NL1019789C2 - An assembly of a connector and a connector of the detachable electrode as well as the separate connector and loose electrode. - Google Patents

An assembly of a connector and a connector of the detachable electrode as well as the separate connector and loose electrode. Download PDF

Info

Publication number
NL1019789C2
NL1019789C2 NL1019789A NL1019789A NL1019789C2 NL 1019789 C2 NL1019789 C2 NL 1019789C2 NL 1019789 A NL1019789 A NL 1019789A NL 1019789 A NL1019789 A NL 1019789A NL 1019789 C2 NL1019789 C2 NL 1019789C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
electrode
connector
characterized
responder
assembly according
Prior art date
Application number
NL1019789A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Hendrik Gebhard Goovaerts
Original Assignee
A J Van Liebergen Holding B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by A J Van Liebergen Holding B V filed Critical A J Van Liebergen Holding B V
Priority to NL1019789 priority Critical
Priority to NL1019789A priority patent/NL1019789C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1019789C2 publication Critical patent/NL1019789C2/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B5/00Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes; Identification of persons
  • A61B5/04Measuring bioelectric signals of the body or parts thereof
  • A61B5/0402Electrocardiography, i.e. ECG
  • A61B5/0408Electrodes specially adapted therefor
  • A61B5/0416Electrodes specially adapted therefor connected by means of snap fasteners
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B2562/00Details of sensors; Constructional details of sensor housings or probes; Accessories for sensors
  • A61B2562/08Sensors provided with means for identification, e.g. barcodes or memory chips
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B2562/00Details of sensors; Constructional details of sensor housings or probes; Accessories for sensors
  • A61B2562/22Arrangements of medical sensors with cables or leads; Connectors or couplings specifically adapted for medical sensors
  • A61B2562/225Connectors or couplings
  • A61B2562/227Sensors with electrical connectors

Abstract

At least one second signal carrier (10) is used to transfer signals between the electrode (3) and connector (2). The electrode is provided with a responder (9) connectable to the second signal carrier. The electrode can be removed from the connector and when the two are connected together they form a first signal carrier. Independent claims are also included for the following: (a) the connector; (b) the electrode

Description

' I* 'I *

Samenstel van een connector en een van de connector losneembare elektrode alsmede de losse connector en losse elektrode An assembly of a connector and a connector of the detachable electrode as well as the separate connector and loose electrode

De uitvinding heeft betrekking op een samenstel van een connector en een van de connector losneembare elektrode, welk samenstel in het bijzonder bruikbaar is voor metingen aan het menselijk lichaam, waarbij tijdens gekoppeld zijn van 5 de connector en de elektrode deze een eerste signaalgeleider vormen voor signaaloverdracht tussen de elektrode en de connector . The present invention relates to an assembly of a connector and one of the connector detachable electrode, which assembly is in particular useful for measurements on the human body, wherein during being coupled out of 5 the connector and the electrode that form a first signal conductor for signal transmission between the electrode and the connector.

Een dergelijk samenstel is bekend uit de praktijk van het uitvoeren van bio-impedantiemetingen zoals bijvoor-10 beeld bedoeld in aanvraagsters eerdere internationale octrooiaanvrage nr. PCT/NL96/00374. Such an assembly is known from the practice of the performance of bio-impedance measurements, such as for example, 10-image referred to in the applicant's earlier International Patent Application no. PCT / NL96 / 00374.

Bij het bekende samenstel is in de regel sprake van een snapverbinding tussen de elektrode en de connector waarmee tevens de eerste signaalgeleider tot stand wordt gebracht 15 voor het geleiden van de bioimpedantiesignalen naar een op de connector aangesloten verwerkingsinrichting voor deze signalen. In the known assembly has as a rule, there is a snap connection between the electrode and the connector with which also the first signal conductor 15 is effected, for guiding the bioimpedantiesignalen to a processing device for the signals connected to the connector.

In de praktijk bestaat behoefte aan een voorziening waarmee gecontroleerd kan worden of de elektrode juist op de 20 connector is geplaatst, respectievelijk of het juiste type elektrode op de connector is geplaatst. In practice, there is a need for a device that can be checked whether the electrode is properly positioned on the connector 20, respectively, or the right type of electrode is placed on the connector.

Doelstelling van de uitvinding is om te voorzien in bovengenoemde praktijkbehoefte en om eventuele verdere voordelen te bereiken die in het navolgende zullen worden toege-25 licht. The objective of the invention is to provide the above-mentioned practical need, and in order to achieve any further advantages which in the following will be clarified-25 light.

In een eerste aspect van de uitvinding is het samenstel van de connector en de van de connector losneembare elektrode erdoor gekenmerkt dat voorzien is in ten minste een tweede signaalgeleider voor signaaloverdracht tussen de elek-30 trode en de connector, en dat de elektrode is voorzien van een responder die aansluitbaar is op de tweede signaalgeleider. In a first aspect of the invention, the assembly of the connector and of the connector detachable electrode is characterized in that there is provided at least one second signal conductor for signal transfer between the electrode 30, electrode and the connector, and in that the electrode is provided with a responder which can be connected to the second signal conductor.

Het is daarbij mogelijk en ook wenselijk dat de responder een code houdt die de elektrode identificeert. It is thereby possible, and also desirable that the responder is holding a code which identifies the electrode. Hiermee 35 kan eenvoudig en automatisch worden vastgesteld met behulp 1 0 1 * t 2 van de op de connector aangesloten verwerkingsinrichting of de juiste elektrode is geplaatst. This 35 can be easily and automatically be determined by using 1 0 1 * t 2 of the processing device, or the right one electrode connected to the connector is inserted.

Verder is wenselijk dat de tweede signaalgeleider en de responder slechts op elkaar aansluitbaar zijn bij plaat-5 sing van de elektrode op de connector op een voorgeschreven wijze. Further, it is desirable that the second signal conductor and the responder are only connectable to each other by plate-5 tion of the electrode on the connector in a prescribed manner. Hiermee kan worden gegarandeerd dat de plaatsing van de elektrode op de connector altijd op de juiste wijze geschiedt, hetgeen garandeert dat de daarmee uit te voeren bio-impedantiemeting ook correct zal worden uitgevoerd. With this it can be guaranteed that the placement of the electrode is always effected in the correct manner on the connector, which ensures that the bio-impedance measurement, thereby to be carried out will also be carried out correctly.

10 In een verder aspect van de uitvinding is het zo juist bespoken samenstel van connector en elektrode erdoor gekenmerkt dat de tweede signaalgeleider en de responder contactloos op elkaar aansluitbaar zijn. 10 In a further aspect of the invention, it is so precisely haunt assembly of connector and the electrode is characterized in that the second signal conductor and the responder are contactlessly connected to each other. Een voordeel dat hiermee gemoeid is, ligt erin dat hiermee een robuuste signaal-15 overdracht mogelijk is die weinig gevoelig is voor vervuiling of andere omgevingsfactoren. One advantage that this involved, it is that this robust signal transmission 15 is possible which is very sensitive to pollution or other environmental factors.

Daarbij is denkbaar dat de responder van het RF-type is, echter de voorkeur geniet dat de tweede signaalgeleider en de responder inductief met elkaar gekoppeld zijn. In addition, it is conceivable that the responder is of the RF type is, however, preferred that the second signal conductor and the responder inductively coupled with each other. Deze 20 uitvoeringsvorm is ook zonder risico bruikbaar bij patiënten die behept zijn met apparatuur voor het onderhouden van een of meer van hun lichaamsfuncties, zoals bijvoorbeeld pacemakers. This 20 embodiment is also usable without any risk in patients who are afflicted with equipment for maintaining one or more of their bodily functions, such as, for example, cardiac pacemakers.

Weer een andere uitvoeringsvorm is erdoor gekenmerkt 25 dat de connector en de elektrode tijdens gekoppeld zijn onderling galvanisch contact maken voor vorming van de tweede signaalgeleider. Yet another embodiment is characterized in that the connector 25 and the electrode are mutually coupled during make galvanic contact to form the second signal conductor. Dit valt tegen relatief lage kosten te realiseren, met name wanneer de responder een impedantievormend element is met een reële en/of imaginaire impedantiewaarde, 3 0 en meer in het bijzonder in de uitvoeringsvorm waarin de responder eenvoudig een reële weerstand is. This can be realized at relatively low costs, in particular when the responder is an impedance-forming element with a real and / or imaginary impedance value, 3 0, and, more particularly, in the embodiment in which the responder is simply a real resistance.

In weer een ander aspect van de uitvinding is het samenstel van connector en daarvan losneembare elektrode erdoor gekenmerkt dat de in de elektrode opgenomen responder 35 een actief geheugenelement is. In yet another aspect of the invention, the assembly of connector and detachable therefrom electrode is characterized in that the responder incorporated in the electrode 35 is an active memory element. Aan dit actieve geheugenele-ment kunnen dan diverse functies worden toegekend, welke binnen bereik van de vakman liggen. To this active geheugenele-ment can then be assigned a variety of functions, which are within the reach of the skilled person. Onder andere kunnen meetsig-naalgegevens ook tijdelijk in dit geheugenelement worden op- 3 * t geslagen, bijvoorbeeld als back-upkopie van ruwe, onbewerkte meetsignalen. Among other meetsig-channel data may also be temporarily storage 3 * t beaten in this memory element, for example, as a back-up copy of raw, unprocessed measurement signals.

In weer een ander aspect van de uitvinding is het samenstel van connector en elektrode erdoor gekenmerkt dat in 5 de elektrode een sensor is opgenomen die aansluitbaar is op de tweede signaalgeleider, welke sensor gevoelig is voor zuurstofniveau, temperatuur of andere omgevingsparameters. In yet another aspect of the invention, the assembly of connector and the electrode is characterized in that in 5 the electrode, a sensor is included which is connectable to the second signal conductor, which sensor is sensitive to oxygen level, temperature, or other environmental parameters.

Een eenvoudige realisatiemogelijkheid van het contact tussen connector en elektrode is erin gelegen dat de 10 connector is uitgevoerd met een veerbelast elektrisch contactorgaan, en de elektrode met een contactplaat of vice versa, en dat tijdens gekoppeld zijn het contactorgaan en de contactplaat met elkaar samenwerken voor het vormen van een elektrisch geleidende verbinding. A simple realization possibility of the contact between the connector and the electrode lies in the fact that 10 connector is embodied with a spring loaded electrical contact member, and the electrode with a contact plate or vice versa, and that when coupled, the contact member and the contact plate cooperate with each other to forming an electrically conductive connection.

15 De uitvinding is ten slotte tevens belichaamd in de losse connector en losse elektrode zoals deze kennelijk bestemd zijn om te worden toegepast in het hiervoor besproken samenstel van deze connector en elektrode. 15, the invention is, finally, also embodied in the separate connector and loose electrode such as these are obviously intended to be applied for the above-discussed assembly of this connector and electrode.

De uitvinding zal in het navolgende verder worden 20 toegelicht aan de hand van de tekening, welke in een enkele figuur een eenvoudig uitvoeringsvoorbeeld van het volgens de uitvinding voorgestelde samenstel van connector en elektrode toont. The invention will in the following be further explained with reference to the twentieth reference to the drawing, which in a single figure shows a simple embodiment of the proposed assembly of connector and electrode according to the invention.

De figuur toont het in elkaar geplaatste samenstel 1 25 van connector 2 en van een van de connector 2 losneembare elektrode 3. Voor de vakman is duidelijk dat dit getoonde samenstel 1 bruikbaar is voor metingen aan bijvoorbeeld het menselijk lichaam voor het uitvoeren van in het bijzonder bioimpedantiemetingen. The figure shows the nested assembly 25 of the first connector 2 and a detachable electrode 2 of the connector 3. For the skilled person it is obvious that this assembly 1 is shown, usable for measurements on, for example, the human body to carry out, in particular, bioimpedance measurements. De elektrode 3 is daartoe voorzien van 30 een elektrodecontact 4 dat na plaatsing in een snapverbinding 5 van de connector 2 in elektrisch contact staat met een geleider 6, welke de koppeling verzorgt naar een signaalverwer-kende inrichting. The electrode 3 is for this purpose provided with an electrode 30 contact 4 which is in electrical contact after placement in a snap connection 5 of the connector 2 is to a conductor 6, which takes care of the link to a known signal processing apparatus. Het elektrodecontact 4 staat via een inter-facelaag 7 in elektrisch contact met een huidlaag 8 van een 35 patiënt, waarop de elektrode 3 is geplaatst. The electrode contact 4 is connected via an inter-face layer 7 is in electrical contact with a skin layer 8 of a patient 35, on which the electrode 3 is placed. In de elektrode 3 is één of zijn meer dan één responder(s) 9 geplaatst die via een tweede signaalgeleider 10 in contact staat(n) met eerder genoemde signaalverwerkingsinrichting. In the electrode 3 is one or more than one responder (s) 9 is disposed which is in contact, via a second signal conductor 10 (n) with the aforementioned signal processing device. De responder 9 » 4 is uitgevoerd met een de elektrode 3 identificerende code. The responder 9 »4 is formed with an electrode 3, the identifying code.

Dit kan bijvoorbeeld eenvoudig zo zijn uitgevoerd dat voor iedere afzonderlijke elektrode 3 een impedantievormend element als responder 9 wordt toegepast met een voor die elek-5 trode 3 voorafbepaalde reële of imaginaire impedantiewaarde. This may for instance easily be designed so that impedance is applied an imaging element 9 as a responder for each individual electrode 3 with a, for that electron-5 electrode 3 predetermined real or imaginary impedance value. Dit kan zeer eenvoudig worden gerealiseerd door bijvoorbeeld voor iedere elektrode 3 een afzonderlijke reële weerstands-waarde te kiezen in een opvolgende weerstandsreeks. This can be achieved very simply by, for example, selecting a separate real resistance value for each electrode 3 in a subsequent resistor array. Dit is voor de vakman verder geheel duidelijk en behoeft geen verde-10 re toelichting. This is further completely clear to the skilled person and need not be re verde-10-notes.

In het getoonde geval vormen de connector 2 en de elektrode 3 onderling galvanisch contact voor de vorming van de tweede signaalgeleider 10. In de getoonde situatie is dit gerealiseerd doordat de connector 2 is uitgevoerd met een 15 veerbelast elektrisch contactorgaan 11 en de elektrode is uitgevoerd met een contactplaat 12. Tijdens het gekoppeld zijn van de connector 2 en de elektrode 3 werken het contactorgaan 11 en de contactplaat 12 met elkaar samen voor het vormen van een elektrisch geleidende galvanische verbinding. In the case shown, the connector 2 and the electrode 3 with each other galvanic contact for the formation of the second signal conductor 10. This has been realized in the situation shown, because the connector 2 has been performed is carried out with a 15 spring-biased electrical contact member 11 and the electrode with a contact plate 12. During the be coupled with the connector 2 and the electrode 3 works the contact member 11 and the contact plate 12 cooperate with each other to form an electrically conductive galvanic connection. 20 Opgemerkt wordt dat ook andere vormen voor het rea liseren van de tweede signaalgeleider 10 mogelijk zijn. 20 It should be noted that other forms for the rea liseren of the second signal conductor 10 are possible. Zo kan het deel van tweede signaalgeleider 10 dat in de connector 2 is opgenomen contactloos op de responder 9 aansluiten door middel van een RF-koppeling (niet getoond) of door mid-25 del van een inductieve koppeling (eveneens niet getoond) . For example, the portion of the second signal conductor 10 can which is included in the connector 2 without contact in the responder 9 connected by means of an RF link (not shown) or by mid-25 del of an inductive coupling (also not shown). Deze beide vormen van koppeling zijn voor de vakman bekend en behoeven geen verdere toelichting. These are two types of coupling that is known to the skilled person and need no further explanation.

In het in de figuur getoonde uitvoeringsvoorbeeld is zowel contactorgaan 11 als contactplaat 12 cirkelvormig en 30 symmetrisch ten opzichte van het elektrisch contact 4 aangebracht . In the exemplary embodiment shown in the figure, both the contact member 11 as a contact plate 12 is circular and 30 symmetrically with respect to the electrical contact 4 is provided. In een andere uitvoeringsvorm kan de plaatsing van het contactorgaan 11 en de contactplaat 12 excentrisch zijn ten opzichte van het elektrisch contact 4 zodat daarmee bereikt wordt dat de tweede signaalgeleider 10 en de responder 35 9 slechts op elkaar aansluitbaar zijn bij plaatsing van de elektrode 3 op de connector 2 op een voorgeschreven wijze. In another embodiment, the placement of the contact member 11 and the contact plate 12 eccentrically with respect to the electrical contact 4, so that thereby it is achieved that the second signal conductor 10, and the responder 35 9 are only connected to each other upon placement of the electrode 3 on the connector 2 in a prescribed manner.

De elektrode 3 kan in een alternatieve uitvoeringsvorm ook zijn uitgevoerd met een responder 9, welke de vorm ü' j. ; The electrode 3 may in an alternative embodiment, also be carried out with a responder 9, which is the form ü 'j.; / » , 5 heeft van een actief geheugenelement. / »5 has an active memory element. Met een dergelijk actief geheugenelement 9 kunnen verdere wenselijke functies in de elektrode 3 geïntegreerd worden zoals bijvoorbeeld een back-upfunctie ten aanzien van de ruwe, onbewerkte meetgege-5 vens die met de elektrode 3 zijn geregistreerd. With such an active memory element 9 may be further desirable functions to be integrated into the electrode 3 such as, for example, a back-up function with respect to the raw, unprocessed measurement gelled-5 windows that have been registered with the electrode 3. Eveneens verder niet getoond, maar voor de vakman zonder verdere toelichting duidelijk hoe dit dient te worden uitgevoerd, kan de elektrode 3 zijn voorzien van een sensor die eveneens aan-sluitbaar is op de tweede signaalgeleider 10. Een dergelijke 10 sensor is bijvoorbeeld gevoelig voor zuurstofniveau, temperatuur of andere omg.evingsparameters. Also, not further shown, but the skilled person without further explanation clear how this should be carried out, the electrode 3 may be provided with a sensor which is likewise at-closable on the second signal conductor 10. Such an 10 sensor is for instance sensitive to oxygen level , temperature, or other omg.evingsparameters.

Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat de hiervoor gegeven beschrijving aan de hand van een eenvoudig uitvoerings-voorbeeld van het samenstel van connector en elektrode vol-15 gens de uitvinding niet beperkend dient te worden opgevat en dat, zoals hierboven ook aangegeven, vele variaties denkbaar zijn die vallen binnen de beschermingsomvang welke toekomt aan de navolgende conclusies. It is explicitly noted that the description given above with reference to a simple exemplary embodiment of the assembly of connector and electrode vol-15, according to the invention should not be construed to be understood, and that, as indicated above, many variations are conceivable which fall within the scope of protection which is due to the following claims. De hiervoor gegeven toelichting dient slechts ter beter begrip van deze conclusies. The above-given explanation merely serves for a better understanding of these claims.

Claims (13)

1. Samenstel van een connector en een van de connector losneembare elektrode, welk samenstel in het bijzonder bruikbaar is voor metingen aan het menselijk lichaam, waarbij tijdens gekoppeld zijn van de connector en de elektrode deze 5 een eerste signaalgeleider vormen voor signaaloverdracht tussen de elektrode en de connector, met het kenmerk, dat voorzien is in ten minste een tweede signaalgeleider voor signaaloverdracht tussen de elektrode en de connector, en dat de elektrode is voorzien van een responder die aansluitbaar is 10 op de tweede signaalgeleider. 1. An assembly of a connector and one of the connector detachable electrode, which assembly is particularly useful for measurements on the human body, wherein during coupled to the connector and the electrode these 5 form a first signal conductor for signal transmission between the electrode and the connector, characterized in that there is provided at least one second signal conductor for signal transmission between the electrode and the connector, and in that the electrode is provided with a responder 10 which is connectable to the second signal conductor.
2. Samenstel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de responder een de elektrode identificerende code houdt. 2. An assembly as claimed in claim 1, characterized in that the responder holding an electrode identifying code.
3. Samenstel volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de tweede signaalgeleider en de responder slechts 15 op elkaar aansluitbaar zijn bij plaatsing van de elektrode op de connector op een voorgeschreven wijze. 3. An assembly as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the second signal conductor and the responder are only 15 connectable to each other upon placement of the electrode on the connector in a prescribed manner.
4. Samenstel volgens een der conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de tweede signaalgeleider en de responder contactloos op elkaar aansluitbaar zijn. 4. An assembly according to any one of claims 1-3, characterized in that the second signal conductor and the responder are contactlessly connected to each other.
5. Samenstel volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de tweede signaalgeleider en de responder inductief met elkaar gekoppeld zijn. 5. An assembly according to claim 4, characterized in that the second signal conductor and the responder inductively coupled with each other.
6. Samenstel volgens een der conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de connector en de elektrode tijdens gekoppeld 25 zijn onderling galvanisch contact maken voor vorming van de tweede signaalgeleider. 6. An assembly according to any one of claims 1-3, characterized in that the connector and the electrode 25 are coupled during make galvanic contact with each other for formation of the second signal conductor.
7. Samenstel volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de responder een impedantievormend element is met een reële en/of imaginaire impedantiewaarde. 7. An assembly according to any one of the preceding claims, characterized in that the responder is an impedance-forming element with a real and / or imaginary impedance values.
8. Samenstel volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de responder een reële weerstand is. 8. An assembly according to claim 7, characterized in that the responder is a real resistance.
9. Samenstel volgens een der conclusies 1-6, met het kenmerk, dat de responder een actief geheugenelement is. 9. An assembly according to any one of claims 1-6, characterized in that the responder is an active memory element.
10. Samenstel volgens een der voorgaande conclusies, 35 met het kenmerk, dat in de elektrode een sensor is opgenomen '·, ii . 10. An assembly according to any one of the preceding claims 35, characterized in that a sensor is incorporated into the electrode '·, ii. · die aansluitbaar is op de tweede signaalgeleider, welke sensor gevoelig is voor zuur stof niveau, temperatuur of andere omgevingsparameters. · Which is connectable to the second signal conductor, which sensor is sensitive to acidic substance level, temperature, or other environmental parameters.
11. Samenstel volgens een der conclusies 1-3 of 6-5 10, met het kenmerk, dat de connector is uitgevoerd met een veerbelast elektrisch contactorgaan, en de elektrode met een contactplaat of vice versa, en dat tijdens gekoppeld zijn het contactorgaan en de contactplaat met elkaar samenwerken voor het vormen van een elektrisch geleidende verbinding. 11. An assembly according to any one of claims 1-3 or 10 6-5, characterized in that the connector is embodied with a spring loaded electrical contact member, and the electrode with a contact plate or vice versa, and in that the contact member have been coupled and during the contact plate cooperate with each other to form an electrically conductive connection.
12. Connector, kennelijk bestemd om te worden toege past in een samenstel volgens een der conclusies 1-11. 12. Connector, evidently intended to be described fits into an assembly according to any one of claims 1-11.
13. Elektrode kennelijk bestemd om te worden toegepast in een samenstel volgens een der conclusies 1-11. 13. Electrode evidently intended for use in an assembly according to any one of claims 1-11.
NL1019789A 2002-01-18 2002-01-18 An assembly of a connector and a connector of the detachable electrode as well as the separate connector and loose electrode. NL1019789C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1019789 2002-01-18
NL1019789A NL1019789C2 (en) 2002-01-18 2002-01-18 An assembly of a connector and a connector of the detachable electrode as well as the separate connector and loose electrode.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1019789A NL1019789C2 (en) 2002-01-18 2002-01-18 An assembly of a connector and a connector of the detachable electrode as well as the separate connector and loose electrode.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1019789C2 true NL1019789C2 (en) 2003-07-21

Family

ID=27752069

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1019789A NL1019789C2 (en) 2002-01-18 2002-01-18 An assembly of a connector and a connector of the detachable electrode as well as the separate connector and loose electrode.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1019789C2 (en)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2250963A3 (en) * 2005-07-01 2012-02-29 Intersection Medical, Inc. Pulmonary monitoring system
EP2468181A1 (en) * 2010-12-23 2012-06-27 Biosense Webster, Inc. Single radio-transparent connector for multi-functional reference patch
US8509886B2 (en) 2004-06-21 2013-08-13 Aorora Technologies Pty Ltd Cardiac monitoring system
CN103503245A (en) * 2011-03-25 2014-01-08 Ifpl集团有限公司 Plug comprising a pin pivoted out of a socket
US8700121B2 (en) 2011-12-14 2014-04-15 Intersection Medical, Inc. Devices for determining the relative spatial change in subsurface resistivities across frequencies in tissue
CN105395169A (en) * 2014-10-28 2016-03-16 北京至感传感器技术研究院有限公司 Electrode assembly used for connecting human body and detection bra including the same
US9615766B2 (en) 2008-11-28 2017-04-11 Impedimed Limited Impedance measurement process
US9724012B2 (en) 2005-10-11 2017-08-08 Impedimed Limited Hydration status monitoring
US9737225B2 (en) 2008-06-24 2017-08-22 Biosense Webster, Inc. Patch and sensor assembly for use in medical device localization and mapping systems

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3999537A (en) * 1973-10-25 1976-12-28 United States Surgical Corporation Temperature, pulse and respiration detector
EP0529412A1 (en) * 1991-08-28 1993-03-03 Nellcor Incorporated Disposable cardiac-pulse oximeter sensor
US5383874A (en) * 1991-11-08 1995-01-24 Ep Technologies, Inc. Systems for identifying catheters and monitoring their use
US5560357A (en) * 1991-11-04 1996-10-01 Biofield Corp. D.C. epidermal biopotential sensing electrode assembly and apparatus for use therewith
WO1997011638A2 (en) 1995-09-26 1997-04-03 A.J. Van Liebergen Holding B.V. Apparatus for the in-vivo non-invasive measurement of a biological parameter concerning a bodily fluid of a person or animal
WO1997043000A1 (en) * 1996-05-10 1997-11-20 Survivalink Corporation Defibrillator electrode circuitry
US5823832A (en) * 1996-12-23 1998-10-20 Netech Corporation Electrical connector for use with an electroencephalograph electrode
US6298255B1 (en) * 1999-06-09 2001-10-02 Aspect Medical Systems, Inc. Smart electrophysiological sensor system with automatic authentication and validation and an interface for a smart electrophysiological sensor system

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3999537A (en) * 1973-10-25 1976-12-28 United States Surgical Corporation Temperature, pulse and respiration detector
EP0529412A1 (en) * 1991-08-28 1993-03-03 Nellcor Incorporated Disposable cardiac-pulse oximeter sensor
US5560357A (en) * 1991-11-04 1996-10-01 Biofield Corp. D.C. epidermal biopotential sensing electrode assembly and apparatus for use therewith
US5383874A (en) * 1991-11-08 1995-01-24 Ep Technologies, Inc. Systems for identifying catheters and monitoring their use
WO1997011638A2 (en) 1995-09-26 1997-04-03 A.J. Van Liebergen Holding B.V. Apparatus for the in-vivo non-invasive measurement of a biological parameter concerning a bodily fluid of a person or animal
WO1997043000A1 (en) * 1996-05-10 1997-11-20 Survivalink Corporation Defibrillator electrode circuitry
US5823832A (en) * 1996-12-23 1998-10-20 Netech Corporation Electrical connector for use with an electroencephalograph electrode
US6298255B1 (en) * 1999-06-09 2001-10-02 Aspect Medical Systems, Inc. Smart electrophysiological sensor system with automatic authentication and validation and an interface for a smart electrophysiological sensor system

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8509886B2 (en) 2004-06-21 2013-08-13 Aorora Technologies Pty Ltd Cardiac monitoring system
EP2250963A3 (en) * 2005-07-01 2012-02-29 Intersection Medical, Inc. Pulmonary monitoring system
US8781551B2 (en) 2005-07-01 2014-07-15 Impedimed Limited Apparatus for connecting impedance measurement apparatus to an electrode
US9724012B2 (en) 2005-10-11 2017-08-08 Impedimed Limited Hydration status monitoring
US9737225B2 (en) 2008-06-24 2017-08-22 Biosense Webster, Inc. Patch and sensor assembly for use in medical device localization and mapping systems
US9615766B2 (en) 2008-11-28 2017-04-11 Impedimed Limited Impedance measurement process
EP2468181A1 (en) * 2010-12-23 2012-06-27 Biosense Webster, Inc. Single radio-transparent connector for multi-functional reference patch
CN103503245A (en) * 2011-03-25 2014-01-08 Ifpl集团有限公司 Plug comprising a pin pivoted out of a socket
US9680258B2 (en) 2011-03-25 2017-06-13 Ifpl Group Limited Plug comprising a pin pivoted out of a socket
US9149225B2 (en) 2011-12-14 2015-10-06 Intesection Medical, Inc. Methods for determining the relative spatial change in subsurface resistivities across frequencies in tissue
US8700121B2 (en) 2011-12-14 2014-04-15 Intersection Medical, Inc. Devices for determining the relative spatial change in subsurface resistivities across frequencies in tissue
CN105395169A (en) * 2014-10-28 2016-03-16 北京至感传感器技术研究院有限公司 Electrode assembly used for connecting human body and detection bra including the same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8449469B2 (en) Two-part patch sensor for monitoring vital signs
JP4801839B2 (en) Glucose monitor test plug and cable
JP5671460B2 (en) Spectroscopic sensor
JP4538691B2 (en) Method for operating a device for determining the blood glucose level
EP1919555B1 (en) Safe-mode implantable medical devices and methods
Bazaka et al. Implantable devices: issues and challenges
US9031658B2 (en) Wireless neural recording and stimulating system
US20080262336A1 (en) Physiological Signal Detection Module, Multi-Channel Connector Module and Physiological Signal Detection Apparatus Using the Same
US8611980B2 (en) Electrocardiograph monitoring device and connector
US7933652B2 (en) Bi-directional connector assembly for an implantable medical device
US6725092B2 (en) Electromagnetic radiation immune medical assist device adapter
US6865409B2 (en) Surface electromyographic electrode assembly
US8615283B2 (en) Biomedical electrode system and method for detecting localized electrical signals and providing electrical stimulation
Wegmueller et al. An attempt to model the human body as a communication channel
JP5372768B2 (en) measuring device
US7628761B2 (en) Apparatus and method for performing nerve conduction studies with localization of evoked responses
US8781551B2 (en) Apparatus for connecting impedance measurement apparatus to an electrode
AU750315B2 (en) Apparatus and methods for assessment of neuromuscular function
US6146335A (en) Apparatus for methods for the assessment of neuromuscular function of the lower extremity
US6132387A (en) Neuromuscular electrode
US20050096513A1 (en) Wearable biomonitor with flexible thinned integrated circuit
US20020180605A1 (en) Wearable biomonitor with flexible thinned integrated circuit
Wegmueller et al. Signal transmission by galvanic coupling through the human body
ES2558986T3 (en) Intelligent technology garment dress
JP6087819B2 (en) Hand-held device of a single fully integrated

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20060801