NL1029895C2 - Head rest for a seat, and a seat provided with such a head restraint. - Google Patents

Head rest for a seat, and a seat provided with such a head restraint. Download PDF

Info

Publication number
NL1029895C2
NL1029895C2 NL1029895A NL1029895A NL1029895C2 NL 1029895 C2 NL1029895 C2 NL 1029895C2 NL 1029895 A NL1029895 A NL 1029895A NL 1029895 A NL1029895 A NL 1029895A NL 1029895 C2 NL1029895 C2 NL 1029895C2
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
headrest
characterized
provided
according
seat
Prior art date
Application number
NL1029895A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Bernardus Nicolaas Van De Laan
Original Assignee
Bernardus Nicolaas Van De Laan
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B60VEHICLES IN GENERAL
  • B60NSEATS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES; VEHICLE PASSENGER ACCOMMODATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B60N2/00Seats specially adapted for vehicles
  • B60N2/80Head-rests
  • B60N2/879Head-rests with additional features not related to head-rest positioning, e.g. heating or cooling devices or loudspeakers

Abstract

The headrest (1) includes at least one reader device for audio and/or visual information provided on a storage medium (5) and a playback device for this information. The playback device comprises a display screen (2) and/or loudspeaker (3) on the back side of the headrest. The reader device comprises a disc station and card reader. The storage medium can be a CD, DVD, Compact Flash (CF) card, Ultra CF card, MultiMedia Card (MMC), Memory Stick, Pocket Zip or IBM Microdrive.

Description

'e

Hoofdsteun voor een stoel, en stoel voorzien van een dergelijke hoofdsteun Head rest for a seat, and a seat provided with such a head support

De uitvinding heeft betrekking op een hoofdsteun voor een stoel, in het bijzonder een voertuigstoel. The present invention relates to a headrest for a seat, in particular a vehicle seat. De uitvinding heeft tevens betrekking op een stoel voorzien van een 5 dergelijke hoofdsteun. The invention also relates to a seat provided with a headrest 5 such. De uitvinding heeft voorts betrekking op een voertuig voorzien van een dergelijke stoel. The invention further relates to a vehicle provided with such seat.

Hoofdsteunen voor toepassing op een stoel, en in het bijzonder een voertuigstoel, zijn reeds geruime tijd bekend. Head restraints for use on a chair, and in particular a vehicle seat, are already known for some time. De bekende hoofdsteun bevindt zich aan de bovenzijde van 10 een rugleuning van de stoel en biedt achterwaartse steun aan het hoofd van een gebruiker van de stoel. The known head rest is located on the upper side of a backrest 10 of the chair and provides rear support for the head of a user of the chair. Sinds enige jaren is het tevens bekend om een achterzijde van de hoofdsteun te gebruiken voor inbouw van een beeldscherm zodat passagiers op een achterbank van het voertuig naar televisie, film, of andersoortige beelden kunnen kijken. For some years, it is also known to use the back of the head for the installation of a display to enable passengers in a vehicle rear seat for television, film, or other images can look. Daartoe is het beeldscherm via een bedrading gekoppeld aan een separate DVD- i 15 speler die doorgaans is ingebouwd in het dashboard van het voertuig. For this purpose, the monitor screen by means of a wire linked to a separate DVD player 15 i, which is usually built in to the dashboard of the vehicle. De DVD-speler kan daarbij zijn voorzien van een tv-tuner. The DVD player can be provided with a TV tuner. Nadeel van het bekende entertainmentsysteem is dat het relatief omslachtig is opgebouwd, doordat het beeldscherm op relatief grote afstand van de DVD-speler wordt geïnstalleerd. A disadvantage of the known entertainment system is that it is built up relatively cumbersome, in that the display is installed at a relatively large distance from the DVD-player. Beide componenten zijn daarbij onderling gekoppeld door een elektrische bedrading. The two components are thereby mutually coupled by an electrical wiring. Doordat 20 alle onderdelen van het bekende systeem zo accuraat mogelijk dienen te worden weggewerkt is installatie van het bekende systeem relatief tijdrovend, en derhalve bovendien relatief kostbaar. Because all the parts 20 of the known system must be removed as accurately as possible the fitting of the known system is relatively time-consuming, and therefore, in addition, relatively expensive.

De uitvinding heeft tot doel het verschaffen van een oplossing voor bovengenoemd 25 probleem. The invention has for its object to provide a solution for the above problem 25.

De uitvinding verschaft daartoe een hoofdsteun van het in aanhef genoemde type, welke hoofdsteun is voorzien van: ten minste één uitleesinrichting voor het uitlezen van op een opslagmedium opgeslagen auditieve en/of visuele informatie, en weergavemiddelen 30 voor het weergeven van door de uitleesinrichting uitgelezen informatie. The invention provides for this purpose a headrest of the type stated in the opening paragraph, which headrest is provided with: at least one read-out device for reading out to a storage medium stored auditory and / or visual information, and display means 30 for displaying the read-out device read out information, . Door de hoofdsteun te voorzien van zowel de uitleesinrichting alsook de weergavemiddelen kan de positionering van de componenten van een audiovisueel systeem worden gecentraliseerd, hetgeen resulteert in een relatief compact audiovisueel systeem dat reeds tijdens het productieproces van de hoofdsteun relatief snel, goedkoop en effectief 1029895- 2 I. · kan worden aangebracht. By providing the head of both the read-out device as well as the display means, the positioning of the components of an audiovisual system may be centralized, resulting in a relatively compact audio-visual system which is already during operation of the head production process is relatively fast, cheap and effective 1029895- 2 · I can be applied. Daardoor hoeft de uitleesinrichting aldus niet langer op substantiële afstand van de hoofdsteun te worden gepositioneerd, en in het bijzonder te worden ingebouwd, maar kan het volledige audiovisuele systeem worden geïntegreerd in een enkele hoofdsteun. As a result, the read-out device does thus no longer have to be positioned at a substantial distance from the head section, and, in particular, to be incorporated, but the full audio-visual system can be integrated into a single headrest. Doorgaans zal de hoofdsteun losneembaar zijn gekoppeld aan 5 de stoel, in het bijzonder de voertuigstoel. Typically, the headrest will be detachably coupled with the seat 5, in particular the vehicle seat. Derhalve kan de hoofdsteun na het verlaten van de betreffende ruimte, in het bijzonder het voertuig, worden losgekoppeld van de stoel en door de gebruiker worden meegenomen, teneinde diefstal van het audiovisuele systeem te kunnen tegengaan. Therefore, the headrest can after leaving the space in question, to be taken into account in particular the vehicle, is disconnected from the chair and of the user in order to be able to counteract the audio-visual system theft. Een dergelijke eenvoudige verwijdering van het audiovisuele vormt tevens een voordeel ten opzichte van de bekende audiovisuele 10 systeem, alwaar verwijdering niet, of althans niet snel en eenvoudig, mogelijk is. Such a simple removal of the audio-visual is also an advantage over the well-known audio-visual system 10, where removal is not, or at least not quickly and easily, is possible.

In een voorkeursuitvoering is ten minste een deel van de weergavemiddelen gepositioneerd aan een achterzijde van de hoofdsteun. In a preferred embodiment, at least a part of the display means is positioned on a rear side of the headrest. Op deze wijze kunnen personen die zich achter de hoofdsteun bevinden de weergavemiddelen op een efficiënte wijze 15 waarnemen. In this way, persons who perceive behind the headrest are the display means 15 in an efficient manner. Daarbij kunnen de weergavemiddelen buiten op de hoofdsteun zijn aangebracht, doch bij voorkeur maakt ten minste een deel van de weergavemiddelen deel uit van de achterzijde van de hoofdsteun. Here, the display means are arranged outside the headrest, but preferably makes at least a part of the reproducing means a part of the rear side of the headrest. Daartoe is de hoofdsteun voorzien van een opneemruimte voor opname van althans een deel van de weergavemiddelen. To this end, the headrest is provided with a receiving space for receiving at least a portion of the display means. In een voorkeursuitvoering zijn de weergavemiddelen in hoofdzaak volledig opgenomen in de 20 hoofdsteun zonder dat de weergavemiddelen (substantieel) uitkragen ten opzichte van de hoofdsteun. In a preferred embodiment the display means are substantially fully incorporated in the headrest 20 without the display means (substantially) protrude with respect to the headrest. Opgemerkt zij dat de weergavemiddelen niet te allen tijde in een achterzijde van de hoofdsteun dienen te zijn opgenomen. It should be noted that the display means does not always need to be included in a rear side of the headrest. Het is tevens denkbaar dat de weergavemiddelen in een voorzijde van de hoofdsteun zijn geïntegreerd ingeval de weergavemiddelen bijvoorbeeld slechts worden gevormd door een luidspreker. It is also conceivable that the display means are integrated into a front of the headrest in the event the display means, for example, be formed only by a loudspeaker.

25 25

De uitleesinrichting kan zeer divers van aard zijn, doch bij voorkeur is de uitleesinrichting ingericht voor optische en/of (elektro)magnetische uitlezing van op het opslagmedium opgeslagen (digitale) informatie. The readout device can be of very diverse types, but preferably the reading device is arranged for optical and / or (electro) magnetic read-out of stored on the storage medium (digital) information. Daarbij wordt de uitleesinrichting bij voorkeur gevormd door een schijfstation of een kaartleesinrichting. In addition, the readout device is preferably formed by a disk drive or a card reading device. Het is denkbaar dat 30 de hoofdsteun is voorzien van meerdere uitleesinrichtingen, zoals bijvoorbeeld een schijfstation èn een kaartleesinrichting. It is conceivable that the head restraint 30 is provided with a plurality of readout devices, such as, for example, a disk drive and a card reading device. Het schijfstation kan daarbij worden gevormd door bijvoorbeeld een speler, zoals een CD-speler of DVD-speler, voor optische uitlezing van een schijfvormig lichaam. The disk drive can then be formed by, for example, a player, such as a CD player or DVD player, for optical read-out of a disc-shaped body.

1029895- I * 3 1029895- I * 3

Bij voorkeur is de hoofdsteun voorzien van een in de uitleesinrichting opgenomen opslagmedium voor auditieve en/of visuele informatie. Preferably, the headrest is provided with a storage medium included in the read-out device for auditory and / or visual information. De opslagmedia kunnen daarbij zeer divers van aard zijn, en kunnen bijvoorbeeld worden gevormd door een schijfvormige gegevensdrager, zoals een CD of DVD. The storage can thereby be very diverse in nature, and may be formed by a disc-shaped storage medium such as a CD or DVD. Het is echter tevens denkbaar dat 5 het opslagmedium wordt gevormd door een uitleesbare kaart, stick of andersoortig opslagmedium, zoals bijvoorbeeld een CompactFlash (CF)-kaart, een Ultra CF-kaart, MultiMediaCard (MMC), een MemoryStick, een PocketZip, en een IBM Microdrive. However, it is also possible to envisage 5, the storage medium is formed by a readable card, stick, or other type of storage medium, such as, for example, a CompactFlash (CF) card, an Ultra CF card, Multimedia Card (MMC), a memory stick, a PocketZip, and a IBM Microdrive. Het opslagmedium kan daarbij losneembaar zijn verbonden met de uitleesinrichting, waardoor het opslagmedium relatief eenvoudig kan worden vervangen. The storage medium may be detachably connected to the read-out device, so that the storage medium can be replaced relatively easily. In een 10 dergelijke uitvoeringsvorm dient de uitleesinrichting, of althans een deel daarvan toegankelijk te zijn voor de gebruiker, teneinde het opslagmedium in de uitleesinrichting te kunnen plaatsen respectievelijk uit de uitleesinrichting te kunnen verwijderen. In a 10 such an embodiment is the readout device, or at least to be a part thereof, accessible for the user, in order to be able to place the storage medium in the read-out device, respectively, to be able to remove it from the readout device. Echter, in een andere uitvoeringvorm maakt het opslagmedium integraal deel uit van de uitleesinrichting, waardoor de uitleesinrichting, het opslagmedium 15 daarbij inbegrepen, volledig kan worden afgeschermd door de hoofdsteun. However, in another embodiment, the storage medium, an integral part of the readout device, whereby the readout device, the storage medium 15, including, can be completely shielded by the head restraint. Een uitleesinrichting waarin het opslagmedium (onlosmakelijk) geïntegreerd is wordt bijvoorbeeld gevormd door een harde schijf waarop de auditieve en/of visuele informatie is opgeslagen. A read apparatus in which the storage medium (inseparably) is integrated, for example, is formed by a hard disk on which the auditory and / or visual information is stored. Het dient duidelijk te zijn dat de uitleesinrichting niet slechts hoeft te zijn ingericht voor het kunnen uitlezen van een opslagmedium, maar dat de 20 uitleesinrichting tevens kan zijn ingericht voor het opslaan of opnemen van informatie op het opslagmedium. It is to be understood that the read-out device does not only need to be adapted to enable reading out of a storage medium, but that the read-out device 20 also may be arranged for storing or recording information on the storage medium.

In een andere voorkeursuitvoering is de hoofdsteun voorzien van bedieningsmiddelen voor het bedienen van de weergavemiddelen en/of de uitleesinrichting. In another preferred embodiment, the headrest is provided with operating means for actuating the display means and / or the reading device. De 25 bedieningsmiddelen omvatten daarbij bij voorkeur een bedieningspaneel dat op toegankelijke wijze is aangebracht op of in de hoofdsteun. The operating means 25 include, in this case preferably a control panel which is mounted in an accessible manner on or in the head restraint. In een bijzondere voorkeursuitvoering omvatten de bedieningsmiddelen een afstandsbediening voor het op afstand van de hoofdsteun kunnen bedienen van de weergavemiddelen en/of de uitleesinrichting. In a particular preferred embodiment the operating means comprise a remote control able to serve for remotely of the headrest of the display means and / or the reading device. Communicatie tussen de afstandsbediening en de weergavemiddelen 30 en/of uitleesinrichting kan daarbij geschieden via bijvoorbeeld het Bluetooth protocol. Communication between the remote control and the display means 30 and / or read apparatus can be effected via, for example, the Bluetooth protocol.

In een alternatieve voorkeursuitvoering maakt ten minste een deel van de bedieningsmiddelen integraal deel uit van de weergavemiddelen. In an alternative preferred embodiment allows at least a part of the operating means an integral part of the display means. Daartoe kunnen de weergavemiddelen bijvoorbeeld een aanraakscherm (touchscreen) omvatten. To this end the display means may comprise, for example a touch panel (touchscreen).

10,29895- ·. · 10,29895-. · 4 · 4

Echter, de weergavemiddelen omvatten bij voorkeur ten minste één beeldscherm en/of ten minste één luidspreker voor het visueel respectievelijk auditief kunnen weergeven van de informatie. However, the display means preferably comprise at least one display screen and / or at least one loudspeaker for the ability to visually display, respectively, of the auditory information. Alhoewel het beeldscherm bij voorkeur, althans ten minste gedeeltelijk wordt ingebouwd in een achterzijde van de hoofdsteun kunnen de 5 luidsprekers op diverse posities worden aangebracht in of op de hoofdsteun. Although the display screen, preferably, at least is at least partially built into a rear side of the headrest 5, the speakers can be arranged at various positions in or on the headrest. Ingeval de uitleesinrichting bijvoorbeeld slechts is uitgevoerd als CD-speler ingericht voor het uitlezen van (digitale) auditieve informatie en de weergavemiddelen slechts worden gevormd door een luidspreker, dan is het denkbaar dat de ten minste ene luidspreker aan een voorzijde is gepositioneerd, teneinde de akoestische signalen zo efficiënt mogelijk 10 te richten in de richting van de gebruiker van de hoofdsteun. In the event that the read apparatus, for example, only is designed as a CD-player adapted to read out (digital) audio information, and the display means are formed only by a loudspeaker, then it is conceivable that the at least one speaker is positioned at a front side, in order, the acoustic signals as efficiently as possible to target 10 in the direction of the user of the headrest.

De hoofdsteun kan op zeer diverse wijzen zijn verbonden met de stoel, doch bij voorkeur is de hoofdsteun voorzien van ten minste één koppelpen voor het koppelen van de hoofdsteun aan een stoel, in het bijzonder een voertuigstoel. The headrest can be in a very different ways are connected to the chair, but preferably, the headrest is provided with at least one coupling pin for the coupling of the headrest to a seat, in particular a vehicle seat. De koppeling van 15 de hoofdsteun aan de stoel kan daarbij permanent zijn. The coupling of the headrest 15 on the seat can be permanent. In de praktijk zal de hoofdsteun doorgaans losneembaar zijn gekoppeld met de stoel. In practice, the head rest will normally be detachably coupled with the seat. In een bijzondere voorkeursuitvoering is althans een deel van de koppelpen ingericht voor doorvoer van elektrische stroom voor toevoer van elektrische energie aan de weergavemiddelen en de uitleesinrichting. In a particular preferred embodiment, at least a part of the coupling pin adapted for passage of electric current for supplying the electric power to the reproducing means and the reading device. Op deze wijze verkrijgt de koppelpen een aanvullende functionaliteit 20 van stroomgeleider voor het kunnen leveren van elektrische energie aan de uitleesinrichting en de weergavemiddelen. In this manner, the coupling pin 20 obtains an additional functionality of current conductor for being able to supply electrical energy to the reading device, and the display means. Daartoe zal de koppelpen veelal evenwel zijn voorzien van een separaat stroomgeleidend element voorzien van een isolerende mantel, zoals bijvoorbeeld een conventionele stroomdraad, teneinde het opleggen van een spanning direct op de koppelpen te kunnen voorkomen. To this end, a separate current conducting element, the coupling pin, however, will usually be provided with provided with an insulating sheath, such as, for example, a conventional electric wire, so as to impose a tension to be able to occur directly on the coupling pin. In een andere 25 voorkeursuitvoering is de hoofdsteun voorzien van meerdere koppelpennen, waarbij de afstand tussen de koppelpennen instelbaar is. In another preferred embodiment, the headrest 25 is provided with a plurality of coupling pins, wherein the distance between the coupling pins is adjustable. Op deze wijze kan de afstand van tussen koppelpennen individueel worden afgestemd op de door de stoel bepaalde afstand, waardoor een universele hoofdsteun wordt verschaft. In this manner, the distance between coupling pins can be individually adapted to the distance determined by the chair, thereby providing a universal head support is provided. Bij voertuigstoelen is deze afstand doorgaans per automerk gestandaardiseerd, en is doorgaans gelegen tussen 14 en 19 cm. In vehicle seats, this distance is typically standardized by vehicle make, and is typically situated between 14 and 19 cm. 30 Deze voorkeursuitvoering maakt het mogelijk om na aanschaf van een stoel, en in het bijzonder een voertuig voorzien van een dergelijke stoel, de hoofdsteun overeenkomstig de uitvinding aan te schaffen, waarna de oorspronkelijke hoofdsteun kan worden vervangen door de hoofdsteun overeenkomstig de uitvinding. 30 This preferred embodiment makes it possible to after the purchase of a chair, and in particular a vehicle provided with such a seat, the headrest to purchase in accordance with the invention, after which the original head restraint can be replaced with the headrest in accordance with the invention. Voordeel hiervan is dat de oorspronkelijke hoofdsteun van de voertuigstoel in onaangetaste hoedanigheid blijft 1029895- 5 I · behouden, waardoor de hoofdsteunen relatief eenvoudig onderling kunnen worden uitgewisseld. The advantage of this is that the initial restraint of the vehicle seat in intact capacity remains 1029895- 5 I · retained, so that the headrests can be exchanged relatively easily with each other. Aanvullend voordeel van het toepassen van een universele hoofdsteun, waarbij de onderlinge afstand tussen de koppelpennen instelbaar is, is dat eenzelfde hoofdsteun op meerdere stoelen in meerdere voertuigen, van de gebruiker kan worden 5 gebruikt. An additional advantage of the use of a universal head support, wherein the mutual distance is adjustable between the coupling pins, is that one and the same head rest on a plurality of seats in a plurality of vehicles, of the user 5 can be used. Daarnaast kan relatief flexibel worden omgegaan met de separate hoofdsteun overeenkomstig de uitvinding, ingeval deze bijvoorbeeld wordt toegepast op een voertuigstoel. In addition, relatively flexible can be handled with the separate head support in accordance with the present invention, in cases where it is applied, for example, on a vehicle seat. De gebruiker heeft immers de keuzevrijheid om te kiezen voor de oorspronkelijke hoofdsteun of voor de hoofdsteun overeenkomstig de uitvinding, waarbij de uiteindelijke keuze veelal zal afhangen van situationele factoren, zoals 10 bijvoorbeeld de lengte en de bestemming van de reis. The user, after all, has the freedom of choice to opt for the original headrest or the headrest in accordance with the invention, in which the final choice will often depend on situational factors, such as 10, for example, the length and the destination of the trip.

Alhoewel de stroomtoevoer aan de weergavemiddelen en/of de uitleesinrichting kan geschieden via een met de hoofdsteun verbonden koppelpen, of althans een deel daarvan, is het tevens denkbaar dat de hoofdsteun - eventueel additioneel - is voorzien 15 van een met de weergavemiddelen en de uitleesinrichting gekoppelde elektrische energiebron. Although the power supply to the display means and / or the reading device can be made via a connected coupling pin with the headrest, or at least a part thereof, it is also conceivable that the headrest - optionally additionally - is provided with 15 of one of the reproducing means and the reading device coupled source of electrical energy. Daartoe kan bijvoorbeeld een accu worden opgenomen in de hoofdsteun voor het kunnen voorzien van elektrische energie. To this end, for example, a battery can be included in the head support for being able to provide electric energy.

De uitvinding heeft tevens betrekking op een stoel, in het bijzonder een voertuigstoel, 20 voorzien van een hoofdsteun overeenkomstig de uitvinding. The invention also relates to a chair, in particular a vehicle seat, 20 is provided with a head restraint according to the invention. De hoofdsteun zal daarbij al dan niet losneembaar zijn gekoppeld met een (boven)zijde van een rugleuning van de stoel, en in het bijzonder een voertuigstoel. The head rest will thereby may or may not be detachably coupled to an (upper) side of a backrest of the chair, and in particular a vehicle seat. Het is tevens denkbaar om de hoofdsteun I toe te passen op een andersoortige stoel, zoals bijvoorbeeld een vliegtuigstoel, een treinstoel, en een busstoel. It is also conceivable to apply the headrest I on a different kind of seat, such as, for example, an airplane seat, a train seat, and a bus chair. Tevens is het denkbaar de hoofdsteun aan te brengen op een ! It is also conceivable to arrange the head restraint at a! 25 verlengd zitmeubel, zoals bijvoorbeeld een bank. 25 extended for seating furniture, such as, for example, a bank.

De uitvinding heeft tevens betrekking op een voertuig of (lucht)vaartuig voorzien van één of meerdere stoelen, waarbij elke stoel is voorzien van een hoofdsteun overeenkomstig de uitvinding. The invention also relates to a vehicle or (air) craft is provided with one or a plurality of seats, wherein each seat is provided with a head restraint according to the invention.

30 30

De uitvinding zal worden verduidelijkt aan de hand van in navolgende figuren weergegeven niet-limitatieve uitvoeringsvoorbeelden. The invention will be elucidated on the basis of figures shown in the following non-limitative exemplary embodiments. Hierin toont: figuur la een achteraanzicht op een hoofdsteun overeenkomstig de uitvinding, figuur lb een dwarsdoorsnede van de hoofdsteun volgens figuur la, 1029895- « ·> 6 figuur 2 een dwarsdoorsnede van een andere hoofdsteun overeenkomstig de uitvinding, en figuur 3 een perspectivisch aanzicht op een voertuigstoel voorzien van weer een andere hoofdsteun overeenkomstig de uitvinding. Herein: figure Ia shows a rear view of a headrest according to the invention, Figure lb is a cross-sectional view of the headrest according to figure la, 1029895- «·> 6 Figure 2 is a cross-sectional view of another head according to the invention, and figure 3 shows a perspective view of a vehicle seat provided with yet another head support in accordance with the invention.

5 5

Figuur la toont een achteraanzicht op een hoofdsteun 1 overeenkomstig de uitvinding, in het bijzonder voor toepassing op een voertuigstoel. Figure la shows a rear view of a headrest 1 according to the invention, in particular for use on a vehicle seat. Alhoewel de voorzijde van de hoofdsteun 1 op conventionele wijze is ingericht voör het leveren van achterwaartse steun aan het hoofd van een gebruiker van de hoofdsteun 1, is de getoonde achterzijde 10 van de hoofdsteun 1 voorzien van een beeldscherm 2. Het beeldscherm 2 is daarbij ingebouwd in de hoofdsteun 1 en wordt daarbij bij voorkeur gevormd door een LCD-beeldscherm of een OLED-beeldscherm. Although the front side of the head rest 1 in a conventional manner is arranged for providing rearward support to the head of a user of the headrest 1, the illustrated back side 10 of the headrest 1 is provided with a display screen 2. The display screen 2 is thereby built- in the headrest 1 and is preferably constituted by an LCD display or an OLED-display. Aan weerszijden van het beeldscherm 2 zijn luidsprekers 3 aangebracht in de hoofdsteun 1 voor het kunnen genereren van akoestische signalen. On both sides of the display screen 2 are speakers 3 are arranged in the headrest 1 to be able to generate acoustic signals. Verder is de hoofdsteun 1 voorzien van een met het beeldscherm 2 15 en de luidsprekers 3 gekoppelde CD/DVD-speler 4 (zie figuur lb) ingericht voor het uitlezen van op een CD of DVD 5 opgeslagen digitale audiovisuele informatie. Further, the headrest 1 is provided with a display screen 2 with the speakers 15 and the third coupled CD / DVD player 4 (see Fig lb) adapted for reading out on a CD or DVD 5 stored digital audiovisual information. De hoofdsteun 1 is tevens voorzien van een bedieningspaneel 6 voor het kunnen bedienen van het beeldscherm 2 en de CD/DVD-speler 4. Op deze wijze wordt voor passagiers een relatief compact audiovisueel systeem verschaft dat in hoofdzaak volledig in de 20 hoofdsteun 1 is opgenomen. The headrest 1 is also provided with a control panel 6 for enabling actuation of the display screen 2, and the CD / DVD player 4. In this manner a relatively compact audio-visual system is provided for passengers, which is incorporated substantially completely in the headrest 20 1 . De hoofdsteun 1 omvat een tweetal koppelpennen 7 voor het kunnen koppelen van de hoofdsteun 1 aan een voertuigstoel (niet-weergegeven). The headrest 1 comprises a pair of linking pins 7 for enabling coupling of the headrest 1 to a vehicle seat (not shown). De onderling afstand tussen de koppelpennen 7 is daarbij instelbaar (zie pijlen A), teneinde de (universele) hoofdsteun 1 te kunnen bevestigen op doorgaans iedere voertuigstoel waarop een van twee koppelpennen voorziene hoofdsteun kan worden bevestigd. The mutual distance between the coupling pins 7 is thereby adjustable (see arrow A), so as to be able to confirm the (universal) headrest 1 on generally any motor vehicle seat on which one of two coupling pins provided with headrest can be attached.

25 25

Figuur lb toont een dwarsdoorsnede van de hoofdsteun 1 volgens figuur la. Figure lb shows a cross-sectional view of the headrest 1 according to Fig. Zoals getoond zijn het beeldscherm 2 en het bedieningspaneel 6 in hoofdzaak volledig opgenomen in de hoofdsteun 1. Tevens is duidelijk getoond dat de CD/DVD-speler 4 voorzien van de CD/DVD 5 in hoofdzaak volledig zijn opgenomen in de hoofdsteun 1, 30 waarbij de CD/DVD-speler 4 evenwel toegankelijk is voor personen, teneinde de CD/DVD 5 te kunnen verwijderen uit de CD/DVD-speler 4 en eventueel te vervangen door een andere CD/DVD. As shown, the display screen 2 and control panel 6 is substantially completely incorporated in the head 1. It is also clearly shown that the CD / DVD player 4 is provided with the CD / DVD 5 are substantially fully incorporated in the headrest 1, 30 in which CD / DVD player 4 is however accessible to persons in order to remove the CD / DVD 5 from the CD / DVD player and 4 could be replaced by another CD / DVD. Naast een als uitleesinrichting fungerende CD/DVD-speler 4 is de hoofdsteun 1 tevens voorzien van een in hoofdzaak in de hoofdsteun 1 opgenomen kaartlezer 8 waarin een informatiedragende kaart 9 op losneembare wijze is opgenomen. In addition to a read-out device which functions as a CD / DVD player 4, the headrest 1 is also provided with a substantially incorporated in the headrest 1 card reader 8 in which an information carrying card 9 is accommodated in a detachable manner.

1029895- » * 7 1029895- »7 *

De op de kaart 9 opgeslagen informatie kan tevens via het beeldscherm 2 en/of de luidsprekers 3 worden weergegeven. The information stored on the card 9 may also be displayed via the display 2 and / or the speakers 3. Het beeldscherm 2, de luidsprekers 3, het bedieningspaneel 6, de CD/DVD-speler 4, en de kaartlezer 8 zijn alle elektronisch gekoppeld aan een centrale besturingseenheid 10. Alle elektronische componenten 2, 3, 5 4, 6, 8, 10 zijn gekoppeld met een in de hoofdsteun 1 opgenomen elektrochemische energiebron 11, veelal gevormd door een accu, voor het kunnen voorzien van elektrische energie. The display screen 2, the speakers 3, the control panel 6, the CD / DVD player 4, and the card reader 8 are all electronically connected to a central control unit 10. All the electronic components 2, 3, 5 4, 6, 8, 10 are coupled to an electro-chemical source of energy included in the head restraint 1 11, usually formed by a battery, for being able to provide electric energy. De energiebron 11 is daarbij via de besturingseenheid 10 gekoppeld met een contrasteker 12, via welke contrasteker 12 de energiebron 11 kan worden opgeladen. The power source 11 is employed in a female connector 12 is coupled via the control unit 10, via which mating connector 12, the power source 11 can be recharged. Het opladen van de energiebron 11 kan daarbij geschieden door het 10 verbinden van een conventionele 12 of 24 Volt-aansluiting met de contrasteker 12. The charging of the power source 11 can herein take place by the 10 connecting a conventional 12 or 24-Volt connection with the mating connector 12.

Figuur 2 toont een dwarsdoorsnede van een andere hoofdsteun 13 overeenkomstig de uitvinding. Figure 2 shows a cross-sectional view of another head support 13 according to the invention. De hoofdsteun 13 is aan een achterzijde 14 voorzien van een aanraakbeeldscherm 15, veelal aangeduid als touchscreen en een luidspreker 16 voor 15 het weergeven van op een in de hoofdsteun 13 opgenomen harde schijf 17 opgeslagen audiovisuele informatie. The headrest 13 is provided on a rear side 14 is provided with a touch screen display 15, often referred to as a touch screen, and a speaker 16 for 15, the display of information stored on an audio-visual hard disk included in the headrest 13, 17. De harde schijf 17, het aanraakbeeldscherm 15 en de luidspreker 16 zijn gekoppeld met een besturingseenheid 18. De hoofdsteun 13 is voorzien van meerdere koppelpennen 19 voor koppeling van de hoofdsteun 13 aan een voertuigstoel (niet-weergegeven). The hard disk drive 17, the touch screen display 15 and the speaker 16 are coupled to a control unit 18. The head support 13 is provided with a plurality of coupling pins 19 for coupling the headrest 13 to a vehicle seat (not shown). Althans één koppelpen 19 is daarbij ingericht voor 20 doorvoer van elektrische stroom voor toevoer van elektrische energie aan het aanraakbeeldscherm 15, de luidspreker 16, de harde schijf 17 en de besturingseenheid 18. De besturingseenheid 18 is gekoppeld met een in de hoofdsteun 13 aangebracht oog 20, teneinde het audiovisuele samenstel te kunnen aansturen via een afstandsbediening 21. Voorts is de besturingseenheid 18 gekoppeld met een in de hoofdsteun 13 25 opgenomen contrasteker 22, bijvoorbeeld gevormd door een USB-aansluiting, voor het kunnen wijzigen van de op de harde schijf 17 opgeslagen audiovisuele informatie. At least one coupling pin 19 is herein adapted to the 20th passage of electric current for supplying the electric power to the touch screen display 15, the speaker 16, the hard disk 17, and the control unit 18. The control unit 18 is coupled to a disposed in the headrest 13, eye 20 , in order to be able to control via a remote control 21. in addition, the control unit 18 coupled to a female connector 22 included in the headrest 13, 25, for example constituted by a USB connection, for being able to modify the information stored at the hard disk drive 17, the audio-visual assembly audiovisual information. De audiovisuele informatie kan daarbij zeer divers van aard zijn, en kan bijvoorbeeld worden gevormd door muziek, films, computerspellen, foto's, et cetera. The audiovisual information can then be very diverse in nature, and may be formed by music, movies, computer games, photos, et cetera.

30 Figuur 3 toont een perspectivisch aanzicht op een voertuigstoel 23 voorzien van weer een andere hoofdsteun 24 overeenkomstig de uitvinding. 30 Figure 3 shows a perspective view of a vehicle seat 23 equipped with still another head restraint 24 in accordance with the invention. De hoofdsteun 24 is middels twee pennen 25 losneembaar gekoppeld met de voertuigstoel 23. De hoofdsteun 24 is voorzien van een tweetal luidsprekers 26 die aan een voorzijde van de hoofdsteun 24 zijn gepositioneerd. The headrest 24 is by means of two pins 25 detachably coupled to the vehicle seat 23. The headrest 24 is provided with a pair of loudspeakers 26, which are positioned on a front side of the head restraint 24. De hoofdsteun 24 is tevens voorzien van een speler 27, in het 1029895- 8 bijzonder een DVD-speler, voor digitale media, in het bijzonder DVD's, waarop auditieve informatie is opgeslagen. The headrest 24 is also provided with a player 27, in the 1029895- 8 specifically, a DVD player, digital media, in particular DVD's, on which audio information is stored. De speler 27 is daarbij elektronisch gekoppeld met de luidsprekers 26, zodanig dat bij het uitlezen van de digitale media de digitale auditieve informatie door de luidsprekers 26 kan worden omgezet in waarneembare, 5 akoestische signalen. The player 27 is electronically coupled to the loudspeakers 26, in such a way that, when the reading of the digital media to the digital audio information may be converted by the loudspeakers 26 in observable, 5 acoustic signals. Alhoewel niet weergegeven is de hoofdsteun 24 tevens voorzien van een accu, en een besturingseenheid. Although not shown, the head support 24 is also provided with a battery, and a control unit. Bediening van de speler 27 geschiedt bij voorkeur middels een afstandsbediening of eventueel via voice-control door de gebruiker van de voertuigstoel 23. Operation of the player 27 takes place preferably by means of a remote control, or possibly via voice-control by the user of the vehicle seat 23.

10 Het moge duidelijk zijn dat de uitvinding niet beperkt is tot de hier weergegeven en beschreven uitvoeringsvoorbeelden, maar dat binnen het kader van de bijgaande conclusies legio varianten mogelijk zijn, die voor de vakman op dit gebied voor de hand zullen liggen. 10 It will be clear that the invention is not limited to the exemplary embodiments shown and described here, but that numerous variants are possible within the scope of the appended claims, which will be self-evident to the skilled person in this field.

15 | 15 | i 10,79895- i 10,79895-

Claims (20)

 1. 1. Hoofdsteun voor een stoel, in het bijzonder een voertuigstoel, welke hoofdsteun is voorzien van: 5. ten minste één uitleesinrichting voor het uitlezen van op een opslagmedium opgeslagen auditieve en/of visuele informatie, en - weergavemiddelen voor het weergeven van door de uitleesinrichting uitgelezen informatie. 1. Head rest for a seat, in particular a vehicle seat, said headrest is provided with: 5. at least one read-out device for reading out to a storage medium stored auditory and / or visual information, and - display means for displaying by the read-out device read-out information.
 2. 2. Hoofdsteun volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat ten minste een deel van de weergavemiddelen is gepositioneerd aan een achterzijde van de hoofdsteun. 2. The headrest according to claim 1, characterized in that at least a part of the display means is positioned on a rear side of the headrest.
 3. 3 Hoofdsteun volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de ten minste een deel van de weergavemiddelen deel uitmaakt van de achterzijde van de hoofdsteun. 3 A headrest according to claim 2, characterized in that the at least a portion of the display means forms part of the rear side of the headrest. 15 15
 4. 4. Hoofdsteun volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat ten minste een deel van de weergavemiddelen is opgenomen in de hoofdsteun. 4. A headrest according to any one of the preceding claims, characterized in that at least a portion of the reproducing means is included in the headrest.
 5. 5. Hoofdsteun volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de 20 uitleesinrichting is ingericht voor optische en/of elektromagnetische uitlezing van op het opslagmedium opgeslagen informatie. 5. A headrest according to any one of the preceding claims, characterized in that the read-out device 20 is arranged for optical and / or electromagnetic reading of information stored on the storage medium.
 6. 6. Hoofdsteun volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de uitleesinrichting wordt gevormd door een schijfstation of een kaartleesinrichting. 6. A headrest according to claim 5, characterized in that the read-out device is formed by a disk drive or a card reading device. I 25 I 25
 7. 7. Hoofdsteun volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de hoofdsteun is voorzien van een in de uitleesinrichting opgenomen opslagmedium voor auditieve en/of visuele informatie. 7. A headrest according to any one of the preceding claims, characterized in that the headrest is provided with a storage medium included in the read-out device for auditory and / or visual information.
 8. 8. Hoofdsteun volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat het opslagmedium losneembaar is opgenomen in de uitleesinrichting. 8. A headrest according to claim 7, characterized in that the storage medium is detachably accommodated in the read apparatus.
 9. 9. Hoofdsteun volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat het opslagmedium integraal deel uitmaakt van de uitleesinrichting. 9. A headrest according to claim 7, characterized in that the storage medium is an integral part of the reading device. 10-29395- r « 10-29395- r «
 10. 10. Hoofdsteun volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de hoofdsteun is voorzien van bedieningsmiddelen voor het bedienen van de weergavemiddelen en/of de uitleesinrichting. 10. A headrest according to any one of the preceding claims, characterized in that the headrest is provided with operating means for actuating the display means and / or the reading device. 5 5
 11. 11. Hoofdsteun volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat de bedieningsmiddelen een afstandsbediening omvatten voor het op afstand van de hoofdsteun kunnen bedienen van de weergavemiddelen en/of de uitleesinrichting. 11. A headrest according to claim 10, characterized in that the operating means comprise a remote control for enabling remote control of the headrest of the display means and / or the reading device.
 12. 12. Hoofdsteun volgens conclusie 10 of 11, met het kenmerk, dat ten minste een deel van de bedieningsmiddelen integraal deel uitmaakt van de weergavemiddelen. 12. A headrest according to claim 10 or 11, characterized in that at least a part of the operating means is an integral part of the display means.
 13. 13. Hoofdsteun volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de weergavemiddelen een beeldscherm en/of een luidspreker omvatten. 13. A headrest according to any one of the preceding claims, characterized in that the reproduction means comprise a display screen and / or a loudspeaker. 15 15
 14. 14. Hoofdsteun volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de hoofdsteun is voorzien van ten minste één koppelpen voor het koppelen van de hoofdsteun aan een stoel, in het bijzonder een voertuigstoel. 14. A headrest according to any one of the preceding claims, characterized in that the headrest is provided with at least one coupling pin for the coupling of the headrest to a seat, in particular a vehicle seat.
 15. 15. Hoofdsteun volgens conclusie 14, met het kenmerk, dat althans een deel van de koppelpen is ingericht voor doorvoer van elektrische stroom voor toevoer van elektrische energie aan de weergavemiddelen en de uitleesinrichting. 15. A headrest according to claim 14, characterized in that at least a part of the coupling pin is adapted for passage of electric current for supplying the electric power to the reproducing means and the reading device.
 16. 16. Hoofdsteun volgens conclusie 14 of 15, met het kenmerk, dat de hoofdsteun is 25 voorzien van meerdere koppelpennen, waarbij de afstand tussen de koppelpennen instelbaar is. 16. A headrest according to claim 14 or 15, characterized in that the head restraint 25 is provided with a plurality of coupling pins, wherein the distance between the coupling pins is adjustable.
 17. 17. Hoofdsteun volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de hoofdsteun is voorzien van een met de weergavemiddelen en de uitleesinrichting 30 gekoppelde elektrische energiebron. 17. A headrest according to any one of the preceding claims, characterized in that the headrest is provided with a playback means and the read-out device 30 coupled electrical energy source.
 18. 18. Stoel, in het bijzonder een voertuigstoel, voorzien van een hoofdsteun volgens een der conclusies 1-17. 18. Chair, in particular a vehicle seat provided with a headrest according to any one of claims 1-17. 1029895- « 1029895- "
 19. 19. Stoel volgens conclusie 18, met het kenmerk, dat de hoofdsteun losneembaar gekoppeld is met de stoel. 19. The chair according to claim 18, characterized in that the headrest is detachably coupled with the seat.
 20. 20. Voertuig voorzien van ten minste één stoel volgens conclusies 18 of 19. 5 1 Ω ? 20. A vehicle provided with at least one seat according to claims 18 or 19. 5 Ω 1? o fl Q ς „ o fl Q ς "
NL1029895A 2005-09-07 2005-09-07 Head rest for a seat, and a seat provided with such a head restraint. NL1029895C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1029895 2005-09-07
NL1029895A NL1029895C2 (en) 2005-09-07 2005-09-07 Head rest for a seat, and a seat provided with such a head restraint.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1029895A NL1029895C2 (en) 2005-09-07 2005-09-07 Head rest for a seat, and a seat provided with such a head restraint.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1029895C2 true NL1029895C2 (en) 2007-03-08

Family

ID=36638327

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1029895A NL1029895C2 (en) 2005-09-07 2005-09-07 Head rest for a seat, and a seat provided with such a head restraint.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1029895C2 (en)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030184137A1 (en) * 2001-09-26 2003-10-02 Gilbert Jost Method for assembling a case on a cushion, protection cover fitted with case and cushion fitted with such cover
US20040227861A1 (en) * 2003-05-15 2004-11-18 Schedivy George C. Video display system
US20040228622A1 (en) * 2003-05-15 2004-11-18 Audiovox Corporation Portable video system
WO2004105373A2 (en) * 2003-05-15 2004-12-02 Audiovox Corporation Headrest mountable video system
WO2005038628A2 (en) * 2003-10-17 2005-04-28 Audiovox Corporation Mobile entertainment system
US20050099547A1 (en) * 2003-11-07 2005-05-12 Vitito Christopher J. Automobile entertainment system
US20050099495A1 (en) * 2003-11-07 2005-05-12 Vitito Christopher J. Automobile entertainment system

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030184137A1 (en) * 2001-09-26 2003-10-02 Gilbert Jost Method for assembling a case on a cushion, protection cover fitted with case and cushion fitted with such cover
US20040262965A1 (en) * 2001-09-26 2004-12-30 Sevic System Ag Method for assembling a case on a cushion
US20040227861A1 (en) * 2003-05-15 2004-11-18 Schedivy George C. Video display system
US20040228622A1 (en) * 2003-05-15 2004-11-18 Audiovox Corporation Portable video system
WO2004105373A2 (en) * 2003-05-15 2004-12-02 Audiovox Corporation Headrest mountable video system
WO2005038628A2 (en) * 2003-10-17 2005-04-28 Audiovox Corporation Mobile entertainment system
US20050099547A1 (en) * 2003-11-07 2005-05-12 Vitito Christopher J. Automobile entertainment system
US20050099495A1 (en) * 2003-11-07 2005-05-12 Vitito Christopher J. Automobile entertainment system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
None

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6185851B1 (en) Picture frame with associated audio messages
US6939155B2 (en) Modular electronic systems for vehicles
US20100162327A1 (en) In-Flight Entertainment System
US7084932B1 (en) Video display system for a vehicle
US20130093220A1 (en) Tray table with rotatable inner tray for electronic device docking
US7591508B2 (en) Headrest mounted entertainment system
US6327633B1 (en) Solid state audio system
US20040227861A1 (en) Video display system
US20050174498A1 (en) In-vehicle video/audio display device
US7931505B2 (en) Portable device interfacing
US6353535B1 (en) Portable computer having deformation function
US7762627B2 (en) Headrest-mounted entertainment systems
US20070171316A1 (en) Video display system for a vehicle
US4602358A (en) Car stereo set
US20050132407A1 (en) Detachable seat mounted audio-visual entertainment system with locally storable, selectable, and updatable content
US8201203B2 (en) Headrest mounted vehicle entertainment system with an integrated cooling system
US7236863B2 (en) Docking station for a vehicle
US20070110404A1 (en) Automotive display having a function of reading data storage media
US20050262146A1 (en) System and apparatus for wireless synchronization of multimedia content
US20040237359A1 (en) Audio/visual greeting device
US20070101372A1 (en) Headrest mounted entertainment system
US20070038434A1 (en) Universal system interface
DE19737322A1 (en) Car radio with removable control panel
US20060277555A1 (en) Portable device interfacing
US20080252118A1 (en) Headrest-mounted entertainment systems

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20090401