NL1017900C2 - Telecommunications network as well as a method and software for managing the flow of information therein. - Google Patents

Telecommunications network as well as a method and software for managing the flow of information therein.

Info

Publication number
NL1017900C2
NL1017900C2 NL1017900A NL1017900A NL1017900C2 NL 1017900 C2 NL1017900 C2 NL 1017900C2 NL 1017900 A NL1017900 A NL 1017900A NL 1017900 A NL1017900 A NL 1017900A NL 1017900 C2 NL1017900 C2 NL 1017900C2
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
information
telecommunication
user
characterized
means
Prior art date
Application number
NL1017900A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Alexander Maurits Hilsum
Danny Marcel Pronk
Original Assignee
Alexander Maurits Hilsum
Danny Marcel Pronk
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q30/00Commerce, e.g. shopping or e-commerce
  • G06Q30/02Marketing, e.g. market research and analysis, surveying, promotions, advertising, buyer profiling, customer management or rewards; Price estimation or determination
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L29/00Arrangements, apparatus, circuits or systems, not covered by a single one of groups H04L1/00 - H04L27/00 contains provisionally no documents
  • H04L29/02Communication control; Communication processing contains provisionally no documents
  • H04L29/06Communication control; Communication processing contains provisionally no documents characterised by a protocol
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L67/00Network-specific arrangements or communication protocols supporting networked applications
  • H04L67/30Network-specific arrangements or communication protocols supporting networked applications involving profiles
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L67/00Network-specific arrangements or communication protocols supporting networked applications
  • H04L67/20Network-specific arrangements or communication protocols supporting networked applications involving third party service providers
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L67/00Network-specific arrangements or communication protocols supporting networked applications
  • H04L67/30Network-specific arrangements or communication protocols supporting networked applications involving profiles
  • H04L67/306User profiles
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L69/00Application independent communication protocol aspects or techniques in packet data networks
  • H04L69/30Definitions, standards or architectural aspects of layered protocol stacks
  • H04L69/32High level architectural aspects of 7-layer open systems interconnection [OSI] type protocol stacks
  • H04L69/322Aspects of intra-layer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions
  • H04L69/329Aspects of intra-layer communication protocols among peer entities or protocol data unit [PDU] definitions in the application layer, i.e. layer seven

Abstract

The telecommunication network comprises a number of at least temporarily connected telecommunication apparatus for offering and receiving data, the apparatus in both cases being connected to users. Control devices are incorporated for a data flow from at least one of the first telecommunication apparatus to at least one of the second telecommunication apparatus. The control devices comprise an at least temporarily data server connected with the network. The first telecommunication apparatus is in the position to send to the data server data intended for the first telecommunication apparatus. The data server has selection devices which on the basis of predetermined section rules allocates specifically at least a part of the offered data for at least one of the users of the first telecommunication apparatus. The second telecommunication apparatus is thus in a position to receive the allocated data for the user from the data server.

Description

Telecommunicatienetwerk alsmede een werkwijze en software voor het beheren van informatiestromen daarin. Telecommunications network as well as a method and software for managing the flow of information therein.

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een telecommunicatienetwerk 5 omvattende een aantal althans tijdelijk daarin aangesloten eerste telecommunicatiemiddelen met eerste gebruikers voor het aanbieden van informatie alsmede een aantal althans tijdelijk daarin aangesloten tweede telecommunicatiemiddelen met tweede gebruikers voor het ontvangen van informatie en omvattende beheermiddelen voor het beheren van een informatiestroom van ten minste 10 één van de eerste telecommunicatiemiddelen naar ten minste één van de tweede telecommunicatiemiddelen. The present invention relates to a telecommunication network 5 comprising a number of, at least temporarily, the connected first telecommunication means with first users for the provision of information as well as a number of, at least temporarily second telecommunication means connected therein with the second user for receiving information, and including management means for managing a data stream of at least 10 one of the first telecommunication means to at least one of the second telecommunication.

Een dergelijk telecommunicatienetwerk is bijvoorbeeld het Internet. Such a telecommunication network is for example the Internet. Aan dit wereldomvattend computernetwerk zijn talloze werkstations al of niet permanent 15 verbonden, waarmee gebruikers informatie kunnen vergaren. This global computer network are numerous workstations or otherwise permanently attached 15 enables users to gather information. Daarnaast biedt een aantal gebruikers via het Internet informatie aan vanaf daartoe opgezette web-servers en dergelijke en in de vorm van Internetpagina's en al of niet gerichte elektronische berichten, zogenaamde email. In addition, a number of users via the Internet information to do so stuffed from web servers and the like and in the form of Internet pages and whether or not targeted electronic messages, known as enamel.

20 Door het onmetelijke aanbod aan informatie op het Internet en de diversiteit en vaak anonimiteit van de afnemers daarvan is het van belang een goede afstemming daartussen te bereiken. 20 Due to the vast array of information on the Internet and the diversity and often anonymous customers it is to achieve a good balance between them is important. Enerzijds kunnen gebruikers met behulp van zogenaamde web-browsers Internetpagina's raadplegen om de daarin aangeboden informatie te vergaren. On the one hand allows users to consult the help of so-called Web browsers Web pages to gather the information contained therein. Het hangt hierbij echter van het initiatief en de vindbaarheid van de web-pagina af of de 25 betreffende web-pagina daadwerkelijk zal worden geraadpleegd. These, however, depends on the initiative and the accessibility of the web page or the 25 on web-page will be consulted effectively. Dit is niet anders bij het gebruik van zogenaamde portal's en search engines. This is no different when using so-called portal and search engines. Dit zijn specifieke Internetpagina's waar rechtstreekse koppelingen respectievelijk zoekmiddelen of een combinatie van beiden worden geboden om de gewenste Internetpagina's gemakkelijker te traceren. These are special Internet sites where direct links or search tools, or a combination of both are offered to trace the desired Web pages easier.

Om niet afhankelijk te zijn van het initiatief van de gebruiker en vindbaarheid van de eigen Internetpagina, beschikken veel aanbieders van informatie over uitgebreide en soms bijzonder geavanceerde relatiebeheersysternen met gegevens van geïnteresseerde 30 -2- gebruikers om deze actief te kunnen benaderen. In order not to depend on the initiative of the user and retrieval of the personal Internet page, have many information providers extensive and sometimes very sophisticated relatiebeheersysternen with data from 30 -2 interested users to access these assets. Hoe geavanceerd een dergelijk systeem echter ook is, het voorziet niet in een mogelijkheid om een daarin niet bekende maar wel geïnteresseerde gebruiker te benaderen. How advanced such a system, however, it does not provide an opportunity to approach an unknown but it interested user. Om dit te bereiken, wordt de toevlucht gezocht tot ongerichte email, waarbij alle gebruikers van het Internet of een grote groep daarvan 5 ongevraagd een email met commerciële informatie wordt gezonden. To achieve this, the refuge is sought to untargeted email, which all users of the Internet or a large group of these five unsolicited sent an email with commercial information. Dergelijke ongerichte, althans niet specifiek gerichte, email, aangeduid als spam, wordt door een groot aantal gebruikers evenwel vaak als ongewenst en zelfs irritant ervaren en om die reden niet zelden in emailprogramma's en zogenaamde firewalls geblokkeerd. Such untargeted, at least not specifically targeted, e-mail, known as spam, is however by many users often undesirable or even annoying experience, and for that reason often blocked in email programs and so-called firewalls. Een dergelijke gebruiker is vervolgens niet langer langs deze weg bereikbaar, ook niet voor 10 informatie die hem of haar wellicht wel zou kunnen interesseren. Such user is then no longer accessible in this way, not even for 10 information that he or she probably would be interested.

De hiervoor beschreven onvolmaakte afstemming tussen aangeboden informatie en gewenste informatie speelt niet alleen bij een mondiaal netwerk als het Internet, maar ook bij telecommunicatienetwerken van kleinere schaal zoals de velen Intranetten zoals 15 die inmiddels bestaan en nog worden opgezet alsmede in het algemeen bij WAN, MAN, LAN of andere netwerken waarin op diverse plaatsen informatie wordt aangeboden en op diverse plaatsen informatie wordt gezocht. The above-described imperfect alignment between information provided and required information not only plays in a global network like the Internet, but also in telecommunications networks of smaller scale, such as the many Intranets as 15 which already exist and are set up well overall in WAN, MAN , LAN or other networks where information is presented in several places and information is wanted in several places.

Met de onderhavige uitvinding wordt onder meer beoogd te voorzien in een 20 telecommunicatienetwerk van de in de aanhef genoemde soort met reguleringsmiddelen voor het reguleren van een informatiestroom die aan de hiervoor beschreven onvolmaakte afstemming tussen vraag en aanbod van informatie tegemoet komen. With the present invention has inter alia for its object to provide a telecommunications network 20 of the type comprising regulating means mentioned in the preamble for regulating a flow of information which will satisfy the above-described imperfect matching between demand and supply of information.

Om het beoogde doel te bereiken heeft een telecommunicatienetwerk van de in de 25 aanhef genoemde soort volgens de uitvinding als kenmerk dat de beheermiddelen een althans tijdelijk met het netwerk verbonden informatieserver omvatten, dat de eerste telecommunicatiemiddelen in staat zijn om voor althans één van de gebruikers van de eerste telecommunicatiemiddelen bestemde informatie aan de informatieserver te verzenden, dat informatieserver is voorzien van selectiemiddelen om op basis van 30 vooraf bepaalde selectieregels althans een deel van de aangeboden informatie voor ten minste één van de gebruikers van de eerste telecommunicatiemiddelen specifiek te -3- alloceren en dat de tweede telecommunicatiemiddelen in staat zijn om de aldus voor de gebruiker daarvan gealloceerde informatie van de informatieserver te ontvangen. In order to achieve the stated objective a telecommunications network of the type according to the invention referred to in the 25 preamble has the feature that the control means comprise an at least temporarily connected to information server to the network, that the first telecommunication means are able to provide for at least one of the users of the first telecommunication means of information destined to be transmitted to the information server, that the information server is equipped with selection means on the basis of 30 predetermined selection rules, at least a part of the presented information for at least one of the users of the first telecommunication means to specifically -3- allocate and in that the second telecommunication means is in a position to receive the thus-allocated for the user of this information from the information server.

De informatieserver die conform de uitvinding als afzonderlijke functionele eenheid in 5 het telecommunicatienetwerk is opgenomen, voorziet daarbij in de gewenste afstemming van aangeboden en gevraagde informatie. The information server in accordance with the invention as a separate functional unit in the telecommunication network 5 is recorded, thereby provides the desired alignment of the offered and requested information. In bepaalde informatie geïnteresseerde gebruikers kunnen zich aanmelden bij de informatieserver, waarbij voor die gebruiker een set selectieregels wordt aangelegd. In certain information interested users can log on to the information server, a set of selection rules applied to that user. Deze selectieregels omvatten bijvoorbeeld te accepteren adressen waar het gaat om de herkomst van de informatie en 10 door de gebruiker gewenste onderwerpen als het gaat om de inhoud daarvan. The selection rules provide for addresses to accept when it comes to the origin of the information required and 10 subjects by the user when it comes to the content. Aldus wordt per gebruiker een persoonlijk profiel aangelegd dat de gebruiker naderhand te allen tijde kan (laten) veranderen, aanvullen of beperken. Thus, a user created a personal profile that the user subsequently may at any time change (to), add to or diminish. Ook de aanbieders van informatie melden zich aan bij de informatieserver en zijn vervolgens voortaan in staat om via de informatieserver informatie te verspreiden. Also report the information providers themselves with the information server and then are now able to disseminate information via the information server. Al naar gelang de inhoud en 15 herkomst wordt de aldus via de informatieserver aangeboden informatie al of niet voor een geregistreerde gebruiker gealloceerd. Depending on the content and origin 15 is thus whether or not allocated for a registered user information provided by the information server. De gebruiker blijft aldus gevrijwaard van ongewenste informatie, doch kan anderzijds voor de aanbieder anoniem blijven. The user thus remains free of unwanted information, but on the other hand can remain anonymous to the provider. Dit laatste heeft als voordeel dat de aanbieder niet langer zelf een relatiebeheersysteem behoeft aan te houden een ook gebruikers bereikt die hij op voorhand en eventueel ook 20 naderhand niet kent en anderzijds dat de afnemer van informatie ook voor hem als relevant aangegeven informatie ontvangt uit bronnen die vooraf niet aan hem bekend waren en waarvoor hij op zichzelf anoniem kan blijven doch gevrijwaard blijft van in het profiel als ongewenst aangegeven informatie. The latter has the advantage that the provider no longer itself need a CRM system to maintain an even users reached he does not know in advance and possibly 20 afterwards and also the recipient of information will also receive him as relevant given information from sources previously were not known to him and which he can remain anonymous in itself but remains free of the profile as indicated unwanted information. Aldus vindt een belangrijk verbeterde afstemming plaats tussen aanbieders en afnemers van informatie binnen het 25 telecommunicatienetwerk. Thus find a substantially improved coordination between providers and consumers of information within the telecommunications network 25.

In een bijzondere uitvoeringsvorm heeft het telecommunicatienetwerk volgens de uitvinding als kenmerk dat de selectieregels criteria omvatten ten aanzien van de herkomst, inhoud en aard van de informatie op basis waarvan bepaalde informatie al of 30 niet specifiek wordt gealloceerd en dat de door de eerste telecommunicatiemiddelen verzonden informatie is voorzien van een aanduiding van de herkomst en aard daarvan. In a particular embodiment, the telecommunication network according to the invention is characterized in that the selection rules criteria include, with respect to the origin, content and nature of the information on the basis of which specific information may or 30 is not specifically allocated and that the information transmitted by the first telecommunication means is provided with an indication of the origin and nature thereof.

-4- -4-

In dit geval kan ieder gebruiker die informatie wenst af te vergaren op basis van aard of herkomst van informatie aangegeven welke door hem wel en niet wordt gewenst. In this case, each user who wishes to gather information on the basis of off nature or origin of information is indicated which is and is not desired by him. Op basis van de aanduiding van de aard en herkomst van de aangeboden informatie kan aldus een adequate selectie plaatsvinden. On the basis of the indication of the nature and origin of the offered information can thus be carried out as appropriate selection. Bij misbruik, bij voorbeeld in de vorm van een 5 misleidende aanduiding van de aard van aangeboden informatie, kan in de informatieserver de registratie van de verantwoordelijke gebruiker worden doorgehaald zodat deze niet langer conform de uitvinding zijn informatie kan verspreiden. When abuse, for example, be achieved in the form of a 5 misleading indication of the type of information provided in the information server, the registration of the responsible user so that it no longer according to the invention can disseminate its information. Een dergelijke actieve controle op de integriteit van verzonden informatie is een belangrijk voordeel van het telecommunicatienetwerk volgens de uitvinding. Such an active monitoring of the integrity of information transmitted is an important advantage of the telecommunications network according to the invention.

10 10

In een voorkeursuitvoeringsvorm heeft het telecommunicatienetwerk volgens de uitvinding als kenmerk dat een gebruiker van tweede telecommunicatiemiddelen in staat is om de daarmee geassocieerde selectieregels op de informatieserver op te stellen en/of aan te passen. In a preferred embodiment, the telecommunication network according to the invention has the feature that a user of the second telecommunication means is in a position to draw up the associated selection rules to the information server and / or to adjust. Doordat de grebruikers hierbij zelfstandig toegang hebben tot de eigen 15 profielen en deze naar wens kunnen inrichten, behoeft de informatieserver geen ander beheer en kan de gebruiker op ieder moment en zonder uitstel zijn profiel wijzigen. Because grebruikers hereby have access to independently organize their own 15 to the profiles and desired, the information server needs no other management and the user can at any time and without delay change its profile.

Op zichzelf kan reeds door middel van persoonlijke sets van eenvoudige selectieregels een adequate allocatie plaatsvinden van voor een individuele gebruiker gewenste 20 informatie. In itself can already through personal sets of simple selection rules place an adequate allocation for an individual user's desired information 20. Deze informatie kan daarbij bijvoorbeeld in chronologische volgorde worden gerangschikt in een overzicht dat aan de desbetreffende gebruiker wordt aangeboden. This information may for example be arranged in a list that is presented to the user in question in a chronological order. Een verdere uitvoeringsvorm van het telecommunicatienetwerk volgens de uitvinding is evenwel gekenmerkt doordat de selectieregels per aard, inhoud en herkomst van informatie tevens een daaraan toe te kennen prioriteit omvatten op basis 25 waarvan de informatieserver in staat is om een rangorde in de voor bepaalde eerste telecommunicatiemiddelen gealloceerde informatie aan te brengen. A further embodiment of the telecommunications network according to the invention is, however, characterized in that the selection lines per nature, content and origin of information also comprise a thereto to give priority on the basis 25 of which the information server is able to get a rank order in the allocated for certain first telecommunication to provide information. Hierbij is het bovendien mogelijk om iedere gebruiker een overzicht van voor hem gealloceerde informatie te verschaffen in een volgorde van een door hemzelf daaraan toe te kennen prioriteit. Here, it is also possible to provide each user an overview of the replacement allocated information in an order of a by assigning priority to it himself. Bovendien kan al of niet op basis van een toegekende prioriteit aan ieder 30 rubriek binnen het persoonlijke profiel een bepaalde actie van de informatieserver worden gekoppeld. Moreover, whether or not based on a priority assigned to each section 30 within the personal profile are linked to a specific action of the information server. Zo kan bijvoorbeeld bij dringende of belangrijke informatie een -5- actieve notificatie door de informatieserver worden uitgelokt, terwijl overige informatie louter ter kennisname in een overzicht wordt aangegeven. For example, in case of urgent or important information -5- an active notification to be triggered by the information server, while other information, for information only is displayed in an overview.

Een belangrijke voorkeursuitvoeringsvorm van het telecommunicatienetwerk volgens de 5 uitvinding is gekenmerkt doordat door de eerste telecommunicatiemiddelen aan de server aangeboden informatie is voorzien van header-informatie die via tweede telecommunicatiemiddelen afzonderlijk te raadplegen is. An important preferred embodiment of the telecommunications network according to the fifth invention is characterized in that by the first telecommunication to the server information offered is provided with header information which refer to separately over the second telecommunication means is. Doordat informatie aldus uit ten minste twee delen bestaat, te weten een betrekkelijk summiere header en een eventueel aanmerkelijk omvangrijkere body, en de header-informatie afzonderlijk te 10 raadplegen is, kan een gebruiker een overzicht van voor hem mogelijk relevante aangeboden informatie verkrijgen zonder de informatie zelf werkelijk te behoeven te vergaren. Because information thus consists of at least two parts, namely a relatively brief header and a possibly considerably more extensive body, and the header information is separately consulted to 10, a user can obtain a list of possible for him relevant information provided, without the information itself really need to gather. Dit bespaart kostbare bandbreedte in de verbinding met de informatieserver, waardoor ook via verbindingen die gewoonlijk onvoldoende bandbreedte bieden om grote hoeveelheden informatie adequaat te transporteren een verbinding met de 15 informatieserver kan worden gelegd om een overzicht van de aangeboden informatie te verkrijgen. This will save valuable bandwidth in the connection with the information server, which also via connections which are usually do not offer sufficient bandwidth for large volumes of information is adequate to be transported can be established a connection with the information server 15 in order to obtain a summary of the offered information. Bovendien kan onbetrouwbare en mogelijk geïnfecteerde informatie aldus effectief worden geweerd. Moreover, unreliable and potentially infected information to be effectively excluded. Per informatiebron kan de gebruiker vervolgens beslissen om de betreffende informatie onmiddellijk of eventueel later te downloaden, dan wel deze althans voor hem permanent uit zijn persoonlijke lijst te verwijderen. For each source, the user can then decide immediately or possibly later download the relevant information, or to remove it at least for him permanently from his personal list. Hiertoe heeft een 20 verdere uitvoeringsvorm van het telecommunicatienetwerk volgens de uitvinding als kenmerk dat op basis van aan een gebruiker aangeboden header-informatie via de tweede telecommunicatiemiddelen een actie ten aanzien van door de informatieserver voor die gebruiker gealloceerde informatie uitvoerbaar is. To this end, a further embodiment 20 of the telecommunications network according to the invention has the feature that is executable on an action with respect to the information server to which user is allocated based on information provided to a user header information via the second telecommunication. De bedoelde actie kan bijvoorbeeld bestaan in het downloaden van de betreffende informatie, het verplaatsen 25 van de vermelding daarvan in het aangeboden overzicht of het permanent verwijderen van de vermelding uit het overzicht. The said action may consist in downloading the relevant information, moving 25 of its inclusion in the list provided or permanently remove the entry from the list.

In een verdere bijzondere uitvoeringsvorm is het telecommunicatienetwerk volgens de uitvinding gekenmerkt doordat de informatieserver in staat is om op basis van een 30 herkomst, inhoud of aard van de informatie een specifieke grafische aanduiding daaraan te koppelen en deze tezamen met de informatie aan de bestemde tweede -6- telecommunicatiemiddelen aan te bieden. In a further particular embodiment, the telecommunication network according to the invention is characterized in that the information server is able to associate a specific graphic display thereof on the basis of a 30 source, content, or nature of the information and this, together with the information to the designated second - 6- to offer telecommunication. De grafische aanduiding kan bijvoorbeeld een icoon omvatten dat bij voorkeur uniek is geassocieerd met de bedoelde aard of herkomst. The graphical indication may comprise, for example an icon which is preferably uniquely associated with the intended nature or origin. Door de koppeling van dit icoon aan de betreffende informatie en dit tezamen daarmee aan te bieden, ziet een gebruiker in één oogopslag de aard en herkomst van de 5 aangeboden informatie. Because of the coupling of this icon to the relevant information, and this together therewith to provide, a user can see at a glance the nature and origin of the 5 information provided. Het icoon kan behalve in een aangeboden overzicht tevens worden gebruikt in een actieve notificatie van de gebruiker omtrent voor hem relevante en inmiddels aangeboden informatie. The icon can save in a statement presented also be used in an active notification of the user regarding relevant to him and now offered information. Hoewel een dergelijke grafische aanduiding op zichzelf steeds kan worden meegezonden met de informatie zelf of met eventuele header-informatie, is een verdere voorkeursuitvoeringsvorm van het 10 telecommunicatienetwerk volgens de uitvinding als kenmerk dat de tweede telecommunicatiemiddelen in staat zijn om de grafische aanduiding lokaal op te slaan en toe te voegen aan van de informatieserver afgenomen informatie van de daarmee corresponderende herkomst of aard. Although such a graphical indication in itself can always be sent along with the information itself, or with any header information, it is a further preferred embodiment of the 10 telecommunications network according to the invention is characterized in that the second telecommunication means is in a position to store the graphic display locally and adding to the information server information collected from the corresponding origin or nature. Door deze lokale opslag wordt bandbreedte benodigd voor de overdracht van soms relatief omvangrijke grafisch voorstellingen 15 uitgespaard en lijdt de transmissietijd daar niet onder. Through this local storage bandwidth required for the transfer of some relatively large graphic representations 15 saved and suffering transmission time not among them.

Op zichzelf kan binnen het telecommunicatienetwerk volgens de uitvinding in beginsel ieder vorm van informatie worden uitgewisseld. By itself, can be exchanged, in principle, any form of information, according to the invention within the telecommunications network. In een verdere bijzondere uitvoeringsvorm is het telecommunicatienetwerk volgens de uitvinding evenwel 20 gekenmerkt doordat de aangeboden informatie informatie omvat uit een groep van emailberichten, de inhoud van internetpagina's en multimediabestanden. In a further particular embodiment, the telecommunication network 20, however, is characterized in that the provided information comprises information according to the present invention from a group of e-mail messages, the content of web pages and multimedia files.

Een verdere belangrijke voorkeursuitvoeringsvorm van het telecommunicatienetwerk volgens de uitvinding heeft als kenmerk dat de informatieserver in staat is om per 25 gebruiker van de eerste telecommunicatiemiddelen een registratie uit te voeren en op te slaan van alle daarvan afkomstige en aan gebruikers van tweede telecommunicatiemiddelen aangeboden en/of daadwerkelijk verzonden informatie. A further important preferred embodiment of the telecommunications network according to the invention is characterized in that the information server is able to perform a registration per 25 user of the first telecommunication means, and to store all the derived therefrom, and provided to users of the second telecommunication and / or actually transmitted information. Door aldus in beeld te brengen welke informatie daadwerkelijk wordt gealloceerd bij gebruikers, kan een tariefstelling worden opgezet die rekening houdt met de effectiviteit 30 van het telecommunicatienetwerk. By thus bringing into view what information is actually allocated to users, the tariffs can be set taking into account the effectiveness of the telecommunications network 30. Aanbieders van informatie worden aldus omgeslagen al naar gelang de mate waarin hun informatie daadwerkelijk aan een geïnteresseerde -7- gebruiker is aangeboden, zonder dat deze laatste bij de aanbieder bekend wordt gemaakt. Providers of information thus be apportioned according to the extent to which their information is actually presented to an interested -7- user without being announced this last with the provider. Hierdoor is toetreding tot het telecommunicatienetwerk voor alle partijen betrekkelijk laagdrempelig, wat bij zal dragen aan een adequate implementatie daarvan. This makes entry into the telecommunications network for all parties relatively easily accessible, which will contribute to proper implementation.

5 Behalve een min of meer passieve rol, kan van de informatieserver ook een actievere rol worden verlangd. 5 In addition to a more or less passive role, from the information server may also be required a more active role. Hiertoe heeft een verdere bijzondere uitvoeringsvorm van het telecommunicatienetwerk volgens de uitvinding als kenmerk dat de informatieserver in staat is om een vergelijking uit te voeren tussen actuele informatie die via eerste telecommunicatiemiddelen wordt aangeboden en ten aanzien daarvan lokaal opgeslagen 10 informatie en om bij een gesignaleerde discrepantie daartussen hiervan melding te maken. For this purpose a further particular embodiment of the telecommunications network according to the invention is characterized in that the information server is able to perform a comparison between current information which is offered via the first telecommunication means, and in respect thereof is stored locally 10 information and therebetween at a signaled discrepancy to report it. In dit geval wordt van de te bewaken informatie in, althans door de informatieserver een (spiegel)beeld opgeslagen en vervolgens periodiek een vergelijking uitgevoerd tussen de actuele inhoud van de relevante informatie en het daarvan opgeslagen beeld. In this case, the information to be monitored in any event, by the information server stores a (mirror) image, and then carried out a comparison periodically between the current contents of the relevant information thereof and the stored image. Bij een verschil tussen beiden worden de relevante gebruikers 15 daarvan op de hoogte gebracht. If a difference between both of them the relevant user 15 thereof are brought to the height.

Een verdere bijzondere uitvoeringsvorm van het telecommunicatienetwerk volgens de uitvinding heeft als kenmerk dat de tweede telecommunicatiemiddelen autonoom in staat zijn om op basis van een door een gebruiker daarvan opgegeven schema periodiek 20 de informatieserver te bevragen. A further particular embodiment of the telecommunications network according to the invention is characterized in that the second telecommunication means is autonomously able to query on the basis of a schedule specified by a user thereof, the information server 20 periodically. Bij deze uitvoeringsvorm behoeft een gebruiker van dergelijke tweede communicatiemiddelen niet zelf het initiatief te nemen om de informatieserver op nieuwe informatie te controleren. In this embodiment, requires a user of such a second communication means not have to take the initiative in order to check the information on the new server information. In plaats daarvan gebeurt dit autonoom. Instead, this is done autonomously. Als het gaat om informatie in de vorm van elektronische berichten, zogenaamde email, kan deze eventueel automatisch worden ontvangen en lokaal worden 25 opgeslagen. When it comes to information in the form of electronic messages, so-called e-mail, it may optionally be automatically received and locally store 25. Met name is het aldus mogelijk de ontvangst van informatie te plannen op momenten waarop de beschikbare bandbreedte in het netwerk het grootst is, bijvoorbeeld 's nachts, zonder dat de gebruiker zelf op dat moment actief behoeft te zijn. In particular, it is thus possible to plan the receipt of information at times when the available bandwidth on the network is greatest, such as at night, without the user having to be active themselves at that time. Op deze wijze kan een optimalere benutting van de beschikbare bandbreedte in het telecommunicatienetwerk volgens de uitvinding worden bereikt. In this way it can be achieved a more optimal utilization of the bandwidth available in the telecommunications network according to the invention.

30 -8- 30 -8

Een verdere bijzondere uitvoeringsvrom van het telecommunicatienetwerk volgens de uitvinding heeft als kenmerk dat de informatieserver in staat is om bij nieuwe voor specifieke gebruikers van tweede telecommunicatiemiddelen gealloceerde informatie daarvan een notificatie aan die gebruikers te zenden. A further particular embodiment vrom of the telecommunications network according to the invention is characterized in that the information server is able to send a notification to these users in new for specific users of the second telecommunication allocated information thereof. In deze uitvoeringsvorm neemt 5 althans tevens de informatieserver het initiatief om een gebruiker van tweede communicatiemiddelen op nieuwe door hem als relevant aangegeven informatie te wijzen. In this embodiment, at least 5, the information server also takes the initiative to identify a user of the second communication means to novel indicated by him as relevant information. Een dergelijke notificatie kan bijvoorbeeld de vorm hebben van een eventueel speciaal ingerichte pop-up box, zoals die in moderne operating systems gebruikelijk zijn om een gebruiker op urgente zaken te wijzen. Such notification can be in the form of any specially designed pop-up box, as customary in modern operating systems to alert a user on urgent matters.

10 10

De onderhavige uitvinding heeft tevens betrekking op een werkwijze voor het beheren van ten minste één informatiestroom in een telecommunicatienetwerk. The present invention also relates to a method for managing at least one information flow in a telecommunication network. Volgens de onderhavige heeft een dergelijk werkwijze als kenmerk dat een eerste groep van gebruikers van het netwerk, welke informatie wensen aan te bieden, wordt geregistreerd, 15 dat een tweede groep van gebruikers van het netwerk, welke informatie wensen te ontvangen, wordt geregistreerd, dat per gebruiker van de tweede groep een persoonlijk profiel wordt aangelegd met selectieregels ten aanzien van al of niet gewenste informatie, en dat door een gebruiker uit de eerste groep aangeboden informatie eerste wordt getoetst aan een profiel alvorens beschikbaar te worden gesteld voor een met het 20 profiel geassocieerde gebruiker uit de tweede groep. According to the present, such a method is characterized in that a first group of users of the network, which information would like to provide, is recorded, 15 in that a second group of users of the network, which information to be received request, is registered, in that for each user in the second group a personal profile is applied with selection rules in respect of whether or not desired information and that provided by a user from the first group of information first is tested against a profile before should be made available for one with the 20 profile associated user from the second group. Meer in het bijzonder heeft de werkwijze volgens de uitvinding daarenboven als kenmerk dat de selectieregels regels omvatten ten aanzien van de inhoud, aard en herkomst van de aangeboden informatie. More specifically, the method according to the invention as above characterized in that the selection rules comprise rules with regard to the content, the nature and origin of the offered information. Dankzij een dergelijke toetsing van aangeboden aan een voor een gebruiker uit de tweede groep aangelegd profiel kan enerzijds worden vermeden dat die gebruiker 25 ongewenste althans minder gewenste informatie toegespeeld krijgt, terwijl omgekeerd werkelijk alle gebruikers van het telecommunicatienetwerk kunnen worden bereikt die via hun profiel hun interesse in de betreffende soort van informatie hebben getoond, zonder zelf aan de aanbieder bekend te behoeven zijn. Thanks to such a review of offered to a for a user from the second group is applied profile can on the one hand to avoid that the user 25, unwanted or at least less desirable receives information-passing, while, conversely, which enable it to be reached to all users of the telecommunications network which their interest via their profile have shown in the relevant type of information, without himself having to be known to the seller. Aldus kan een optimale afstemming tussen aanbod en vraag van informatie worden bereikt, waarbij bovendien 30 toezicht mogelijk is voor wat betreft een integer gebruik van het telecommunicatienetwerk. Thus, an optimal match be achieved between supply and demand information, and moreover 30 supervision is possible regarding an integer using the telecommunications network.

-9- -9-

Om het beheer van het telecommunicatienetwerk zoveel mogelijk autonoom te laten plaatsvinden heeft een verdere uitvoeringsvorm van de werkwijze volgens de uitvinding als kenmerk dat een gebruiker uit de tweede groep in staat wordt gesteld zelf een persoonlijk profiel aan te leggen. In order to construct a personal profile to leave as much as possible the management of the telecommunications network autonomously take place, a further embodiment of the method according to the invention has the feature that one user from the second group is placed in a position themselves. Voor het aanleggen en vervolgens hanteren van een 5 persoonlijk profiel is aldus de tussenkomst van een systeembeheerder overbodig, terwijl een aldus door de gebruiker zelf aangelegd dan wel gewijzigd profiel ogenblikkelijk operationeel kan zijn. For the construction and then use a five personal profile thus the intervention of a redundant system, while a thus created by the user or modified profile can be immediately operational.

Behalve selectiecriteria kan een persoonlijk profiel tevens criteria omvatten ten aanzien 10 van de importantie of urgentie van gewenste informatie. Apart from selection a personal profile can also include criteria regarding 10 of the importance or urgency of required information. Hiertoe heeft een verdere uitvoeringsvorm van de werkwijze volgens de uitvinding als kenmerk dat binnen het profiel tevens een waardering en een prioriteit aan een herkomst of aard van informatie wordt toegekend. To this end, a further embodiment of the method according to the invention is characterized in that also within the profile rate and a priority is assigned to a source, or type of information.

15 De onderhavige uitvinding heeft voorts betrekking op software voor het uitvoeren van de hiervoor aangegeven werkwijze volgens de uitvinding en zal navolgend nader worden toegelicht aan de hand van een uitvoeringsvoorbeeld en een bijbehorende tekening. 15 The present invention further relates to software for performing the above specified method according to the invention and will in the following be explained in more detail with reference to an embodiment and an associated drawing. In de tekening toont: figuur 1 schematisch een uitvoeringsvoorbeeld van een telecommunicatienetwerk 20 volgens de uitvinding. In the drawing: figure 1 shows diagrammatically an embodiment of a telecommunications network 20 according to the present invention.

De tekening is overigens zuiver schematisch en niet op schaal getekend. The drawings are otherwise purely schematic and not drawn to scale. Met name zijn terwille van de duidelijkheid sommige dimensies sterk overdreven weergegeven. In particular, for the sake of clarity some dimensions are exaggerated strongly. Overeenkomstige delen zijn in de figuur zoveel mogelijk met eenzelfde verwijzingscijfer aangeduid. Corresponding parts are designated in the figure as far as possible with the same reference numeral.

25 25

Het telecommunicatienetwerk van figuur 1 omvat een deel van het Internet zoals dat inmiddels op mondiale schaal is geïmplementeerd en operationeel is. The telecommunication network of figure 1 comprises a portion of the Internet, such as has been implemented on a global scale and is operational. Een groot aantal gebruikers 10 beschikt daarbij over eerste communicatiemiddelen 11 die veelal permanent met het telecommunicatienetwerk zijn verbonden, maar desgewenst ook via 30 een tijdelijke verbinding in het netwerk kunnen zijn gekoppeld. A large number of users 10 thereby includes a first communication means 11, which are usually permanently connected to the telecommunication network, but, if desired, also through 30 may be combined with a temporary link in the network. Deze eerste communicatiemiddelen 11 omvatten hier een aantal web-servers 11 waarmee informatie -10- in de vorm van gewoonlijk HTML-pagina's 12 wordt aangeboden en beschikken in voorkomende gevallen over middelen om elektronisch berichten 13 (email) te verspreiden. The first communication means 11 comprise a number of web servers for 11 -10- which information is presented in the form of usually HTML pages 12 and include where appropriate the means to distribute electronic messages 13 (e). De opzet en inrichting van dergelijke servers wordt voor een gemiddelde vakman genoegzaam bekend verondersteld en daarom hier niet nader beschreven. The structure and arrangement of such servers is assumed to sufficiently known to a person skilled in the art and therefore not described in detail here.

5 5

Het telecommunicatienetwerk van figuur 1 omvat daarnaast een groep van tweede communicatiemiddelen 21 in de vorm van werkstations waarmee een groep van tweede gebruikers 20 informatie vanuit het netwerk beogen te vergaren. The telecommunication network of Figure 1 additionally includes a group of second communication means 21 in the form of workstations with which a group of second users 20 are intended to gather information from the network. Dergelijke informatie kan daarbij rechtstreeks van een beschikbare web-server 11 worden gehaald door met 10 een geschikte web-browser de aangeboden informatie 12 te raadplegen, dan wel rechtstreeks door de eerste communicatiemiddelen 11 worden aangeboden door gericht of ongericht emailberichten 13 naar de tweede communicatiemiddelen 21 te zenden. Such information can thereby be extracted directly from an available web-server 11 by referring to the presented information 12, 10, a suitable web browser, or directly by the first communication means 11 are provided by targeted or untargeted e-mail messages 13 to the second communication means 21 to send. Dergelijke uitwisseling van informatie vindt op grote schaal plaats maar kent ook zijn bezwaren. Such exchange of information, on a large scale but also has its drawbacks. Zo is het maar de vraag of een gebruiker 20 in de onmetelijke hoeveelheid 15 internetpagina's in staat is om zelfstandig de door de eerste communicatiemiddelen aangeboden informatie 12 te vinden. Thus, it is questionable whether a user 20 in the vast amount of Internet pages 15 is able to independently locate the information 12 provided by the first communication means. En omgekeerd vereist een gerichte verzending van elektronische berichten een uitgebreid en nauwkeurig bestand aan de zijde van de eerste communicatiemiddelen 11 met daarin de emailadressen van de gebruikers 20 voor wie de informatie bestemd is. And conversely, a targeted transmission of electronic messages requires an extensive and accurate file on the side of the first communication means 11 containing the email addresses of the users 20 to whom the information is intended. Onvermijdelijk is een dergelijk bestand onvolledig in zin dat 20 nimmer alle gebruikers 20 die mogelijk geïnteresseerd zijn daarin voor zullen komen. Inevitably, such a file is incomplete in sense that 20 never all users 20 that are interested will come to it. Ongerichte email leidt daarentegen tot een wildgroei aan berichtenverkeer die onvermijdelijk ook bij niet geïnteresseerde gebruikers terecht komt en daar irritatie opwekt. Undirected email would lead to a proliferation of message traffic which inevitably also does not reach interested users and it generates irritation.

25 Voor het beheer van de informatiestromen in het telecommunicatienetwerk voorziet de uitvinding in dit voorbeeld in een informatieserver 30 die in dit voorbeeld permanent in het netwerk is gekoppeld. 25 For the management of the flows of information in the telecommunications network, the invention provides in this example, an information server 30, which are permanently in this example is coupled into the network. De informatieserver 32 is gekoppeld aan een eigen webinterface 31 door middel waarvan rechtstreekse communicatie met gebruikers 10,20 mogelijk is. The information server 32 is linked to its own Web interface 31, by means of which direct communication is possible with user 10,20. Om via de informatieserver 30 informatie te kunnen verspreiden, dient een 30 gebruiker 11 zich allereerste te registreren. To disseminate information through the information server 30, a 30 user 11 must first register. Dit kan via de web-server 31 geheel autonoom, maar desgewenst ook via een systeembeheerder. This can be done via the web server 31 completely autonomous, but if desired, also by means of a system administrator. Hierbij worden gegevens -11- van een gebruiker 11 vastgelegd en aan hem de mogelijkheid geboden een persoonlijke grafische aanduiding in de vorm van een icoon met de van hem afkomstige informatie te koppelen. Here, data is -11- a user's 11 recorded, and to it the possibility to link a personal graphical indication in the form of an icon with the information coming from him. In plaats van informatie gericht of ongericht rechtstreeks aan de gebruikers 20 de verzenden, wordt deze informatie nu voortaan aan de informatieserver aangeboden 5 30. Dit geschiedt via een zogenaamde firewall 32 ter bescherming van de informatieserver en de tweede groep gebruikers 20 die in staat worden gesteld informatie te vergaren die via de informatieserver 30 wordt aangeboden. Instead of information is focused or unfocused directly to the users 20 to the ship, this information is now on to the information server offered 5 30. This is effected by means of a so-called firewall 32 in order to protect the information server, and the second group of users 20 that are placed in a position to gather information provided by the information server 30.

Ook de gebruikers 20 uit de tweede groep registreren zich via de web-interface 31 bij de 10 informatieserver. The user 20 of the second group register via the web interface 31 to the information server 10. Daarbij leggen zij voor zichzelf een persoonlijk profiel 22 aan waarin een set selectieregels is opgenomen ten aanzien van de aard, inhoud en herkomst van informatie die wordt gewenst cq niet wordt gewenst. In addition, they present themselves for a personal profile 22 on which a set of selection rules is given as to the nature, content and origin information that is desired, or is not desired. Dit profiel 22 wordt voor de gebruiker 20 opgeslagen en kan te allen tijde naderhand worden gewijzigd, aangevuld of beperkt. This profile 22 is for the user 20 stored and can at any time be subsequently changed, supplemented or limited. Dergelijke aanpassingen kunne door de gebruiker 20 zelf via de web-interface 15 31 van de informatieserver worden uitgevoerd. Such adjustments sex by the user 20 are performed via the web interface 15, 31 of the information server. Behalve selectiecriteria omvat het profiel ook een prioriteitenstelling en urgentie voor als zodanig gekozen vormen van informatie op grond waarvan een rangorde kan worden bepaald. In addition to selection criteria comprises the profile is also a prioritization and urgency for selected as such form of information, on the basis of which an order of priority can be determined.

Indien informatie wordt aangeboden toetst de informatieserver 30 deze aan de 20 individuele profielen 22 van de gebruikers om de informatie vervolgens al of niet voor een gebruiker te alloceren. If information is offered to key in the information server 30, this at the 20 individual sections 22 of the user in order to allocate the information then, whether or not in front of a user. De informatie wordt daarbij bij voorkeur verspreid in een vorm met relatief beknopte header-informatie omtrent de herkomst, aard en inhoud van de informatie gevolgd door de eigenlijke informatie zelf. The information is preferably distributed in a form having relatively short header information about the origin, nature and content of the information, followed by the actual information itself. Deze headers worden door de informatieserver 30 voor de geselecteerde gebruiker 20 in een wachtrij geplaatst van 25 waaruit ze door de gebruikers 20 kunnen worden geraadpleegd. These headers are placed in a queue by the information server 30 for the selected user 20 of 25, from which they can be consulted by the user 20. Daarbij wordt tevens het ten aanzien van de aard, inhoud of herkomst van de betreffende informatie geregistreerde icoon getoond opdat de gebruiker deze in één oogopslag kan herkennen. In addition, it will also be shown in respect of the nature, content and origin information of the respective registered icon so that the user can recognize at a glance. Om netwerkverkeer uit te sparen worden deze iconen op de tweede telecommunicatiemiddelen opgeslagen zodra daarmee geassocieerde informatie voor het 30 eerst wordt ontvangen. To save network traffic, these icons stored on the second telecommunication once associated information for the 30 is first received. Vervolgens vindt slechts lokaal een koppeling van het icoon aan de betreffende informatie plaats om de gecombineerde weergave voor de gebruiker 20 -12- mogelijk te maken. Then, only locally available for a coupling of the icon to the relevant location information in order to allow the combined view for the user 20 -12-. Specifieke software volgens de uitvinding voorziet in deze functionaliteit. Specific software according to the invention provides this functionality.

Op basis van de aangeboden header-informatie bepaalt een gebruiker 20 of hij de 5 betreffende informatie al of niet wenst te ontvangen. On the basis of the offered header information determines a user 20 whether he is the fifth related information may or may not wish to receive. In het eerste geval kan hij van afstand al of niet direct de overdracht van de informatie vanaf de eerste communicatiemiddelen naar zijn tweede communicatiemiddelen op gang brengen; In the first case, he can remotely, whether or not directly the transfer of the information from the first communication means to initiate a second communication means; in het tweede geval verwijdert jij de vermelding van de betreffende informatie uit zijn wachtrij. in the second case you delete the mention of the relevant information from its queue. Dergelijke acties kunnen door een gebruiker 20 op de informatie worden 10 uitgevoerd zonder de informatie daadwerkelijk te hebben ontvangen. Such actions can be performed without 10 having received the information actually made by a user 20 to the information. Hierdoor kan overbodig netwerkverkeer worden teruggedrongen. As a result, unnecessary network traffic can be reduced.

De informatieserver 30 registreert van alle door de eerste gebruikers 10 aangeboden informatie de mate waarin deze voor tweede gebruikers 20 wordt gealloceerd en door 15 die gebruikers daadwerkelijk wordt ontvangen. The information server 30 registers of all by the first user 10 available information, the degree to which these second user 20 is allocated and by which users 15 will be received. Op basis van deze gegevens kan een nauwkeurige kostentoebedeling aan de eerste gebruikers 10 plaatsvinden die rekening houdt met de effectiviteit van de informatieserver 30 in de afstemming van de aangeboden informatie op de bij de tweede gebruikers 20 bestaande vraag daarnaar. Based on this data an accurate cost allocation to the first 10 users place that takes into account the effectiveness of the information server 30 in the alignment of the information on the second user 20 existing demand for them.

20 In het profiel 22 kan een gebruiker 20 behalve onderwerpen en herkomsten ook rechtstreeks de adressen (URL) van door hem geselecteerde web-pagina's opgeven met de intentie daarvan de inhoud te bewaken. 20 In section 22, a user 20 except subjects and origins also directly addresses (URLs) by specifying it selected web pages with the intention of it to monitor the content. Op basis hiervan zal door de informatieserver 30 een spiegelbeeld van die pagina worden gemaakt en opgeslagen. On this basis will be created and stored by the information server 30 is a mirror image of that page. Vervolgens vergelijkt de informatieserver periodiek, desgewenst volgens een door de gebruiker 20 25 op te geven schema, de actuele inhoud van de betreffende pagina met diens opgeslagen spiegelbeeld. Next, the information server periodically, if desired, a comparison in accordance with a schedule by the user 20 to specify 25, the current contents of the page in question with its stored mirror image. Bij een discrepantie volgt een notificatie aan de betreffende gebruiker 20, bij voorbeeld in de vorm van een binnen het door hem gehanteerde operating system gebruikelijk pop-up bericht, om hem van de veranderde informatie op de hoogte te brengen. When a discrepancy follows to make a notification to the respective user 20, for example in the form of an internal operating system used by his usual pop-up message to him from the changed information up to date. Deze kan vervolgens door hem worden geraadpleegd cq worden ontvangen. These may then be accessed or received by him.

30 Specifieke software volgens de uitvinding is in de informatieserver 30 en in de werkstations 20 geladen om te voorzien in de hiervoor beschreven functionaliteit. Specific software 30 according to the invention, in the information server 30 and the workstations 20 loaded in order to provide the functionality described above.

-13- -13-

Aldus is een optimale afstemming tussen vraag en aanbod van informatie in een telecommunicatienetwerk mogelijk die tegemoet komt aan een klemmende behoefte daartoe bij veel gebruikers 10,20 van het Internet. Thus, an optimal matching between demand and supply of information in a telecommunication network that meets a compelling need to do so many users of the Internet 10.20. Deze afstemming vindt met de 5 informatieserver 30 alleen plaats voor de daarop geregistreerde gebruikers. This is coordinated with the fifth information server 30 only place for subsequent registered users. Informatie van niet geregistreerde gebruikers wordt door de informatieserver geweigerd en niet doorgegeven. Information from unregistered users will be denied by the information server and unreported. Dit biedt een uitermate krachtig beheersmechanisme. This provides an extremely powerful management mechanism. Van gebruikers 11 die zich niet aan vooraf opgelegde voorwaarden houden, bij voorbeeld door misleidende informatie of informatie onder valse voorwendselen te verspreiden, kan simpelweg de 10 registratie worden doorgehaald zodat deze gebruikers niet langer in staat zullen zijn om via de informatieserver informatie te verspreiden. User 11, which do not comply with previously imposed conditions, for example by spreading misleading information or information under false pretenses, may simply 10 registration be canceled so that users no longer will be able to disseminate information via the information server. De tweede groep gebruikers kan aldus bijzonder effectief tegen ongewenste informatie worden beschermd. The second group of users can thus be protected particularly effective against unwanted information.

Hoewel de uitvinding aan de hand van dit ene voorbeeld nader werd beschreven is de 15 uitvinding geenszins tot het gegeven voorbeeld beperkt. Although the invention with reference to this one example has been described in detail, the 15 invention is by no means limited to the given example. Integendeel zijn binnen het kader van de uitvinding voor een gemiddelde vakman nog vele variaties en verschijningsvormen mogelijk. On the contrary, within the many more variations and embodiments are part of the invention for a skilled in the art is possible. Zo behoeft er geen strikte scheiding te zijn tussen telecommunicatiemiddelen uit de eerste en tweede groep, maar kunnen met het telecommunicatienetwerk verbonden telecommunicatiemiddelen ook van beide groepen 20 deel uitmaken. For example, it need not have strict separation between the telecommunication means to be out of the first and second groups, but may, in the telecommunications network associated telecommunication means also of the two groups 20 form a part. In dat geval wordt daarmee zowel informatie ontvangen als aangeboden, zoals dat onderin figuur 1 ten aanzien van één van de werkstations is aangegeven. In that case, it is thus provided both information and presented, as is indicated at the bottom of Figure 1, in respect of one of the workstations.

Verder ....ruimte voor variaties..... Further room for variations .... .....

25 25

Claims (18)

 1. 1. Telecommunicatienetwerk omvattende een aantal althans tijdelijk daarin aangesloten eerste telecommunicatiemiddelen met eerste gebruikers voor het aanbieden 5 van informatie alsmede een aantal althans tijdelijk daarin aangesloten tweede telecommunicatiemiddelen met tweede gebruikers voor het ontvangen van informatie en omvattende beheermiddelen voor het beheren van een informatiestroom van ten minste één van de eerste telecommunicatiemiddelen naar ten minste één van de tweede telecommunicatiemiddelen met het kenmerk dat de beheermiddelen een althans tijdelijk 10 met het netwerk verbonden informatieserver omvatten, dat de eerste telecommunicatiemiddelen in staat zijn om voor althans één van de gebruikers van de eerste telecommunicatiemiddelen bestemde informatie aan de informatieserver te verzenden, dat informatieserver is voorzien van selectiemiddelen om op basis van vooraf bepaalde selectieregels althans een deel van de aangeboden informatie voor ten 15 minste één van de geb 1. Telecommunication network comprising a plurality of at least temporarily therein connected to the first telecommunication means with first users for offering 5 of information and a number of at least temporarily second telecommunication means connected therein with the second user for receiving information, and including management means for managing a data stream of at least one of the first telecommunication means to at least one of the second telecommunication means, characterized in that the management means has an at least comprise a temporary 10 connected to the network information server, in that the first telecommunication means are able to provide for at least one of the users of the first telecommunication designated information to be transmitted to the information server, that the information server is equipped with selection means on the basis of predetermined selection rules, at least a part of the presented information for at least one of the 15 Geb ruikers van de eerste telecommunicatiemiddelen specifiek te alloceren en dat de tweede telecommunicatiemiddelen in staat zijn om de aldus voor de gebruiker daarvan gealloceerde informatie van de informatieserver te ontvangen. bouquets of the first telecommunication means to allocate specific, and in that the second telecommunication means are able to receive the thus-allocated for the user of this information from the information server.
 2. 2. Telecommunicatienetwerk volgens conclusie 1 met het kenmerk dat de 20 selectieregels criteria omvatten ten aanzien van de herkomst, inhoud en aard van de informatie op basis waarvan bepaalde informatie al of niet specifiek wordt gealloceerd en dat de door de eerste telecommunicatiemiddelen verzonden informatie is voorzien van een aanduiding van de herkomst en aard daarvan. 2. Telecommunication network as claimed in claim 1, characterized in that the 20 selection rules criteria include, with respect to the origin, content and nature of the information on the basis of which specific information is already or is not specifically allocated and that the information transmitted by the first telecommunication means is provided with an indication of the origin and nature thereof.
 3. 3. Telecommunicatienetwerk volgens conclusie 1 of 2 met het kenmerk dat een gebruiker van tweede telecommunicatiemiddelen in staat is om de daarmee geassocieerde selectieregels op de informatieserver op te stellen en/of aan te passen. 3. Telecommunication network as claimed in claim 1 or 2, characterized in that a user of the second telecommunication means is in a position to draw up the associated selection rules to the information server and / or to adjust.
 4. 4. Telecommunicatienetwerk volgens conclusie 2 of 3 met het kenmerk dat de 30 selectieregels per aard, inhoud en herkomst van informatie tevens een daaraan toe te kennen prioriteit omvatten op basis waarvan de informatieserver in staat is om een -15- rangorde in de voor bepaalde eerste telecommunicatiemiddelen gealloceerde informatie aan te brengen. 4. A telecommunication network as recited in Claim 2 or 3, characterized in that the selection of 30 lines per character, content and origin information is also a thereto to give priority on the basis of which the information server is able to provide a -15- order of priority in the pre-determined first telecommunication allocated to provide information.
 5. 5. Telecommunicatienetwerk volgens een der voorafgaande conclusies met het 5 kenmerk dat door de eerste telecommunicatiemiddelen aan de server aangeboden informatie is voorzien van header-informatie die via tweede telecommunicatiemiddelen afzonderlijk te raadplegen is. 5. A telecommunication network according to one of the preceding claims, 5 characterized in that it is provided with information provided by the first telecommunication means to the server from header information which can be accessed separately by the second telecommunication.
 6. 6. Telecommunicatienetwerk volgens conclusie 5 met het kenmerk dat op basis van 10 aan een gebruiker aangeboden header-informatie via de tweede telecommunicatiemiddelen een actie ten aanzien van door de informatieserver voor die gebruiker gealloceerde informatie uitvoerbaar is. 6. A telecommunication network according to claim 5, characterized in that is executable on an action with respect to the information server to which user is allocated based on information 10 to a user header information provided via the second telecommunication.
 7. 7. Telecommunicatienetwerk volgens een der voorgaande conclusies met het 15 kenmerk dat de informatieserver in staat is om op basis van een herkomst, inhoud of aard van de informatie een specifieke grafische aanduiding daaraan te koppelen en deze tezamen met de informatie aan de bestemde tweede telecommunicatiemiddelen aan te bieden. 7. A telecommunication network according to any one of the preceding claims 15, characterized in that the information server is able to associate a specific graphic display thereof on the basis of an origin, content, or nature of the information and this, together with the information on the reserved second telecommunication to offer.
 8. 8. Telecommunicatienetwerk volgens conclusie 7 met het kenmerk dat de tweede telecommunicatiemiddelen in staat zijn om de grafische aanduiding lokaal op te slaan en toe te voegen aan van de informatieserver afgenomen informatie van de daarmee corresponderende herkomst of aard. 8. A telecommunications network according to claim 7, characterized in that the second telecommunication means is in a position to store the graphic display and a local add to the information server information collected from the corresponding origin or nature.
 9. 9. Telecommunicatienetwerk volgens een der voorgaande conclusies met het kenmerk dat de aangeboden informatie informatie omvat uit een groep van emailberichten, de inhoud van internetpagina's en multimediabestanden. 9. A telecommunication network according to one of the preceding claims, characterized in that the offer of information comprises information from a group of e-mail messages, the content of web pages and multimedia files.
 10. 10. Telecommunicatienetwerk met het kenmerk dat de informatieserver in staat is 30 om per gebruiker van de eerste telecommunicatiemiddelen een registratie uit te voeren -16- en op te slaan van alle daarvan afkomstige en aan gebruikers van tweede telecommunicatiemiddelen aangeboden en/of daadwerkelijk verzonden informatie. 10. Telecommunication network, characterized in that the information server 30 is able to a user of the first telecommunication means to carry out a registration -16- and to store all the derived therefrom, and provided to users of the second telecommunication and / or actual transmitted information.
 11. 11. Telecommunicatienetwerk volgens een der voorgaande conclusies met het 5 kenmerk dat de informatieserver in staat is om een vergelijking uit te voeren tussen actuele informatie die via eerste telecommunicatiemiddelen wordt aangeboden en ten aanzien daarvan lokaal opgeslagen informatie en om bij een gesignaleerde discrepantie daartussen hiervan melding te maken. 11. A telecommunication network according to any one of the preceding claims, 5 characterized in that the information server is able to perform a comparison between current information which is offered via the first telecommunication means and with regard to their locally stored information, and in order to at a signaled discrepancy therebetween report this to make.
 12. 12. Telecommunicatienetwerk volgens een der voorgaande conclusies met het kenmerk dat de tweede telecommunicatiemiddelen autonoom in staat zijn om op basis van een door een gebruiker daarvan opgegeven schema periodiek de informatieserver te bevragen. 12. A telecommunication network according to one of the preceding claims, characterized in that the second telecommunication means is autonomously able to periodically query the information server based on a schedule specified by a user thereof.
 13. 13. Telecommunicatienetwerk volgens een der voorgaande conclusies met het kenmerk dat de informatieserver in staat is om bij nieuwe voor specifieke gebruikers van tweede telecommunicatiemiddelen gealloceerde informatie daarvan een notificatie aan die gebruikers te zenden. 13. A telecommunication network according to one of the preceding claims, characterized in that the information server is able to transmit to that user a notification of new specific users of the second telecommunication allocated information thereof.
 14. 14. Werkwijze voor het beheren van ten minste één informatiestroom in een telecommunicatienetwerk met het kenmerk dat een eerste groep van gebruikers van het netwerk, welke informatie wensen aan te bieden, wordt geregistreerd, dat een tweede groep van gebruikers van het netwerk, welke informatie wensen te ontvangen, wordt geregistreerd, dat per gebruiker van de tweede groep een persoonlijk profiel wordt 25 aangelegd met selectieregels ten aanzien van al of niet gewenste informatie, en dat door een gebruiker uit de eerste groep aangeboden informatie eerste wordt getoetst aan een profiel alvorens beschikbaar te worden gesteld voor een met het profiel geassocieerde gebruiker uit de tweede groep. 14. A method for managing at least one information flow in a telecommunication network, characterized in that a first group of users of the network, which information would like to provide, is recorded, which needs a second group of users of the network, which information to be received, is recorded, in that a personal profile 25 is laid out with selection rules in respect of whether or not desired information, and it is checked information provided by a user from the first group of first to a profile for each user of the second group before available to be made for a profile associated with the user from the second group.
 15. 15. Werkwijze volgens conclusie 14 met het kenmerk dat de selectieregels regels omvatten ten aanzien van de inhoud, aard en herkomst van de aangeboden informatie. 15. A method according to claim 14, characterized in that the selection rules comprise rules with regard to the content, the nature and origin of the offered information. -17- -17-
 16. 16. Werkwijze volgens conclusie 14 of 15 met het kenmerk dat een gebruiker uit de tweede groep in staat wordt gesteld zelf een persoonlijk profiel aan te leggen. 16. A method according to claim 14 or 15, characterized in that to set up a user from the second group is in a position a personal profile itself.
 17. 17. Werkwijze volgens conclusie 14, 15 of 17 met het kenmerk dat binnen het 5 profiel tevens een waardering en een prioriteit aan een herkomst of aard van informatie wordt toegekend. 17. The method according to claim 14, 15 or 17, characterized in which also a score and a priority is assigned to a source, or type of information within the profile 5.
 18. 18. Software voor het uitvoeren van de werkwijze volgens een of meer der conclusies 14 tot en met 17. 10 18. Software for performing the method according to one or more of claims 14 to 17. 10
NL1017900A 2001-04-23 2001-04-23 Telecommunications network as well as a method and software for managing the flow of information therein. NL1017900C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1017900 2001-04-23
NL1017900A NL1017900C2 (en) 2001-04-23 2001-04-23 Telecommunications network as well as a method and software for managing the flow of information therein.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1017900A NL1017900C2 (en) 2001-04-23 2001-04-23 Telecommunications network as well as a method and software for managing the flow of information therein.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1017900C2 true NL1017900C2 (en) 2002-10-25

Family

ID=19773282

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1017900A NL1017900C2 (en) 2001-04-23 2001-04-23 Telecommunications network as well as a method and software for managing the flow of information therein.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1017900C2 (en)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997010558A1 (en) * 1995-09-14 1997-03-20 Bell Communications Research, Inc. Method and system for providing continually updated personalized information
US5761662A (en) * 1994-12-20 1998-06-02 Sun Microsystems, Inc. Personalized information retrieval using user-defined profile
US5893091A (en) * 1997-04-11 1999-04-06 Immediata Corporation Multicasting with key words
US5956034A (en) * 1996-08-13 1999-09-21 Softbook Press, Inc. Method and apparatus for viewing electronic reading materials
WO2000008570A1 (en) * 1998-08-05 2000-02-17 British Telecommunications Public Limited Company Information access

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5761662A (en) * 1994-12-20 1998-06-02 Sun Microsystems, Inc. Personalized information retrieval using user-defined profile
WO1997010558A1 (en) * 1995-09-14 1997-03-20 Bell Communications Research, Inc. Method and system for providing continually updated personalized information
US5956034A (en) * 1996-08-13 1999-09-21 Softbook Press, Inc. Method and apparatus for viewing electronic reading materials
US5893091A (en) * 1997-04-11 1999-04-06 Immediata Corporation Multicasting with key words
WO2000008570A1 (en) * 1998-08-05 2000-02-17 British Telecommunications Public Limited Company Information access

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7249197B1 (en) System, apparatus and method for personalising web content
US5901287A (en) Information aggregation and synthesization system
Clarke A distributed decentralised information storage and retrieval system
US5978799A (en) Search engine including query database, user profile database, information templates and email facility
US5826242A (en) Method of on-line shopping utilizing persistent client state in a hypertext transfer protocol based client-server system
US20020019853A1 (en) Conductor gateway prioritization parameters
US6701415B1 (en) Selecting a cache for a request for information
US7089194B1 (en) Method and apparatus for providing reduced cost online service and adaptive targeting of advertisements
US20050198125A1 (en) Methods and system for creating and managing identity oriented networked communication
US6981017B1 (en) Predictive pre-download using normalized network object identifiers
US20010032258A1 (en) System for internet connections, system for providing internet user information, method for providing internet user preference information, and method for distributing digital contents using the internet
US7085997B1 (en) Network-based bookmark management and web-summary system
US20090192866A1 (en) System and method for using key-value pairing to identify uniquely a communication device on a mobile network
US6633910B1 (en) Method and apparatus for enabling real time monitoring and notification of data updates for WEB-based data synchronization services
US20020165773A1 (en) Method and system for distributing advertisements over network
US6343323B1 (en) Resource retrieval over a source network determined by checking a header of the requested resource for access restrictions
US20010016487A1 (en) System for transferring an address list and method
US7225232B2 (en) Using existing web-based information to generate responses to user queries
US6647414B1 (en) Method for automatic information transmission in an IP network
US20060248452A1 (en) Method and system for enhanced Web page delivery and visitor tracking
US7363291B1 (en) Methods and apparatus for increasing efficiency of electronic document delivery to users
US20050091202A1 (en) Social network-based internet search engine
US20040254844A1 (en) Online viewing cart
US20080177848A1 (en) System and method of sharing and dissemination of electronic information
US20040225687A1 (en) Method, device and computer program product for identifying visitors of websites

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
SD Assignments of patents

Owner name: ALEXANDER MAURITS HILSUM

VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20061101