NL1017064C2 - Apparatus for the implantation of knee prostheses with increased aiming accuracy between tibia and femur. - Google Patents

Apparatus for the implantation of knee prostheses with increased aiming accuracy between tibia and femur. Download PDF

Info

Publication number
NL1017064C2
NL1017064C2 NL1017064A NL1017064A NL1017064C2 NL 1017064 C2 NL1017064 C2 NL 1017064C2 NL 1017064 A NL1017064 A NL 1017064A NL 1017064 A NL1017064 A NL 1017064A NL 1017064 C2 NL1017064 C2 NL 1017064C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
positioning block
characterized
element
femur
device
Prior art date
Application number
NL1017064A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Minguelita Marcolina Lourens
Original Assignee
Fedan N B N V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fedan N B N V filed Critical Fedan N B N V
Priority to NL1017064 priority Critical
Priority to NL1017064A priority patent/NL1017064C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1017064C2 publication Critical patent/NL1017064C2/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/14Surgical saws ; Accessories therefor
  • A61B17/15Guides therefor
  • A61B17/154Guides therefor for preparing bone for knee prosthesis
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/14Surgical saws ; Accessories therefor
  • A61B17/15Guides therefor
  • A61B17/154Guides therefor for preparing bone for knee prosthesis
  • A61B17/155Cutting femur
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/14Surgical saws ; Accessories therefor
  • A61B17/15Guides therefor
  • A61B17/154Guides therefor for preparing bone for knee prosthesis
  • A61B17/157Cutting tibia

Description

Korte aanduiding: Toestel voor de implantatie van knieprotheses met verhoogde richtnauwkeurigheid tussen scheen- en j dijbeen. Short title: Device for the implantation of knee prostheses with increased aiming accuracy between the tibia and femur j.

De uitvinding betreft een toestel voor de implantatie van knieprotheses met verhoogde richtnauwkeurigheid tussen scheen- en dijbeen. The invention relates to an apparatus for the implantation of knee prostheses with increased aiming accuracy between tibia and femur.

Om knieprotheses te implanteren worden gewoonlijk chirurgische 5 ingrepen uitgevoerd tijdens welke, vóór de implantatie van de eigenlijke prothese, bij snijdingen worden uitgevoerd van het scheenbeen-plateau en van het dijbeenplateau om een geschikte zitting te definiëren voor de twee elementen waaruit de prothese bestaat. In order to be implanted knee prostheses are typically carried out surgical 5 interventions during which, prior to the implantation of the actual prosthesis, are performed at intersections of the tibial plateau, the femoral plateau in order to define a suitable seat for the two elements making up the prosthesis is made.

Figuur 1 stelt een dijbeen 1 van een patiënt voor en een 10 scheenbeen 2, onderling in hoofdzaak in de hartlijn opgesteld. Figure 1 represents a femur of a patient for first 10 and a tibia 2, mutually arranged substantially in the center line. De juiste stand tussen het scheenbeen 2 en het dijbeen 1 is die waarin, bij afwezigheid van pathologieën, de lengteas van het scheenbeen 2 gaat door het midden van de kop 3 van het dijbeen 1. The correct position between the tibia 2 and femur 1 is that wherein, in the absence of pathologies, the longitudinal axis of the tibia 2 passes through the center of the head 3 of the femur first.

Elke afwijking van de uitlijning tussen de hartlijn van het 15 scheenbeen 2 en het midden van de kop van het dijbeen is een indicatie voor pathologieën waarbij het dijbeen en/of het scheenbeen betrokken zijn. Any deviation from the alignment between the axis 15 of the tibia 2 and the center of the head of the femur is an indication of pathologies in which the femur and / or tibia are involved.

Het inbrengen van een knieprothese moet dus de juiste uitlijning tussen het scheenbeen en de kop van het dijbeen weer tot stand 20 brengen. Thus, insertion of a knee prosthesis has the correct alignment between the tibia and the femur neck again to create 20.

Daartoe moeten het scheenbeenplateau en het dijbeenplateau volgens geschikte hoeken worden bijgesneden, zodat een zitting wordt gedefinieerd die geschikt is voor het inbrengen van de prothese, waarmee een juiste uitlijning tussen het scheenbeen 2 en het dijbeen 25 1 mogelijk wordt. To this end, the tibial tray and the femoral plateau must be trimmed according to appropriate angles, so that a seat is defined which is suitable for the insertion of the prosthesis, which allows a correct alignment between the tibia 2 and femur 25 1 becomes possible.

Als de genoemde bij snijdingen op onnauwkeurige wijze uitgevoerd zouden worden, zou de uitlijning tussen het scheenbeen 2 en het dijbeen 1 niet kunnen worden verkregen en zou de prothese, die ingébracht zou worden ten tijde van de preparatie van de knie, geen juis-30 te functionaliteit van het gewricht voor de patiënt garanderen. When said at intersections in an imprecise way should be performed, the alignment between the tibia would be 2 and the upper leg 1 can not be obtained, and would be the prosthesis, which is inserted would be at the time of the preparation of the knee, no more correct-30 ensure functionality of the joint for the patient.

Momenteel worden de bijsnijdingen van het scheenbeenplateau en van het dijbeenplateau ofwel met de hand uitgevoerd, dwz met uit- λ η Λ Ί (\ RA •τι - 2 - sluitend een visuele evaluatie van de zijde van de chirurg die de operatie uitvoert, ofwel met behulp van het gebruik van afdekkingen die vast op het dijbeen en op het scheenbeen worden aangebracht om de benodigde bij snijdingen te kunnen uitvoeren. Currently, the cropping of the tibial plateau and femoral plate either manually exported, ie excluding λ η Λ Ί (\ RA • τι - 2 - fitting a visual assessment on the part of the surgeon performing the operation, either by means of the use of covers which are fixedly mounted on the femur and on the tibia in order to be able to carry out the needed at intersections.

5 Het gebruik van zulke afdekkingen is evenwel beperkt door het feit dat, om de verschillende bi jsni jdingen ter plaatse van het scheenbeenplateau en van het dijbeenplateau uit te voeren, noodzakelijkerwijze verschillende afdekkingen gebruikt moeten worden met, als gevolg, de noodzaak een verwisseling van afdekking uit te voeren voor 10 verschillende typen bij snijdingen, waardoor dus de operatietijden toenemen. 5 The use of such covers, however, limited by the fact that, in order to carry out the various bi jsni jdingen at the location of the tibial tray and the femoral plateau, necessarily different covers must be used with, as a result, the need to exchange a cover to be carried out for 10 different types at intersections, thus to increase the operation times. Bovendien bezit het verwijderen van een afdekking en de achtereenvolgende bevestiging van een andere afdekking om een andere bijsnijding uit te voeren, het bezwaar dat de volgende afdekking niet in hetzelfde punt kan worden bevestigd als de eerste, en de gemaakte 15 bijsnijdingen onderling niet op elkaar aansluiten. Additionally, the removal of a cover and the subsequent attachment of other cover to carry out any other trim, the disadvantage that the following cover can not be confirmed in the same point as the first, and the created 15 trims themselves do not connect to each other .

Uiteraard brengt, zoals eerder toegelicht, het maken van bij-snijdingen op het scheenbeenplateau en op het dijbeenplateau die niet op elkaar aansluiten, een inbreng van de prothese met zich mee in een oriëntatie die niet optimaal is om de uitlijning te verkrijgen tussen 20 de lengteas van het scheenbeen en het midden van de kop van het dijbeen. Of course, brings, as explained earlier, to make in-cuts on the tibia plateau and the femoral plateau that do not connect to each other, an insertion of the prosthesis along with it in an orientation which is not optimal to obtain the alignment between 20 the longitudinal axis of the tibia and the center of the head of the femur.

Verder brengt de onjuiste uitvoering van de bij snij dingen van het scheen- en dijbeenplateau de inbreng van prothesen met zich mee die een dikte hebben die niet geschikt is voor de patiënt en die dus 25 hinderlijk kunnen zijn voor het gaan lopen. Further, brings the improper execution of the at intersections of the tibia and femoral plateau, the contribution of prostheses with them which have a thickness which is not suitable for the patient and which may be 25, thus adversely the start walking.

De uitvinding heeft tot voorwerp een toestel voor de implantatie van knieprotheses te realiseren dat het mogelijk maakt bijsnij-dingen aan het scheen- en dijbeenplateau uit te voeren die absoluut nauwkeurig zijn en onderling aangepast, om een prothese te implante-30 ren die een optimale uitlijning mogelijk maakt tussen het scheenbeen en het dijbeen. The invention has for its object to realize a device for the implantation of knee prostheses which makes it possible to carry out trim-stuff to the shin and thigh plate which is absolutely precise and mutually adapted, for a prosthesis to be implante-30 acids which an optimal alignment, allows between the tibia and femur.

In het kader van dit voorwerp bestaat een doel van de uitvinding hierin dat een toestel voor de implantatie van knieprotheses wordt gerealiseerd waarmee de bij snijdingen van het dijbeenplateau 35 worden uitgevoerd met behulp van een enkele afdekking. In the framework of this object, an object of the invention consists in realizing a device for the implantation of knee prostheses with which the cutting are carried out at things of the femoral plateau 35 by means of a single covering.

Een ander doel van de uitvinding bestaat uit het realiseren van een toestel voor de implantatie van knieprotheses waarmee, voordat de bij snijdingen van het scheen- en dijbeenplateau worden uitge- * λ Ί i „ s V, - 3 - voerd, een optimale uitlijning wordt verkregen tussen het scheenbeen en het dijbeen van de patiënt. It is another object of the invention consists in the realization of a device for the implantation of knee prostheses which, before the are is Disabled * λ Ί i "s V, at intersections of the tibia and femoral plateau - 3 - carried, an optimum alignment is obtained between the tibia and the femur of the patient.

Een doel van de uitvinding, niet het laatste, bestaat uit het realiseren van een toestel voor de implantatie van knieprotheses dat 5 van een verhoogde betrouwbaarheid, betrekkelijk eenvoudige vervaardiging en concurrerende kostprijs is. An object of the present invention, not the last one, consists in realizing a device for the implantation of knee prostheses which is 5 of an elevated reliability, relatively simple to manufacture and competitive costs.

De uitvinding heeft tot voorwerp een toestel voor de implantatie van knieprotheses, omvattend een plaatsinstellingsblok dat bevestigd kan worden ter hoogte van het dijbeenuiteinde dicht bij het 10 kniegewricht, met het kenmerk dat het plaatsinstellingsblok een paar geleidingen omvat voor het inbrengen van een afdekelement dat ten minste een spleet vertoont voor definitie van de plaats van ten minste één van de bijsnijdingen van het dijbeenplateau, welk afdekelement in die groeven kan worden geblokkeerd. The invention has for object an apparatus for the implantation of knee prostheses, comprising a positioning block which can be secured at the level of the thigh bone end close to the 10 knee joint, characterized in that the positioning block comprises a pair of guides for the insertion of a cover element comprising at least exhibits a slit for defining the location of at least one of the cropping of the femoral plateau, which cover element can be locked in said grooves.

15 Andere kenmerken en voordelen van de uitvinding zullen blijken uit de beschrijving van een bij voorkeur doch niet exclusief toegepaste uitvoeringsvorm van het toestel volgens de uitvinding, bij wijze van indicatie, doch niet beperkend, weergegeven in de bijgaande tekening waarin: 20 figuur 1 schematisch de uitlijning weergeeft tussen het dij been en het scheenbeen van een patiënt, figuur 2 is een schematisch zijaanzicht van de aansluiting tussen twee onderdelen van het toestel, respectievelijk aangebracht aan het scheenbeen en aan het dijbeen van de patiënt; 15 Other features and advantages of the invention will be apparent from the description of a preferred but not exclusive embodiment of the device according to the invention, by way of indicative, but not limitative, shown in the accompanying drawing, in which: 20 Figure 1 schematically shows the shows alignment between the thigh bone and the shin bone of a patient, Figure 2 is a schematic side view of the connection between two parts of the device, respectively, are arranged on the tibia and to the femur of the patient; 25 figuur 3 geeft perspectivisch een eerste onderdeel weer van het toestel volgens de uitvinding; 25 Figure 3 shows in perspective a first part view of the device according to the invention; figuur 3a geeft perspectivisch schematisch het aanbrengen weer van een eerste onderdeel van het toestel aan het dijbeen van de patiënt, met de bijbehorende afdekking voor het maken van de bijsnij- 30 dingen; Figure 3a shows in perspective diagrammatically the application of a first part of the device at the femur of the patient, with the corresponding cover for the making of the trim, 30 stuff; figuur 4 is een perspectivische voorstelling analoog aan figuur 3, maar met de afdekking ingebracht in de overeenkomstige zitting en met weergave van de uitvoering van één van de bijsni jdingen van het dijbeenplateau; Figure 4 is a representation in perspective similar to Figure 3 but with the cover inserted into the corresponding seat and with display of the execution of one of the bijsni jdingen of the femoral plateau; 35 figuur 5 geeft perspectivisch de bij snijdingen weer die uitgevoerd zijn ter plaatse van het di jbeenplateau en van het scheenbeen- plateau met het onderdeel van het toestel dat weergegeven wordt in figuren 3, 3a en 4, en 1 ü ï L - - 4 - figuur 6 geeft schematisch het eindresultaat weer van de bij-snijdingen die uitgevoerd zijn op het dijbeenplateau met behulp van het in figuren 3+5 weergegeven toestel. 35 Figure 5 shows in perspective the at intersections again carried out at the location of the di jbeenplateau and of the tibial plateau with the part of the device which is shown in Figures 3, 3a and 4, and 1 U i L - - 4 - figure 6 schematically represents the final result back to the at-cuts that are performed on the femur with the aid of the plateau in figures 3 + 5 is shown apparatus.

Zoals de bovengenoemde figuren laten zien, omvat de inrichting 5 voor de implantatie van knieprotheses, zoals in bijzonderheden weergegeven door figuren 3-4 een inrichting voor het maken van resecties van het dijbeen. As the above-mentioned figures show, the device 5 comprises for the implantation of knee prostheses, as shown in detail by Figures 3-4 an apparatus for making resections of the femur.

Meer in het bijzonder omvat de inrichting 20 een plaatsinstel-lingsblok 11 dat vast verbonden kan worden met het dijbeen, ter hoog-10 te van het kniegewricht, en vast bevestigd kan worden aan het bot met behulp van bevestigingsbouten 12, 13, 14 die het mogelijk maken plaatsinstellingsblok 11 op de juiste plaats te plaatsen om vervolgens het bij snijden van het dijbeenplateau te kunnen uitvoeren. More particularly, the device 20 includes a location set-ling block 11 which can be fixedly connected to the thigh bone, in the high-10 of the knee joint, and fixed can be fastened to the bone by means of fastening bolts 12, 13, 14, which the enabling place setting block 11 to be placed on the right place in order subsequently to be able to carry out the cutting of the femur to plateau.

Het plaatsinstellingsblok is met voordeel opzij voorzien van 15 een paar groeven 15 die geleidingen vormen waardoor een afdekelement 16 kan worden ingebracht, dat geprofileerd is en met voordeel voorzien van een aantal spleten 17, 18, 18a, 18b, 19a, 19b die zich, wanneer het afdekelement 16 eenmaal in de groeven 15 gebracht is, op de juiste plaats bevinden om de voorste, achterste en distale resectie 20 en de beide schuine resecties van het dijbeen te kunnen uitvoeren. The place setting block is advantageously from the side provided with 15 is a pair of grooves 15 which form guides so that a cover element 16 can be inserted, which is profiled and is advantageously provided with a plurality of slits 17, 18, 18a, 18b, 19a, 19b which, when once the cover element 16 is placed in the grooves 15, are in the right place in order to be able to perform the anterior, posterior and distal resection and 20 the two oblique resections of the femur.

Zoals in bijzonderheden weergegeven in figuren 3 en 3a is het afdekelement 16 met voordeel geprofileerd met een kopdeel 16a dat opzij voorzien is van kleine uitstekende ribben 20 die terecht kunnen komen in de groeven 15 van het plaatsinstellingsblok 11. As shown in detail in Figures 3 and 3a, the cover element 16 advantageously profiled with a head portion 16a which is the side provided with small projecting ribs 20 which can enter the grooves 15 of the positioning block 11.

25 het afdekelement 16 is ook voorzien van een tweede deel 16b dat een hoek maakt ten opzichte van het deel 16a, en een derde deel 16c, dat ook een hoek maakt ten opzichte van het deel 16a, zodanig dat het in hoofdzaak loodrecht staat op het deel 16a. 25, the cover element 16 is also provided with a second portion 16b which makes an angle with respect to the part 16a, and a third part 16c, which also makes an angle with respect to the part 16a, such that it is substantially perpendicular to the section 16a.

In het deel 16c zijn de resectiespleten 18, 18a, 18b, 19a en 30 19b gedefinieerd. In the part 16c are the resectiespleten 18, 18a, 18b, 30, 19a and 19b are defined. In het deel 16a is de resectiespleet 17 gedefini eerd . In the portion 16a, the resectiespleet 17 defined degree.

De plaatsing van het afdekelement 16 in de groeven 15 van het plaatsinstellingsblok 11 is in bijzonderheden weergegeven in figuur 4, die aangeeft dat het afdekelement 16 in de groeven 15 geblokkeerd 35 wordt met behulp van boven de groeven 15 geplaatste vastzetelementen 25. The placement of the cover element 16 in the grooves 15 of the positioning block 11 is shown in detail in Figure 4, which indicates that the cover member 16 in the grooves 15, 35 is blocked with the aid of grooves 15 placed above the locking elements 25.

- 5 - - 5 -

Door het afdekelement 16 in de groeven 15 onder te brengen kan het bijsnijden van het dijbeenplateau worden uitgevoerd, zoals weer- j Because of the cover member 16 can be carried out in to bring the grooves 15 may include the trimming of the femoral plateau, such as weather j

gegeven in figuur 4, met behulp van een geschikt instrument 26. J given in Figure 4, with the aid of a suitable instrument 26. J

De afmeting van het afdekelement 16 kan worden gewijzigd, 5 evenals de plaatsing van de beide spleten ervan, om alle typen bij-snijdingen van het dijbeenplateau te kunnen uitvoeren die nodig kunnen zijn voor de implantatie van een knieprothese bij verschillende patiënten en die verschillende dijbeentypen hebben. The size of the cover element 16 can be changed, 5 as well as the arrangement of the two slits of it, in order to be able to carry out all types of on-intersections of the thigh bone plate which may be necessary for the implantation of a knee prosthesis in various patients, and which have different femoral types .

Het voordeel van het eerste deel van het toestel volgens de 10 uitvinding, en meer in het bijzonder van de inrichting om de voorste, achterste, distale resectie en de beide schuine bij snijdingen van het dijbeen te kunnen uitvoeren, wordt dus gegeven door het feit dat het afdekelement 16 dat wordt gebruikt om de verschillende resecties uit te voeren universeel aan het plaatsinstellingsblok 11 kan worden aan-15 gebracht, afgezien van de vormaanpassing en van de afmetingen die het afdekelement 16 kan hebben. The advantage of the first part of the device according to the tenth invention, and, more particularly, of the device in order to be able to carry out the front, rear, distal resection and the two oblique at intersections of the femur, is thus given by the fact that the cover element 16, which is used may be brought to-15, with the exception of the shape of alignment and of dimensions which may have the cover member 16 to perform the various resections to the universal positioning block 11.

Op deze manier wordt het plaatsinstellingsblok 11 in hoofdzaak universeel, evenals het afdekelement 16 zo kan worden gemaakt dat het spleten heeft die op geschikte hoogten gedefinieerd zijn ten opzichte 20 van het plaatsinstellingsblok 11, om de verschillende typen bijsnij-dingen van het dijbeenplateau te kunnen uitvoeren die van de chirurg vereist kunnen worden tijdens de implantatie van de knieprothese. In this way, the positioning block 11 is substantially universal, as well as the cover member 16 can be so made that the slits is that are defined at appropriate heights with respect to 20 of the positioning block 11, in order to be able to carry out the different types of trim-stuff of the femur plateau that may be required of the surgeon during the implantation of the knee prosthesis.

Figuur 6 geeft schematisch het resultaat weer van het aanbrengen van het afdekelement 16 en van het uitvoeren van de verschillende 25 bij snijdingen op het dijbeenplateau. Figure 6 schematically shows the result of applying the covering element 16 and of the execution of the various cuts 25 at the femoral plateau.

Er kan worden opgemerkt dat zich ter hoogte van het dijbeen-plateau vijf verschillende gebieden 271, 27b, 27c, 27d en 27e laten onderscheiden, aangebracht onder een geschikte hoek ten opzichte van elkaar, en verkregen door bij snijdingen die uitgevoerd zijn met ge-30 bruikmaking respectievelijk van de spleten 17, 18a, 18b, 19a en 19b. It may be noted that at the level of the thigh-plateau five different areas 271, 27b, 27c, 27d and 27e show distinct, arranged at an appropriate angle relative to one another, and are obtained by at intersections that have been carried out with GE-30 respectively, making use of the gaps 17, 18a, 18b, 19a and 19b.

Figuur 2 geeft een tweede inrichting weer die deel uitmaakt van het toestel volgens de uitvinding. Figure 2 shows a second device again forming part of the device according to the invention.

Deze inrichting 30 maakt het mogelijk het plaatsinstellingsblok 11 en de inrichting 31 voor resectie van het dijbeenplateau ge-35 richt en met elkaar verbonden te houden. This device 30 makes it possible the positioning block 11 and the device 31 for resection of the femur plateau ge-35 focuses and is connected to stick with each other.

Bij waarneming van figuur 2 kan in het bijzonder worden opgemerkt dat de inrichting om de bijsnijdingen van het scheenbeen uit te voeren resp. Upon observation of Figure 2, it can be noted in particular, that the device in order to perform the cropping of the tibia, respectively. bevestigd is aan de tegenover elkaar liggende uiteinden / — - 6 - , van het scheenbeen, tw het ondereinde van het scheenbeen met behulp van een vorkelement 32 dat het scheenbeen omgeeft, en, ter hoogte van het scheenbeenplateau geblokkeerd is, zodanig dat het een groef vertoont om de bijsnijding van het scheenbeenplateau te definiëren. is attached to the opposite ends / - - 6 -, of the tibia, namely, the lower end of the tibia by means of a fork element 32 that the tibia surrounds, and, at the level of the tibial plateau has been locked, in such a way that it has a groove has to define the trim of the tibial plateau.

5 De gerichtheid tussen inrichting 31 voor het maken van de bij- snijdingen van het scheenbeenplateau en het plaatsinstellingsblok 11 op het dijbeen wordt bepaald door de richtinrichting 30, die een stangvormig element 33 omvat dat aangebracht is in hoofdzaak evenwijdig aan de inrichting 31 en aan het scheenbeen 2, en ingrijpt in een 10 plaatvormig element 34 waaraan het bevestigd is. 5. The orientation between the device 31 for the making of the side cuts of the tibial tray and the positioning block 11 is determined on the femur by the aligning device 30, which comprises a rod-shaped element 33 which is arranged substantially parallel to the device 31 and to the tibia 2, and engages in a 10 plate-like element 34 to which it is attached. De inrichting 30 omvat verder een stijl 35 die zodanig bevestigd is dat hij uitsteekt in de richting loodrecht ten opzichte van de lengteas van het plaatsinstellingsblok 11, dus loodrecht op de hartlijn van het dijbeen 1 en van het scheenbeen 2. The device 30 further includes a post 35 which is attached in such a way that it projects in the direction perpendicular to the longitudinal axis of the positioning block 11, so at right angles to the axis of the femur 1 and 2 of the tibia.

15 De stijl 35 is vast verbonden met het stangvormige element 33, zodat plaatsinstellingsblok 11 en de inrichting 31 volmaakt gericht zijn om het bij snijden van het scheenbeenplateau evenwijdig aan de bijsnijding van het dijbeenplateau te kunnen uitvoeren zodat deze twee bijsnijdingen loodrecht staan op de lengteas van het scheenbeen 20 2 die gaat door het middelpunt van de kop 3 van het dijbeen (zie fi guur 1) . 15, the post 35 is rigidly connected to the rod-like element 33, so that place setting block 11 and the device 31 is perfectly directed to it at cutting of the tibial plateau parallel to the operation of the trim of the femoral plateau so that these two trims are perpendicular to the longitudinal axis of the tibia 20 2, which passes through the center of the head 3 of the femur (see figure 1).

In de praktijk maakt de inrichting volgens de uitvinding het dus enerzijds mogelijk bij snijdingen van het dijbeenplateau uit te voeren met een enkel afdekelement om alle bijsnijdingen, zonder dus 25 van tijd tot tijd het afdekelement te moeten vervangen en het probleem te hebben telkens het juiste ruimtelijke verband te verliezen tussen de ene bijsnijding en de volgende, en maakt het anderzijds mogelijk het scheenbeen en het dijbeen volmaakt te richten om de bij-snijdingen op optimale wijze te maken. In practice, the device according to the invention to be carried out, therefore, on the one hand possible to intersections of the femur plateau with a single covering element for all the trims, without therefore 25 from time to time, having to replace the cover member, and to have the problem in each case the correct spatial connection loss between the one trim and the next, and on the other hand makes it possible to focus the tibia and the femur to make the perfect in-cuts in an optimum manner.

30 De aldus ontworpen inrichting kan op talrijke wijzen worden veranderd en gevarieerd, allemaal liggende binnen het kader van de uitvindingsgedachte; 30, The device thus conceived can be modified and varied in numerous ways, all of them being within the scope of the inventive concept; verder kunnen alle details worden vervangen door andere, technisch equivalente elementen. all the details may further be replaced with other, technically equivalent elements.

In de praktijk kunnen de gebruikte materialen, op voorwaarde 35 dat ze geschikt zijn voor het specifieke gebruik, alsmede de afmetingen, willekeurig zijn volgens de eisen en de stand van de techniek. In practice, the materials employed, provided 35 that they are suitable for the specific use, as well as the dimensions, may be any according to the requirements and the state of the art.

1017064^ 1017064 ^

Claims (10)

1. Toestel voor de implantatie van knieprotheses, omvattend een plaatsinstellingsblok dat bevestigd kan worden ter hoogte van het 5 dijbeenuiteinde dicht bij het kniegewricht, met het kenmerk dat het plaatsinstellingsblok (11) een paar geleidingen (15) omvat voor het inbrengen van een afdekelement (16) dat ten minste een spleet (17, 18, 18a, 18b, 19a, 19b) vertoont voor definitie van de plaats van ten minste één van de bij snijdingen van het dijbeenplateau, welk afdeke-10 lement in die groeven kan worden geblokkeerd. 1. Apparatus for the implantation of knee prostheses, comprising a positioning block which can be secured at the level of the fifth femoral end close to the knee joint, characterized in that it comprises positioning block (11), a pair of guides (15) for the insertion of a cover element ( 16), in that at least one slit (17, 18, 18a, 18b, 19a, 19b) exhibits for definition of the position of at least one of the at intersections of the femoral plateau, which afdeke-10 lement can be locked in said grooves.
2. Toestel volgens conclusie 1, met het kenmerk dat het afdekele ment samengesteld is uit een eerste deel (16a) dat opzij voorzien is van een paar kleine ribben (20) die terecht kunnen komen in de genoemde groeven, een tweede deel (16b) dat verbonden is met het eerste 15 deel en daarmee een hoek maakt, en een derde deel (16c) in hoofdzaak loodrecht op het eerste deel. 2. Apparatus according to claim 1, characterized in that the afdekele element is composed of a first part (16a), which is sideways provided with a pair of small ribs (20) which may end up in the said grooves, a second portion (16b) which is connected to the first part 15 and thus forms an angle, and a third portion (16c) is substantially perpendicular to the first part.
3. Toestel volgens conclusie 2, met het kenmerk dat het eerste en het derde deel beide voorzien zijn van ten minste één spleet voor het inbrengen van een instrument om bij snijdingen van het dijbeenplateau 20 te maken. 3. The apparatus according to claim 2, characterized in that the first and the third part are both provided with at least one slit for the insertion of a tool to make at intersections of the femoral plateau 20.
4. Toestel volgens een of meer der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat het plaatsinstellingsblok vast bevestigd is aan het dijbn-een met behulp van meerdere bevestigingsbouten (12, 13, 14) die in het dijbeen kunnen worden ingebracht. 4. The apparatus according to one or more of the preceding claims, characterized in that the positioning unit is fixedly attached to the dijbn-ene with the aid of a plurality of fastening bolts (12, 13, 14) which can be inserted in the femur.
5. Toestel volgens een of meer der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat het afdekelement (16), wanneer het in de groeven van plaatsinstellingsblok ingebracht is, ten opzichte van het plaatsinstellingsblok in hoofdzaak zodanig opgesteld is dat het derde deel van het afdekelement loodrecht staat ten opzichte van de bovenzijde van 30 het plaatsinstellingsblok. 5. A device according to one or more of the preceding claims, characterized in that the cover element (16), when it is inserted into the grooves of positioning block, with respect to the positioning block is substantially in such a manner is arranged so that the third part of the cover element perpendicular with respect to the top side 30 of the positioning block.
6. Toestel voor de implantatie van knieprotheses, omvattend een plaatsinstellingsblok dat vast geblokkeerd kan worden aan het dijbeen-uiteinde dicht bij het kniegewricht, en een inrichting om bijsnijdin-gen van het dijbeenplateayu te maken, met het kenmerk dat het verder 35 een richtinrichting (30) voor het plaatsinstellingsblok (11) ten opzichte van de inrichting (31) omvat om de bi jsni jdingen van het scheenbeenplateau te maken. 6. An apparatus for the implantation of knee prostheses, comprising a positioning block which can be locked firmly to the femur-end close to the knee joint, and a device to make bijsnijdin gene of the dijbeenplateayu, characterized in that it further 35 has a pointing device ( 30) for the positioning block (11) relative to the device (31) to make the bi jsni jdingen of the tibial plateau. - 8 - 8
- „ 7. Toestel volgens conclusie 6, met het kenmerk dat de richtinrich- ting een eerste element (32) omvat in de vorm van een stang, die vast verbonden kan worden met de inrichting (31) om de bijsnijdingen van het dijbeenplateau te maken, en een stelelement (35) dat met zijn 5 hartlijn loodrecht ten opzichte van de hartlijn van het eerste, stangvormige element is opgesteld en met het plaatsinstellingsblok verbonden kan worden. - '7. The apparatus as claimed in claim 6, characterized in that the richtinrich- device comprises a first element (32) in the form of a rod, which can be fixedly connected to the device (31) to make the cropping of the femoral plateau , and an adjusting element (35) which, with its central axis 5 perpendicular to the axis of the first rod-like element is arranged and can be connected to the positioning block.
8. Toestel volgens conclusie 7, met het kenmerk dat het eerste, stangvormige element zijn lengte-as in hoofdzaak evenwijdig heeft aan 10 de as van de inrichting voor het maken van de bijsnijdingen van het dijbeenplateau en aan het scheenbeen. 8. The apparatus according to claim 7, characterized in that the first, rod-shaped element about its longitudinal axis is substantially parallel to the axis 10 of the apparatus for making the cropping of the plateau and femur to the tibia.
9. Toestel volgens conclusie 7, met het kenmerk dat het stijlelement in hoofdzaak loodrecht opgesteld is ten opzichte van de bovenzijde van het plaatsinstellingsblok, wanneer het stijlelement vast verbonden is 15 met het plaatsinstellingsblok. 9. The apparatus according to claim 7, characterized in that the jamb element substantially at right angles is positioned with respect to the top side of the positioning block when the style element 15 is fixedly connected with the positioning block.
10. Toestel volgens conclusie 7, met het kenmerk dat de inrichting voor het maken van de bijsnijdingen van het scheenbeenplateau respectievelijk vast bevestigd is een de van elkaar afgekeerde uiteinden van het scheenbeen. 10. Apparatus according to claim 7, characterized in that the device for making the cropping of the tibial tray fixedly secured, respectively, is one of the mutually remote ends of the tibia. 1017054^ 1017054 ^
NL1017064A 2001-01-09 2001-01-09 Apparatus for the implantation of knee prostheses with increased aiming accuracy between tibia and femur. NL1017064C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1017064 2001-01-09
NL1017064A NL1017064C2 (en) 2001-01-09 2001-01-09 Apparatus for the implantation of knee prostheses with increased aiming accuracy between tibia and femur.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1017064A NL1017064C2 (en) 2001-01-09 2001-01-09 Apparatus for the implantation of knee prostheses with increased aiming accuracy between tibia and femur.
FR0104965A FR2819168A1 (en) 2001-01-09 2001-04-11 Apparatus for implanting knee prosthesis comprises positioning block fixed at end of femur which has two guides, into which mask fits with transverse slots through which tool can be introduced to carry out resection of femur head

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1017064C2 true NL1017064C2 (en) 2002-07-16

Family

ID=19772706

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1017064A NL1017064C2 (en) 2001-01-09 2001-01-09 Apparatus for the implantation of knee prostheses with increased aiming accuracy between tibia and femur.

Country Status (2)

Country Link
FR (1) FR2819168A1 (en)
NL (1) NL1017064C2 (en)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003037192A1 (en) * 2001-11-02 2003-05-08 Eugene Sherry Apparatus and methods for bone surgery
US7094241B2 (en) 2002-11-27 2006-08-22 Zimmer Technology, Inc. Method and apparatus for achieving correct limb alignment in unicondylar knee arthroplasty
DE50303568D1 (en) 2003-04-25 2006-07-06 Zimmer Gmbh Device for preparing a femoral condyle
EP1491166B1 (en) 2003-09-15 2005-03-02 Zimmer GmbH Adjusting device
US8167888B2 (en) 2004-08-06 2012-05-01 Zimmer Technology, Inc. Tibial spacer blocks and femoral cutting guide
US7780671B2 (en) 2006-01-23 2010-08-24 Zimmer Technology, Inc. Bone resection apparatus and method for knee surgery
GB2447702A (en) * 2007-03-23 2008-09-24 Univ Leeds Surgical bone cutting template
US8265949B2 (en) 2007-09-27 2012-09-11 Depuy Products, Inc. Customized patient surgical plan
EP2957236A1 (en) 2007-09-30 2015-12-23 DePuy Products, Inc. Orthopaedic bone saw with integral guide
US9173662B2 (en) 2007-09-30 2015-11-03 DePuy Synthes Products, Inc. Customized patient-specific tibial cutting blocks
US9786022B2 (en) 2007-09-30 2017-10-10 DePuy Synthes Products, Inc. Customized patient-specific bone cutting blocks
US8357111B2 (en) 2007-09-30 2013-01-22 Depuy Products, Inc. Method and system for designing patient-specific orthopaedic surgical instruments
WO2010150223A1 (en) * 2009-06-24 2010-12-29 John Robert Honiball A positioning guide and a bone cutting guide system
WO2011106407A1 (en) 2010-02-25 2011-09-01 Depuy Products, Inc. Method of fabricating customized patient-specific bone cutting blocks
EP2538855A4 (en) 2010-02-25 2016-08-03 Depuy Products Inc Customized patient-specific tibial cutting blocks
WO2011106399A1 (en) 2010-02-25 2011-09-01 Depuy Products, Inc. Customized patient-specific bone cutting blocks
US8641721B2 (en) 2011-06-30 2014-02-04 DePuy Synthes Products, LLC Customized patient-specific orthopaedic pin guides
TN2017000370A1 (en) * 2015-03-05 2019-01-16 Mahmoud Alm El Din Hafez A method for connecting custom made guides to conventional instruments of joint replacement

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2648699B1 (en) * 1989-06-26 1993-06-18 Matco polyvalent viewfinder for total knee replacement has sliding
US5364401A (en) * 1992-10-08 1994-11-15 Wright Medical Technology, Inc. External alignment system for preparing a femur for an implant
US5486178A (en) * 1994-02-16 1996-01-23 Hodge; W. Andrew Femoral preparation instrumentation system and method
DE4423717C1 (en) * 1994-07-08 1996-01-04 Eska Medical Gmbh & Co Device for fixing resection surfaces on the femur and on the tibia in preparation for implantation of a total knee

Also Published As

Publication number Publication date
FR2819168A1 (en) 2002-07-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4883048A (en) Apparatus and method for use in performing a surgical operation
US5597379A (en) Method and apparatus for femoral resection alignment
EP0656192B1 (en) Orthopaedic cutting guides with retractable saw blade slots
US5458645A (en) Method for resecting the knee using a resection guide and provisional prosthetic component
US9393028B2 (en) Device for the resection of bones, method for producing such a device, endoprosthesis suited for this purpose and method for producing such an endoprosthesis
JP5128649B2 (en) Positioning the tibial tunnel
US8764759B2 (en) Distal femoral trial with removable cutting guide
US8167888B2 (en) Tibial spacer blocks and femoral cutting guide
ES2259645T3 (en) Milling instrument for use in total knee artroplasty.
CN101959474B (en) Low profile patient specific cutting blocks for a knee joint
CA1321680C (en) Tibial component for a replacement knee prosthesis
US8298238B2 (en) Methods and apparatus for pivotable guide surfaces for arthroplasty
US4646729A (en) Prosthetic knee implantation
US4574794A (en) Orthopaedic bone cutting jig and alignment device
EP0809471B1 (en) Distal femoral cutting guide
JP5000485B2 (en) Surgical apparatus and surgical method for wedge osteotomy
EP1263332B1 (en) Apparatus for use in arthroplasty of the knees
US5540695A (en) Osteotomy cutting guide
US7763027B2 (en) Extramedullary fluoroscopic alignment guide
JP2972348B2 (en) Slotted patella resection guide and stylus
US8282685B2 (en) Surgical apparatus for implantation of a partial of total knee prosthesis
US5275603A (en) Rotationally and angularly adjustable tibial cutting guide and method of use
US5630820A (en) Surgical bicompartmental tensiometer for revision knee surgery
ES2295254T3 (en) Knee femoral court guide.
EP0378294A1 (en) Femoral surface shaping guide for knee implants

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20110801