NL1020374C2 - A device for cleaning of a liquid medium. - Google Patents

A device for cleaning of a liquid medium.

Info

Publication number
NL1020374C2
NL1020374C2 NL1020374A NL1020374A NL1020374C2 NL 1020374 C2 NL1020374 C2 NL 1020374C2 NL 1020374 A NL1020374 A NL 1020374A NL 1020374 A NL1020374 A NL 1020374A NL 1020374 C2 NL1020374 C2 NL 1020374C2
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
filter membranes
medium
bottom
air
supply
Prior art date
Application number
NL1020374A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Jacob Wessels
Cornelis Hendri Steur
Original Assignee
Memfis B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
  • C02F3/02Aerobic processes
  • C02F3/12Activated sludge processes
  • C02F3/1236Particular type of activated sludge installations
  • C02F3/1268Membrane bioreactor systems
  • C02F3/1273Submerged membrane bioreactors
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
  • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
  • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage
  • Y02W10/15Aerobic processes

Description

5 I > 5 I>

INRICHTING VOOR HET REINIGEN VAN EEN VLOEIBAAR MEDIUM DEVICE FOR CLEANING A LIQUID MEDIUM

De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het reinigen van een vloeibaar medium (hierna ook wel aangeduid met "medium"), omvattende 10 - een tank voorzien van het medium; The present invention relates to a device for the cleaning of a liquid medium (hereinafter also referred to as "medium"), comprising: 10 - a tank provided with the medium; - in het medium ondergedompelde filtermembranen, waarbij de filtermembranen permeaatzijden bevatten die slechts via de filtermembranen met het medium in vloeistofcontact 15 staan; - in the medium of submerged filtration membranes, in which the filter membranes permeate sides which contain only be in fluid contact 15 via the filter membranes with the medium; en - een luchttoevoer voor het onderaan de filtermembranen toevoeren van lucht ter voorkoming van vervuiling van de filtermembranen. and - an air supply for supplying air at the bottom of the filter membranes of the prevention of fouling of the filter membranes.

20 20

Het vloeibare medium is bij voorkeur, doch niet uitsluitend, afvalwater. The liquid medium is preferably, but not exclusively, waste water.

Een dergelijke inrichting is algemeen bekend, bijvoorbeeld 25 ter reiniging van afvalwater als vloeibaar medium. Such a device is generally known, for example, 25 for the cleaning of waste water as the liquid medium. De bekende inrichting wordt in de praktijk veelal in combinatie met een zogenaamde bioreactor toegepast teneinde bijvoorbeeld het ammoniak- en stikstofgehalte in het afvalwater te reduceren. The known device is in practice often used in combination with a so-called bioreactor, for example, in order to reduce the ammonia and nitrogen content in the waste water. Van een gemeente, een industriële onderneming of een 30 landbouwbedrijf afkomstig afvalwater wordt in zo'n geval eerst aan de bioreactor toegevoerd, waarbij daarin aanwezige micro-organismen, zoals bacteriën, schimmels, algen en protozoën, zorg dragen voor het verwijderen van ammoniak uit het afvalwater middels alternerende nitrificatie en t Ü L - J - ' V: 2 denitrificatie van het afvalwater. From a municipality, a manufacturing company or a farm 30 obtained waste water is first supplied to the bioreactor, in such a case, in which it contains micro-organisms, such as bacteria, fungi, algae and protozoa, take care of the removal of ammonia from the waste water by means of alternating nitrification and t Ü L - J - V: 2 denitrification of the waste water. Tijdens nitrificatie wordt ammoniak omgezet in nitriet dat op zijn beurt wordt omgezet in nitraat, terwijl gedurende denitrificatie nitraat wordt omgezet in stikstof. In nitrification, ammonia is converted into nitrite, which is in turn converted to nitrate, while during denitrification, nitrate is converted into nitrogen. Hierbij is telkens een zuurstofrijk 5 ("aëroob") milieu vereist, terwijl anoxische condities nodig zijn om de groei van de micro-organismen te bevorderen. Here in each case is an oxygen-rich 5 ( "aerobic") is required environment, and anoxic conditions are required to promote the growth of the micro-organisms. Na denitrificatie verlaat vrijkomend stikstof de bioreactor en komt in de atmosfeer terecht, terwijl resterend ammoniak wederom nitrificatie- en denitrificatie ondergaat. After denitrification released nitrogen exits the bioreactor and ends up in the atmosphere, while residual ammonia once again undergoes nitrification and denitrification. Deze 10 alternerende nitrificatie- en denitrificatiecyclus leidt ertoe dat stikstof continue het afvalwater verlaat, hetgeen resulteert in een verlaging van het totale stikstof- en ammoniakgehalte in het afvalwater. These 10 alternating nitrification and denitrificatiecyclus leads to continuous nitrogen leaves the waste water, which results in a reduction of the total nitrogen and ammonia content of the waste water. De micro-organismen kunnen tegelijkertijd dienen ter afbreking van organische 15 afvalstoffen in het afvalwater. The micro-organisms can simultaneously serve as the degradation of organic waste 15 in the waste water. Zoals gezegd, wordt de inrichting in de praktijk dikwijls achter de bioreactor geschakeld, waarbij het door de bioreactor gereinigde afvalwater vervolgens aan de inrichting wordt toegevoerd. As said, the device, in practice, is often connected downstream of the bioreactor, in which the cleaned waste water is subsequently fed to the device through the bioreactor. De in de tank gevuld met afvalwater aangebrachte filtermembranen 20 bevatten een microporeus filteroppervlak waardoorheen gefilterd permeaat in de vorm van schoon water stroomt en door de pomp verder wordt getransporteerd. The filled in the tank with waste water arranged filter membranes 20 include a microporous filter surface, through which filtered permeate to flow in the form of clean water, and is further conveyed by the pump. De door de filtermembranen tegengehouden micro-organismen en vaste afvalstoffen blijven in de tank van de inrichting achter om 25 vervolgens weer aan de bioreactor te worden toegevoerd. The micro-organisms, and solid waste materials retained by the filter membranes remain in the tank of the apparatus 25 back in order to be subsequently fed back to the bioreactor. Om te voorkomen dat vaste afvalstoffen de poriën van het microporeuze filteroppervlak van de filtermembranen verstoppen, is de bekende inrichting uitgerust met een luchttoevoer voor het onderaan de filtermembranen continu 30 toevoeren van lucht. In order to prevent solid waste clog the pores of the microporous filter surface of the filter membranes, the known apparatus is equipped with an air supply for the bottom of the filter membranes 30, continuous supply of air.

Een bezwaar van de bekende inrichting is dat de continue beluchting van de filtermembranen vanuit economisch oogpunt 3 bezien onacceptabel veel energie kost. A drawback of the known device is that it takes the continuous aeration of the filter membranes, from an economic point of view, three considered unacceptable lot of energy. Niettemin is beluchting noodzakelijk om de aangegeven verstopping van het filteroppervlak van de filtermembranen te voorkomen. Nevertheless ventilation necessary to prevent the stated clogging of the filter surface of the filter membranes.

5 Het is het doel van de uitvinding dit bezwaar van de stand van de techniek te ondervangen en daartoe heeft een inrichting van de in de aanhef vermelde soort volgens de uitvinding als bijzonderheid dat de luchttoevoer lucht discontinu onderaan de filtermembranen kan toevoeren. 5 It is the object of the present invention this drawback of prior to obviate the art, and for this purpose a device of the type according to the invention referred to in the introduction is characterized in that the air supply can supply air is discontinuous at the bottom of the filter membranes. Bij 10 voorkeur is sprake dat de luchttoevoer luchtpulsen onderaan de filtermembranen kan toevoeren. At 10 there is preferred that the air supply can supply pulses of air at the bottom of the filter membranes. Uit experimenten is verrassenderwijs gebleken dat het regelmatig toevoeren van korte luchtpulsen een sterk reinigend effect heeft. From experiments it has surprisingly been found that the regular supply of short air pulses, has a strong cleaning effect.

15 In een voorkeursuitvoeringsvorm van een inrichting overeenkomstig de uitvinding kan de luchttoevoer lucht toevoeren aan een toevoer voor het medium onderaan de filtermembranen. 15 In a preferred embodiment of a device, the air supply may supply air in accordance with the invention to a supply line for the medium at the bottom of the filter membranes. Met andere woorden, door de luchttoevoer buiten de tank reeds op de toevoer voor het medium aan te 20 sluiten, wordt een ingewikkelde constructie met een afzonderlijke tot in de tank reikende luchttoevoer voorkomen. In other words, by the air supply outside of the tank 20 to be already connected to the supply line for the medium, to prevent a complex construction with a separate air supply for extending into the tank. Voorts geeft het aan de tank toe te voeren vloeibare medium de daaraan toegevoerde lucht(puls) al een zekere stroomsnelheid. In addition, it gives to supply fluid medium to the tank, the air supplied thereto (pulse) has a certain flow rate.

25 25

In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm van een inrichting volgens de uitvinding is de toevoer voor het medium ringvormig en monden uitstroomopeningen daarvan onderaan tussen aangrenzende filtermembranen uit. In a further preferred embodiment of a device according to the invention, the supply line for the medium, and nozzles annular outlet openings thereof are at the bottom between adjacent filter membranes. Hierdoor is er 30 sprake van een gelijkmatige en exact gepositioneerde beluchting van de filtermembranen. This has been a 30 uniform and precisely positioned aeration of the filter membranes. Een nog verdere verbetering van deze beluchting wordt gerealiseerd door de 4 uitstroomopeningen radiaal te richten ten opzichte van de radius van de pijpvormige mediumtoevoer. A still further improvement of this aeration is realized by the four outlet openings radially to focus with respect to the radius of the pipe-shaped medium supply.

In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm van een inrichting 5 overeenkomstig de uitvinding is voorzien in middelen om gefilterd permeaat naar de filtermembranen terug te leiden. In a further preferred embodiment of a device 5 according to the invention is provided means for filtered permeate to lead back to the filter membranes.

In het bijzonder is daarbij sprake van een kleppensysteem om het gefilterd permeaat terug te voeren. In particular, while there is a valve system in order to return the filtered permeate. In een andere voorkeursvariant is sprake van een pomp aan de permeaatzijden 10 van de filtermembranen voor het oppompen van gefilterd permeaat vanuit de filtermembranen, waarbij de pomp het gefilterde permeaat naar de filtermembranen kan terugpompen, bijvoorbeeld door omkering van de pomprichting. In another preferred variant, there is a pump on the permeate sides 10 of the filter membranes for the inflation of filtered permeate from the filter membranes, wherein the pump the filtered permeate to the filter membranes can be pumped back, for example, by reversing the direction of pumping. Uit experimenten is verrassenderwijs gebleken dat dit zogenaamde 15 "backpulsen", al dan niet in combinatie met de onderhavige discontinue beluchting, een grondige reiniging van het poreuze filteroppervlak van de filtermembranen bewerkstelligt. From experiments it has surprisingly been found that this so-called 15 "back pulses", whether or not in combination with the present discontinuous aeration, effects a thorough cleaning of the porous filter surface of the filter membranes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm van een inrichting 2 volgens de uitvinding zijn de filtermembranen op een 3 onderlinge afstand van minder dan 7 mm, bij voorkeur minder 4 dan 6 mm aangebracht. In a further preferred embodiment of a device 2 according to the invention, the filter membranes in a third mutual distance of less than 7 mm, preferably less than 4 mm 6 is arranged. Niet alleen heeft dit als voordeel dat 5 de tank per volume-eenheid daarvan een groter aantal 6 filtermembranen bevat dan bij de stand van de techniek, 7 hetgeen een efficiëntere reiniging van het vloeibare medium 8 tot gevolg heeft, doch tevens dat de stroomsnelheid van het 9 medium tussen de filtermembranen toeneemt met als gevolg een 10 sterkere reiniging van het poreuze filteroppervlak van de 11 filtermembranen. Not only does this have the advantage that 5 the tank per unit of volume of which contains a larger number of 6 filter membranes than in the prior art, 7 which results in a more efficient cleaning of the liquid medium is from 8 to result, but also that the flow rate of the 9 medium between the filter membranes is increased with a resulting 10 enhanced cleaning of the porous surface of the filter 11, filter membranes. In het bijzonder is dit laatste het geval indien het afvalwater met een stroomsnelheid inliggend tussen 0,2 m/s en 2 m/s onderaan de filtermembranen wordt toegevoerd. In particular, the latter is the case, if the waste water at a flow rate lying between 0.2 m / s and 2 m / s is supplied at the bottom of the filter membranes.

5 5

Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat elke technische bijzonderheid (kenmerk) van de onderhavige inrichting, zoals hierboven aangeduid, ook afzonderlijk, dat wil zeggen niet noodzakelijkerwijs in combinatie met een of meer andere 5 bijzonderheden (kenmerken) daarvan, kan worden toegepast en het onderwerp kan vormen van een eventuele afgesplitste octrooiaanvrage. It is explicitly noted that any technical feature (characteristic) of the present device, as indicated above, also separately, that is to say can not necessarily be used in combination with one or more other five details (features) thereof, and the subject can form any divisional patent application.

In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm van een inrichting 10 overeenkomstig de uitvinding is deze verbonden met een reservoir met biomassa (dat wil zeggen een bioreactor), waarbij door de biomassa vooraf gereinigd vloeibaar medium aan de inrichting kan worden toegevoerd. In a further preferred embodiment of a device 10 according to the invention, this is connected to a reservoir of biomass (i.e., a bioreactor), said pre-cleaned by the biomass liquid medium can be supplied to the apparatus.

15 De.uitvinding refereert eveneens aan een werkwijze voor het reinigen van een vloeibaar medium, waarbij gebruik wordt gemaakt van - een tank voorzien van het medium; 15 De.uitvinding also refers to a method for cleaning of a liquid medium, in which use is made of - a tank provided with the medium; 20 - in het medium ondergedompelde filtermembranen, waarbij de filtermembranen permeaatzijden bevatten die slechts via de filtermembranen met het medium in vloeistofcontact staan; 20 - contained in the medium, submerged filtration membranes, in which the filter membranes which permeate only be in fluid contact via the filter membranes with the medium; en 25 - een luchttoevoer voor het onderaan de filtermembranen toevoeren van lucht ter voorkoming van vervuiling van de filtermembranen, met als bijzonderheid dat lucht met behulp van de luchttoevoer discontinu onderaan de 30 filtermembranen wordt toegevoerd. and 25, - an air supply for supplying air at the bottom of the filter membranes of the prevention of fouling of the filter membranes, with the particularity that of air with the aid of the air supply is fed discontinuously 30 at the bottom of the filter membranes.

De uitvinding zal nader worden toegelicht aan de hand van in een tekening weergegeven figuren, waarin figuur 1 schematisch 6 een achter een bioreactor geschakelde inrichting volgens de uitvinding toont en figuur 2 de inrichting van figuur 1 gedeeltelijk opengewerkt schematisch en in perspectief weergeeft. The invention will be explained in more detail with reference to illustrated in a drawing figures, in which Figure 1 schematically 6 shows a rear a bioreactor linked apparatus in accordance with the invention, and Figure 2 shows the apparatus of Figure 1 partly cut-away, schematically and in perspective.

5 5

In figuur 1 onderscheidt men een bioreactor 1 waarin afvalwater aan een biomassa met bacteriën, schimmels, algen en protozoën is toegevoerd, alsmede een daarachter gemonteerde inrichting 2 overeenkomstig de uitvinding. In Figure 1, one can distinguish a bioreactor 1, in which waste water to a biomass of bacteria, fungi, algae, and protozoa is supplied, as well as a downstream mounted device 2 according to the invention. Deze 10 inrichting 2 bestaat uit een tank 3 en een daarin aangebrachte afzonderlijke cassette met plaatvormige filtermembranen 4. Van de bioreactor 1 afkomstig vooraf gereinigd afvalwater wordt via een toevoerleiding 5 met behulp van een daarin aangebrachte pomp 6 onderaan de tank 3 15 toegevoerd. This 10 arrangement 2 consists of a tank 3, and a therein arranged individual cassette with plate-shaped filter membranes 4. From the bioreactor 1 from pre-cleaned waste water is fed through a supply line 5 with the aid of a pump arranged therein 6 at the bottom of the tank 3 15. De filtermembranen 4 zijn in het afvalwater van de tank 3 ondergedompeld. The filter membranes 4 are immersed in the waste water of the tank 3. Een buiten de tank 3 opgestelde pomp 7 zorgt voor een over de filtermembranen 4 gecreëerde druk en zuigt als het ware in de tank 3 aanwezig afvalwater door de microporiën in het filteroppervlak van de 20 filtermembranen 4 naar buiten. An outside of the tank 3 is drawn up pump 7 creates a on the filter membranes 4-created pressure, and sucks, as it were into the tank 3 of the waste water through the micro pores in the filter surface of the filter membranes 20 4 to the outside. De pomp 7 gelegen aan de permeaatzijden van de filtermembranen 4 pompt derhalve het gefilterde permeaat uit de filtermembranen 4 op, waarbij biomassa en vast afval in de tank 3 achterblijven en weer aan de bioreactor 1 worden toegevoerd (zie pijl 8). The pump 7 is situated at the permeate sides of the filter membranes, therefore, 4 pumps the filtered permeate from the filter membranes at 4, in which biomass and solid waste in the tank 3 left behind and this will be fed to the bioreactor 1 (see arrow 8). Om 25 verstopping van de eerdergenoemde microporiën van de filtermembranen 4 tengevolge van dit vaste afval te voorkomen kan de pomp 7 gefilterd permeaat naar de filtermembranen 4 terugpompen ("backpulsen") en/of kunnen luchtpulsen onderaan de tank 3 worden toegevoerd. To 25 clogging of the previously mentioned micro-pores of the filter membranes 4 as a result of this to prevent solid waste to the pump 7 filtered permeate to the filter membranes 4 back pumps ( "back pulse"), and / or can be air pulses are supplied at the bottom of the tank 3. Hiertoe is een 30 luchttoevoerleiding 9 aan de toevoerleiding 5 van het afvalwater gekoppeld. For this purpose a 30 air supply line 9 connected to the feed line 5 of the waste water. Een pomp 10 in de toevoerleiding 9 zorgt tevens voor toevoer van lucht onderaan de bioreactor 1. A pump 10 in the supply line 9 also provides for supply of air at the bottom of the bioreactor 1.

7 7

In figuur 2 zijn delen die met die van figuur 1 corresponderen met dezelfde verwijzingscijfers aangeduid. In Figure 2, parts that correspond to designated by the same reference numerals to those of Figure 1. De plaatvormige filtermembranen 4 zijn op een geringe onderlinge afstand van minder dan 6 mm gemonteerd in een frame met 5 stangen 11 waarvan bovenste stangen 11' en onderste stangen 11'' tevens als afvoerkanalen (met een afvoer 12' respectievelijk 12'')voor gefilterd permeaat dienst doen. The plate-shaped filter membranes 4 are mounted a small distance of less than 6 mm in a frame with five rods 11 of which upper rods 11 'and the lower rods 11' 'also serve as drainage channels (having an outlet 12' 'and 12') for filtered do permeate service. De toevoerleiding 5 van het afvalwater is aangesloten op een onderin de tank 3 zich bevindende ringvormige leiding 13 10 waarvan uitstroomopeningen 14 onderaan tussen aangrenzende filtermembranen 4 uitmonden. The supply line 5 of the waste water is connected to a bottom of the tank 3 is located ring-shaped duct 13, 10 with outflow openings 14 at the bottom between adjacent filter membranes 4 debouch. Dit maakt het mogelijk om zowel het te filteren afvalwater als de luchtpulsen gelijkmatig en exact gepositioneerd tussen de filtermembranen 4 van onderaf aan te brengen. This makes it possible to apply both to filter waste water, as the air pulses positioned evenly and precisely between the filter membranes 4 from below.

15 15

Opgemerkt wordt dat de uitvinding zich niet beperkt tot de hier beschreven uitvoeringsvorm, doch zich tevens uitstrekt tot andere varianten vallend binnen het bereik van de aangehechte conclusies. It should be noted that the invention is not limited to the embodiment described here, but that it also extends to other variants that fall within the scope of the appended claims.

20 20

Claims (10)

 1. 1. Inrichting voor het reinigen van een vloeibaar medium, 5 omvattende — een tank voorzien van het medium; 1. A device for cleaning of a liquid culture medium, 5 comprising - a tank provided with the medium; — in het medium ondergedompelde filtermembranen, 10 waarbij de filtermembranen permeaatzijden bevatten die slechts via de filtermembranen met het medium in vloeistofcontact staan; - in the medium of submerged filtration membranes, 10 in which the filter membranes permeate sides which contain only be in fluid contact via the filter membranes with the medium; en — een luchttoevoer voor het onderaan de filtermembranen 15 toevoeren van lucht ter voorkoming van vervuiling van de filtermembranen, met het kenmerk dat de luchttoevoer lucht discontinu onderaan de filtermembranen kan toevoeren. and - an air supply for the bottom of the filter membranes 15 supplying air to prevent fouling of the filter membranes, characterized in that the air supply can supply air is discontinuous at the bottom of the filter membranes.
 2. 2. Inrichting volgens conclusie 1, waarbij de luchttoevoer luchtpulsen onderaan de filtermembranen kan toevoeren. 2. A device as claimed in claim 1, wherein the air supply pulses of air can supply at the bottom of the filter membranes.
 3. 3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, waarbij de luchttoevoer lucht kan toevoeren aan een mediumtoevoer 25 onderaan de filtermembranen. 3. A device according to claim 1 or 2, wherein the air supply air supply them to a supply of medium 25 at the bottom of the filter membranes.
 4. 4. Inrichting volgens conclusie 3, waarbij de mediumtoevoer ringvormig is en waarbij uitstroomopeningen daarvan onderaan tussen aangrenzende filtermembranen uitmonden. 4. A device as claimed in claim 3, wherein the fluid supply is annular, and wherein outlet openings thereof open out at the bottom between adjacent filter membranes. 30 30
 5. 5. Inrichting volgens conclusie 4, waarbij de uitstroomopeningen radiaal zijn gericht. 5. A device according to claim 4, wherein the outlet openings are radially oriented.
 6. 6. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies 1 tot en met 5, waarbij is voorzien in middelen om gefilterd permeaat naar de filtermembranen terug te voeren. 6. A device according to any one of the preceding claims 1 to 5, wherein there are provided means of filtered permeate to be traced back to the filter membranes.
 7. 7. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies 1 tot en met 6, waarbij de filtermembranen op een onderlinge afstand van minder dan 7 mm, bij voorkeur minder dan 6 mm zijn aangebracht. 7. A device according to any one of the preceding claims 1 to 6, wherein the filter membranes at a mutual distance of less than 7 mm, preferably less than 6 mm are arranged.
 8. 8. Inrichting volgens conclusie 7, waarbij het afvalwater met een stroomsnelheid inliggend tussen 0,2 m/s en 2 m/s onderaan de filtermembranen kan worden toegevoerd. 8. A device as claimed in claim 7, wherein the waste water at a flow rate lying between 0.2 m / s and 2 m / s at the bottom of the filter membranes can be supplied.
 9. 9. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies 1 tot en 15 met 8, waarbij deze is verbonden met een reservoir met biomassa en. 9. A device according to any one of the preceding claims 1 to 15 8, wherein it is connected to a reservoir containing biomass and. waarbij door de biomassa vooraf gereinigd vloeibaar medium aan de inrichting kan worden toegevoerd. wherein pre-cleaned by the biomass liquid medium can be supplied to the apparatus.
 10. 10. Werkwijze voor het reinigen van een vloeibaar medium, 20 waarbij gebruik wordt gemaakt van een tank voorzien van het medium; 10. A method for the cleaning of a liquid medium, 20 in which use is made of a tank provided with the medium; - in het medium ondergedompelde filtermembranen, 25 waarbij de filtermembranen permeaatzijden bevatten die slechts via de filtermembranen met het medium in vloeistofcontact staan; - in the medium of submerged filtration membranes, 25, in which the filter membranes permeate sides which contain only be in fluid contact via the filter membranes with the medium; en - een luchttoevoer voor het onderaan de filtermembranen 30 toevoeren van lucht ter voorkoming van vervuiling van de filtermembranen, met het kenmerk dat lucht met behulp van de luchttoevoer discontinu onderaan de filtermembranen wordt toegevoerd. and - an air supply for the bottom of the filter membranes 30 supplying air to prevent fouling of the filter membranes, characterized in that air with the aid of the air supply is fed discontinuously at the bottom of the filter membranes. r """ r "" "
NL1020374A 2002-04-12 2002-04-12 A device for cleaning of a liquid medium. NL1020374C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1020374 2002-04-12
NL1020374A NL1020374C2 (en) 2002-04-12 2002-04-12 A device for cleaning of a liquid medium.

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1020374A NL1020374C2 (en) 2002-04-12 2002-04-12 A device for cleaning of a liquid medium.
PCT/NL2003/000284 WO2003086987A1 (en) 2002-04-12 2003-04-14 Method and device for purifying a liquid medium
AU2003230451A AU2003230451A1 (en) 2002-04-12 2003-04-14 Method and device for purifying a liquid medium

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1020374C2 true NL1020374C2 (en) 2003-10-14

Family

ID=29244981

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1020374A NL1020374C2 (en) 2002-04-12 2002-04-12 A device for cleaning of a liquid medium.

Country Status (2)

Country Link
NL (1) NL1020374C2 (en)
WO (1) WO2003086987A1 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7118674B2 (en) 2004-10-14 2006-10-10 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Energy-efficient biological treatment with membrane filtration
GB0610384D0 (en) * 2006-05-25 2006-07-05 Boc Group Plc Treatment of aqueous liquid
CN103228577A (en) * 2010-08-06 2013-07-31 新加坡吉宝西格斯工程有限公司 Wastewater treatment apparatus and system
WO2012018308A1 (en) * 2010-08-06 2012-02-09 Keppel Seghers Engineering Singapore Pte Ltd. Wastewater treatment apparatus and system

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5932099A (en) * 1995-07-25 1999-08-03 Omnium De Traitements Et De Valorisation (Otv) Installation for biological water treatment for the production of drinkable water
EP0963954A2 (en) * 1998-06-04 1999-12-15 Biothane Systems International B.V. Method and an apparatus of membrane separation
WO2000021890A1 (en) * 1998-10-09 2000-04-20 Zenon Environmental Inc. Cyclic aeration system for submerged membrane modules

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06319964A (en) * 1993-05-15 1994-11-22 Nitto Denko Corp Flat membrane type filter
JPH0985064A (en) * 1995-09-27 1997-03-31 Hitachi Plant Eng & Constr Co Ltd Immersion type flat membrane separator

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5932099A (en) * 1995-07-25 1999-08-03 Omnium De Traitements Et De Valorisation (Otv) Installation for biological water treatment for the production of drinkable water
EP0963954A2 (en) * 1998-06-04 1999-12-15 Biothane Systems International B.V. Method and an apparatus of membrane separation
WO2000021890A1 (en) * 1998-10-09 2000-04-20 Zenon Environmental Inc. Cyclic aeration system for submerged membrane modules

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
UEDA T ET AL: "Domestic wastewater treatment by a submerged membrane bioreactor with gravitational filtration" WATER RESEARCH, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, deel 33, nr. 12, Augustus 1999 (1999-08), bladzijden 2888-2892, XP004174057 ISSN: 0043-1354 *

Also Published As

Publication number Publication date Type
WO2003086987A1 (en) 2003-10-23 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6805806B2 (en) Method and apparatus for treatment of wastewater employing membrane bioreactors
US6524481B2 (en) Apparatus and method for cleaning membrane filtration modules
US6863823B2 (en) Inverted air box aerator and aeration method for immersed membrane
US5451317A (en) Solid-liquid separator
US5494577A (en) Membrane bioreactor with gas lift system
US5122267A (en) Foam fractionation filter
US5126042A (en) Floating media biofilter
US5505862A (en) Method for sewage clarification
US20060065596A1 (en) Membrane filter cleansing process
US3713543A (en) Activated sewage plant
US5651889A (en) Sludge treatment membrane apparatus
US5783083A (en) Vertical cylindrical skein of hollow fiber membranes and method of maintaining clean fiber surfaces
US6193890B1 (en) System for maintaining a clean skein of hollow fibers while filtering suspended solids
US6110389A (en) Filtration unit
US20040007525A1 (en) Maintenance cleaning for membranes
US6517724B1 (en) Air charged backwashing bioclarifier
US6303035B1 (en) Immersed membrane filtration process
US5766454A (en) Home wastewater treatment and denitrification system
US5944997A (en) System for maintaining a clean skein of hollow fibers while filtering suspended solids
US20060021929A1 (en) Retractable cantilever rack support
US3841999A (en) Process and apparatus for purifying and aerating aquaculture pools
US5006230A (en) Dual-action aquarium filter
US5160620A (en) Method and apparatus for treating water
US20070051679A1 (en) Water filtration using immersed membranes
US20040094470A1 (en) Water filter

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20061101