) kan in sommige uitvoeringsvormen ook geconfigureerd worden om zelfstandig een of meerdere onderdelen van de uitvoereenheid (700) in te schakelen of aan te sturen. Dit omvat bijvoorbeeld het plaatsen van een boodschap op een digitaal bord (VMS), het activeren van toeritdosering, en/of het aanpassen van verkeerslichten.The data processing unit (400) can also be configured in some embodiments to independently turn on or control one or more components of the output unit (700). This includes, for example, placing a message on a digital board (VMS), activating access dosing, and / or adjusting traffic lights.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) omvat een opslagsysteem (500), geconfigureerd om data op te slaan.The mobility management platform (100) includes a storage system (500) configured to store data.

In sommige uitvoeringsvormen, is het opslagsysteem (500) geconfigureerd voor het opslaan van data voor onmiddellijk gebruik. In sommige uitvoeringsvormen, is het opslagsysteem (500) geconfigureerd voor het opslaan van data voor later gebruik. De term “later gebruik” omvat het gebruik op latere tijdstippen om: de configuratie van het system zelf te verfijnen; de werking van het system in het verleden te kunnen evalueren; statistieken te kunnen maken over de mobiliteit in de regio; mobiliteitsmaatregelen te kunnen evalueren die genomen werden (bijvoorbeeld: aangepaste verkeerslichtenregelingen, veranderde rijrichting, afgesloten straten); de impact van ongelukken, evenementen en/of wegenwerken te meten; en/of het in kaart te brengen van verkeersdoorstroming en/of verkeersveiligheid.In some embodiments, the storage system (500) is configured to store data for immediate use. In some embodiments, the storage system (500) is configured to store data for later use. The term "later use" includes the use at later times to: refine the configuration of the system itself; to be able to evaluate the operation of the system in the past; make statistics on mobility in the region; be able to evaluate mobility measures that have been taken (for example: adapted traffic light regulations, changed driving direction, closed streets); measure the impact of accidents, events and / or road works; and / or mapping traffic flow and / or traffic safety.

In sommige uitvoeringsvormen, is het opslagsysteem (500) geconfigureerd om data te koppelen aan één of meerdere dataparameters, bij voorkeur waarbij de één of meerdere dataparameters gekozen worden uit de niet-beperkende lijst omvattend: locatie, tijdstip, transportmiddel, databron, en intensiteit. De databron is een unieke referentie die gebruikt kan worden voor het verzamelen van feedback op die melding.In some embodiments, the storage system (500) is configured to link data to one or more data parameters, preferably wherein the one or more data parameters are selected from the non-limiting list including: location, time, transport means, data source, and intensity. The data source is a unique reference that can be used to collect feedback on that report.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het opslaan van data voor onmiddellijk gebruik door het opslagsysteem (500).In some embodiments, the method includes the step of: storing data for immediate use by the storage system (500).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het opslaan van data voor later gebruik door het opslagsysteem (500).In some embodiments, the method includes the step of: storing data for later use by the storage system (500).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het koppelen van data aan één of meerdere dataparameters door het opslagsysteem (500), waarbij de één of meerdere dataparameters gekozen worden uit de niet-beperkende lijst omvattend: locatie, tijdstip, transportmiddel, databron, en intensiteit.In some embodiments, the method includes the step of: linking data to one or more data parameters through the storage system (500), the one or more data parameters being selected from the non-limiting list including: location, time, transport means, data source, and intensity.

Bij voorkeur gebruikt het opslagsysteem (500) een cloud-database. Deze cloud-database slaat bij voorkeur alle gegevens op, zodat deze beschikbaar zijn voor onmiddellijk of later gebruik (bijvoorbeeld bij onderzoek naar files, doorstroming, verkeersveiligheid, ongevallen, etc. in een bepaalde regio). Om opzoekingen te vergemakkelijken kunnen alle meldingen voorzien worden van verschillende parameters zoals locatie, tijdstip, transportmiddel, databron, intensiteit, etc.Preferably, the storage system (500) uses a cloud database. This cloud database preferably stores all data, so that it is available for immediate or later use (for example when investigating traffic jams, traffic flow, traffic safety, accidents, etc. in a certain region). To facilitate searches, all reports can be provided with various parameters such as location, time, means of transport, data source, intensity, etc.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) omvat een communicatie-eenheid (600), hierin ook soms API (Application Programming Interface) genoemd, geconfigureerd om het mobiliteitsmanagement-platform (100) te laten communiceren naar externe toepassingen.The mobility management platform (100) comprises a communication unit (600), sometimes referred to herein as Application Programming Interface (API), configured to allow the mobility management platform (100) to communicate with external applications.

In sommige uitvoeringsvormen, is de communicatie-eenheid (600) geconfigureerd om meldingen en data van het mobiliteitsmanagement-platform (100) te communiceren naar externe toepassingen. In sommige uitvoeringsvormen omvatten de meldingen en data de configuratie en/of foutmeldingen / metagegevens over de werking van het systeem. In sommige uitvoeringsvormen, is de communicatie-eenheid (600) geconfigureerd om feedback te ontvangen van een gebruiker of extern systeem. De feedback kan de vorm aannemen van tekstuele gegevens, gestructureerde code, afbeeldingen of videobeelden. De feedback kan ook de vorm van een ‘like’ of ‘dislike’ aannemen, zodat meldingen bevestigd of ontkracht kunnen worden en de accuratesse van eerder uitgestuurde informatie kan bepaald worden.In some embodiments, the communication unit (600) is configured to communicate reports and data from the mobility management platform (100) to external applications. In some embodiments, the messages and data include the configuration and / or error messages / metadata about the operation of the system. In some embodiments, the communication unit (600) is configured to receive feedback from a user or external system. The feedback can take the form of textual data, structured code, images or video images. The feedback can also take the form of a "like" or "dislike", so that reports can be confirmed or invalidated and the accuracy of previously transmitted information can be determined.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het communiceren van meldingen en data naar externe toepassingen door de communicatie-eenheid (600).In some embodiments, the method includes the step of: communicating notifications and data to external applications by the communication unit (600).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het ontvangen van feedback van een gebruiker of extern systeem door de communicatie-eenheid (600).In some embodiments, the method includes the step of: receiving feedback from a user or external system by the communication unit (600).

De communicatie-eenheid (600) zorgt voor de communicatie tussen het mobiliteitsmanagement-platform (100) en andere systemen. Het gaat voornamelijk over het uitsturen van meldingen en het beschikbaar maken van de data voor externe toepassingen, die op basis van deze data of commando’s zelfstandig acties kunnen ondernemen. Daarnaast maakt communicatie-eenheid (600) het ook mogelijk om berichten in te lezen, bijvoorbeeld feedback van gebruikers over de verstuurde meldingen. Vandaar dat de relaties tussen de communicatie-eenheid (600) en uitvoereenheid (700) in FIG. 1 (FIG. 1A-C) als wederzijdse relaties geïnterpreteerd dienen te worden.The communication unit (600) takes care of the communication between the mobility management platform (100) and other systems. It is mainly about sending notifications and making the data available for external applications, which can independently take actions based on these data or commands. In addition, the communication unit (600) also makes it possible to read messages, for example feedback from users about the messages sent. Hence, the relationships between the communication unit (600) and output unit (700) in FIG. 1 (FIGS. 1A-C) when mutual relationships are to be interpreted.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) omvat een uitvoereenheid (700), geconfigureerd om uitvoer door te geven aan één of meerdere gebruikers.The mobility management platform (100) includes an output unit (700) configured to pass output to one or more users.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoereenheid (700) een notificatie-interface (701), geconfigureerd om data te vergelijken met de voorkeur van een gebruiker, en indien relevant, data door te geven aan de gebruiker. In sommige uitvoeringsvormen, is de uitvoereenheid (700) geconfigureerd om data door te geven via een voorkeurskanaal van een eindgebruiker. In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoer relevante data voor een gebruiker, waarbij de relevantie wordt bepaald aan de hand van de voorkeur van de gebruiker. Praktische voorbeelden omvatten het informeren van specifieke eindgebruikers als er relevante meldingen zijn voor deze gebruiker. Bijvoorbeeld het verwittigen als er wegenwerken gaan plaatsvinden binnen een straal van 500m rond de opgegeven woonplaats. Of als er een significante vertraging is op het traject thuis-werk op een moment dat de gebruiker deze verplaatsing normaal maakt. Of als de bus of trein die de gebruiker normaal neemt om naar school te gaan, afgelast of erg vertraagd is. In zijn basisvorm voedt de notificatie-interface (701) een dashboard waarop alle mobiliteitsinformatie uit het platform geraadpleegd kan worden, al dan niet op maat van de eindgebruiker.In some embodiments, the output unit (700) includes a notification interface (701) configured to compare data with a user's preference and, if relevant, to pass data to the user. In some embodiments, the output unit (700) is configured to transmit data through a preferred channel of an end user. In some embodiments, the output includes relevant data for a user, the relevance being determined based on the user's preference. Practical examples include informing specific end users if there are relevant notifications for this user. For example, notifying when road works are to take place within a radius of 500 m around the specified place of residence. Or if there is a significant delay on the home-work route at a time when the user makes this move normal. Or if the bus or train that the user normally takes to go to school is canceled or very delayed. In its basic form, the notification interface (701) feeds a dashboard on which all mobility information from the platform can be consulted, whether or not tailored to the end user.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stappen: het vergelijken van data met de voorkeur van een gebruiker; en indien relevant, het doorgeven van data aan de gebruiker door een notificatie-interface (701) van de uitvoereenheid (700).In some embodiments, the method includes the steps of: comparing data with a user's preference; and if relevant, relaying data to the user through a notification interface (701) of the output unit (700).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stappen: het doorgeven van data aan de gebruiker via een voorkeurskanaal door de uitvoereenheid (700); en het ontvangen van boodschappen door de notificatie-interface (701) van gebruikers of systemen via een voorkeurskanaal.In some embodiments, the method comprises the steps of: transmitting data to the user via a preferred channel through the output unit (700); and receiving messages through the notification interface (701) from users or systems via a preferred channel.

Gebruikers en notificatiesystemen kunnen in sommige uitvoeringsvormen ook boodschappen sturen naar het mobiliteitsmanagement-platform (100) of antwoorden op uitgestuurde boodschappen. Deze ingelezen boodschappen worden door de communicatie-eenheid (600) bij voorkeur opgeslagen in het opslagsysteem (500) en doorgestuurd naar de dataverwerkingseenheid (400).In some embodiments, users and notification systems can also send messages to the mobility management platform (100) or reply to messages sent. These read-in messages are preferably stored in the storage system (500) by the communication unit (600) and forwarded to the data processing unit (400).

De notificatie-interface (701) is bij voorkeur een interface die informatie kan doorspelen via zo goed als elk (geautomatiseerd) communicatiekanaal, en zorgt ervoor dat de gebruiker de informatie kan ontvangen die relevant is voor haar of hem. In sommige uitvoeringsvormen vergelijkt de service de informatie die beschikbaar is met de voorkeuren van de gebruiker en, indien relevant, wordt er een boodschap gestuurd via het voorkeurskanaal van de eindgebruiker. Onder kanalen verstaan we onder meer en niet limitatief: sociale media, sociale netwerken, beeldcommunicatie, SMS, e-mail, video-services, chatbots en berichten, etc.The notification interface (701) is preferably an interface that can pass on information via virtually any (automated) communication channel, and ensures that the user can receive the information that is relevant to him or her. In some embodiments, the service compares the information available with the preferences of the user and, if relevant, a message is sent through the preferred channel of the end user. By channels we mean, among other things, and not limited to: social media, social networks, image communication, SMS, e-mail, video services, chatbots and messages, etc.

De notificatie-interface (701) is in sommige uitvoeringsvormen in staat om berichten van gebruikers te kunnen ontvangen, evenals feedback van gebruikers op meldingen die eerder door de notificatie-interface (701) werden uitgestuurd.The notification interface (701) is capable of receiving messages from users in some embodiments, as well as user feedback on notifications previously sent by the notification interface (701).

In sommige uitvoeringsvormen, zijn de communicatie-eenheid (600) en uitvoereenheid (700) als één geheel geconfigureerd, bij voorkeur waarbij de data wordt aangeboden als Open Data (702).In some embodiments, the communication unit (600) and output unit (700) are configured as a whole, preferably with the data being presented as Open Data (702).

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het aanbieden van data als Open Data (702) door de uitvoereenheid (700).In some embodiments, the method includes the step of: presenting data as Open Data (702) by the output unit (700).

De term “Open Data” zoals hierin gebruikt, betekent dat de data vrij gebruikt kan worden door elke applicatie of website die mobiliteitsinformatie in de regio wil aanbieden. Een bedoeling van het mobiliteitsmanagement-platform (100) is namelijk dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van real-time mobiliteit, vandaar dat de informatie bij voorkeur voor zoveel mogelijk externe partijen opengesteld wordt.The term “Open Data” as used herein means that the data can be used freely by any application or website that wants to offer mobility information in the region. The intention of the mobility management platform (100) is that as many people as possible are aware of real-time mobility, hence the information should preferably be opened to as many external parties as possible.

De Open Data interface (702) is bij voorkeur ook in staat feedback op de uitgestuurde data en metadata te ontvangen, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de data of de werking van de interface zelf. Op die manier kan het mobiliteitsmanagement-platform (100), met of zonder behulp van de operator, aan kwaliteitsverbetering doen.The Open Data interface (702) is also preferably capable of receiving feedback on the output data and metadata, for example about the quality of the data or the operation of the interface itself. In this way, the mobility management platform (100), with or without the help of the operator, can improve quality.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoereenheid (700) een Operator Interface (703), geconfigureerd om data, instellingen en gegevens over de werking van het platform zelf in een overzicht weer te geven. In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoer data in een overzicht.In some embodiments, the output unit (700) includes an Operator Interface (703) configured to display data, settings, and data about the operation of the platform itself in an overview. In some embodiments, the output includes data in an overview.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het weergeven van data, instellingen en gegevens over de werking van het platform zelf in een overzicht door een Operator Interface (703) in de uitvoereenheid (700).In some embodiments, the method includes the step of: displaying data, settings, and data about the operation of the platform itself in an overview by an Operator Interface (703) in the output unit (700).

De Operator Interface (703) kan ervoor zorgen dat alle beschikbaar meldingen in één overzichtelijke, bij voorkeur visuele, applicatie weergegeven worden, en vervangt zo dus een verkeerscentrum vol schermen. Deze applicatie werkt bij voorkeur ook op tablet en mobiele devices, wat betekent dat het mobiliteitsmanagement-platform (100) dus overal ter wereld bediend kan worden. De operator kan bij voorkeur zelf de lay-out van het overzicht aanpassen en de prioriteit van bepaalde meldingen bepalen (bijvoorbeeld ongevallen of boodschappen die binnenkomen via sociale media).The Operator Interface (703) can ensure that all available messages are displayed in one clear, preferably visual, application, thus replacing a traffic center full of screens. This application preferably also works on tablet and mobile devices, which means that the mobility management platform (100) can therefore be operated anywhere in the world. The operator can preferably adjust the layout of the overview himself and determine the priority of certain reports (for example accidents or messages coming in via social media).

De Operator interface (703) is bij voorkeur zo geconfigureerd dat ze in staat is om input van de operator te verzamelen en deze te gebruiken om aanpassingen te maken aan de het mobiliteitsmanagement-platform of de instellingen ervan.The Operator interface (703) is preferably configured to be able to collect input from the operator and use it to make adjustments to the mobility management platform or its settings.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoereenheid (700) een verkeerslichten-interface (704), geconfigureerd om verkeerslichten adaptief aan te sturen of te communiceren met een verkeerslichtencentrale of -regelaar. In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoer adaptieve sturing voor verkeerslichten.In some embodiments, the output unit (700) includes a traffic light interface (704) configured to adaptively control traffic lights or to communicate with a traffic light center or controller. In some embodiments, the output includes adaptive control for traffic lights.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het adaptief aansturen van een verkeerslichtensysteem door een verkeerslichten-interface (704) in de uitvoereenheid (700).In some embodiments, the method includes the step of: adaptively controlling a traffic light system through a traffic light interface (704) in the output unit (700).

Verkeerslichten worden bij voorkeur zo veel mogelijk adaptief aangestuurd, dus afhankelijk van verkeersstromen, incidenten en de drukte op de verschillende armen van kruispunten. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) kan deze informatie aanleveren en verkeerslichtensystemen aansturen, zodat verkeersstromen zo efficiënt mogelijk gestuurd worden.Traffic lights are preferably controlled as adaptively as possible, so depending on traffic flows, incidents and the pressure on the various arms of intersections. The mobility management platform (100) can provide this information and control traffic light systems, so that traffic flows are controlled as efficiently as possible.

De verkeerslichtensysteem interface (704) is ook in staat om feedback, meldingen of gegevens over de werking van het verkeerslichtensysteem te ontvangen en te verwerken.The traffic light system interface (704) is also capable of receiving and processing feedback, notifications or data on the operation of the traffic light system.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoereenheid (700) een Digitale Verkeerssignalisatie - interface (705), geconfigureerd om systemen voor digitale verkeerssignalisatie adaptief aan te sturen. In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoer adaptieve sturing voor digitale borden of de communicatie met een aansturingssyteem voor digitale borden. Dit omvat niet enkel VMS, maar ook wettelijke signalisatie.In some embodiments, the output unit (700) includes a Digital Traffic Signaling interface (705) configured to adaptively control digital traffic signaling systems. In some embodiments, the output includes adaptive control for digital signs or communication with a control system for digital signs. This includes not only VMS, but also legal signage.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het adaptief aansturen van een aansturingssysteem voor digitale borden of digitale borden door een Digitale Verkeerssignalisatie - interface (705) in de uitvoereenheid (700).In some embodiments, the method includes the step of: adaptively controlling a digital sign or digital sign control system through a Digital Traffic Signaling interface (705) in the output unit (700).

Digitale borden zijn in sommige gevallen een efficiënt middel om te communiceren met reizigers. Helaas is de aansturing soms zeer omslachtig en gebeurt die vanuit alweer een apart systeem. Vandaar dat het mobiliteitsmanagement-platform (100) bij voorkeur voor een interface zorgt voor de meeste bestaande systemen, zodat teksten rechtstreeks vanuit de operator interface op de borden geplaatst kunnen worden, aangepast, of verwijderd, al dan niet met tussenkomst van een extern aansturingssysteem voor digitale borden. Het gaat hier enerzijds over digitale tekstborden, verwijsborden en borden om afbeeldingen of videobeelden op te vertonen, anderzijds over digitale wettelijke signalisatie (verkeersborden), bijvoorbeeld (niet limitatief), borden met snelheidslimieten, afslag verboden, tonnagebeperkingen, borden die richtingen aanduiden, etc.Digital signs are in some cases an efficient means of communicating with travelers. Unfortunately, the management is sometimes very cumbersome and is done from a separate system. Hence, the mobility management platform (100) preferably provides an interface for most existing systems, so that texts can be placed on the boards directly from the operator interface, adapted, or deleted, with or without the intervention of an external control system for digital signs. This is on the one hand about digital text signs, reference signs and signs to display images or video images, on the other hand about digital legal signage (traffic signs), for example (not limited to), speed limit signs, turn-off prohibited, tonnage restrictions, signs indicating directions, etc.

De Digitale Verkeerssignalisatie interface (705) is bij voorkeur ook in staat om feedback, meldingen of gegevens over de werking van digitale verkeerssignalisatie of aansturingssystemen voor digitale verkeerssignalisatie te ontvangen en te verwerken.The Digital Traffic Signaling interface (705) is also preferably capable of receiving and processing feedback, notifications or data on the operation of digital traffic signaling or control systems for digital traffic signaling.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoereenheid (700) een navigatie-en kaartsystemen - interface (706) omvat, geconfigureerd om een navigatiesysteem of kaartsysteem adaptief aan te sturen. In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoer data voor navigatie- en kaartsystemen.In some embodiments, the output unit (700) comprises a navigation and map systems - interface (706) configured to adaptively control a navigation system or map system. In some embodiments, the output includes data for navigation and map systems.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het adaptief aansturen van een navigatie- en/of kaartsysteem door een navigatie- en kaartsystemen - interface (706) in de uitvoereenheid (700).In some embodiments, the method includes the step of: adaptively controlling a navigation and / or map system through a navigation and map systems interface (706) in the output unit (700).

Navigatiesystemen zijn een belangrijke manier om informatie weer te geven aan gebruikers en de voorgestelde route aan te passen aan veranderende situaties.Navigation systems are an important way to display information to users and adjust the suggested route to changing situations.

De navigatie- en kaartsystemen - interface (706) is bij voorkeur ook in staat om feedback, meldingen, aanpassingen of gegevens over de werking van navigatie- en kaartsystemen te ontvangen en te verwerken.The navigation and map systems - interface (706) is preferably also capable of receiving and processing feedback, notifications, adjustments or data on the operation of navigation and map systems.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoereenheid (700) een interface voor in-car systemen, geconfigureerd om een in-car systeem adaptief aan te sturen. In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoer data voor in-car systemen.In some embodiments, the output unit (700) includes an interface for in-car systems configured to adaptively control an in-car system. In some embodiments, the output includes data for in-car systems.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stappen: het adaptief aansturen van een in-car systeem door een in-car systeem interface (707) in de uitvoereenheid (700); en het doorsturen van informatie naar een in-car systeem door een in-car systeem interface (707) in de uitvoereenheid (700).In some embodiments, the method comprises the steps of: adaptively controlling an in-car system through an in-car system interface (707) in the output unit (700); and forwarding information to an in-car system through an in-car system interface (707) in the output unit (700).

Onder in-car systemen verstaan we de elektronische systemen die deel uitmaken van voertuigen. Onder voertuigen verstaan we elk vervoersmiddel dat in staat is door elektronische systemen aangestuurd te worden of te bevatten. Onder in-car systemen verstaan we bijvoorbeeld, niet limitatief: ingebouwde navigatiesystemen, systemen die de gebruiker van informatie voorzien, platformen in de wagen die tal van applicaties kunnen herbergen, veiligheidssystemen, remsystemen, verluchtingssystemen, verlichting, systemen die het voertuig zelfstandig of semi-zelfstandig aansturen, etc.By in-car systems we mean the electronic systems that are part of vehicles. By vehicles we mean any means of transport that is capable of being controlled or contained by electronic systems. By in-car systems we mean, for example, not exhaustively: built-in navigation systems, systems that provide the user with information, platforms in the car that can accommodate numerous applications, safety systems, braking systems, ventilation systems, lighting, systems that control the vehicle independently or semi- manage independently, etc.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) kan bij voorkeur boodschappen en gegevens sturen naar voertuigen of de beschreven in-car systemen (707). Het voertuig of het in-car systeem (707) kan bij voorkeur ook meldingen terugsturen naar de communicatie-eenheid (600), maar ook zijn locatie, snelheid, boodschappen en andere meldingen, parameters, gegevens of data over de toestand en werking van het in-car systeem doorsturen naar het mobiliteitsmanagement-platform (100).The mobility management platform (100) can preferably send messages and data to vehicles or the described in-car systems (707). The vehicle or the in-car system (707) can preferably also send messages back to the communication unit (600), but also its location, speed, messages and other messages, parameters, data or data about the condition and operation of the forward the in-car system to the mobility management platform (100).

In sommige uitvoeringsvormen omvat de uitvoereenheid (700) een Software Development Kit (of SDK) (708). Dit is een geheel van gereedschappen die ter beschikking gesteld worden van externe partijen zoals ontwikkelaars en leveranciers van mobiliteitssystemen. Deze SDK bevat bij voorkeur onder meer softwarecode die in externe toepassingen, applicaties en systemen ingebouwd kan worden. Deze applicaties en systemen kunnen op die manier eenvoudig en veilig communiceren met het mobiliteitsmanagement-platform (100) via een eindgebruikerseenheid. De SDK bevat in sommige uitvoeringsvormen documentatie over hoe externe toepassingen kunnen ontwikkeld of aangepast worden om met het verkeersmanagement platform (100) te communiceren.In some embodiments, the output unit (700) includes a Software Development Kit (or SDK) (708). This is a set of tools that are made available to external parties such as developers and suppliers of mobility systems. This SDK preferably contains, among other things, software code that can be built into external applications, applications and systems. In this way, these applications and systems can communicate easily and securely with the mobility management platform (100) via an end-user unit. In some embodiments, the SDK contains documentation on how external applications can be developed or adapted to communicate with the traffic management platform (100).

In sommige uitvoeringsvormen, is de Software Development Kit (708) van de uitvoereenheid (700) geconfigureerd om gereedschappen, code en documentatie ter beschikking te stellen die externe partijen in staat stelt op een eenvoudige manier te communiceren met het mobiliteitsmanagement-platform (100)In some embodiments, the Software Development Kit (708) of the executing unit (700) is configured to provide tools, code, and documentation that enables external parties to easily communicate with the Mobility Management Platform (100)

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het ter beschikking van een Software Development Kit (708) om verbinding te kunnen maken met communicatie-eenheid (600).In some embodiments, the method includes the step of: providing a Software Development Kit (708) to connect to a communication unit (600).

Door het ter beschikking stellen van een SDK of Software Development Kit (708), worden bij voorkeur hulpmiddelen ter beschikking gesteld van ontwikkelaars om externe applicaties te laten communiceren met het verkeersmanagement platform (100). Ze kunnen de beschikbare hulpmiddelen en softwarecode verwerken in hun applicatie, systeem of toestel, waardoor hun applicatie of systeem de gebruiker (indien gewenst) data of meldingen over mobiliteit op maat kan weergeven vanuit de communicatie-eenheid (600) en (indien gewenst) boodschappen van de eindgebruiker of externe applicaties, systemen of apparaten kan terugsturen naar het verkeersmanagement platform (100) via de communicatie-eenheid (600). Of, indien gewenst, andere parameters van de applicatie, het systeem of de gebruiker (zoals: locatie, snelheid, versnelling, richting, hoogte, etc.) kan terugsturen naar de communicatie-eenheid (800)By making an SDK or Software Development Kit (708) available, tools are preferably made available to developers to allow external applications to communicate with the traffic management platform (100). They can process the available tools and software code into their application, system or device, so that their application or system can tailor the user (if desired) data or reports about mobility from the communication unit (600) and (if desired) messages from the end user or external applications, systems or devices to the traffic management platform (100) via the communication unit (600). Or, if desired, other parameters of the application, the system or the user (such as: location, speed, acceleration, direction, altitude, etc.) can be sent back to the communication unit (800)

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoereenheid (700) een interface voor bestaande systemen (709), geconfigureerd om bestaande mobiliteitssystemen aan te sturen. In sommige uitvoeringsvormen, omvat de uitvoer data voor bestaande systemen. In sommige uitvoeringsvormen, wordt data uitgelezen uit bestaande systemen.In some embodiments, the output unit (700) includes an interface for existing systems (709) configured to control existing mobility systems. In some embodiments, the output includes data for existing systems. In some embodiments, data is read from existing systems.

In sommige uitvoeringsvormen, omvat de werkwijze de stap: het adaptief aansturen bestaande systemen door een interface voor bestaande systemen (709); het versturen van informatie naar bestaande systemen door een interface voor bestaande systemen (709); en het uitlezen van data of opdrachten van bestaande systemen door een interface voor bestaande systemen (709).In some embodiments, the method includes the step of: adaptively controlling existing systems through an interface for existing systems (709); sending information to existing systems through an interface for existing systems (709); and reading data or commands from existing systems through an interface for existing systems (709).

Lokale, bestaande systemen (die vervangen kunnen worden door het mobiliteitsmanagement-platform (100)) zijn of waren niet de meest efficiënte investeringen, maar ze doen vaak wel goed dienst en er zijn geen redenen om ze buiten dienst te stellen zolang ze goed functioneren. Daarnaast zijn er ook oplossingen of systemen die lateraal verbonden zijn met verkeersmanagement maar toch informatie of opdrachten moeten ontvangen uit het mobiliteitsmanagement-platform (100). Het is dus een kwestie van ze van opdrachten en informatie te voorzien vanuit het mobiliteitsmanagement-platform (100). Dit kan door ze te verbinden met de interface voor bestaande systemen (709)Local, existing systems (which can be replaced by the mobility management platform (100)) are or were not the most efficient investments, but they often do well and there are no reasons to put them out of service as long as they function well. In addition, there are also solutions or systems that are laterally connected to traffic management but must still receive information or orders from the mobility management platform (100). It is therefore a question of providing them with assignments and information from the mobility management platform (100). This can be done by connecting them to the interface for existing systems (709)

Onder bestaande systemen verstaan we, niet limitatief, onder andere systemen voor nummerplaatherkenning, bruggen, overwegen, sluizen, spoorsystemen, adaptieve snelheidssystemen, tunnels, toeritdoseringssystemen, systemen voor openbaar vervoer, fietsinfrastructuur, systemen voor milieuzones, systemen voor toegangscontrole, etc.Existing systems include, but are not limited to, license plate recognition systems, bridges, level crossings, locks, rail systems, adaptive speed systems, tunnels, access dosing systems, public transport systems, bicycle infrastructure, systems for environmental zones, systems for access control, etc.

De bestaande systemen interface (709) is bij voorkeur ook in staat om feedback, meldingen, aanpassingen of gegevens over de werking van bestaande systemen te ontvangen en te verwerken.The existing systems interface (709) is also preferably capable of receiving and processing feedback, notifications, adjustments or data on the operation of existing systems.

De uitvinding omvat in een derde aspect het gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens het eerste aspect, en uitvoeringsvormen ervan, om mobiliteit, bij voorkeur verkeer te regelen, bijvoorbeeld om de mobiliteit in een regio volledig automatisch te sturen. Bij voorkeur is het mobiliteitsmanagement-platform (100) een verkeersmanagement-platform. In sommige uitvoeringsvormen wordt een stand-by operator opgeroepen bij problemen.The invention comprises in a third aspect the use of a mobility management platform (100) according to the first aspect, and embodiments thereof, to control mobility, preferably traffic, for example to control mobility in a region fully automatically. Preferably, the mobility management platform (100) is a traffic management platform. In some embodiments, a standby operator is called in case of problems.

De uitvinding omvat in een vierde aspect het gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens het eerste aspect, en uitvoeringsvormen ervan, om invoer in te geven. Bij voorkeur is het mobiliteitsmanagement-platform (100) een verkeersmanagement-platform.The invention comprises in a fourth aspect the use of a mobility management platform (100) according to the first aspect, and embodiments thereof, to input. Preferably, the mobility management platform (100) is a traffic management platform.

De uitvinding omvat in een vijfde aspect het gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens het eerste aspect, en uitvoeringsvormen ervan, om uitvoer te verkrijgen. Bij voorkeur is het mobiliteitsmanagement-platform (100) een verkeersmanagement-platform. In sommige uitvoeringsvormen wordt het mobiliteitsmanagement-platform (100) aangeboden tegen een éénmalige prijs. In sommige uitvoeringsvormen wordt het mobiliteitsmanagement-platform (100) aangeboden tegen een recurrente prijs, bijvoorbeeld een maandelijks abonnement. In sommige uitvoeringsvormen is de prijs variabel, volgens bepaalde parameters.The invention comprises in a fifth aspect the use of a mobility management platform (100) according to the first aspect, and embodiments thereof, for obtaining output. Preferably, the mobility management platform (100) is a traffic management platform. In some embodiments, the mobility management platform (100) is offered at a one-time price. In some embodiments, the mobility management platform (100) is offered at a recurring price, for example, a monthly subscription. In some embodiments, the price is variable, according to certain parameters.

De uitvinding omvat in een zesde aspect het gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens het eerste aspect, en uitvoeringsvormen ervan, om externe toepassingen aan te sturen. Bij voorkeur is het mobiliteitsmanagement-platform (100) een verkeersmanagement-platform.The invention comprises in a sixth aspect the use of a mobility management platform (100) according to the first aspect, and embodiments thereof, to control external applications. Preferably, the mobility management platform (100) is a traffic management platform.

De uitvinding omvat in een zevende aspect een computer-leesbaar medium omvattende instructies, die, wanneer uitgevoerd op een computer, de computer een werkwijze volgens het tweede aspect, of uitvoeringsvormen ervan, doen uitvoeren. Bij voorkeur is het mobiliteitsmanagement-platform (100) een verkeersmanagement-platform. In sommige uitvoeringsvormen is het mobiliteitsmanagement-platform (100) cloud-based.The invention comprises in a seventh aspect a computer-readable medium comprising instructions which, when executed on a computer, cause the computer to perform a method according to the second aspect, or embodiments thereof. Preferably, the mobility management platform (100) is a traffic management platform. In some embodiments, the mobility management platform (100) is cloud-based.

De uitvinding omvat in een achtste aspect een datastroom omvattende instructies voor het uitvoeren van een werkwijze volgens het tweede aspect, of uitvoeringsvormen ervan. Bij voorkeur is het mobiliteitsmanagement-platform (100) een verkeersmanagement-platform.The invention comprises in a eighth aspect a data stream comprising instructions for performing a method according to the second aspect, or embodiments thereof. Preferably, the mobility management platform (100) is a traffic management platform.

De uitvinding omvat in een negende aspect een opslagmedium omvattende computer-leesbare instructies voor het uitvoeren van een werkwijze volgens het tweede aspect, of uitvoeringsvormen ervan. Bij voorkeur is het mobiliteitsmanagement-platform (100) een verkeersmanagement-platform. Bij voorkeur wordt de werkwijze (deels) uitgevoerd op een tablet of mobile device.The invention comprises in a ninth aspect a storage medium comprising computer-readable instructions for carrying out a method according to the second aspect, or embodiments thereof. Preferably, the mobility management platform (100) is a traffic management platform. The method is preferably (partly) performed on a tablet or mobile device.

Volgende genummerde uitspraken vallen eveneens onder de uitvinding, optioneel in combinatie met uitvoeringsvormen hierboven beschreven: 1. Een computer-geïmplementeerd mobiliteitsmanagement-platform (100) omvattend de volgende modules: een invoereenheid (200), waarbij de invoereenheid (200) één of meerdere interfaces (201-212) omvat, geconfigureerd om invoer in te lezen; een configuratie-eenheid (300), geconfigureerd om de één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) aan te sturen en/of te evalueren; een opslagsysteem (500), geconfigureerd om data op te slaan; een communicatie-eenheid (600), geconfigureerd om het mobiliteitsmanagement-platform (100) te laten communiceren naar externe toepassingen; een uitvoereenheid (700), geconfigureerd om uitvoer door te geven aan één of meerdere gebruikers, bij voorkeur waarbij de uitvoereenheid (700) een Operator Interface (703) omvat; en een dataverwerkingseenheid (400), geconfigureerd om de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) als data te verwerken, en geconfigureerd om data op te slaan in het opslagsysteem (500), en geconfigureerd om data door te geven aan de communicatie-eenheid (600) en/of de uitvoereenheid (700). 2. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) een interface (201) verbonden aan één of meerdere real-time navigatiesystemen en/of één of meerdere in-car systemen omvat, bij voorkeur meerdere real-time navigatiesystemen en/of meerdere in-car systemen. 3. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan één of meerdere real-time navigatiesystemen inleest, bij voorkeur meerdere real-time navigatiesystemen. 4. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan één of meerdere in-car systemen inleest, bij voorkeur meerdere in-car systemen. 5. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan de locatie van een gebruiker inleest. 6. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan de snelheid van een gebruiker inleest. 7. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een melding van een gebruiker inleest. 8. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) rechtstreeks in een voertuig of in een mobiele eenheid verbonden aan de gebruiker is geïmplementeerd. 9. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) een interface (202) verbonden aan een systeem met betrekking tot wegversperringen omvat. 10. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een wegversperring inleest, bijvoorbeeld waarbij de wegversperring gekozen wordt uit de lijst omvattend: ongevallen, wegenwerken, evenementen, laden en lossen, geknapte bovenleidingen, omgevallen bomen, en overstromingen. 11. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een vooraf geplande wegversperring inleest. 12. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een onverwachte wegversperring inleest. 13. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) een interface (203) verbonden aan reeds bestaande lokale systemen omvat. 14. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan reeds bestaande lokale systemen inleest. 15. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) een interface (204) verbonden aan sociale media omvat. 16. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan sociale media inleest. 17. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) een interface (205) verbonden aan een meteorologisch systeem omvat. 18. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan meteorologische informatie inleest, bij voorkeur waarbij de meteorologische informatie gekozen wordt uit de lijst omvattend: weersvoorspellingen, neerslag, wind, ijsvorming, luchtkwaliteit, regenval, temperatuur, windsnelheid, barometerwaarden, luchtvochtigheid, windrichting, en gevoelstemperatuur, bij voorkeur weersvoorspellingen, bij voorkeur temperatuursvoorspellingen, bij voorkeur neerslagvoorspellingen. 19. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) een interface (206) verbonden aan een verkeerslichtensysteem omvat, bij voorkeur waarbij het verkeerslichtensysteem een telsysteem of detector omvat. 20. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een verkeerslichtensysteem inleest. 21. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) een interface (207) verbonden aan een slim telsysteem omvat. 22. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een slim telsysteem inleest. 23. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) een interface (208) verbonden aan een videosysteem omvat, bij voorkeur waarbij het videosysteem gekozen wordt uit de lijst omvattend: verkeerscamera’s, veiligheidscamera’s, camerasystemen ingewerkt in voertuigen, openbaar vervoer, videosystemen die inherent onderdeel uitmaken van systemen voor autonoom rijdende voertuigen, draagbare videosystemen, camerasystemen die deel uitmaken van verkeersmanagementsystemen, tunnelbewakingssystemen, en camerasystemen die deel uitmaken van weginfrastructuur en openbare verlichting. 24. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan videobeelden inleest. 25. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) een interface (209) verbonden aan een manueel boodschappensysteem omvat. 26. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan manuele boodschappen inleest. 27. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) een interface (210) verbonden aan een publiek transportsysteem omvat. 28. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) invoer van een publiek transportsysteem in inleest, geselecteerd uit de lijst omvattend: reële doorkomsttijd, bezetting van het voertuig (aantal passagiers), wachtende passagiers aan de halte, aantal reserveringen, de richting van het voertuig, de haltes, de vertraging of voorsprong, de vorige en volgende halte met doorkomtijd, storingen, en de snelheid en/of informatie van alle sensoren aan boord, bijvoorbeeld waarbij het publiek transportsysteem een trein-, tram-, metro-, of bus-systeem omvat. 29. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) een interface (211) verbonden aan een privaat transportsysteem omvat, bijvoorbeeld waarbij het privaat transportsysteem een systeem omvat geselecteerd uit de lijst omvattend: taxi, ridesharing en carpoolsystemen, private busservices, huurwagens, huurfietsen, bootservices, en privéjets. 30. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan de locatie, en/of bezetting, en/of beschikbaarheid van een privaat transportsysteem inleest. 31. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) een interface (212) verbonden aan een Internet of Things systeem omvat. 32. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een Internet of Things systeem inleest. 33. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de configuratie-eenheid (300) aan één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) een waardeparameter hecht. 34. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de configuratie-eenheid (300) één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) inschakelt. 35. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de configuratie-eenheid (300) één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) uitschakelt. 36. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de dataverwerkingseenheid (400) de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) inleest. 37. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de dataverwerkingseenheid (400) de invoer van de één of meerdere interfaces (201 -212) analyseert, bij voorkeur waarbij de analyse een afwijking van verwachte data inhoudt. 38. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de dataverwerkingseenheid (400) geconfigureerd is om te bepalen wat er gecommuniceerd moet worden naar de communicatie-eenheid (600) en/of de uitvoereenheid (700), en/of wat er naar welke gebruikers moet gecommuniceerd worden. 39. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij het opslagsysteem (500) geconfigureerd is voor het opslaan van data voor onmiddellijk gebruik. 40. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij het opslagsysteem (500) geconfigureerd is voor het opslaan van data voor later gebruik. 41. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij het opslagsysteem (500) geconfigureerd is om data te koppelen aan één of meerdere dataparameters, bij voorkeur waarbij de één of meerdere dataparameters gekozen worden uit de lijst omvattend: locatie, tijdstip, transportmiddel, databron, en intensiteit. 42. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de communicatie-eenheid (600) geconfigureerd is om meldingen en data van het mobiliteitsmanagement-platform (100) te communiceren naar externe toepassingen. 43. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de communicatie-eenheid (600) geconfigureerd is om feedback te ontvangen van een gebruiker of extern systeem. 44. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de uitvoereenheid (700) een notificatie-interface (701) omvat, geconfigureerd om data te vergelijken met de voorkeur van een gebruiker, en indien relevant, data door te geven aan de gebruiker. 45. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de uitvoereenheid (700) geconfigureerd is om data door te geven via een voorkeurskanaal van een eindgebruiker. 46. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de uitvoer relevante data voor een gebruiker omvat, waarbij de relevantie wordt bepaald aan de hand van de voorkeur van de gebruiker. 47. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de communicatie-eenheid (600) en uitvoereenheid (700) als één geheel geconfigureerd zijn, bij voorkeur waarbij de data wordt aangeboden als Open Data (702). 48. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de uitvoereenheid (700) een Operator Interface (703) omvat, geconfigureerd om data in een overzicht weer te geven. 49. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de uitvoer data in een overzicht omvat. 50. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de uitvoereenheid (700) een verkeerslichten interface (704) omvat, geconfigureerd om verkeerslichten adaptief aan te sturen. 51. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de uitvoer adaptieve sturing voor verkeerslichten omvat. 52. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de uitvoereenheid (700) een Digitale Verkeerssignalisatie - interface(705) omvat, geconfigureerd om digitale borden adaptief aan te sturen. 53. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de uitvoer adaptieve sturing voor digitale borden omvat. 54. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de uitvoereenheid (700) een navigatie- en kaartsystemen - interface (706) omvat, geconfigureerd om een navigatiesysteem adaptief aan te sturen. 55. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de uitvoer data voor navigatiesystemen omvat. 56. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de uitvoereenheid (700) een interface voor in-car systemen omvat, geconfigureerd om een in-car systeem adaptief aan te sturen. 57. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de uitvoer data voor in-car systemen omvat. 58. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de uitvoereenheid (700) een Software Development Kit (708) omvat. 59. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de uitvoereenheid (700) een interface voor bestaande systemen (709) omvat, geconfigureerd om bestaande mobiliteitssystemen aan te sturen. 60. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande uitspraken, waarbij de uitvoer data voor bestaande systemen omvat. 61. Gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der uitspraken 1 tot 60, om mobiliteit, bij voorkeur verkeer, te regelen. 62. Gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der uitspraken 1 tot 60, om invoer in te geven. 63. Gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der uitspraken 1 tot 60, om uitvoer te verkrijgen. 64. Gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der uitspraken 1 tot 60, om externe toepassingen aan te sturen. 65. Een computer-geïmplementeerde werkwijze om mobiliteit, bij voorkeur verkeer, te regelen, de methode omvattend de stappen: het aanbieden van een computer-geïmplementeerd mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der uitspraken 1 tot 60; het inlezen van invoer in de invoereenheid (200) via één of meerdere interfaces (201-212); het aansturen en/of evalueren van de invoer door de configuratie-eenheid (300); het opslaan van data in het opslagsysteem (500); het communiceren naar externe toepassingen door de communicatie-eenheid (600); en het doorgeven van uitvoer door de uitvoereenheid (700) aan één of meerdere gebruikers, bij voorkeur waarbij de uitvoereenheid (700) een Operator Interface (703) omvat; waarbij één of meerdere stappen worden uitgevoerd door een dataverwerkingseenheid (400). 66. De werkwijze volgens uitsrpaak 65, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (201) verbonden aan één of meerdere real-time navigatiesystemen en/of één of meerdere in-car systemen door de invoereenheid (200), bij voorkeur meerdere real-time navigatiesystemen en/of meerdere in-car systemen. 67. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 of 66, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan de locatie van een gebruiker door de invoereenheid (200). 68. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 67, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan de snelheid van een gebruiker door de invoereenheid (200). 69. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 68, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan een melding van een gebruiker door de invoereenheid (200). 70. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 69, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (202) verbonden aan een systeem met betrekking tot wegversperringen door de invoereenheid (200). 71. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 70, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan een wegversperring door de invoereenheid (200), bijvoorbeeld waarbij de wegversperring gekozen wordt uit de lijst omvattend: ongevallen, wegenwerken, evenementen, laden en lossen, geknapte bovenleidingen, omgevallen bomen, en overstromingen. 72. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 71, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan een vooraf geplande wegversperring door de invoereenheid (200). 73. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 72, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan een onverwachte wegversperring door de invoereenheid (200). 74. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 73, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (203) verbonden aan reeds bestaande lokale systemen door de invoereenheid (200). 75. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 74, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (204) verbonden aan sociale media door de invoereenheid (200). 76. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 75, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (205) verbonden aan een meteorologisch systeem door de invoereenheid (200). 77. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 76, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan meteorologische informatie door de invoereenheid (200), bij voorkeur waarbij de meteorologische informatie gekozen wordt uit de lijst omvattend: weersvoorspellingen, neerslag, wind, ijsvorming, luchtkwaliteit, regenval, temperatuur, windsnelheid, barometerwaarden, luchtvochtigheid, windrichting, en gevoelstemperatuur, bij voorkeur weersvoorspellingen, bij voorkeur temperatuursvoorspellingen, bij voorkeur neerslagvoorspellingen. 78. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 77, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (206) verbonden aan een verkeerslichtensysteem door de invoereenheid (200), bij voorkeur waarbij het verkeerslichtensysteem een telsysteem of detector omvat. 79. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 78, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (207) verbonden aan een slim telsysteem door de invoereenheid (200). 80. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 79, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (208) verbonden aan een videosysteem door de invoereenheid (200), bij voorkeur waarbij het videosysteem gekozen wordt uit de lijst omvattend: verkeerscamera’s, veiligheidscamera’s, camerasystemen ingewerkt in voertuigen, openbaar vervoer, videosystemen die inherent onderdeel uitmaken van systemen voor autonoom rijdende voertuigen, draagbare videosystemen, camerasystemen die deel uitmaken van verkeersmanagementsystemen, tunnelbewakingssystemen, en camerasystemen die deel uitmaken van weginfrastructuur en openbare verlichting. 81. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 80, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (209) verbonden aan een manueel boodschappensysteem door de invoereenheid (200). 82. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 81, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (210) verbonden aan een publiek transportsysteem door de invoereenheid (200), bijvoorbeeld waarbij het publiek transportsysteem een trein-, tram-, metro-, of bus-systeem omvat. 83. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 82, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (211) verbonden aan een privaat transportsysteem door de invoereenheid (200), bijvoorbeeld waarbij het privaat transportsysteem een systeem omvat geselecteerd uit de lijst omvattend: taxi, ridesharing en carpoolsystemen, private busservices, huurwagens, huurfietsen, bootservices, en privéjets. 84. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 83, omvattend de stap: het hechten van een waardeparameter aan één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) door de configuratie-eenheid (300). 85. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 84, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (212) verbonden aan een Internet of Things systeem door de invoereenheid (200). 86. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 85, omvattend de stap: het inschakelen van één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) door de configuratie-eenheid (300). 87. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 86, omvattend de stap: het uitschakelen van één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) door de configuratie-eenheid (300). 88. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 87, omvattend de stap: het inlezen van de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) door de dataverwerkingseenheid (400). 89. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 88, omvattend de stap: het analyseren van de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) door de dataverwerkingseenheid (400), bij voorkeur waarbij de analyse de aanwezigheid of afwezigheid van een afwijking van verwachte data omvat. 90. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 89, omvattend de stap: het bepalen wat er gecommuniceerd moet worden naar de communicatie-eenheid (600) en/of de uitvoereenheid (700), en/of wat er naar welke gebruikers moet gecommuniceerd worden, door de dataverwerkingseenheid (400). 91. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 90, omvattend de stap: het opslaan van data voor onmiddellijk gebruik door het opslagsysteem (500). 92. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 91, omvattend de stap: het opslaan van data voor later gebruik door het opslagsysteem (500). 93. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 92, omvattend de stap: het koppelen van data aan één of meerdere dataparameters door het opslagsysteem (500), waarbij de één of meerdere dataparameters gekozen worden uit de lijst omvattend: locatie, tijdstip, transportmiddel, databron, en intensiteit. 94. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 93, omvattend de stap: het communiceren van meldingen en data naar externe toepassingen door de communicatie-eenheid (600). 95. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 94, omvattend de stap: het ontvangen van feedback van een gebruiker of extern systeem door de communicatie-eenheid (600). 96. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 95, omvattend de stappen: het vergelijken van data met de voorkeur van een gebruiker; en indien relevant, het doorgeven van data aan de gebruiker door een notificatie-interface (701) van de uitvoereenheid (700). 97. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 96, omvattend de stap: het doorgeven van data aan de gebruiker via een voorkeurskanaal door de uitvoereenheid (700); en het ontvangen van boodschappen door de notificatie-interface (701) van gebruikers of systemen via een voorkeurskanaal. 98. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 97, omvattend de stap: het aanbieden van data als Open Data (702) door de uitvoereenheid (700). 99. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 98, omvattend de stap: het weergeven van data in een overzicht door een Operator Interface (703) in de uitvoereenheid (700). 100. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 99, omvattend de stap: het adaptief aansturen van verkeerslichten door een verkeerslichten-interface (704) in de uitvoereenheid (700). 101. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 100, omvattend de stap: het adaptief aansturen van digitale borden door een Digitale Verkeerssignalisatie - interface (705) in de uitvoereenheid (700). 102. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 101, omvattend de stap: het adaptief aansturen van een navigatiesysteem door een navigatie- en kaartsystemen - interface (706) in de uitvoereenheid (700). 103. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 102, omvattend de stappen: het adaptief aansturen van een in-car systeem door een in-car systeem interface (707) in de uitvoereenheid (700); en het doorsturen van informatie naar een in-car systeem door een in-car systeem interface (707) in de uitvoereenheid (700). 104. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 103, omvattend de stap: het ter beschikking van een Software Development Kit (708) om verbinding te kunnen maken met communicatie-eenheid (600). 105. De werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 104, omvattend de stappen: het adaptief aansturen bestaande systemen door een interface voor bestaande systemen (709); het versturen van informatie naar bestaande systemen door een interface voor bestaande systemen (709); en het uitlezen van data of opdrachten van bestaande systemen door een interface voor bestaande systemen (709). 106. Computer-leesbaar medium omvattende instructies, die, wanneer uitgevoerd op een computer, de computer een werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 105 doen uitvoeren. 107. Datastroom omvattende instructies voor het uitvoeren van een werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 105. 108. Opslagmedium omvattende computer-leesbare instructies voor het uitvoeren van een werkwijze volgens één der uitspraken 65 tot 105.The following numbered statements are also covered by the invention, optionally in combination with embodiments described above: 1. A computer-implemented mobility management platform (100) comprising the following modules: an input unit (200), the input unit (200) having one or more interfaces (201-212) configured to read input; a configuration unit (300) configured to control and / or evaluate the one or more interfaces (201-212) of the input unit (200); a storage system (500) configured to store data; a communication unit (600) configured to cause the mobility management platform (100) to communicate with external applications; an output unit (700) configured to pass output to one or more users, preferably wherein the output unit (700) comprises an Operator Interface (703); and a data processing unit (400) configured to process the input from the one or more interfaces (201-212) of the input unit (200), and configured to store data in the storage system (500), and configured to transmit data to the communication unit (600) and / or the output unit (700). The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (201) connected to one or more real-time navigation systems and / or one or more in-car systems, preferably several real-time navigation systems and / or multiple in-car systems. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input connected to one or more real-time navigation systems, preferably several real-time navigation systems. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input connected to one or more in-car systems, preferably several in-car systems. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input associated with a user's location. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input associated with a user's speed. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input associated with a notification from a user. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) is implemented directly in a vehicle or in a mobile unit connected to the user. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (202) connected to a roadblock system. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input associated with a roadblock, for example wherein the roadblock is selected from the list comprising: accidents, roadworks, events, loading and unloading, cracked overhead lines, fallen trees, and floods. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input associated with a pre-planned roadblock. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input associated with an unexpected roadblock. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (203) connected to already existing local systems. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input connected to already existing local systems. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (204) connected to social media. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input associated with social media. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (205) connected to a meteorological system. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input associated with meteorological information, preferably wherein the meteorological information is selected from the list comprising: weather forecasts, precipitation, wind, ice formation, air quality , rainfall, temperature, wind speed, barometer values, humidity, wind direction, and feeling temperature, preferably weather forecasts, preferably temperature forecasts, preferably precipitation forecasts. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (206) connected to a traffic light system, preferably wherein the traffic light system comprises a counting system or detector. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input connected to a traffic light system. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (207) connected to a smart counting system. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input connected to a smart counting system. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (208) connected to a video system, preferably wherein the video system is selected from the list comprising: traffic cameras, security cameras, camera systems incorporated in vehicles, public transport, video systems that are inherently part of autonomous vehicles, portable video systems, camera systems that are part of traffic management systems, tunnel surveillance systems, and camera systems that are part of road infrastructure and public lighting. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input associated with video images. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (209) connected to a manual shopping system. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input associated with manual messages. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (210) connected to a public transportation system. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input from a public transportation system selected from the list comprising: real transit time, occupation of the vehicle (number of passengers), waiting passengers on the stop, number of reservations, the direction of the vehicle, the stops, the delay or lead, the previous and next stop with transit time, disruptions, and the speed and / or information of all sensors on board, for example where the public transport system is a train -, tram, metro, or bus system. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (211) connected to a private transportation system, for example wherein the private transportation system comprises a system selected from the list comprising: taxi, ridesharing and carpool systems, private bus services, rental cars, rental bicycles, boat services, and private jets. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input associated with the location, and / or occupation, and / or availability of a private transportation system. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (212) connected to an Internet of Things system. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input connected to an Internet of Things system. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the configuration unit (300) attaches a value parameter to one or more interfaces (201-212) of the input unit (200). The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the configuration unit (300) switches on one or more interfaces (201-212) of the input unit (200). The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the configuration unit (300) disables one or more interfaces (201-212) of the input unit (200). The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the data processing unit (400) reads the input from the one or more interfaces (201-212). The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the data processing unit (400) analyzes the input of the one or more interfaces (201-212), preferably wherein the analysis involves a deviation from expected data. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the data processing unit (400) is configured to determine what is to be communicated to the communication unit (600) and / or the execution unit (700), and / or what needs to be communicated to which users. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the storage system (500) is configured to store data for immediate use. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the storage system (500) is configured to store data for later use. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the storage system (500) is configured to link data to one or more data parameters, preferably wherein the one or more data parameters are selected from the list comprising: location, time, means of transport, data source, and intensity. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the communication unit (600) is configured to communicate reports and data from the mobility management platform (100) to external applications. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the communication unit (600) is configured to receive feedback from a user or external system. 44. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the execution unit (700) comprises a notification interface (701) configured to compare data with a user's preference and, if relevant, to transmit data to the user. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the execution unit (700) is configured to transmit data through a preferred channel of an end user. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the output comprises relevant data for a user, the relevance being determined based on the user's preference. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the communication unit (600) and execution unit (700) are configured as a whole, preferably wherein the data is presented as Open Data (702). The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the execution unit (700) comprises an Operator Interface (703) configured to display data in an overview. 49. The mobility management platform (100) according to one of the preceding statements, wherein the output comprises data in an overview. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the execution unit (700) comprises a traffic light interface (704) configured to adapt traffic light. 51. The mobility management platform (100) according to one of the preceding claims, wherein the output comprises adaptive control for traffic lights. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the execution unit (700) comprises a Digital Traffic Signaling interface (705) configured to adaptively control digital signs. 53. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the output comprises adaptive control for digital signs. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the execution unit (700) comprises a navigation and map systems interface (706) configured to adaptively control a navigation system. 55. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the output comprises data for navigation systems. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the execution unit (700) comprises an interface for in-car systems configured to adaptively control an in-car system. 57. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the output comprises data for in-car systems. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the executing unit (700) comprises a Software Development Kit (708). The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the execution unit (700) comprises an interface for existing systems (709) configured to control existing mobility systems. 60. The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the output comprises data for existing systems. 61. Use of a mobility management platform (100) according to any of claims 1 to 60, to control mobility, preferably traffic. 62. Use of a mobility management platform (100) according to any of claims 1 to 60, to enter input. 63. Use of a mobility management platform (100) according to any of claims 1 to 60 to obtain output. 64. Use of a mobility management platform (100) according to one of the claims 1 to 60 to control external applications. A computer-implemented method of controlling mobility, preferably traffic, the method comprising the steps of: providing a computer-implemented mobility management platform (100) according to any of claims 1 to 60; reading input into the input unit (200) via one or more interfaces (201-212); controlling and / or evaluating the input by the configuration unit (300); storing data in the storage system (500); communicating to external applications by the communication unit (600); and relaying output from the output unit (700) to one or more users, preferably wherein the output unit (700) comprises an Operator Interface (703); wherein one or more steps are performed by a data processing unit (400). 66. The method according to speakout 65, comprising the step of: reading in input via an interface (201) connected to one or more real-time navigation systems and / or one or more in-car systems by the input unit (200), preferably multiple real-time navigation systems and / or multiple in-car systems. The method according to any of claims 65 or 66, comprising the step of: reading in input associated with a user's location by the input unit (200). The method according to any of claims 65 to 67, comprising the step of: reading in input associated with the speed of a user by the input unit (200). 69. The method of any one of claims 65 to 68, comprising the step of: reading in input associated with a user's notification by the input unit (200). The method according to any of claims 65 to 69, comprising the step of: reading in input via an interface (202) connected to a system with regard to roadblocks by the input unit (200). The method according to any of claims 65 to 70, comprising the step of: reading in input associated with a roadblock by the input unit (200), for example wherein the roadblock is selected from the list comprising: accidents, roadworks, events, loading and unloading, broken overhead lines, fallen trees, and floods. The method according to any of claims 65 to 71, comprising the step of: reading in input associated with a predetermined roadblock by the input unit (200). 73. The method of any one of claims 65 to 72, comprising the step of: reading in input associated with an unexpected roadblock by the input unit (200). 74. The method of any one of claims 65 to 73, comprising the step of: reading in input via an interface (203) connected to pre-existing local systems by the input unit (200). 75. The method according to any of claims 65 to 74, comprising the step of: reading input via an interface (204) connected to social media by the input unit (200). 76. The method according to any of claims 65 to 75, comprising the step of: reading input through an interface (205) connected to a meteorological system by the input unit (200). 77. The method according to any of claims 65 to 76, comprising the step of: reading input associated with meteorological information by the input unit (200), preferably wherein the meteorological information is selected from the list comprising: weather forecasts, precipitation, wind, ice formation, air quality, rainfall, temperature, wind speed, barometer values, humidity, wind direction, and feeling temperature, preferably weather forecasts, preferably temperature forecasts, preferably precipitation forecasts. 78. The method according to any of claims 65 to 77, comprising the step of: reading in input via an interface (206) connected to a traffic light system by the input unit (200), preferably wherein the traffic light system comprises a counting system or detector. The method according to any of claims 65 to 78, comprising the step of: reading in input via an interface (207) connected to a smart counting system by the input unit (200). 80. The method according to any of claims 65 to 79, comprising the step of: reading in input via an interface (208) connected to a video system by the input unit (200), preferably wherein the video system is selected from the list comprising: traffic cameras , security cameras, camera systems incorporated in vehicles, public transport, video systems that are inherently part of autonomous vehicles, portable video systems, camera systems that are part of traffic management systems, tunnel surveillance systems, and camera systems that are part of road infrastructure and public lighting. The method according to any of claims 65 to 80, comprising the step of: reading in input via an interface (209) connected to a manual shopping system by the input unit (200). 82. The method of any one of claims 65 to 81, comprising the step of: reading in input via an interface (210) connected to a public transportation system by the input unit (200), for example where the public transportation system is a train, tram, metro, or bus system. The method according to any of claims 65 to 82, comprising the step of: reading in input via an interface (211) connected to a private transport system by the input unit (200), for example wherein the private transport system comprises a system selected from the list including: taxi, ridesharing and carpool systems, private bus services, rental cars, rental bikes, boat services, and private jets. The method according to any of claims 65 to 83, comprising the step of: attaching a value parameter to one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) by the configuration unit (300). The method according to any of claims 65 to 84, comprising the step of: reading in input via an interface (212) connected to an Internet of Things system by the input unit (200). The method according to any of claims 65 to 85, comprising the step of: enabling one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) by the configuration unit (300). The method according to any of claims 65 to 86, comprising the step of: disabling one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) by the configuration unit (300). The method according to any of claims 65 to 87, comprising the step of: reading in the data from the one or more interfaces (201-212) by the data processing unit (400). The method according to any of claims 65 to 88, comprising the step of: analyzing the input of the one or more interfaces (201-212) by the data processing unit (400), preferably wherein the analysis detects the presence or absence of a deviation from expected data. The method according to any of claims 65 to 89, comprising the step of: determining what is to be communicated to the communication unit (600) and / or the execution unit (700), and / or what is to be communicated to which users by the data processing unit (400). The method according to any of claims 65 to 90, comprising the step of: storing data for immediate use by the storage system (500). 92. The method according to any of claims 65 to 91, comprising the step of: storing data for later use by the storage system (500). The method according to any of claims 65 to 92, comprising the step of: linking data to one or more data parameters by the storage system (500), the one or more data parameters being selected from the list comprising: location, time, transport means , data source, and intensity. The method according to any of claims 65 to 93, comprising the step of: communicating notifications and data to external applications by the communication unit (600). The method according to any of claims 65 to 94, comprising the step of: receiving feedback from a user or external system by the communication unit (600). 96. The method of any one of claims 65 to 95, comprising the steps of: comparing data with a user's preference; and if relevant, relaying data to the user through a notification interface (701) of the output unit (700). The method according to any of claims 65 to 96, comprising the step of: transmitting data to the user via a preferred channel through the output unit (700); and receiving messages through the notification interface (701) from users or systems via a preferred channel. 98. The method according to any of claims 65 to 97, comprising the step of: presenting data as Open Data (702) by the output unit (700). The method according to any of claims 65 to 98, comprising the step of: displaying data in an overview through an Operator Interface (703) in the output unit (700). 100. The method according to any of claims 65 to 99, comprising the step of: adaptively controlling traffic lights through a traffic light interface (704) in the output unit (700). The method according to any of claims 65 to 100, comprising the step of: adaptively controlling digital signs through a Digital Traffic Signaling interface (705) in the output unit (700). 102. The method of any one of claims 65 to 101, comprising the step of: adaptively controlling a navigation system through a navigation and map systems interface (706) in the output unit (700). The method according to any of claims 65 to 102, comprising the steps of: adaptively controlling an in-car system through an in-car system interface (707) in the output unit (700); and forwarding information to an in-car system through an in-car system interface (707) in the output unit (700). 104. The method of any one of claims 65 to 103, comprising the step of: making a Software Development Kit (708) available to connect to a communication unit (600). 105. The method of any one of claims 65 to 104, comprising the steps of: adaptively controlling existing systems through an interface for existing systems (709); sending information to existing systems through an interface for existing systems (709); and reading data or commands from existing systems through an interface for existing systems (709). 106. A computer-readable medium comprising instructions which, when executed on a computer, cause the computer to perform a method according to any of claims 65 to 105. 107. Data stream comprising instructions for carrying out a method according to one of the claims 65 to 105. 108. Storage medium comprising computer-readable instructions for carrying out a method according to one of the claims 65 to 105.

VOORBEELDENEXAMPLES

Om de eigenschappen, voordelen en bijzonderheden van deze uitvinding verder te verduidelijken worden hieronder enkele geprefereerde uitvoeringsvormen nader uiteengezet met verwijzing naar de bijgesloten figuren. Het weze duidelijk dat dergelijke uiteenzetting geenszins als een beperking geïnterpreteerd moet worden van de draagwijdte van de uitvinding als zodanig, en in het bijzonder als uitgedrukt in de hiernavolgende conclusies. FIG. 1 (FIG. 1A-C) illustreert een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens een geprefereerde uitvoeringsvorm van de uitvinding.In order to further clarify the features, advantages and details of this invention, a few preferred embodiments are explained in more detail below with reference to the accompanying figures. It is to be understood that such an explanation is by no means to be construed as a limitation of the scope of the invention as such, and in particular as expressed in the appended claims. FIG. 1 (FIGS. 1A-C) illustrates a mobility management platform (100) according to a preferred embodiment of the invention.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) as a Service overwint zo goed als al de bovengenoemde drawbacks, door het aanbieden van een cloud-based platform tegen een maandelijkse of vaste prijs. De kost is maar een fractie van de investeringen die een traditionele verkeerscentrale vereisen. Bovendien zijn de mogelijkheden van het mobiliteitsmanagement-platform (100) veel uitgebreider en heeft het een grotere impact op de mobiliteit in de regio, wat één van de basisdoelstellingen is van een verkeerscentrum.The mobility management platform (100) as a Service overcomes virtually all of the aforementioned drawbacks, by offering a cloud-based platform at a monthly or fixed price. The cost is only a fraction of the investments that require a traditional traffic center. Moreover, the possibilities of the mobility management platform (100) are much more extensive and it has a greater impact on mobility in the region, which is one of the basic objectives of a traffic center.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) is bij voorkeur cloud-based en heeft dus een zeer geringe lokale afhankelijkheid. Dit betekent enerzijds dat lokale operatoren hun werk op om het even welke plaats kunnen uitvoeren en anderzijds dat het voordeel van schaal gebruikt wordt. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) wordt één maal ontwikkeld en vervolgens geschaald volgens het aantal locaties waar het gebruikt wordt. Dit betekent dat alle overheden ter wereld die het mobiliteitsmanagement-platform (100) gebruiken, beschikken over de meest geavanceerde technologie en de investeringen gedragen worden door alle gebruikers van het mobiliteitsmanagement-platform (100). Per locatie of verkeerscentrum kunnen uiteraard wel plaatselijke voorkeuren geconfigureerd worden.The mobility management platform (100) is preferably cloud-based and therefore has very little local dependence. This means on the one hand that local operators can perform their work at any location and on the other hand that the advantage of scale is used. The mobility management platform (100) is developed once and then scaled according to the number of locations where it is used. This means that all governments in the world that use the mobility management platform (100) have the most advanced technology and the investments are supported by all users of the mobility management platform (100). Local preferences can of course be configured per location or traffic center.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) elimineert grotendeels de inzet van operatoren in verkeerscentra. Langs de ene kant neemt het systeem zelf beslissingen en brengt het informatie tot bij de eindgebruikers brengen aan de hand van vooraf ingestelde parameters. Dit betekent dat bij normale/licht afwijkende omstandigheden (de meest voorkomende situaties zoals files, treinvertragingen, regenbuien etc.) de gebruikers automatisch op de hoogte gebracht worden zonder tussenkomst van een operator. Als er zich geplande of ongeplande verstoringen, calamiteiten of grote druktes voordoen waar extra assistentie nodig kan zijn, verwittigt het systeem automatisch een operator die stand-by is. Deze operator kan heel snel een operator interface (703) oproepen die in één enkel overzichtsscherm alle beschikbare informatie weergeeft. Een eerste voordeel hier is dat alle informatie in één enkel systeem gebundeld wordt (in plaats van het monitoren van een ganse kamer vol schermen). Een tweede dat de operator-interface (703) op tablet of mobile devices beschikbaar is en dus locatie-onafhankelijk opgeroepen kan worden is.The mobility management platform (100) largely eliminates the deployment of operators in traffic centers. On the one hand, the system makes decisions itself and brings information to the end users on the basis of pre-set parameters. This means that in normal / slightly different circumstances (the most common situations such as traffic jams, train delays, rain showers etc.) the users are automatically informed without the intervention of an operator. If planned or unplanned disruptions, emergencies or large crowds occur where additional assistance may be required, the system automatically notifies an operator who is on standby. This operator can very quickly call up an operator interface (703) that displays all available information in a single overview screen. A first advantage here is that all information is bundled in a single system (instead of monitoring an entire room full of screens). A second is that the operator interface (703) is available on tablet or mobile devices and can therefore be called location-independent.

Daarnaast is het systeem ook minder afhankelijk van menselijke interventies door een operator, omdat de relevante informatie automatisch tot bij eindgebruikers en externe systemen gebracht wordt via een uitvoereenheid (700). De gebruiker kan daarop zelf een individuele keuze maken, gebaseerd op die informatie. Waar bij traditionele verkeerscentrales algemene meldingen worden uitgestuurd (bijvoorbeeld op de nationale radiozender wordt gewaarschuwd voor een ongeval op één specifieke weg in één specifieke stad, maar het ganse land krijgt deze info te horen). Bij het mobiliteitsmanagement-platform (100) as a service, krijgt de gebruiker daarentegen enkel informatie die relevant is voor de verplaatsing die hij aan het maken is, of zal maken in de nabije toekomst.In addition, the system is also less dependent on human intervention by an operator, because the relevant information is automatically delivered to end users and external systems via an execution unit (700). The user can then make an individual choice based on that information. Where traditional traffic control centers send out general notifications (for example, the national radio station warns of an accident on one specific road in one specific city, but the whole country is told this information). With the mobility management platform (100) as a service, on the other hand, the user only receives information that is relevant to the movement that he is making or will make in the near future.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) zorgt voor een veel beter zicht op wat er zich op de weg afspeelt door het combineren van zo veel mogelijk slimme informatiebronnen, door slimme samenwerkingen. Het elimineert op die manier de nood aan dure hardware-systemen voor het inwinnen van informatie. Met slimme informatiebronnen via slimme samenwerkingen, bedoelen we het binnenhalen van relevante mobiliteitsinformatie voor de regio, via partnerships. Doordat deze spelers internationaal aanwezig zijn, kan informatie voor zo goed als elke lokale overheid ingewonnen worden. Door gegevens van verschillende lokale, nationale en internationale bronnen te koppelen, kan de informatie van de ene bron door de andere bevestigd worden. Daarnaast worden lacunes in de informatie van de ene bron aangevuld door de andere.The mobility management platform (100) provides a much better view of what is happening on the road by combining as many smart information sources as possible, through smart collaborations. It thus eliminates the need for expensive hardware systems for gathering information. By smart sources of information through smart partnerships, we mean bringing in relevant mobility information for the region through partnerships. Because these players are present internationally, information can be collected for almost any local government. By linking data from different local, national and international sources, the information from one source can be confirmed by another. In addition, gaps in information from one source are supplemented by the other.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) trekt volop de kaart van multimodaliteit. Door het combineren van elke gegevensbron die met mobiliteit in de regio te maken heeft, kunnen er veel meer relevante alternatieven aangeboden worden aan mensen die zich wensen te verplaatsen. Het gaat dus niet enkel over gegevens over de toestand van de weg voor autobestuurders, maar ook over informatie voor gebruikers van het openbaar vervoer (vertragingen trein, omleidingen bus, speciale trams bij evenementen, etc.), taxi’s, fietsen, informatie over weer (regen, ijs, storm, sneeuw, etc.),, parkeren, etc.The Mobility Management Platform (100) is full of multimodality. By combining any data source that has to do with mobility in the region, many more relevant alternatives can be offered to people who want to travel. It is therefore not only about road condition data for car drivers, but also about information for users of public transport (train delays, bus diversions, special trams at events, etc.), taxis, bicycles, weather information ( rain, ice, storm, snow, etc.) ,, parking, etc.

Bij klassieke verkeerscentra is de kloof met de eindgebruiker enorm groot. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) zoals beschreven verkleint die op verschillende manieren.In traditional traffic centers, the gap with the end user is huge. The mobility management platform (100) as described reduces it in various ways.

Ten eerste wordt er informatie op maat aangeboden. De eindgebruiker krijgt enkel informatie die relevant is voor haar/zijn verplaatsing en overeenkomt met haar/zijn interessesfeer. Het kan bijvoorbeeld gaan om wegenwerken die zich in een straal van X meter rond de woonplaats van de gebruiker bevinden, een incident op de weg naar haar/zijn werkplaats vlak voor zij/hij vertrekt of een carpool-alternatief voor de dagelijkse treinrit.Firstly, customized information is offered. The end user only receives information that is relevant to her / his relocation and corresponds to her / his sphere of interest. This may include road works located within a radius of X meters around the user's place of residence, an incident on the way to her / his workplace just before she / he leaves or a carpool alternative to the daily train ride.

Ten tweede wordt de inwoner/reiziger/eindgebruiker ook actief ingeschakeld in het verzamelen van informatie (enkel als zij/hij dat wil, uiteraard). Enerzijds wordt het mobiliteitsmanagement-platform (100), indien gewenst door de eindgebruiker, gevoed met haar/zijn verplaatsingsgegevens (transportmodus, vertragingen, opstoppingen, etc.) door het tracken van devices en voertuigen (smartphone, gps, auto, fiets, etc.). Dit betekent dat de verantwoordelijken real-time een zicht hebben op de verplaatsingen die gemaakt worden in hun gebied, opstoppingen en files en hoeveel procent van de weggebruikers zich momenteel bijvoorbeeld met de fiets of de auto voortbeweegt. Anderzijds heeft de eindgebruiker de mogelijkheid om feedback te geven op meldingen die door het mobiliteitsmanagement-platform (100) gegenereerd worden. De communicatie-eenheid (600) van het mobiliteitsmanagement-platform (100) stuurt een ID mee met de meldingen, en kan vervolgens ook feedback verwerken. In de vorm van een ‘like’ of ‘dislike’, zodat er scores gegevens kunnen worden om de accuratesse van meldingen te bepalen, maar ook tekstboodschappen, afbeeldingen, videobeelden of structurele code die dan door de operatoren of het systeem zelf geanalyseerd kunnen worden.Secondly, the resident / traveler / end user is also actively involved in the collection of information (only if she / he wants to, of course). On the one hand, the mobility management platform (100), if desired by the end user, is fed with his / her movement data (transport mode, delays, congestion, etc.) by tracking devices and vehicles (smartphone, GPS, car, bicycle, etc.). ). This means that those responsible have a real-time view of the journeys made in their area, congestion and traffic jams and the percentage of road users currently traveling by bicycle or car, for example. On the other hand, the end user has the possibility to provide feedback on reports generated by the mobility management platform (100). The communication unit (600) of the mobility management platform (100) sends an ID with the notifications, and can then also process feedback. In the form of a "like" or "dislike", so that scores of data can be used to determine the accuracy of notifications, but also text messages, images, video images or structural code that can then be analyzed by the operators or the system itself.

Ten derde komt de informatie veel dichter bij de eindgebruiker terecht. Waar dit vroeger hoofdzakelijk algemene informatie betrof via digitale borden (VMS) en radionieuws, maakt het mobiliteitsmanagement-platform (100) en de open en modulaire architectuur het mogelijk om de informatie in alle soorten toepassingen en devices te verwerken. De informatie kan verspreid worden via apps, open data, via direct messaging services van bestaande sociale media, via smartphones, via navigatiesystemen, in voertuigen zelf en alle bestaande mogelijkheden om te informeren over mobiliteit en verkeer.Thirdly, the information is much closer to the end user. Whereas in the past this mainly concerned general information via digital signs (VMS) and radio news, the mobility management platform (100) and the open and modular architecture made it possible to process the information in all types of applications and devices. The information can be distributed via apps, open data, via direct messaging services from existing social media, via smartphones, via navigation systems, in vehicles themselves and all existing possibilities to inform about mobility and traffic.

Het mobiliteitsmanagement-platform (100) vergt bij voorkeur geen investering aan de kant van de lokale overheid, maar werkt bij voorkeur via een maandelijkse kost voor de service. Doordat er minder operatoren en geen dure hardware nodig zijn om aan verkeersmanagement te doen, zijn de kosten maar een fractie van die van een traditionele verkeerscentrale. Daarnaast kan het mobiliteitsmanagement-platform (100) heel erg snel beschikbaar gemaakt worden voor een bepaalde regio. Bovendien is het centrale mobiliteitsmanagement-platform (100) modulair en kan het constant nieuwe technologische trends implementeren, zodat elke regio over een state-of-the-art mobiliteitsmanagement-platform (100) beschikt. Ten slotte kan de prijs variabel gemaakt worden volgens bepaalde parameters. Zo kan bijvoorbeeld de lengte van het mobiliteitsnetwerk, bij voorkeur een wegennetwerk, of het aantal inwoners gebruikt worden om de maandelijkse kostprijs te bepalen, zodat het mobiliteitsmanagement-platform (100) voor elke regio betaalbaar blijft. De prijs kan ook aangepast worden aan het BNP, zodat armere landen of ontwikkelingsregio’s dezelfde mogelijkheden krijgen om aan gedegen mobiliteitsmanagement te doen.The mobility management platform (100) preferably does not require any investment on the part of the local government, but preferably works via a monthly cost for the service. Because fewer operators and no expensive hardware are required to perform traffic management, the costs are only a fraction of those of a traditional traffic center. In addition, the mobility management platform (100) can be made available very quickly for a specific region. Moreover, the central mobility management platform (100) is modular and can constantly implement new technological trends, so that every region has a state-of-the-art mobility management platform (100). Finally, the price can be made variable according to certain parameters. For example, the length of the mobility network, preferably a road network, or the number of inhabitants can be used to determine the monthly cost, so that the mobility management platform (100) remains affordable for each region. The price can also be adjusted to the GNP, so that poorer countries or developing regions have the same opportunities to do thorough mobility management.

Claims (108)

1. Een computer-geïmplementeerd mobiliteitsmanagement-platform (100) omvattend de volgende modules: een invoereenheid (200), waarbij de invoereenheid (200) één of meerdere interfaces (201-212) omvat, geconfigureerd om invoer in te lezen; een configuratie-eenheid (300), geconfigureerd om de één of meerdere interfaces (201 -212) van de invoereenheid (200) aan te sturen en/of te evalueren; een opslagsysteem (500), geconfigureerd om data op te slaan; een communicatie-eenheid (600), geconfigureerd om het mobiliteitsmanagement-platform (100) te laten communiceren naar externe toepassingen; een uitvoereenheid (700), geconfigureerd om uitvoer door te geven aan één of meerdere gebruikers, bij voorkeur waarbij de uitvoereenheid (700) een Operator Interface (703) omvat; en een dataverwerkingseenheid (400), geconfigureerd om de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) als data te verwerken, en geconfigureerd om data op te slaan in het opslagsysteem (500), en geconfigureerd om data door te geven aan de communicatie-eenheid (600) en/of de uitvoereenheid (700); waarbij de uitvoereenheid (700) een notificatie-interface (701) omvat, geconfigureerd om data te vergelijken met de voorkeur van een gebruiker, en indien relevant, data door te geven aan de gebruiker.A computer-implemented mobility management platform (100) comprising the following modules: an input unit (200), wherein the input unit (200) comprises one or more interfaces (201-212) configured to read input; a configuration unit (300) configured to control and / or evaluate the one or more interfaces (201 -212) of the input unit (200); a storage system (500) configured to store data; a communication unit (600) configured to cause the mobility management platform (100) to communicate with external applications; an output unit (700) configured to pass output to one or more users, preferably wherein the output unit (700) comprises an Operator Interface (703); and a data processing unit (400) configured to process the input from the one or more interfaces (201-212) of the input unit (200), and configured to store data in the storage system (500), and configured to pass data to the communication unit (600) and / or the output unit (700); wherein the output unit (700) comprises a notification interface (701) configured to compare data with a user's preference and, if relevant, to pass data to the user. 2. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (201) verbonden aan één of meerdere real-time navigatiesystemen en/of één of meerdere in-car systemen omvat, bij voorkeur meerdere real-time navigatiesystemen en/of meerdere in-car systemen.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (201) connected to one or more real-time navigation systems and / or one or more in-car systems, preferably several real-time navigation systems and / or multiple in-car systems. 3. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan één of meerdere real-time navigatiesystemen inleest, bij voorkeur meerdere real-time navigatiesystemen.The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input connected to one or more real-time navigation systems, preferably several real-time navigation systems. 4. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan één of meerdere in-car systemen inleest, bij voorkeur meerdere in-car systemen.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input connected to one or more in-car systems, preferably several in-car systems. 5. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan de locatie van een gebruiker inleest.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input associated with a user's location. 6. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan de snelheid van een gebruiker inleest.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input associated with a user's speed. 7. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een melding van een gebruiker inleest.The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input associated with a notification from a user. 8. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) rechtstreeks in een voertuig of in een mobiele eenheid verbonden aan de gebruiker is geïmplementeerd.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) is implemented directly in a vehicle or in a mobile unit connected to the user. 9. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (202) verbonden aan een systeem met betrekking tot wegversperringen omvat.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (202) connected to a roadblock system. 10. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een wegversperring inleest, bijvoorbeeld waarbij de wegversperring gekozen wordt uit de lijst omvattend: ongevallen, wegenwerken, evenementen, laden en lossen, geknapte bovenleidingen, omgevallen bomen, en overstromingen.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input connected to a roadblock, for example wherein the roadblock is selected from the list comprising: accidents, roadworks, events, loading and unloading, cracked overhead lines, fallen trees, and floods. 11. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een vooraf geplande wegversperring inleest.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input connected to a pre-planned roadblock. 12. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een onverwachte wegversperring inleest.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input associated with an unexpected roadblock. 13. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (203) verbonden aan reeds bestaande lokale systemen omvat.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (203) connected to pre-existing local systems. 14. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan reeds bestaande lokale systemen inleest.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input connected to pre-existing local systems. 15. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (204) verbonden aan sociale media omvat.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (204) connected to social media. 16. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan sociale media inleest.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input connected to social media. 17. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (205) verbonden aan een meteorologisch systeem omvat.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (205) connected to a meteorological system. 18. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan meteorologische informatie inleest, bij voorkeur waarbij de meteorologische informatie gekozen wordt uit de lijst omvattend: weersvoorspellingen, neerslag, wind, ijsvorming, luchtkwaliteit, regenval, temperatuur, windsnelheid, barometerwaarden, luchtvochtigheid, windrichting, en gevoelstemperatuur, bij voorkeur weersvoorspellingen, bij voorkeur temperatuursvoorspellingen, bij voorkeur neerslagvoorspellingen.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input associated with meteorological information, preferably wherein the meteorological information is selected from the list comprising: weather forecasts, precipitation, wind, ice formation, air quality , rainfall, temperature, wind speed, barometer values, humidity, wind direction, and feeling temperature, preferably weather forecasts, preferably temperature forecasts, preferably precipitation forecasts. 19. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (206) verbonden aan een verkeerslichtensysteem omvat, bij voorkeur waarbij het verkeerslichtensysteem een telsysteem of detector omvat.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (206) connected to a traffic light system, preferably wherein the traffic light system comprises a counting system or detector. 20. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een verkeerslichtensysteem inleest.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input connected to a traffic light system. 21. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (207) verbonden aan een slim telsysteem omvat.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (207) connected to a smart counting system. 22. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een slim telsysteem inleest.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input connected to a smart counting system. 23. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (208) verbonden aan een videosysteem omvat, bij voorkeur waarbij het videosysteem gekozen wordt uit de lijst omvattend: verkeerscamera’s, veiligheidscamera’s, camerasystemen ingewerkt in voertuigen, openbaar vervoer, videosystemen die inherent onderdeel uitmaken van systemen voor autonoom rijdende voertuigen, draagbare videosystemen, camerasystemen die deel uitmaken van verkeersmanagementsystemen, tunnelbewakingssystemen, en camerasystemen die deel uitmaken van weginfrastructuur en openbare verlichting.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (208) connected to a video system, preferably wherein the video system is selected from the list comprising: traffic cameras, safety cameras, camera systems incorporated in vehicles, public transport, video systems that are inherently part of autonomous vehicles, portable video systems, camera systems that are part of traffic management systems, tunnel surveillance systems, and camera systems that are part of road infrastructure and public lighting. 24. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan videobeelden inleest.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input connected to video images. 25. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (209) verbonden aan een manueel boodschappensysteem omvat.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (209) connected to a manual shopping system. 26. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan manuele boodschappen inleest.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input associated with manual messages. 27. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (210) verbonden aan een publiek transportsysteem omvat.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (210) connected to a public transportation system. 28. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer van een publiek transportsysteem in inleest, geselecteerd uit de lijst omvattend: reële doorkomsttijd, bezetting van het voertuig (aantal passagiers), wachtende passagiers aan de halte, aantal reserveringen, de richting van het voertuig, de haltes, de vertraging of voorsprong, de vorige en volgende halte met doorkomtijd, storingen, en de snelheid en/of informatie van alle sensoren aan boord, bijvoorbeeld waarbij het publiek transportsysteem een trein-, tram-, metro-, of bus-systeem omvat.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads in input from a public transportation system selected from the list comprising: real transit time, occupation of the vehicle (number of passengers), waiting passengers on the stop, number of reservations, the direction of the vehicle, the stops, the delay or lead, the previous and next stop with transit time, disruptions, and the speed and / or information of all sensors on board, for example where the public transport system is a train -, tram, metro, or bus system. 29. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (211) verbonden aan een privaat transportsysteem omvat, bijvoorbeeld waarbij het privaat transportsysteem een systeem omvat geselecteerd uit de lijst omvattend: taxi, ridesharing en carpoolsystemen, private busservices, huurwagens, huurfietsen, bootservices, en privéjets.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (211) connected to a private transportation system, for example wherein the private transportation system comprises a system selected from the list comprising: taxi, ridesharing and carpool systems, private bus services, rental cars, rental bicycles, boat services, and private jets. 30. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan de locatie, en/of bezetting, en/of beschikbaarheid van een privaat transportsysteem inleest.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input associated with the location, and / or occupation, and / or availability of a private transportation system. 31. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) een interface (212) verbonden aan een Internet of Things systeem omvat.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) comprises an interface (212) connected to an Internet of Things system. 32. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de invoereenheid (200) invoer verbonden aan een Internet of Things systeem inleest.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the input unit (200) reads input connected to an Internet of Things system. 33. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de configuratie-eenheid (300) aan één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) een waardeparameter hecht.The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the configuration unit (300) attaches a value parameter to one or more interfaces (201-212) of the input unit (200). 34. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de configuratie-eenheid (300) één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) inschakelt.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the configuration unit (300) turns on one or more interfaces (201-212) of the input unit (200). 35. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de configuratie-eenheid (300) één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) uitschakelt.The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the configuration unit (300) disables one or more interfaces (201-212) of the input unit (200). 36. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de dataverwerkingseenheid (400) de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) inleest.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the data processing unit (400) reads the input from the one or more interfaces (201-212). 37. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de dataverwerkingseenheid (400) de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) analyseert, bij voorkeur waarbij de analyse een afwijking van verwachte data inhoudt.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the data processing unit (400) analyzes the input of the one or more interfaces (201-212), preferably wherein the analysis involves a deviation from expected data. 38. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de dataverwerkingseenheid (400) geconfigureerd is om te bepalen wat er gecommuniceerd moet worden naar de communicatie-eenheid (600) en/of de uitvoereenheid (700), en/of wat er naar welke gebruikers moet gecommuniceerd worden.The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the data processing unit (400) is configured to determine what is to be communicated to the communication unit (600) and / or the output unit (700), and / or what needs to be communicated to which users. 39. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het opslagsysteem (500) geconfigureerd is voor het opslaan van data voor onmiddellijk gebruik.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the storage system (500) is configured to store data for immediate use. 40. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het opslagsysteem (500) geconfigureerd is voor het opslaan van data voor later gebruik.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the storage system (500) is configured to store data for later use. 41. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het opslagsysteem (500) geconfigureerd is om data te koppelen aan één of meerdere dataparameters, bij voorkeur waarbij de één of meerdere dataparameters gekozen worden uit de lijst omvattend: locatie, tijdstip, transportmiddel, databron, en intensiteit.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the storage system (500) is configured to link data to one or more data parameters, preferably wherein the one or more data parameters are selected from the list comprising: location, time, means of transport, data source, and intensity. 42. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de communicatie-eenheid (600) geconfigureerd is om meldingen en data van het mobiliteitsmanagement-platform (100) te communiceren naar externe toepassingen.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the communication unit (600) is configured to communicate reports and data from the mobility management platform (100) to external applications. 43. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de communicatie-eenheid (600) geconfigureerd is om feedback te ontvangen van een gebruiker of extern systeem.The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the communication unit (600) is configured to receive feedback from a user or external system. 44. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoereenheid (700) geconfigureerd is om data door te geven via een voorkeurskanaal van een eindgebruiker.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the output unit (700) is configured to transmit data through a preferred channel of an end user. 45. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoer relevante data voor een gebruiker omvat, waarbij de relevantie wordt bepaald aan de hand van de voorkeur van de gebruiker.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the output comprises relevant data for a user, the relevance being determined based on the user's preference. 46. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de communicatie-eenheid (600) en uitvoereenheid (700) als één geheel geconfigureerd zijn.The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the communication unit (600) and execution unit (700) are configured as a whole. 47. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens conclusie 46, waarbij de data wordt aangeboden als Open Data (702).The mobility management platform (100) according to claim 46, wherein the data is offered as Open Data (702). 48. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoereenheid (700) een Operator Interface (703) omvat, geconfigureerd om data in een overzicht weer te geven.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the execution unit (700) comprises an Operator Interface (703) configured to display data in an overview. 49. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoer data in een overzicht omvat.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the output comprises data in an overview. 50. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoereenheid (700) een verkeerslichteninterface (704) omvat, geconfigureerd om verkeerslichten adaptief aan te sturen.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the executing unit (700) comprises a traffic light interface (704) configured to adaptively control traffic lights. 51. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoer adaptieve sturing voor verkeerslichten omvat.The mobility management platform (100) according to any one of the preceding claims, wherein the output comprises adaptive control for traffic lights. 52. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoereenheid (700) een Digitale Verkeerssignalisatie - interface(705) omvat, geconfigureerd om digitale borden adaptief aan te sturen.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the execution unit (700) comprises a Digital Traffic Signaling interface (705) configured to adaptively control digital signs. 53. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoer adaptieve sturing voor digitale borden omvat.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the output comprises adaptive control for digital signs. 54. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoereenheid (700) een navigatie- en kaartsystemen - interface (706) omvat, geconfigureerd om een navigatiesysteem adaptief aan te sturen.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the executing unit (700) comprises a navigation and map systems interface (706) configured to adaptively control a navigation system. 55. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoer data voor navigatiesystemen omvat.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the output comprises data for navigation systems. 56. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoereenheid (700) een interface voor in-car systemen omvat, geconfigureerd om een in-car systeem adaptief aan te sturen.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the execution unit (700) comprises an interface for in-car systems configured to adaptively control an in-car system. 57. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoer data voor in-car systemen omvat.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the output comprises data for in-car systems. 58. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoereenheid (700) een Software Development Kit (708) omvat.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the execution unit (700) comprises a Software Development Kit (708). 59. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoereenheid (700) een interface voor bestaande systemen (709) omvat, geconfigureerd om bestaande mobiliteitssystemen aan te sturen.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the execution unit (700) comprises an interface for existing systems (709) configured to control existing mobility systems. 60. Het mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de uitvoer data voor bestaande systemen omvat.The mobility management platform (100) according to any of the preceding claims, wherein the output comprises data for existing systems. 61. Gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der conclusies 1 tot 60, om mobiliteit, bij voorkeur verkeer, te regelen.Use of a mobility management platform (100) according to any of claims 1 to 60, to control mobility, preferably traffic. 62. Gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der conclusies 1 tot 60, om invoer in te geven.62. Use of a mobility management platform (100) according to any of claims 1 to 60, to input. 63. Gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der conclusies 1 tot 60, om uitvoer te verkrijgen.63. Use of a mobility management platform (100) according to any of claims 1 to 60, to obtain output. 64. Gebruik van een mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der conclusies 1 tot 60, om externe toepassingen aan te sturen.Use of a mobility management platform (100) according to any of claims 1 to 60, to control external applications. 65. Een computer-geïmplementeerde werkwijze om mobiliteit, bij voorkeur verkeer, te regelen, de methode omvattend de stappen: het aanbieden van een computer-geïmplementeerd mobiliteitsmanagement-platform (100) volgens één der conclusies 1 tot 60; het inlezen van invoer in de invoereenheid (200) via één of meerdere interfaces (201-212); het aansturen en/of evalueren van de invoer door de configuratie-eenheid (300); het opslaan van data in het opslagsysteem (500); het communiceren naar externe toepassingen door de communicatie-eenheid (600); en het doorgeven van uitvoer door de uitvoereenheid (700) aan één of meerdere gebruikers, bij voorkeur waarbij de uitvoereenheid (700) een Operator Interface (703) omvat; waarbij één of meerdere stappen worden uitgevoerd door een dataverwerkingseenheid (400).A computer-implemented method of controlling mobility, preferably traffic, the method comprising the steps of: providing a computer-implemented mobility management platform (100) according to any of claims 1 to 60; reading input into the input unit (200) via one or more interfaces (201-212); controlling and / or evaluating the input by the configuration unit (300); storing data in the storage system (500); communicating to external applications by the communication unit (600); and relaying output from the output unit (700) to one or more users, preferably wherein the output unit (700) comprises an Operator Interface (703); wherein one or more steps are performed by a data processing unit (400). 66. De werkwijze volgens conclusie 65, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (201) verbonden aan één of meerdere real-time navigatiesystemen en/of één of meerdere in-car systemen door de invoereenheid (200), bij voorkeur meerdere real-time navigatiesystemen en/of meerdere in-car systemen.The method of claim 65, comprising the step of: reading in input via an interface (201) connected to one or more real-time navigation systems and / or one or more in-car systems by the input unit (200), preferably multiple real-time navigation systems and / or multiple in-car systems. 67. De werkwijze volgens één der conclusies 65 of 66, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan de locatie van een gebruiker door de invoereenheid (200).The method of any one of claims 65 or 66, comprising the step of: reading in input associated with a user's location by the input unit (200). 68. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 67, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan de snelheid van een gebruiker door de invoereenheid (200).The method of any one of claims 65 to 67, comprising the step of: reading in input associated with the speed of a user by the input unit (200). 69. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 68, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan een melding van een gebruiker door de invoereenheid (200).The method of any one of claims 65 to 68, comprising the step of: reading in input associated with a user's notification by the input unit (200). 70. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 69, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (202) verbonden aan een systeem met betrekking tot wegversperringen door de invoereenheid (200).The method of any one of claims 65 to 69, comprising the step of: reading in input via an interface (202) connected to a system with regard to roadblocks by the input unit (200). 71. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 70, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan een wegversperring door de invoereenheid (200), bijvoorbeeld waarbij de wegversperring gekozen wordt uit de lijst omvattend: ongevallen, wegenwerken, evenementen, laden en lossen, geknapte bovenleidingen, omgevallen bomen, en overstromingen.The method of any one of claims 65 to 70, comprising the step of: reading input associated with a roadblock by the input unit (200), for example wherein the roadblock is selected from the list comprising: accidents, roadworks, events, loading and unloading, broken overhead lines, fallen trees, and floods. 72. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 71, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan een vooraf geplande wegversperring door de invoereenheid (200).The method of any one of claims 65 to 71, comprising the step of: reading in input associated with a pre-planned roadblock by the input unit (200). 73. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 72, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan een onverwachte wegversperring door de invoereenheid (200).The method of any one of claims 65 to 72, comprising the step of: reading in input associated with an unexpected roadblock by the input unit (200). 74. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 73, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (203) verbonden aan reeds bestaande lokale systemen door de invoereenheid (200).The method of any one of claims 65 to 73, comprising the step of: reading input through an interface (203) connected to pre-existing local systems by the input unit (200). 75. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 74, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (204) verbonden aan sociale media door de invoereenheid (200).The method of any one of claims 65 to 74, comprising the step of: reading input through an interface (204) connected to social media by the input unit (200). 76. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 75, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (205) verbonden aan een meteorologisch systeem door de invoereenheid (200).The method of any one of claims 65 to 75, comprising the step of: reading input through an interface (205) connected to a meteorological system by the input unit (200). 77. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 76, omvattend de stap: het inlezen van invoer verbonden aan meteorologische informatie door de invoereenheid (200), bij voorkeur waarbij de meteorologische informatie gekozen wordt uit de lijst omvattend: weersvoorspellingen, neerslag, wind, ijsvorming, luchtkwaliteit, regenval, temperatuur, windsnelheid, barometerwaarden, luchtvochtigheid, windrichting, en gevoelstemperatuur, bij voorkeur weersvoorspellingen, bij voorkeur temperatuursvoorspellingen, bij voorkeur neerslagvoorspellingen.The method of any one of claims 65 to 76, comprising the step of: reading input associated with meteorological information by the input unit (200), preferably wherein the meteorological information is selected from the list comprising: weather forecasts, precipitation, wind, ice formation, air quality, rainfall, temperature, wind speed, barometer values, humidity, wind direction, and feeling temperature, preferably weather forecasts, preferably temperature forecasts, preferably precipitation forecasts. 78. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 77, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (206) verbonden aan een verkeerslichtensysteem door de invoereenheid (200), bij voorkeur waarbij het verkeerslichtensysteem een telsysteem of detector omvat.The method of any one of claims 65 to 77, comprising the step of: reading in input via an interface (206) connected to a traffic light system by the input unit (200), preferably wherein the traffic light system comprises a counting system or detector. 79. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 78, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (207) verbonden aan een slim telsysteem door de invoereenheid (200).The method of any one of claims 65 to 78, comprising the step of: reading in input via an interface (207) connected to a smart counting system by the input unit (200). 80. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 79, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (208) verbonden aan een videosysteem door de invoereenheid (200), bij voorkeur waarbij het videosysteem gekozen wordt uit de lijst omvattend: verkeerscamera’s, veiligheidscamera’s, camerasystemen ingewerkt in voertuigen, openbaar vervoer, videosystemen die inherent onderdeel uitmaken van systemen voor autonoom rijdende voertuigen, draagbare videosystemen, camerasystemen die deel uitmaken van verkeersmanagementsystemen, tunnelbewakingssystemen, en camerasystemen die deel uitmaken van weginfrastructuur en openbare verlichting.The method of any one of claims 65 to 79, comprising the step of: reading input via an interface (208) connected to a video system by the input unit (200), preferably wherein the video system is selected from the list comprising: traffic cameras , security cameras, camera systems incorporated in vehicles, public transport, video systems that are inherently part of autonomous vehicles, portable video systems, camera systems that are part of traffic management systems, tunnel surveillance systems, and camera systems that are part of road infrastructure and public lighting. 81. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 80, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (209) verbonden aan een manueel boodschappensysteem door de invoereenheid (200).The method of any one of claims 65 to 80, comprising the step of: reading input through an interface (209) connected to a manual shopping system by the input unit (200). 82. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 81, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (210) verbonden aan een publiek transportsysteem door de invoereenheid (200), bijvoorbeeld waarbij het publiek transportsysteem een trein-, tram-, metro-, of bus-systeem omvat.The method of any one of claims 65 to 81, comprising the step of: reading in input via an interface (210) connected to a public transportation system by the input unit (200), for example wherein the public transportation system is a train, tram, metro, or bus system. 83. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 82, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (211) verbonden aan een privaat transportsysteem door de invoereenheid (200), bijvoorbeeld waarbij het privaat transportsysteem een systeem omvat geselecteerd uit de lijst omvattend: taxi, ridesharing en carpoolsystemen, private busservices, huurwagens, huurfietsen, bootservices, en privéjets.The method of any one of claims 65 to 82, comprising the step of: reading in input via an interface (211) connected to a private transportation system by the input unit (200), for example wherein the private transportation system comprises a system selected from the list including: taxi, ridesharing and carpool systems, private bus services, rental cars, rental bikes, boat services, and private jets. 84. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 83, omvattend de stap: het hechten van een waardeparameter aan één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) door de configuratie-eenheid (300).The method of any one of claims 65 to 83, comprising the step of: attaching a value parameter to one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) by the configuration unit (300). 85. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 84, omvattend de stap: het inlezen van invoer via een interface (212) verbonden aan een Internet of Things systeem door de invoereenheid (200).The method of any one of claims 65 to 84, comprising the step of: reading input through an interface (212) connected to an Internet of Things system by the input unit (200). 86. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 85, omvattend de stap: het inschakelen van één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) door de configuratie-eenheid (300).The method of any one of claims 65 to 85, comprising the step of: enabling one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) by the configuration unit (300). 87. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 86, omvattend de stap: het uitschakelen van één of meerdere interfaces (201-212) van de invoereenheid (200) door de configuratie-eenheid (300).The method of any one of claims 65 to 86, comprising the step of: disabling one or more interfaces (201-212) of the input unit (200) by the configuration unit (300). 88. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 87, omvattend de stap: het inlezen van de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) door de dataverwerkingseenheid (400).The method of any one of claims 65 to 87, comprising the step of: reading in the input of the one or more interfaces (201-212) by the data processing unit (400). 89. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 88, omvattend de stap: het analyseren van de invoer van de één of meerdere interfaces (201-212) door de dataverwerkingseenheid (400), bij voorkeur waarbij de analyse de aanwezigheid of afwezigheid van een afwijking van verwachte data omvat.The method of any one of claims 65 to 88, comprising the step of: analyzing the input of the one or more interfaces (201-212) by the data processing unit (400), preferably wherein the analysis detects the presence or absence of a deviation from expected data. 90. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 89, omvattend de stap: het bepalen wat er gecommuniceerd moet worden naar de communicatie-eenheid (600) en/of de uitvoereenheid (700), en/of wat er naar welke gebruikers moet gecommuniceerd worden, door de dataverwerkingseenheid (400).The method of any one of claims 65 to 89, comprising the step of: determining what is to be communicated to the communication unit (600) and / or the output unit (700), and / or what is to be communicated to which users by the data processing unit (400). 91. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 90, omvattend de stap: het opslaan van data voor onmiddellijk gebruik door het opslagsysteem (500).The method of any one of claims 65 to 90, comprising the step of: storing data for immediate use by the storage system (500). 92. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 91, omvattend de stap: het opslaan van data voor later gebruik door het opslagsysteem (500).The method of any one of claims 65 to 91, comprising the step of: storing data for later use by the storage system (500). 93. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 92, omvattend de stap: het koppelen van data aan één of meerdere dataparameters door het opslagsysteem (500), waarbij de één of meerdere dataparameters gekozen worden uit de lijst omvattend: locatie, tijdstip, transportmiddel, databron, en intensiteit.The method of any one of claims 65 to 92, comprising the step of: linking data to one or more data parameters by the storage system (500), the one or more data parameters being selected from the list comprising: location, time, transport means , data source, and intensity. 94. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 93, omvattend de stap: het communiceren van meldingen en data naar externe toepassingen door de communicatie-eenheid (600).The method of any one of claims 65 to 93, comprising the step of: communicating notifications and data to external applications by the communication unit (600). 95. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 94, omvattend de stap: het ontvangen van feedback van een gebruiker of extern systeem door de communicatie-eenheid (600).The method of any one of claims 65 to 94, comprising the step of: receiving feedback from a user or external system by the communication unit (600). 96. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 95, omvattend de stappen: het vergelijken van data met de voorkeur van een gebruiker; en indien relevant, het doorgeven van data aan de gebruiker door een notificatie-interface (701) van de uitvoereenheid (700).The method of any one of claims 65 to 95, comprising the steps of: comparing data with a user's preference; and if relevant, relaying data to the user through a notification interface (701) of the output unit (700). 97. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 96, omvattend de stap: het doorgeven van data aan de gebruiker via een voorkeurskanaal door de uitvoereenheid (700); en het ontvangen van boodschappen door de notificatie-interface (701) van gebruikers of systemen via een voorkeurskanaal.The method of any one of claims 65 to 96, comprising the step of: transmitting data to the user via a preferred channel through the output unit (700); and receiving messages through the notification interface (701) from users or systems via a preferred channel. 98. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 97, omvattend de stap: het aanbieden van data als Open Data (702) door de uitvoereenheid (700).The method of any one of claims 65 to 97, comprising the step of: presenting data as Open Data (702) by the output unit (700). 99. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 98, omvattend de stap: het weergeven van data in een overzicht door een Operator Interface (703) in de uitvoereenheid (700).The method of any one of claims 65 to 98, comprising the step of: displaying data in an overview through an Operator Interface (703) in the output unit (700). 100. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 99, omvattend de stap: het adaptief aansturen van verkeerslichten door een verkeerslichten-interface (704) in de uitvoereenheid (700).100. The method of any one of claims 65 to 99, comprising the step of: adaptively driving traffic lights through a traffic light interface (704) in the output unit (700). 101. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 100, omvattend de stap: het adaptief aansturen van digitale borden door een Digitale Verkeerssignalisatie - interface (705) in de uitvoereenheid (700).The method of any one of claims 65 to 100, comprising the step of: adaptively driving digital signs through a Digital Traffic Signaling interface (705) in the output unit (700). 102. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 101, omvattend de stap: het adaptief aansturen van een navigatiesysteem door een navigatie- en kaartsystemen - interface (706) in de uitvoereenheid (700).The method of any one of claims 65 to 101, comprising the step of: adaptively controlling a navigation system through a navigation and map systems interface (706) in the output unit (700). 103. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 102, omvattend de stappen: het adaptief aansturen van een in-car systeem door een in-car systeem interface (707) in de uitvoereenheid (700); en het doorsturen van informatie naar een in-car systeem door een in-car systeem interface (707) in de uitvoereenheid (700).The method of any one of claims 65 to 102, comprising the steps of: adaptively controlling an in-car system through an in-car system interface (707) in the output unit (700); and forwarding information to an in-car system through an in-car system interface (707) in the output unit (700). 104. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 103, omvattend de stap: het ter beschikking van een Software Development Kit (708) om verbinding te kunnen maken met communicatie-eenheid (600).The method of any one of claims 65 to 103, comprising the step of: making a Software Development Kit (708) available to connect to a communication unit (600). 105. De werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 104, omvattend de stappen: het adaptief aansturen bestaande systemen door een interface voor bestaande systemen (709); het versturen van informatie naar bestaande systemen door een interface voor bestaande systemen (709); en het uitlezen van data of opdrachten van bestaande systemen door een interface voor bestaande systemen (709).The method of any one of claims 65 to 104, comprising the steps of: adaptively controlling existing systems through an interface for existing systems (709); sending information to existing systems through an interface for existing systems (709); and reading data or commands from existing systems through an interface for existing systems (709). 106. Computer-leesbaar medium omvattende instructies, die, wanneer uitgevoerd op een computer, de computer een werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 105 doen uitvoeren.106. A computer-readable medium comprising instructions which, when executed on a computer, cause the computer to perform a method according to any one of claims 65 to 105. 107. Datastroom omvattende instructies voor het uitvoeren van een werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 105.A data stream comprising instructions for performing a method according to any of claims 65 to 105. 108. Opslagmedium omvattende computer-leesbare instructies voor het uitvoeren van een werkwijze volgens één der conclusies 65 tot 105.A storage medium comprising computer readable instructions for performing a method according to any of claims 65 to 105.
NL2019693A 2016-10-11 2017-10-10 MOBILITY MANAGEMENT PLATFORM NL2019693B1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2016/5765A BE1024546B1 (en) 2016-10-11 2016-10-11 MOBILITY MANAGEMENT PLATFORM

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL2019693B1 true NL2019693B1 (en) 2018-04-18

Family

ID=57249621

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2019693A NL2019693B1 (en) 2016-10-11 2017-10-10 MOBILITY MANAGEMENT PLATFORM

Country Status (2)

Country Link
BE (1) BE1024546B1 (en)
NL (1) NL2019693B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
BE1024546A1 (en) 2018-03-29
BE1024546B1 (en) 2018-04-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hadi et al. Estimation of system performance and technology impacts to support future year planning
Dey et al. Future of transportation cyber-physical systems–Smart cities/regions
Kuhn et al. Active traffic management (atm) implementation and operations guide
Njord et al. Safety applications of intelligent transportation systems in Europe and Japan.
NL2019693B1 (en) MOBILITY MANAGEMENT PLATFORM
Agarwal et al. Components, Technologies, and Market of Road Traffic Management System in Global Scenarios: A Complete Study
Bunch et al. Intelligent transportation systems benefits, costs, deployment, and lessons learned desk reference: 2011 update
Plan Draft Report
Bıyık et al. Intelligent transport systems in Turkish urban environments: a comprehensive review
Smith et al. Transportation systems management and operations in smart connected communities
Vasudevan et al. Identifying real-world transportation applications using artificial intelligence (AI)-real-world AI scenarios in transportation for possible deployment
Martin et al. Traffic incident management state of the art review
Mlinarić Inteligent Traffic Control with Priority for Emergency Vehicles
Krechmer et al. Effects on intelligent transportation systems planning and deployment in a connected vehicle environment
Gordon et al. Deployment of intelligent transportation systems: A summary of the 2016 national survey results
Hu Cross-cutting studies and state-of-the-practice reviews: Archive and use of ITS-generated data
Lin Application of GIS in highway emergency response
Khalifeh RITThe Contributions of Traffic Management Centers in life Enhancement
Campisi et al. Exploring the TTMS’s impact to the accessibility of a long distance stretch using micro-simulation approach
Eshetu Evaluation of introducing light rail transit into urban median street at grade crossing (A case of Addey Ababa intersection)
Khwathisi An evaluation of intelligent transport system: a case study of the Bus Rapid Transit (BRT) Rea-Vaya in Johannesburg, South Africa
Hall et al. Transportation Systems
Dash Safety Analysis of Transportation Modes Using Data Analytics
An et al. Roadside sensor network deployment based on vehicle-infrastructure cooperative intelligent driving
Minnikhanov et al. Unified ITS Environment in the Republic of Tatarstan

Legal Events

Date Code Title Description
MM Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20221101