NL1013370C2 - Method for the payment via a network. - Google Patents

Method for the payment via a network. Download PDF

Info

Publication number
NL1013370C2
NL1013370C2 NL1013370A NL1013370A NL1013370C2 NL 1013370 C2 NL1013370 C2 NL 1013370C2 NL 1013370 A NL1013370 A NL 1013370A NL 1013370 A NL1013370 A NL 1013370A NL 1013370 C2 NL1013370 C2 NL 1013370C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
application
connection
computer
characterized
user
Prior art date
Application number
NL1013370A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
NL1013370A1 (en
Inventor
Ewout Timo Schuringa
Original Assignee
Ewout Timo Schuringa
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ewout Timo Schuringa filed Critical Ewout Timo Schuringa
Priority to NL1013370 priority Critical
Priority to NL1013370A priority patent/NL1013370C2/en
Publication of NL1013370A1 publication Critical patent/NL1013370A1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1013370C2 publication Critical patent/NL1013370C2/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q20/00Payment architectures, schemes or protocols
  • G06Q20/08Payment architectures
  • G06Q20/16Payments settled via telecommunication systems
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q20/00Payment architectures, schemes or protocols
  • G06Q20/04Payment circuits
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q20/00Payment architectures, schemes or protocols
  • G06Q20/08Payment architectures
  • G06Q20/14Payment architectures specially adapted for billing systems
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q20/00Payment architectures, schemes or protocols
  • G06Q20/22Payment schemes or models
  • G06Q20/29Payment schemes or models characterised by micropayments

Abstract

Via the Internet (10), the user selects a product or service offered by a content server (11). The user identifies himself by a telephone number and is instructed by the content server web site to make a telephone call to a premium rate number. The excess profit from the premium rate call is transferred to the account of the content server organization.

Description

Werkwijze voor betalen via een netwerk Method for the payment via a network

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het verrichten van betalingen voor via internet aangeboden diensten. The present invention relates to a method of making payments for services provided over the internet. Meer in het bijzonder heeft de 5 onderhavige uitvinding betrekking op een werkwijze voor het verrichten van een betaling voor via een netwerk aangeboden diensten, waarbij een eerste applicatie verbonden is met het netwerk en is ingericht om diensten aan te bieden aan een gebruiker van een tweede applicatie die via een eerste verbinding met het netwerk in verbinding staat, omvattende de stappen van a) het door de eerste applicatie van de 10 tweede applicatie via de eerste verbinding ontvangen van een eerste identificatie, b) het door de eerste applicatie doorsturen van de eerste identificatie naar een derde applicatie, c) het door de eerste applicatie aanbieden van de diensten aan de gebruiker van de tweede applicatie na ontvangst van een betalingsbevestiging van de derde applicatie. More in particular, the 5 present invention relates to a method for performing a payment via a network services provided, wherein a first application is connected to the network and is arranged to offer services to a user of a second application which via a first connection to the network in communication, comprising the steps of a) receiving, by the first application of the 10-second application via the first connection of a first identification, b) transmitting by the first application of the first identification a third application, c) providing the first application of the services to the user of the second application after receiving a payment confirmation from the third party application.

15 Een dergelijke werkwijze voor het betalen voor via internet aangeboden diensten maakt bijvoorbeeld gebruik van een creditcard. 15 Such a method for paying for the services offered through the Internet for example, makes use of a credit card.

Wordt een betaling voor via internet te leveren diensten met behulp van een creditcard verricht, dan dient men de creditcard gegevens en persoonsgegevens door te geven waarna vervolgens (soms door tussenkomst van een derde partij) autorisatie 20 aangevraagd wordt bij de creditcardmaatschappij voor het doen van de betreffende betaling. Is a payment made via the Internet to deliver services using a credit card, you must notify your credit card information and personal data, after which (sometimes through a third party) authorization 20 is requested by the credit card company for doing the on payment. Er zijn werkwijzen bekend, waarbij deze autorisatie ook geheel via internet verloopt. Methods are known in which this authorization also proceeds entirely via the internet. Nadeel van deze werkwijze is dat men dient te beschikken over een creditcard en dat gevoelige informatie via het internet verzonden dient te worden. The disadvantage of this method is that you must have a credit card and that sensitive information is to be transmitted over the Internet. Hoewel hiervoor versleuteltechnieken bestaan is dit beveiligingsrisico voor veel mensen een 25 drempel voor het gebruik van een creditcard in combinatie met het internet. Although there exist cryptographic this security risk for many people 25 threshold for the use of a credit card in combination with the Internet. Verder is het invoeren van alle creditcard- en persoonsgegevens tijdrovend voor de gebruiker. Furthermore, the introduction of all credit card and personal time-consuming for the user. Het gebruik van een creditcard voor kleine bedragen is verder minder geschikt aangezien dit verhoudingsgewijs hoge kosten met zich meebrengt. The use of a credit card for small amounts is also less suitable since this relatively high costs are incurred.

Doelstelling van de onderhavige uitvinding is derhalve een werkwijze te 30 verschaffen voor het verrichten van betalingen voor via internet te leveren diensten, die de nadelen van de bekende werkwijzen niet vertoont. The object of the present invention is therefore to provide a method 30 for making payments for services to be delivered over the internet, which does not show the disadvantages of the known methods.

Deze doelstelling wordt bereikt door een werkwijze van de bij aanhef gedefinieerde soort, waarbij de werkwijze de verdere stap d) omvat waarin de 1013370 2 betalingsbevestiging verzonden wordt van de derde applicatie naar de eerste applicatie indien door de derde applicatie wordt vastgesteld dat de van de eerste applicatie ontvangen eerste identificatie overeenkomt met de via een tweede verbinding door de gebruiker van de tweede applicatie naar de derde applicatie verzonden eerste 5 identificatie. This object is achieved by a method of the defined in the preamble type, the method comprising the further step d) in which the 1013370 2 of the third application to the first application payment confirmation will be sent if it is determined by the third application in that the of the first application received first identifier corresponding to the second via a connection by the user of the second application to the third application transmitted first to fifth identification.

Voordeel van deze werkwijze is dat de betalingswerkwijze eenvoudig is in gebruik, veilig is en geschikt is voor het verrekenen van kleine bedragen. The advantage of this method is that the payment method is simple is safe to use, and is suitable for the settlement of small amounts. Daarnaast is er geen installatie van extra software of speciale aanpassingen vereist voor de gebruiker van de tweede computer die de via internet te leveren diensten wil afnemen. There is no installation of additional software or special adaptations required for the user of the second computer that wants to take the services to be delivered over the internet.

10 Daarnaast krijgt de beheerder van de eerste applicatie ('content provider') direct zekerheid over het feit dat een betaling verricht is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het versturen van een acceptgiro, waarbij men slechts na lange tijd kan achterhalen of de betaling voldaan is. 10 In addition, the manager of the first application (content provider) will direct certainty that a payment has been made, in contrast to send a giro, where one can discover only after a long time if the payment has been made.

Opgemerkt wordt dat sinds enige tijd een werkwijze voor betalen voor 15 internetdiensten bekend is, waarbij een telefoonverbinding, die de gebruiker gebruikt om te communiceren over het internet, wordt verbroken om vervolgens een directe verbinding op te zetten tussen de computer van de gebruiker en de aanbieder van internetdiensten. It is noted that a method for some time for the payment of 15, Internet services is known, in which a telephone connection, used by the user to communicate over the internet, is broken in order then to set up a direct connection between the computer of the user and the provider Internets. De gebruiker heeft op dat moment slechts toegang tot de 'web'-pagina's die door die betreffende server aangeboden worden en men staat dus in feite 20 niet meer in verbinding met het internet. The user has at that time only access to the 'web pages offered by that particular server and one is in fact 20 not connected to the Internet.

Een belangrijk nadeel van deze bekende werkwijze is dat de aanwezige verbinding met internet wordt verbroken waardoor het voor de gebruiker niet meer mogelijk is te bladeren tussen verschillende delen van het internet. An important disadvantage of this known method is that the existing connection to the Internet is broken which makes it for the user is no longer possible to scroll between different parts of the Internet. Verder dient de gebruiker in de meeste gevallen software te installeren om van deze werkwijze gebruik 25 te kunnen maken. Further, should the user to install in the majority of cases, software in order to use 25 of these method. Deze werkwijze is verder slechts te gebruiken wanneer men door middel van een telefoonverbinding in contact staat met internet. This method is further to use only if one, by means of a telephone link is in contact with the internet. Verloopt de internetverbinding bijvoorbeeld via een kabelmodem of via een LAN, dan kan van deze werkwijze geen gebruik gemaakt worden. the Internet connection takes place for example via a cable modem or over a LAN, it can not be made using this method.

Tevens is een betalingswerkwijze bekend waarbij een internetrekening (een 30 tussenrekening) geopend moet worden. In addition, a payment method is known wherein an internet account (30 a suspense account) needs to be opened. De gebruiker kan een bedrag op deze rekening storten en delen daarvan kunnen bij het doen van een transactie overgeboekt worden naar de aanbieder/ leverancier van internetdiensten. The user can deposit funds into this account and parts thereof can be transferred when doing a transaction to the provider / supplier of Internet services. Hiervoor dient de gebruiker zich aan te melden bij een organisatie (zoals Ι-Pay) die de internetrekening beheert en 1013370 3 software te installeren voordat het gebruikt kan worden. Above shall notify the user of an organization (such as Ι-Pay), which manages the Internet account and install 1.01337 million 3 software before it can be used. De gebruiker dient zich onder andere kenbaar te maken door middel van een ' sleuteldiskette'. The user must include to express by means of a key disk.

Nadeel van deze werkwijze met intemetrekening is dat de gebruiker speciale software dient te installeren en dat de gebruiker zich dient zich te registreren bij een 5 bank die deze betalingsmethode aanbiedt en daar een tussenrekening te openen. The disadvantage of this method with intemetrekening is that the user must install special software and that the user will need to register at a fifth bank that offers this form of payment, and to open a suspense account. Verder dient ook de aanbieder/ leverancier van internetdiensten zich aan te melden bij de organisatie en bepaalde software te installeren. Furthermore must notify the provider / supplier of Internet is to install in the organization and some software.

In een voorkeursuitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding is de tweede verbinding onafhankelijk van zowel de eerste verbinding als het netwerk. In a preferred embodiment of the present invention, the second compound is independent of both the first connection when the network.

10 Omdat er een tweede, afzonderlijke verbinding wordt gebruikt voor het afhandelen van het betalingsverkeer naast de eerste verbinding die gebruikt wordt voor het communiceren via internet, is het mogelijk dat iedereen, ook degenen die bijvoorbeeld niet dmv een telefoonlijn met internet verbonden zijn, ook gebruik kunnen maken van deze werkwijze. 10 Because there is a second, separate connection is used to handle payments in addition to the first compound used to communicate over the internet, it is possible for anyone, even those who are not, for example connected by a telephone line to the Internet, also use can make use of this method.

15 In een verdere uitvoeringsvorm van de onderhavige werkwijze, wordt de tweede verbinding tot stand gebracht over een gerichte verbinding, zoals een telefoonverbinding. 15 In a further embodiment of the present method, the second connection is established over a targeted compound, such as a telephone connection. Een gerichte verbinding is een directe verbinding tussen twee partijen, die het voordeel biedt dat deze verbinding inherent veiliger is. A targeted compound was a direct connection between two parties, which has the advantage that this compound is inherently safer. Bij voorkeur wordt de eerste verbinding tot stand gebracht over een vaste telefoonverbinding en 20 wordt de tweede verbinding tot stand gebracht over een mobiele telefoonverbinding. Preferably, the first connection is established over a fixed line, and 20 is the second connection is established over a cellular telephone connection. Dit heeft het voordeel dat de gebruiker die via een vaste telefoonverbinding verbonden is met het netwerk, zoals internet, deze verbinding niet hoeft te verbreken om een betaling te verrichten. This has the advantage that the user is connected via a fixed line connection to the network, including the Internet, do not need to disconnect it to make a payment.

De eerste identificatie die door de gebruiker doorgegeven wordt aan de eerste 25 applicatie en aan de derde applicatie, is bij voorkeur een telefoonnummer. The first identification which is transmitted by the user to the first application 25, and to the third application, is preferably a telephone number. Hierdoor kan de derde applicatie door middel van bestaande technieken zoals nummerherkenning de eerste identificatie via de tweede verbinding ontvangen. As a result, the third party application can be done by means of existing techniques, such as caller ID to the first identifier received via the second connection. Als alternatief is de eerste identificatie een DTMF-code. Alternatively, the first identifier comprises a DTMF code. Na het tot stand brengen van de tweede verbinding, kan de derde applicatie eenvoudig de DTMF-code ontvangen en controleren. After the establishment of the second link, the third party application can easily receive the DTMF code and checking. De gebruiker 30 kan de DTMF-code eenvoudig invoeren indien zijn (mobiele) telefoon daarvoor geschikt is, zoals op dit moment voor het merendeel van de (mobiele) telefooninrichtingen het geval is. The user 30 can easily enter the DTMF code if its (mobile) phone is suitable for this purpose, such as at the moment, for the majority of the (mobile) telephone devices, it is the case. Tevens kan de eerste identificatie gevormd worden 1013370 4 door of omvat zijn in een SMS-bericht. In addition, the first identification can be formed 1013370 4 by or included in a text message. Vele mobiele telefoons zijn tegenwoordig uitgerust met deze mogelijkheid. Many mobile phones are now equipped with this capability.

In een verdere uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding worden de stappen a) t/md) periodiek herhaald. In a further embodiment of the present invention, steps a) t / ac) are repeated periodically. Hierdoor is het mogelijk een afrekening per tijdseenheid 5 (bijvoorbeeld per minuut) of een quasi-continue afrekening (bijvoorbeeld per seconde) mogelijk te maken. This makes it possible to make a statement 5 per unit of time (e.g., per minute), or a quasi-continuous settlement (for example, per second) as possible. De door de eerste applicatie te leveren diensten (informatie zoals weerrapporten, beurskoersen, enz.) worden alleen doorgegeven aan de tweede applicatie via het netwerk en de eerste verbinding zolang als de tweede verbinding bestaat. The services to be provided by the first application (information such as weather reports, stock quotes, etc.) are only passed on to the second application over the network, the first connection as long as the second connection exists.

10 In een uitvoeringsvorm worden de eerste en derde applicatie uitgevoerd op één computerinrichting. 10 In one embodiment, the first and the third application to be executed on a single computer device. Hierdoor is het mogelijk dat zowel het leveren van diensten via internet als het afrekenen daarvoor in handen blijft van één partij. This allows both the provision of services via Internet as before settling remains of one party hands.

Een tweede aspect van de onderhavige uitvinding heeft betrekking op een computerprogramma, dat na het inladen op een computerinrichting de 15 computerinrichting de functionaliteit verschaft van de onderhavige werkwijze. A second aspect of the present invention relates to a computer program, in that the computer device 15 with the functionality after loading on a computing device of the present process.

Een derde aspect van de onderhavige uitvinding betreft een computer leesbaar medium, zoals een floppy disk of CD-ROM, dat een computer programma volgens de onderhavige uitvinding omvat. A third aspect of the present invention relates to a computer-readable medium, such as a floppy disk or CD-ROM, comprising a computer program according to the present invention.

De onderhavige uitvinding zal toegelicht worden aan de hand van een 20 uitvoeringsvoorbeeld, met verwijzing naar de bijgevoegde tekeningen, waarin The present invention will be elucidated on the basis of an exemplary embodiment 20, with reference to the accompanying drawings, in which

Fig. Fig. 1 een schematische weergave toont van de omgeving waarin een uitvoeringsvorm van de onderhavige werkwijze wordt toegepast. 1 shows a schematic representation of the environment in which an embodiment of the present method is applied.

Fig. Fig. 2 een stroomschema toont van de door de eerste applicatie uit te voeren stappen; 2 shows a flow diagram of the to be performed by the first application step; 25 Fig. 25 Fig. 3 een stroomschema toont van de door de derde applicatie uit te voeren stappen. 3 shows a flow diagram of the steps to be performed by the third application.

In Fig. In Fig. 1 wordt een schematische weergave getoond van een netwerk 10, zoals het Internet, dat bestaat uit een wereldwijd netwerk van met elkaar verbonden computers en computersystemen. 1 there is shown a schematic representation of a network 10, such as the Internet, which consists of a global network of computers and computer systems connected to each other.

30 Verschillende computers 11, 12, 13 kunnen met elkaar communiceren via respectieve verbindingen 16, 14, 15 met het netwerk 10 en via door het netwerk 10 gevormde verbindingen. Several computers 30, 11, 12, 13 are able to communicate with each other through respective connections 16, 14, 15 with the network 10 and through the network 10 formed by links. Op een eerste computer 11 kan bijvoorbeeld een eerste applicatie uitgevoerd worden, waarmee de eerste computer II functioneel een 1013370 5 aanbieder is van diensten via het Internet ('content server'). A first computer 11 may be performed first application, which the first functional computer II a 5 1.01337 million provider of services over the Internet (content server). De eerste applicatie kan bijvoorbeeld een internetapplicatie zijn waarmee informatie, bijvoorbeeld te verkopen producten of diensten, beschikbaar wordt gesteld aan het netwerk 10. Een tweede computer 12 kan onder meer een tweede applicatie uitvoeren, waarmee het mogelijk is 5 informatie van de eerste applicatie weer te geven aan de gebruiker van de tweede computer 12 (zoals een 'Internet Browser'). The first application example an internet application with which information, for example, to sell products or services will be made available to the network 10. A second computer 12 may include performing a second application, which allows 5 information of the first application again giving the user of the second computer 12 (such as a Web browser). De tweede computer 12 kan direct met het netwerk 10 verbonden zijn, maar in de meeste gevallen zal de verbinding met internet verlopen via een eerste verbinding 14 met een (niet getoonde) computer die onderdeel uitmaakt van het internet (een zogenaamde Internet Service Provider (ISP)). The second computer 12 may be connected directly to the network 10, but in most cases, the connection to the Internet will be provided via a first connection 14 to a (non-shown) computer which is part of the Internet (a so-called Internet Service Provider (ISP )). In Fig. In Fig. 1 is 10 verder een derde computer 13 getoond die direct of met een verbinding 15 met het netwerk communiceert. 1 10 is further shown a third computer 13 which communicates directly or by a connection 15, to the network. De derde computer 13 voert een derde applicatie uit, waarbij de derde applicatie de functionaliteit heeft van verificatie. The third computer 13 carries out a third application, the third application has the functionality of verification.

Daarnaast is in Fig. In addition, in Fig. 1 een mobiele telefoon 19 weergegeven, waarmee de gebruiker van de tweede computer 12 een directe telefoonverbinding 17 kan maken met 15 een met de derde computer 13 verbonden modem 18. 1 shows a mobile phone 19, with which the user of the second computer 12 can make a direct telephone line 17 having a 15 with the third computer 13 connected to modem 18.

De eerste applicatie op de eerste computer 11 biedt informatie, producten of diensten aan, waarvoor betaald moet worden. The first application on the first computer 11 provides information, products or services, which must be paid. De gebruiker van de tweede computer 12 kan een betaling verrichten door het doorlopen van de volgende stappen. The user of the second computer 12 can make a payment by going through the following steps. De stappen die uitgevoerd worden door de eerste applicatie zijn getoond in het stroomschema van 20 Fig. The steps performed are shown by the first application in the flow chart 20 of Fig. 2, en de stappen van de derde applicatie in het stroomschema van Fig. 2, and the steps of the third application in the flow chart of Fig. 3 (derde applicatie): a. Allereerst wordt door de gebruiker van de tweede computer 12 met behulp van de tweede applicatie een verbinding gemaakt met de eerste applicatie op de eerste computer 11 (blok 21). 3 (third application): a First of all, by the user of the second computer 12 with the aid of the second application, a connection to the first application on the first computer 11 (block 21)..

25 b. 25 b. Op de desbetreffende internetpagina, die door de eerste applicatie wordt samengesteld en door de tweede applicatie wordt weergegeven op de tweede computer 12, wordt een eerste telefoonnummer weergegeven dat de gebruiker van de tweede computer 12 dient te bellen voor betaling. On the Internet page, which is composed by the first application and a first phone number is displayed by the second application is displayed on the second computer 12, that the user of the second computer 12 is used to call for payment. Dit is bijvoorbeeld een 0900-informatienummer dat een bepaald vast tarief aan de 30 beller doorberekent op het moment dat de verbinding is opgezet (blok 22). This is, for example, a 0900-number information that a certain fixed rate by calculates to the caller 30 has been set at the time that the connection (block 22).

Tevens wordt op de internetpagina gevraagd om een tweede telefoonnummer in te toetsen van de telefoon 19 waarmee de gebruiker het 1 013370 6 op de internetpagina weergegeven eerste telefoonnummer zal gaan bellen (blok 23). It is also prompted on the Internet page in order to key in a second phone number of the phone 19 with which the user 1 6 013 370 will ring displayed first telephone number on the web page (block 23).

c. c. De eerste applicatie op de eerste computer 11 geeft aan de derde applicatie op de derde computer 13 door dat er een telefoonverbinding op gezet zal 5 gaan worden door bijvoorbeeld een telefoontoestel 19 met het in stap b kenbaar gemaakte tweede telefoonnummer (blok 24 en 31). The first application on the first computer 11 provides the third party application on the third computer 13, by that there is a telephone connection will be 5 are going to be put through, for example, a telephone set 19, in step b made known to the second telephone number (block 24 and 31).

d. d. Wanneer de gebruiker de tweede verbinding 17 maakt met de met de derde computer 13 verbonden modem 18, voert de derde applicatie met behulp van nummerherkenning een controle uit of dit nummer overeenkomt met het 10 nummer dat de eerste applicatie heeft doorgegeven (blok 32 en 33). When the user of the second link 17 makes with the with the third computer 13 connected to modem 18, the third party application with the help of number recognition performs a check whether this number corresponds to the 10 number that has passed the first application (block 32 and 33) .

e. e. Zo ja, dan krijgt de modem 18 van de derde applicatie op de derde computer 13 de opdracht om de tweede verbinding 17 tot stand te brengen. If so, then the modem 18 receives the third application on the third computer 13 commissioned to create the second link 17. Hierdoor zal aan de gebruiker van de telefoon 19 het bij het eerste telefoonnummer behorende tarief berekend worden. As a result, will be calculated to the user of the phone 19, the rate associated with the first telephone number.

15 f. 15 f. De derde applicatie geeft vervolgens, bijvoorbeeld via een veilige internet verbinding ('Secure Server Connection') aan de eerste applicatie op de eerste computer 11 door dat de verbinding opgezet is geweest (ΌΚ'-signaal) en dat er dus een betaling heeft plaatsgevonden (blok 34 en 25). The third application will then, for example via a secure Internet connection (Secure Server Connection ') to the first application on the first computer 11 through the connection has been established (ΌΚ' signal) and therefore there has been a payment ( block 34 and 25).

g. g. De eerste applicatie op de eerste computer 11 kan vervolgens aan de tweede 20 applicatie op de tweede computer 12 toegang bieden tot de inhoud die slechts toegankelijk is voor degene die er voor betaald heeft (blok 26). The first application on the first computer 11 then can the 20 second application on the second computer 12 provide access to content that is accessible only to the person who paid for it (block 26).

h. h. Indien in stap d. If, in step d. het nummer niet herkend wordt, zal de tweede verbinding 17 niet opgezet worden en zal geen 'OK'-signaal naar de eerste applicatie op de eerste computer 11 verstuurd worden. the number is not recognized, the second link 17 will not be set up and will not 'OK' signal to the first application are sent to the first computer 11.

25 De derde applicatie op de derde computer 13 registreert de verbindingen die zijn opgezet voor een bepaalde eerste applicatie op de eerste computer 11 ten behoeve van de verrekening van de diensten. 25, the third application on the third computer 13 records the connections set up for a specific first application on the first computer 11 for the purpose of the offsetting of the services.

De tweede verbinding 17 is geheel onafhankelijk van de eerste verbinding 14 die bestaat tussen de tweede computer 12 en het netwerk 10. The second link 17 is completely independent of the first connection 14 which exists between the second computer 12 and the network 10.

30 Voordeel van deze werkwijze is dat de betalingswerkwijze eenvoudig is in gebruik, veilig is en geschikt is voor het verrekenen van kleine bedragen. 30 The advantage of this method is that the payment method is simple is safe to use, and is suitable for the settlement of small amounts. Daarnaast is er geen installatie van extra software of speciale aanpassingen vereist voor de gebruiker van de tweede computer 12 die de via internet te leveren diensten wil afnemen 1013370 7 There is no installation of additional software or special adaptations required for the user of the second computer 12 which will reduce services to be delivered over the internet 1.01337 million 7

Daarnaast krijgt de beheerder van de eerste applicatie ('content provider') op de eerste computer 11 direct zekerheid over het feit dat een betaling verricht is,-.in tegenstelling tot bijvoorbeeld het versturen van een acceptgiro, waarbij men slechts na lange tijd kan achterhalen of de betaling voldaan is. In addition, the manager of the first application (content provider) gets the first computer 11 directly certainty that a payment has been made, -. Unlike, say, sending a giro, where one can discover only after a long time whether the payment has been made.

5 Voor de deskundige zal het duidelijk zijn dat de eerste en derde applicatie op één en dezelfde computer uitgevoerd kunnen worden. 5 For the skilled artisan will appreciate that the first and third application can be run on the same computer. In de praktijk zal het echter de voorkeur hebben dat de derde applicatie uitgevoerd wordt op een afzonderlijke derde computer 13, die beheerd wordt door een instantie die de betaalmogelijkheid volgens de onderhavige werkwijze aanbiedt aan aanbieders van betaalde internetdiensten. In practice, however, it will be preferred that the third application is executed on a separate third party computer 13, which is managed by an entity that offers the payment option according to the present process to providers of Internet services paid. De 10 eerste applicatie op de eerste computer 11 van een aanbieder van betaalde internetdiensten behoeft slechts weinig aanpassingen om geschikt te worden gemaakt voor de werkwijze volgens de onderhavige uitvinding. 10, the first application on the first computer 11 of a service provider of Internet services paid requires only few modifications to be made suitable for the process according to the present invention.

De boven beschreven werkwijze gaat uit van één eerste applicatie, één tweede applicatie en één derde applicatie. The above described process starts from a first application, a second application and a third application. Het zal voor de deskundige duidelijk zijn dat 15 meerdere dergelijke applicaties naast elkaar uitgevoerd kunnen worden, en dat meerdere sessies tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden. It will be clear to the expert that 15 more such applications can run simultaneously, and multiple sessions can be executed simultaneously.

Het opzetten van de tweede verbinding 17 kan plaatsvinden op verschillende wijzen, gekoppeld aan verschillende wijzen van tarifering (betaling) voor de tweede verbinding 17. De tarifering kan ook een nultarief zijn, waardoor de onderhavige 20 uitvinding alleen voor identificatie toegepast wordt. The setting up of the second compound 17 can be carried out in various ways, coupled to different modes of charging (payment) for the second compound 17. The charging can also be a zero tariff, so that the present 20 invention is used only for identification.

Wanneer de eerste verbinding 14 van de tweede computer 12 met het netwerk 10 wordt gevormd door een telefoonverbinding met een Internet Service Provider, heeft de gebruiker van de tweede computer de mogelijkheid om een mobiele telefoon 19 te gebruiken voor het tot stand brengen van de tweede verbinding 17. Het 25 telefoonnummer van de mobiele telefoon 19 wordt dan gebruikt als identificatie en ingevuld op de desbetreffende internetpagina. When the first compound 14 of the second computer 12 to the network 10 is made up of a telephone connection to an Internet Service Provider, the user of the second computer has the ability to use a mobile phone 19, for the establishment of the second connection 25 17. the telephone number of the mobile phone 19 is then used as an identification and filled in on the relevant web page. De gebruiker van de mobiele telefoon 19 kan tevens volstaan met het sturen van een SMS-bericht, aangezien een SMS-bericht tevens het (mobiele) telefoonnummer omvat in de aanhef van het SMS-bericht. The user of the mobile phone 19 can also be sufficient to send a text message, as a SMS message also comprises the (mobile) telephone number in the header of the SMS message.

Indien de eerste verbinding 14 gevormd wordt door één kanaal van een ISDN-30 telefoonverbinding, kan de gebruiker van de tweede computer 12 het tweede kanaal van de ISDN-verbinding gebruiken om de tweede verbinding 17 met de modem 18 van de derde computer 13 tot stand te brengen. If the first connection 14 is formed by a single channel of an ISDN-30 telephone connection, the user of the second computer 12 can use the second channel of the ISDN link to the second link 17 with the modem 18 of the third computer 13 to position to bring. In dat geval dient dus het telefoonnummer van de ISDN-telefoonaansluiting als identificatienummer. In that case so is the number of the ISDN telephone as identification. Als alternatief is het bijvoorbeeld 1013370 8 mogelijk dat de gebruiker beschikt over meerdere lijnen. Alternatively, for example, 1013370 8 possible that the user has multiple lines. Voor de onderhavige werkwijze maakt het niet uit met welke telefoon of via welke lijn gebeld wordt. For the present process, it does not matter with which phone or via which line is being called.

In een andere variant wordt in de modem 18 in combinatie met de derde applicatie op de derde computer 13 geen gebruik gemaakt van een faciliteit met 5 nummerherkenning, maar wordt controle op een identificatiecode gebruikt. In another variant, in the modem 18 in combination with the third party application on the third computer 13, not make use of a facility with 5 caller ID, but control is used on an identification code.

Dit is bijvoorbeeld mogelijk met een vaste of mobiele telefoonverbinding waarmee via een DTMF-signaal een code wordt verstuurd ter identificatie. This is possible, for example with a fixed or mobile telephone link with which a code is sent for identification by means of a DTMF-signal.

In dat geval worden de volgende stappen ondernomen: a. De eerste applicatie op de eerste computer 11 (de 'content server') 10 genereert een code. In that case, the following steps are taken: a. The first application on the first computer 11 (the content server) 10 generates a code. Deze code is uniek voor elke aparte sessie die de eerste applicatie opzet met een tweede applicatie en dient zo ter identificatie van de gebruiker van de tweede applicatie die via het netwerk verbinding maakt met de eerste applicatie. This code is unique to each separate session is the first application set-up with a second application and serves as identification of the user of the second application over the network connection with the first application. Als alternatief is het mogelijk dat de derde applicatie de code genereert, opslaat en naar de eerste applicatie stuurt, die 15 vervolgens de code doorstuurt naar de tweede applicatie. As an alternative, it is possible that the third party application generates the code, stores and sends to the first application, which is 15 then forwards the code to the second application.

b. b. Deze code wordt getoond op de tweede computer 12 naast het te bellen eerste telefoonnummer en wordt tevens verzonden naar de derde applicatie. This code is displayed on the second computer 12 in addition to calling the first telephone number and is also transmitted to the third application.

c. c. De gebruiker gebruikt bijvoorbeeld een mobiele telefoon 19 om de tweede verbinding 17 met de modem 18 van de derde computer 13 op te zetten. The user uses, for example, a cell phone 19 to set up the second link 17 with the modem 18 of the third computer 13.

20 Nadat de tweede verbinding 17 tot stand is gebracht, wordt de code ingetoetst, waardoor deze als DTMF-code over de tweede verbinding 17 wordt gezonden. After the 20 second connection 17 is established, the code is entered, whereby this as a DTMF code over the second connection 17, is sent.

d. d. Wanneer deze code overeenkomt met de code die is door de eerste applicatie is doorgegeven aan de derde applicatie, genereert de derde 25 applicatie een (versleuteld) ΌΚ'-signaal en geeft dit door aan de eerste applicatie. When this code corresponds to the code which has been transmitted by the first application of the third application, the third party application 25 generates an (encrypted) ΌΚ' signal and passes this on to the first application. Daarna kan de eerste applicatie aan de betreffende tweede applicatie toegang verschaffen tot de informatie of dienst waarvoor betaald moet worden. Then the first application to the respective second application can provide access to the information or service that must be paid.

Een nog verder alternatief wordt gevormd door de door de eerste applicatie 30 gegenereerde en door de tweede applicatie op de tweede computer 12 getoonde code op te nemen in een SMS-bericht ('Short Message Service') en dit te versturen aan de derde applicatie. A further alternative is formed by the generated by the first application 30 and by inserting the second application on the second computer 12 illustrated code in an SMS (Short Message Service) and send it to the third application.

1013370 9 1013370 9

Naast een eenmalige tarifering bij het tot stand komen van de tweede verbinding 17, kan de werkwijze ook zodanig gewijzigd worden dat niet slechts een eenmalige verificatie van de opgezette tweede verbinding 17 plaatsvindt, maar dat er een voortdurende controle plaatsvindt. In addition to a one-off charging at the establishment of the second link 17, the method may be also modified in such a way that not only can take place a one-time verification of the set-up second link 17, but that there is continuous monitoring. In dat geval zal de derde applicatie op de derde 5 computer 13 periodiek (of quasi-continu) een ΌΚ'-signaal doorgeven aan de eerste applicatie, zolang de tweede verbinding 17 aanwezig is. In that case, the third application on the third 5 computer 13 periodically (or quasi-continuous) by giving a ΌΚ'-signal to the first application, as long as the second link 17 is present. De afrekening zal dan ook periodiek (bijvoorbeeld per minuut) of quasi-continu (bij een telefoontarief per seconde) plaatsvinden. The bill will then also periodically (e.g., per minute), or quasi-continuously (at a telephone rate per second) take place.

De hierboven aan de hand van een voorbeelduitvoeringsvormen beschreven 10 werkwijze kan eenvoudig geïmplementeerd worden als deel van de software code van de eerste en derde applicatie. 10 The above-described method on the basis of an exemplary embodiment can be simply implemented as part of the software code of the first and the third application. Voor de deskundige zal het duidelijk zijn dat de software voor de onderhavige werkwijze kan bestaan uit een gedeelte voor de eerste applicatie en een gedeelte voor de derde applicatie. For the skilled person it will be clear that the software for the present process may consist of a part for the first application and a portion for the third application. Het gedeelte voor de derde applicatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden door een aanbieder van de betaalwerkwijze, terwijl het 15 gedeelte voor de eerste applicatie beschikbaar kan worden gesteld aan aanbieders van informatie ed op internet. The portion of the third application can be used by a provider of the payment method, while the section 15 for the first application can be made available to providers of information etc. on the internet.

Voor de deskundige zal het duidelijk zijn dat de hierboven beschreven voorbeelden slechts dienen ter illustratie van de onderhavige uitvindingen en dat verscheidene modificaties en wijzigingen mogelijk zijn. For the skilled person it will be clear that the examples described above merely serve to illustrate the present inventions, and that various modifications and changes are possible. De beschermingsomvang van 20 de onderhavige uitvinding wordt bepaald door de bijgevoegde conclusies. The scope of protection of the present 20 invention is defined by the appended claims.

1013370 1013370

Claims (9)

1. Werkwijze voor het verrichten van een betaling voor via een netwerk aangeboden diensten, waarbij een eerste applicatie verbonden is met het netwerk en is 5 ingericht om diensten aan te bieden aan een gebruiker van een tweede applicatie die via een eerste verbinding met het netwerk in verbinding staat, omvattende de stappen van a) het door de eerste applicatie van de tweede applicatie via de eerste verbinding ontvangen van een eerste identificatie; 1. A method for performing a payment for services offered via a network, wherein a first application is connected to the network 5 and is arranged to offer services to a user of a second application via a first connection to the network in connection state, comprising the steps of a) by the first application of the second application via the first link received from a first identification; b) het door de eerste applicatie doorsturen van de eerste identificatie naar een derde 10 applicatie; b) transmitting by the first application of the first identification to a third party application 10; c) het door de eerste applicatie aanbieden van de diensten aan de gebruiker van de tweede applicatie na ontvangst van een betalingsbevestiging van de derde applicatie, gekenmerkt door de verdere stap d) waarin de betalingsbevestiging verzonden wordt van de derde applicatie naar de eerste 15 applicatie indien door de derde applicatie wordt vastgesteld dat de van de eerste applicatie ontvangen eerste identificatie overeenkomt met de via een tweede verbinding (17) door de gebruiker van de tweede applicatie naar de derde applicatie verzonden eerste identificatie. c) the provision of the services to the user of the second application upon receipt of a payment confirmation from the third party application, characterized by the further step d) in which the third party application payment confirmation will be sent to the first 15 application through the first application if by the third party application is determined that the first application of the received first identifier corresponding to the via a second connection (17) by the user of the second application to the third application transmitted first identification.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, gekenmerkt doordat de tweede verbinding (17) onafhankelijk is van de eerste verbinding (14) en het netwerk (10). 2. A method according to claim 1, characterized in that the second connection (17) is independent of the first connection (14) and the network (10).
3. Werkwijze volgens conclusie 2, gekenmerkt doordat de tweede verbinding (17) tot stand wordt gebracht over een gerichte verbinding, zoals een 25 telefoonverbinding. 3. A method according to claim 2, characterized in that the second connection (17) is established over a targeted compound, such as a telephone line 25. 1 2 1013370 Werkwijze volgens conclusie 3, gekenmerkt doordat de eerste verbinding (14) tot stand wordt gebracht over een vaste telefoonverbinding en de tweede verbinding (17) tot stand wordt gebracht over een mobiele telefoonverbinding. 1 2 1013370 A process according to claim 3, characterized in that the first connection (14) is established over a fixed line connection and the second connection (17) is established over a cellular telephone connection. 30 2 Werkwijze volgens conclusie 3 of 4, gekenmerkt doordat de eerste identificatie een telefoonnummer is. 30 2 A method as claimed in claim 3 or 4, characterized in that the first identifier is a phone number.
6. Werkwijze volgens conclusie 3 of 4, gekenmerkt doordat de eerste identificatie een DTMF-code is. 6. A method according to claim 3 or 4, characterized in that the first identifier is a DTMF-code.
7. Werkwijze volgens conclusie 3 of 4, gekenmerkt doordat de eerste 5 identificatie een SMS-bericht is. 7. A method according to claim 3 or 4, characterized in that the first identifier 5 is an SMS message.
8. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 t/m 7, gekenmerkt doordat de stappen a) t/md) periodiek herhaald worden. 8. A method according to any one of claims 1 t / m 7, characterized in that the steps a) t / to d) are repeated periodically.
9. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 t/m 8, gekenmerkt doordat de eerste en derde applicatie uitgevoerd worden op één computerinrichting (11; 13). 9. A method according to any one of Claims 1 to / 8, characterized in that the first and the third application to be executed on one computer device (11; 13).
10. Computerprogramma, dat na het inladen op een computerinrichting de computerinrichting de functionaliteit verschaft van de werkwijze volgens een van de 15 conclusies 1 t/m 9. 10. A computer program, which after loading on a computer device, the computer installation with the functionality of the method according to one of the claims 1 to 15/9 m.
11. Computer leesbaar medium omvattende een computer programma volgens conclusie 10. 1013370 11. A computer readable medium comprising a computer program according to claim 10. 1013370
NL1013370A 1999-10-21 1999-10-21 Method for the payment via a network. NL1013370C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1013370 1999-10-21
NL1013370A NL1013370C2 (en) 1999-10-21 1999-10-21 Method for the payment via a network.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1013370A NL1013370C2 (en) 1999-10-21 1999-10-21 Method for the payment via a network.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NL1013370A1 NL1013370A1 (en) 2000-08-24
NL1013370C2 true NL1013370C2 (en) 2000-10-03

Family

ID=19770112

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1013370A NL1013370C2 (en) 1999-10-21 1999-10-21 Method for the payment via a network.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1013370C2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1410291A2 (en) * 2001-06-28 2004-04-21 Kenamea, Inc. Message delivery system billing method and apparatus
WO2006134547A3 (en) * 2005-06-17 2007-03-29 Franciscus L A J Kamperman Method and system for obtaining licenses for protected content data

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0590861A2 (en) * 1992-09-29 1994-04-06 AT&T Corp. Secure credit/debit card authorization
WO1996000485A2 (en) * 1994-06-24 1996-01-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson User authentication method and apparatus
WO1996029667A1 (en) * 1995-03-20 1996-09-26 Sandberg Diment Erik Providing verification information for a transaction
EP0801479A1 (en) * 1995-12-29 1997-10-15 AT&T Corp. Data network security system and method
WO1998002852A1 (en) * 1996-07-12 1998-01-22 Ulrich Seng Process for paying without cash services that can be requested from a distributed, non-connection oriented data network
WO1998040809A2 (en) * 1997-03-13 1998-09-17 Cha! Technologies, Inc. Method and system for secure online transaction processing
WO1999023617A2 (en) * 1997-11-04 1999-05-14 Gilles Kremer Method for transmitting data and implementing server
GB2332833A (en) * 1997-12-24 1999-06-30 Interactive Magazines Limited Secure credit card transactions over the internet

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0590861A2 (en) * 1992-09-29 1994-04-06 AT&T Corp. Secure credit/debit card authorization
WO1996000485A2 (en) * 1994-06-24 1996-01-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson User authentication method and apparatus
WO1996029667A1 (en) * 1995-03-20 1996-09-26 Sandberg Diment Erik Providing verification information for a transaction
EP0801479A1 (en) * 1995-12-29 1997-10-15 AT&T Corp. Data network security system and method
WO1998002852A1 (en) * 1996-07-12 1998-01-22 Ulrich Seng Process for paying without cash services that can be requested from a distributed, non-connection oriented data network
WO1998040809A2 (en) * 1997-03-13 1998-09-17 Cha! Technologies, Inc. Method and system for secure online transaction processing
WO1999023617A2 (en) * 1997-11-04 1999-05-14 Gilles Kremer Method for transmitting data and implementing server
GB2332833A (en) * 1997-12-24 1999-06-30 Interactive Magazines Limited Secure credit card transactions over the internet

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1410291A2 (en) * 2001-06-28 2004-04-21 Kenamea, Inc. Message delivery system billing method and apparatus
EP1410291A4 (en) * 2001-06-28 2009-04-22 Kenamea Inc Message delivery system billing method and apparatus
WO2006134547A3 (en) * 2005-06-17 2007-03-29 Franciscus L A J Kamperman Method and system for obtaining licenses for protected content data

Also Published As

Publication number Publication date
NL1013370A1 (en) 2000-08-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8583499B2 (en) System for secured transactions over a wireless network
RU2116008C1 (en) Mobile telephone communication system, payment technique for terminal equipment of mobile telephone exchange, and system implementing it
US7490062B2 (en) Method of payment by means of an electronic communication device
US8543497B1 (en) Secure authentication payment system
US6947908B1 (en) System and use for correspondent banking
US7366702B2 (en) System and method for secure network purchasing
US8744967B2 (en) Method for authenticating financial transaction requests using a website or web portal
AU2006100814C4 (en) Transaction System
US7447662B2 (en) Transaction processing system
US7599862B2 (en) Transferring funds in connection with internet orders using order variables from two sources and authentication
US5899980A (en) Retail method over a wide area network
AU2006275920B2 (en) Methods and systems for improved security for financial transactions through a trusted third party entity
EP1249141B1 (en) Authentication method using cellular phone in internet
US6956935B2 (en) Origin device billing according to caller
US6366893B2 (en) System, a method and an apparatus for performing an electric payment transaction in a telecommunication network
US20100057623A1 (en) System and Method of Secure Payment Transactions
US9959528B2 (en) System for handling network transactions
US20070143230A1 (en) Transaction verification system
US20030069792A1 (en) System and method for effecting secure online payment using a client payment card
US9767455B1 (en) Secure authentication and payment system
US7461010B2 (en) Computer network method for conducting payment over a network by debiting and crediting telecommunication accounts
US20030126076A1 (en) Systems and methods for secure authorization of electronic transactions
CN100433617C (en) System and method for facilitating electronic financial transactions using a mobile telecommunications device
US20030074315A1 (en) System and apparatus for remotely printing certified documents
KR20100054757A (en) Payment transaction processing using out of band authentication

Legal Events

Date Code Title Description
AD1B A search report has been drawn up
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20040501