NL1014159C2 - Brush holder. - Google Patents

Brush holder. Download PDF

Info

Publication number
NL1014159C2
NL1014159C2 NL1014159A NL1014159A NL1014159C2 NL 1014159 C2 NL1014159 C2 NL 1014159C2 NL 1014159 A NL1014159 A NL 1014159A NL 1014159 A NL1014159 A NL 1014159A NL 1014159 C2 NL1014159 C2 NL 1014159C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
container
characterized
brush
recess
assembly according
Prior art date
Application number
NL1014159A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Frederik Daniul Nossbaum
Thomas Franciscus Linders
Albert-Jaap Van Dorssen
Original Assignee
Frederik Daniul Nossbaum
Dorssen Albert Jaap Van
Thomas Franciscus Linders
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Frederik Daniul Nossbaum, Dorssen Albert Jaap Van, Thomas Franciscus Linders filed Critical Frederik Daniul Nossbaum
Priority to NL1014159 priority Critical
Priority to NL1014159A priority patent/NL1014159C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1014159C2 publication Critical patent/NL1014159C2/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44DPAINTING OR ARTISTIC DRAWING, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; PRESERVING PAINTINGS; SURFACE TREATMENT TO OBTAIN SPECIAL ARTISTIC SURFACE EFFECTS OR FINISHES
  • B44D3/00Accessories or implements for use in connection with painting or artistic drawing, not otherwise provided for; Methods or devices for colour determination, selection, or synthesis, e.g. use of colour tables
  • B44D3/12Paint cans; Brush holders; Containers for storing residual paint
  • B44D3/125Containers for storing paint brushes and the like, separate from the can used in painting operation

Description

NL 3091-Vo/hv Kwasthouder GB 3091-Vo / hv Brush Holder

De uitvinding heeft betrekking op een samenstel voor het opbergen van ten minste één kwast, met een houder voor het opnemen van de kwast en met middelen voor het in hoofdzaak afsluiten van de houder. The present invention relates to an assembly for storing at least one brush, having a holder for holding the brush, and having means for substantially closing the container.

5 Het bewaren van kwasten na het uitvoeren van schil de rwerkzaamheden, lakwerkzaamheden en dergelijke, levert in de praktijk problemen op. 5 Preserving brushes after performing the peel rwerkzaamheden, paint shops and the like, delivers practical problems. Op of in de kwast aanwezige verf-of lakresten drogen snel uit, wanneer geen bijzondere maatregelen worden genomen. On or in the brush-existing paint or lacquer residues to dry out quickly, if no special measures are taken. Hierdoor wordt de kwast voor een 10 hernieuwd gebruik minder geschikt of zelfs onbruikbaar. As a result, the brush 10 is for a re-use less suitable or even unusable. Derhalve is het in de praktijk noodzakelijk, om de kwast hetzij te reinigen hetzij zodanig op te slaan, dat de aanwezige verf- respectievelijk lakresten niet of in ieder geval minder snel uitdrogen. Therefore, it is necessary in practice, either to clean the brush either in such a way to store, in that the paint is not present, or at any rate less quickly dry paint residues, respectively.

15 Voor het overeenkomstig de laatst genoemde oplos sing tijdelijk opslaan van de kwast werden in het verleden reeds verschillende samenstellen voorgesteld. 15 temporary storage for the latter in accordance with the dissolving solution of the brush in the past have already been proposed various assemblies. Zo beschrijft de Nederlandse octrooiaanvrage 1.000.426 een systeem voor het beschermen van een kwast, met een houder waarin de 20 kwastharen opneembaar zijn. For instance, the Dutch patent application 1000426 describes a system for protecting a paint brush, with a holder in which the brush hairs 20 can be accommodated. De kwast en de houder zijn voorzien van aangevormde, met elkaar in samenwerking brengbare afdichtmiddelen voor het gasdicht en/of vloeistofdicht afsluiten van de houder. The brush and the holder are provided with integrally formed, with each other in cooperation transferable sealing means for gas-tight and / or liquid-tight sealing of the container. Essentie van dit systeem is, dat speciale kwasten worden gebruikt, die reeds zijn voorzien van 25 de genoemde afdichtmiddelen die precies passen bij de afdichtmiddelen van de houder. The essence of this system is to be used in that special brushes, which are already provided with said seal means 25 that exactly fit the sealing means of the container. Dit systeem is derhalve niet geschikt voor toepassing bij willekeurige kwasten. This system is therefore not suitable for use in random brushes.

Tevens is uit de stand van de techniek een bakvormige houder bekend, die is voorzien van een deksel waarin 30 openingen zijn gevormd voor het in hoofdzaak afdichtend opnemen van de steel van kwasten. Also, from the state of the art a tray-shaped container is known which is provided with a cover 30 in which openings are formed for substantially sealingly receiving the stem of brushes. De kwasten worden als het ware in deze openingen opgehangen en hangen met hun haren in een op de bodem van de bakvormige houder aanwezige oplosmid-delhoeveelheid. The brushes are hung as it were, in these openings and hang with their hair in a on the bottom of the box-like container present delhoeveelheid solvents. Een nadeel van dit bekende systeem is ech- .1014159 2 ter, dat een grote hoeveelheid oplosmiddel nodig is, hetgeen uit het oogpunt van milieubelasting ongewenst is. A disadvantage of this known system is EHC .1014159 2b, the need of a large amount of solvent, which is undesirable from the viewpoint of environmental burden.

De uitvinding beoogt een samenstel van het in de aanhef genoemde type te verschaffen, waarmee de beschreven 5 nadelen op eenvoudige, toch niettemin doeltreffende wijze kunnen worden opgeheven. The invention aims to provide an assembly of the type mentioned in the preamble, with which the 5-described disadvantages in a simple, yet nevertheless effective manner can be lifted.

Hiertoe bezit het samenstel volgens de uitvinding het kenmerk, dat de houder in dwarsdoorsnede inwendige afmetingen bezit die slechts in geringe mate groter zijn dan de 10 dwarsdoorsnedeafmetingen van de op de nemen kwast, dat de houderafsluitmiddelen worden gevormd door een op de houder aanbrengbaar deksel met een opening voor het in hoofdzaak afdichtend opnemen van de steel van de kwast, en waarbij tot het samenstel tevens een losneembaar voetstuk behoort met 15 een in de bovenzijde daarvan gevormde uitsparing voor het opnemen van het onderste uiteinde van de houder. For this purpose, the assembly according to the invention is characterized in that the container cross-sectional internal dimensions that are only slightly larger than the 10 cross-section dimensions of the on the take brush, that the container closing means are formed by one on the container can be fitted lid with a opening for substantially sealingly receiving the stem of the brush, and in which up to the assembly is also a detachable base part 15 with a recess formed in the upper side thereof for receiving the lower end of the container.

Het samenstel volgens de uitvinding combineert een aantal gunstige effecten. The assembly according to the invention combines a number of beneficial effects. Doordat de houder in dwarsdoorsnede inwendige afmetingen bezit die slechts in geringe mate 20 groter zijn dan de dwarsdoorsnedeafmetingen van de op te nemen kwast, is de hoeveelheid oplosmiddel die in de houder moet worden aangebracht zeer gering. Because the container in cross-sectional internal dimensions are only to a small degree be 20 greater than the cross-sectional dimensions of the to be taken on a brush, the amount of solvent that must be disposed in the container is very low. De toepassing van het deksel met een opening voor het in hoofdzaak afdichtend opnemen van de steel van de kwast staat toe, dat diverse soor-25 ten kwasten worden toegepast, zonder dat slechts één specifieke kwast tot de gewenste afdichting tussen de steel daarvan en het deksel respectievelijk de houder leidt. The application of the lid with an opening for receiving a sealing mainly of the stem of the brush allows that there are used a variety of s ear-25 with brushes, without that only one specific brush until the desired seal between the stem thereof, and the lid respectively, leads the container. Tenslotte heeft het losneembare voetstuk het voordeel, dat een houder met hierin geplaatste kwast daarin kan worden aangebracht, 30 zodat de houder een stabiele positie verkrijgt. Finally, the detachable base has the advantage that a container with a brush inserted therein can be fitted therein, so that the holder 30, obtains a stable position.

Een combinatie van de in het voorgaande genoemde, uit de stand van de techniek bekende systemen leidt niet tot het samenstel volgens de uitvinding. A combination of the above-mentioned, from the state of art known systems, does not result in the assembly according to the invention. Weliswaar is het systeem volgens de Nederlandse octrooiaanvrage 1.000.426 reeds 35 voorzien van een houder met in dwarsdoorsnede inwendige afmetingen die slechts in geringe mate groter zijn dan de dwarsdoorsnedeafmetingen van de op te nemen kwast, terwijl het andere bekende systeem met bakvormige houder reeds is 1014159 3 voorzien van een daarop aanbrengbaar deksel met een opening voor het in hoofdzaak afdichtend opnemen van de steel van kwasten, doch gecombineerd zou dit tot een houder met zeer geringe afmetingen leiden, die een onstabiele positie zou 5 bezitten, en derhalve bijvoorbeeld in een liggende stand zou moeten worden opgeborgen, welke liggende stand echter niet toelaatbaar is aangezien de afdichting tussen de stelen van de kwast en het deksel niet volledig is. It is true that the system according to Dutch patent application 1000426 already 35 is provided with a container having in cross-sectional internal dimensions only slightly larger than the cross-sectional dimensions of the to incorporate the brush, while the other prior art system with tray-shaped container has already been 1,014,159 3 is provided with a thereto attachable lid with an opening for substantially take up a sealing of the stem of brushes, but combined would lead to a container having very small dimensions, which would possess 5 is an unstable position and can therefore, for example, in a lying position would have to be stored, which, however, landscape mode is not permitted, since the seal between the steal of the brush, and the lid is not complete. Volgens de uitvinding echter wordt thans het genoemde voetstuk toegepast, 10 waardoor de houder met de genoemde voordelen zonder meer toepasbaar is, aangezien deze ondanks zijn geringe dwars-doorsnedeafmetingen een stabiele positie kan verkrijgen in het voetstuk, en derhalve geen risico bestaat dat oplosmiddel uit het inwendige van de houder weg kan stromen. However, according to the invention is now applied to said pedestal, 10, so that the container with the above-mentioned advantages it is easily used since it can achieve a stable position in spite of its small transverse cross-sectional dimensions in the base, and thus is no risk that solvent from the interior of the container can flow away.

15 In een de voorkeur genietende uitvoeringsvorm van het samenstel volgens de uitvinding geldt, dat de uitsparing een vormgeving bezit voor het in hoofdzaak in een verticale positie opnemen van de houder. 15 applies in a preferred embodiment of the assembly according to the invention in that the recess possesses a configuration for substantially in a vertical receiving position of the container.

Met behulp van deze uitvoeringsvorm wordt gekozen 20 voor een verticale positie van de houder. By means of this embodiment is selected 20 for a vertical position of the container. Het is echter ook denkbaar, dat een vormgeving van de uitsparing wordt gekozen, waarin de houder een hellende positie inneemt. However, it is also conceivable, which is selected a design of the recess, in which the container occupies an inclined position. Hierbij moet er echter voor worden gezorgd, dat bij een gewenst niveau van het oplosmiddel in de houder (met daarin aange-25 brachte kwast) geen oplosmiddel door de opening in het deksel naar buiten kan stromen. However, it must be ensured that at a desired level of the solvent in the container (containing 25 brachte-called brush) no solvent can flow to the outside through the opening in the lid.

Verder bestaat de mogelijkheid, dat de uitsparing in het voetstuk een samengestelde vormgeving bezit voor het passend opnemen van houders met verschillende dwarsdoorsne-30 des. Further, there is the possibility that the recess in the pedestal possesses a composite shape for fittingly receiving containers having different dwarsdoorsne-30 des.

Als voorbeeld hiervan wordt een uitvoeringsvorm genoemd, waarbij de uitsparing een combinatie vormt van een cirkelvormige uitsparing en een langwerpige uitsparing. As an example of this is referred to as an embodiment, wherein the recess forms a combination of a circular recess, and an elongate recess. In de cirkelvormige uitsparing kan een houder worden geplaatst 35 die geschikt is voor ronde kwasten. In the circular recess a holder 35 can be placed which is suitable for round brushes. In de langwerpige uitsparing daarentegen kan een houder worden geplaatst die geschikt is voor platte kwasten. In the elongate recess on the other hand a container can be placed which is suitable for flat brushes.

Elke andere combinatie tussen uitsparingen met ver- 1014159 4 schillende vormgevingen is echter denkbaar. However, any other combination of recesses having different shapes Treaties 1014159 4 is conceivable. Ook een uitvoering met verschillende cirkelvormige uitsparingen met verschillende diameters is denkbaar, waarbij deze dan bijvoorbeeld concentrisch en getrapt kunnen zijn aangebracht in het 5 voetstuk. Also, an embodiment having multiple circular recesses having different diameters is also conceivable, wherein, for example, then this can be concentric and stepped provided in the pedestal 5.

Voor een goede samenwerking tussen het deksel en de steel van de kwast geniet het de voorkeur, dat de opening in het deksel is voorzien van een flexibele rand. For a good co-operation between the lid and the stem of the brush, it is preferred, that the opening in the lid is provided with a flexible edge.

Als mogelijke constructieve uitvoeringsvorm hiervan 10 wordt voorgesteld, dat de flexibele rand van de opening bestaat uit in hoofdzaak radiaal gerichte lippen uit een flexibel materiaal. As a possible constructive embodiment of this is 10, it is proposed that the flexible edge of the opening is made up of substantially radially directed lip of a flexible material. Deze flexibele lippen wijken uit, wanneer de steel van de kwast door de opening wordt gestoken. These flexible lips out of the way when the brush handle is inserted through the opening. Door hun inherente veerkracht sluiten ze goed aan op de 15 steel van de kwast, en passen ze zich automatisch aan aan verschillende diameters daarvan. Due to their inherent resilience, they fit well to the 15 shank of the brush, and automatically adapt itself to different diameters thereof.

Verder is het mogelijk, dat de houder is voorzien van vanaf zijn bodem omhoog uitstekende pennen. It is further possible, that the holder is provided from its bottom upwards projecting pins. Met behulp van deze pennen kan door een geschikte beweging van de kwast 20 materiaal (verfresten, lakresten of dergelijke) tussen de haren van de kwast worden verwijderd. By means of these pins can be removed by a suitable movement of the brush 20 material (paint residues, paint residues, or the like) between the bristles of the brush.

Een speciale uitvoeringsvariant van het samenstel volgens de uitvinding is verder gekenmerkt door een over de opening in het deksel aanbrengbare strook voor het lekvrij 25 afsluiten van de opening. A special variant of embodiment of the assembly according to the invention is further characterized by a lid over the opening in the arrangeable strip 25 for the leak-free closure of the opening. Wanneer bijvoorbeeld de kwast definitief uit de houder is verwijderd, en de houder inclusief daarin aanwezig oplosmiddel moet worden weggegooid, kan de strook over de opening worden aangebracht en hierdoor de uitstroom van oplosmiddel worden voorkomen. For example, when the paint brush has been permanently removed from the container, and the container including therein solvent is to be discarded, the strip across the aperture may be provided, and this may prevent the outflow of solvent. Op deze wijze 30 kan de afvoer van het residu, bestaande uit oplosmiddel met verfresten of dergelijke, op verantwoorde wijze worden opgeslagen (zoals in een chemo-box) of afgevoerd. In this manner, 30 can be the removal of the residue, consisting of solvent with paint residue or the like, are stored in a responsible manner (such as in a chemo-box), or disposed of.

In dit kader is het uitermate gunstig, wanneer de strook bestaat uit een zelfklevend materiaal. In this context, it is extremely advantageous, when the strip is composed of a self-adhesive material.

35 Tenslotte wordt een uitvoeringsvorm van het samen stel genoemd, waarbij de houder aan zijn bovenste uiteinde is voorzien van een zich trechtervormig verbredend gedeelte. 35 Finally, it is an embodiment of the set mentioned together, wherein the container at its upper end is provided with a funnel-shaped flared portion. Enerzijds wordt hierdoor het afstrijken van de haren van de 1014159 5 kwast vereenvoudigd, terwijl tevens als het ware een invoer-geleiding voor deze haren wordt verschaft. On the one hand this simplifies the wiping of the bristles of the brush 1014159 5, while at the same time as it were, an input guide means for these bristles is provided.

De uitvinding wordt hierna nader toegelicht aan de hand van de tekening, waarin een uitvoeringsvorm van het sa-5 menstel volgens de uitvinding is weergegeven. The invention will be explained in more detail with reference to the drawing in which an embodiment of the SA-5 menstel according to the invention is shown.

Figuur 1 toont, schematisch en in perspectivisch aanzicht, de samenstellende onderdelen van een uitvoeringsvorm van het samenstel volgens de uitvinding; Figure 1 shows, schematically and in perspective view, the component parts of an embodiment of the assembly according to the invention; en figuur 2 toont een schematisch bovenaanzicht van 10 het deksel voor toepassing bij het samenstel volgens fig. 1. and Figure 2 shows a schematic top plan view of the cover 10, for use in the assembly according to fig. 1.

In figuur 1 is een samenstel weergegeven voor het opbergen van een niet getoonde kwast. In figure 1 is shown an assembly for storing a brush, not shown. Het samenstel bestaat, in de getoonde uitvoeringsvorm, uit de volgende onderdelen: een voetstuk 1, een houder 2, een deksel 3 en een afsluit-15 strook 4. The assembly comprises, in the embodiment shown, from the following components: a base 1, a container 2, a cover 3 and a sealing-strip 15 4.

De houder 2 is bedoeld voor het opnemen van een kwast en bezit in dwarsdoorsnede inwendige afmetingen die slechts in geringe mate groter zijn dan de dwarsdoorsnedeaf-metingen van de op te nemen kwast. The container 2 is intended for receiving a brush and has cross-sectional internal dimensions that are only slightly larger than the dimensions of the dwarsdoorsnedeaf to include brush. Op deze wijze is slechts 20 ene zeer geringe hoeveelheid oplosmiddel nodig om te bewerkstelligen, dat de haren van de kwast volledig in dit oplosmiddel zijn ondergedompeld. In this manner, one is only 20 very small amount of solvent required to cause the bristles of the brush are fully immersed in said solvent. In de getoonde uitvoeringsvorm bezit de houder 2 in dwarsdoorsnede in hoofdzaak een cirkelvormige vormgeving, zodat deze houder 2 geschikt is voor het 25 opnemen van ronde kwasten. In the embodiment shown, the container 2 in cross section is substantially a circular shape, so that the container 2 is suitable for recording 25 of round brushes. Het is echter denkbaar, dat de houder 2 bedoeld moet zijn voor het opnemen van platte kwasten, in welk geval de dwarsdoorsnede in hoofdzaak rechthoekig is. However, it is conceivable, that the holder 2 must be provided for the inclusion of flat brushes, in which case the cross-section is substantially rectangular.

De houder 2 is voorzien van inwendige, vanaf zijn 30 bodem omhoog uitstekende pennen 5. Deze pennen 5 hebben een schoonmaakfunctie, wanneer de (niet getoonde) kwast met z'n haren ten opzichte van deze pennen 5 wordt bewogen. The container 2 is provided with internal, 30 from its bottom upward projecting pins 5. These pins 5 have a cleaning function, when the (not shown) is moved with its brush bristles with respect to the pins 5.

Het deksel 3 bezit een aan de bovenzijde van de houder 2 aangepaste vorm, zodat het deksel 3 in hoofdzaak 35 afsluitend op de houder 2 kan worden bevestigd. The lid 3 has a on the upper side of the holder 2 a modified form, so that the cover 3 is substantially 35 can sealingly be attached to the holder 2. Eventueel kunnen hiertoe op zichzelf bekende snaporganen op de houder 2 en op het deksel 3 worden toegepast. Optionally, to this end in known snap means on the container 2 and are applied to the cover 3. In het deksel 3 is een opening 6 gevormd voor het in hoofdzaak afdichtend opne- 1014159 6 men van de steel van de in de houder 2 geplaatste kwast. In the cover 3, an opening 6 is formed for substantially sealingly opne- 1,014,159 6, one of the stem of the holder 2 is placed in the brush. Hiertoe kan de opening 6 in het deksel 3 voorzien zijn van een flexibele rand die, zoals getoond in fig. 2, bijvoorbeeld bestaat uit in hoofdzaak radiaal gerichte lippen 7 uit 5 een flexibel materiaal. For this purpose, the opening 6 may be in the lid 3 are provided with a flexible edge, as shown in FIG. 2, for example, consists of essentially radially directed lips 7 5 from a flexible material. Uiteraard is het mogelijk, dat het deksel 3 in zijn geheel uit een dergelijk flexibel materiaal bestaat. Of course, it is possible, that the cover 3 is made in its entirety of such a flexible material.

Het in fig. 1 weergegeven voetstuk 1 is in zijn bovenzijde voorzien van een uitsparing 8 die, in de getoonde 10 uitvoeringsvorm, een samengestelde vormgeving bezit, bestaande uit een cirkelvormige uitsparing 9 en een langwerpige uitsparing 10. De uitsparing 8 is bedoeld voor het passend opnemen van het onderste uiteinde van de houder 2. Wanneer de houder 2, zoals getoond in fig. 1, in hoofdzaak een 15 cirkelvormige dwarsdoorsnede bezit, zal het cirkelvormige gedeelte 9 van de uitsparing 8 met de houder 2 samenwerken. The in fig. 1 shown pedestal 1 is on its upper side provided with a recess 8 which, in the shown tenth embodiment, a composite molding property, consisting of a circular recess 9, and an elongated recess 10. The recess 8 is intended for fitting receiving the lower end of the holder 2. When the holder 2, as shown in Fig. 1, a substantially circular cross-section 15, will the circular portion 9 of the recess 8 to cooperate with the container 2. Wanneer echter een houder met in hoofdzaak rechthoekige dwarsdoorsnede wordt toegepast, zal de onderzijde van die houder samenwerken met het langwerpige gedeelte 10 van de 20 uitsparing 8. However, when a container is used with a substantially rectangular cross-section, the underside of said container will cooperate with the elongate portion 10 of the recess 20 eight.

Opgemerkt dient te worden, dat uiteraard ook andere vormgevingen van de uitsparing 8 mogelijk zijn, afhankelijk van specifieke dwarsdoorsnedevormgevingen van toe te passen houders. It should be noted that of course also other configurations of the recess 8 are possible, depending on specific dwarsdoorsnedevormgevingen of containers to pass to.

25 Nadat de houder 2 in het voetstuk 1 is geplaatst, wordt een uitermate stabiele stand verkregen, zodat niet het risico bestaat dat de houder met kwast omvalt en oplosmiddel onbedoeld naar buiten stroomt. 25 After the container 2 has been placed in the base 1, an extremely stable position is obtained, so that not a risk that the container falls over with a brush and solvent unintentionally flowing to the outside. Met andere woorden staat het voetstuk toe om de houder 2 zo klein mogelijk te kiezen {mi-30 nimaal gebruik van oplosmiddel) zonder dat een stabiele plaatsing van de houder niet meer mogelijk zou zijn. In other words, the base is to choose as small as possible, the holder 2 {mi-30 nimaal use of a solvent), without that a stable placement of the container would no longer be possible.

Terwijl in de uitvoeringsvorm die is weergegeven in de figuren de uitsparing 8 in het voetstuk 1 een zodanige vormgeving bezit, dat de houder in hoofdzaak in verticale 35 positie in het voetstuk wordt geplaatst, zou het ook denkbaar zijn, dat de uitsparing 8 zodanig is uitgevoerd, dat de houder 2 een hellende positie inneemt. While in the embodiment which is shown in the figures, the recess 8 in such a design, in that the container is placed essentially in the vertical 35 position in the base in the base 1, it would also be conceivable that the recess 8 is constructed in such a way in that the container 2 assumes a inclined position.

Ter verhoging van de stabiliteit van het voetstuk 1 1014159 7 op een ondergrond (bijvoorbeeld een niet-vlakke ondergrond) kan dit voorzien zijn van poten 11. Eventueel kunnen deze uitgevoerd zijn uit een anti-slip materiaal. In order to increase the stability of the base 1 1014159 7 on a substrate (e.g., a non-flat surface), this may be provided with legs 11. If desired, these may be formed from a non-slip material.

De afsluitstrook 4 is bedoeld om, wanneer zich in 5 de houder 2 oplosmiddel bevindt en de betreffende kwast is verwijderd, de opening 6 lekvrij af te sluiten. The closing strip 4 is intended, when located in 5 the container 2 are solvent and the corresponding brush is removed, the opening 6 leakproof exit. Op deze wijze kan de houder met oplosmiddel op verantwoorde wijze worden afgevoerd. In this manner, the container with solvent can be disposed of in a responsible manner. Bij voorkeur bestaat de afsluitstrook 4 uit een zelfklevend materiaal. Preferably, the sealing strip 4 consists of a self-adhesive material.

10 Alhoewel de primaire taak van de afsluitstrook 4 is om de opening 6 in het deksel 3 lekvrij af te sluiten, is het ook denkbaar dat de afsluitstrook 4 zodanig lang is uit-gevoerd, dat deze tevens met zijn uiteinden aan de houder 2 kan worden bevestigd, zodat een stevige verbinding tussen 15 het deksel 3 en de houder 2 wordt bewerkstelligd en een van elkaar losraken wordt verhinderd. 10, although the primary task of the closing strip 4 is to make the opening 6 in the cover 3 is leak-proof to shut down, it is also conceivable that the closing strip 4 is so long out-lined, that it can also be at its ends to the holder 2 confirmed, so that a firm connection 15 between the lid 3 and the container 2 is effected, and a loosening is prevented from each other. Op deze wijze vervult de afsluitstrook 4 een dubbele taak. In this way the sealing strip 4 performs double duty.

De getoonde houder 2 bezit aan zijn bovenste uiteinde een zich trechtervormig verbredend gedeelte 12. Dit 20 fungeert zowel als afstrijkhulp voor het van de haren van de kwast verwijderen van verf- of lakresten, alsmede als in-voergeleiding voor de kwast in de houder 2. The illustrated container 2 has at its upper end a funnel-shaped flared portion 12. This 20 acts both as afstrijkhulp for removing paint or lacquer residues of the hairs of the brush, as well as in-feed guide for the brush in the holder 2.

Alhoewel de uitvinding in het voorgaande is beschreven aan de hand van een samenstel met een houder 2 voor 25 het opnemen van slechts één kwast, is het ook denkbaar dat een houder wordt toegepast voor het opnemen van meer dan één kwast. Although the invention has been described above with reference to an assembly with a holder 2 for 25 to accommodate only a single brush, it is also conceivable that a container is used for accommodating more than one brush.

De uitvinding is niet beperkt tot de in het voorgaande beschreven uitvoeringsvorm, die binnen het door de 30 conclusies bepaalde kader op velerlei wijze kan worden gevarieerd. The invention is not limited to the above-described embodiment, which can be varied in many ways within the scope of the appended 30 claims.

1014159 1014159

Claims (10)

1. Samenstel voor het opbergen van ten minste één kwast, met een houder voor het opnemen van de kwast en met middelen voor het in hoofdzaak afsluiten van de houder, met het kenmerk, dat de houder in dwarsdoorsnede inwendige afme- 5 tingen bezit die slechts in geringe mate groter zijn dan de dwarsdoorsnedeafmetingen van de op te nemen kwast, dat de houderafsluitmiddelen worden gevormd door een op de houder aanbrengbaar deksel met een opening voor het in hoofdzaak afdichtend opnemen van de steel van de kwast, en waarbij tot 10 het samenstel tevens een losneembaar voetstuk behoort met een in de bovenzijde daarvan gevormde uitsparing voor het opnemen van het onderste uiteinde van de houder. 1. An assembly for the storage of at least one brush, having a holder for holding the brush, and having means for substantially closing the container, characterized in that the container cross-sectional internal dimen- 5 measurements which only possesses slightly larger than the cross-sectional dimensions of the to incorporate the brush, that the container closing means are formed by one on the container can be fitted lid with an opening for substantially sealingly receiving the stem of the brush, and in which up to 10, the assembly also a base removably associated with a shaped recess in the upper side thereof for receiving the lower end of the container.
2. Samenstel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de uitsparing een vormgeving bezit voor het in hoofdzaak in 15 een verticale positie opnemen van de houder. 2. An assembly as claimed in claim 1, characterized in that the recess possesses a configuration for substantially in 15 to record a vertical position of the container.
3. Samenstel volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de uitsparing in het voetstuk een samengestelde vormgeving bezit voor het passend opnemen van houders met verschillende dwarsdoorsnedes. 3. An assembly as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the recess in the pedestal possesses a composite shape for fittingly receiving of containers having different cross-sections.
4. Samenstel volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de uitsparing een combinatie vormt van een cirkelvormige uitsparing en een langwerpige uitsparing. 4. An assembly according to claim 3, characterized in that the recess is a combination of a circular recess, and an elongate recess.
5. Samenstel volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de opening in het deksel is voorzien van 25 een flexibele rand. 5. An assembly according to any one of the preceding claims, characterized in that the opening in the lid 25 is provided with a flexible edge.
6. Samenstel volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de flexibele rand van de opening bestaat uit in hoofdzaak radiaal gerichte lippen uit een flexibel materiaal. 6. An assembly according to claim 5, characterized in that the flexible edge of the opening is made up of substantially radially directed lip of a flexible material.
7. Samenstel volgens een der voorgaande conclusies, met 30 het kenmerk, dat de houder is voorzien van vanaf zijn bodem omhoog uitstekende pennen. 7. An assembly according to any one of the preceding claims, 30 characterized in that the holder is provided from its bottom upwards projecting pins.
8. Samenstel volgens een der voorgaande conclusies, gekenmerkt door een over de opening in het deksel aanbrengbare strook voor het lekvrij afsluiten van de opening. 8. An assembly according to any one of the preceding claims, characterized by a lid over the opening in the arrangeable strip for the leak-free closure of the opening. 10U159 10U159
9. Samenstel volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat de strook bestaat uit een zelfklevend materiaal. 9. An assembly according to claim 8, characterized in that the strip consists of a self-adhesive material.
10. Samenstel volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de houder aan zijn bovenste uiteinde is 5 voorzien van een zich trechtervormig verbredend gedeelte. 10. An assembly according to any one of the preceding claims, characterized in that the holder at its upper end 5 is provided with a funnel-shaped flared portion. 1014159 1014159
NL1014159A 2000-01-24 2000-01-24 Brush holder. NL1014159C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1014159 2000-01-24
NL1014159A NL1014159C2 (en) 2000-01-24 2000-01-24 Brush holder.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1014159A NL1014159C2 (en) 2000-01-24 2000-01-24 Brush holder.
EP01200098A EP1120289A1 (en) 2000-01-24 2001-01-12 Brush holder

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1014159C2 true NL1014159C2 (en) 2001-07-25

Family

ID=19770652

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1014159A NL1014159C2 (en) 2000-01-24 2000-01-24 Brush holder.

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP1120289A1 (en)
NL (1) NL1014159C2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7540380B2 (en) * 2005-07-25 2009-06-02 Diversified Dynamics Corporation Roller rest enclosure

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2262753A (en) * 1939-06-15 1941-11-18 American Can Co Container
US2782909A (en) * 1955-03-02 1957-02-26 Paul E Mcnamara Paint brush storage device
NL8303436A (en) * 1983-10-06 1985-05-01 Theodorus Johannus Gerardus Li Device for storing and / or cleaning brushes.
US5007553A (en) * 1989-01-13 1991-04-16 Curtis Lee J Container for a paint brush
WO1995002976A1 (en) * 1993-07-22 1995-02-02 Johannes Cornelis Hakker Device for cleaning paint brushes or the like
NL1000426C2 (en) 1995-05-23 1996-11-25 Brushsafe B V I O Brush or mop-guard

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2262753A (en) * 1939-06-15 1941-11-18 American Can Co Container
US2782909A (en) * 1955-03-02 1957-02-26 Paul E Mcnamara Paint brush storage device
NL8303436A (en) * 1983-10-06 1985-05-01 Theodorus Johannus Gerardus Li Device for storing and / or cleaning brushes.
US5007553A (en) * 1989-01-13 1991-04-16 Curtis Lee J Container for a paint brush
WO1995002976A1 (en) * 1993-07-22 1995-02-02 Johannes Cornelis Hakker Device for cleaning paint brushes or the like
NL1000426C2 (en) 1995-05-23 1996-11-25 Brushsafe B V I O Brush or mop-guard

Also Published As

Publication number Publication date
EP1120289A1 (en) 2001-08-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5036997A (en) Stay-open towel dispensing container
US7648147B2 (en) Maintenance cart
US5662235A (en) Receptacle for recyclable materials
US4547926A (en) Roller tray with cover
CA2108525C (en) Paint tray assembly with disposable multi-layered liner
US5655553A (en) Cosmetics compact having removable makeup pans
US5158184A (en) Dish rack and drain tray assembly
US5493751A (en) Versatile paint pan
US5086917A (en) Utility caddy for use with or without a bucket
US5269438A (en) Container for liquids
US7014078B2 (en) Container
US6289906B1 (en) Apparatus for holding contact lens care composition and contact lens case
CA2086663C (en) Shower caddy
US4948004A (en) Refuse container
US5540363A (en) Container for temporarily holding and storing a wet paintbrush
US5405018A (en) Dishwasher attachment for supporting a freezer bag
US6237803B1 (en) Roasting and pan/cover assembly
US4847939A (en) Protective paintbrush sleeve
US5341969A (en) Container accommodating paint, roller and brush and lid therefor
US4266686A (en) Paint can attachment for holding brushes
US5322183A (en) Paint receptacle
US3467259A (en) Paint easel,tray,and liner therefor
US4436217A (en) Paint brush support
US5810196A (en) Paint bucket
US5086544A (en) Cutlery basket for dish-washing machine

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20060801