NL1030539C2 - A covering sheath, as well as an optical measuring device wherein said covering sheath is to be used. - Google Patents

A covering sheath, as well as an optical measuring device wherein said covering sheath is to be used. Download PDF

Info

Publication number
NL1030539C2
NL1030539C2 NL1030539A NL1030539A NL1030539C2 NL 1030539 C2 NL1030539 C2 NL 1030539C2 NL 1030539 A NL1030539 A NL 1030539A NL 1030539 A NL1030539 A NL 1030539A NL 1030539 C2 NL1030539 C2 NL 1030539C2
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
window
characterized
covering sheath
wall
sleeve
Prior art date
Application number
NL1030539A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Keshen Rohinder Mathura
Original Assignee
Intellectual Property Mvm B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/00142Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with means for preventing contamination, e.g. by using a sanitary sheath

Description

Afschermhuls, alsmede een optische meetinrichting waarbij deze afschermhuls is te gebruiken A covering sheath, as well as an optical measuring device wherein said covering sheath is to be used

De uitvinding heeft betrekking op een afschermhuls voor eenmalig gebruik en ingericht voor toepassing bij een optische meetinrichting voor het bepalen van ten minste een lichaamseigen parameter, bijvoorbeeld een vasculaire parame-5 ter van een persoon of dier, omvattende een venster en een daarop aansluitende en in hoofdzaak cilindrisch vormgegeven hulswand die past om een lenspijp van de optische meetinrichting, waarbij het venster zich in het zichtveld van de lenspijp bevindt, en waarbij verder is voorzien in een bevesti-10 gingsorgaan voor gefixeerde plaatsing van de huls op de lenspijp- The present invention relates to a protective sheath for one-time use, and adapted for use in an optical measuring device for determining at least one body parameter, for example a vascular parame-5b of a person or animal, comprising a window and a corresponding, and in substantially cylindrical sleeve wall which fits around a lens tube of the optical measuring device, wherein the window is in the field of view of the lens tube, and further wherein there is provided an attachment 10 went device for fixed positioning of the sleeve on the lenspijp-

Tevens is de uitvinding belichaamd in een optische meetinrichting voor het bepalen van een lichaamseigen parameter van een persoon of dier, omvattende een lenspijp voor het 15 zenden en ontvangen van optische signalen, welke lenspijp is ingericht voor samenwerking met een afschermhuls die voorzien is van een venster en een op dit venster aansluitende hulswand. Also, the invention is embodied in an optical measuring device for the determination of a body parameter of a person or animal, comprising a lens tube to the 15 transmission and reception of optical signals, which lens pipe is arranged for cooperation with a shielding sleeve which is provided with a window and a window at the subsequent sleeve wall.

Een optische meetinrichting voor het bepalen van 20 een lichaamseigen parameter van een persoon of dier, is bekend uit de internationale octrooiaanvrage WO 2005/032361. An optical measuring device for determining 20 a body parameter of a person or animal, is known from the international patent application WO 2005/032361.

Een dergelijke optische meetinrichting is eveneens bekend uit de internationale octrooiaanvrage WO 97/15229 waaruit het gebruikmaken van polariserende filters voor 25 plaatsing in het zichtveld bekend is. Such an optical measuring device is also known from the international patent application WO 97/15229 of which the use of polarizing filters 25, is well known for placement in the field of view.

Bekend is voorts het gebruik van een afschermhuls overeenkomstig de aanhef, welke ertoe dient om enerzijds de optische meetinrichting te vrijwaren van lichaamsvloeistoffen van de te onderzoeken persoon of dier, welke een nadelige in-30 vloed zouden kunnen uitoefenen op de werking van de meetinrichting. It is also known the use of a shielding sleeve according to the preamble, which serves on the one hand to preserve the optical measuring device of body fluids of the test person or animal, which could have an adverse in-30 effect on the operation of the measuring device.

Anderzijds dient bedoelde afschermhuls ervoor om bij opvolgend gebruik van de inrichting bij volgende personen of dieren overdracht van schadelijke stoffen of virussen te ver-35 hinderen, en om anderszins besmetting tegen te gaan. On the other hand is provided for covering sheath sure to hinder far-35 with subsequent use of the device at these people or animals transfer contaminants or viruses, and to otherwise prevent infection.

1 0305 39 2 1 0305 39 2

De te gebruiken afschermhuls dient aan zekere randvoorwaarden te voldoen. The use protective sleeve must meet certain conditions. Zo dient er een minimale invloed te zijn op de beeldvorming van de optische meetinrichting. For example, there should be a minimal effect on the imaging of the optical measuring device. Hier- : bij is onder meer van belang dat de positionering van het ; Here-: when it is among other things important that the positioning of the; 5 venster van de afschermhuls ten opzichte van de lenspijp zeer kritisch is ten aanzien van de nauwkeurigheid van de beeld- j 5 window of the shielding sleeve with respect to the lens tube is very critical with regard to the accuracy of the image j

vorming die met de optische meetinrichting kan worden verschaft. formation which can be provided with the optical measuring device. Door de dimensionering van de bekende optische meetinrichting doet zich hierbij het fenomeen voor dat een afwij-10 king in de plaatsing van het venster ten opzichte van de lenspijp van circa 1 mm een verstoring in het focale vlak van de lenspijp van circa 1 cm oplevert. Due to the dimensioning of the known optical measurement device occurs here, the phenomenon that a deviating 10 king in the placement of the window with respect to the lens tube of about 1 mm results in a disturbance in the focal plane of the lens tube of about 1 cm. Het spreekt voor zichzelf dat bij een dergelijke grote gevoeligheid ook de invloed van I It goes without saying that with such a high sensitivity as well, the influence of I

een uitzetting van de afschermhuls ten gevolge van het ge-15 bruik daarvan bij de gebruikelijke lichaamstemperatuur van een persoon of dier, niet veronachtzaamd kan worden zonder nadelige consequenties voor de nauwkeurigheid van de beeldvorming van de optische meetinrichting. an expansion of the covering sheath as a result of the GE-15, use thereof in the usual body temperature of a person or animal, can not be ignored without adverse effects on the accuracy of the image formation of the optical measuring device.

Met de uitvinding is beoogd de nauwkeurigheid van de 20 beeldvorming van de optische meetinrichting te waarborgen, een daarvoor geschikte afschermhuls te verschaffen die ook bij verschillende omgevingstemperaturen geen merkbare achteruitgang oplevert in de kwaliteit van de beeldvorming van de optische meetinrichting, en in het algemeen een alternatief 25 te verschaffen voor de bestaande afschermhuls die beter kan beantwoorden aan de hiervoor bedoelde doeleinden. With the invention it is intended, the accuracy of the 20 imaging to ensure the optical measuring device, to provide a suitable covering sheath which also produces no appreciable deterioration at different ambient temperatures in the quality of the imaging of the optical measuring device, and, in general, an alternative 25 to provide for the existing covering sheath which could better meet the purposes referred to above.

De afschermhuls en de optische meetinrichting volgens de uitvinding worden daartoe gekenmerkt door een of meer van de navolgende conclusies. The shielding sleeve and the optical measuring device according to the invention are characterized by one or more of the following claims.

30 In een eerste aspect van de uitvinding is de af schermhuls erdoor gekenmerkt dat het bevestigingsorgaan ten minste een nabij het venster en binnen de in hoofdzaak cilindrisch vormgegeven hulswand aangebrachte uitstulping omvat die is ingericht om samen te werken met een op deze uitstul-35 ping afgestemde groef of rand van de lenspijp. 30 In a first aspect of the invention is characterized in the shielding sleeve through which the fastening member comprises at least one adjacent to the window, and within the bulge is arranged in substantially cylindrical sleeve wall which is arranged to co-operate with a tuned on this uitstul-35 ping groove or edge of the lens tube.

In overeenstemming daarmee is de optische meetinrichting volgens de uitvinding erdoor gekenmerkt dat de lenspijp is voorzien van ten minste een groef of rand die dient 1 0305 3 9 3 voor samenwerking met een inwendig op de hulswand van de af-schermhuls aangebrachte uitstulping. Accordingly, the optical measuring device according to the invention is characterized in that the lens tube is provided with at least one groove or ridge which has 1 0305 3 9 3 for engagement with a internally on the sleeve wall of the off-screen sleeve mounted projection.

Door de zojuist genoemde maatregelen wordt bereikt dat de positionering van het venster van de afschermhuls in 5 het zichtveld van de lenspijp zeer nauwkeurig kan plaatsvinden zodat een nauwkeurige en betrouwbare beeldvorming met de optische meetinrichting gewaarborgd is. Due to the above-mentioned measures, it is achieved that the positioning of the covering sheath of the window 5 in the field of view of the lens tube may take place very precisely so as to ensure an accurate and reliable imaging with the optical measuring device. De plaatsing van de uitstulping nabij het venster en de daarmee overeenkomende plaatsing van de groef of rand op de lenspijp, heeft als ge-10 volg dat uitzetting van het materiaal van de afschermhuls (bijvoorbeeld door lichaamswarmte en/of de temperatuur in de operatiekamer) nagenoeg geen effect heeft op de positionering van het venster van de afschermhuls, ten opzichte van de lenspi jp. The placement of the protrusion adjacent to the window and the corresponding positioning of the groove or ridge on the lens tube, is ge-10 follow the expansion of the material of the covering sheath (for example by body heat and / or the temperature in the operating room) is substantially has no effect on the positioning of the window of the shielding sleeve with respect to the lenspi jp. Een voordeel dat hierdoor tevens binnen bereik komt, 15 is dat de lenspijp langer kan worden uitgevoerd, hetgeen de beeldvormende kwaliteiten van de optische meetinrichting bevordert, en tevens nuttig is voor de hanteerbaarheid in diverse klinisch relevante posities. One advantage that this also comes within range, 15 is that the lens tube may be made longer, which promotes the image-forming qualities of the optical measuring device, and is also useful for the ease of handling in a variety of clinically relevant positions.

Voordelig is om de afschermhuls zo uit te voeren dat 20 er enkele regelmatig verdeeld aangebrachte uitstulpingen zijn aan de tijdens gebruik naar de lenspijp gerichte zijde van de hulswand. It is advantageous to carry such out of the protective sleeve 20 there are some projections are evenly distributed to the lens during use, to the pipe-facing side of the sheath wall. In overeenstemming daarmee dient dan de optische meetinrichting met een aantal groeven of randen te zijn uitgerust dat is afgestemd op het aantal uitstulpingen van de 2 5 af schermhuls. In accordance therewith, then, the optical measuring device to be having a number of grooves or ridges provided that is tailored to the number of protrusions of the second member 5 to the screen sleeve.

Door de regelmatige plaatsing van de uitstulpingen kan de nauwkeurigheid van de vensterplaatsing verder worden bevorderd. Due to the regular arrangement of the projections, the accuracy of the window placement can be further promoted.

Een ander aspect van de uitvinding betreft de maat-30 regel dat de uitstulping of uitstulpingen ieder gepositioneerd zijn aan een uiteinde van een basisverdikking die verloopt van de uitstulping of uitstulpingen in de richting van het venster. Another aspect of the invention relates to the size-control 30, in that the protuberance or protuberances are each positioned at an end of a base thickening which runs from the protuberance or protuberances in the direction of the window.

Hiermee wordt .ten eerste bereikt dat de afschermhuls 35 die gebruikelijk in een spuitgietprocédé wordt vervaardigd eenvoudig losbaar is uit de spuitgietmal, zonder schade aan de uitstulpingen. This will .public first achieved that the covering sheath 35 which in a conventional injection molding process is made easy releasable from the injection mold, without damaging the protrusions.

Ten tweede wordt met deze maatregel het probleem 1 0305 3 9 4 voorkomen dat bij afwezigheid van de basisverdikking, het plaatsen van de afschermhuls op de lenspijp een beschadiging van de uitstulping of uitstulpingen kan opleveren. Secondly, with this measure, the problem 1 0305 3 9 4 prevent, in the absence of the base bead, placing the shielding sleeve on the lens tube can result in damage to the protuberance or protuberances. In het slechtste geval kan de uitstulping of uitstulpingen zelfs ge-5 heel afgeschaafd worden bij afwezigheid van genoemde basisverdikking . In the worst case, the bulge or bulges can even ge-5 are completely shaved in the absence of said base thickening.

Het zojuist bedoelde voordelige effect van de basisverdikking wordt verder bevorderd door de afschermhuls zo uit te voeren dat de basisverdikking aan de zijde van het venster | The newly referred beneficial effect of thickening the base is further enhanced by the protective sleeve so as to perform the basic bead on the side of the window | 10 uitmondt in een in zichzelf gesloten en op de cilindrisch ; 10 opens out in a closed in itself and on the cylindrical; i verlopende hulswand aangebrachte verdikkingsband. i extending sleeve wall is arranged thickening band. j j

Weer een ander aspect van de uitvinding betreft de ! Yet another aspect of the invention relates to the!

maatregel dat het venster is vervaardigd van een kunststofma- J measure that the window is made of a plastics J

j teriaal dat transparant is voor zichtbaar licht, en dat be- j 15 stand is tegen sterilisatie zonder merkbare aantasting van ! j material that is transparent to visible light, and that the working position is 15-j to sterilization without a significant effect on the! haar optische eigenschappen. its optical properties. ! !

Hiermee blijven de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid ! Preserves the accuracy and reliability! van de beeldvorming van de optische meetinrichting waarbij de afschermhuls volgens de. of the image formation of the optical measuring device wherein the shielding sleeve according to the. uitvinding wordt gebruikt, gewaar-20 borgd. present invention is used, and duly-20 is ascertained.

Het is verder voordelig gebleken dat het kunststof-materiaal waaruit het venster is vervaardigd, spuitbaar is. It has furthermore proved advantageous that the plastic material from which the window has been manufactured, is sprayable.

Het venster van de afschermhuls volgens de uitvinding laat zich geschikt uitvoeren wanneer het kunststofmate-25 riaal van het venster is geselecteerd uit de groep omvattende PMMA, Cyrolite, Terlux, Eastar, Durastar, Altuglas. The covering sheath of the window according to the invention has recourse is suitable when the plastic mate-25 material of the window is selected from the group comprising PMMA, Cyrolite, Terlux, Eastar, Dura Star, Altuglas.

Een verder voordelig aspect van de uitvinding betreft de maatregel dat de afschermhuls het kenmerk bezit dat het venster en de hulswand uit één en hetzelfde materiaal 30 zijn vervaardigd en geïntegreerd zijn uitgevoerd. A further advantageous aspect of the invention relates to the measure that the covering sheath being characterized in that the window and the sleeve wall from one and the same material 30 may be manufactured and constructed in integrated form.

Hiermee is het mogelijk gebleken om de afschermhuls volgens de uitvinding tegen relatief lage kosten en seriematig in een spuitgietprocédé te vervaardigen. With this, it has proved possible to manufacture the covering sheath according to the invention at relatively low cost and serially in an injection molding process.

De afschermhuls volgens de uitvinding is er in een 35 verder aspect door gekenmerkt dat het venster deel uitmaakt van een vensterwand die aansluit op de hulswand, en dat het venster in de vensterwand versprongen is opgenomen zodanig dat het venster verplaatst is in een richting verwijderd van 1 0305 3 9 5 een open zijde van de hulswand. The shielding sleeve according to the invention, there is in a 35-further aspect, characterized by the fact that the window is part of a window wall that connects to the sleeve wall, and in that the window in the window wall offset is recorded in such a way that the window has been moved away in a direction away from one 0305 3 9 5 an open side of the sheath wall.

Met deze maatregel wordt bereikt dat ongewenste verstrooiing van licht dat de optische meetinrichting verlaat, dan wel daar binnentreedt, wordt voorkomen. With this measure it is achieved that undesired scattering of light exiting the optical measuring device, or entering it, is prevented. Licht dat zich in 5 de hulswand voorplant, kan het venster nu niet verlaten op een wijze die afbreuk doet aan de beeldvormende kwaliteiten van de lenspijp. Light in the fifth sleeve wall of plants, the window can not now leave in a way that detracts from the imaging qualities of the lens tube.

Een verder voordelig aspect van de uitvinding betreft de uitvoering van de afschermhuls zodanig dat de ven-10 sterwand in de omgeving van de overgang naar de hulswand uitwendig een afgeronde hoek bezit. A further advantageous aspect of the invention relates to the implementation of the covering sheath so that the ven-10 ester wall in the vicinity of the transition towards the sleeve wall and externally has a rounded corner property.

Hiermee kan effectief weefselschade aan de te onderzoeken persoon of dier worden tegengegaan. This effective tissue damage can be prevented to the test person or animal.

De afschermhuls volgens de uitvinding is er verder 15 bij voorkeur door gekenmerkt dat de hulswand een conisch verloop bezit met een inwendige diameter die toeneemt in de richting van de open zijde van de hulswand. The shielding sleeve according to the invention, it is further preferably from 15 characterized by that the sleeve wall has a conical shape with an internal diameter which increases in the direction of the open side of the sheath wall.

Dit bevordert de eenvoud en het gemak van de plaatsing en het lossen van de afschermhuls van de lenspijp na ge-20 bruik daarvan. This enhances the simplicity and the ease of the installation and the unloading of the covering sheath of the lens tube 20 after ge-use thereof. Ook bevordert het conisch verloop de losbaarheid van de afschermhuls uit de spuitgietmal. Also, the conical shape promotes the solubility of the covering sheath from the injection mold.

Voorts is voordelig dat nabij de open zijde van de hulswand, deze hulswand voorzien is van een of meer inwendig gerichte ribben. Furthermore, it is advantageous in that near the open side of the sheath wall, the sheath wall is provided with one or more inwardly directed ribs. Hiermee kan op bijzonder eenvoudige wijze 25 spelingvrije plaatsing van de afschermhuls op de lenspijp worden bereikt. This allows in a particularly simple manner, 25 clearance-free positioning of the covering sheath be achieved in the lens tube.

Zoals hiervoor reeds opgemerkt is de uitvinding tevens belichaamd in een optische meetinrichting voor het bepalen van ten minste een lichaamseigen parameter van een per-30 soon of dier, welke inrichting een lenspijp omvat die is ingericht voor samenwerking met de hiervoor besproken afschermhuls . As previously noted, the invention is also embodied in an optical measuring device for determining at least one body parameter of a per-30, person or animal, which device comprises a lens tube which is arranged for co-operation with the above-discussed protective sleeve.

Voor het betrouwbaar en op een gewenste positie positioneren van de afschermhuls op de lenspijp is de optische 35 meetinrichting er bij voorkeur door gekenmerkt dat de uitstulping van de afschermhuls zelfzoekend is ten aanzien van een vooraf bepaalde gefixeerde positie van de afschermhuls op de lenspijp. For the reliable and to position a desired position of the covering sheath on the lens tube, the optical 35-measuring device is preferably characterized in that the projection of the shielding sleeve is self-locating with respect to a predetermined fixed position of the shielding sleeve on the lens tube.

1 0305 3 9 6 1 0305 3 9 6

Voorts is een voordelig aspect van de optische meet-inrichting dat deze is voorzien van een detectieorgaan voor de afschermhuls, en dat de operationaliteit van de inrichting afhankelijk is van dit detectieorgaan. Furthermore, it is an advantageous feature of the optical measuring device in that it is provided with a detection device for the covering sheath and that the operability of the apparatus is dependent on this detection member.

5 Eveneens voordelig aan de optische meetinrichting volgens de uitvinding is dat deze bij voorkeur is uitgerust met een vrijgaveorgaan voor het verwijderen van de afschermhuls van de lenspijp. 5 also advantageous to the optical measuring device according to the invention is that it is preferably provided with a release device for the removal of the covering sheath of the lens tube.

De eenvoud van bediening van de optische meetinrich-10 ting volgens de uitvinding is ermee gediend dat het detectie-orgaan en het vrijgaveorgaan gecombineerd zijn uitgevoerd. The simplicity of operation of the optical meetinrich-10 device according to the invention, will benefit by the detection member and the release element are performed in combination.

De uitvinding zal in het navolgende verder worden toegelicht aan de hand van een de daarna volgende conclusies niet beperkend uitvoeringsvoorbeeld en onder verwijzing naar 15 de tekening. The invention will be further elucidated in the following on the basis of one of the claims that follow thereafter non-limiting exemplary embodiment and with reference to the 15 accompanying drawings.

In de tekening toont: - figuur 1 in een dwarsdoorsnede in de lengte de af-schermhuls volgens de uitvinding, en - figuur 2 een detail van de in figuur 1 getoonde 20 afschermhuls. In the drawing: - figure 1 shows in a cross-section in the length of the covering sheath according to the invention, and - figure 2 shows a detail of the shown in Figure 1 20 covering sheath.

In de figuren gebruikte gelijke verwijzingscijfers verwijzen naar dezelfde onderdelen. In the figures carry identical reference numerals refer to the same parts.

Verwijzend nu eerst naar figuur 1 is in een dwarsdoorsnede in lengteaanzicht de afschermhuls 1 volgens de uit-25 vinding getoond. Referring now first to Figure 1, in a cross section in longitudinal view is shown of the covering sheath 1 according to the invention from-25.

Deze afschermhuls 1 is na sterilisatie geschikt voor toepassing bij een optische meetinrichting voor het bepalen van een of meer vasculaire parameters van een persoon of dier. These shielding sleeve 1, after sterilization, is suitable for use in an optical measuring device for determining one or more vascular parameters of a person or animal. De uitvoering van een dergelijke optische meetinrich-30 ting is aan de vakman geheel bekend en behoeft hier geen verdere toelichting. The implementation of such an optical meetinrich-30 device is completely known to the skilled person and requires no further explanation here.

De afschermhuls 1 volgens de uitvinding dient voor plaatsing op een lenspijp van de zojuist bedoelde optische meetinrichting en omvat daartoe een venster 2 en een op dit 35 venster 2 aansluitende en in hoofdzaak cilindrisch vormgegeven hulswand 3 die qua maatvoering past om de zojuist genoemde lenspijp van de optische meetinrichting. The covering sheath 1 according to the invention is fit to be placed on a lens tube of the above-mentioned optical measuring device and comprises for this purpose a window 2 and a right 35 box 2 adjoining and substantially cylindrical sheath wall 3, which in terms of dimensions to the lens tube just mentioned of the optical measuring device.

De plaatsing van de optische afschermhuls 1 op de 1 0305 3 9 7 lenspijp dient daarbij 20 te worden begrepen dat het venster 2 zich in het zichtveld van de lenspijp bevindt. The placement of the optical shield to the sleeve 1 1 0305 3 9 7 lens tube 20 thereby serves to be understood that the window 2 is in the field of view of the lens tube.

De uitvinding zal hierna verder worden toegelicht onder verwijzing naar figuur 2, welke een detail toont dat in 5 figuur 1 in kader A is opgenomen. The invention will be further illustrated with reference to Figure 2 below, which shows a detail in Figure 1 5 is included in panel A.

Figuur 2 toont dat nabij het venster 2 en aan de binnenzijde van de in hoofdzaak cilindrisch vormgegeven huls-wand 3 een uitstulping 4 is aangebracht. Figure 2 shows that adjacent to the window 2 and on the inside of the essentially cylindrical sheath-wall 3, a protrusion 4 is provided. Bij voorkeur is een aantal van dergelijk regelmatig verdeeld aangebrachte uit-10 stulpingen 4 aan de binnenzijde van de hulswand 3 aangebracht . Preferably, a number of such an evenly distributed from hut 10-creations 4 arranged on the inner wall of the sleeve 3.

Deze uitstulping 4 of uitstulpingen 4 zijn ingericht om samen te werken met een daarop afgestemde groef of groeven dan wel een rand of randen die aan de buitenomtrekzijde van 15 de lenspijp zijn aangebracht. This protrusion, or four protrusions 4 are arranged to co-operate with a correspondingly adjusted groove or grooves, or an edge or edges which the lens tube are arranged on the outer circumference side of 15. Voor de vakman is duidelijk hoe dit dient te zijn uitgevoerd, zodat een nadere toelichting achterwege kan blijven. For the skilled person it is clear how this should be carried out, so that a further explanation can be omitted. Niettemin kan genoemd worden dat de groef bij voorkeur een inloophellingsvlak bezit die veroorzaakt dat de uitstulping 4 van de afschermhuls 1 zelfzoekend 20 is ten aanzien van een vooraf bepaalde gefixeerde positie van de afschermhuls 1 op de lenspijp, zodra de uitstulping A het inloophellingsvlak bereikt. Nevertheless, it can be mentioned that the groove preferably has a walk-in ramp surface released which causes the protrusion 4 of the shielding sleeve 1 is self-seeking 20 is with respect to a predetermined fixing position of the covering sheath 1 on the lens tube, as soon as the protrusion A reaches the lead-in ramp surface.

Figuur 2 toont verder dat de uitstulping 4 of uitstulpingen 4 ieder gepositioneerd zijn aan een uiteinde van 25 een basisverdikking 5 die verloopt van de uitstulping 4 of uitstulpingen 4 in de richting van het venster 2. Figure 2 further shows that the protuberance or protuberances 4 4 each positioned at an end of base 25 is a thickened portion 5, which extends from the protuberance 4, or projections 4 in the direction of the window 2.

Bij voorkeur mondt de zojuist bedoelde basisverdikking 5 aan de zijde van het venster 2 uit in een in zichzelf gesloten en op de cilindrisch verlopende hulswand 3 aange-30 brachte verdikkingsband 6. Preferably, opens the above-mentioned basic thickening 5 on the side of the window 2 in a closed in itself and to the cylindrically extending sleeve wall 3 is laid-30 brachte thickening belt 6.

Het venster 2 is bij voorkeur vervaardigd uit een kunststofmateriaal dat transparant is voor zichtbaar licht en dat bestand is tegen herhaalde sterilisatie zonder dat de optische eigenschappen van dit venster 2 merkbaar worden aange-35 tast. The window 2 is preferably made from a plastic material that is transparent to visible light and which is resistant to repeated autoclaving without affecting the optical properties of the window 2 can be noticeably affected-35 affected. Ook is voordelig dat het kunststofmateriaal van het venster 2 spuitbaar is. Also, it is advantageous that the plastic material of the window 2 is sprayed. Geschikte materialen die zich voor een en ander lenen kunnen worden geselecteerd uit de groep omvattende PMMA, Cyrolite, Terlux, Eastar, Durastar, Altu- 1 0305 3 9 8 j glas. Suitable materials which lend themselves to the foregoing may be selected from the group comprising PMMA, Cyrolite, Terlux, Eastar, Dura Star, Altu- 1 0305 3 9 8 j glass.

Wenselijk is voorts dat het venster 2 en de hulswand 3 uit een en hetzelfde materiaal zijn vervaardigd en geïntegreerd zijn uitgevoerd. It is also desirable that the window 2 and the sleeve wall 3 are made of one and the same material and be constructed in integrated form.

5 Figuur 2 laat duidelijk zien dat het venster 2 deel uitmaakt van een vensterwand 7 die aansluit op de hulswand 3 en dat het venster 2 in de vensterwand 7 versprongen is opgenomen, zodanig dat het venster 2 verplaatst is in een richting verwijderd van de met pijl B aangegeven open zijde van 10 de hulswand 3. 5 Figure 2 shows clearly that the window 2 forms part of a panel wall 7 which is connected to the sleeve wall 3 and that the window 2 into the window wall 7 offset is recorded, in such a way that the window 2 is moved away in a direction away from the by arrow B is displayed open side of the sheath wall 10 3.

Duidelijk is in figuur 2 verder te zien dat in de omgeving 8 waar de overgang van de hulswand 3 naar de vensterwand 7 plaatsvindt, de afschermhuls 1 is uitgevoerd met een afgeronde hoek. It can clearly be seen further in Figure 2 that, in the area 8 where the transition wall of the sleeve 3 takes place at the window wall 7, the cut-off sleeve 1 is formed with a rounded corner.

15 Verwijzend weer naar figuur 1 is getoond dat nabij de open zijde B van de hulswand 3 deze hulswand voorzien is | 15 Referring again to Figure 1, it is shown that near the open side B of the sheath wall 3, this sleeve wall is provided with | van een of meer inwendig gerichte ribben 9. Figuur 1 toont overigens slechts één dergelijke rib 9. of one or more inwardly directed ribs 9. Figure 1, moreover, shows only one such rib 9.

Ook is in figuur 1 duidelijk te zien dat de hulswand ' 20 3 een conisch verloopt bezit met een inwendige diameter die i toeneemt in de richting van de open zijde B van de hulswand 3. Dit bevordert het gemak en de eenvoud van zowel het plaatsen als het lossen van de afschermhuls op de lenspijp. Also shown in Figure 1, can clearly be seen that the sleeve wall '20 3 a conical proceeds with an internal diameter that increases i in the direction of the open side B of the sleeve wall 3. This enhances the ease and simplicity of both the places such as unloading the boot in the lens tube.

1 0305 39 1 0305 39

Claims (17)

1. Afschermhuls (1) voor eenmalig gebruik en ingericht voor toepassing bij een optische meetinrichting voor het bepalen van ten minste een lichaamseigen parameter van 5 een persoon of dier, omvattende een venster (2) en een daarop aansluitende en in hoofdzaak cilindrisch vormgegeven hulswand (3) die past om een lenspijp van de optische meetinrichting, waarbij het venster (2) zich in het zichtveld van de lenspijp bevindt, en waarbij verder is voorzien in een bevestigingsor- 10 gaan voor gefixeerde plaatsing van de huls op de lenspijp, met het kenmerk, dat het bevestigingsorgaan ten minste een nabij het venster (2) en binnen de in hoofdzaak cilindrisch vormgegeven hulswand (3) aangebrachte uitstulping (4) omvat die is ingericht om samen te werken met een op deze uitstul- 15 ping afgestemde groef of rand van de lenspijp. 1. A covering sheath (1) for single-use, and adapted for use in an optical measuring device for determining at least one body parameter of 5 a person or animal, comprising a window (2) and an adjoining and substantially cylindrical sheath wall ( 3), which fits around a lens tube of the optical measuring device, wherein the window (2) is in the field of view of the lens tube, and wherein further is provided with going into an bevestigingsor- 10 for fixed placement of the sleeve on the lens tube, with the characterized in that the fastening member comprises at least one close to the window (2) and within the substantially cylindrical sleeve wall (3) arranged protuberance (4) which is arranged to co-operate with an on this uitstul- 15 ping tuned groove or ridge the lens tube.
2. Afschermhuls (1) volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat er enkele regelmatig verdeeld aangebrachte uitstulpingen (4) zijn aan de tijdens gebruik naar de lenspijp gerichte zijde van de hulswand. 2. A covering sheath (1) according to claim 1, characterized in that a number of evenly distributed projections (4) are provided on the lens during use, to the pipe-facing side of the sheath wall.
3. Afschermhuls (1) volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de uitstulping (4) of uitstulpingen (4) ieder gepositioneerd zijn aan een uiteinde van een basisverdikking (5) die verloopt van de uitstulping (4) of uitstulpingen (4) in de richting van het venster (2). 3. A covering sheath (1) according to claim 1 or 2, characterized in that the projection (4) or protrusions (4) are each positioned at an end of a base thickening (5) which extends from the protrusion (4) or protrusions ( 4) in the direction of the window (2).
4. Afschermhuls (1) volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de basisverdikking (5) aan de zijde van het venster (2) uitmondt in een in zichzelf gesloten en op de cilindrisch verlopende hulswand (3) aangebrachte verdikkingsband (6) . 4. A covering sheath (1) according to claim 3, characterized in that the base thickening (5) opens into a closed in itself and to the cylindrically extending sleeve wall (3) arranged thickening belt (6) on the side of the window (2).
5. Afschermhuls (1) volgens een der voorgaande con clusies, met het kenmerk, dat het venster (2) is vervaardigd van een kunststofmateriaal dat transparant is voor zichtbaar licht, en dat bestand is tegen herhaalde sterilisatie zonder merkbare aantasting van haar optische eigenschappen. 5. A covering sheath (1) according to any one of the preceding claims, characterized in that the window (2) is made of a plastic material that is transparent to visible light, and which is resistant to repeated autoclaving without noticeable degradation of its optical properties.
6. Afschermhuls (1) volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat het kunststofmateriaal spuitbaar is. 6. A covering sheath (1) according to claim 5, characterized in that the plastic material is sprayed. 1 0305 39 1 0305 39
7. Afschermhuls (1) volgens conclusie 5 of 6, met het kenmerk, dat het kunststofmateriaal van het venster is geselecteerd uit de groep omvattende PMMA, Cyrolite, Terlux, Eastar, Durastar, Altuglas. 7. A covering sheath (1) as claimed in claim 5 or 6, characterized in that the plastic material of the window is selected from the group comprising PMMA, Cyrolite, Terlux, Eastar, Dura Star, Altuglas.
8. Afschermhuls (1) volgens een der voorgaande con clusies, met het kenmerk, dat het venster (2) en de hulswand (3) uit één en hetzelfde materiaal zijn vervaardigd en geïntegreerd zijn uitgevoerd. 8. A covering sheath (1) according to any one of the preceding claims, characterized in that the window (2) and the sleeve wall (3) are made of one and the same material and be constructed in integrated form.
9. Afschermhuls (1) volgens een der conclusies 1-8, 10 met het kenmerk, dat het venster (2) deel uitmaakt van een vensterwand (7) die aansluit op de hulswand (3), en dat het venster (2) in de vensterwand (7) versprongen is opgenomen zodanig dat het venster (2) verplaatst is in een richting verwijderd van een open zijde (B) van de hulswand (3). 9. A covering sheath (1) according to any one of claims 1-8, 10, characterized in that the window (2) forms part of a window wall (7) which is connected to the sleeve wall (3), and in that the window (2) in the window wall (7) offset is recorded in such a manner that the window (2) has been moved away in a direction of an open side (B) of the sleeve wall (3).
10. Afschermhuls (1) volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat de vensterwand (7) in de omgeving (8) van de overgang naar de hulswand (3) uitwendig een afgeronde hoek bezit. 10. A covering sheath (1) according to claim 9, characterized in that the screen wall (7) in the area (8) of the transition to the tube wall (3) externally has a rounded corner property.
11. Afschermhuls (1) volgens een der conclusies 20 1-10, met het kenmerk, dat de hulswand (3) een conisch ver loop bezit met een inwendige diameter die toeneemt in de richting van de open zijde (B) van de hulswand (3). 11. A covering sheath (1) according to any one of claims 20 1-10, characterized in that the sleeve wall (3) has a conical far loop with an internal diameter that increases in the direction of the open side (B) of the sleeve wall ( 3).
12. Afschermhuls (1) volgens een der conclusies 1-10, met het kenmerk, dat nabij de open zijde (B) van de 25 hulswand (3), deze hulswand (3) voorzien is van een of meer inwendig gerichte ribben (9). 12. A covering sheath (1) as claimed in any one of claims 1-10, characterized in that near the open side (B) of the 25 sleeve wall (3), this sleeve wall (3) is provided with one or more inwardly directed ribs (9 ).
13. Optische meetinrichting voor het bepalen van ten minste een lichaamseigen parameter van een persoon of dier, omvattende een lenspijp voor het zenden en ontvangen van op- 30 tische signalen, welke lenspijp is ingericht voor samenwerking met een afschermhuls die voorzien is van een venster en een op dit venster aansluitende hulswand, met het kenmerk, dat de lenspijp is voorzien van ten minste een groef of rand die dient voor samenwerking met een inwendig op de hulswand 35 van de afschermhuls aangebrachte uitstulping. 13. An optical measuring device for determining at least one body parameter of a person or animal, comprising a lens tube for transmitting and receiving on-30 aliphatic signals, which lens pipe is arranged for cooperation with a shielding sleeve which is provided with a window, and a window in this connecting sleeve wall, characterized in that the lens tube is provided with at least one groove or ridge which is intended for cooperation with an internally on the sleeve wall 35 of the covering sheath disposed protuberance.
14. Optische meetinrichting volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat de groef een inloophellingsvlak bezit die veroorzaakt dat de uitstulping (4) van de afschermhuls 1 0305 39 (1) zelfzoekend is ten aanzien van een vooraf bepaalde gefixeerde positie van de afschermhuls (1) op de lenspijp. 14. An optical measuring device according to claim 13, characterized in that the groove has a walk-in ramp surface released which causes the protrusion (4) of the shielding sleeve 1 0305 39 (1) self-locating is with respect to a predetermined fixed position of the shielding sleeve (1 ) in the lens tube.
15. Optische meetinrichting volgens conclusie 13 of 14, met het kenmerk, dat deze is voorzien van een detectieor- 5 gaan voor de afschermhuls, en dat de operationaliteit van de inrichting afhankelijk is van dit detectieorgaan. 15. An optical measuring device according to claim 13 or 14, characterized in that it is provided with a detectieor- 5 go to the covering sheath and that the operability of the apparatus is dependent on this detection member.
16. Optische meetinrichting volgens een der conclusies 13-15, met het kenmerk, dat deze is uitgerust met een vrijgaveorgaan voor het verwijderen van de afschermhuls van 10 de lenspijp. 16. An optical measuring device according to any one of claims 13-15, characterized in that it is equipped with a release device for the removal of the covering sheath 10 of the lens tube.
17. Optische meetinrichting volgens conclusie 15 en 16, met het kenmerk, dat het detectieorgaan en het vrijgave-orgaan gecombineerd zijn uitgevoerd. 17. An optical measuring device according to claim 15 and 16, characterized in that the detection member and the release member are carried out in combination. | | i ! i! 1 0305 3 9 1 0305 3 9
NL1030539A 2005-11-28 2005-11-28 A covering sheath, as well as an optical measuring device wherein said covering sheath is to be used. NL1030539C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1030539A NL1030539C2 (en) 2005-11-28 2005-11-28 A covering sheath, as well as an optical measuring device wherein said covering sheath is to be used.
NL1030539 2005-11-28

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1030539A NL1030539C2 (en) 2005-11-28 2005-11-28 A covering sheath, as well as an optical measuring device wherein said covering sheath is to be used.
PCT/NL2006/050299 WO2007061309A3 (en) 2005-11-28 2006-11-28 Covering sheath, and an optical measuring device to use said sheath with

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1030539C2 true NL1030539C2 (en) 2007-05-30

Family

ID=36951537

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1030539A NL1030539C2 (en) 2005-11-28 2005-11-28 A covering sheath, as well as an optical measuring device wherein said covering sheath is to be used.

Country Status (2)

Country Link
NL (1) NL1030539C2 (en)
WO (1) WO2007061309A3 (en)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4215678A (en) * 1976-08-13 1980-08-05 Propper Manufacturing Co., Inc. Endoscope
EP0444429A1 (en) * 1990-02-01 1991-09-04 Machida Endoscope Co., Ltd Anchoring structure for endoscope cover
US5329935A (en) * 1989-12-25 1994-07-19 Asahi Kogaku Kabushiki Kaisha Sheathed endoscope and sheath therefor
WO1997015229A1 (en) 1995-10-23 1997-05-01 Cytometrics, Inc. Method and apparatus for reflected imaging analysis
WO2002009577A2 (en) * 2000-07-31 2002-02-07 Stryker Corporation Endoscope assembly useful with a scope-sensing light cable
JP2004033587A (en) * 2002-07-05 2004-02-05 Pentax Corp Tip of contamination-proof endoscope
US20040077927A1 (en) * 2002-10-10 2004-04-22 Pentax Corporation Outer sheathed endoscope
WO2004060149A1 (en) * 2003-01-03 2004-07-22 Kress Juergen Hygiene protection for endoscopes
WO2005032361A2 (en) 2003-10-03 2005-04-14 Academisch Medisch Centrum System and method for imaging the reflectance of a substrate

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4215678A (en) * 1976-08-13 1980-08-05 Propper Manufacturing Co., Inc. Endoscope
US5329935A (en) * 1989-12-25 1994-07-19 Asahi Kogaku Kabushiki Kaisha Sheathed endoscope and sheath therefor
EP0444429A1 (en) * 1990-02-01 1991-09-04 Machida Endoscope Co., Ltd Anchoring structure for endoscope cover
WO1997015229A1 (en) 1995-10-23 1997-05-01 Cytometrics, Inc. Method and apparatus for reflected imaging analysis
WO2002009577A2 (en) * 2000-07-31 2002-02-07 Stryker Corporation Endoscope assembly useful with a scope-sensing light cable
JP2004033587A (en) * 2002-07-05 2004-02-05 Pentax Corp Tip of contamination-proof endoscope
US20040077927A1 (en) * 2002-10-10 2004-04-22 Pentax Corporation Outer sheathed endoscope
WO2004060149A1 (en) * 2003-01-03 2004-07-22 Kress Juergen Hygiene protection for endoscopes
WO2005032361A2 (en) 2003-10-03 2005-04-14 Academisch Medisch Centrum System and method for imaging the reflectance of a substrate

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2003, no. 12 5 December 2003 (2003-12-05) *

Also Published As

Publication number Publication date Type
WO2007061309A2 (en) 2007-05-31 application
WO2007061309A3 (en) 2007-09-07 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Easter Jr et al. The development of vision in the zebrafish (Danio rerio)
US7018363B2 (en) Encoding and sensing of syringe information
US5822036A (en) Eye imaging unit having a circular light guide
US2835246A (en) Handling medical specimens
US6740116B2 (en) Intraocular lens
US4711540A (en) Eye disease inspecting instrument
US4533222A (en) Eye examining instrument
US6010450A (en) Measuring adapter for viewing instrument
US4830483A (en) Laser applying apparatus
US4573778A (en) Aqueous fluorophotometer
US5180390A (en) Intraocular lens with reinforcing element
US7315682B1 (en) Fiber optic protective shutter
US6507687B1 (en) Imaging apparatus
US4805598A (en) Endoscope having optical elements that are resistant to condensation
US5137518A (en) Instantaneous vein entry indicator for intravenous needle
US5193525A (en) Antiglare tip in a sheath for an endoscope
US5327283A (en) Endoscope optical system
US5879284A (en) Endoscope
US5924981A (en) Disposable calibration target
US5455644A (en) Ophthalmologic apparatus having an examining system for examining the fundus of an eye
US20030193604A1 (en) Camera lens contamination detection and indication system and method
US5058603A (en) Length-measuring device and reference color display device for color tone adjustment for use in combination with endoscope
US6847490B1 (en) Optical probe accessory device for use in vivo diagnostic procedures
US5840014A (en) Endoscope
US20040068317A1 (en) Anterior chamber intraocular lens with size and position indicators

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20130601