New! Search for patents from more than 100 countries including Australia, Brazil, Sweden and more

NL1019294C2 - A control system with which an actuating function is executable by the striking of an actuating member. - Google Patents

A control system with which an actuating function is executable by the striking of an actuating member. Download PDF

Info

Publication number
NL1019294C2
NL1019294C2 NL1019294A NL1019294A NL1019294C2 NL 1019294 C2 NL1019294 C2 NL 1019294C2 NL 1019294 A NL1019294 A NL 1019294A NL 1019294 A NL1019294 A NL 1019294A NL 1019294 C2 NL1019294 C2 NL 1019294C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
operating
deformation
system according
characterized
member
Prior art date
Application number
NL1019294A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Hermanus Josephus Aartsen
Original Assignee
Tno
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tno filed Critical Tno
Priority to NL1019294A priority Critical patent/NL1019294C2/en
Priority to NL1019294 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1019294C2 publication Critical patent/NL1019294C2/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
  • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
  • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
  • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form

Description

Titel: Een bedieningssysteem waarmee een bedieningsfunctie uitvoerbaar is door het aanstoten van een bedieningsorgaan Title: A control to an operating function executable by the striking of an actuator

De uitvinding heeft betrekking op een bedieningssysteem omvattende een bedieningsorgaan dat is ingericht om met behulp van het op een positie aanstoten van het bedieningsorgaan een bedieningssignaal af te geven, waarbij het bedieningssignaal op een vooraf bepaalde wijze 5 correspondeert met de positie waarop het aanstoten plaatsvindt. The present invention relates to a control system comprising an operating element which is arranged to dispense with the aid of the jogging at a position of the operating element a control signal, wherein the operating signal in a predetermined manner, 5 corresponds to the position at which the striking takes place.

Een dergelijk systeem is op zich bekend. Such a system is known per se.

In bedieningsinrichtingen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van dergelijke systemen. In control devices, frequent use is made of such systems. Zo zijn bijvoorbeeld een telefoontoestel en een toetsenbord uitgerust met een dergelijk systeem. Thus, for example, be a telephone set, and a keyboard equipped with such a system. Ook een zogenaamd "touchscreen" 10 waarbij door aanraking van een positie een met die positie corresponderend bedieningssignaal wordt afgegeven, is een systeem als hierboven omschreven. Also, a so-called "touch-screen" 10 which is issued corresponding operation signal by contact of a position with which a position, is a system as defined above. Bij dergelijke bekende systemen is het bedieningsorgaan zodanig ingericht dat elke positie onderdeel is van een koppel waarin slechts één individueel bekrachtigbare positie en één registratiemiddel is 15 opgenomen. In such known systems, the operating member is arranged such that each position is part of a coupling in which only one individually energizable position, and a single recording medium 15 is recorded. Onder individueel bekrachtigbare posities worden posities verstaan die elk volkomen onafhankelijk van elkaar bekrachtigbaar zijn. Under are mean positions individually energizable positions each of which is completely independent from each other actuated.

Het bekrachtigen ofwel aanstoten van een bij een koppel behorende individuele positie wordt door het bij dat koppel behorende registratiemiddel geregistreerd. The energizing of a either jogging is recorded by the recording means corresponding to that torque corresponding individual position to a coupling. Het registratiemiddel zal er voor zorg 20 dragen dat een vooraf bepaald bedieningssignaal wordt afgegeven. The recording medium will carry 20 to make the issue of a predetermined control signal.

Een nadeel is dat elke individuele positie voorzien dient te zijn van een registratiemiddel zodat het aantal bekrachtigbare posities en het aantal registratiemiddelen gelijk is. A disadvantage is that needs to be provided with each individual position of a recording medium so that the number of actuated positions and the number of recording means is equal. Bovendien dienen de individuele posities zodanig in het bedieningsorgaan te zijn opgenomen dat bij het aanstoten 25 van een gekozen positie een registratiemiddel die bij een andere positie behoort het aanstoten van de gekozen positie niet registreert. In addition, the individual positions must be so incorporated in the operating element that during the jogging 25 of a selected position, a recording means which is one of the striking not to register the selected position at a different position. Dit brengt een 2 complex bedieningsorgaan met zich. This entails a complex second operating member with it. De fabricagekosten zijn van een dergelijk systeem dientengevolge hoog. The manufacturing costs are of such a system as a result high.

De uitvinding beoogt aan de hierboven genoemde nadelen tegemoet te komen. The invention aims to meet the drawbacks mentioned above.

5 Het genoemde doel is bereikt met het systeem volgens de uitvinding, welke het kenmerk heeft, dat het bedieningsorgaan is ingericht om te vervormen onder invloed van het aanstoten van het bedieningsorgaan, waarbij het bedieningsorgaan is voorzien van ten minste twee ruimtelijk en elektrisch van elkaar gescheiden vervormingsopnemers die elk 10 zijn ingericht om mee te vervormen tijdens het vervormen van het bedieningsorgaan, waarbij elke vervormingsopnemer voorts is ingericht om tijdens het meevervormen een elektrisch signaal te genereren dat afhankelijk is van een vervormingsgedrag van de vervormingsopnemer, waarbij het systeem verwerkingsmiddelen omvat voor het in combinatie 15 verwerken van de door de vervormingsopnemers gegenereerde elektrische signalen ter verkrijging van het bedieningssignaal. 5 The object mentioned has been achieved with the system according to the invention, which is characterized in that the actuating member is arranged to deform under the influence of the striking of the operating member, wherein the actuating member is provided with at least two spatially and electrically separated from each other deformation sensors each of which 10 are arranged to deform during the deformation of the operating member, wherein each deformation sensor is further adapted to generate an electrical signal during the co-form that is dependent on a deformation behavior of the deformation sensor, the system comprising processing means for the in 15, combination processing the electrical signals generated by the deformation absorbers in order to obtain the operating signal.

Dit biedt het voordeel dat, niet elke positie die bij het aanstoten resulteert in het afgeven van een bedieningssignaal dat op een vooraf bepaalde wijze correspondeert met de positie waarop het aanstoten 20 plaatsvindt, noodzakelijkerwijs behoeft te zijn voorzien van een registratiemiddel. This offers the advantage that, not every position that when striking results in the outputting of a control signal which corresponds in a predetermined manner to the position at which the striking place 20, necessarily required to be provided with a recording medium. Immers, volgens de uitvinding is het bedieningsorgaan voorzien van ten minste twee ruimtelijk en elektrisch van elkaar gescheiden vervormingsopnemers die elk zijn ingericht om mee te vervormen tijdens het vervormen van het bedieningsorgaan. After all, according to the invention, the operating member is provided with at least two spatially and electrically separated from each other deformation sensors, which are each adapted to deform during the deformation of the actuator. Het bedieningsorgaan zal 25 nagenoeg in het geheel vervormen, al kan dit zeer lichtelijk zijn, bij het aanstoten op een positie van het bedieningsorgaan. The operating member 25 will deform practically at all, though this can be very slightly, when striking at a position of the operating member. Het aantal posities dat aanstootbaar is en leidt tot een bedieningssignaal dat uitsluitend correspondeert met één van de aanstootbare posities kan een veelvoud zijn van het aantal vervormingsopnemers. The number of positions that jogging can be switched and leads to a control signal which only corresponds to one of the excitation pressure positions may be a multiple of the number of deformation. Het bedieningssysteem volgens de 30 uitvinding kan derhalve eenvoudiger en daardoor goedkoper worden 3 vervaardigd. The control system 30 according to the invention can therefore be simpler and therefore cheaper 3 manufactured. Daarnaast behoeven de posities die elk bij het aanstoten resulteren in afgifte van een met een de aangestoten positie corresponderend bedieningssignaal niet onafhankelijk van elkaar vervormbaar te zijn. In addition, the positions at each of which the striking result in delivery of a with a corresponding control signal to the struck position, need not be deformable, independently from one another. Ook dit bespaart materiaal en vervaardigingskosten. Again, this saves material and production costs.

5 Uit een theoretisch inzicht kan worden afgeleid dat met twee vervormingsopnemers, de positie waarop het aanstoten van het bedieningsorgaan plaatsvindt ten opzichte van een denkbeeldige, zich in één dimensie over het bedieningsorgaan uitstrekkende verdelingsas, en de kracht waarmee het aanstoten op die positie plaatsvindt, bepaalbaar zijn. 5 From a theoretical can be derived insight that with two deformation sensors, the position at which the striking of the operating element takes place relative to an imaginary, located in one dimension of the operating member extending verdelingsas, and the force with which the striking takes place at that position, can be determined to be.

10 Immers, bij een bepaalde vervorming van het bedienings-orgaan zullen de vervormingsopnemers elk een individueel elektrisch signaal genereren dat karakteristiek is voor de als een gevolg van die bepaalde vervorming optredende vervorming van de vervormingsopnemers. 10 After all, for a given deformation of the actuating member, the deformation sensors will each generate an individual electrical signal that is characteristic of the as a result of which certain deformation occurring deformation of the deformation absorbers. De verwerkingsmiddelen kunnen op eenvoudige en bekende wijze zijn ingericht 15 om de karakteristieke signalen te herkennen en daarmee te relateren aan de positie waarop, en de kracht waarmee, het aanstoten van het bedieningsorgaan plaatsvindt. The processing means 15 may be arranged to recognize the characteristic signals and thus to relate them to the position at which, and the force with which, takes place the abutment of the operating element in a simple and known manner. Dit betekent dat met slechts twee vervormingsopnemers van meer dan twee posities ten opzichte van de één-dimensionele verdelingsas kan worden bepaald of het aanstoten van het 20 bedieningsorgaan op één van die posities plaatsvindt en met welke kracht dit plaatsvindt. This means that can be determined with only two deformation of more than two positions with respect to the one-dimensional verdelingsas or the striking of the operating element 20 is carried on one of those positions, and with what force this occurs. Het bedieningsorgaan kan derhalve een groot aantal posities hebben waar aanstoten kan plaatsvinden en waarvan kan worden bepaald dat het aanstoten daar plaatsvindt zonder dat een even groot aantal vervormingsopnemers nodig is om de posities te bepalen. The operating member may therefore have a large number of positions where jogging can take place and which can be determined that the jogging there takes place without the need for an equally large number of deformation in order to determine the positions. Met andere 25 woorden, het blijkt, zoals ook eerder aangegeven, niet nodig te zijn om nagenoeg elke positie langs een denkbeeldige één-dimensionale as van het bedieningsorgaan te voorzien van een vervormingsopnemer om het aanstoten van het bedieningsorgaan op elke positie te kunnen detecteren. In other 25 words, it is clear, as is also previously indicated, may not be necessary to substantially any position along to provide an imaginary one-dimensional axis of the operating member of a deformation sensor to be able to detect the striking of the operating member at any position. Het blijkt eveneens niet nodig te zijn om ervoor zorg te dragen dat het 30 bedieningsorgaan nagenoeg alleen vervormt op een positie waar het 4 aanstoten van het bedieningsorgaan plaatsvindt. It also turns out not to be necessary in order to carry ensure that the operating member 30 is deformed substantially only at a position where the fourth striking takes place of the actuating member. Dit maakt het veelvuldig gebruik van vervormingsopnemers onnodig en brengt de mogelijkheid van besparingen in de kosten van onderdelen en in de kosten van het fabriceren van het systeem met zich, aangezien, zoals eerder opgemerkt, het systeem 5 veel minder complex kan worden uitgevoerd. This makes the frequent use of deformation absorbers unnecessary and brings the possibility of savings in the cost of parts and in the cost of manufacture of the system itself, since, as noted earlier, the system is much less complex 5 can be performed.

Een bedieningsorgaan dat is voorzien van twee vervormingsopnemers is bij voorkeur stripvormig uitgevoerd zodat de posities die zijn gelegen langs een denkbeeldige, zich langs een lengterichting van de strip uitstrekkende, verdelingsas elk kunnen 10 corresponderen met een afzonderlijk bedieningssignaal. An operating member which is provided with two strip-shaped deformation absorbers is preferably carried out so that the positions which are situated along an imaginary, extending along a longitudinal direction of the strip extending, verdelingsas 10 each of which may correspond to a separate control signal.

In een bijzondere uitvoeringsvorm van een bedieningssysteem volgens de uitvinding geldt dat het bedieningsorgaan is voorzien van ten minste drie vervormingsopnemers. In a particular embodiment of a control system according to the invention, it holds that the operating element is provided with at least three deformation absorbers. Hierdoor is het mogelijk een vlakvormig bedieningsorgaan te hebben waarvan de positie waarop het aanstoten van 15 het bedieningsorgaan plaatsvindt ten opzichte van een tweedimensionale verdelingsas kan worden bepaald, tezamen met de kracht waarmee het aanstoten plaatsvindt. This makes it possible to have a plane-like operating member of which the position at which the striking of the operating element 15 is carried out at may be determined with respect to a two-dimensional verdelingsas, together with the force with which the striking takes place. Kortom, elke positie op een vlak van het bedieningsorgaan kan corresponderen met een aan die positie gerelateerd bedieningssignaal. In short, any position on a surface of the operating member can correspond to a related control signal to that position. In dit geval dienen de verwerkingsmiddelen ingericht te 20 zijn om kleine verschillen tussen elektrische signalen te herkennen. In this case, the processing means should be arranged to be 20 to recognize small differences between the electrical signals. Ook kan worden gesteld dat bij een constant herkenningsvermogen van de verwerkingsmiddelen met een toenemend aantal op het bedieningsorgaan aangebrachte vervormingsopnemers, een toenemend aantal onderling verschillende posities kan corresponderen met een aan een positie 25 gerelateerd bedieningssignaal. can also be argued that may correspond to a constant detection output of the processing means with an increasing number of deformation sensors arranged on the control device, an increasing number of mutually different positions with a 25 to a position-related control signal. Met andere woorden, de elektrische signalen die door de vervormingsopnemers worden gegenereerd zullen in dit geval zelfs bij kleine verschillen tussen de posities waarop het aanstoten van het bedieningsorgaan plaatsvindt voor de verwerkingsmiddelen voldoende verschillen om door de verwerkingsmiddelen te worden herkend. In other words, the electrical signals that are generated by the deformation will be in this case, even with small differences between the positions at which the striking of the operating element takes place for the processing means differ sufficiently to be recognized by the processing means. Dit 30 betekent dat per oppervlakte-eenheid van het bedieningsorgaan een groter 5 aantal verschillende bedieningsfuncties kan worden uitgevoerd door het selectief aanstoten van het bedieningsorgaan wanneer een relatief groot aantal vervormingsopnemers op het bedieningsorgaan is aangebracht. This means that 30 may be performed by selectively striking the operating member when a relatively large number of deformation has been applied to the actuator per unit area of ​​the operating member 5 a greater number of different operating functions. Bovendien brengt dit met zich dat de verwerkingsmiddelen relatief 5 eenvoudig en daarmee goedkoop kunnen worden uitgevoerd. Moreover, this implies that the processing means 5 is relatively simple, and thus can be carried out inexpensively.

De vervormingsopnemers zijn bij voorkeur nabij onderling verschillende einden van het bedieningsorgaan gelegen. The deformation absorbers are preferably located near mutually different ends of the operating member. Dit heeft het voordeel dat de afstanden tussen de vervormingsopnemers relatief groot zal zijn en dat de onderlinge verschillen in vervormingsgedrag eveneens groot 10 kunnen zijn. This has the advantage that the distances will be relatively large between the deformation absorbers, and in that the mutual differences in the deformation behavior as well as 10 can be large. Als gevolg hiervan zullen de gegenereerde elektrische signalen onderling relatief sterk verschillen zodat het door de verwerkingsmiddelen op basis van de elektrische signalen bepalen van de positie waarop het aanstoten plaatsvindt, relatief eenvoudig zal zijn. As a result of this, the generated electric signals will be spaced apart a relatively differ greatly so that the determination of the position at which the striking is carried out by the processing means on the basis of the electrical signals, it will be relatively simple.

Voorts is het voordelig wanneer ten minste een van de 15 vervormingsopnemers een piëzo elektrisch polymeer omvat. Furthermore, it is advantageous when at least one of the deformation absorbers 15, comprises a piezo-electric polymer. Dit biedt het voordeel dat, in gebruik, de mechanische energie die door het aanstoten van het bedieningsorgaan aan het systeem wordt toegevoerd, althans voor een deel, in elektrische energie wordt omgezet. This offers the advantage that, in use, the mechanical energy generated by the striking of the operating member is supplied to the system, at least in part, is converted into electrical energy. Immers, bij het aanstoten van het bedieningsorgaan vervormen de vervormingsopnemers mee met het 20 bedieningsorgaan als gevolg waarvan de vervormingsopnemers elk bij de vervorming een elektrisch signaal genereren. After all, in the case of the operating member jogging the deformation absorbers deform along with the operating member 20 as a result of which the deformation sensors each associated with the distortion to generate an electrical signal. Met behulp van deze signalen is de positie waarop het aanstoten van het bedieningsorgaan plaatsvindt bepaalbaar. With the aid of these signals is the position at which the striking of the operating element takes place can be determined. Bij een dergelijke uitvoeringsvorm van een systeem volgens de uitvinding wordt derhalve relatief weinig, door een batterij of andere 25 voeding geleverde, energie verbruikt om het bepalen van de positie waarop het aanstoten van het bedieningsorgaan plaatsvindt, mogelijk te maken. In such an embodiment of a system according to the invention, therefore, relatively little, consumed by a battery or other power supply 25 supplied energy in order to make possible the determination of the position at which the striking takes place of the control member,.

Een bijzondere uitvoeringsvorm van een bedieningssysteem volgens de uitvinding wordt gekenmerkt in dat het systeem een beeldscherm omvat, waarbij het beeldscherm is ingericht om ten minste een 30 bedieningsfunctie weer te geven, waarbij de tenminste ene bedienings- 6 functie uitvoerbaar is door middel van het selectief aanstoten van het bedieningsorgaan. A particular embodiment of a control system is characterized according to the invention in that the system comprises a display screen, wherein the display is adapted to display at least a 30-function mode, in which the at least one actuating 6 function is practicable by means of the selective striking of the actuator. Dit biedt het voordeel dat het aantal mogelijke, met het aanstoten van het bedieningsorgaan uit te voeren bedieningsfuncties, enorm kan worden vergroot. This offers the advantage that the number of possible, with the striking of the operating element to perform control functions, can be greatly increased. Immers, het beeldscherm kan zeer veel verschillende 5 afbeeldingen tonen. After all, the screen can display many different five images. Een bedieningsfunctie kan zelfs het opvragen van een ander keuzemenu inhouden zodat het aantal met een eenvoudig bedieningsorgaan te bedienen functies nagenoeg onbeperkt is. A control function may even involve the retrieval of a different menu to operate so that the number of functions with a simple operating element is practically unlimited.

Een nog meer bijzondere uitvoeringsvorm van een bedieningssysteem volgens de uitvinding heeft het kenmerk, dat het 10 bedieningsorgaan en een door het beeldscherm getoonde afbeelding gelijkvormig zijn uitgevoerd, waarbij de ten minste ene bedieningsfunctie op een afbeeldingspositie uitvoerbaar is door het bedieningsorgaan aan te stoten op een positie die correspondeert met de afbeeldingspositie. An even more particular embodiment of a control system is characterized in that it contains 10 operating member, and a are carried out similar image shown by the monitor in accordance with the invention, in which the at least one operating function on an image position is executable by bumping to the actuator at a position which corresponds to the imaging position. Dit heeft het voordeel dat een gebruiker naar het beeldscherm kan blijven kijken en 15 de gewenste bedieningsfunctie uit kan laten voeren door "op gevoel" het bedieningsorgaan op de juiste positie aan te stoten. This has the advantage that a user can continue watching the screen and 15 can be carried out the function mode by "feeling" the actuator to nudge into position.

In een voordelige uitvoeringsvorm van een bedieningssysteem volgens de uitvinding is het bedieningsorgaan transparant hetgeen het voordeel heeft dat bijvoorbeeld het beeldscherm door het bedieningsorgaan 20 kan worden waargenomen. In an advantageous embodiment of a control system according to the invention, the transparent actuating member which has the advantage that, for example, the display can be observed by the operating member 20.

Een zeer voordelige uitvoeringsvorm van een bedieningssysteem volgens de uitvinding heeft het kenmerk dat het bedieningsorgaan zodanig voor het beeldscherm is aangebracht dat ten minste één van de, in een afbeelding getoonde, bedieningsfuncties uitvoerbaar is door het 25 bedieningsorgaan op de afbeelding aan te stoten op een positie waarachter de betreffende bedieningsfunctie door het beeldscherm wordt getoond. A very advantageous embodiment of a control system according to the invention is characterized in that the operating member is arranged in such a way in front of the display screen in that at least one of the, shown in an image, control functions executable by the 25 operating member to push in on the image at a position behind which the respective operating function is displayed by the display. Dit biedt het voordeel dat het gebruiksgemak van het bedieningsorgaan zeer hoog is aangezien het aanstoten van het bedieningsorgaan op een ongewenste positie nagenoeg is uitgesloten doordat de positie waarop het 30 aanstoten dient plaats te vinden voor het laten uitvoeren van een bepaalde 7 bedieningsfunctie min of meer overeenkomt met het aanstoten van de positie waarop de gewenste bedieningsfunctie wordt getoond. This offers the advantage that it is of the operating element ease of use is very high, since the striking of the operating element is practically excluded at an undesirable position, since the position at which the 30 jogging should take place before the execution of a particular 7 control function corresponds more or less with the striking of the position at which the function mode is displayed.

In een bijzondere uitvoeringsvorm geldt dat het bedieningsorgaan ten minste een deel van een behuizing omvat. In a particular embodiment, it holds that the control member comprises at least a part of a housing. Hierdoor kan een robuust 5 bedieningssysteem worden verkregen. As a result, a robust control system 5 can be obtained. Voorts kan dit deel van de behuizing met behulp van spuitgieten zijn vervaardigd. Furthermore, this part of the housing may be manufactured by means of injection molding. Het bedieningsorgaan kan bijvoorbeeld in de behuizing van een beeldscherm worden opgenomen. The operating member can for instance be accommodated in the housing of a display. Hierdoor kan het systeem op een zeer eenvoudige, snelle en goedkope wijze worden vervaardigd. As a result, the system can in a very simple, fast and inexpensive manner be manufactured.

10 Voorts heeft de uitvinding betrekking op een bedieningsorgaan ten gebruike in dergelijk bedieningssysteem. 10 Furthermore, the invention relates to an actuator for use in such a control system.

De uitvinding wordt thans toegelicht aan de hand van een tekening. The invention will now be elucidated with reference to a drawing. Hierin toont: In the drawing:

Figuur 1 schematisch een eerste uitvoeringsvorm van een 15 bedieningssysteem volgens de uitvinding; Figure 1 schematically shows a first embodiment of a control system 15 according to the invention;

Figuur 2 een schematisch bovenaanzicht van de in figuur 1 getoonde uitvoeringsvorm; Figure 2 is a schematic plan view of the embodiment shown in Figure 1;

Figuur 3 een schematisch bovenaanzicht van een tweede uitvoeringsvorm van een bedieningssysteem volgens de uitvinding; Figure 3 is a schematic top view of a second embodiment of a control system according to the invention; 20 Figuur 4 schematisch en als voorbeeld, een eerste deel van de verwerkingsmiddelen waar het systeem volgens de uitvinding van is voorzien; 20 Figure 4 shows schematically and as an example, a first part of the processing means, where the system is provided according to the invention;

Figuur 5 schematisch en als voorbeeld, een tweede deel van de verwerkingsmiddelen, waar het systeem volgens de uitvinding van is 25 voorzien; Figure 5 schematically and as an example, a second part of the processing means, where the system is provided according to the invention is 25;

Figuur 6 schematisch een derde uitvoeringsvorm van een systeem volgens de uitvinding; Figure 6 schematically shows a third embodiment of a system according to the invention;

Figuur 7 een schematische doorsnede van een vierde uitvoeringsvorm van een systeem volgens de uitvinding; Figure 7 is a schematic cross-sectional view of a fourth embodiment of a system according to the invention; 30 Figuur 8 in perspectief een vierde uitvoeringsvorm. 30 Figure 8 shows a fourth embodiment in perspective view.

8 8

Figuur 1 toont een bedieningssysteem 1 omvattende een bedieningsorgaan 2 dat is ingericht om met behulp van het op een positie aanstoten van het bedieningsorgaan 2 een bedieningssignaal B af te geven. Figure 1 shows a control system 1 comprising a control member 2 which is arranged to dispense with the aid of the jogging at a position of the operating member 2, a control signal B. Het bedieningsorgaan 2 is ingericht om te vervormen onder invloed van het 5 aanstoten van het bedieningsorgaan 2. In het in figuur 1 getoonde uitvoeringsvoorbeeld is het bedieningsorgaan daartoe uitgevoerd als een langwerpige strip die slechts door een aan een uiteinde 3 van de strip gelegen steun A en een aan een ander uiteinde 4 gelegen steun B wordt ondersteund. The operating member 2 is arranged to deform under the influence of the fifth striking of the operating member 2. In the embodiment shown in Figure 1, the actuating member is for this purpose formed as an elongate strip which is only by a support located at one end 3 of the strip A, and a is supported at another end 4 located support B. Het bedieningsorgaan 2 is, op deze wijze, ingericht om onder 10 invloed van het aanstoten, bijvoorbeeld in de richting van pijl P, te vervormen. The operating member 2 is, in this manner, arranged to deform under the influence 10 of the jogging, for example, in the direction of arrow P,. Het bedieningsorgaan 2 is daartoe enigszins flexibel uitgevoerd. The operating element 2 is for this purpose carried out somewhat flexible. Veelal omvat het bedieningsorgaan 2 een strip die bijvoorbeeld relatief dun plexiglas omvat. Often, the operating member 2 comprises a strip which comprises for example, relatively thin plexiglass. Het bedieningsorgaan 2 is, zoals in figuur 1 getoond, voorzien van twee ruimtelijk en elektrisch van elkaar gescheiden 15 vervormingsopnemers 5a,5b die elk zijn ingericht om mee te vervormen tijdens het vervormen van het bedieningsorgaan 2. Hiertoe zijn de vervormingsopnemers 5a,5b bijvoorbeeld gelijmd op een oppervlak 6 van het bedieningsorgaan 2. De vervormingsopnemers zijn hiertoe veelal als een film 7 uitgevoerd. The operating member 2 is, as shown in Figure 1, provided with two spatially and electrically separated from each other 15, deformation sensors 5a, 5b each of which is arranged to deform during the deformation of the operating member 2. For this purpose, the deformation absorbers are 5a, 5b, for example, glued- on a surface 6 of the operating member 2. the deformation absorbers for this purpose are usually constructed as a film 7. De vervormingsopnemers 5a,5b zijn elk tevens ingericht 20 om tijdens het meevervormen een elektrisch signaal te genereren. The deformation sensors 5a, 5b are each also arranged 20 so as to generate an electrical signal during the co-forms. Het elektrisch signaal is afhankelijk van het vervormingsgedrag van de vervormingsopnemer 5a, 5b waardoor het elektrisch signaal wordt gegenereerd. The electrical signal is dependent on the deformation behavior of the deformation sensor 5a, 5b, through which the electrical signal is generated. Hiertoe omvat de vervormingsopnemer 5a,5b bij voorkeur een piëzo elektrisch polymeer, zoals bijvoorbeeld polyvinylidene fluoride 25 (PVDF). To this end, the deformation sensor 5a, 5b is preferably a piezo electric polymer, such as, for example, polyvinylidene fluoride 25 (PVDF). Het polymeer PVDF is opgebouwd uit ketens met daarin covalent gebonden polaire groepen. The polymer PVDF is composed of chains containing covalently bound polar groups. Deze polariteit wordt veroorzaakt door het grote verschil in elektro-negativiteit. This polarity is caused by the large difference in electro-negativity. Het fluoratoom (F) in PVDF is enigszins negatief geladen ten opzichte van het koolstof atoom (C). The fluorine atom (F) in PVDF is loaded slightly negative with respect to the carbon atom (C). De CF binding vormt derhalve een permanente dipool. The CF bond, therefore, it forms a permanent dipole. Wanneer de dipolen willekeurig zijn 30 gericht is er op macroscopische schaal geen netto dipool moment en is het 9 materiaal niet piëzo elektrisch. When the dipoles are randomly oriented 30 there is no net dipole moment on a macroscopic scale, and it is 9 material is not piezoelectric. Wanneer het materiaal wordt vervormd oriënteren de dipolen zich als een respons op de vervorming. When the material is deformed, the dipoles orient themselves as a response to the deformation. Met behulp van de geleidende lagen 8 die aan elke zijde van de film 7 zijn aangebracht kan het tijdens de vervorming van een vervormingsopnemer, als gevolg van de 5 polarisatie van de film gegenereerde elektrische signaal, worden overgebracht naar verwerkingsmiddelen 9. Uiteraard is tussen elke geleidende laag 8 en de verwerkingsmiddelen 9 een elektrisch geleidende draad 10 aangebracht. With the aid of the conductive layers 8 which are provided on each side of the film 7 can during the deformation of a deformation sensor, as a result of the 5 polarization of the film generated electric signal, can be transmitted to the processing means 9. Of course, between each conductive layer 8 and the processing means 9 is provided with an electrically conductive wire 10. De verwerkingsmiddelen 9 zijn voorts ingericht om de door de vervormingsopnemers 5a,5b gegenereerde elektrische signalen in 10 combinatie te verwerken ter verkrijging van het bedieningssignaal. The processing means 9 are further adapted to process the electrical signals in combination 10 generated by the deformation sensors 5a, 5b in order to obtain the operating signal. Het bedieningssignaal correspondeert daarbij met de positie waarop het aanstoten plaatsvindt. The control signal corresponds thereby to the position at which the striking takes place. Immers, de positie waarop het aanstoten van het bedieningsorgaan 2 plaatsvindt bepaalt het vervormingsgedrag van de vervormingsopnemers 5a,5b. After all, the position at which the striking of the operating element 2 takes place determines the deformation behavior of the deformation absorbers 5a, 5b. En het vervormingsgedrag bepaalt vervolgens 15 het elektrisch signaal dat door de vervormingsopnemer 5a,5b wordt gegenereerd. And the deformation behavior then determines 15 the electrical signal that is generated by the deformation sensor 5a, 5b. Met andere woorden, de elektrische signalen geven aan op welke positie het aanstoten van het bedieningsorgaan 2 plaatsvindt. In other words, the electrical signals indicating the position at which the striking of the operating element takes place 2. De verwerkingsmiddelen 9 zijn ingericht om volgens een vooraf bepaalde relatie op grond van de elektrische signalen een bedieningssignaal af te 20 geven dat correspondeert volgens een vooraf bepaalde relatie met de positie waarop het aanstoten van het bedieningsorgaan 2 plaatsvindt. The processing means 9 are arranged to deliver a control signal 20 which corresponds in accordance with a predetermined relation to the position at which the striking of the second operating element takes place according to a predetermined relationship on the basis of the electrical signals.

In figuur 2 is in een bovenaanzicht van het in figuur 1 schematisch getoonde systeem aangegeven dat het stripvormige bedieningsorgaan 2 kan zijn verdeeld in zones 11 die elk een positie op het bedieningsorgaan 2 25 vormen. Figure 2 shows in a top plan view of the indicated schematically in Figure 1 the system shown in that the strip-shaped control member 2 may be divided into zones 11 which each have a position on the operating member 25, the second forms. Met behulp van de twee vervormingsopnemers 5a,5b kan op grond van de gegenereerde elektrische signalen worden bepaald in welke zone 11, ofwel op welke positie van het bedieningsorgaan 2, het aanstoten van het bedieningsorgaan 2 plaatsvindt. With the aid of the two deformation sensors 5a, 5b can be determined on the basis of the generated electrical signals, in which zone 11, or at which position of the operating member 2, the striking of the operating element takes place 2. Bovendien kan de kracht worden bepaald waarmee dit aanstoten op de betreffende positie, ofwel in de betreffende 30 zone 11, plaatsvindt. In addition, the force can be determined with which this jogging at the appropriate position, or in the respective zone 30, 11, takes place. Met een bedieningsorgaan 2 volgens de figuren 1 en 2 10 kunnen bijvoorbeeld meerdere functies worden uitgevoerd. With an operating member 2 according to the figures 1 and 2, 10 can be carried out, for example, multiple functions. Zo kan bijvoorbeeld door het aanstoten van één van de zones 11 een bedieningssignaal worden afgegeven waaruit blijkt dat het volume van een op het bedieningssysteem 1 aangesloten apparaat (niet getoond), worden 5 verhoogd. For example, a control signal to be issued by the striking of one of the zones 11, which shows that the volume of a control system 1 in the connected device (not shown), to be increased 5. Hierbij kan de mate waarin het volume van bijvoorbeeld een televisie wordt verhoogd afhankelijk zijn van de kracht waarmee het aanstoten van het bedieningsorgaan 2 in de betreffende zone 11 plaatsvindt. Here, the degree to which the volume of, for example, a TV is increased are dependent on the force with which the striking of the operating element 2 takes place in the zone 11. Zo kan bij het aanstoten van één van de andere zones 11 bijvoorbeeld het contrast in de door een televisie getoonde afbeelding worden verhoogd. Thus, with the striking of one of the other zones 11, for example, the contrast in the image displayed by a television to be increased. De 10 verhoging in contrast kan hierbij corresponderen met de kracht waarmee het aanstoten op het bedieningsorgaan 2 in de betreffende zone 11 plaatsvindt. 10, the increase in contrast can hereby correspond to the force with which the striking on the operating element 2 takes place in the zone 11.

In figuur 3 is schematisch een bovenaanzicht van een plaatvormig bedieningsorgaan 2 getoond. Figure 3 is a schematic plan view of a plate-shaped operating member 2 is shown. Het bedieningsorgaan 2 is in dit geval 15 ondersteund door vier steunen A,B,C,D. The operating member 2 is in this case 15 supported by four supports A, B, C, D. Dit bedieningsorgaan 2 is voorzien van vier vervormingsopnemers 5a,5b,5c,5d. This operating element 2 is provided with four deformation sensors 5a, 5b, 5c, 5d. Het bedieningsorgaan 2 is in dit geval onderverdeeld in vijftien zones 11, die in twee onderling verschillende richtingen over het bedieningsorgaan 2 aangrenzend ten opzichte van elkaar zijn gerangschikt. The operating member 2 is in this case divided into fifteen zones 11, which are arranged in two mutually different directions across the operating member 2 adjacent to each other. De werking van een dergelijk bedieningsorgaan 2 20 is analoog aan de werking van een bedieningsorgaan 2 zoals getoond in de figuren 1 en 2. Het is, zoals uit een theoretisch inzicht valt af te leiden, mogelijk om met drie van de vier vervormingsopnemers 5a,5b,5c,5d een positie, ofwel een zone 11, waarin het aanstoten van het in figuur 2 getoonde bedieningsorgaan 2 plaatsvindt, te bepalen. The operation of such an operating element 2 20 is analogous to the operation of an operating member 2 as shown in Figures 1 and 2. It is, as can be deduced from a theoretical understanding, it is possible with three of the four deformation sensors 5a, 5b , 5c, 5d, a position, or a zone 11, in which the striking of the place shown in Figure 2 operating member 2, to be determined. Niet alleen de positie 25 waarop het aanstoten plaatsvindt, maar tevens de kracht waarmee het aanstoten plaatsvindt kan uit drie afzonderlijk gegenereerde signalen worden afgeleid. Not only the position 25 at which the striking occurs, but also the force with which the striking takes place can be derived from three separately-generated signals. Zoals getoond in figuur 3 zijn er bij voorkeur vier vervormingsopnemers aangebracht hetgeen betekent dat de positie waarop het aanstoten plaatsvindt met een grotere nauwkeurigheid kan worden 30 bepaald en dat het bedieningsorgaan in relatief veel zones 11 kan worden 11 onderverdeeld. As shown in Figure 3, there are preferably four deformation sensors mounted which means that the position at which the striking is carried out with a higher accuracy can be 30 determined and that the operating member 11 can be divided into relatively large number of zones 11. De vervormingsopnemers 5a,5b,5c,5d zijn bij voorkeur nabij onderling verschillende einden van een bedieningsorgaan 2 gelegen. The deformation sensors 5a, 5b, 5c, 5d are preferably near mutually different ends of an actuating member 2 is located. Het blijkt dat de mate van vervorming tijdens het aanstoten het grootst is nabij een steun A,B,C,D waar het bedieningsorgaan 2 is gefixeerd. It turns out that the degree of deformation during the jogging is greatest near a support A, B, C, D, where the operating element 2 is fixed.

5 De verwerkingsmiddelen 9 omvatten bijvoorbeeld een ladingsversterker 12 zoals schematisch getoond in figuur 4. Bij voorkeur is elke vervormingsopnemer 5a,5b,5c,5d met een dergelijke ladingsversterker 12 verbonden. 5, the processing means 9, for example, comprise a charge amplifier 12, as shown schematically in Figure 4. Preferably, each deformation sensor 5a, 5b, 5c, 5d connected to such a charge amplifier 12. De ladingsversterker 12 omvat een condensator 13, een weerstand 14 en een op-amp 15. In gebruik levert de ladingsversterker 12 10 een uitgangssignaal V piëzo hetgeen een spanningsverschil met de aarde 18 omvat. The charge amplifier 12 comprises a capacitor 13, a resistor 14, and an op-amp 15. In use, supplies the charge amplifier 12, 10 an output signal V which includes a piezo voltage difference with the earth 18. Het spanningsverschil V Piëzo van elke ladingsversterker 12 vormt een ingangssignaal V piëzo x (x=l, 2, 3, 4,) van de in figuur 5 getoonde sommater die eveneens in de verwerkingsmiddelen 9 kan zijn opgenomen. The voltage difference V Piezoelectric of each charge amplifier 12 forms an input signal V piezo-x (x = l, 2, 3, 4,) of the sommater shown in Figure 5, which may also be included in the processing means 9. Met deze sommater 16 kan een triggersignaal T worden gevormd waarmee 15 een in een geschikte programmeertaal geschreven verwerkingsprogramma tot uitvoering kan worden gebracht. With this sommater 16, a trigger signal T may be formed 15 by which a processing program written can be put into effect in a suitable programming language. Bovendien wordt elk uitgangssignaal V piëzo x (x=l, 2, 3, 4) naar een kanaal Ko, Κι, K2, K3 geleid van een computer 18 waarmee het programma kan worden uitgevoerd. In addition, each output signal V piezo-x (x = l, 2, 3, 4) to a channel Ko, Κι, K2, K3 guided from a computer 18 with which the program can be executed. Figuur 6 toont schematisch hoe het in figuur 3 getoonde bedieningsorgaan 2 middels de 20 ladingsversterkers 12 en de sommater 16 met de computer 18 is verbonden. Figure 6 shows schematically how the in Figure 3 shown operating member 2 by means of 20, the charge amplifiers 12 and the sommater 16 is connected to the computer 18. Het verwerkingsprogramma dat door een vakman routinematig kan worden geschreven zorgt ervoor dat de signalen van elke vervormingsopnemer afzonderlijk worden ingelezen, dat de positie waarop het aanstoten van het bedieningsorgaan 2 plaatsvindt snel wordt berekend, en dat de kracht 25 waarmee het aanstoten van het bedieningsorgaan 2 plaatsvindt, wordt bepaald. The processing program which can be written routinely by one of skill in the art ensures that the signals of each deformation sensor are read separately, that the position at which the striking of the operating element 2 takes place is calculated quickly, and that the force 25 which the striking of the operating element 2 is carried out , is determined. Bovendien draagt het verwerkingsprogramma er zorg voor dat het bedieningssignaal dat correspondeert met de berekende positie en de berekende kracht wordt afgegeven en dat een met deze positie corresponderende bedieningsfunctie wordt uitgevoerd met of zonder 30 inachtneming van de berekende kracht. In addition, the processing program will ensure that the control signal which corresponds to the calculated position and the calculated force is issued and which is carried out a corresponding control function to these position with or without 30, taking into account the calculated force.

12 12

In figuur 7 wordt schematisch een doorsnede getoond van een zogenaamde "handheld" 21 waarin een bedieningssysteem volgens de uitvinding is opgenomen. In Figure 7 is shown schematically a cross-section of a so-called "handheld" 21 in which an operating system is recorded, according to the present invention. Het bedieningsorgaan 2 omvat in dit voorbeeld een deel 22 van de behuizing 20 van de handheld 21. Met andere woorden, 5 het bedieningsorgaan 2 is een integraal deel van een deel 22 van de behuizing 20. Dit deel 22 van de behuizing 20, oftewel dit bedieningsorgaan 2 kan in een spuitgietmatrijs zijn vervaardigd waarbij het zelfs mogelijk is dat de vervormingsopnemers 5a, 5b in de spuitgietmatrijs zijn geplaatst voordat de als bedieningsorgaan uitgevoerde behuizing, wordt gespuitgiet. The operating element 2 comprises in this example a portion 22 of the housing 20 of the handheld 21. In other words, 5, the operating element 2 is an integral part of a part 22 of the housing 20. This part 22 of the housing 20, in other words this operating member 2 can be made in an injection mold in which it is even possible that the deformation sensors 5a, 5b are placed in the injection mold prior to the operating member performed as a casing, is injection molded.

10 De vormgeving van het als bedieningsorgaan 2 uitgevoerd deel 22 van de behuizing 20 is daarbij zodanig dat het bedieningsorgaan is ingericht om te vervormen bij het aanstoten van het bedieningsorgaan. 10 The design of the operating member 2 as carried out portion 22 of the housing 20 is thereby such that the operating member is adapted to deform upon the striking of the operating member. In deze variant behoeft het bedieningsorgaan derhalve niet te worden ondersteund door speciaal daartoe aangebrachte steunen. In this variant, the operating member need not, therefore, to be supported by supports specially provided for this purpose. Dit bespaart fabricagekosten. This saves manufacturing costs. 15 Bovendien is een dergelijke uitvoering van een systeem volgens de uitvinding zeer robuust. 15 In addition, such an embodiment of a system according to the invention is very robust.

Figuur 8 toont een voorbeeld van het gebruik van de in figuur 7 in doorsnede getoonde uitvoeringsvorm. Figure 8 shows an example of the use of the embodiment shown in cross section in Figure 7.

Vele varianten zijn mogelijk. Many variants are possible. Zo kan het bedieningssysteem in een 20 beeldschermbehuizing zijn aangebracht. For example, the control system may be mounted in a display housing 20. Het bedieningsorgaan 2 is in dit geval transparant uitgevoerd. The operating member 2 is of transparent design in this case. Het beeldscherm kan dan zijn is ingericht om bedieningsfuncties weer te geven. The display can be configured to display control functions. De bedieningsfuncties kunnen uitvoerbaar zijn door middel van het selectief aanstoten van het bedieningsorgaan 2. Met andere woorden, een bedieningsfunctie die op het 25 beeldscherm wordt getoond kan worden uitgevoerd door het bedieningsorgaan 2 aan te stoten op een positie waarachter de betreffende bedieningsfunctie wordt getoond. The control functions may be performable by way of selectively striking the operating member 2. In other words, a control function that can be executed by the operating member 2 to bump at a position behind the respective operating mode is displayed is displayed on the 25 display. Bij voorkeur zijn ook de vervormingsopnemers 5 transparant uitgevoerd. Preferably, the deformation absorbers are also 5 of transparent design. Het bedieningssysteem 1, en met name het bedieningsorgaan 2 en de daarop aangebrachte 30 vervormingsopnemers 5a,5b, kunnen integraal in de behuizing van het 13 beeldscherm zijn opgenomen hetgeen het vervaardigingsproces aanzienlijk versnelt en goedkoper maakt. The control system 1, and in particular the operating member 2 and the deformation sensors 30 disposed thereon 5a, 5b, may be integrally accommodated in the housing of the display screen 13, which accelerates considerably the manufacturing process and makes it cheaper. In dat geval zal het bedieningsorgaan in de spuitgietmatrijs zijn opgenomen en bij voorkeur tijdens het spuitgieten op enkele posities met bijvoorbeeld de beeldschermbehuizing 20 zodanig 5 worden verbonden dat het bedieningsorgaan 2 kan vervormen wanneer in gberuik het aanstoten van het bedieningsorgaan 2 plaatsvindt. In that case the operating element have been included in the injection mold and, preferably, to be connected during the molding process at a few positions with, for example, the display housing 20 in such a manner 5 that the operating member 2 may deform when in gberuik the striking of the operating element 2 takes place.

De uitvinding beperkt zich geenszins tot de getoonde uitvoeringsvoorbeelden. The invention is by no means limited to the embodiments shown herein. Zo kan het bedieningssysteem 1 een beeldscherm 21 omvatten waarop een afbeelding van bedieningsfuncties wordt getoond 10 en waarbij het bedieningsorgaan 2 bijvoorbeeld los van het beeldscherm 21 in de hand wordt gehouden. For example, the control system 1 may comprise a display screen 21 on which an image of control functions is shown 10 and in which the operating element 2, for example, separate from the display screen 21 is held in the hand. De bedieningsfuncties zijn in dit geval uitvoerbaar door middel van het selectief aanstoten van een bedieningsorgaan 2. Bij voorkeur zijn in dit geval het bedieningsorgaan 2 en een door het beeldscherm 21 getoonde afbeelding gelijkvormig uitgevoerd 15 zodat een bedieningsfunctie op een afbeeldingspositie uitvoerbaar is door het bedieningsorgaan 2 aan te stoten op een positie die correspondeert met de afbeeldingspositie. by the operating member, the operating functions in this case are executable by means of the selective striking of an actuating member 2. Preferably, in this case, the operating member 2 and to be identical in 21 image shown by the display 15 so that a control function is executable on an image position 2 to emit at a position which corresponds to the imaging position. Bij een dergelijke uitvoeringsvorm kunnen zelfs meerdere bedieningsorganen 2 zijn verbonden met één beeldscherm 21 zodat bijvoorbeeld verschillende bedieners een andere bedieningsfunctie 20 kunnen laten uitvoeren. In such an embodiment, even a plurality of operating members 2 are connected to one display device 21, so that, for example, different operators can carry out a different operating function 20. Een dergelijke uitvoeringsvorm kan zeer geschikt zijn voor het persoonlijk beantwoorden van quiz-vragen die op het beeldscherm 21 worden getoond. Such an embodiment may be well suited for personal answering quiz questions that are displayed on the display screen 21. De bedieningsfunctie omvat in dit geval het bijhouden van de antwoorden van elke afzonderlijke bediener. The operation mode in this case, tracking the responses of each individual operator. Een bediener behoeft overigens geen persoon te zijn. An operator, moreover, need not be a person. Het bedieningsorgaan kan 25 ook worden opgenomen in bijvoorbeeld een apparaat waarmee bijvoorbeeld kan worden geselecteerd op grond van een positie waarop aanstoten van het bedieningsorgaan 2 plaatsvindt alsmede de kracht waarmee het aanstoten van een bedieningsorgaan 2 plaatsvindt. The operating member 25 can also be incorporated into, for example, a device that allows, for example, can be selected on the basis of a position at which striking of the operating member 2 takes place as well as the force with which the striking takes place of an operating member 2. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan met gelijke beginsnelheid geprojecteerde objecten die onderling 30 verschillende en onbekende massa's kunnen hebben. Here, for instance one can think of having equal initial velocity projected objects that can have mutually different and unknown 30 masses. De posities waarop de 14 objecten het bedieningsorgaan 2 aanstoten kan een massaverdeling van de objecten opleveren. The positions at which the objects 14, the operating member 2 jogging can yield a mass distribution of the objects. Zoals aangegeven kan het bedieningsorgaan 2 transparant worden uitgevoerd, maar het bedieningsorgaan 2 kan ook ondoorzichtig zijn uitgevoerd. As indicated, the actuator 2 can be of transparent design, but the operating member 2 may also be of opaque. In dat geval kan het bedieningsorgaan op 5 diverse posities zijn voorzien van tekens of kleuren die aangeven welke bedieningsfunctie wordt uitgevoerd bij op een bepaalde positie aanstoten van het bedieningsorgaan 2. Het bedieningsorgaan 2 kan zijn opgenomen in eenvoudig bedienbaar speelgoed, maar ook in een schietschijf, of bijvoorbeeld in een afstandsbediening. In that case the operating element at 5 different positions are provided with marks or colors that indicate which operation mode is performed at a certain position striking the operating member 2. The operating member 2 may be included in easy to operate toys, but also in a target, or, for example in a remote control. Het aantal vervormingsopnemers 10 kan eenvoudig worden uitgebreid. The number 10 deformation can be easily expanded. Hiermee kan een groter aantal onderling verschillende posities waarop het aanstoten plaats kan vinden van elkaar worden onderscheiden. This allows a greater number of mutually different positions at which the striking can take place are distinguished from each other. Op deze wijze kan ook een groter aantal verschillende bedieningsfuncties worden uitgevoerd. In this way it may also be performed a larger number of different operation modes. De gegenereerde signalen die corresponderen met de afzonderlijke posities kunnen vooraf 15 proefondervindelijk worden vastgesteld zodat de verwerkingsmiddelen bij herkenning van de gegenereerde elektrische signalen het bedieningssignaal zullen afgeven. The generated signals corresponding to the individual positions can be determined experimentally in advance 15 so that the processing means upon recognition of the generated electrical signals will emit the control signal. Het is ook mogelijk dat de gegenereerde elektrische signalen worden berekend op basis van bijvoorbeeld een eindige elementen methode waarmee het vervormingsgedrag van de vervormingsopnemers kan worden 20 bepaald. It is also possible that the generated electrical signals are calculated on the basis of, for example, a finite element method, which can be determined 20, the deformation behavior of the deformation absorbers. De vervormingsopnemers kunnen op het bedieningsorgaan 2 zijn aangebracht maar ook in het bedieningsorgaan 2 zijn opgenomen. The deformation absorbers 2 can be arranged on the control device but also have been included in the operating member 2.

Alhoewel de vervormingsopnemers bij voorkeur een piëzo elektrisch polymeer omvatten sluit de uitvinding het gebruik van een rekstrookje als vervormingsopnemer niet uit. Although the deformation sensors preferably include a piezo electric polymer closes the invention, the use of a strain gauge as a deformation sensor does not matter. Bij het met het bedieniningsorgaan 2 25 meevervormen van een rekstrookje verandert de weerstand van het rekstrookje als gevolg waarvan een al aanwezig elektrisch signaal verandert. When the bedieniningsorgaan 2 25 co-formation of a strain gauge changes the resistance of the strain gauge as a result of which changes an already present electrical signal. Onder het genereren van een elektrisch signaal wordt in dit verband dan ook verstaan het veranderen van een elektrisch signaal dat al aanwezig is voordat het rekstrookje wordt vervormd. Under the generation of an electric signal is, in this context, therefore, means the change of an electrical signal that is already present before the strain gauge is deformed. De 30 verwerkingsmiddelen kunnen, zoals getoond in de voorbeelden, zeer 15 eenvoudig maar ook zeer gecompliceerd (niet getoond) worden uitgevoerd. The processing means 30 can, as shown in the examples, 15 very simple but also very complicated (not shown) are performed. Zo kunnen de verwerkingsmiddelen zijn ingericht om minieme verschillen tussen elektrische signalen te onderscheiden zodat met een minimum aan vervormingsopnemers 5 de positie kan worden bepaald waarop het 5 aanstoten van het bedieningsorgaan 2 plaatsvindt. Thus, the processing means may be adapted to distinguish minor differences between the electrical signals so that the position can be determined with a minimum of deformation sensors 5 on which the fifth striking of the operating element takes place 2.

Het bedieningsorgaan behoeft overigens niet vlak te zijn. The operating member, moreover, need not be flat. Gekromde en gebogen vlakken zijn, zolang een vervorming mogelijk is, eveneens toelaatbaar. Curved surfaces are curved and, as long as a deformation is possible, are also permissible. Het bedieningsorgaan 2 kan zoals aangegeven zelfs worden uitgevoerd als een behuizing van een apparaat. The operating member 2 may as shown be carried out even when a housing of a device. Een dergelijk apparaat kan 10 geheel waterdicht worden uitgevoerd en toepassingen in waterige omgevingen of zelfs onder water zijn dan ook te voorzien. Such an apparatus 10 can be performed entirely waterproof and applications in aqueous environments or even under water, are therefore provided.

Dergelijke varianten worden elk geacht binnen het kader van de uitvinding te vallen. Such variants are each understood to fall within the scope of the invention.

Claims (18)

1. Een bedieningssysteem omvattende een bedieningsorgaan dat is ingericht om met behulp van het op een positie aanstoten van het bedieningsorgaan een bedieningssignaal af te geven, waarbij het bedieningssignaal op een vooraf bepaalde wijze correspondeert aan de 5 positie waarop het aanstoten plaatsvindt, met het kenmerk, dat het bedieningsorgaan is ingericht om te vervormen onder invloed van het aanstoten van het bedieningsorgaan, waarbij het bedieningsorgaan is voorzien van ten minste twee ruimtelijk en elektrisch van elkaar gescheiden vervormingsopnemers die elk zijn ingericht om mee te vervormen tijdens 10 het vervormen van het bedieningsorgaan, waarbij elke vervormingsopnemer voorts in ingericht om tijdens het meevervormen een elektrisch signaal te genereren dat afhankelijk is van een vervormingsgedrag van de vervormingsopnemer, waarbij het systeem verwerkingsmiddelen omvat voor het in combinatie verwerken van de door de vervormingsopnemers 15 gegenereerde elektrische signalen ter 1. A control system comprising an operating element which is arranged to dispense with the aid of the at a position striking of the operating element a control signal, wherein the operating signal corresponds to a predetermined manner at the 5 position at which the striking takes place, characterized in that the operating member is arranged to deform under the influence of the striking of the operating member, wherein the actuating member is provided with at least two spatially separated and electrically insulated from each other deformation sensors each being adapted to deform during 10, the deformation of the operating member, wherein Furthermore, in each deformation sensor arranged to generate an electrical signal during the co-form which is dependent on a deformation behavior of the deformation sensor, the system comprising processing means for processing in combination of the electrical signals generated by the deformation absorbers 15 in order to verkrijging van het bedieningssignaal. provide the control signal.
2. Bedieningssysteem volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het bedieningsorgaan is voorzien van tenminste drie vervormingsopnemers. 2. Adjustment system according to claim 1, characterized in that the actuating member is provided with at least three deformation absorbers.
3. Bedieningssysteem volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de vervormingsopnemer nabij onderling verschillende einden 20 van het bedieningsorgaan zijn gelegen. 3. An operating system according to one of the preceding claims, characterized in that the deformation absorber near mutually different ends 20 of the operating member are located.
4. Bedieningssysteem volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat ten minste een van de vervormingsopnemers als een film is uitgevoerd. 4. Operating system according to any one of the preceding claims, characterized in that it is carried out at least one of the deformation as a film.
5. Bedieningssyteem volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de 25 vervormingsopnemer is voorzien van geleidende lagen die aan elke zijde van de film zijn aangebracht. 5. Operating system according to claim 4, characterized in that the deformation sensor 25 is provided with conductive layers which are provided on each side of the film.
6. Bedieningssysteem volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat ten minste een van de vervormingsopnemers met behulp van een lijm met een oppervlak van het bedieningsorgaan is verbonden. 6. An operating system according to any one of the preceding claims, characterized in that it is connected to at least one of the deformation absorbers by means of an adhesive to a surface of the operating member.
7. Bedieningssysteem volgens een der voorgaande conclusies, met het 5 kenmerk dat ten minste een van de vervormingsopnemers in het bedieningsorgaan is opgenomen. 7. An operating system according to one of the preceding claims, 5 characterized in that it is included at least one of the deformation absorbers in the operating member.
8. Bedieningssysteem volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat ten minste een van de vervormingsopnemer een piëzo elektrisch polymeer omvat. 8. An operating system according to any one of the preceding claims, characterized in that a piezo electric polymer, at least one of the deformation sensor comprises.
9. Bedieningssysteem volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat het piëzo elektrisch polymeer polyvinylideenfluoride omvat. 9. An operating system according to claim 8, characterized in that it comprises the piezoelectric polymer is polyvinylidene fluoride.
10. Bedieningssysteem volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het bedieningsorgaan een organische of anorganische glassoort omvat. 10. An operating system according to one of the preceding claims, characterized in that the operating member comprises an organic or inorganic glass type.
11. Bedieningssysteem volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het systeem een beeldscherm omvat, waarbij het beeldscherm is ingericht om ten minste een bedieningsfunctie weer te geven, waarbij de tenminste ene bedieningsfunctie uitvoerbaar is door middel van het selectief aanstoten van het bedieningsorgaan. 11. An operating system according to one of the preceding claims, characterized in that the system comprises a display, wherein the display is adapted to display at least one operating function, where the executable at least one operating function by means of the selective striking of the operating element .
12. Bedieningssysteem volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat het bedieningsorgaan en een door het beeldscherm getoonde afbeelding gelijkvormig zijn uitgevoerd, waarbij de ten minste ene bedieningsfunctie op een afbeeldingspositie uitvoerbaar is door het bedieningsorgaan aan te stoten op een positie die correspondeert met de afbeeldingspositie. 12. An operating system according to claim 11, characterized in that the actuating member and a are carried out similar image shown by the display, wherein the at least one operating function on an image position is executable to push on to the operating member at a position corresponding to the imaging position .
13. Bedieningssysteem volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, het bedieningsorgaan transparant is. 13. An operating system according to any one of the preceding claims, wherein the operating member is transparent.
14. Bedieningssysteem volgens conclusies 11-13, met het kenmerk, dat het bedieningsorgaan zodanig voor het beeldscherm is aangebracht dat ten minste één van de in een afbeelding getoonde bedieningsfuncties 30 uitvoerbaar is door het bedieningsorgaan op de afbeelding aan te stoten op een positie waarachter de betreffende bedieningsfunctie door het beeldscherm wordt getoond. 14. An operating system according to claims 11-13, characterized in that the operating element in such a way in front of the display screen is provided that at least one of said executable control functions shown in Figure 30 by the operating member to push in on the image at a position behind which the corresponding operating function is displayed by the display.
15. Bedieningssysteem volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat ten minste een van de vervormingsopnemers transparant is 5 uitgevoerd. 15. An operating system according to one of the preceding claims, characterized in that at least one of the deformation absorbers is transparent 5 is performed.
16. Bedieningssysteem volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het bedieningsorgaan ten minste een deel van een behuizing omvat. 16. An operating system according to any one of the preceding claims, characterized in that the control member comprises at least a part of a housing.
17. Bedieningssysteem volgens conclusies 16, met het kenmerk, dat de 10 het deel van de behuizing met behulp van spuitgieten is vervaardigd. 17. An operating system according to claim 16, characterized in that the 10 is made, the part of the housing by means of injection molding.
18. Een bedieningsorgaan ten gebruike in een bedieningssysteem volgens een der voorgaande conclusies. 18. An actuator for use in a control system according to any one of the preceding claims.
NL1019294A 2001-11-05 2001-11-05 A control system with which an actuating function is executable by the striking of an actuating member. NL1019294C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1019294A NL1019294C2 (en) 2001-11-05 2001-11-05 A control system with which an actuating function is executable by the striking of an actuating member.
NL1019294 2001-11-05

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1019294A NL1019294C2 (en) 2001-11-05 2001-11-05 A control system with which an actuating function is executable by the striking of an actuating member.
PCT/NL2002/000700 WO2003041005A1 (en) 2001-11-05 2002-11-04 Touch panel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1019294C2 true NL1019294C2 (en) 2003-05-07

Family

ID=19774254

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1019294A NL1019294C2 (en) 2001-11-05 2001-11-05 A control system with which an actuating function is executable by the striking of an actuating member.

Country Status (2)

Country Link
NL (1) NL1019294C2 (en)
WO (1) WO2003041005A1 (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3854112A (en) * 1972-12-19 1974-12-10 Int Standard Electric Corp Piezoresistive glass stress transducer
US4511760A (en) * 1983-05-23 1985-04-16 International Business Machines Corporation Force sensing data input device responding to the release of pressure force
US4675569A (en) * 1986-08-04 1987-06-23 International Business Machines Corporation Touch screen mounting assembly
WO1992013328A1 (en) * 1991-01-17 1992-08-06 Rgb Dynamics Capacitive touch screen
EP0503148A1 (en) * 1991-01-14 1992-09-16 International Business Machines Corporation Tablet digitalizer with untethered stylus
GB2343811A (en) * 1998-11-13 2000-05-17 Nec Corp Transparent piezoelectric speaker in a display device

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3854112A (en) * 1972-12-19 1974-12-10 Int Standard Electric Corp Piezoresistive glass stress transducer
US4511760A (en) * 1983-05-23 1985-04-16 International Business Machines Corporation Force sensing data input device responding to the release of pressure force
US4675569A (en) * 1986-08-04 1987-06-23 International Business Machines Corporation Touch screen mounting assembly
EP0503148A1 (en) * 1991-01-14 1992-09-16 International Business Machines Corporation Tablet digitalizer with untethered stylus
WO1992013328A1 (en) * 1991-01-17 1992-08-06 Rgb Dynamics Capacitive touch screen
GB2343811A (en) * 1998-11-13 2000-05-17 Nec Corp Transparent piezoelectric speaker in a display device

Also Published As

Publication number Publication date
WO2003041005A1 (en) 2003-05-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hillis A high-resolution imaging touch sensor
US5429006A (en) Semiconductor matrix type sensor for very small surface pressure distribution
US20110260990A1 (en) System integration of tactile feedback and touchscreen controller for near-zero latency haptics playout
US20110261021A1 (en) Transparent composite piezoelectric combined touch sensor and haptic actuator
WO2011125408A1 (en) Touch panel and input/output device provided with the touch panel
US3940637A (en) Polymeric piezoelectric key actuated device
US20010050677A1 (en) Piezoelectric data entry devices
US8174372B2 (en) Providing haptic feedback on a touch surface
EP2037349A2 (en) Input apparatus
US4964302A (en) Tactile sensor
US5209126A (en) Force sensor
US20080083314A1 (en) Key actuating apparatus and key actuation control system
US20140139436A1 (en) EMP Actuators for Deformable Surface and Keyboard Application
US20030231170A1 (en) Digitizing tablet
US20070146334A1 (en) Input device, information processing device, remote control device, and input device control method
US4394773A (en) Fingerprint sensor
US20140191973A1 (en) Thin profile user interface device and method providing localized haptic response
US4491760A (en) Force sensing polymer piezoelectric transducer array
US20040237669A1 (en) Method and apparatus to record and reproduce tactile sensations
US20090243997A1 (en) Systems and Methods For Resonance Detection
US20100182263A1 (en) Touchpad assembly with tactile feedback
US6747579B1 (en) Variable whistle pitch control for model train layouts
US20120050230A1 (en) Touch Sensitive Device
US20030234291A1 (en) Re-configurable trigger assembly
US20110102355A1 (en) Input apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20060601