NL1029023C2 - A method for controlling the production of meat to be slaughtered in animals. - Google Patents

A method for controlling the production of meat to be slaughtered in animals. Download PDF

Info

Publication number
NL1029023C2
NL1029023C2 NL1029023A NL1029023A NL1029023C2 NL 1029023 C2 NL1029023 C2 NL 1029023C2 NL 1029023 A NL1029023 A NL 1029023A NL 1029023 A NL1029023 A NL 1029023A NL 1029023 C2 NL1029023 C2 NL 1029023C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
characterized
animal
carcass
animals
weight
Prior art date
Application number
NL1029023A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Johannes Henricus Wilh Roelofs
Hendrikus Laurentius Bart Kuyk
Original Assignee
Dumeco B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dumeco B V filed Critical Dumeco B V
Priority to NL1029023A priority Critical patent/NL1029023C2/en
Priority to NL1029023 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1029023C2 publication Critical patent/NL1029023C2/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01KANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
  • A01K29/00Other apparatus for animal husbandry
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A22BUTCHERING; MEAT TREATMENT; PROCESSING POULTRY OR FISH
  • A22BSLAUGHTERING
  • A22B5/00Accessories for use during or after slaughtering
  • A22B5/0064Accessories for use during or after slaughtering for classifying or grading carcasses; for measuring back fat
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A22BUTCHERING; MEAT TREATMENT; PROCESSING POULTRY OR FISH
  • A22CPROCESSING MEAT, POULTRY, OR FISH
  • A22C18/00Plants, factories, or the like for processing meat
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A23FOODS OR FOODSTUFFS; THEIR TREATMENT, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
  • A23KFODDER
  • A23K50/00Feeding-stuffs specially adapted for particular animals
  • A23K50/30Feeding-stuffs specially adapted for particular animals for swines

Description

Korte aanduiding: Werkwijze voor het regelen van de vleesproduct!e bij te slachten dieren. Short title: Method for controlling the meat product in animals to be slaughtered e!.

BESCHRIJVING DESCRIPTION

5 De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het regelen van de vleesproduct!'e bij door een producent geleverde te slachten dieren, met name varkens, door bij het karkas van het dier van belang zijnde parameters zoals het gewicht, de spek/spierverhouding, de sekse en aandoeningen vast te stellen. 5 The present invention relates to a method for controlling the meat product! "E in by a producer to slaughter animals supplied, in particular pigs, by being parameters in the carcass of the animal of interest such as the weight, the fat / muscle ratio, to determine the sex and diseases.

10 De tegenwoordige gang van zaken bij het fokken van dieren en het daarna slachten hiervan, met name bij varkens, is dat de boer of de producent zorgt voor de groei van de varkens tot een bepaald gewicht, zodat ze geschikt zijn voor de slacht en het daarna transporteren van de te slachten varkens naar het slachthuis. 10 The present state of affairs in the breeding of animals and then killing them, especially in pigs, is that the farmer or the producer ensures the growth of pigs to a certain weight, so they are suitable for slaughter and thereafter transporting the pig to be slaughtered to the abattoir. Daar wordt het varken gewogen, 15 gedood, het gedode dier gereinigd door onder meer het verwijderen van de haren, voorbewerkt zodat de onbruikbare delen worden verwijderd ter verkrijging van eén karkas, en vervolgens opnieuw gewogen. Since the pig is weighed, 15 slain, cleaned the animal body by, inter alia, the removal of the hairs, pre-processed so that the unusable portions to be removed in order to obtain a carcass, and then re-weighed. De boer of de producent ontvangt een betaling op basis van het gewicht van het karkas dus nadat de onbruikbare delen zijn verwijderd. The farmer or the producer receives a payment based on the weight of the carcass so after the unusable parts are removed. Het gewicht van de 20 onbruikbare delen ten opzichte van het gewicht van het levende dier wordt inslachtingspercentage genoemd. The weight of the unusable parts 20 with respect to the weight of the live animal is referred to as inslachtingspercentage. Bij een gewicht van het levende varken van ongeveer 100 kg zal na het verwijderen van haren en voorgeschreven gedeelten, hèt resterende gewicht nog ongeveer 88 kg bedragen. With a weight of the living pigs of about 100 kg, after the removal of hair and prescribed portions, the remaining weight approximately 88 kg. Vervolgens wordt een karkas verkregen van ongeveer 80 kg door het verwijderen van 25 het darmpakket en delen weggesneden reusel. Then a carcass is obtained from about 80 kg by removing 25 parts of the intestine pack and cut away reusel. Het inslachtingspercentage is daarbij 8%. It is thereby inslachtingspercentage 8%.

Het is van belang voor de producent verbeterpunten te kennen voor het doen groeien van de varkens en zodanige omstandigheden te creëren dat de producent, rekening houdende met voor zijn marktsegment 30 afgesproken diervriendelijke omstandigheden, optimaal kan produceren. It is important to know the producer of improvement for growing pig and create such conditions that the manufacturer, taking account of its market segment 30 agreed-friendly conditions, can produce optimal.

10290?3 2 10290? 2 3

De bovenbeschreven werkwijze is verbeterd door het toepassen van een werkwijze volgens de uitvinding zoals in de aanhef vermeld, die hierdoor wordt gekenmerkt, dat afhankelijk van de beoogde afnemer die vlees wenst van een onderdeel van het karkas gekozen uit de 5 groep bestaande uit de ham, het middenstuk, de rib, de nek, de buik of de schouder, voeding en omstandigheden voor de groei van het dier zodanig worden gekozen dat de uniformiteit van het gewenste onderdeel wordt bevorderd met voor de producent van het dier een verlaagd inslachtings-percentage en beter gebruik van voer, en waarbij de vastgestelde 10 parameters worden teruggekoppeld naar de producent. The process described above has been improved through the use of a method according to the invention as referred to in the opening paragraph, which is characterized in that, depending on the intended recipient who wishes meat of a part of the carcass is selected from the 5 group consisting of the ham, the middle piece, the rib, the nape, abdomen or shoulder, food and conditions for the growth of the animal can be chosen in such a way that the uniformity of the desired item is promoted with a reduced inslachtings-rate for the animal producer and better use of feed, and wherein the determined parameters 10 are fed back to the manufacturer.

Met voer wordt in deze samenhang de samenstelling bedoeld en met voeding de hoeveelheid voer en de wijze van toediening. With feed is intended, the composition in this context, and with power supply feed, the amount and the mode of administration.

Bij deze werkwijze is het dan ook van belang dat de gegevens, die beschikbaar zijn via het slachthuis, zo snel mogelijk ter 15 beschikking worden gesteld aan de producent. In this process, it is therefore important that the data available through the slaughterhouse, are imposed on the producer as soon as possible to 15 available. Deze gegevensuitwisseling kan tegenwoordig via internet of via een voor de belanghebbenden gesloten systeem, intranet, worden uitgevoerd. This data can now over the internet or via a stakeholder closed system, intranet, are performed.

Verder zal een toelichting worden gegeven op de maatregelen die moeten worden genomen om te voldoen aan de vereiste omstandigheden 20 voor het zo gezond mogelijk doen groeien van de dieren en het bepalen van de voeding of het voer zoals vermeld in het kenmerk van de hoofdconclusie. It will also be an explanation of the measures to be taken to meet the conditions required 20 to do as well as possible growth of the animals and determine the food or feed as listed in the feature of the main claim. De omstandigheden voor het gezond doen groeien van dieren hebben bijvoorbeeld betrekking op het voorkomen van tocht in verband met longaandoeningen en het weren van wormen om infecties te voorkomen. The conditions for the healthy growing of animals for instance to prevent drafts associated with lung disease and ward off worms to prevent infections.

25 Het dier bestaat in wezen uit diverse onderdelen zoals het middenstuk, de rib, de ham, de buik, de nek en de schouders. The animal 25 basically consists of various parts, such as the middle section, the rib, the ham, the abdomen, the neck and the shoulders. Voor de diverse onderdelen is met name belangstelling door diverse afnemers zoals de industrie (Parmahambereiding), de supermarkten (verkoop van verpakt vlees zoals de rib, de nek en de schouders) en de Britse markt waar met 1029023 i 3 name belangstelling is voor het middenstuk ter bereiding van bacon. For the various components is particularly interested by several customers such as industry (Parmahambereiding), supermarkets (selling packaged meats such as rib, neck and shoulders) and the UK market which is 1,029,023 i3 particular interest in the middle for the production of bacon. Afhankelijk van de afnemer zal het gewenst zijn om de bepaalde onderdelen uniform te krijgen geleverd. Depending on the customer will be required to get certain parts uniformly delivered. Dit kan met name gebeuren door varkens van een bepaalde gewichtsklasse te leveren of door aan het basisvoer bepaalde 5 aminozuren toe te voegen. This can be done in particular by providing pigs with a certain weight class or by adding certain amino acids to the five basic food. Varkens voor de Engelse markt hebben bij voorkeur een gewicht van 75-90 kg en voor de andere markten 85-105 kg. Pigs for the UK market preferably have a weight of 75-90 kg and 85-105 kg for other markets. Verder is het mogelijk dat bepaalde onderdelen beter tot groei kunnen worden gebracht in afhankelijkheid van de sekse van het dier. Further, it is possible that certain components can be better placed to growth as a function of the sex of the animal. Bij varkens spreekt men van een borg (gesneden mannetjesvarkens) en van een geit bij 10 vrouwëlijke varkens. In pigs, it is called a deposit (cut boars) and a goat at 10 female pigs. De verhouding spek/spier kan worden ontwikkeld in afhankelijkheid van de sekse, zodat het van belang is bij het karkas een onderscheid te maken tussen de sekse. The ratio fat / muscle can be developed, depending on the sex, so that it is important for the carcass to make a distinction between the sexes. Tot nu toe werd deze bepaling uitgevoerd bij de levende dieren. Up to now, this determination was carried out by the living animals. Het is echter productietechnisch beter om deze bepaling uit te voeren bij het karkas. However, it is technically better production in order to carry out this determination at the carcass. Zodoende kunnen de levende 15 dieren, niet geselecteerd naar sekse, worden aangeleverd. Thus, the living animals can 15, not selected by sex, are supplied. De bepaling aan het karkas is mogelijk gebleken door het maken van camerabeelden van het karkas en de dieren te selecteren na het slachten. The determination on the carcass has been found possible by selecting the taking camera images of the carcass and the animals after slaughter.

Een andere voorkeursvorm van de werkwijze volgens de hoofdconclusie is het slachten uit te voeren met dieren die nuchter zijn. Another preferred embodiment of the process according to the main claim is to be carried out with the slaughter animals which have been fasted. 20 Aangezien de te betalen prijs van het varken wordt bepaald op basis van het gewicht van het karkas dus na verwijdering van de ongewenste onderdelen, zal de aanvoer van een varken met een leeg darmpakket meerdere voordelen geven. 20, since the price to be paid out of the pig is determined on the basis of the weight of the carcass, that is, after removal of the undesirable components, the supply of a pig with an empty gut package will provide several advantages. De producent bespaart voer en het slachthuis heeft minder afval te verwerken. The producer will save feed, and the slaughterhouse has to be processed in less waste. Deze toestand wordt bij voorkeur bereikt 25 door het varken gedurende een periode van minimal 12 uur voor de slacht, geen voedsel meer te verstrekken. This state is preferably achieved by the pig 25, for a period of minimum 12 hours prior to slaughter, any food to provide more.

Ook is het van belang, ter bereiking van de werkwijze volgens de kenmerken van de hoofdconclusie, om te bepalen welke schade wordt geconstateerd bij het karkas ten aanzien van bijvoorbeeld de 1029023 ! It is also of interest, in order to achieve the method according to the features of the main claim, in order to determine the damage is observed on the carcass with respect to, for example, the 1029023! i 4 longen, de lever, de huid en de poten. i 4 lungs, liver, skin, and the legs. Deze afwijkingen of deze schade aan het karkas wordt bepaald en deze gegevens worden teruggekoppeld naar de producent/boer zodat hij maatregelen kan treffen om dergelijke schade bij een volgende aflevering van dieren te minimaliseren. These defects or damage shall be determined on the carcass and this data is fed back to the producer / farmer so that he can take steps to minimize such damage in a subsequent episode of animals. Dit kan gebeuren 5 zoals boven aangegeven door bijvoorbeeld tocht te voorkomen en door de aanwezigheid van wormen te weren. This can happen as 5 above example by preventing drafts and by banning the presence of worms.

Met de werkwijze volgens de uitvinding is het mogelijk om de producent of de boer meer marktgericht te laten produceren op een diervriendelijke wijze, waarbij de opbrengst van het varken, uitgedrukt 10 in kilogram vlees beter wordt benut en het voor het slachthuis mogelijk is het gewenste vlees uniform aan de afnemer te verstrekken waarbij minder afval wordt geproduceerd, hetgeen milieutechnisch voordelen heeft. With the method according to the invention, it is possible to have more market-oriented, the producer or the farmer producing an animal-friendly manner, in which the yield of the pig, expressed as 10 in kilograms of meat is better utilized and the desired meat it is possible for the slaughterhouse uniformly on to supply the recipient, wherein less waste is produced, which has environmental advantages.

Het zal voor een deskundige op dit gebied mogelijk zijn binnen het kadèr van de werkwijze zoals beschreven in de conclusies 15 andere parameters te evalueren waarbij deze zijn gelegen binnen het kader van de hoofdconclusie. It will be for a person skilled in the art to evaluate its possible within the scope of the process as described in the claims 15, other parameters, in which they are situated within the scope of the main claim.

ij 1029023 ij 1029023

Claims (8)

1. Werkwijze voor het regelen van de vleesproduct!e bij door een producent geleverde te slachten dieren, met name varkens, door bij 5 een karkas van het dier van belang zijnde parameters zoals het gewicht, de spek/spierverhouding, de sekse en aandoeningen vast te stellen, met het kenmerk, dat afhankelijk van een beoogde afnemer die vlees wenst van een onderdeel van het karkas gekozen uit de groep bestaande uit de ham, het middenstuk, de rib, de nek, de buik en de schouder, voeding en 10 omstandigheden voor de groei van het dier zodanig worden gekozen dat de uniformiteit van het gewenste onderdeel wordt bevorderd met voor de producent van het dier een verlaagd inslachtingspercentage en beter gebruik van voer, waarbij de vastgestelde parameters worden teruggekoppeld naar de producent. 1. A method for controlling the meat product! E at by a producer to slaughter animals supplied, in particular pigs, by at 5 a carcass parameters of the animal of interest such as the weight, the fat / muscle ratio, the sex and disorders solid to set, characterized in that, depending on an intended recipient who wishes meat of a part of the carcass is selected from the group consisting of ham, the center piece, the rib, the neck, the belly and the shoulder, power supply, and 10 conditions for the growth of the animal can be chosen in such a way that the uniformity of the desired item is promoted for the animal producer inslachtingspercentage a reduced and better utilization of fodder, wherein the determined parameters are fed back to the manufacturer.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat voor het doen groeien van bepaalde onderdelen ter bevordering van de uniformiteit van hét dier aan het basisvoer aminozuren worden toegevoegd. 2. A method according to claim 1, characterized in that to be added to promote the growth of certain components in order to promote the uniformity of the animal to the basic feed amino acids.
3. Werkwijze volgens conclusies 1-2, met het kenmerk, dat afhankelijk van de sekse (borg of geit) de verhouding spek/spier wordt 20 ontwikkeld. 3. A process according to claims 1-2, characterized in that, depending on the sex (deposit or goat) the ratio fat / muscle 20 is developed.
4. Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat bij de slacht de sekse wordt bepaald aan het karkas met behulp van een camera en op basis van het camerabeeld de selectie naar sekse plaatsheeft. 4. A method according to claim 3, characterized in that the sex is determined place on the carcass with the aid of a camera, and on the basis of the camera image, the selection according to gender at time of slaughter.
5. Werkwijze volgens conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de 25 dieren nuchter worden aangeboden voor de slacht zodat het gewicht van het darmpakket nagenoeg overeenstemt met het gewicht van een leeg darmpakket door het dier gedurende een periode van ten minste 12 uren voor de slacht geen voer meer te verstrekken. 5. A process according to claims 1-3, characterized in that the 25 animals are presented fasting for slaughter such that the weight of the viscera virtually corresponds to the weight of an empty intestine pack by the animal during a period of at least 12 hours for slaughter no food to give more.
6. Werkwijze volgens conclusies 1-5, met het kenmerk, dat 30 mogelijke schade aan het karkas wordt bepaald door het beoordelen als parameter de aandoeningen aan longen, borstvlies, lever, huid en poten en de verkregen informatie dienaangaande via internet of intranet wordt J 029023 teruggekoppeld naar de producent, zodat de fokomstandigheden van het dier kunnen worden bijgesteld. 6. A process according to claims 1-5, characterized in that 30 possible damage to the carcass is determined by judging as a parameter, the diseases of lung, pleura, liver, skin, and legs, and the information obtained in this respect over the internet or intranet is J 029 023 back to the producer, so that the animal rearing conditions can be adjusted.
7. Werkwijze volgens conclusie 1 en 6, met het kenmerk, dat de tijdens de slacht verkregen informatie over het gewicht van het karkas en 5 het gewicht van de verschillende onderdelen wordt teruggekoppeld naar de producent via een internet- of intranetverbinding, zodat de voeding kan worden bijgesteld. 7. A method according to claim 1 and 6, characterized in that the fed back information obtained during the slaughter of the weight of the carcass, and 5, the weight of the various components to the producer via an internet or intranet connection, so that the power supply can be adjusted.
8. Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat op basis van de informatie ontvangen door de producent via de 10 internet/intranetverbinding de hoeveelheid voer, de samenstelling van het voer én/of de leefomstandigheden van de nog te houden dieren wordt/worden aangepast om gezondere dieren te kunnen fokken en/of om de groei van de uniformiteit van de meest gewenste onderdelen te bevorderen. 8. A method according to claim 7, characterized in that, on the basis of the information received by the producer via the 10 internet / intranet connection, the amount of feed, the composition of the feed and / or living conditions of the keep by animals is / are adapted to breed healthier animals and / or to promote the growth of the uniformity of the most desired items. 15 102902J 15 102902J
NL1029023A 2005-05-12 2005-05-12 A method for controlling the production of meat to be slaughtered in animals. NL1029023C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1029023A NL1029023C2 (en) 2005-05-12 2005-05-12 A method for controlling the production of meat to be slaughtered in animals.
NL1029023 2005-05-12

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1029023A NL1029023C2 (en) 2005-05-12 2005-05-12 A method for controlling the production of meat to be slaughtered in animals.
BE2006/0253A BE1017784A3 (en) 2005-05-12 2006-04-27 A method for controlling the production of meat to be slaughtered in animals.
FR0604031A FR2887116A1 (en) 2005-05-12 2006-05-05 Method to control the pig meat yield to be slaughtered
DE102006021397A DE102006021397A1 (en) 2005-05-12 2006-05-08 Animals` e.g. pigs, meat yield regulating method, involves choosing meat of one part of animal carcass to be bought such as leg, trunk part, rib part, neck, abdomen or shoulder, according to certain standard
DK200600661A DK200600661A (en) 2005-05-12 2006-05-10 A method for controlling ködudbyttet of animals to be slaughtered

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1029023C2 true NL1029023C2 (en) 2006-11-14

Family

ID=37311284

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1029023A NL1029023C2 (en) 2005-05-12 2005-05-12 A method for controlling the production of meat to be slaughtered in animals.

Country Status (5)

Country Link
BE (1) BE1017784A3 (en)
DE (1) DE102006021397A1 (en)
DK (1) DK200600661A (en)
FR (1) FR2887116A1 (en)
NL (1) NL1029023C2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101904317A (en) * 2010-09-15 2010-12-08 彭艺勇 Sustenance breeding method

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6200210B1 (en) * 1996-11-12 2001-03-13 Micro Beef Technologies, Inc. Ruminant tissue analysis at packing plants for electronic cattle management and grading meat
US5673647A (en) * 1994-10-31 1997-10-07 Micro Chemical, Inc. Cattle management method and system
US6342839B1 (en) * 1998-03-09 2002-01-29 Aginfolink Holdings Inc. Method and apparatus for a livestock data collection and management system

Also Published As

Publication number Publication date
FR2887116A1 (en) 2006-12-22
BE1017784A3 (en) 2009-07-07
DE102006021397A1 (en) 2006-11-23
DK200600661A (en) 2006-11-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hoffman et al. Game and venison–meat for the modern consumer
Kristofersson et al. Is there a relationship between fisheries and farming? Interdependence of fisheries, animal production and aquaculture
NL1018566C2 (en) Method for the processing of poultry.
Lupo et al. Experiments in bone boiling: nutritional returns and archaeological reflections
Bender Meat and meat products in human nutrition in developing countries
Jayathilakan et al. Utilization of byproducts and waste materials from meat, poultry and fish processing industries: a review
Kyriazakis Whittemore's science and practice of pig production
Hui Handbook of meat and meat processing
Hopkins et al. Vegetarian meat: Could technology save animals and satisfy meat eaters?
EP1716755A3 (en) Method and system for monitoring the processing of items
Kremer et al. Effect of sire breed, year, sex and weight on carcass characteristics of lambs
Hocquette et al. The future trends for research on quality and safety of animal products
Hoffman The yield and nutritional value of meat from African ungulates, camelidae, rodents, ratites and reptiles
Aumaıtre Quality and safety of animal products
Carr et al. The effect of ractopamine hydrochloride (Paylean®) on lean carcass yields and pork quality characteristics of heavy pigs fed normal and amino acid fortified diets
Whittemore et al. Whittemore's science and practice of pig production
Musa et al. Study on carcass characteristics of chicken breeds raised under the intensive condition
Smith et al. Post-slaughter traceability
Hoffman et al. Exotic protein sources to meet all needs
Trindade et al. Mechanically separated meat of broiler breeder and white layer spent hens
Mapiye et al. Potential for value-addition of Nguni cattle products in the communal areas of South Africa: a review
Wiseman et al. Tissue weights and body composition of two genetic lines of barrows and gilts from twenty to one hundred twenty-five kilograms of body weight
Marie Ethics: The new challenge for animal agriculture
Boland et al. Marginal value of quality attributes for natural and organic beef
Greenwood et al. Myofibre characteristics of ovine longissimus and semitendinosus muscles are influenced by sire breed, gender, rearing type, age and carcass weight

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
TD Modifications of names of proprietors of patents

Owner name: VION FRESH MEAT WEST B.V.

Effective date: 20070523

V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20121201