NL1030808C2 - Loop antenna device. - Google Patents

Loop antenna device. Download PDF

Info

Publication number
NL1030808C2
NL1030808C2 NL1030808A NL1030808A NL1030808C2 NL 1030808 C2 NL1030808 C2 NL 1030808C2 NL 1030808 A NL1030808 A NL 1030808A NL 1030808 A NL1030808 A NL 1030808A NL 1030808 C2 NL1030808 C2 NL 1030808C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
loop
loop antenna
antenna device
connecting means
shaped conductor
Prior art date
Application number
NL1030808A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Hendrik Christiaan Fidder
Original Assignee
Hendrik Christiaan Fidder
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hendrik Christiaan Fidder filed Critical Hendrik Christiaan Fidder
Priority to NL1030808A priority Critical patent/NL1030808C2/en
Priority to NL1030808 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1030808C2 publication Critical patent/NL1030808C2/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
  • H01Q7/00Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop
  • H01Q7/005Loop antennas with a substantially uniform current distribution around the loop and having a directional radiation pattern in a plane perpendicular to the plane of the loop with variable reactance for tuning the antenna
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
  • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
  • H01Q1/08Means for collapsing antennas or parts thereof
  • H01Q1/085Flexible aerials; Whip aerials with a resilient base
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
  • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
  • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
  • H01Q1/32Adaptation for use in or on road or rail vehicles
  • H01Q1/325Adaptation for use in or on road or rail vehicles characterised by the location of the antenna on the vehicle
  • H01Q1/3275Adaptation for use in or on road or rail vehicles characterised by the location of the antenna on the vehicle mounted on a horizontal surface of the vehicle, e.g. on roof, hood, trunk
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
  • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
  • H01Q9/04Resonant antennas
  • H01Q9/30Resonant antennas with feed to end of elongated active element, e.g. unipole

Abstract

The loop antenna arrangement is for fixture on an electrically conductive surface (170 of a road vehicle and comprises a loop-shaped conductor (2), a transmitter/receiver (5) for electrical connection to the conductor, together with a feed (6) for the transmitter/receiver and connecting devices (3) for electrical conducting connection for the first and/or second outer ends of the loop-shaped conductor to the vehicle surface. The connecting devices create a capacitative coupling between the loop-shaped conductor and the vehicle surface. The connecting devices (3) incorporate a housing provided with magnets, and have the ability to produce a less than atmospheric pressure in at least a part of the housing. The arrangement incorporates one or more sensors for the measurement of the current or a corresponding indicator for it. The sensors are located in one or more positions in the conductor. A control unit is connected to the sensors for calculation on the basis of information from them of a suitable value for the capacitive coupling of both connecting devices.

Description

LUSANTENNE-INRICHTING LOOP ANTENNA DEVICE

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een lusantenne-inrichting voor 5 bevestiging op een elektrische geleidend oppervlak, omvattende a) een lusvormige geleider b) een zender/ontvanger voor elektrische verbinding met de antenne, alsmede een voeding voor de zender/ontvanger; The present invention relates to a loop antenna device 5 for mounting on an electrically conductive surface, comprising a) a loop-shaped conductor b) a transmitter / receiver for electrical connection to the antenna, as well as a power supply for the transmitter / receiver; en c) middelen voor het elektrisch geleidend verbinden van het eerste en/of tweede uiteinde 10 van de lusvormige geleider aan het oppervlak. and c) means for electrically conductively connecting the first and / or second end 10 of the loop-shaped conductor on the surface.

Een dergelijke lusantenne-inrichting wordt op het vakgebied ook wel aangeduid als een “lusantenne”, dwz een antenne in de vorm van één of meerdere gehele of gedeeltelijke tussen. Such a loop antenna device is in the art also referred to as a "loop antenna", ie, an antenna in the form of one or more whole or in part in between. Enkele voorbeelden van lusantennes zijn een Towel bar” antenne, een half-loop antenne of een Direct Driven Ring Radiator (DDRR). Examples of loop antennas are a Towel bar "antenna, a half-loop antenna or Direct Driven Ring Radiator (DDRR).

15 Een lusantenne-inrichting van de in de aanhef genoemde soort is bekend uit de 15 A loop antenna device of the kind mentioned in the opening paragraph is known from the

Europese octrooiaanvrage EP0897200. European Patent Application EP0897200.

De bekende lusantenne-inrichting is ontwikkeld voor plaatsing op het dak van een auto en biedt de mogelijkheid tot mobiele korte-golf communicatie met uiteenlopende toepassingen, zowel civiel als militair. The prior art loop antenna device is designed for installation on the roof of a car, and provides the ability to mobile short-wave communication with a variety of applications, both civilian and military.

20 Bij de bekende lusantenne-inrichting is de lusvormige geleider aan beide zijden middels een galvanische verbinding aan het dak van de auto bevestigd. 20 In the known loop antenna device is attached, the loop-shaped conductor on both sides by means of a galvanic connection to the roof of the car. Dit brengt een relatief hogere overgangsweerstand in verhouding tot de stralingsweerstand met zich mee en dientengevolge een lager rendement. This entails a relatively higher transition resistance in proportion to the radiation resistance along with it, and consequently, a lower rate of return.

De uitvinding beoogt een lusantenne-inrichting van de in de aanhef genoemde soort 25 te verschaffen met alternatieve verbindingsmiddelen, waarin de verliezen ten gevolge van overgangsweerstand lager zijn en daardoor het uiteindelijke rendement van de lusantenne-inrichting hoger is. The invention aims to provide a loop antenna device of the kind mentioned in the opening paragraph with alternative connection means 25, in which the losses caused by contact resistance is lower and therefore the ultimate efficiency of the loop antenna device is higher.

De inrichting volgens de uitvinding heeft daartoe het kenmerk, dat de verbindingsmiddelen zijn ingericht voor het tot stand brengen van een capacitieve 30 koppeling tussen de lusvormige geleider en het elektrisch geleidend oppervlak. The device according to the invention is for this purpose characterized in that the connecting means are adapted for establishing a capacitive coupling 30 between the loop-shaped conductor and the electrically conductive surface. Deze capacitieve koppeling is energetisch gunstiger en verschaft de beoogde verminderde overgangsweerstand en het bijbehorende verbeterde rendement. This capacitive coupling is energetically more favorable, and provides the intended reduced contact resistance and the associated improved efficiency. Door het grotere contactoppervlak dat inherent is aan een capacitieve koppeling is ook de stroomverdeling door het oppervlak gunstiger. Because of the larger contact surface that is inherent in a capacitive coupling is also the more favorable flow distribution through the surface.

1030808- 2 2 1030808-

Volgens een eerste voorkeursuitvoeringsvorm van de inrichting volgens de uitvinding is de capacitieve koppeling tussen de antenne en het elektrisch geleidend oppervlak instelbaar, waardoor de koppeling zich gedraagt als een afstemeenheid voor 5 het afstemmen van de antenne op de beoogde werkfrequentie. According to a first preferred embodiment of the device according to the present invention is the capacitive coupling between the antenna and the electrically conductive surface is adjustable, whereby the coupling behaves as a tuner 5 for matching the antenna to the desired operating frequency. Een afzonderlijke afstemeenheid, zoals bij de bekende lusantenne-inrichting gebruikelijk is, Is bij deze uitvoeringsvorm overbodig geworden. A separate tuner, as is customary in the prior art loop antenna device, is no longer necessary in this embodiment.

Volgens een tweede elegante voorkeursuitvoeringsvorm van de inrichting volgens de uitvinding omvatten de verbindingsmiddelen een behuizing, waarin ten minste één 10 condensatorplaat is aangebracht, die in bedrijf samen met het elektrisch geleidende oppervlak een condensator vormt. According to a second elegant preferred embodiment of the device according to the invention, the connecting means comprise a housing in which is arranged at least one capacitor plate 10, which forms a capacitor in operation together with the electrically conductive surface.

Volgens een verdere uitwerking van deze voorkeursuitvoeringsvorm zijn meerdere condensatorplaten van gelijke of verschillende grootte aangebracht en zijn de verbindingsmiddelen verder voorzien van een schakelinrichting met meerdere 15 schakelelementen die elk zijn aangesloten op één van de condensatorplaten voor het bij-of afschakelen van één of meer van de condensatorplaten teneinde de capaciteit van de resulterende condensator in te stellen. According to a further elaboration of this preferred embodiment are arranged a plurality of capacitor plates of equal or different sizes, and the connection means is further provided with a switching device with a plurality 15 of switching elements which are each connected to one of the capacitor plates for the at-or disconnection of one or more of the capacitor plates in order to adjust the capacitance of the resulting capacitor. Door het handmatig of automatisch veranderen van de capaciteit van de resulterende condensator kan de lusantenne-inrichting optimaal worden afgestemd op het beoogde werkfrequentiegebied. By changing either manually or automatically of the capacitance of the resulting capacitor, the loop antenna device can be optimally tuned to the intended operating frequency range.

20 Volgens een verdere praktische uitwerking van deze voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding is ten minste één condensatorplaat van buigzaam materiaal aangebracht, alsmede middelen om de mate van doorbuiging van de condensatorplaat in te stellen teneinde de capaciteit in te stellen. 20 According to a further embodiment of this preferred embodiment of the invention there is arranged at least one capacitor plate of flexible material, as well as means to adjust the degree of deflection of the capacitor plate in order to adjust the capacity.

Volgens weer een verdere uitwerking van bovengenoemde 25 voorkeursuitvoeringsvormen van de uitvinding zijn de verbindingsmiddelen ingericht voor losneembare bevestiging aan het elektrisch geleidende oppervlak. In accordance with again the connecting means are adapted to a further development of the above-mentioned 25, preferred embodiments of the invention, for detachable fastening to the electrically conductive surface. Dit heeft als belangrijkste voordeel dat de lusantenne-inrichting snel en zonder blijvende schade gemonteerd kan worden op het oppervlak. This has the major advantage that the loop antenna device can be quickly and without damage mounted on the surface. De losneembare bevestiging kan zowel door middel van magneten in de behuizing als door middel van een gecreëerde onderdruk in de 30 behuizing of een combinatie van beide tot stand worden gebracht. The releasable attachment may as well be accomplished by means of magnets in the housing and by means of an underpressure created in the housing 30, or a combination of both to position.

De uitvinding heeft tevens betrekking op een werkwijze voor het afstemmen van een lusantenne-inrichting volgens de uitvinding, waarbij de lusantenne-inrichting aan beide uiteinden van de lusvormige geleider is voorzien van de genoemde verbindingsmiddelen, welke werkwijze de volgende stappen omvat: 35 a) het meten van de stroom of een indicator hiervoor op één of meer posities in de '103 08 08- 3 lusvormige geleider; The invention also relates to a method for tuning a loop antenna device according to the invention, in which the loop antenna device at both ends of the loop-like conductor is provided with the said connection means, said method comprising the following steps: 35 a) the measuring the current or an indicator for this purpose at one or more positions in the '103 08 3 08- loop-shaped conductor; b) het op basis van de stroommetingen die zijn uitgevoerd in stap a) berekenen van geschikte waarden voor de capacitieve koppeling van beide verbindingsmiddelen; b) on the basis of the current measurements that are carried out in step a) calculation of appropriate values ​​for the capacitive coupling of the two connecting means; c) het instellen van de capacitieve koppeling van beide verbindingsmiddelen op de in 5 stap b) berekende waarden; c) adjusting the capacitive coupling of both connection means 5 on the in step b) is calculated values; en d) het herhalen van stappen a) t/mc), totdat de stroomverdeling in de lusvormige geleider voldoet aan een voorafbepaald criterium. and d) repeating steps a) t / mc), until the current distribution in the loop-shaped conductor satisfies a predetermined criterion.

Met behulp van de werkwijze volgens de uitvinding kan een gunstig stralingsdiagram voor de lusantenne-inrichting worden bewerkstelligd, zodat deze optimaal 10 functioneert. By means of the method according to the invention can be accomplished a favorable radiation pattern for the loop antenna device, so that it functions optimally 10.

In een eerste voorkeursuitvoeringsvorm omvat de werkwijze de volgende additionele stap e) het bewaren van de historie van de berekende waarden zoals genoemd in stap b). In a first preferred embodiment, the method comprises the following additional step, e) storing of the history of the calculated values ​​as mentioned in step b). Volgens een verdere uitwerking hiervan wordt voorafgaand aan stap a) de capacitieve koppeling van beide verbindingsmiddelen afgestemd op uit de historie bekende waarden. According to a further elaboration of this, prior to step a) is matched to the capacitive coupling of the two connecting means out of the history known values.

15 Bij herhaaldelijk gebruik zal de lusantenne-inrichting snel optimaal kunnen worden ingesteld. 15 By repeated use, the loop antenna device will be able to be set quickly optimally.

De uitvinding voorziet daarnaast in een lusantenne-inrichting die geschikt is voor het uitvoeren van de werkwijze volgens de uitvinding, omvattende één of meer sensoren voor het meten van de stroom of een indicator hiervoor, welke sensoren zijn aangebracht 20 op één of meer posities in de lusvormige geleider, alsmede een besturingseenheid, die is aangesloten op de sensoren voor het op basis van informatie van de sensoren berekenen van geschikte waarden voorde capacitieve koppeling van beide verbindingsmiddelen, waarin de besturingseenheid tevens is aangesloten op de verbindingsmiddelen voor het instellen van de berekende waarden. The invention still further provides a loop antenna device which is suitable for carrying out the method according to the invention, comprising one or more sensors for measuring the current or an indicator for this purpose, which sensors are mounted 20 at one or more positions in the loop-shaped conductor, and a control unit, which is connected to the sensors for on the basis of information provided by calculating the sensors of suitable values ​​forthe capacitive coupling of the two connecting means, wherein the control unit is also connected to the connecting means for adjusting the calculated values.

25 25

De uitvinding zal nu worden beschreven aan de hand van de figuren, waarbij gelijke verwijzingscijfers overeenkomstige elementen aanduiden. The invention will now be described by referring to the reference to the figures, in which like reference numerals designate corresponding elements. Daarbij toont: In the drawings:

Figuur 1: een perspectivisch aanzicht van een voorkeursuitvoeringsvorm van de lusantenne-inrichting volgens de uitvinding gemonteerd op het dak van een auto; Figure 1 is a perspective view of a preferred embodiment of the loop antenna device is mounted on the roof of a car according to the invention; 30 Figuur 2: een dwarsdoorsnede van een eerste voorkeursuitvoeringsvorm van de verbindingsmiddelen als onderdeel van de lusantenne-inrichting uit figuur 1; 30 Figure 2: a cross-sectional view of a first preferred embodiment of the connecting means as a part of the loop antenna device of Figure 1; en and

Figuur 3: een dwarsdoorsnede van een tweede voorkeursultvoeringsvorm van de verbindingsmiddelen als onderdeel van de lusantenne-inrichting uit figuur 1 Figuur 4: een voorkeursuitvoeringsvorm van de bevestiging van de 35 schakelelementen van de schakelinrichting ten opzichte van de condensatorplaten. Figure 3: a cross section of a second voorkeursultvoeringsvorm of the connecting means as a part of the loop antenna device of Figure 1 Figure 4 shows a preferred embodiment of the attachment of the 35 switching elements of the switching apparatus relative to the capacitor plates.

1030808* 4 1030808 * 4

De lusantenne-inrichting volgens de uitvinding is hieronder beschreven in de vorm van een lusantenne-inrichting 1 gemonteerd op het dak 17 van een auto 7 zoals weergegeven in Figuur 1. Er zij echter op gewezen dat de uitvinding geenszins beperkt i$ tot een toepassing op een auto of elk ander vervoermiddel, maar op tal van anderè 5 objecten met een elektrisch geleidend oppervlak gemonteerd kan worden. The loop antenna device according to the invention is described below in the form of a loop antenna device 1 is mounted on the roof 17 of a vehicle 7 such as shown in Figure 1. It should be noted, however, that the invention is by no means restricted i $ to an application to a car or any other means of transport, but in numerous other objects 5 can be mounted with an electrically conductive surface. Tevens wordt er op gewezen dat de antenne ondersteund kan worden door een niet elektrisch geleidend draagelement, dat bevestigd kan worden aan het elektrisch geleidend oppervlak zelf en/of aan de verbindingsmiddelen 3. In addition, it is pointed out that the antenna can be supported by a non-electrically-conductive support element, which can be attached to the electrically conductive surface itself and / or to the connecting means 3.

De lusantenne-inrichting 1 volgens Figuur 1 bestaat uit een lusvormige geleider 2 10 die aan beide uiteinden is bevestigd aan het dak 17 van een auto 7 middels verbindingsmiddelen 3. Via één van de verbindingsmiddelen wordt de antenne via een aansluiting in de vorm van draadboom 4 gekoppeld aan de zender/ontvanger 5, die wordt gevoed door een voeding 6. The loop antenna device 1 according to Figure 1 consists of a loop-like conductor 2 10 which is attached to the roof 17 of a vehicle 7 by means of connecting means 3 at both ends via one of the connecting means, the antenna via a connection in the form of wire harness 4 coupled to the transmitter / receiver 5, which is fed by a power supply 6.

Figuur 2 toont een dwarsdoorsnede van een eerste voorkeursuitvoeringsvorm IS van de verbindingsmiddelen 3 als onderdeel van de lusantenne-inrichting 1 uit figuur 1. De lusvormige geleider 2 treedt via een waterdichte opening de behuizing 8 binnen en is verbonden met een condensatorplaat 9. Het gedeelte van het dak 17 van de auto, dat zich onder de verbindingsmiddelen 3 bevindt, functioneert samen met condensatorplaat 9 als condensator, waarbij de onderkant 14 van de behuizing 8 samen met een optionele 20 diëlektrische laag 10 het diëlektricum vormt. Figure 2 shows a cross-sectional view of a first preferred embodiment of the connecting means 3 as a part of the loop antenna device 1 from Figure 1. The loop-like conductor 2 enters through a water-tight opening, the housing 8 within and is connected to a capacitor plate 9. The portion of the roof 17 of the car, which is located below the connection means 3, it functions together with capacitor plate 9 as a capacitor, in which the bottom 14 of the housing 8 along with an optional dielectric 20 layer 10, the dielectric. Het heeft de voorkeur dat de onderkant 14 van de behuizing 8 gemaakt is van een materiaal met gunstige diëlektrische eigenschappen, bijvoorbeeld PTFE ® teflon. It is preferred that the bottom 14 of the housing 8 is made of a material having favorable dielectric properties, for example PTFE Teflon ®. De lusvormige geleider 2 is door middel van een ringkerntransformator 12 via draadboom 4 inductief gekoppeld aan de zender/ontvanger 5. Deze koppeling kan ook capacitief tot stand worden gebracht. The loop-shaped conductor 2 is connected by means of a ring core transformer 12 via wire harness 4 is inductively coupled to the transmitter / receiver 5. This capacitive coupling can also be accomplished. Bij 25 voorkeur is de condensatorplaat 9 uitgevoerd op een printplaat of printed circuit board (PCB). At 25 Preferably, the capacitor plate 9 is carried out on a printed circuit board or printed circuit board (PCB).

In Figuur 3 is als onderdeel van een tweede voorkeursuitvoeringsvorm van de lusantenne-inrichting volgens de uitvinding een dwarsdoorsnede van de verbindingsmiddelen 30 getoond, waarin de capaciteit van de resulterende condensator 30 instelbaar is. In Figure 3, as a part of a second preferred embodiment of the loop antenna device is shown a cross-section of the connecting means 30 according to the invention, in which the capacitance of the resulting capacitor 30 is adjustable. Daartoe omvatten de verbindingsmiddelen 30 meerdere condensatorplaten 90 van gelijke of verschillende grootte, elk met een optionele diëlektrische laag 100. Deze condensatorplaten 90 zijn verbonden met een schakelinrichting 13 voorzien van schakelelementen die wordt aangestuurd door besturingsinrichting 11. Samen met het dak 17 van de auto 7 functioneren deze condensatorplaten elk als aparte condensator, waarbij 35 de onderkant 14 van de behuizing 8 samen met een optionele diëlektrische laag 100 het 1030808- 5 diëlektricum vormt To that end, comprise the connecting means 30, a plurality of capacitor plates 90 of equal or different sizes, each with an optional dielectric layer 100. The capacitor plates 90 are connected to a switching device 13 is provided with switching elements, which is controlled by control device 11. Along with the roof 17 of the car 7 operation of these capacitor plates each as a separate condenser, wherein the bottom side 14, 35 of the housing 8 along with an optional dielectric layer 100, the dielectric forms 1030808- 5

Aangestuurd door de besturingsinrichting 11 bepaalt de schakelinrichting 13 welke condensatoren bij- of afgeschakeld worden en dientengevolge de capaciteit van de resulterende condensator. Controlled by the control device 11 the switching device 13 determines which capacitors will be switched on or switched off and, consequently, the capacitance of the resulting capacitor. De lusvormige geleider 2 is via de schakelinrichting 13 met de S resulterende condensator verbonden. The loop-shaped conductor 2 is connected through the switching device 13 with the S resulting capacitor. Het heeft de voorkeur om schakelinrichting 13, besturingsinrichting 11 en condensatorplaten 90 te integreren op één PCB. It is preferred in order switching device 13, control device 11 and the capacitor plates 90 to integrate on a single PCB.

In Figuur 4 is een voorkeursuitvoeringsvorm getoond van de bevestiging van de n schakelelementen (13-1,13-2,...) van de schakelinrichting ten opzichte van de condensatorplaten. In Figure 4 is shown a preferred embodiment of the attachment of the n switching elements (13-1,13-2, ...) of the switching device relative to the capacitor plates. Bij voorkeur zijn de condensatorplaten 90-n en de schakelelementen 10 13-n uitgevoerd op een of meerdere PCB's 18 waarbij elke condensatorplaat 90-n en het bijbehorende schakelelement 13-n aan weerszijden van de betreffende PCB 18 aangebracht zijn. Preferably, the capacitor plates 90-n and the switching elements 10 13-n is performed on one or more PCBs 18, wherein each capacitor plate 90-n, and the associated switching element 13-n are arranged on either side of the respective PCB 18. De schakelelementen 13-n zijn bij voorkeur relais, die via een doormetallisering 19-n zijn verbonden met de condensatorplaten 90-n. The switching elements 13-n are preferably relays, which, via a doormetallisering 19-n are connected to the capacitor plates 90-n. Daarbij vormen de capaciteiten van de condensatoren bij voorkeur een binaire reeks, waarbij elke 1S opvolgende condensator de helft van de capaciteit van de vorige condensator heeft. In addition, preferably, the capacitances of the capacitors form a binary sequence, wherein each successive capacitor has 1S half of the capacity of the previous capacitor.

Opgemerkt wordt dat het aantal n naar keuze kan variëren. It should be noted that the number n of choice may vary. Ter illustratie is gekozen voor n=3. By way of illustration is chosen for n = 3.

De capaciteit van de verbindingsmiddelen 30 van de tweede voorkeursuitvoeringsvorm van de lusantenne-inrichting volgens de uitvinding kan worden 20 ingesteld door de volgende stappen uit te voeren. The capacity of the connection means 30 of the second preferred embodiment of the loop antenna device according to the invention can be 20 adjusted by carrying out the following steps.

Stap a) Step a)

In een eerste stap wordt de stroom of een indicator hiervoor gemeten, zoals de magnetische veldsterkte, op één of meer posities in de lusvormige geleider 2, Hiertoe 25 kunnen sensoren zijn aangebracht op één of meer posities in de lusvormige geleider 2. In a first step, the current is measured for this purpose or an indicator, such as the magnetic field strength, at one or more positions in the loop-shaped conductor 2, For this purpose, sensors 25 may be arranged at one or more positions in the loop-like conductor 2.

Stap b) Step b)

Op basis van de stroommetingen die zijn uitgevoerd in stap a) kunnen geschikte waarden worden berekend voor de capacitieve koppeling van beide verbindingsmiddelen 30. Dit 30 kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd met behulp van een besturingseenheid, die is aangesloten op de sensoren voor het op basis van informatie van de sensoren berekenen van geschikte waarden voor de capacitieve koppeling van beide verbindingsmiddelen 30. Een deskundige op het vakgebied zal op basis van het bovenstaande besturingseenheid 11 hiervoor kunnen inrichten. On the basis of the current measurements that are carried out in step a), appropriate values ​​can be calculated for the capacitive coupling of the two connecting means 30. This 30, for example, can be carried out with the aid of a control unit, which is connected to the sensors for on the basis of information of the sensors to calculate appropriate values ​​for the capacitive coupling of the two connecting means 30. One skilled in the art will on the basis of the above, control unit 11 can set up for this purpose.

35 Ί030808' 5 6 35 Ί030808 '5 6

Stap c) Step c)

In de derde stap worden de capacitieve koppelingen van beide verbindingsmiddelen 30 op de in stap b) berekende waarden ingesteld. In the third step, the capacitive couplings of the two connecting means 30 are set to the in step b) is calculated values. Deze stap kan eveneens door besturingseenheid 11 worden uitgevoerd. This step can also be carried out by control unit 11.

Stap d) Step d)

Indien nodig worden stappen a) t/mc) herhaald totdat de stroomverdeling in de lusvormige geleider 2 voldoet aan een vooraf bepaald criterium. Where necessary steps a) t / mc) are repeated until the current distribution in the loop-shaped conductor 2 conforms to a predetermined criterion. Een dergelijk criterium zou een optimale stroomverdeling kunnen zijn, dwz een in hoofdzaak uniforme stroomverdeling 10 over de lusvormige geleider 2 of een stroomverdeling waarbij het stroommaximum in hoofdzaak in het middel van de lusvormige geleider 2 ligt. Such a criterion could be an optimal current distribution, ie, a substantially uniform current distribution 10 on the loop-shaped conductor 2, or a current distribution in which the maximum current is substantially in the middle of the loop-like conductor 2.

Stape) step e)

De historie van de berekende waarden zoals genoemd in stap b) wordt bij voorkeur 15 bewaard. The history of the calculated values ​​as mentioned in step b) is preferably stored at 15. Dit kan bijvoorbeeld in een niet vluchtig geheugen in de besturingseenheid 11. For example, this may be in a non-volatile memory in the control unit 11.

Als de maximale capaciteit van het geheugen bereikt is, dan worden de oudste waarden verwijderd. If the maximum memory capacity is reached, the oldest values ​​are deleted.

Voorafgaand aan stap a) kan de capacitieve koppeling van beide verbindingsmiddelen 30 nu worden afgestemd op uit de historie bekende waarden. Prior to step a), the capacitive coupling can be of the two connecting means 30 may be adapted to now from the history known values. Bij herhaaldelijk gebruik zal de 20 lusantenne-ïnrichting daarmee sneller optimaal kunnen worden ingesteld By repeatedly using the loop antenna device 20 will thus be optimally adjusted quickly

De afstemming kan verder geoptimaliseerd worden door de karakteristieke impedantie van de voedingslijn en het voedingspunt op de antenne te laten overeen stemmen. The tuning can be further optimized by making the characteristic impedance of the power supply line and the feed point to the antenna matching. Dit kan bereikt worden door de lusvormige geleider 2 direct of indirect door 25 middel van een ringkemtransformator via een instelbare condensator te koppelen aan de voedingslijn. This can be achieved by coupling the loop-shaped conductor 2, directly or indirectly by means of a ringkemtransformator 25 through an adjustable capacitor to the power supply line.

De besturingseenheid kan een optimale instelling van genoemde instelbare condensator bepalen aan de hand van informatie van een fasedetector en een staandegolfmeetbrug die zijn opgenomen tussen de voedingslijn van de zender/ontvanger 30 en de aansluiting op de verbindingsmiddelen 30. The control unit may determine an optimum setting of said adjustable capacitor on the basis of information from a phase detector and a standing wave measuring bridge which are connected between the power supply line of the transmitter / receiver 30 and the connection to the connecting means 30.

Daarnaast kunnen de instellingen van de waarden van de capacitieve koppeling van de verbindingsmiddelen 30 en eventueel de bovengenoemde instelbare condensator berekend worden met behulp van antenne simulatie software. In addition, the settings of the values ​​of the capacitive coupling of the connecting means 30 and, optionally, to be calculated, the above-mentioned adjustable capacitor using antenna simulation software. Deze instellingen kunnen worden bewaard in het niet vluchtig geheugen van de besturingseenheid 11 en kunnen 35 worden gebruikt als uitgangspunt bij het bepalen van de optimale instelling om zodoende 1030808- 7 de afstemsnelheid te verhogen. These settings are stored in non-volatile memory of the control unit 11 and 35 can be used as a basis for determining the optimum setting in order 1030808- 7 to increase the tuning speed. Deze software kan zich bevinden in het vaste geheugen van de besturingseenheid 11, de zogenaamde firmware. This software may be located in the fixed memory of the control unit 11, the so-called firmware. Echter de software kan zich ook bevinden op een extern apparaat, die genoemde berekende instellingen doorgeeft via een digitale koppeling tussen het externe apparaat en de besturingseenheid. However, the software can also be located on an external device, which transmits said calculated institutions via a digital link between the external device and the control unit.

5 Met behulp van de werkwijze volgens de uitvinding kan een gunstig stralingsdiagram voor de lusantenne-inrichting worden bewerkstelligd, zodat deze optimaal functioneert. 5 by means of the method according to the invention can be accomplished a favorable radiation pattern for the loop antenna device, so that it functions optimally. Dit is van voordeel bij vele toepassingen, onder andere bij Near Vertical Sky Wave (NVIS-) propagatie. This is advantageous in many applications, including for Near Vertical Sky Wave (NVIS-) propagation. Met name bij de hogere bruikbare frequenties kunnen problemen, zoals een dode zone, voorkomen worden. In particular, useful at the higher frequencies, problems, such as a dead zone, can be prevented.

10 De uitvinding is weliswaar beschreven aan de hand van een voorkeursuitvoeringsvorm waarin het vlak van de lusvormige geleider loodrecht op het elektrisch geleidend oppervlak staat, maar is daar niet toe beperkt. 10 The present invention is, although described with reference to a preferred embodiment in which the plane of the loop-shaped conductor is perpendicular to the electrically conductive surface state, but is not limited thereto. Het oriëntatievlak kan variëren, zelfs parallel aan het elektrisch geleidend oppervlak zijn. The orientation plane can vary, even be parallel to the electrically conductive surface. Tevens kan de dikte van de lusvormige geleider variëren, evenals de hoogte boven het elektrisch geleidend 15 oppervlak. Also, the thickness of the loop-shaped conductor may vary, as well as the height above the electrically conductive surface 15.

De uitvinding is dus uitdrukkelijk niet beperkt tot de beschreven en getoonde voorkeursuitvoeringsvormen, maar strekt zich uit tot elke uitvoeringsvorm die valt birinen de reikwijdte van de beschermingsomvang zoals gedefinieerd in de conclusies bezien in het licht van de voorgaande beschrijving en bijbehorende tekeningen. The invention is therefore expressly not limited to the described and shown preferred embodiments, but extends to any embodiment which falls birinen the scope of the scope of protection as defined in the claims as seen in light of the foregoing description and accompanying drawings.

20 1030808- 20 1030808-

Claims (12)

1. Lusantenne-in richting voor bevestiging op een elektrische geleidend oppervlak, 5 omvattende a) een lusvormige geleider; 1. Loop antenna-in direction for attachment on an electric conductive surface, 5, comprising a) a loop-shaped conductor; b) een zender/ontvanger voor elektrische verbinding met de lusvormige geleider, alsmede een voeding voor de zender/ontvanger; b) a transmitter / receiver for electrical connection to the loop-shaped conductor, as well as a power supply for the transmitter / receiver; en c) middelen voor het elektrisch geleidend verbinden van het eerste en/of tweede uiteinde 10 van de lusvormige geleider aan het oppervlak, met het kenmerk dat de verbindingsmiddelen (3; 30) zijn ingericht voor het tot stand brengen van een capacitieve koppeling tussen de lusvormige geleider (2) en het oppervlak (17). and c) means for electrically conductively connecting the first and / or second end 10 of the loop-shaped conductor to the surface, characterized in that the connecting means (3; 30) are arranged for establishing a capacitive coupling between the loop-like conductor (2) and the surface (17).
2. Lusantenne-in richting volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de 15 verbindingsmiddelen (3; 30) zijn ingericht voor het tot stand brengen van een variabele capacitieve koppeling tussen de lusvormige geleider (2) en het oppervlak (17) teneinde als afstemeenheid voor de lusantenne-inrichting te kunnen functioneren. 2. Loop antenna-in direction according to claim 1, characterized in that the 15 connection means (3; 30) are arranged for establishing a variable capacitive coupling between the loop-shaped conductor (2) and the surface (17) so as tuning unit be able to function for the loop antenna device.
3. Lusantenne-inrichting volgens conclusie 1 of 2, waarin de verbindingsmiddelen (3;30) 20 een behuizing (8) omvatten, waarin ten minste één condensatorplaat (9) is aangebracht, die in bedrijf samen met het elektrisch geleidende oppervlak (17) een condensator vormt. 3. Loop antenna device according to claim 1 or 2, wherein the connecting means (3; 30) 20 comprise a housing (8), in which at least one condenser plate (9) is provided, which in operation together with the electrically conductive surface (17), forms a capacitor.
4. Lusantenne-inrichting volgens conclusie 3, waarin in de behuizing (8) meerdere condensatorplaten (90) van gelijke of verschillende grootte zijn aangebracht alsmede een 25 schakelinrichting met meerdere schakelelementen (13) die elk zijn aangesloten op één van de condensatorplaten (90) voor het bij- of afschakelen van één of meer van de condensatorplaten (90) teneinde de capaciteit van de resulterende condensator in te stellen. 4. A loop antenna device as claimed in claim 3, in which are arranged in the housing (8) of equal or different sizes plurality of capacitor plates (90), as well as a 25-switching device having a plurality of switching elements (13) which are each connected to one of the capacitor plates (90) to top up or disconnection of one or more of the capacitor plates (90) so as to adjust the capacitance of the resulting capacitor.
5. Lusantenne-inrichting volgens conclusie 3 of 4, waarin ten minste één condensatorplaat (9) van buigzaam materiaal is aangebracht, alsmede middelen om de mate van doorbuiging van de condensatorplaat in te stellen teneinde de capaciteit in te stellen. 5. A loop antenna device as claimed in claim 3 or 4, wherein at least one condenser plate (9) of flexible material is arranged, as well as means to adjust the degree of deflection of the capacitor plate in order to adjust the capacity.
6. Lusantenne-inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, waarin de 35 verbindingsmiddelen (3;30) zijn ingericht voor losneembare bevestiging aan het 1030808*5 _ oppervlak(17). 6. A loop antenna device as claimed in any one of the preceding claims, wherein 35 the connecting means (3; 30) are adapted for releasable attachment to the 5 * 1030808 _ surface (17).
7. Lusantenne-inrichting volgens conclusie 6, waarin de verbindingsmiddelen (3;30) een 5 behuizing (8) omvatten, die is voorzien van magneten. 7. A loop antenna device as claimed in claim 6, wherein the connecting means (3; 30) comprise a fifth housing (8), which is provided with magnets.
8. Lusantenne-inrichting volgens conclusie 6, waarin de verbindingsmiddelen (3;30) een behuizing (8) omvatten die is voorzien van middelen voor tot stand brengen van een onderdruk in althans een deel van de behuizing. 8. A loop antenna device as claimed in claim 6, wherein the connecting means (3; 30) has a housing (8) which is provided with means for establishing a negative pressure in at least a part of the housing. 10 10
9. Werkwijze voor het afstemmen van een lusantenne-inrichting volgens één van de voorgaande conclusies 2 tot en met 8, waarbij de lusantenne-inrichting aan beide uiteinden van de lusvormige geleider (2) is voorzien van de genoemde verbindingsmiddelen (30), welke werkwijze de volgende stappen omvat: 15 a) het meten van de stroom of een indicator hiervoor op één of meer posities in de lusvormige geleider (2); 9. A method of tuning a loop antenna device according to any one of the preceding claims 2 to 8, wherein the loop antenna device at both ends of the loop-shaped conductor (2) is provided with said connecting means (30), the method comprising comprises the following steps: 15 a) measuring the current or an indicator for this purpose at one or more positions in the loop-shaped conductor (2); b) het op basis van de stroommetingen die zijn uitgevoerd in stap a) berekenen van geschikte waarden voor de capacitieve koppeling van beide verbindingsmiddelen (30); b) on the basis of the current measurements that are carried out in step a) calculation of appropriate values ​​for the capacitive coupling of the two connecting means (30); 20 c) het instellen van de capacitieve koppeling van beide verbindingsmiddelen (30) op de in stap b) berekende waarden; 20 c) to adjust the capacitive coupling of the two connecting means (30) on the in step b) is calculated values; en d) het herhalen van stappen a) t/mc), totdat de stroomverdeling in de lusvormige geleider (2) voldoet aan een vooraf bepaald criterium. and d) repeating steps a) t / mc), until the current distribution in the loop-shaped conductor (2) satisfies a predetermined criterion.
10. Werkwijze volgens conclusie 9, welke werkwijze de volgende additionele stap omvat: e) het bewaren van de historie van de berekende waarden zoals genoemd in stap b). 10. A method according to claim 9, which process comprises the following additional step: e) storing the history of the calculated values ​​as mentioned in step b).
11. Werkwijze volgens conclusie 10, waarbij voorafgaand aan stap a) de capacitieve 30 koppeling van beide verbindingsmiddelen (30) wordt afgestemd op uit de historie bekende waarden. 11. A method according to claim 10, wherein prior to step a), the capacitive coupling 30 of the two connecting means (30) is tuned in out of the history, known values.
12. Lusantenne-inrichting volgens één van de voorgaande conclusies 2 tot en met 8 voor het uitvoeren van de werkwijze volgens conclusie 9 t/m 11, omvattende één of meer 35 sensoren voor het meten van de stroom of een indicator hiervoor, welke sensoren zijn 1030808- aangebracht op één of meer posities in de lusvormige geleider (2), alsmede een besturingseenheid (11), die is aangesloten op de sensoren voor het op basis van informatie van de sensoren berekenen van geschikte waarden voor de capacitieve koppeling van beide verbindingsmiddelen (30), waarin de besturingseenheid (11) tevens is S aangesloten op de verbindingsmiddelen (30) voor het instellen van de berekende waarden. 12. A loop antenna device according to any one of the preceding claims 2 to 8 for carrying out the method according to claim 9 t / m 11, comprising one or more sensors 35 for measuring the current, or an indicator for this purpose, which sensors are 1030808- arranged at one or more positions in the loop-shaped conductor (2), and a control unit (11), which is connected to the sensors for the costs based on information of the sensors of suitable values ​​for the capacitive coupling of the two connection means ( 30), wherein the control unit (11) at the same time, S is connected to the connecting means (30) for setting the calculated values. 1030808- 1030808-
NL1030808A 2005-12-29 2005-12-29 Loop antenna device. NL1030808C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1030808A NL1030808C2 (en) 2005-12-29 2005-12-29 Loop antenna device.
NL1030808 2005-12-29

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1030808A NL1030808C2 (en) 2005-12-29 2005-12-29 Loop antenna device.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1030808C2 true NL1030808C2 (en) 2007-07-02

Family

ID=36228822

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1030808A NL1030808C2 (en) 2005-12-29 2005-12-29 Loop antenna device.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1030808C2 (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2553586A1 (en) * 1983-10-13 1985-04-19 Applic Rech Electronique Half-loop antenna with automatic tuning over a wide band
US4893131A (en) * 1988-06-15 1990-01-09 Smith William J Mobile or ground mounted arcuate antenna
EP0691738A1 (en) * 1994-07-06 1996-01-10 SOCIETE TECHNIQUE D'APPLICATION & DE RECHERCHE ELECTRONIQUE One-half loop antenna with automatic quick tuning
EP0897200A1 (en) * 1997-08-12 1999-02-17 Thomson-Csf Half-loop antenna for high frequencies
US6377438B1 (en) * 2000-10-23 2002-04-23 Mcnc Hybrid microelectromechanical system tunable capacitor and associated fabrication methods
US6747603B1 (en) * 2001-04-02 2004-06-08 Radiall/Larsen Antenna Technologies, Inc. Antenna mounting system

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2553586A1 (en) * 1983-10-13 1985-04-19 Applic Rech Electronique Half-loop antenna with automatic tuning over a wide band
US4893131A (en) * 1988-06-15 1990-01-09 Smith William J Mobile or ground mounted arcuate antenna
EP0691738A1 (en) * 1994-07-06 1996-01-10 SOCIETE TECHNIQUE D'APPLICATION & DE RECHERCHE ELECTRONIQUE One-half loop antenna with automatic quick tuning
EP0897200A1 (en) * 1997-08-12 1999-02-17 Thomson-Csf Half-loop antenna for high frequencies
US6377438B1 (en) * 2000-10-23 2002-04-23 Mcnc Hybrid microelectromechanical system tunable capacitor and associated fabrication methods
US6747603B1 (en) * 2001-04-02 2004-06-08 Radiall/Larsen Antenna Technologies, Inc. Antenna mounting system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0332139B1 (en) Wide band antenna for mobile communications
FI113212B (en) Multi-band kaksoisresonanssiantennirakenne
EP0637094B1 (en) Antenna for mobile communication
CN101919114B (en) Single-layer metallization and via-less metamaterial structures
JP5531582B2 (en) Antenna and wireless communication device
US5898405A (en) Omnidirectional antenna formed one or two antenna elements symmetrically to a ground conductor
US6876328B2 (en) Multiple-resonant antenna, antenna module, and radio device using the multiple-resonant antenna
FI113586B (en) Internal multi-band antenna
US6097347A (en) Wire antenna with stubs to optimize impedance for connecting to a circuit
EP0969547B1 (en) Antenna device
JP5560802B2 (en) Communication device
US6028564A (en) Wire antenna with optimized impedance for connecting to a circuit
EP1251588B1 (en) Method for tuning an antenna and an antenna
US7889143B2 (en) Multiband antenna system and methods
FI110395B (en) A short-circuited microstrips carried broadband antenna
EP0716773B1 (en) Summing network
US8797148B2 (en) Radio frequency IC device and radio communication system
US20020167457A1 (en) Reconfigurable artificial magnetic conductor
US6054961A (en) Dual band, glass mount antenna and flexible housing therefor
US7193574B2 (en) Antenna for controlling a beam direction both in azimuth and elevation
US20050128151A1 (en) Internal multi-band antenna with multiple layers
US20030112186A1 (en) Broadband antennas over electronically reconfigurable artificial magnetic conductor surfaces
US6542126B2 (en) Antenna arrangement for mobile radiotelephones
US6700539B2 (en) Dielectric-patch resonator antenna
US6707427B2 (en) Chip antenna and antenna unit including the same

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20100701