NL2009727A - ELECTRONIC SAVING OF POINTS OR MONEY WITHIN A SAVINGS OR LOYALTY PROGRAM. - Google Patents

ELECTRONIC SAVING OF POINTS OR MONEY WITHIN A SAVINGS OR LOYALTY PROGRAM. Download PDF

Info

Publication number
NL2009727A
NL2009727A NL2009727A NL2009727A NL2009727A NL 2009727 A NL2009727 A NL 2009727A NL 2009727 A NL2009727 A NL 2009727A NL 2009727 A NL2009727 A NL 2009727A NL 2009727 A NL2009727 A NL 2009727A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
consumer
server
data file
savings
points
Prior art date
Application number
NL2009727A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
NL2009727B1 (en
Inventor
Bart Pluis
Original Assignee
Euroclix B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to NL2009412 priority Critical
Priority to NL2009412 priority
Application filed by Euroclix B V filed Critical Euroclix B V
Priority to NL2009727A priority patent/NL2009727B1/en
Priority to NL2009727 priority
Publication of NL2009727A publication Critical patent/NL2009727A/en
Application granted granted Critical
Publication of NL2009727B1 publication Critical patent/NL2009727B1/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
    • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q30/00Commerce, e.g. shopping or e-commerce
    • G06Q30/02Marketing, e.g. market research and analysis, surveying, promotions, advertising, buyer profiling, customer management or rewards; Price estimation or determination

Description

Elektronisch sparen van punten of geld binnen een spaar- of loyaliteitsprogrammaElectronic saving of points or money within a savings or loyalty program

Achtergrond van de uitvindingBACKGROUND OF THE INVENTION

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op elektronisch sparen van punten of geldtegoeden binnen een spaar- of loyaliteitsprogramma via elektronische betalingen bij acceptanten die als partner deelnemen aan het spaar- of loyaliteitsprogramma. Meer specifiek heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze, een server en een computerprogrammaproduct voor sparen van punten of geld door een consument binnen een spaar- of loyaliteitsprogramma.The present invention relates to electronic saving of points or cash within a savings or loyalty program via electronic payments at acceptors who participate as partners in the savings or loyalty program. More specifically, the invention relates to a method, a server, and a computer program product for saving points or money by a consumer within a savings or loyalty program.

Beschrijving van de stand der techniekDescription of the prior art

Het is bekend dat consumenten kortingen kunnen ontvangen binnen een spaar- of loyaliteitsprogramma op vertoon van een klantenkaart. Airmiles en de Albert Heijn bonuskaart zijn voorbeelden van bestaande klantenkaart in Nederland. De consument dient bij de kassa zijn klantenkaart af te geven waarbij deze wordt gescand/ingelezen en wordt gekoppeld aan de kassatransactie. Een nadeel van deze klantenkaartoplossingen is dat consumenten de klantenkaart vooraf moeten aanvragen en altijd bij zich moeten hebben. Tevens zijn de transacties van de consument vaak niet anoniem, maar worden deze gekoppeld aan de identiteit en profiel van de consument. Een ander nadeel is dat bij de kassa extra randapparatuur moet worden geïnstalleerd voor het scannen van de klantenkaart en/of het verwerken van de gescande klantenkaartgegevens. Bovendien moeten caissières worden geïnstrueerd om de klantenkaart te scannen en te koppelen aan de kassatransactie.It is known that consumers can receive discounts within a savings or loyalty program on presentation of a loyalty card. Airmiles and the Albert Heijn bonus card are examples of existing loyalty cards in the Netherlands. The consumer must hand in his customer card at the checkout whereby it is scanned / read in and linked to the checkout transaction. A disadvantage of these loyalty card solutions is that consumers must request the loyalty card in advance and always have to carry it with them. In addition, the transactions of the consumer are often not anonymous, but are linked to the identity and profile of the consumer. Another disadvantage is that extra peripheral equipment must be installed at the cash register for scanning the customer card and / or processing the scanned customer card data. In addition, cashiers must be instructed to scan the customer card and link it to the cashier transaction.

Een andere bestaande oplossing voor een spaar- of loyaliteitsprogramma wordt geboden door EuroClix. Deelnemers aan dit spaarprogramma kunnen een EuroClix creditcard aanvragen. Vervolgens kan de consument met deze creditcard betalen. Daarmee bespaart de consument automatisch een percentage van het totale bedrag dat via de creditcard is betaald. Deze korting wordt maandelijks bij geschreven op het saldo van de consument. Een nadeel van deze oplossing is dat consumenten vooraf, specifiek voor deze dienst, een extra creditcard moeten aanvragen bij EuroClix. Dit vergt een doorlooptijd van enkele weken alsmede een inschatting van de kredietwaardigheid van de consument door de uitgever van de creditcard. Tevens betalen consumenten op een gegeven moment een jaarlijkse kaartbijdrage ter dekking van de kosten. En niet altijd is het voor een acceptant, die deelneemt aan het spaar- of loyaliteitsprogramma, een voordeel dat klanten met creditcards betalen, vanwege de commissies die acceptanten aan creditcard maatschappijen moeten betalen. Dus de bereidheid van acceptanten om deel te nemen aan een dergelijk spaar- of loyaliteitsprogramma is veel kleiner. Sommige acceptanten accepteren zelfs geen creditcard betalingen van bepaalde creditcard maatschappijen.Another existing solution for a savings or loyalty program is offered by EuroClix. Participants in this savings program can apply for a EuroClix credit card. The consumer can then pay with this credit card. This automatically saves the consumer a percentage of the total amount paid via the credit card. This discount is credited to the consumer's balance every month. A disadvantage of this solution is that consumers must request an extra credit card from EuroClix in advance, specifically for this service. This requires a lead time of a few weeks as well as an assessment of the creditworthiness of the consumer by the issuer of the credit card. Consumers also pay an annual card contribution at a given time to cover the costs. And it is not always for a merchant who participates in the savings or loyalty program that credit card customers pay because of the commissions that merchants have to pay to credit card companies. So the willingness of acceptors to participate in such a savings or loyalty program is much smaller. Some merchants do not even accept credit card payments from certain credit card companies.

Er is behoefte aan een oplossing voor elektronisch sparen van punten of geldtegoeden binnen een spaar- of loyaliteitsprogramma dat bovengenoemde problemen overkomt.There is a need for a solution for the electronic saving of points or money within a savings or loyalty program that overcomes the aforementioned problems.

Korte samenvatting van de uitvindingBrief summary of the invention

Het doel van de onderhavige uitvinding is het bieden van een gebruikersvriendelijke en laagdrempelige oplossing voor elektronisch sparen van punten of geld binnen een spaar-of loyaliteitsprogramma.The object of the present invention is to provide a user-friendly and easily accessible solution for electronic saving of points or money within a savings or loyalty program.

Voor het bereiken van bovengenoemd doel wordt volgens de uitvinding in een eerste aspect daarvan een werkwijze verschaft voor sparen van punten of geld door een consument binnen een spaar- of loyaliteitsprogramma. De punten of het geld worden gespaard door het uitvoeren van een elektronische betaling van een bankrekeningnummer door een consument bij een acceptant. De werkwijze omvat versturen van een eerste databestand van een server van het spaar- of loyaliteitsprogramma naar een server van een bank. Dit is bijvoorbeeld de bank van de acceptant of de bank van de consument. Het eerste databestand omvat het bankrekeningnummer van de consument, mogelijk enkel en alleen het bankrekeningnummer. De werkwijze omvat verder ontvangen van een tweede databestand van de server van de bank in de server van het spaar- of loyaliteitsprogramma. Het tweede databestand omvat data indicatief voor een cumulatief bestedingsbedrag van elektronische betalingen door het bankrekeningnummer bij de acceptant binnen een vooraf gedefinieerde periode. De werkwijze omvat verder aanpassen van een punten- of geldsaldo van de consument in de server op basis van de data in het tweede databestand. Het cumulatieve bestedingsbedrag wordt middels vooraf gedefinieerde rekenregels omgerekend tot een aantal punten of een geldbedrag dat wordt opgeteld bij het punten- of geldsaldo van de consument.To achieve the above object, according to the invention, in a first aspect thereof, a method is provided for saving points or money by a consumer within a saving or loyalty program. The points or money are saved by making an electronic payment of a bank account number by a consumer at a merchant's. The method comprises sending a first data file from a server of the savings or loyalty program to a server of a bank. This is, for example, the merchant's bank or the consumer's bank. The first data file contains the bank account number of the consumer, possibly only the bank account number. The method further comprises receiving a second data file from the server of the bank in the server of the savings or loyalty program. The second data file comprises data indicative of a cumulative spending amount of electronic payments by the bank account number with the merchant within a predefined period. The method further comprises adjusting a point or money balance of the consumer in the server based on the data in the second data file. The cumulative spending amount is converted by means of predefined calculation rules into a number of points or a sum of money that is added to the consumer's points or money balance.

In een tweede aspect van de uitvinding wordt een server van een spaar- of loyaliteitsprogramma verschaft voor sparen van punten of geld door het uitvoeren van een elektronische betaling van een bankrekeningnummer door een consument bij een acceptant. De server omvat verzendmiddelen voor verzenden van een eerste databestand naar een server van een bank. Dit is bijvoorbeeld de bank van de acceptant of de bank van de consument. Het eerste databestand omvat het bankrekeningnummer van de consument. De server omvat verder ontvangstmiddelen voor ontvangen van een tweede databestand van de server van de bank. Het tweede databestand omvat data indicatief voor een cumulatief bestedingsbedrag van elektronische betalingen door het bankrekeningnummer bij de acceptant binnen een vooraf gedefinieerde periode. De server omvat verder een processor voor aanpassen van een punten- of geldsaldo van de consument op basis van de data in het tweede databestand. De processor is geconfigureerd om het cumulatieve bestedingsbedrag middels vooraf gedefinieerde rekenregels om te rekenen tot een aantal punten of een geldbedrag dat wordt opgeteld bij het punten- of geldsaldo van de consument. De server omvat verder een geheugen voor het opslaan van het punten- of geldsaldo van de consument.In a second aspect of the invention, a server of a savings or loyalty program is provided for saving points or money by performing an electronic payment of a bank account number by a consumer at a merchant. The server comprises sending means for sending a first data file to a server of a bank. This is, for example, the merchant's bank or the consumer's bank. The first data file contains the bank account number of the consumer. The server further comprises receiving means for receiving a second data file from the bank's server. The second data file comprises data indicative of a cumulative spending amount of electronic payments by the bank account number with the merchant within a predefined period. The server further comprises a processor for adjusting a consumer's points or money balance based on the data in the second data file. The processor is configured to convert the cumulative spending amount through predefined calculation rules into a number of points or a sum of money that is added to the consumer's points or cash balance. The server further comprises a memory for storing the consumer's points or money balance.

In een derde aspect van de uitvinding wordt een computerprogrammaproduct verschaft voor sparen van punten of geld door een consument binnen een spaar- of loyaliteitsprogramma. De punten of het geld worden gespaard door het uitvoeren van een elektronische betaling van een bankrekeningnummer door een consument bij een acceptant. Het computerprogrammaproduct omvat computercodedelen welke, indien deze worden uitgevoerd door een processor, zijn ingericht voor het uitvoeren van een of meerdere stappen van de bovengenoemde werkwijze.In a third aspect of the invention, a computer program product is provided for saving points or money by a consumer within a savings or loyalty program. The points or money are saved by making an electronic payment of a bank account number by a consumer at a merchant's. The computer program product comprises computer code parts which, if executed by a processor, are adapted to perform one or more steps of the above method.

Aldus is het mogelijk om deel te nemen aan een spaar-of loyaliteitsprogramma enkel op basis van het rekeningnummer van de consument dat wordt gebruikt bij de elektronische betaling. Er is geen klantenkaart of creditcard nodig naast het rekeningnummer, bij de acceptant op locatie is naast de al aanwezige pinbetaalautomaat geen extra randapparatuur nodig en een caissière hoeft niets anders te doen dan het uitvoeren van de pintransactie.It is thus possible to participate in a savings or loyalty program only on the basis of the account number of the consumer that is used in the electronic payment. No customer card or credit card is required in addition to the account number, at the on-site merchant no additional peripheral equipment is required in addition to the existing ATM payment machine and a cashier does not have to do anything else but carry out the PIN transaction.

In de uitvoeringsvorm van conclusies 2 en 7 kan het spaarsaldo van meerdere consumenten tegelijkertijd worden bij gewerkt.In the embodiment of claims 2 and 7, the savings balance of several consumers can be updated simultaneously.

In de uitvoeringsvorm van conclusies 3 en 8 kan het spaarsaldo voor meerdere acceptanten tegelijkertijd worden bij gewerkt.In the embodiment of claims 3 and 8, the savings balance for several acceptors can be updated simultaneously.

In de uitvoeringsvorm van conclusies 4 en 9 kan rekening gehouden worden met het moment van betaling bij het bepalen van het aantal gespaarde punten of de hoeveelheid gespaard geld.In the embodiment of claims 4 and 9, the moment of payment can be taken into account when determining the number of points saved or the amount of money saved.

In de uitvoeringsvorm van conclusies 5 en 10 kan de consument zich aanmelden bij het spaar- of loyaliteitsprogramma.In the embodiment of claims 5 and 10, the consumer can register with the savings or loyalty program.

De uitvinding heeft als voordeel dat het elektronisch sparen van punten of geldtegoeden binnen een spaar- of loyaliteitsprogramma door middel van het doen van elektronische betalingen bij deelnemende bedrijven zeer laagdrempelig en gebruikersvriendelijk gebeurt, zowel voor de consument als voor de deelnemende bedrijven. De consument kan zich ter plekke aanmelden via bijvoorbeeld mobiel internet en er is geen klant- of creditkaart nodig door de koppeling met het bankrekeningnummer waarmee de elektronische betaling plaatsvindt. De acceptant die als partner aan het spaar- of loyaliteitsprogramma deelneemt, hoeft geen apparatuur bij de kassa (anders dan de reeds aanwezige pinbetaalautomaat) te installeren en/of caissières te instrueren. De privacy van de consument is gewaarborgd doordat individuele transacties niet hoeven te worden gekoppeld aan de identiteit en/of profiel van de consument.The invention has the advantage that the electronic saving of points or money within a savings or loyalty program by means of making electronic payments at participating companies is very easily accessible and user-friendly, both for the consumer and for the participating companies. The consumer can register on the spot via, for example, mobile internet and no customer or credit card is required due to the link with the bank account number with which the electronic payment takes place. The merchant who participates as a partner in the savings or loyalty program does not have to install any equipment at the cash register (other than the existing ATM payment machine) and / or instruct cashiers. The privacy of the consumer is guaranteed because individual transactions do not have to be linked to the identity and / or profile of the consumer.

Korte beschrijving van de tekeningenBrief description of the drawings

De werkwijze, de server en het computerprogramma volgens de onderhavige uitvinding worden verder beschreven onder verwijzing naar de bijgaande tekeningen waarin:The method, server and computer program of the present invention are further described with reference to the accompanying drawings in which:

Fig.l toont een voorbeeld van een architectuur voor een pinbetalingsproces;Fig. 1 shows an example of an architecture for a pin payment process;

Fig.2 toont een voorbeeld van een architectuur voor de koppeling tussen een pinbetaling en een spaar- of loyaliteitsprogramma volgens de uitvinding;Fig. 2 shows an example of an architecture for the connection between a pin payment and a savings or loyalty program according to the invention;

Fig.3 toont een voorbeeld van een werkwijze volgens de uitvinding; enFig. 3 shows an example of a method according to the invention; and

Fig.4 toont een vereenvoudigde weergave van een uitvoeringsvorm van een server van een spaar- of loyaliteitsprogramma volgens de uitvinding.Fig. 4 shows a simplified representation of an embodiment of a server of a savings or loyalty program according to the invention.

Gedetailleerde beschrijvingDetailed description

De uitvinding heeft betrekking op het koppelen van enerzijds korting of spaaracties (al dan niet via punten die kunnen worden omgewisseld voor geld of cadeaus) binnen een spaar- of loyaliteitsprogramma aan anderzijds elektronische betalingen (waaronder pinbetalingen en andere elektronische bankbetalingen zoals betaling met mobiel of via internet bankieren) door consumenten bij een acceptant die als partner/marktpartij deelneemt aan het spaar- of loyaliteitsprogramma.The invention relates to linking discounts or savings campaigns (whether or not via points that can be exchanged for money or gifts) within a savings or loyalty program to electronic payments (including PIN payments and other electronic bank payments such as payment by mobile or via internet banking) by consumers at an acceptor who participates as a partner / market party in the savings or loyalty program.

De uitvinding gezien vanuit het perspectief van de consument werkt als volgt. De consument meldt zich als deelnemer aan bij een spaar- of loyaliteitsprogramma. Dit spaar- of loyaliteitsprogramma biedt kortingen als de consument elektronische betalingen uitvoert bij marktpartijen (bijvoorbeeld online of offline retailers, musea, horeca) die als partner zijn aangesloten bij het spaar- of loyaliteitsprogramma. Bij aanmelding als deelnemer dient de consument een bankrekeningnummer op te geven waarvandaan de betaling wordt afgeschreven. Na aanmelding (deze aanmelding kan vooraf of ter plekke in een winkel worden gedaan door middel van mobiel internet of met een ander aan het internet verbonden apparatuur) ontvangt de consument automatisch kortingen binnen het spaar- of loyaliteitsprogramma als de consument elektronisch betalingen uitvoert bij de acceptant die is aangesloten bij het spaar- of loyaliteitsprogramma.The invention viewed from the consumer's perspective works as follows. The consumer registers as a participant in a savings or loyalty program. This savings or loyalty program offers discounts if the consumer makes electronic payments at market parties (for example, online or offline retailers, museums, the hospitality industry) who are affiliated as partners with the savings or loyalty program. When registering as a participant, the consumer must provide a bank account number from which the payment will be debited. After registration (this registration can be done in advance or on the spot in a shop by means of mobile internet or with other equipment connected to the internet) the consumer automatically receives discounts within the savings or loyalty program if the consumer makes electronic payments with the merchant who is affiliated with the savings or loyalty program.

De korting is in de vorm van punten of geld en deze wordt bijgeschreven op het saldo van de consument binnen het spaar of loyaliteitsprogramma. De korting kan afhangen van de hoogte van het transactiebedrag en kan verschillen per acceptant.The discount is in the form of points or money and this is credited to the consumer's balance within the savings or loyalty program. The discount can depend on the amount of the transaction amount and can vary per merchant.

In de uitvoeringsvorm zoals schematisch is weergegeven in Fig.l vindt de elektronische betaling plaats met een pinpas 1 en een pinbetaalautomaat 2. De uitvinding is hier niet toe beperkt en kan worden gebruikt bij andere vormen van elektronische betaling. De pijlen in Fig.l geven informatie-of datastromen aan tussen de getoonde elementen.In the embodiment as schematically shown in Fig. 1, the electronic payment takes place with a debit card 1 and a debit card payment machine 2. The invention is not limited thereto and can be used with other forms of electronic payment. The arrows in Fig. 1 indicate information or data flows between the elements shown.

Een consument koopt producten of diensten van een acceptant en betaalt elektronisch. Dit kan via internet (elektronisch banking), via mobiel of zoals weergegeven in Fig.l met een pinpas 1 en een pinbetaalautomaat 2. Belangrijk kenmerk is dat het geldbedrag altijd wordt afgeschreven van de betaalrekening die de consument heeft ingevoerd tijdens het aanmelden bij het spaar- of loyaliteitsprogramma.A consumer buys products or services from a merchant and pays electronically. This can be done via the internet (electronic banking), via mobile or as shown in Fig. 1 with a debit card 1 and an ATM payment machine 2. An important characteristic is that the amount of money is always debited from the payment account that the consumer has entered when registering with the savings - or loyalty program.

De consument gebruikt de pinpas 1 en plaatst deze in de pinbetaalautomaat 2. De communicatie tussen pinpas 1 en betaalautomaat 2 is weergegeven met pijl 11. Na het intoetsen van de pincode door de consument en het invoeren van het af te rekenen bedrag door de acceptant, vraagt de terminal 2 om een accordering van de transactie door de consument (druk op 'JA'). De betaalautomaat 2 verstuurt een autorisatieverzoek 12 voor de betaling aan een server van de bank 3 van de consument. Na autorisatie van de transactie volgt het autorisatieverzoek met antwoord 13 dezelfde weg terug naar de terminal 2. De pinbetaalautomaat 2 toont nu bijvoorbeeld de melding: "U heeft betaald". Alle geslaagde transactiegegevens 14 worden op vooraf bepaalde momenten, bijvoorbeeld dagelijkse, aangeboden aan een clearing house 4. Het clearing house 4 verzamelt en herverdeelt de ontvangen transactiegegevens 14,15 (de clearing) tussen de bank 3 van de consument en de bank 5 van de acceptant, voorafgaand aan de financiële afrekening van een transactie. De bank 3 van de consument debiteert daarna de rekening van de consument en de bank 5 van de acceptant crediteert de rekening van de acceptant.The consumer uses the debit card 1 and places it in the pin payment machine 2. The communication between debit card 1 and payment machine 2 is indicated with arrow 11. After entering the pin code by the consumer and entering the amount to be settled by the merchant, the terminal 2 asks for approval of the transaction by the consumer (press 'YES'). The payment terminal 2 sends an authorization request 12 for payment to a server of the consumer's bank 3. After authorization of the transaction, the authorization request with response 13 follows the same route back to the terminal 2. The PIN payment terminal 2 now for example displays the message: "You have paid". All successful transaction data 14 are presented to a clearing house 4 at predetermined times, for example daily,. The clearing house 4 collects and redistributes the received transaction data 14,15 (the clearing) between the bank 3 of the consumer and the bank 5 of the acceptor, prior to the financial settlement of a transaction. The bank 3 of the consumer then debits the account of the consumer and the bank 5 of the acceptor credits the account of the acceptor.

Elke elektronische betaling, ongeacht hoe deze plaatsvond, leidt uiteindelijk tot een transactie tussen de bank 3 van de consument en de bank 5 van de acceptant. De bank 5 van de acceptant en/of de bank 3 van de consument registreert en bewaart het transactiebedrag en het betaalrekeningnummer van de consument als transactiegegevens.Every electronic payment, regardless of how it was made, ultimately leads to a transaction between the bank 3 of the consumer and the bank 5 of the merchant. The bank 5 of the merchant and / or the bank 3 of the consumer registers and stores the transaction amount and the payment account number of the consumer as transaction data.

De uitvoeringsvorm zoals schematisch is weergegeven in Fig.2 laat zien hoe een koppeling kan worden gelegd tussen de elektronische betalingen die een consument aan een acceptant doet (bijvoorbeeld in een specifieke periode) en de punten/kortingen die de consument als deelnemer aan het spaar-of loyaliteitsprogramma daarmee ontvangt. De pijlen in Fig.2 geven informatie- of datastromen aan tussen de getoonde elementen.The embodiment as schematically shown in Fig. 2 shows how a link can be made between the electronic payments that a consumer makes to an acceptor (for example in a specific period) and the points / discounts that the consumer as a participant in the savings scheme or receive a loyalty program with it. The arrows in Fig. 2 indicate information or data flows between the elements shown.

In de uitvoeringsvorm van Fig.2 wordt een koppeling gelegd tussen de elektronische betaling bij een acceptant in een specifieke periode en de punten/kortingen die de consument als deelnemer van het spaar- of loyaliteitsprogramma daarmee ontvangt.In the embodiment of Fig. 2, a link is made between the electronic payment at an acceptor in a specific period and the points / discounts that the consumer receives as a participant in the savings or loyalty program therewith.

Als de consument bij het spaar- of loyaliteitsprogramma wil sparen door het doen van elektronische betalingen bij acceptanten die als partner zijn aangesloten bij het spaar- of loyaliteitsprogramma, dan kan de consument zich met een computer, tablet, mobiel of andere met het internet verbonden apparatuur 6 aanmelden voor deze dienst bij het spaar- of loyaliteitsprogramma.If the consumer wants to save with the savings or loyalty program by making electronic payments with acceptors who are affiliated as partners with the savings or loyalty program, then the consumer can use a computer, tablet, mobile or other equipment connected to the internet. 6 register for this service with the savings or loyalty program.

Aanmelding kan vooraf worden gedaan, maar is ook mogelijk als de consument zich op locatie bevindt, bijvoorbeeld in een winkel van een acceptant die als partner deelneemt aan het spaar- of loyaliteitsprogramma en kortingen aanbiedt aan consumenten. Zowel bestaande leden als niet leden van het spaar- of loyaliteitsprogramma kunnen zich op locatie voor deze dienst aanmelden via een vaste of een mobiele internet verbinding.Registration can be done in advance, but is also possible if the consumer is on location, for example in a shop of an acceptor who participates as a partner in the savings or loyalty program and offers discounts to consumers. Both existing members and non-members of the savings or loyalty program can register for this service on location via a fixed or a mobile internet connection.

De consument dient bij aanmelding voor deze dienst bij het spaar- of loyaliteitsprogramma het banknummer 22 op te geven van zijn betaalrekening die wordt gebruikt bij de elektronische betalingen. Het bankrekeningnummer 22 wordt opgeslagen in een server 8 van het spaar- of loyaliteitsprogramma. In dezelfde aanmeldingssessie wordt de aanmelding door het spaar- of loyaliteitsprogramma bevestigd door de server 8 en wordt in de server 8 een nieuw account aangemaakt (bij een nieuw lid) of een bestaand account bewerkt (bij een bestaand lid). Tevens wordt de bevestiging 23 voor deelname aan de dienst verstuurd door de server 8 van het spaar- of loyaliteitsprogramma naar een opgegeven contactadres van het (nieuwe) lid. De bevestiging 23 wordt bijvoorbeeld verstuurd per email of SMS of willekeurige andere manier naar het door de consument gebruikte apparaat 6 of willekeurige andere bestemming.When registering for this service, the consumer must state the bank number 22 of his payment account used for electronic payments in the savings or loyalty program. The bank account number 22 is stored in a server 8 of the savings or loyalty program. In the same registration session, the registration by the savings or loyalty program is confirmed by the server 8 and a new account is created in the server 8 (with a new member) or an existing account is edited (with an existing member). The confirmation 23 for participation in the service is also sent by the server 8 of the savings or loyalty program to a specified contact address of the (new) member. The confirmation 23 is, for example, sent by e-mail or SMS or by any other means to the device 6 or any other destination used by the consumer.

Vanaf het moment van aanmelden neemt de consument deel aan de dienst van het spaar- of loyaliteitsprogramma waarbij punten of geld kunnen worden gespaard bij het uitvoeren van elektronische betalingen bij acceptanten die zijn aangesloten bij het spaar- of loyaliteitsprogramma. Bij de aanmelding geeft de consument bij voorkeur de expliciete toestemming aan het spaar- of loyaliteitsprogramma om zijn bankrekeningnummer 22 van zijn betaalrekening te delen met de banken 5 van acceptanten en/of met de bank 3 van de consument met als enig doel om te traceren welk bedrag de consument elektronisch heeft betaald (bijvoorbeeld in een specifieke periode en per acceptant) aan acceptanten die zijn aangesloten als partner bij het spaar- of loyaliteitsprogramma.From the moment of registration, the consumer takes part in the service of the savings or loyalty program, whereby points or money can be saved when making electronic payments with acceptors who are members of the savings or loyalty program. When registering, the consumer preferably gives explicit permission to the savings or loyalty program to share his bank account number 22 of his checking account with the banks 5 of merchants and / or with the bank 3 of the consumer for the sole purpose of tracing what amount the consumer has paid electronically (for example in a specific period and per merchant) to merchants who are affiliated as partners in the savings or loyalty program.

In het voorbeeld van Fig.2 voert de consument een elektronische betaling 24 uit met een pinpas 1. De transactiegegevens 25 (waaronder het bankrekeningnummer en transactiebedrag, en optioneel datum, tijd, identificatie van het filiaal van de acceptant en/of identificatie of nummer van betaalautomaat) worden geregistreerd en uiteindelijk via het proces zoals beschreven in Fig.l opgeslagen bij de bank 5 van de acceptant. Het is mogelijk dat de transactiegegevens 25 tevens en/of in plaats van bij de bank 5 van de acceptant worden opgeslagen bij de bank 3 van de consument.In the example of Fig. 2, the consumer makes an electronic payment 24 with a debit card 1. The transaction data 25 (including the bank account number and transaction amount, and optionally date, time, identification of the merchant's branch and / or identification or number of payment terminal) are registered and ultimately stored at the merchant's bank 5 via the process as described in Fig. 1. It is possible that the transaction data 25 is also and / or instead of being stored at the merchant's bank 5 at the consumer's bank 3.

Periodiek stuurt de server 8 van het spaar- of loyaliteitsprogramma een (bij voorkeur versleuteld) bestand 26 met enkel de bankrekeningnummers van deelnemende consumenten naar een server van de bank 5 van de acceptant en/of de server van de bank 3 van de consument. De acceptant heeft zijn bank 5 toestemming gegeven en/of de consument heeft zijn bank 3 toestemming gegeven om dit bestand te vergelijken met een bestand van bankrekeningnummers van alle transacties bij de acceptant of transacties in een specifieke periode. Voor alleen die bankrekeningnummers die voorkomen in beide bestanden wordt per bankrekeningnummer aan de server 8 van het spaar- of loyaliteitsprogramma teruggekoppeld het bestedingsbedrag, en/of datum en tijd van de transactie 27.Periodically, the server 8 of the savings or loyalty program sends a (preferably encrypted) file 26 with only the bank account numbers of participating consumers to a server of the merchant's bank 5 and / or the server of the consumer's bank 3. The merchant has given his bank 5 permission and / or the consumer has given his bank 3 permission to compare this file with a file of bank account numbers of all transactions with the merchant or transactions in a specific period. For only those bank account numbers that exist in both files, the spending amount, and / or date and time of the transaction 27 are fed back per server account number to the server 8 of the savings or loyalty program.

Het verrijkte bestand 27 van bankrekeningnummers en de transactiegegevens (bedrag en/of datum en tijd) worden verwerkt door de server 8 van het spaar- of loyaliteitsprogramma. Op basis van deze gegevens worden op basis van vooraf gedefinieerde rekenregels punten of geldtegoed bij geschreven op het saldo van de consument binnen het spaar- of loyaliteitsprogramma. Dit saldo wordt bij voorkeur bij gehouden in de server 8. Het saldo kan door de consument worden ingewisseld voor cadeaus of geld. Bij inwisseling van een geldtegoed wordt het geld uitgekeerd op hetzelfde bankrekeningnummer 22 van de consument die bij aanmelding voor de dienst is opgegeven.The enriched file 27 of bank account numbers and the transaction data (amount and / or date and time) are processed by the server 8 of the savings or loyalty program. Based on this data, points or money are added to the consumer's balance within the savings or loyalty program based on predefined calculation rules. This balance is preferably kept in the server 8. The balance can be exchanged by the consumer for gifts or money. When redeeming money, the money is paid to the same bank account number 22 of the consumer that was specified when registering for the service.

Fig.3 toont de stappen van de werkwijze van een uitvoeringsvorm van de uitvinding. In stap 101 wordt een eerste databestand 26 van de server 8 van het spaar- of loyaliteitsprogramma naar de server van de bank 5 van de acceptant en/of de server van de consument 3 verstuurd. Het databestand 26 omvattende het bankrekeningnummer 22 van de consument. In stap 102 wordt een tweede databestand 27 ontvangen van de server van de bank 3 of 5 in de server 8 van het spaar- of loyaliteitsprogramma. Het tweede databestand 27 omvattende data indicatief voor een cumulatief bestedingsbedrag van elektronische betalingen door het bankrekeningnummer 22 bij de acceptant binnen een vooraf gedefinieerde periode. In stap 103 wordt het punten- of geldsaldo van de consument aangepast in de server 8 op basis van de data in het tweede databestand 27. Het cumulatieve bestedingsbedrag wordt hierbij middels vooraf gedefinieerde rekenregels omgerekend tot een aantal punten of een geldbedrag dat wordt opgeteld bij het punten- of geldsaldo van de consument. Optioneel wordt in stap 104 in de server 8 het aanmeldingsverzoek ontvangen voor het spaar- of loyaliteitsprogramma van een consumentenapparaat 6. Het aanmeldingsverzoek omvattende data indicatief voor het bankrekeningnummer 22 van de consument.Figure 3 shows the steps of the method of an embodiment of the invention. In step 101, a first data file 26 is sent from the server 8 of the savings or loyalty program to the server of the bank 5 of the merchant and / or the server of the consumer 3. The data file 26 comprising the bank account number 22 of the consumer. In step 102, a second data file 27 is received from the server of the bank 3 or 5 in the server 8 of the savings or loyalty program. The second data file 27 comprising data indicative of a cumulative spending amount of electronic payments by the bank account number 22 at the merchant within a predefined period. In step 103, the consumer's points or money balance is adjusted in the server 8 based on the data in the second data file 27. The cumulative spending amount is herein converted into a number of points or a sum of money added to the number by means of predefined calculation rules. consumer's points or cash balance. Optionally, in step 104, the server 8 receives the sign-in request for the savings or loyalty program of a consumer device 6. The sign-in request comprising data indicative of the consumer's bank account number 22.

Fig.4 is een vereenvoudigde weergave van een uitvoeringsvorm van de server 8 van het spaar- of loyaliteitsprogramma. De server 8 bevat verzendmiddelen 201 voor verzenden van het eerste databestand 26 naar een server van een bank 5 van de acceptant en/of een bank 3 van de consument. Het eerste databestand 26 omvat het bankrekeningnummer 22 van de consument. De server 8 bevat verder ontvangstmiddelen 202 voor ontvangen van een tweede databestand 27 van de server van de bank 3 of 5. Het tweede databestand 27 omvat data indicatief voor een cumulatief bestedingsbedrag van elektronische betalingen door het bankrekeningnummer 22 bij de acceptant binnen een vooraf gedefinieerde periode. De server 8 bevat verder een processor 203 voor het aanpassen van het punten- of geldsaldo van de consument op basis van de data in het tweede databestand. De processor is hiervoor geconfigureerd om het cumulatieve bestedingsbedrag middels vooraf gedefinieerde rekenregels om te rekenen tot een aantal punten of een geldbedrag dat wordt opgeteld bij het punten- of geldsaldo van de consument. Het punten- of geldsaldo van de consument wordt opgeslagen in een geheugen 204, bijvoorbeeld in de vorm van een database of een bestand in een opslagmedium.Fig. 4 is a simplified representation of an embodiment of the server 8 of the savings or loyalty program. The server 8 comprises sending means 201 for sending the first data file 26 to a server of a bank 5 of the acceptor and / or a bank 3 of the consumer. The first data file 26 comprises the bank account number 22 of the consumer. The server 8 further comprises receiving means 202 for receiving a second data file 27 from the server of the bank 3 or 5. The second data file 27 comprises data indicative of a cumulative spending amount of electronic payments by the bank account number 22 at the merchant within a predefined period . The server 8 further comprises a processor 203 for adjusting the consumer's point or money balance based on the data in the second data file. The processor is configured for this to convert the cumulative spending amount into predefined calculation rules into a number of points or a sum of money that is added to the consumer's points or money balance. The consumer's points or money balance is stored in a memory 204, for example in the form of a database or a file in a storage medium.

Om misbruik te voorkomen kunnen beperkingen worden gesteld aan de frequentie waarmee bankrekeningnummers door consumenten kunnen worden gewijzigd bij het spaar- of loyaliteitsprogramma. Het is mogelijk dat er beperkingen worden gesteld aan het aantal deelnemers per bankrekeningnummer.To prevent abuse, restrictions can be imposed on the frequency with which bank account numbers can be changed by consumers in the savings or loyalty program. It is possible that restrictions are imposed on the number of participants per bank account number.

Het unieke en inventieve aan de uitvinding is dat de consument geen klantenkaart of creditcard meer nodig heeft voor deelname aan het spaar- of loyaliteitsprogramma. De consument kan zelfs ter plekke in een winkel via bijvoorbeeld mobiel internet zich aanmelden voor het spaar- of loyaliteitsprogramma. Bij de acceptant op locatie is naast de al aanwezige pinbetaalautomaat 2 geen extra randapparatuur nodig. Een caissière hoeft niets anders te doen dan het uitvoeren van de pintransactie. Het traceren van welke consument hoeveel heeft besteed bij welke marktpartij vindt plaats zonder dat de acceptant of de bank van de acceptant en/of de bank van de consument privacy gevoelige bankgegevens of individuele transactiegegevens verstrekt aan het spaar- of loyaliteitsprogramma. Tevens worden de individuele transacties van de consument niet gekoppeld aan zijn/haar identiteit en profiel, maar slechts het transactiebedrag en eventueel datum en tijd.The unique and inventive feature of the invention is that the consumer no longer needs a customer card or credit card to participate in the savings or loyalty program. Consumers can even register for the savings or loyalty program on the spot in a store via, for example, mobile internet. At the on-site acceptor, no additional peripheral equipment is required in addition to the existing PIN payment terminal 2. A cashier does not have to do anything else but carry out the PIN transaction. The tracing of which consumer has spent how much at which market party takes place without the merchant or merchant's bank and / or consumer's bank providing privacy sensitive bank details or individual transaction data to the savings or loyalty program. In addition, the individual transactions of the consumer are not linked to his / her identity and profile, but only the transaction amount and possibly the date and time.

Claims (11)

1. Een werkwijze voor sparen van punten of geld door een consument binnen een spaar- of loyaliteitsprogramma, waarbij de punten of het geld worden gespaard door het uitvoeren van een elektronische betaling van een bankrekeningnummer (22) door een consument bij een acceptant, de werkwijze omvattende: versturen (101) van een eerste databestand (26) van een server (8) van het spaar- of loyaliteitsprogramma naar een server van een bank (3,5), het eerste databestand (26) omvattende het bankrekeningnummer (22) van de consument; ontvangen (102) van een tweede databestand (27) van de server van de bank (3,5) in de server (8) van het spaar- of loyaliteitsprogramma, het tweede databestand (27) omvattende data indicatief voor een cumulatief bestedingsbedrag van elektronische betalingen door het bankrekeningnummer (22) bij de acceptant binnen een vooraf gedefinieerde periode; en aanpassen (103) van een punten- of geldsaldo van de consument in de server (8) op basis van de data in het tweede databestand (27), waarbij het cumulatieve bestedingsbedrag middels vooraf gedefinieerde rekenregels wordt omgerekend tot een aantal punten of een geldbedrag dat wordt opgeteld bij het punten- of geldsaldo van de consument.1. A method for saving points or money by a consumer within a savings or loyalty program, wherein the points or money are saved by making an electronic payment of a bank account number (22) by a consumer at an acceptor, the method comprising: sending (101) a first data file (26) from a server (8) of the savings or loyalty program to a server of a bank (3,5), the first data file (26) comprising the bank account number (22) of the consumer; receiving (102) a second data file (27) from the bank's server (3,5) in the server (8) of the savings or loyalty program, the second data file (27) comprising data indicative of a cumulative spending amount of electronic payments by the bank account number (22) at the merchant within a predefined period; and adjusting (103) a consumer's point or money balance in the server (8) based on the data in the second data file (27), the cumulative spending amount being converted into a number of points or a cash amount by means of predefined calculation rules that is added to the consumer's points or cash balance. 2. De werkwijze volgens conclusie 1, waarin het eerste databestand (26) twee of meer rekeningnummers omvat van twee of meer consumenten, en waarin het tweede databestand (27) voor elk van de twee of meer rekeningnummers data omvat indicatief voor het cumulatief bestedingsbedrag van elektronische betalingen door het bankrekeningnummer bij de acceptant binnen de vooraf gedefinieerde periode.The method of claim 1, wherein the first data file (26) comprises two or more account numbers from two or more consumers, and wherein the second data file (27) comprises data indicative of the cumulative spending amount of each of the two or more account numbers of electronic payments through the bank account number at the merchant within the predefined period. 3. De werkwijze volgens conclusie 1 of conclusie 2, waarin de data in het tweede databestand (27) gerelateerd is aan elektronische betalingen bij twee of meer acceptanten.The method of claim 1 or claim 2, wherein the data in the second data file (27) is related to electronic payments at two or more acceptors. 4. De werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies, waarin het tweede databestand (27) verder data omvat indicatief voor een datum, tijd, filiaalidentificatie en/of nummer van betaalautomaat van elk van de individuele transacties binnen het cumulatieve bestedingsbedrag, en waarin de server (8) de data indicatief voor de datum, tijd, filiaalidentificatie en/of nummer van betaalautomaat van elk van de individuele transacties gebruikt bij het aanpassen van het punten- of geldsaldo van de consument.The method according to any of the preceding claims, wherein the second data file (27) further comprises data indicative of a date, time, branch identification and / or terminal number of each of the individual transactions within the cumulative spending amount, and wherein the server (8) the data indicative of the date, time, branch identification and / or terminal number of each of the individual transactions used to adjust the consumer's points or cash balance. 5. De werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies, verder omvattende: ontvangen (104) van een aanmeldingsverzoek voor het spaar- of loyaliteitsprogramma in de server (8) van een consumentenapparaat (6), het aanmeldingsverzoek omvattende data indicatief voor het bankrekeningnummer (22) van de consument.The method of any one of the preceding claims, further comprising: receiving (104) a log-in request for the savings or loyalty program in the server (8) of a consumer device (6), the log-in request comprising data indicative of the bank account number (22) ) of the consumer. 6. Een server (8) van een spaar- of loyaliteitsprogramma voor sparen van punten of geld door het uitvoeren van een elektronische betaling van een bankrekeningnummer (22) door een consument bij een acceptant, de server (8) omvattende: verzendmiddelen (201) voor verzenden van een eerste databestand (26) naar een server van een bank (3,5), het eerste databestand (26) omvattende het bankrekeningnummer (22) van de consument; ontvangstmiddelen (202) voor ontvangen van een tweede databestand (27) van de server van de bank (3,5), het tweede databestand (27) omvattende data indicatief voor een cumulatief bestedingsbedrag van elektronische betalingen door het bankrekeningnummer (22) bij de acceptant binnen een vooraf gedefinieerde periode; een processor (203) voor aanpassen van een punten- of geldsaldo van de consument op basis van de data in het tweede databestand (27), waarbij de processor is geconfigureerd om het cumulatieve bestedingsbedrag middels vooraf gedefinieerde rekenregels om te rekenen tot een aantal punten of een geldbedrag dat wordt opgeteld bij het punten- of geldsaldo van de consument; en een geheugen (204) voor het opslaan van het punten-of geldsaldo van de consument.A server (8) of a savings or loyalty program for saving points or money by making an electronic payment of a bank account number (22) by a consumer at an acceptor, the server (8) comprising: sending means (201) for sending a first data file (26) to a server of a bank (3,5), the first data file (26) comprising the bank account number (22) of the consumer; receiving means (202) for receiving a second data file (27) from the server of the bank (3,5), the second data file (27) comprising data indicative of a cumulative spending amount of electronic payments by the bank account number (22) at the merchant within a predefined period; a processor (203) for adjusting a consumer's point or money balance based on the data in the second data file (27), the processor being configured to convert the cumulative spending amount into a number of points through predefined calculation rules or an amount of money that is added to the consumer's points or money balance; and a memory (204) for storing the consumer's points or money balance. 7. De server (8) volgens conclusie 6, waarin het eerste databestand (26) twee of meer rekeningnummers omvat van twee of meer consumenten, en waarin het tweede databestand (27) voor elk van de twee of meer rekeningnummers data omvat indicatief voor het cumulatief bestedingsbedrag van elektronische betalingen door het bankrekeningnummer bij de acceptant binnen de vooraf gedefinieerde periode.The server (8) of claim 6, wherein the first data file (26) comprises two or more account numbers from two or more consumers, and wherein the second data file (27) comprises data indicative of the data for each of the two or more account numbers. cumulative spending amount of electronic payments by the bank account number with the merchant within the predefined period. 8. De server (8) volgens conclusie 6 of conclusie 7, waarin de data in het tweede databestand (27) gerelateerd is aan elektronische betalingen bij twee of meer acceptanten.The server (8) according to claim 6 or claim 7, wherein the data in the second data file (27) is related to electronic payments at two or more acceptors. 9. De server (8) volgens een van de conclusies 6-8, waarin het tweede databestand (27) verder data omvat indicatief voor een datum, tijd, filiaalidentificatie en/of nummer van betaalautomaat van elk van de individuele transacties binnen het cumulatieve bestedingsbedrag, en waarin de processor is geconfigureerd om de data indicatief voor de datum, tijd, filiaalidentificatie en/of nummer van betaalautomaat van elk van de individuele transacties te gebruiken bij het aanpassen van het punten- of geldsaldo van de consument.The server (8) according to any of claims 6-8, wherein the second data file (27) further comprises data indicative of a date, time, branch identification and / or terminal number of each of the individual transactions within the cumulative spending amount and wherein the processor is configured to use the data indicative of the date, time, branch identification, and / or terminal number of each of the individual transactions when adjusting the consumer's points or cash balance. 10. De server volgens een van de conclusies 6-9, verder omvattende: ontvangstmiddelen (205) voor ontvangen van een aanmeldingsverzoek voor het spaar- of loyaliteitsprogramma van een consumentenapparaat (6), het aanmeldingsverzoek omvattende data indicatief voor het bankrekeningnummer (22) van de consument.The server according to any of claims 6-9, further comprising: receiving means (205) for receiving a login request for the savings or loyalty program from a consumer device (6), the login request comprising data indicative of the bank account number (22) of the consumer. 11. Computerprogrammaproduct voor sparen van punten of geld door een consument binnen een spaar- of loyaliteitsprogramma, waarbij de punten of het geld worden gespaard door het uitvoeren van een elektronische betaling van een bankrekeningnummer (22) door een consument bij een acceptant, het computerprogrammaproduct omvattende computercodedelen welke, indien deze worden uitgevoerd door een processor, zijn ingericht voor het uitvoeren van de werkwijze volgens een van de conclusies 1-5.A computer program product for saving points or money by a consumer within a savings or loyalty program, the points or money being saved by making an electronic payment of a bank account number (22) by a consumer at a merchant comprising the computer program product computer code parts which, if executed by a processor, are adapted to perform the method according to any of claims 1-5.
NL2009727A 2012-09-04 2012-10-30 Electronic saving of points or money within a savings or loyalty program. NL2009727B1 (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2009412 2012-09-04
NL2009412 2012-09-04
NL2009727A NL2009727B1 (en) 2012-09-04 2012-10-30 Electronic saving of points or money within a savings or loyalty program.
NL2009727 2012-10-30

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2009727A NL2009727B1 (en) 2012-09-04 2012-10-30 Electronic saving of points or money within a savings or loyalty program.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NL2009727A true NL2009727A (en) 2014-03-05
NL2009727B1 NL2009727B1 (en) 2019-09-30

Family

ID=47324329

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2009727A NL2009727B1 (en) 2012-09-04 2012-10-30 Electronic saving of points or money within a savings or loyalty program.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL2009727B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
NL2009727B1 (en) 2019-09-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2834156C (en) Methods and systems for offer and dynamic gift verification and redemption
US20190347648A1 (en) Financial card transaction security and processing methods
AU2010292478B2 (en) Third party merchant-funded rewards accrual and redemption network
US8505813B2 (en) Customer benefit offer program enrollment
RU2677669C2 (en) Transaction reward system and method
US20140236840A1 (en) Payepos Card or Payepos Top Up Card
US10546287B2 (en) Closed system processing connection
US11379868B1 (en) Dynamically financed customer engagement campaign
US20110060641A1 (en) Customer benefit offers at kiosks and self-service devices
US20150248657A1 (en) System and method for recovering refundable taxes
US20110060691A1 (en) Targetable multi-media promotion channel at point of sale
US20130185125A1 (en) Systems and methods for managing overages in daily deals
KR20100049602A (en) Multi-vendor multi-loyalty currency program
US20110060636A1 (en) Targeted customer benefit offers
US20150154587A1 (en) System and method for applying credits from third parties for redemption at member retailers
US20220027881A1 (en) Payment Processing Using Electronic Benefit Transfer (EBT) System
WO2015126633A1 (en) Business services platform solutions for small and medium enterprises
US20170004481A1 (en) Systems and methods for retrieving electronically stored information in real-time for electronic transactions
US20130179249A1 (en) System for selectively generating and redeeming electronic coupons
US20170357974A1 (en) Payment processing
KR20060066811A (en) Service apparatus and service method using information of gift certificate, and computer readable record medium thereof
NL2009727B1 (en) Electronic saving of points or money within a savings or loyalty program.
CA2720428A1 (en) Central savings management system
KR20040107304A (en) Charity-Type Gift Certificate Selling Service System and Method Thereof
KR20090106918A (en) Offline affiliated stores valuation system and method using actual user

Legal Events

Date Code Title Description
MM Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20191101