NL1025487C2 - Actuator voor toepassing in de automobielsector. - Google Patents

Actuator voor toepassing in de automobielsector. Download PDF

Info

Publication number
NL1025487C2
NL1025487C2 NL1025487A NL1025487A NL1025487C2 NL 1025487 C2 NL1025487 C2 NL 1025487C2 NL 1025487 A NL1025487 A NL 1025487A NL 1025487 A NL1025487 A NL 1025487A NL 1025487 C2 NL1025487 C2 NL 1025487C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
actuator
gear
teeth
coupling
rod
Prior art date
Application number
NL1025487A
Other languages
English (en)
Inventor
Emmanuel Jacques Eyraud
Hendrikus Jan Kapaan
Eduardus Gerardus Maria Holweg
Paul Bernard Meaney
Cornelius Petrus Anton Vissers
Original Assignee
Skf Engineering & Res Ct
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Skf Engineering & Res Ct filed Critical Skf Engineering & Res Ct
Priority to NL1025487A priority Critical patent/NL1025487C2/nl
Priority to NL1025487 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1025487C2 publication Critical patent/NL1025487C2/nl

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
  • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
  • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
  • H02K7/06Means for converting reciprocating motion into rotary motion or vice versa
  • H02K7/075Means for converting reciprocating motion into rotary motion or vice versa using crankshafts or eccentrics
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
  • B62DMOTOR VEHICLES; TRAILERS
  • B62D5/00Power-assisted or power-driven steering
  • B62D5/04Power-assisted or power-driven steering electrical, e.g. using an electric servo-motor connected to, or forming part of, the steering gear
  • B62D5/0442Conversion of rotational into longitudinal movement
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16HGEARING
  • F16H21/00Gearings comprising primarily only links or levers, with or without slides
  • F16H21/10Gearings comprising primarily only links or levers, with or without slides all movement being in, or parallel to, a single plane
  • F16H21/16Gearings comprising primarily only links or levers, with or without slides all movement being in, or parallel to, a single plane for interconverting rotary motion and reciprocating motion
  • F16H21/18Crank gearings; Eccentric gearings
  • F16H21/36Crank gearings; Eccentric gearings without swinging connecting-rod, e.g. with epicyclic parallel motion, slot-and-crank motion
  • F16H21/365Crank gearings; Eccentric gearings without swinging connecting-rod, e.g. with epicyclic parallel motion, slot-and-crank motion with planetary gearing having a ratio of 2:1 between sun gear and planet gear

Description

Actuator voor toepassing in de automobielsector
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een actuator voor toepassing in de automobielsector, en omvat een actuatorstang die bedoeld is om een lineaire beweging te maken.
5 In een motorvoertuig, zoals bijvoorbeeld een perso nenauto, moeten veel functies worden bestuurd vanaf de positie van de chauffeur. Traditioneel werden deze besturingen overgedragen naar de positie waar de werkelijke handeling moet worden uitgevoerd, door mechanische middelen, zoals stangen en 10 draad, of ten dele ook door hydraulische middelen. Er is een duidelijke tendens in de automobielindustrie om dergelijke mechanische of hydraulische overdrachtsmiddelen te vervangen door elektrische bedrading, genoemd "drive by wire".
Als de signalen om de remmen te bedienen worden over-15 gedragen van de positie van de chauffeur naar de remmen door elektrische bedrading, wordt dit genoemd "brake by wire*. "Clutch by wire" als de signalen om de koppeling te bedienen worden overgedragen van de positie van de chauffeur naar de koppeling door elektrische bedrading en "steer by wire" als de 20 signalen om de besturing van de wielen van het voertuig te bedienen worden overgedragen van de positie van de chauffeur naar de wielen door elektrische bedrading.
In bijvoorbeeld het geval van "steer by wire", heeft de chauffeur een stuurwiel of een schuif of een ander middel 25 om de hoek van de voertuigwielen te besturen. Traditioneel is dit stuurwiel bijvoorbeeld verbonden door middel van een systeem van stangen en verbindingen met een stuurhuis, waar de draaibeweging van de stang wordt omgezet in een lineaire beweging van een stang waaraan de stuur armen zijn verbonden, die 30 in feite de hoek van de voertuigwielen, en daarmee de richting waarin het voertuig zich beweegt, wijzigen. In het geval van "steer by wire" wordt de toestand van het besturingsmiddel omgezet in een elektrisch signaal, wat op zijn beurt "by wire” wordt gevoed naar een actuator. Deze actuator bedient dan op 35 zijn beurt de besturing van de voertuigwielen. Voordelen van de "by wire" systemen zijn bijvoorbeeld gewichtsbesparing en vrijheid van ontwerp om de verschillende systemen te positio- 1025487 I - 2 -
Ik.1 I neren en daarmee ook het besparen van ruimte# wat op zichzelf I kan leiden tot wederom besparing van gewicht.
I Voor deze en andere "by wire" systemen, maar ook voor I non-by wire systemen# bijvoorbeeld de actuator voor een stuur- I 5 bekrachtigingsinrichting in een stuursysteem met een mechani-
I sche verbinding met het stuurwiel# is er een behoefte aan ac- I
I tuators van een eenvoudig en compact ontwerp die toch een gro- I
I te stijfheid vertonen. Ook is het voor dergelijke actuators I
I wenselijk om te functioneren zonder veel geluid te produceren. I
I 10 Bij voorkeur zijn dergelijke actuators betrekkelijk eenvoudig I
I en derhalve economisch te vervaardigen bij productie op grote I
I schaal. I
I Het is een doel van de onderhavige uitvinding om een I
I actuator te verschaffen voor toepassing in de automobielsector I
I 15 die een compact ontwerp paart een grote stijfheid. I
I Het is een ander doel van een onderhavige uitvinding I
I om een actuator te verschaffen voor toepassingen in de automo- I
I bielsector die tijdens werking betrekkelijk stil is. I
I Het is weer een ander doel van de onderhavige uitvin- I
I 20 ding om een actuator te verschaffen voor toepassing in de au- I
I tomobielsector die betrekkelijk eenvoudig en derhalve econo- I
I misch te vervaardigen is bij productie op grote schaal. I
I Hiertoe verschaft de uitvinding een actuator voor I
I toepassing in de automobielsector volgens een of meer van de I
I 25 bij gevoegde conclusies. Andere voordelen van de uitvinding I
I zullen duidelijk worden uit de beschrijving die volgt. I
I In een eerste aspect van de uitvinding omvat de actu- I
I ator een actuatorstang die geschikt is om een lineaire bewe- I
I ging te maken, en wordt gekenmerkt doordat de actuator een om- I
I 30 zetter omvat om een de rotatiébeweging om te zetten in een li- I
I neaire beweging# en dat de omzetter de actuators tang aandrijft I
I en tijdens gebruik verbonden kan worden met een draaibaar aan- I
I gedreven as van een motor. Een dergelijke actuator gebruikt I
I rotatiebeweging als invoer, en de eenvoudigste manier om bewe- I
I 35 ging op een redelijke schaal te verkrijgen uit een elektrisch I
I signaal is rotatiebeweging. I
I Tandwielen zijn stijve en compacte mechanische delen I
I en derhalve wordt stijfheid en compactheid vergroot wanneer de I
I omzetter van de actuator is voorzien van een stationair frame, I
I 40 dat radiaal naar binnenwijzende tanden omvat, en een tandwiel I
I 1025457 u * - 3 - dat samenwerkt met deze tanden, waarbij dit tandwiel beweegbaar is langs deze tanden en verbonden met de actuatorstang. Van een dergelijke samenstelling is ook bekend dat deze kan worden vervaardigd zodanig dat de samenstelling, zeer weinig 5 geluid uitzendt.
Wanneer de tanden en het tandwiel een overdrachtsver-houding zodat ten minste een vooraf bepaald punt van het tandwiel een lineaire beweging maakt tijdens de beweging van het tandwiel, dan kan de actuatorstang direct worden verbonden met 10 dat punt, waardoor de gewenste lineaire beweging op een zeer eenvoudige en compacte wijze wordt verkregen.
In een actuator waar het tandwiel en de tanden elk een bedrij fssteekcirkel vormen en het tandwiel en de tanden zijn zo gedimensioneerd dat de bedrijf ssteekcirkel van het 15 tandwiel een diameter heeft die gelijk is aan de helft van de diameter yan de bedrijf ssteekcirkel van de tanden, en dat het ten minste ene vooraf bepaalde punt is gepositioneerd op een lijn die door de bedrijf ssteekcirkel van het tandwiel gaat en loodrecht staat op het vlak van deze bedrijfssteekcirkel van 20 het tandwiel, kan de actuator hoofdzakelijk worden gevormd met standaard onderdelen en met gebruik met standaardwerkwijzen, en kan derhalve worden vervaardigd op een economische doelmatige wijze.
Een compacte samenstelling in de vorm van een eenheid 25 kan worden bereikt met een actuator waarin de genoemde motor is verbonden aan het genoemde frame en de genoemde draaibaar aangedreven as is verbonden met het tandwiel.
Een eenvoudige én sterke actuator wordt verkregen wanneer de as loodrecht staat op de bedrijfssteekcirkel van de 30 tanden in het stationaire frame en het midden van de as door een middelpunt van deze bedrijf ssteekcirkel gaat en dat de as is verbonden met het midden van het tandwiel.
Een zeer stijve rangschikking wordt verkregen, wanneer het tandwiel is voorzien van een uitsparing, zodat het 35 tandwiel hoofdzakelijk symmetrisch blijft ten opzichte van een vlak dat evenwijdig is aan de bedrijf ssteekcirkel van het tandwiel, in welke uitsparing een eerste verbinding voor het verbinden van het tandwiel aan de actuatorstang is géhuisvest, zodat de actuatorstang beweegbaar is gepositioneerd in de uit- 1025487
t. I
- 4 - I
sparing. Bij deze rangschikking worden de buigmomenten die op I
kunnen treden in het vlak van het tandwiel sterk verminderd. I
Een ietwat meer economisch voordelige samenstelling I
maar nog steeds met grote stijfheid kan worden verkregen, wan- I
5 neer in plaats van een betrekkelijk breed tandwiel met een I
uitsparing, een tweede tandwiel wordt verschaft dat samenwerkt I
met de tanden, evenwijdig aan het eerste tandwiel aan de te- I
genover liggende zijde van de actuatorstang, en waarin de eer- I
ste koppeling beide tandwielen koppelt aan de actuatorstang. I
10 in deze samenstelling kan de stijfheid worden verhoogd wanneer I
een tweede koppeling beide tandwielen aan elkaar verbindt. I
De buigmomenten die op kunnen treden in het vlak van I
de tandwielen kunnen verder worden verminderd wanneer het I
tandwiel aan de niet-aangedreven zijde in het middelpunt wordt I
15 verbonden met een derde koppeling, waarbij deze derde koppe- I
ling wordt ondersteund in het stationaire frame, en deze on- I
dersteuning op een lijn-ligt met de draaibaar aangedreven as. I
Wanneer deze derde koppeling wordt ondersteund in het I
stationaire frame door middel van een sus, is het mogelijk om I
20 hulpsystemen aan deze as aan te brengen. I
Het is ook mogelijk om de actuatorstang te voorzien I
van tanden voor samenwerking met een tandwiel. Dit verschaft I
ook een mogelijkheid om een hulpsysteem te bevestigen dat sa- I
menwerkt met de tanden van de actuatorstang. I
25 In gevallen waarin bijvoorbeeld een hoofdzakelijk li- I
neaire verhouding tussen een hoekverplaatsing van de draaiende I
beweging en de lineaire verplaatsing van de lineaire beweging I
plaatsvindt, kan de actuator zijn voorzien van een eerste be- I
sturing, inclusief passende sensors, die de lineaire beweging I
30 beperken tot een bewegingsgébied rond een middenpunt. I
Ook kan het in specifieke toepassing wenselijk zijn I
om de snelheid van hetzij de lineaire beweging en/of de rota- I
tiébeweging te besturen. Omdat het mechanisch ontwerp van de I
actuator een relatie bepaalt tussen de rotatiebeweging en de I
35 lineaire beweging, is het voldoende om hetzij de lineaire be- I
weging, hetzij de rotatiebeweging te besturen. Omdat de actua- I
tor volgens de uitvinding meestal de rotatiebeweging als in- I
voer heeft, is het het meest natuurlijk, maar niet vereist, om I
de rotatiebeweging of de rotatiesnelheid te besturen, en ook I
40 een besturing die is voorzien van de passende sensors. I
10254 87 c - 5 -
Er dient te worden opgemerkt dat hoewel de actuator volgens de uitvinding tot dusverre is beschreven met rotatie-beweging als de aandrijvende beweging en derhalve de invoer, is de actuator volgens de uitvinding niet beperkt tot een in-5 voer op de rotatiébeweging. De actuator volgens de uitvinding kan met goed gekozen aanvangscondities even goed worden gebruikt als actuator waarbij de lineaire beweging de aandrijvende beweging is en derhalve de invoer.
De actuator volgens de uitvinding zal nu verder wor-10 den toegelicht met gebruikmaking van voorkeursuitvoeringsvormen die zullen worden beschreven met verwijzing naar de tekeningen, waarin:
Figuur 1 een aanzicht is in perspectief van een eerste uitvoeringsvorm van een actuator volgens de uitvinding, 15 Figuur 2 een vooraanzicht is van de actuator van fi- - guur 1,
Figuur 3 is ten dele een plofbeeld in perspectief van een andere uitvoeringsvorm van een actuator volgens de uitvinding, en 20 Figuur 4 is een aanzicht in perspectief van een me chanische reserve in weer een andere uitvoeringsvorm van de actuator volgens de uitvinding.
In alle figuren wordt de actuator in het algemeen aangegeven met cijfer 1 en een actuatorstang wordt aangegeven 25 met cijfer 2. De actuator 1 omvat een omzetter om een rotatie-beweging om te zetten in een lineaire beweging en de omzetter drijft de actuatorstang 2 aan en kan tijdens gébruik verbonden zijn aan een draaibaar aangedreven as 14 van een motor 4. Motor 4 kan zijn uitgevoerd met of zonder een tandwielreductie. 30 Een deel van de draaibaar aangedreven as 14 is getoond in figuur 3. in figuur 1 is opening 3 getoond waardoor de as 14 zich uitstrekt. Ook is de rotatie-as van de as 14 aangegeven in figuur 1 met een stippellijn.
De omzetter van de actuator 1 heeft een stationair 35 frame 5, dat is voorzien van radiaal naar binnenwijzende tanden 6, en een tandwiel 7 dat samenwerkt met deze tanden, waarbij dit tandwiel 7 beweegbaar is langs deze tanden 6 en is verbonden met de actuatorstang 2.
1025487
- 6 - I
Het tandwiel 7 en de tanden 6 vormen elk een be- I
drijfssteekcirkel met respectievelijk middelpunten B en A (zie I
figuur 2). I
De tanden 6 en het tandwiel 7 hebben een overdrachts- I
5 verhouding, zodat ten minste een vooraf bepaald punt van het I
tandwiel 7 een lineaire beweging maakt tijdens de genoemde be- I
weging van het tandwiel. In de uitvoeringsvorm van de uitvin- I
ding die is getoond in figuur 1 en 2, zijn het tandwiel 7 en I
de temden zo gedimensioneerd dat de bedrij fssteekcirkel van I
10 het tandwiel 7 een diameter heeft die gelijk is aan de helft I
van de diameter van de bedrijf ssteekcirkel van de temden 6. I
Het ten minste een vooraf bepaalde punt is gepositioneerd op I
de bedrijf ssteekcirkel van het tandwiel 7. I
In figuur 2 is het middelpunt van een eerste koppe- I
15 ling 8 aangegeven met C. De as van de eerste koppeling 8 gaat I
door C en ook door het ten minste ene vooraf bepaalde punt van I
het tandwiel 7 dat een lineaire beweging maakt en loodrecht I
staat op de bedrijf ssteekcirkel van tandwiel 7. Derhalve maakt I
de eerste koppeling 8 een lineaire beweging en drijft actua- I
20 torstang 2 aan tot het maken van een lineaire beweging. I
Zoals is te zien uit figuur 1, is motor 4 bevestigd I
aan frame 5. De rotatieas van de draaibaar aangedreven as 14 I
wordt getoond met een stippellijn. De as is verbonden aan het I
tandwiel door een tweede koppeling 9. De tweede koppeling 9 I
25 heeft een opening 3 waarin de as 14 wordt ontvangen. I
In deze eerste uitvoeringsvorm van de uitvinding, . I
staat de as 14 loodrecht op de bedrijf ssteekcirkel van de tan- I
den 6 in het stationaire frame 5. Het middelpunt van de as 14 I
gaat door het middelpunt A van deze bedrijf ssteekcirkel. De as I
30 14 is gekoppeld aan het middel B van het tandwiel door middel I
van kruk 9. I
De actuator in deze uitvoeringsvorm van de uitvinding I
zet draaiende beweging om in lineaire beweging. Afhankelijk I
van de toepassing en de vereiste prestatie kan deze worden ge- I
35 bruikt met een volledige rotatie of met slechts een deel van I
de draai. In een andere, een tweede uitvoeringsvorm van de I
uitvinding, die getoond is in figuur 3, is tandwiel 7 uitge- I
voerd met een uitsparing, zodat het tandwiel 7 hoofdzakelijk I
symmetrisch blijft ten opzichte van een vlak evenwijdig aan de I
40 bedrijf ssteekcirkel van tandwiel 7, in welke uitsparing eerste I
10254.87 I
I · - 7 - koppeling 8 is gehuisvest, zo dat de actua tors tang 2 beweegbaar is geplaatst in de uitsparing. Tandwiel 7, en ook tanden 6 hébben een voldoende grote breedte, zodat déze tussen de zijvlakken een uitsparing kan omvatten van afmetingen zodat - 5 eerste koppeling 8 in deze uitsparing kan worden gehuisvest. Dit betekent dat de actuatorstang 2 beweegt in het middenvlak van tandwiel 7. In deze tweede uitvoeringsvorm is het niet mogelijk om een complete draai te maken omdat het deel van tandwiel 7 dat de volle breedte van tandwiel 7 bedekt, actuator-10 stang 2 zal bereiken. Het is derhalve beperkt tot gevallen waar de draaibeweging beperkt is. tot een deel van de draai, maar deze uitvoeringsvorm verschaft een zeer stijve actuator, omdat buigmomenten in het vlak van het tandwiel in deze rangschikking aanzienlijk zijn verminderd.
15 Een goedkopere, derde uitvoeringsvorm, die slechts ten dele iets van de extra stijfheid inlevert van de vorige uitvoeringsvorm, zal nu worden beschreven. De actuator 1 omvat een tweede tandwiel 7, dat samenwerkt met tanden 6, evenwijdig aan het eerste tandwiel 7 aan de tegenoverliggende zijde van 20 de actuatorstang 2, en waarin eerste koppeling 8 beide tandwielen 7 koppelt aan de actuatorstang 2. Hoewel iets van de stijfheid die wordt verschaft door het brede tandwiel 7 van de tweede uitvoeringsvorm hiér wordt opgegevén, heeft deze uitvoeringsvorm nog steeds een verhoogde stijfheid in verhouding 25 tot de eerste uitvoeringsvorm die is beschreven, maar de kosten zijn verminderd in vergelijking met de tweede uitvoeringsvorm.
In weer een andere, een vierde uitvoeringsvorm, kan een toename van de stijfheid worden verkregen ten opzichte van 30 de derde uitvoeringsvorm met twee tandwielen, zoals hierboven is beschreven. In dit geval verbindt de tweede koppeling 9 beide tandwielen 7.
In een vijfde uitvoeringsvorm, is tandwiel (7) op de niet aangedreven zijde in middelpunt (B) verbonden met een 35 derde koppeling 10, waarbij de derde koppeling 10 wordt ondersteund in frame 5, waarbij deze ondersteuning op een lijn ligt met de draaibase: aangedreven as 14, zoals is te zien uit figuur 3. Deze extra steun vergroot wederom de stijfheid en kan worden toegepast in alle vorige uitvoeringsvormen.
1025487·
ι I
I - 8 -
I De actuator volgens de uitvinding kan worden gebruikt I
I in een stuursysteem, bijvoorbeeld een ’steer by wire' systeem. I
I In een dergelijk geval kunnen de stuurstangen worden verbonden I
I aan de actuatorstang, in wezen op elke positie die passend I
I 5 wordt gevonden. Bij een dergelijke toepassing kan worden ver- I
I eist dat het voertuig is voorzien van, of kan worden verbonden I
I aan een mechanisch reservesysteem. Dat wil zeggen wanneer er I
I geen spanning is, of wanneer er geen spanning beschikbaar is, I
I zoals kan gebeuren in een reparatiewerkplaats tijdens répara- I
I 10 tie of in de fabriek tijdens de samenbouw, zou het nog steeds I
I mogelijk moeten zijn om het voertuig te besturen. Om die reden I
I kan het voertuig worden uitgevoerd met, of worden verbonden I
I aan een mechanisch reservesysteem. Een schematisch voorbeeld I
I van een dergelijk mechanisch reservesysteem is gegeven in fi- I
I 15 guur 4, en is daar in het algemeen aangeduid met cijfer 13. I
I Wanneer het mechanisch reservesysteem aanwezig is in het voer- I
I tuig, ook tijdens normale werking, is een dergelijk reserve- I
I systeem verbonden door middel van een elektromagnetische ver- I
I binding, die aangrijpt in geval van het ontbreken van elek- I
I 20 trisch vermogen. Een dergelijke mechanisch reservesysteem 13 I
I kan bijvoorbeeld verbonden zijn met de as 14, aan een uiteinde I
I dat ligt tegenover koppeling 9, of in het geval van de vijfde I
I uitvoeringsvorm die hierboven is beschreven, waar koppeling 10 I
I wordt ondersteund in frame 5 door middel van as 11, kan een I
I 25 dergelijk mechanisch reservesysteem 13 ook worden verbonden I
I met deze as 11. In alle gevallen is het mogelijk om de actua- I
I tors tang te voorzien van tanden 12, waaraan één mechanisch re- I
I servesysteem kan worden verbonden door middel van een tand- I
I wiel, zoals is getoond in figuur 4. I
I 30 Hoewel de actuator 1 hier is beschreven als bijvoor- I
I beeld gébruikt in een 'steer by wire' toepassing, is het ook I
I geschikt om de actuator in een traditionele stuursamenstelling I
I te gébruiken. In dat geval wordt de rotatiébeweging niet ver- I
I schaft door motor 4, maar door een handmatig aangedreven as, I
I 35 in dat geval kunnen de posities die hierboven zijn vermeld om I
I het mechanisch reservesysteem aan te sluiten, worden gébruikt I
I om een motor aan te sluiten om de stuurwerking te ondèrsteu- I
I nen, dat wil zeggen stuurbekrachtiging. I
I Als het voor een bepaald toepassing wenselijk is om I
I 40 een hoofdzakelijk lineair verband te hébben tussen de hoekver- I
I 10254 87____ | • * - 9 - plaatsing/snelheid en de lineaire verplaatsing/snelheid, kan de beweging (slag) worden beperkt tot een gebied van beweging rond een middenpunt. Des te nauwer de beweging is beperkt tot dat punt, des te meer lineair de betrekking is. Afhankelijk 5 van de vereisten aan deze lineaïriteit, is het mogelijk met de actuator in deze uitvoeringsvorm van de uitvinding om de beperking van de slag dienovereenkomstig in te stellen. Om een dergelijke grens in te stellen, aan te passen en vast te houden, kan de actuator zijn voorzien van passende besturingsme-10 chanismen zoals bekend zijn aan een deskundige en die hier derhalve niet verder worden beschreven.
Er wordt opgemerkt dat dezelfde actuator gebruikt kan worden om lineaire beweging om te zetten in draaiende beweging. De enige beperking hiertoe is dat de juiste startpositie 15 gekozen moet worden.
Er moet ook worden opgemerkt dat de actuator volgens de uitvinding kan worden ontworpen en voorzien van alle noodzakelijke hulpmiddelen die vereist zijn of voordelig zijn voor de toepassing. Bijvoorbeeld kan de actuator worden voorzien 20 van verschillende soorten sensors en besturingssystemen, met afdichtings- en beschermingsmechanismen om de actuator te beschermen wanneer deze wordt gebruikt in schadelijke omgevingen. De actuator kan olie- of vetgesmeerd zijn. Deze kunnen zijn vervaardigd van elk passend constructiemateriaal, inclu-25 sief staal alsmede spuitgietbaar materiaal, afhankelijk van de vereisten.
Wanneer de actuator wordt gebruikt bijvoorbeeld als een actuator in een steer by wire systeem in een personenauto, is de actuator zeer geschikt om te worden voorzien van een me-30 chanische reservesysteem, verbonden door middel van een elektromagnetische koppeling, en die wordt geactiveerd bijvoorbeeld in het geval van het uitvallen van elektrisch vermogen.
1025487

Claims (20)

1. Actuator (1) voor toepassingen in de automobiel- I I sector, voorzien van een actuatorstang (2) die geschikt is om I I een lineaire beweging te maken, gekenmerkt door dat de actua- I I tor (1) een omzetter omvat om een rotatiebeweging om te zetten I I 5 in de lineaire beweging, en dat de omzetter de actuatorstang I I (2) aandrijft en tijdens gébruik kan worden verbonden met een I I draaibaar aangedreven as (14) van een motor (4). I
2. Actuator (1) volgens conclusie 1, met het kenmerk, I I dat de omzetter een stationair frame (5) heeft, dat is voor- I I 10 zien van radiaal naar binnenwijzende tanden (6) en een tand- I I wiel (7) dat samenwerkt met deze tanden (6), waarbij dit tand- I I wiel (7) beweegbaar is langs deze tanden (6) en is gekoppeld I I aan de actuatorstang (2). I
3. Actuator (1) volgens conclusie 2, met het kenmerk, I I 15 dat de tanden (6) en het tandwiel (7) een overdrachtsverhou- I I ding hebben, zodat ten minste een vooraf bepaalt punt in het I I tandwiel een lineaire beweging maakt gedurende de genoemde be- I I weging van het tandwiel (7). I
4. Actuator (1) volgens conclusie 2 of 3, met het I I 20 kenmerk, dat het tandwiel (7) en de tanden (6) elk een be- I I drijfssteekcirkel vormen en het tandwiel (7) en de tanden (6) I I zo zijn gedimensioneerd, dat de bedrij fssteekcirkel van het I I tandwiel een diameter heeft die gelijk is aan de helft van de I I diameter van de bedrijf ssteekcirkel van de tanden (6), en dat I I 25 het ten minste een vooraf bepaalde punt is gepositioneerd op I I de bedrijf ss teekcirkel van het tandwiel (7). I
5. Actuator (1) volgens een van de conclusies 1 tot I I 4, met het kenmerk, dat de genoemde motor (4) bevestigbaar is I I aan het genoemde frame (5) en dat de genoemde draaibaar aange- I I 30 dreven as (14) is gekoppeld aan het tandwiel (7). I
6. Actuator (1) volgens conclusie 5, met het kenmerk, I I dat de as (14) loodrecht staat op de bedrijf ssteekcirkel van I I de tanden (6) in het stationaire frame (5) en het middelpunt I I van de as (14) door het middelpunt (A) van deze bedrijfssteek- I I 35 cirkel gaat en dat de as (14) is gekoppeld aan het middelpunt I I (B) van het tandwiel (7). I I 1025487 - 11 - «
7. Actuator (1) volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat tandwiel (7) is uitgevoerd met een uitsparing, zodat tandwiel (7) hoofdzakelijk symmetrisch blijft ten opzichte van een vlak dat evenwijdig is met de bedrijfssteekcirkel van tandwiel 5 (7), in welke uitsparing een eerste koppeling (8) is gehuis vest, voor het verbinden van het tandwiel (7) met de actuator-stang (2), zodat de actuatorstang (2) beweegbaar is gepositioneerd in de uitsparing.
8. Actuator (1) volgens conclusie 6, met het kenmerk, 10 dat een tweede tandwiel (17) is voorzien, dat samenwerkt met de tanden (6), evenwijdig aan het eerste tandwiel (7) aan de tegenoverliggende zijde van de actuatorstang (2) en waarin de eerste koppeling (8) beide tandwielen (7, 17) koppelt aan de actuatorstang (2).
9. Actuator (1) volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat een tweede koppeling (9)-beide tandwielen (7) aan elkaar koppelt.
10. Actuator (1) volgens een van de conclusies 5 tot 9, met het kenmerk, dat het tandwiel (7) aan de niet- 20 aangedreven zijde in middelpunt (B) is gekoppeld met een derde koppeling (10), waarbij de derde koppeling (10) wordt ondersteund in het frame (5) waarbij deze steun pp een lijn ligt met de draaibaar aangedreven as (14).
11. Actuator (1) volgens conclusie 10, met het ken-25 merk, dat een as (11) de derde koppeling (10) in het frame (5) ondersteunt.
12. Actuator (1) volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat aan de as (11) een hulpsysteem bevestigbaar is.
13. Actuator (1) volgens conclusie 12, met het ken-30 merk, dat het hulpsysteem een mechanische reserve-inrichting omvat.
14. Actuator (1) volgens conclusie 12, mét het kenmerk, dat het hulpsysteem een motor omvat;
15. Actuator (1) volgens een van de conclusies 1 tot 35 14, met het kenmerk, dat dé actuatorstang (2) is voorzien van tanden (12) voor samenwerken met een tandwiel.
16. Actuator (1) volgens conclusie 15, met het kenmerk, dat de actuator (1) is voorzien van een hulpsysteem (13) dat samenwerkt met tanden (12). 102548? ι I I - 12 -
17. Actuator (1) volgens conclusie 16, net het ken- I merk, dat het hulpsysteem een mechanisch reservesysteem omvat.
18. Actuator (1) volgens conclusie 16, met het ken- I merk, dat het hulpsysteem een motor omvat.
19. Actuator (1) volgens een van de conclusies 1 tot I I 18, net het kenmerk, dat de actuator (1) is voorzien van een I I eerste besturing, die passende sensors omvat, die de lineaire I I beweging beperken tot een bewegingsgebied rond een middenpunt. I
20. Actuator (1) volgens een van de conclusies 1 tot I I 10 19, met hét kenmerk, dat de actuator (1) is voorzien van een I tweede besturing, die passende sensors omvat, die de rotatie- I I snelheid bestuurt. I I 1025487
NL1025487A 2004-02-13 2004-02-13 Actuator voor toepassing in de automobielsector. NL1025487C2 (nl)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1025487A NL1025487C2 (nl) 2004-02-13 2004-02-13 Actuator voor toepassing in de automobielsector.
NL1025487 2004-02-13

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1025487A NL1025487C2 (nl) 2004-02-13 2004-02-13 Actuator voor toepassing in de automobielsector.
PCT/IB2005/000308 WO2005080826A1 (en) 2004-02-13 2005-02-07 Actuator for automative applications

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1025487C2 true NL1025487C2 (nl) 2005-08-16

Family

ID=34880444

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1025487A NL1025487C2 (nl) 2004-02-13 2004-02-13 Actuator voor toepassing in de automobielsector.

Country Status (2)

Country Link
NL (1) NL1025487C2 (nl)
WO (1) WO2005080826A1 (nl)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102006052253B3 (de) * 2006-11-03 2008-07-10 Zf Friedrichshafen Ag Verstellantrieb zur örtlichen Verstellung einer Fahrwerkskomponente
DE102007046833A1 (de) * 2007-09-29 2009-04-02 Audi Ag Verstelleinheit für eine verstellbare Radaufhängung eines Kraftfahrzeugs

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2511660B1 (de) * 1975-03-18 1976-09-09 Ingo List Mechanisches Untersetzungsgetriebe zum Umwandeln einer drehenden in eine hin- und hergehende Bewegung mit einem Plantengetriebe
US4680518A (en) * 1985-01-12 1987-07-14 Fanuc Ltd. Servomotor velocity control method
DE4412165A1 (de) * 1994-04-08 1994-09-01 Viktor Hammermeister Kurbelgetriebe zur Umwandlung von geradelinigen Hin- und Herbewegungen in Drehbewegungen und umgekehrt
JPH11210295A (ja) * 1998-01-29 1999-08-03 Aisin Kiko Co Ltd 直動アクチュエータ

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2511660B1 (de) * 1975-03-18 1976-09-09 Ingo List Mechanisches Untersetzungsgetriebe zum Umwandeln einer drehenden in eine hin- und hergehende Bewegung mit einem Plantengetriebe
US4680518A (en) * 1985-01-12 1987-07-14 Fanuc Ltd. Servomotor velocity control method
DE4412165A1 (de) * 1994-04-08 1994-09-01 Viktor Hammermeister Kurbelgetriebe zur Umwandlung von geradelinigen Hin- und Herbewegungen in Drehbewegungen und umgekehrt
JPH11210295A (ja) * 1998-01-29 1999-08-03 Aisin Kiko Co Ltd 直動アクチュエータ

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 13 30 November 1999 (1999-11-30) *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2005080826A1 (en) 2005-09-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4681182A (en) Electric power steering apparatus
US4593780A (en) Power assist steering gear assembly
US6374695B1 (en) Adjustable pedal assembly
US4742882A (en) Motor-driven power steering device
EP0133003A2 (en) Power assist steering gear assembly
US7178625B2 (en) Steering actuator of independent steer-by-wire system
CN105386674A (zh) 用于对机动车中的组件进行调节的驱动装置
CN104956114B (zh) 车辆的电动制动装置
NL1025487C2 (nl) Actuator voor toepassing in de automobielsector.
US4898258A (en) Electric power steering apparatus
JP4679783B2 (ja) 自動車用のステアリング装置
CN105882638A (zh) 用于汽车制动的线控助力器
US6561304B1 (en) Rotary actuator assembly
JP2000510627A (ja) 少なくとも1つの操作レバーを介して制御可能な少なくとも1つの部分を有する自動車
JP3788106B2 (ja) 電動式ステアリング装置
US20020175019A1 (en) Dual variable-tooth rack and single pinion steering system
CN111874087A (zh) 用于车辆的转向器
GB2261278A (en) Adjustable steering column assembly.
JPWO2009041679A1 (ja) 自動変速機の制御ユニット
EP1127204B1 (en) An actuator assembly
US20180050725A1 (en) Power steering system
NL1015723C2 (nl) Elektrisch stuursysteem met mechanische reserve-inrichting.
US3314496A (en) Power steering mechanism
JP2523505Y2 (ja) 電動式動力舵取装置
CA2470437A1 (fr) Perfectionnements aux actionneurs electromecaniques

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20080901