NL193118C - Detachable pipe connection. - Google Patents

Detachable pipe connection. Download PDF

Info

Publication number
NL193118C
NL193118C NL8602082A NL8602082A NL193118C NL 193118 C NL193118 C NL 193118C NL 8602082 A NL8602082 A NL 8602082A NL 8602082 A NL8602082 A NL 8602082A NL 193118 C NL193118 C NL 193118C
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
coupling member
pipe part
sleeve
shoulder
member
Prior art date
Application number
NL8602082A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
NL193118B (en
NL8602082A (en
Original Assignee
Wavin Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Wavin Bv filed Critical Wavin Bv
Priority to NL8602082A priority Critical patent/NL193118C/en
Priority to NL8602082 priority
Publication of NL8602082A publication Critical patent/NL8602082A/en
Publication of NL193118B publication Critical patent/NL193118B/en
Application granted granted Critical
Publication of NL193118C publication Critical patent/NL193118C/en

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16L37/00Couplings of the quick-acting type
  • F16L37/08Couplings of the quick-acting type in which the connection between abutting or axially overlapping ends is maintained by locking members
  • F16L37/12Couplings of the quick-acting type in which the connection between abutting or axially overlapping ends is maintained by locking members using hooks, pawls or other movable or insertable locking members

Description

I 1SM11Ö I 1SM11Ö

Ontkoppelbare buisverbinding Detachable pipe connection

De uitvinding heeft betrekking op een ontkoppelbare buisverbinding ten minste omvattende een van een rondgaande uitwendige schouder voorzien indringend buisdeel, een van een rondgaande inwendige groef 5 voorzien opnemend buisdeel, een tussen het indringend buisdeel en het opnemend buisdeel aangebracht radiaal veerkrachtig uitzetbaar koppelingsorgaan, welk koppelingsorgaan in uitgezette toestand het indringend en het opnemend buisdeel trekvast met elkaar kan verbinden door samenwerking met een buitenste aanslagrand van de groef en met de schouder, alsmede een axiaal over het indringend buisdeel verschuifbaar en met het koppelingsorgaan samenwerkend vergrendelorgaan, waarbij ten minste de 10 schouder of het uiteinde van het vergrendelorgaan aan de zijde van het koppelingsorgaan ten minste gedeeltelijk in hoofdzaak afgeknot kegelvormig is uitgevoerd, zodat het vergrendelorgaan het koppelingsorgaan kan doen uitzetten door axiale verschuiving over het indringend buisdeel in de richting van The present invention relates to a detachable pipe connection, at least comprising one of a circumferential external shoulder provided with male pipe part, one of a circumferential internal groove 5 is provided with female pipe part, one between the male pipe part and the female pipe part arranged radially resiliently expandable coupling member, said coupling member in expanded state, the male and can connect to the female pipe part tension-proof with one another through cooperation with an outer stop edge of the groove and with said shoulder, as well as an axially along the male pipe portion slidably and with the coupling member co-operating locking element, wherein at least the 10 shoulder, or end of the locking member on the side of the coupling member at least in part is of a substantially truncated cone-shaped, so that the locking element can turn off the clutch member by axial displacement of the male pipe portion in the direction of het koppelingsorgaan, waarbij het koppelingsorgaan over de afgeknot kegelvormige wand van de schouder en/of van het vergrendelorgaan schuift, en waarbij het vergrendelorgaan aan de zijde van het koppelings-15 orgaan een ringvormig eindgedeelte met een cilindrische buitenwand heeft en in uitgezette toestand van het koppelingsorgaan zich ten minste gedeeltelijk binnen het koppelingsorgaan bevindt en tegen terugbewegen is gefixeerd. the coupling member, the coupling member over the frusto-conical wall of the shoulder and / or slide of the locking member, and wherein the locking member on the side of the clutch 15 member has a ring-shaped end portion having a cylindrical outer wall and in the expanded state of the coupling member is at least partially located within the coupling member and is fixed against moving back.

Een dergelijke buisverbinding is bekend uit EP-A-0 023 853. Bij een aantal uitvoeringsvormen van de bekende buisverbinding is het koppelingsorgaan een in hoofdzaak ringvormig element met delen met een 20 ronde dwarsdoorsnede. Such a pipe connection is known from EP-A-0 023 853. In a number of embodiments of the prior art pipe joint, the coupling member is a substantially annular element having parts 20 with a circular cross-section. De fixatie tegen terugbewegen van het vergrendelorgaan wordt bereikt doordat de cilindrische buitenwand van het ringvormige eindgedeelte is voorzien van een rondgaande groef waar het koppelingsorgaan in valt. The fixation against return movement of the locking member is achieved in that the cylindrical outer wall of the ring-shaped end portion is provided with a circumferential groove which is in the interlock member.

De bekende buisverbinding heeft echter als nadeel dat de fixatie tegen terugbewegen van het vergrendelorgaan onvoldoende is. However, the conventional tube joint has the disadvantage that the fixation against return movement of the locking member is insufficient. Het vergrendelorgaan kan betrekkelijk gemakkelijk worden teruggetrok-25 ken, waardoor de trekvasteigenschappen van de buisverbinding nadelig beïnvloed worden. The locking member can be relatively easily teruggetrok 25-ken, so the tensile strength properties of the pipe joint will be adversely affected.

De uitvinding heeft tot doel dit nadeel te ondervangen en een betrekkelijk eenvoudige en goedkope en bovendien betrouwbare buisverbinding te verschaffen. The invention has for its object to obviate this drawback and to provide a relatively simple and inexpensive, and moreover reliable tube connection.

Dit doel wordt bereikt doordat het koppelingsorgaan is uitgevoerd als een in hoofdzaak cilindrische ring met een axiale lengte die kleiner is dan de breedte van de inwendige groef in het opnemend buisdeel, en 30 dat het vergrendelorgaan is voorzien van een fixeerdeel dat kan samenwerken met een op het opnemend en/of indringend buisdeel aangebracht fixeerelement. This object is achieved in that the coupling member is formed as a substantially cylindrical ring having an axial length which is smaller than the width of the internal groove in the female tube section, and 30 in that the locking member is provided with a fixing part capable of cooperating with a the female and / or male pipe part mounted fixing element.

Bij de buisverbinding volgens de uitvinding is het vergrendelorgaan optimaal beveiligd tegen een ongewenst terugtrekken. In the pipe joint according to the invention, the locking member is optimally protected against undesirable retraction.

Met voordeel zijn het fixeerdeel en het fixeerelement ingericht om met elkaar samen te werken op de 35 wijze van een snapverbinding. Advantageously, the fixing part and the fixing element adapted to cooperate with each other in the manner of a snap connection 35.

Opgemerkt wordt dat uit het Britse octrooischrift 1.494.553 een vergrendelorgaan bekend is dat is voorzien van een fixeerdeel dat kan samenwerken met een fixeerelement in de vorm van een holte. It is noted that a locking member is known from British Patent Specification No. 1,494,553 is that it is provided with a fixing part capable of cooperating with a fixing element in the form of a cavity. Het volgens dit octrooischrift toegepaste koppelorgaan zet echter niet naar buiten toe uit, maar kantelt naar het indringend buisdeel toe. The applied coupling member, however, do not turn outwardly, according to this patent specification, but to tilt the male tube portion increases.

40 De uitvinding zal nu worden toegelicht aan de hand van een uitvoeringsvoorbeeld met behulp van de tekening. 40 The invention will now be elucidated on the basis of an exemplary embodiment by means of the drawing. Daarin toont: figuur 1 een doorsnede van een gerede buisverbinding; In the drawing: Figure 1 is a cross-sectional view of a finished pipe joint; figuur 2 de met elkaar te verbinden buisdelen van de buisverbinding; Figure 2 shows the tube sections to be joined together of the pipe joint; figuur 3 een indringend buisdeel voorzien van een uitwendige schouder alsmede daarop aangebracht 45 vergrendelorgaan en koppelingsorgaan omgeven door een afgesloten omhulling en figuur 4 een met een indringend buisdeel te verbinden huls voorzien van een uitwendige schouder, vergrendelorgaan en koppelingsorgaan omgeven door een gesloten omhulling in de vorm van een krimpfolie. Figure 3 shows a male pipe part provided with an external shoulder as well as applied thereto 45 locking member and coupling member surrounded by a sealed enclosure and figure 4 a with a male connecting tube section sleeve is provided with an external shoulder, locking member and coupling member surrounded by a closed casing, in the form a shrink.

50 In figuur 1 is een gerede buisverbinding weergegeven omvattende een indringend buisdeel 1 en een opnemend buisdeel 2 in de vorm van een mofeind. 50 In Figure 1, there is shown a finished pipe connection comprising a penetrating pipe part 1 and a female tube section 2 in the form of a socket end.

De binnenzijde van het opnemend buisdeel 2 is voorzien van een met het indringend buisdeel 1 samenwerkende afdichtingsmanchet 12 waarvan de kop 25 vastgehouden wordt in een groef 26 door middel van een vasthoudring 24. The inside of the female pipe part 2 is provided with a male pipe part 1 with the co-operating sealing cuff 12, whose head 25 is retained in a groove 26 by means of a retaining ring 24.

55 Op het indringend buisdeel, bijvoorbeeld uit polyvinylchloride, is een polyvinylchloridehuls 18 gelijmd die aan het ingestoken vrije einde een schouder 3 draagt, voorzien van een bovenrand 17 welke via een wand 16 en afronding 16a overgaat ineen konisch verlopende wand 14 die aansluit op de buitenzijde van de 193118 2 genoemde huls 18. 55 on the male pipe part, for example made of polyvinyl chloride is a polyvinyl chloride sleeve 18 glued which carries a shoulder 3 of the inserted free end, provided with an upper edge 17, which via a wall 16 and closure 16a merges together conically extending wall 14 connecting to the outside of the said sleeve 18 193118 2.

Het spreekt vanzelf dat men bij gebruik van een indringend buisdeel uit glasvezelversterkte thermohar-dende harsen, de huls 18 met schouder 3 tijdens het wikkelen van een dergelijk indringend buisdeel kan vormen zodat men een indringend buisdeel 1 verkrijgt dat een geheel vormt met de huls 18 en de schouder 5 3. It goes without saying that with the use of a male pipe part made of glass fiber-reinforced thermosetting resins, the sleeve 18 with shoulder 3 during the winding of such a male pipe part may form so that it forms a male pipe part 1 is obtained which is integral with the sleeve 18, and 5 the shoulder 3.

In het opnemend buisdeel 2 is een uitsparing in de vorm van een groef 4 aangeDracht met een bodem 22 en een buitenste aanslagrand 5. De aanslagrand 5 gaat over in een zich aan het vrije einde van het opnemend buisdeel 2 bevindend wandgedeelte 23 met een binnendiameter die altijd kleiner is dan de buitendiameter van het koppelingsorgaan 6 in de niet-uitgezette toestand om het koppelingsorgaan in en uit 10 het gebied van de groef 4 te kunnen verwijderen. In the female pipe part 2, a recess in the form of a groove 4 being gestation with a bottom 22 and an outer stop edge 5. The stop edge 5 merges into a located at the free end of the female pipe part 2 standing wall portion 23 having an inside diameter which is always less than the outer diameter of the coupling member 6 in the non-expanded state to the coupling member 10 in and out to be able to remove the region of the groove 4.

Voor het verkrijgen van een trekvaste koppeling is een in langsrichting op één plaats gespleten ring 6 aanwezig, die bij gebruik van een opnemend buisdeel 2 en een indringend buisdeel 1 met huls 18 en schouder 3 uit polyvinylchloride, ook uit hard polyvinylchloride bestaat. In order to obtain a tension-proof coupling is one in the longitudinal direction at one place split ring 6 is provided, which, in use of a female tube section 2 and a male pipe part 1 with sleeve 18 and shoulder 3 of polyvinyl chloride, also consists of hard polyvinyl chloride.

Doelmatig wordt ervoor gezorgd dat de E modulus van het materiaal van het koppelingsorgaan 6 in 15 hoofdzaak gelijk is aan die van de buisdelen waarmee het koppelingsorgaan 6 samenwerkt. Advantageously, it is ensured that the E modulus of the material of the coupling member 6 in 15 is substantially equal to that of the tube parts with which the coupling member 6 co-operates.

Het koppelingsorgaan 6 is bij voorkeur voorzien van een zich tot buiten de verbinding uitstrekkend, bij voorkeur buigzaam, trekmiddel 7 meestal in de vorm van een buigzaam koord. The coupling means 6 is preferably provided with an extending to outside of the compound, preferably flexible, tensioning means 7 usually in the form of a flexible cord.

Dit koord 7 biedt de mogelijkheid om gemakkelijk het koppelingsorgaan 6 bij het ontkoppelen van de buisverbinding uit het gebied van de groef 4 naar buiten te kunnen trekken terwijl men op deze wijze ook na 20 de montage kan controleren dat het koppelorgaan 6 aangebracht is. This cord 7 offers the possibility of easily the coupling member 6 to the uncoupling of the pipe connection from the area of ​​the groove 4 to be drawn to the outside while it is in this manner can also be checked after 20, the assembly for the coupling member 6 is arranged.

Voor het verkrijgen van een trekvaste koppeling is het koppelingsorgaan 6 uitgezet door het vergrendel-orgaan 8 voorzien van een borst 9 waartegen men kan slaan om de huls 8 onder het koppelorgaan te bewegen en op deze wijze het koppelorgaan 6 te doen uitzetten. In order to obtain a tension-proof coupling, the coupling-member 6 is turned off by the lock-member 8 is provided with a shoulder 9 against which one can store in order to move the sleeve 8 under the coupling member and to make the coupling member 6 off in this manner. Het zal duidelijk zijn dat het radiaal veerkrachtig uitgezette koppelingsorgaan 6 zoals weergegeven in de toestand in figuur 1 klemmend 25 samenwerkt met het hulsvormige gedeelte van het vergrendelorgaan 8. In figuur 2 is aangegeven dat het vergrendelorgaan 8 in de niet vervormde toestand, bij voorkeur klemmend samenwerkt met de buitenzijde van de huls 18, Hierdoor wordt de montage vereenvoudigd daar het vergrendelorgaan 8 na aanbrengen op zijn plaats blijft tot het uitzetten aanvangt, noodzakelijk is dit echter niet. It will be appreciated that the radially resilient expanded coupling member 6 as shown in the condition in Figure 1 in a clamping 25 co-operates with the shell-shaped portion of the locking member 8. In Figure 2 it is indicated that the locking element 8 in the non-deformed state, preferably clampingly co-operates with the outside of the sleeve 18, as a result, the assembly is simplified since the locking element 8, after application to remain in place until the expansion commences, it is necessary, however, this does not.

Om de vakman die de buisverbinding moet monteren een aanwijzing te geven tot hoever het vergrendel-30 orgaan 8 naar binnen geslagen moet worden, is met voordeel op de buitenzijde van de huls 18 een controleril 11 aangebracht. To the skilled person to the pipe joint must be fitted to give an indication how far the locking member 8 must be 30-beaten to the inside, is arranged advantageously on the outside of the sleeve 18, a controleril 11.

Het kan aan te bevelen zijn het vergrendelorgaan 8 na het tot stand brengen van de koppeling ter beveiliging de buiskoppeling aanvullend te fixeren, waartoe het vergrendelorgaan voorzien is van een rondlopende ribbe 28 die in een groef 10 van de huls 18 kan snappen. It can be recommended, the locking element 8, after effecting the coupling to secure as to fix the pipe joint in addition to which the locking member is provided with an annular ridge 28, which can snap into a groove 10 of the sleeve 18 at.

35 Om kantelen bij het uitzetten van het koppelingsorgaan 6 te voorkomen wanneer dit een veel kleinere afmeting bezit dan de uitsparing 4, verdient het aanbeveling om de buitenzijde 15 van de huls 18 via de afgeknot kegelvormige wand 14 en een afrondingswand 16a over te laten gaan in een verticaal staande wand 16 die aansluit op het bovendeel 17 van de schouder. 35 in order to tilt at to prevent the expansion of the coupling member 6 when it has a much smaller dimension than the recess 4, it is recommended to leave the outer side 15 of the sleeve 18 through the frusto-conical wall 14 and a rounded wall 16a to go in a vertically upright wall 16, which connects to the upper part 17 of the shoulder. Bij de beweging van het vergrendelorgaan 8 onder het koppelorgaan 6 wordt dan kanteling van het koppelorgaan voorkomen. During the movement of the locking member 8 under the coupling member 6 is prevented from tilting of the coupling member.

40 Om dezelfde reden gaat de bodem 22 van de groef 4 via een ronding 5a over in een verticaal staande wand die aansluit op de binnenwand 23 van het opnemend buisdeel 2. 40 For the same reason, the bottom 22 of the groove 4 by means of a curve 5a in about a vertically standing wall which is connected to the inner wall 23 of the receiving pipe part 2.

Het verdient aanbeveling om het ringvormige eindgedeelte 8' met een cilindrische buitenwand 20 van het vergrendelorgaan 8 via een afgeknot kegelvormige wand 19 over te laten gaan in een zich in de richting van de borst 9 uitstrekkende cilindrische wand 27 van het vergrendelorgaan 8. It is recommended that the ring-shaped end portion 8 'having a cylindrical outer wall 20 of the locking member 8 via a frusto-conical wall 19 on to let it go into a extending in the direction of the shoulder 9 extending cylindrical wall 27 of the locking element 8.

45 Deze afgeknot kegelvormige wand 19 is gewenst voor het scheppen van een open ruimte 21 voor het opnemen van zanddeeltjes die tijdens het monteren van de buisverbinding door het vergrendelorgaan altijd meegevoerd worden en de plaatsing van het koppelingsorgaan in de juiste stand zouden kunnen belemmeren. 45 This frusto-conical wall 19 is desired for the creation of an open space 21 for accommodating sand particles which are always carried by the locking member during the mounting of the pipe joint and which might otherwise hamper the positioning of the coupling member in the correct position.

Door het aanbrengen van een afgeknot kegelvormige wand 19 kan het vergrendelorgaan tijdens de 50 binnenwaartse beweging deze zanddeeltjes in de ruimte 21 begrensd door vergrendelorgaan 8 en groef 4 duwen. By the provision of a frusto-conical wall 19, the locking member 50 during this inward movement of sand particles into the space 21 bounded by pushing locking element 8 and the groove 4.

Vanwege mogelijke problemen met de zanddeeltjes die met het indringen van het vergrendelorgaan meegesleept worden, is het ook bijzonder aan te bevelen dat het koppelingsorgaan 6 altijd voldoende los in de genoemde ruimte 21 ligt om ruimte te verschaffen voor het opnemen van zanddeeltjes. Due to potential problems with the sand particles which are entrained with the penetration of the locking member, it is also particularly recommended that the coupling member 6 is always sufficiently loose in the said space 21 in order to provide space for the incorporation of sand particles.

55 Het koppelingsorgaan 6 bezit voor het verkrijgen van een goede trekvastheid bij voorkeur een lengte/ hoogte verhouding van ten minste 2:1 om de krachten in radiale richting te beperken. 55 The coupling member 6 holds in order to obtain a good tensile strength preferably has a length / height ratio of at least 2: 1 in order to reduce the forces in the radial direction.

In de meest voorkomende gevallen is reeds fabrieksmatig op de buitenzijde van indringend buisdeel, in In the most common cases is already factory on the outside of male pipe part, in

Claims (2)

3 193118 het bijzonder uit thermoplastisch kunststofmateriaal zoals polyvinylchloride, een huls 18 met schouder 3 gelijmd. 3 193118 especially from thermoplastic plastic material such as polyvinyl chloride, a sleeve 18 with shoulder 3 glued. In bepaalde gevallen is het echter noodzakelijk om op de montageplaats een huls 18 met schouder 3 op een indringend buisdeel te kunnen lijmen. In certain cases, however, it is necessary to have a sleeve 18 with a shoulder 3 of a male pipe part to be able to glue on the mounting location. In dat geval wordt doelmatig de huls 18 met schouder 3 waarop 5 zich het vergrendelorgaan 8 bevindt en het klemmend met de buitenzijde van de huls 18 samenwerkend koppelorgaan 6 in de vorm van een in radiale richting op één plaats gespleten kunststofring geleverd in de vorm van een samenstel dat aan de buitenzijde omgeven is door een krimpfoelie 30. Ter plaatse van de te vormen verbinding wordt dan de huls 18 op het indringend buisdeel gelijmd, waarna men de krimpfolie verwijdert zodat koppelingsorgaan 6 en vergrendelorgaan 9 vrijkomen. In that case, advantageously, the sleeve 18 with a shoulder 3 to which 5 extends the locking member 8 is provided, and the clamping with the outer side of the sleeve 18 co-operating coupling member 6 in the form of a provided in one place to split plastic ring in the radial direction in the form of a assembly which is surrounded on the outside by a shrink film 30. at the location is out of the compound to be formed than the sleeve 18 glued on the male pipe part, after which one removes the shrink film so that coupling member 6 and locking member 9 are released. Vanzelfsprekend kan men natuurlijk 10 ook een door een krimpfoelie omgeven samenstel leveren uitsluitend bestaande uit huls 18 met vergrendelorgaan 9 of een samenstel omvattende huls 18 en koppelingsorgaan 6. Ook kan het aan te bevelen zijn om het indringend buisdeel 1 fabrieksmatig vast te verbinden met de huls 18 en op de buitenzijde het vergrendelorgaan 8 en koppelingsorgaan 6 aan te brengen waarna men deze laatstgenoemde delen met een krimpfoelie 30 omgeeft. Of course, it is, of course, 10 may also be a supply surrounded assembly through a shrink film consisting only of sleeve 18 with locking member 9 or an assembly comprising sleeve 18 and coupling member 6. Also, it may be recommended are to fixedly connect the male pipe part 1 at the factory with the sleeve 18, and on the outside the clamping member 8 and coupling element 6 to charge and allowing these latter parts with a shrink foil 30 surrounds. Ter plaatse van de te vormen verbinding kan 15 dan zeer gemakkelijk door verwijdering van de krimpfoelie het vergrendelorgaan 8 en het koppelingsorgaan 6 vrijgegeven worden. At the location of the compound to be formed 15 can then very easily by removal of the shrink film, the locking member 8 and the coupling member 6 to be released. Zoals reeds vermeld kan het indringend buisdeel 1 uit een thermoplastische kunststof zoals polyvinylchloride bestaan waarop dan een huls 18 met schouder 3 eveneens uit thermoplastische kunststof gelijmd is. As already mentioned, the male pipe part 1 of a thermoplastic synthetic material such as polyvinyl chloride which are then a sleeve 18 with shoulder 3 has also been glued from thermoplastic synthetic material. Het is echter ook mogelijk om het indringend buisdeel 1 met huls 18 en schouder 3 als één geheel uit te 20 voeren in een vezelversterkte thermohardende hars. However, it is also possible for the male pipe part 1 with the sleeve 18 and the third shoulder in one piece from 20 to introduce a fiber-reinforced thermosetting resin. Het opnemend buisdeel 2 bestaat bij gebruik van een indringend buisdeel 1 uit thermoplastische kunststof eveneens uit een thermoplastische kunststof. The receiving pipe part 2 is made with the use of a male pipe part 1 made of thermoplastic material also consists of a thermoplastic plastic. Bij gebruik van een indringend buisdeel 1 uit vezelversterkte thermohardende hars bestaat het opnemend buisdeel 2 met voordeel ook uit vezelversterkte thermohardende hars. When using a male pipe part 1 made of fiber-reinforced thermosetting resin, the female pipe part 2 is advantageously also consists of fiber-reinforced thermosetting resin. 25 Het koppelingsorgaan bestaat met voordeel uit een thermoplastische kunststof. 25, the coupling member is advantageously composed of a thermoplastic synthetic material.
1. Ontkoppelbare buisverbinding ten minste omvattende een van een rondgaande uitwendige schouder voorzien indringend buisdeel, een van een rondgaande inwendige groef voorzien opnemend buisdeel, een tussen het indringend buisdeel en het opnemend buisdeel aangebracht radiaal veerkrachtig uitzetbaar koppelingsorgaan, welk koppelingsorgaan in uitgezette toestand het indringend en het opnemend buisdeel trekvast met elkaar kan verbinden door samenwerking met een buitenste aanslagrand van de groef en met 35 de schouder, alsmede een axiaal over het indringend buisdeel verschuifbaar en met het koppelingsorgaan samenwerkend vergrendelorgaan, waarbij ten minste de schouder of het uiteinde van het vergrendelorgaan aan de zijde van het koppelingsorgaan ten minste gedeeltelijk in hoofdzaak afgeknot kegelvormig is uitgevoerd, zodat het vergrendelorgaan het koppelingsorgaan kan doen uitzetten door axiale verschuiving over het indringend buisdeel in de richting van het koppelingsorgaan, waarbij het kop 1. Detachable pipe connection, at least comprising one of a circumferential external shoulder provided with male pipe part, one of a circumferential internal groove provided with female pipe part, one between the male pipe part and the female pipe part arranged radially resiliently expandable coupling member, said coupling member in expanded condition the male and is able to connect the female pipe part tension-proof with one another through cooperation with an outer stop edge of the groove and 35 the shoulder, as well as an axially along the male pipe portion slidably and with the coupling member co-operating locking element, wherein whether the end of the locking member, at least the shoulder-to- the side of the coupling member at least partially in substantially a truncated cone-shaped form, so that the locking member, the coupling member can expand due to axial displacement of the male pipe portion in the direction of the coupling member, wherein the head pelingsorgaan over de 40 afgeknot kegelvormige wand van de schouder en/of van het vergrendelorgaan schuift, en waarbij het vergrendelorgaan aan de zijde van het koppelingsorgaan een ringvormig eindgedeelte met een cilindrische buitenwand heeft en in uitgezette toestand van het koppelingsorgaan zich ten minste gedeeltelijk binnen het koppelingsorgaan bevindt en tegen terugbewegen is gefixeerd, met het kenmerk, dat het koppelingsorgaan (6) is uitgevoerd als een in hoofdzaak cilindrische ring met een axiale lengte die kleiner is dan de breedte 45 van de inwendige groef (4) in het opnemend buisdeel (2), en dat het vergrendelorgaan (8) is voorzien van een fixeerdeel (28) dat kan samenwerken met een op het opnemend en/of indringend buisdeel aangebracht fixeerelement (10). pelingsorgaan about 40 frusto-conical wall of the shoulder and / or of the locking slide, and wherein the locking member on the side of the coupling member has a ring-shaped end portion having a cylindrical outer wall and in the expanded state of the coupling member is located at least partially within the coupling member located and is fixed against return movement, characterized in that the coupling member (6) is designed as a substantially cylindrical ring having an axial length which is smaller than the width 45 of the internal groove (4) into the female pipe part (2) , and in that the locking member (8) is provided with a fixing section (28) which can cooperate with an on the recording and / or male pipe part mounted fixing element (10).
2. Ontkoppelbare buisverbinding volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het fixeerdeel (28) en het fixeerelement (10) zijn ingericht om met elkaar samen te werken op de wijze van een snapverbinding. 2. Detachable pipe connection according to claim 1, characterized in that the fixing part (28) and the fixing element (10) are arranged to co-operate with each other in the manner of a snap connection. Hierbij 4 bladen tekening In this drawing sheets 4
NL8602082A 1986-08-15 1986-08-15 Detachable pipe connection. NL193118C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8602082A NL193118C (en) 1986-08-15 1986-08-15 Detachable pipe connection.
NL8602082 1986-08-15

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8602082A NL193118C (en) 1986-08-15 1986-08-15 Detachable pipe connection.
GB8719124A GB2198798B (en) 1986-08-15 1987-08-12 Disconnectable pipe joints

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL8602082A NL8602082A (en) 1988-03-01
NL193118B NL193118B (en) 1998-07-01
NL193118C true NL193118C (en) 1998-11-03

Family

ID=19848417

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8602082A NL193118C (en) 1986-08-15 1986-08-15 Detachable pipe connection.

Country Status (2)

Country Link
GB (1) GB2198798B (en)
NL (1) NL193118C (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6113151A (en) * 1998-01-27 2000-09-05 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. High pressure quick connect and production process therefor

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2258585B1 (en) * 1974-01-17 1977-06-10 Legris France Sa
US4372584A (en) * 1979-09-26 1983-02-08 Big Inch Marine Systems, Inc. Coupling for coupling tubular elements
IT8583626D0 (en) * 1985-11-25 1985-11-25 Vulcano Di Pozzi Gian Carlo self-locking fitting "unisex" col "clik" for quick coupling of pipes made of plastic material.
EP0268251B1 (en) * 1986-11-18 1990-12-27 Smc Corporation Tube joint for use with multi-walled tube assembly

Also Published As

Publication number Publication date
NL8602082A (en) 1988-03-01
GB8719124D0 (en) 1987-09-16
NL193118B (en) 1998-07-01
GB2198798A (en) 1988-06-22
GB2198798B (en) 1990-08-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5002193A (en) Collapsible hollow articles with latching configuration and attached handle
US3413021A (en) Tubular coupling
CA1324937C (en) Combined syringe and needle shield and method of manufacture
JP3723505B2 (en) Rotating quick connector
CA2449304C (en) Wand assembly for a domestic appliance
US4915136A (en) Stuffer plug quick connector assembly
US5536047A (en) Quick connection for fitting a rigid tube in a connector
US3390897A (en) Connector
US6767115B2 (en) Pneumatic telescoping mast
US4722556A (en) Recreational vehicle sewerline adapter
US6543629B1 (en) Decorative curtain rod end cover
ES2214848T3 (en) Containable fitting for tubes.
US4969668A (en) Hose coupling
EP1745985B1 (en) Grommet
EP1386107B1 (en) Pipe coupling
US5730475A (en) Quick connect fluid coupling with collet retainer
US4941689A (en) Coupling device for vacuum cleaner
US4639019A (en) Luer connection
KR100844522B1 (en) Coupling
DE60119049T2 (en) Press fitting
US4824145A (en) Coupling components
US5042848A (en) Swivelable connector for tubular conduits
DE60303658T2 (en) Cuff for a wiring harness
US5153976A (en) Ball-and-socket assembly and method of making
DE60011539T2 (en) Articulated connection for a hose

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
V4 Lapsed because of reaching the maximum lifetime of a patent

Effective date: 20060815