NL1008593C2 - Actuator with improved accuracy. - Google Patents

Actuator with improved accuracy.

Info

Publication number
NL1008593C2
NL1008593C2 NL1008593A NL1008593A NL1008593C2 NL 1008593 C2 NL1008593 C2 NL 1008593C2 NL 1008593 A NL1008593 A NL 1008593A NL 1008593 A NL1008593 A NL 1008593A NL 1008593 C2 NL1008593 C2 NL 1008593C2
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
bearing
screw
nut
means
example
Prior art date
Application number
NL1008593A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Hendrikus Jan Kapaan
Alexander Jan Carel De Vries
Thomas Wilhelm Fucks
Clair Druet
Armin Herbert Emil Olschewski
Original Assignee
Skf Eng & Res Centre Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
  • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
  • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
  • H02K7/06Means for converting reciprocating motion into rotary motion or vice versa
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
  • F16D65/00Parts or details
  • F16D65/14Actuating mechanisms for brakes; Means for initiating operation at a predetermined position
  • F16D65/16Actuating mechanisms for brakes; Means for initiating operation at a predetermined position arranged in or on the brake
  • F16D65/18Actuating mechanisms for brakes; Means for initiating operation at a predetermined position arranged in or on the brake adapted for drawing members together, e.g. for disc brakes
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
  • F16D2121/00Type of actuator operation force
  • F16D2121/18Electric or magnetic
  • F16D2121/24Electric or magnetic using motors
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
  • F16D2125/00Components of actuators
  • F16D2125/18Mechanical mechanisms
  • F16D2125/20Mechanical mechanisms converting rotation to linear movement or vice versa
  • F16D2125/34Mechanical mechanisms converting rotation to linear movement or vice versa acting in the direction of the axis of rotation
  • F16D2125/40Screw-and-nut
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
  • F16D2125/00Components of actuators
  • F16D2125/18Mechanical mechanisms
  • F16D2125/44Mechanical mechanisms transmitting rotation
  • F16D2125/46Rotating members in mutual engagement
  • F16D2125/52Rotating members in mutual engagement with non-parallel stationary axes, e.g. worm or bevel gears
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16HGEARING
  • F16H25/00Gearings comprising primarily only cams, cam-followers and screw-and-nut mechanisms
  • F16H25/18Gearings comprising primarily only cams, cam-followers and screw-and-nut mechanisms for conveying or interconverting oscillating or reciprocating motions
  • F16H25/20Screw mechanisms
  • F16H25/22Screw mechanisms with balls, rollers, or similar members between the co-operating parts; Elements essential to the use of such members
  • F16H25/2247Screw mechanisms with balls, rollers, or similar members between the co-operating parts; Elements essential to the use of such members with rollers
  • F16H25/2252Planetary rollers between nut and screw

Description

Actuator met verbeterde nauwkeurigheid Actuator with improved accuracy

De uitvinding betreft een actuator omvattende een huis, een motor, een bedieningsorgaan en een schroefmechanisme dat een lineaire beweging van het 5 bedieningsorgaan verschaft met betrekking tot het huis in reactie op een draaibeweging van de motor, welk schroefmechanisme een schroef en een moer omvat waarvan tenminste één draaibaar is ondersteund met betrekking tot het huis door middel van een wentellager, welk wentellager een binnenste loopbaan en een buitenste loopbaan bezit, alsmede wentelelementen die in rollende aanraking zijn met 10 die loopbanen. The invention relates to an actuator comprising a housing, a motor, an actuating member and a screw mechanism providing a linear movement of the fifth actuating member with respect to the housing in response to a rotational movement of the motor, said screw mechanism comprising a screw and a nut comprises of which at least one of which is rotatably supported with respect to the housing by means of a rolling element bearing, which rolling element bearing an inner runway and an outer runway property, as well as rolling elements which are in rolling contact with said raceways 10.

Een dergelijke actuator is bekend. Such an actuator is known. Hij kan voor verschillende doeleinden worden toegepast, bijvoorbeeld voor een remklauw van een schijfrem. It can be used for various purposes, such as a brake caliper of a disc brake. De actuator omvat verschillende componenten met nauwkeurig bewerkte oppervlakken, zoals de draden in de schroef en moer, rollen, lager loopbanen en dergelijke. The actuator comprises different components with accurately machined surfaces, such as the threads in the screw and nut, rolls, bearing raceways, and the like. Een belangrijk 15 deel van de totale kosten van de actuator moet daarom worden toegeschreven aan het bewerkingsproces. 15 An important part of the total cost of the actuator is therefore to be attributed to the editing process.

Reeds is getracht om de eisen van nauwkeurigheid aan de ene kant, en vervaardigingskosten aan de andere kant met elkaar te verzoenen. It has already been tried to reconcile the requirements of accuracy, on the one hand, and manufacturing costs on the other side with each other. Doel van de uitvinding is een actuator te verschaffen waarin aan beide eisen wordt voldaan. The object of the invention is to provide an actuator in which it is satisfied both requirements. Dit 20 doel wordt bereikt doordat tenminste een component van het schroefmechanisme, bijvoorbeeld de schroef, moer of rollen en/of tenminste een component van het lager, bijvoorbeeld de binnenste lagerring of de buitenste lagerring, een oppervlaktedeel omvatten dat vervaardigd is door middel van een hard-snij-bewerking, bijvoorbeeld hard draaien, hard slijpen, hard boren en dergelijke. This 20-objective is achieved in that at least one component of the screw mechanism, for example the screw, nut or rollers and / or at least one component of the bearing, the inner bearing ring or the outer bearing ring, a surface portion which is manufactured by means of a hard -cutting-processing, for example rotating hard, hard grinding, drilling hard, and the like.

25 De nauwkeurigheid van de verplaatsingen van de actuator in reactie op regelsignalen hangt in grote mate of van de samenwerking van de verschillende oppervlakken van het schroefmechanisme in de lagers. 25, The accuracy of the movements of the actuator in response to control signals depends to a large extent, or of the co-operation of the different surfaces of the screw mechanism in the bearings. De schroefdraden van de moer en de schroef en de tussengeplaatse rollen, en ook de loopbanen van de lagers spelen een beslissende rol in dit verband. The threads of the nut and the screw and geplaatse between rollers and the raceways of bearings play a decisive role in this regard. Ook de nauwkeurigheid met betrekking tot de 30 wederzijdse positie van deze oppervlakken is belangrijk. Also, the accuracy with respect to the mutual position of these surfaces 30 is important. Door middel van een hard-snij-proces kunnen deze oppervlakken worden geïntegreerd in de schroef of de moer waardoor een inherente nauwkeurigheid wordt verschaft, die niet wordt beïnvloed j 0 ÜÜOci 3 2 door de geaccumuleerde vervaardigingstoleranties welke een rol spelen in samengestelde, uit meerdere delen bestaande constructies. By means of a hard-cutting process, these surfaces can be integrated in the screw or the nut so that a inherent precision is provided, which is not affected j 0 ÜÜOci 3 2 by the accumulated manufacturing tolerances which play a role in composite, from a plurality of parts existing structures.

Hard draaien is een enkelpunts snijproces voor het bewerken van geharde stalen componenten. Hard turning is a single point cutting process for machining hardened steel components. Het kan als gunstig alternatief worden beschouwd voor zowel 5 ruw slijpen als afwerkslijpen. It can be considered as a favorable alternative to both 5 rough grinding and finish grinding. Dat proces van hard draaien wordt uitgevoerd door middel van keramische of superabrasieve gereedschappen. That process of hard turning is carried out by means of ceramic or superabrasive tools. Het is in het bijzonder geschikt voor het combineren van gereduceerde vervaardigingskosten en een juiste afwerking, aangezien slechts één productiestap voldoende is voor het verkrijgen van de vereiste afwerking. It is suitable in particular for the combination of reduced manufacturing cost and an appropriate finish, since only one production step is sufficient for obtaining the required finish.

10 Verder kunnen de geïntegreerde oppervlakken gemakkelijk vervaardigd worden door middel van een draaibank met meerdere spillen, hetgeen voordelen oplevert zowel met betrekking tot zowel de nauwkeurigheid als de kosten (productiesnelheid). 10 Further, the integrated areas can easily be manufactured by means of a lathe with a plurality of spindles, which results in advantages both with respect to both accuracy and the cost (production speed).

Het lager kan de schroef direct of indirect ondersteunen. The bearing, the screw may support directly or indirectly. Verder kan het hard gedraaide oppervlaktedeel worden toegepast voor de radiale ondersteuning van het 15 schroefmechanisme. Further, the hard-turned surface portion can be used for the radial support of the screw mechanism 15. Ook kan het oppervlaktedeel worden toegepast voor axiale ondersteuning van het schroefmechanisme. Also, the surface portion can be used for axial support of the screw mechanism.

Volgens een verdere mogelijkheid omvat de actuator een tandwielreductie-mechanisme verbonden aan het schroefmechanisme, welk tandwielreductie-mechanisme een oppervlaktedeel omvat dat vervaardigd is door middel van een hard-20 snij-bewerking, bijvoorbeeld hard draaien, hard slijpen, hard boren en dergelijke. According to a further possibility, the actuator comprises a gear reduction mechanism connected to the screw mechanism, said gear reduction mechanism, a surface part which is made by means of a hard-20 cutting operation, for example, hard turning, hard grinding, hard drill, and the like.

Aanvullend kan tenminste één component van het schroefmechanisme, bijvoorbeeld de schroef, moer of rollen, en/of van het lager, bijvoorbeeld de binnenste lagerring of the buitenste lagerring, en/of van het tandwiel-reductiemechanisme, een oppervlaktedeel omvat dat is vervaardigd door middel van 25 slijpen. Additionally, at least one component of the screw mechanism, for example the screw, nut or rollers, and / or of the bearing, the inner bearing ring of the outer bearing ring, and / or of the gear-reduction mechanism, a surface part which is manufactured by means 25 of grinding.

Ook kan tenminste één component van het schroefmechanisme, bijvoorbeeld een schroef, moer of rollen, en/of van het lager, bijvoorbeeld de binnenste lagerring of de buitenste lagerring, en/of van het tandwiel-reductiemechanisme, een oppervlaktedeel omvatten dat is vervaardigd door middel van brootsen. Also, at least one component of the screw mechanism, for example a screw, nut or rollers, and / or of the bearing, the inner bearing ring or the outer bearing ring, and / or of the gear-reduction mechanism, a surface portion which is manufactured by means by broaching.

30 Door middel van hard draaien is het ook mogelijk om geïntegreerde delen van de schroef, de moer en dergelijke van de actuator te vervaardigen. 30 By means of hard turning, it is also possible to manufacture integrated parts of the screw, the nut and the like of the actuator. Door middel van dit proces bijvoorbeeld kan een groef ter opname van een afdichting of scherm 3 worden vervaardigd in de binnenste ring of de buitenste ring. By means of this process, for example, a groove for receiving a seal or screen 3 can be manufactured in the inner ring or the outer ring. Verder kan de moer op 1 1008593 3 deze wijze worden voorzien van aandrijfmiddelen, bijvoorbeeld spiesleuven, groeven, tandwielen of tanden, voor het direct of indirect samenwerken met een aandrijfbron. Further, the nut can on 1 1008593 3 in this way be provided with drive means, for example, keyways, grooves, cogs or teeth for co-operating directly or indirectly with a drive source.

In het bijzonder kan tenminste één van de componenten een oppervlaktedeel, bijvoorbeeld een schroefdraad, bevatten, die verkregen is door de opeenvolgende 5 vervaardigingsstappen van koud smeden, en/of koud rollen, zacht draaien en harden gevolgd door hard draaien. In particular, at least one of the components has a surface part, for example, comprise a screw thread, which is obtained by the successive five manufacturing steps of cold forging, and / or cold rolling, soft spin and cure followed by hard turning.

Als alternatief kan tenminste een deel van tenminste één van de componenten, bijvoorbeeld de functionele oppervlakken zoals een lagerloopbaan, behandeld worden in verband met oppervlaktemodificatie van bijvoorbeeld door leppen of door het 10 aanbrengen van een diamant-achtige bekleding. Alternatively, at least a portion of at least one of the components, for example, the functional surfaces such as a bearing raceway, are dealt with in connection with surface modification, for example, by lapping or by 10 applying a diamond-like coating.

Ook kan tenminste een gedeelte van tenminste één van de componenten worden verkregen uit een gesinterd poedermateriaal. at least a portion of at least one of the components may also be obtained from a sintered powder material.

Verder kan tenminste een gedeelte van tenminste één van de componenten een gehard materiaal omvat verkregen door een afschrikkingsproces met olie, zout, gas of 15 sproei-afschrikkingstechnieken of oppervlakteharding door middel van bekledingstechnieken. Further, obtained comprises at least a portion of a hardened material, at least one of the components by a quenching process with oil, salt, or 15 gas spray quenching techniques or surface hardening by means of coating techniques.

Verder kan tenminste een gedeelte een deel van tenminste één van de componenten, bijvoorbeeld de lagerloopbaan, worden behandeld door middel van inductie-oppervlakte harden onder gebruikmaking van polymeer-, gas- of 20 sproeiafschrikkingstechnieken. Further, at least a portion a portion of at least one of the components, for example, the bearing raceway, are treated by means of induction-hardening surface by using polymer, 20 a gas or spray quenching techniques.

Het betreffende lager kan een vierpunts-contactlager zijn of een rollenlager, bijvoorbeeld een naaldlager of een kegellager. The respective bearing may be a four-point contact ball bearing or a roller bearing, for example, a needle bearing or a tapered roller bearing.

Het reductietandwielmechanisme kan samenwerken met de schroef of de moer van het schroefmechanisme. The reduction gear mechanism capable of cooperating with the screw or the nut of the screw mechanism.

25 In dit verband kan de schroef of de moer een (aanvullende) loopbaan bevatten voor een reductietandwiel-middel steunlager, welk reductietandwiel-middel samenwerkt met zowel het schroefmechanisme als een aandrijfbron. 25 In this regard, the screw or the nut may comprise an (additional) track for a reduction gear means, support bearing, said reduction gear means co-operates with both the screw mechanism as a driving source.

Volgens een eerste mogelijkheid is de moer draaibaar ondersteund met betrekking tot het huis door middel van een wentellager, waarbij de binnenring van 30 de wentellager een eenheid vormt met een moer in samenwerking met een referentievlak op de moer. According to a first possibility, the nut is rotatably supported with respect to the housing by means of a rolling bearing, in which the inner ring of the rolling bearing 30 forms a unit with a nut in cooperation with a reference face on the nut.

Volgens een tweede mogelijkheid is de schroef draaibaar ondersteund met betrekking tot het huis door middel van een wentellager, waarbij de binnenring van 1008593 Γ r 4 dat lager een eenheid vormt met de moer of samenwerkt met een referentievlak op de moer. According to a second possibility, the screw is rotatably supported with respect to the housing by means of a rolling element bearing, wherein the inner ring of bearing 1008593 Γ r 4, which forms a unity with the nut or cooperates with a reference face on the nut.

De uitvinding betreft ook een werkwijze voor het vervaardigen van een actuator volgens één van de voorgaande conclusies, welke actuator een huis omvat, 5 een motor, een bedieningsorgaan en een schroefmechanisme dat een lineaire beweging verschaft van het bedieningsorgaan met betrekking tot het huis in reactie op een draaibeweging van de motor, welk schroefmechanisme een schroef en een moer omvat waarvan één draaibaar is ondersteund met betrekking tot het huis door middel van een wentellager, welk wentellager een binnenste loopbaan en een buitenste 10 loopbaan bezit, alsmede wentelelementen die rollend in aanraking zijn met die loopbanen. The invention also relates to a method for the manufacture of an actuator according to any one of the preceding claims, said actuator comprising a housing, 5 is a motor, an actuating member and a screw mechanism providing a linear movement of the actuating member with respect to the housing in response to a rotary movement of the motor, said screw mechanism comprising a screw and a nut one of which is rotatably supported with respect to the housing by means of a rolling element bearing, which rolling element bearing an inner runway and has an outer 10 career, as well as rolling elements which are in rolling contact with said raceways.

Volgens de uitvinding omvat de werkwijze de stap van het vervaardigen van een oppervlaktedeel van tenminste een component van het schroefmechanisme, bijvoorbeeld de schroef, moer, kooi, nok, rol of kogel, en/of van het lager, / 15 bijvoorbeeld de binnenste lagerring of de buitenste lagerring, door middel van een hard-snij-bewerking, bijvoorbeeld hard draaien, hard slijpen, hard boren en dergelijke. According to the invention, the method comprises the step of manufacturing a surface part of at least one component of the screw mechanism, for example the screw, nut, cage, cam, roller or ball, and / or of the bearing / 15, for example, the inner bearing ring or the outer bearing ring, by means of a hard-cutting operation, for example, hard turning, hard grinding, drilling hard, and the like.

Verder kan die werkwijze de stap omvatten van het vervaardigen van een oppervlaktedeel van tenminste een component van het tandwielreductiemechanisme door middel van een hard-snij-bewerking, bijvoorbeeld hard draaien, hard slijpen, 20 hard boren en dergelijke. Further, said method may include the step of manufacturing a surface portion of at least one component of the gear reduction mechanism by means of a hard-cutting operation, for example, hard turning, hard grinding, drilling hard 20, and the like.

Aanvullend kan de werkwijze de stap omvatten van het vervaardigen van een oppervlaktedeel van tenminste een component van het schroefmechanisme, de schroef, moer, kooi, nok, rol of kogel, en/of van het lager, bijvoorbeeld de binnenste lagerring of de buitenste lagerring, en/of aan het reductietandwiel-mechanisme door 25 middel van slijpen. Additionally, the method may include the step of manufacturing a surface portion of at least one component of the screw mechanism, the screw, nut, cage, cam, roller or ball, and / or of the bearing, the inner bearing ring or the outer bearing ring, and / or to the reduction gear mechanism 25 by means of grinding.

Ook kan de werkwijze de stap omvatten van het vervaardigen van een oppervlaktedeel van tenminste een component van het schroefmechanisme, bijvoorbeeld de schroef, de moer of de rol, en/of van het lager, bijvoorbeeld de binnenste lagerring of de buitenste lagerring en/of van het tandwielreductie-30 mechanisme, door middel van brootsen, en/of de stap van het vervaardigen van een binnenste loopbaan voor dat lager, of een referentievlak voor een binnenste lagerring, in tenminste de schroef of de moer. Also, the method may comprise the step of manufacturing a surface part of at least one component of the screw mechanism, for example the screw, the nut or the roll and / or of the bearing, the inner bearing ring or the outer bearing ring and / or of the gear reduction mechanism 30, by means of broaching, and / or the step of producing an inner race for said bearing, or a reference plane for an inner bearing ring, in at least the screw or the nut.

| | 10U8593 i 5 10U8593 i 5

De uitvinding zal verder worden beschreven onder verwijzing naar de in de figuren weergegeven uitvoeringsvormen. The invention will be further described with reference to the embodiments shown in the figures.

Figuur 1 toont een deel van een eerste uitvoeringsvorm van de schroefactuator. Figure 1 shows a part of a first embodiment of the screw actuator.

Figuur 2 toont een deel van een tweede uitvoeringsvorm van de 5 schroefactuator. Figure 2 shows a part of a second embodiment of the screw actuator 5.

De in figuur 1 weergegeven actuator omvat een moer 1, welke door middel van een lager 2 draaibaar is ondersteund in het huisdeel 3. Door middel van rollen 4 werkt de moer samen met schroef 5. Door de moer 1 te verdraaien, wordt de schroef 5 in axiale richting verplaatst. The actuator shown in figure 1 comprises a nut 1, which is supported by means of a bearing 2 rotatably mounted in the housing part 3. By means of rollers 4 co-operates with the nut screw 5. By rotating the nut 1, the propeller is 5 moved in the axial direction. De rollen zijn opgenomen in een kooi 30, zoals op 10 zich bekend is. The rollers are contained in a cage 30, such as at 10 is known per se.

Volgens de uitvinding zijn verschillende oppervlakken van deze actuator vervaardigd door middel van hard-snij-proces. According to the invention, various surfaces of these actuator manufactured by means of hard-cutting process. De loopbaan 6 bijvoorbeeld van het lager 2, welke loopbaan 6 is geïntegreerd in de moer 1, is verkregen door een hard-draaien-behandeling. 6, for example, the career of the bearing 2, said track 6 is integrated in the nut 1, it is obtained by a hard-turning treatment. Ook kan de schroefdraad 7 van de schroef worden vervaardigd 15 door middel van een hard-snij-bewerking. Also, the thread 7 of the screw 15 can be manufactured by means of a hard-cutting operation.

Verder kunnen de rollen 4 en de inwendige schroefdraad van de moer op deze manier worden verkregen. Furthermore, can be obtained, the rollers 4 and the internal thread of the nut in this way.

De moer kan verder een loopbaan 8 omvatten, die ook is verkregen door middel van een hard-draai-behandeling. The nut may further comprise a raceway 8, which is also obtained by means of a hard-turning treatment. Deze loopbaan 8 kan gebruikt worden voor 20 een naaldlager, bijvoorbeeld ter ondersteuning van verdere actuatordelen zoals een reductietandwielmechanisme. This raceway 8 can be used for 20 a needle bearing, for example, to support further actuator parts, such as a reduction gear mechanism.

De actuator volgens figuur 2 omvat een huis 10 dat het druklager 11 draagt. The actuator according to figure 2 comprises a housing 10 that carries the thrust bearing 11. Het druklager 11 ondersteunt een huls 12, verbonden aan het tandwiel 13 dat wordt aangedreven door een tandwieltransmissie, bijvoorbeeld het schuine tandwiel 14. The thrust bearing 11 supports a sleeve 12, attached to the gear wheel 13 which is driven by a gear transmission, e.g., the bevel gear 14.

25 Tandwiel 14 is verbonden aan een niet getoonde motor door middel van as 15. 25, sprocket 14 is connected to a motor not shown by means of shaft 15.

De huls 12 is op zijn beurt verbonden aan de schroef 16. Deze schroef 16 kan worden verdraaid door middel van de tandwielen 13, 14, doch kan niet in axiale richting bewegen. The sleeve 12 is, in turn, connected to the screw 16. This screw 16 can be rotated by means of the gears 13, 14, but can not move in the axial direction.

Bij verdraaiing van de schroef wordt de moer 17 axiaal door de rollen 18 30 verplaatst. Upon rotation of the screw, the nut 17 is moved axially by the rolls 18, 30. De moer 17 is op zijn beurt verbonden aan de zuiger 20 door middel van de tussenhuls 19. The nut 17 is in turn connected to the piston 20 by means of the intermediate sleeve 19.

1 0085c,; 1 0085c ,; 6 6

De zuiger 20 bezit een uitwendige, axiale groef 21, die samenwerkt met een uitsteeksel 22 dat is aangebracht in het huis 10. Derhalve kan de zuiger 20, en daarmee de moer 17, axiaal bewegen, doch niet draaien. The piston 20 has an outer axial groove 21 which cooperates with a projection 22 which is arranged in the housing 10. Thus, the piston 20, and hence the nut 17, to move axially, but not turn.

Verschillende oppervlakken van de actuator volgens figuur 2 zijn verkregen 5 door middel van een hard-snij-proces. Different surfaces of the actuator according to Figure 2, 5 have been obtained by means of a hard-cutting process. Evenals de actuator volgens figuur 1, kunnen de schroefdraad van de schroef 16, de moer 17, alsmede de rollen 18 worden verkregen door bijvoorbeeld hard draaien. As well as the actuator according to Figure 1, the thread of the screw can 16, the nut 17, as well as the rollers 18, for example, be obtained by hard turning. Ook het referentievlak 23 op de flens 24 van huls 12, welke referentievlak 23 de positie van het lager 11 bepaalt, kan op deze wijze worden verkregen. Also, the reference surface 23 on the flange 24 of sleeve 12, which reference plane 23 determines the position of the bearing 11, it can be obtained in this manner.

10 i ] uo oo è 3 , 10 i] uo oo è 3,

Claims (25)

 1. 1. Actuator, omvattende een huis (1, 10), een motor, een bedieningsorgaan en een schroefmechanisme dat een lineaire beweging van het bedieningsorgaan verschaft 5 met betrekking tot het huis (1, 10) in reactie op een draaibeweging van de motor, welk schroefmechanisme een schroef (5, 16) en een moer (1, 17) omvat waarvan tenminste één draaibaar is ondersteund met betrekking tot het huis (1, 10) door middel van een wentellager (2, 11), welk wentellager (2, 11) een binnenste loopbaan (6) en een buitenste loopbaan bezit, alsmede wentelelementen die in rollende 10 aanraking zijn met die loopbanen, met het kenmerk dat tenminste één van de componenten van het schroefmechanisme, bijvoorbeeld de schroef (5, 16), moer of rollen (5, 18) en/of tenminste een component van het lager, bijvoorbeeld de binnenste lagerring of de buitenste lagerring, een oppervlaktedeel omvat dat vervaardigd is door middel van een hard-snij-bewerking, bijvoorbeeld hard draaien, hard slijpen, hard 15 boren en dergelijk 1. Actuator, comprising a housing (1, 10), a motor, an actuating member and a screw mechanism providing a linear movement of the operating member 5 with respect to the housing (1, 10) in response to a rotational movement of the motor, which screw mechanism comprising a screw (5, 16) and a nut (1, 17), of which at least one is rotatably supported with respect to the housing (1, 10) by means of a rolling bearing (2, 11), said rolling element bearing (2, 11 ) has an inner raceway (6) and an outer race possesses, as well as rolling elements which are in contact in the roller 10 with said raceways, characterized in that at least one of the of the screw mechanism components, for example, the screw (5, 16), nut or rollers (5, 18) and / or at least one component of the bearing, the inner bearing ring or the outer bearing ring, a surface part which is made by means of a hard-cutting operation, for example, hard turning, hard grinding, hard 15 drills and such a e. e.
 2. 2. Actuator volgens conclusie 1, waarbij dat oppervlaktedeel dient voor radiale ondersteuning van het schroefmechanisme. 2. Actuator according to claim 1, wherein said surface portion serves for radial support of the screw mechanism.
 3. 3. Actuator volgens conclusie 1 of 2, waarbij dat oppervlaktedeel dient voor axiale ondersteuning van het schroefmechanisme. 3. Actuator according to claim 1 or 2, wherein said surface area portion is intended for the axial support of the screw mechanism.
 4. 4. Actuator volgens conclusie 1, 2 of 3, omvattende een tandwielreductie-mechanisme verbonden aan het schroefmechanisme, welk tandwielreductie- 25 mechanisme een oppervlaktedeel omvat dat vervaardigd is door middel van een hard-snij-bewerking, bijvoorbeeld hard draaien, hard slijpen, hard boren en dergelijke. 4. Actuator according to claim 1, 2 or 3, comprising a gear reduction mechanism connected to the screw mechanism, said tandwielreductie- 25 mechanism, a surface part which is made by means of a hard-cutting operation, for example, hard turning, hard grinding, hard drilling, and the like.
 5. 5. Actuator volgens één der voorgaande conclusies, waarbij tenminste één component van het schroefmechanisme, bijvoorbeeld de schroef, moer of rol, en/of 30 van het lager, bijvoorbeeld de binnenste lagerring of the buitenste lagerring, en/of van het tandwiel-reductiemechanisme, een oppervlaktedeel omvat dat is vervaardigd door middel van slijpen. 5. Actuator according to any of the preceding claims, wherein at least one component of the screw mechanism, for example the screw, nut or roll, and / or 30 of the bearing, the inner bearing ring of the outer bearing ring, and / or of the gear-reduction mechanism , a surface part which has been manufactured by means of grinding. 1008593 1008593
 6. 6. Actuator volgens één der voorgaande conclusies, waarbij tenminste één component van het schroefmechanisme, bijvoorbeeld een schroef, moer of rol, en/of van het lager, bijvoorbeeld de binnenste lagerring of de buitenste lagerring, en/of van het tandwiel-reductiemechanisme, een oppervlaktedeel omvat dat is vervaardigd door 5 middel van brootsen. 6. Actuator according to any of the preceding claims, wherein at least one component of the screw mechanism, for example a screw, nut or roll, and / or of the bearing, the inner bearing ring or the outer bearing ring, and / or of the gear-reduction mechanism, a surface part which is manufactured by the fifth means of broaching.
 7. 7. Actuator volgens één der voorgaande conclusies, waarbij tenminste één van de componenten een oppervlaktedeel omvat, bijvoorbeeld een schroefdraad, loopbaan, referentievlak of tand, dat is verkregen door de opeenvolgende vervaardigingsstappen 10 van koud smeden, koud rollen, zacht draaien, harden gevolgd door hard draaien. 7. Actuator according to any of the preceding claims, wherein at least one of the components comprises a surface part, for example a screw thread, career, reference plane or tooth, which is obtained by the successive manufacturing steps 10 of cold-forging, cold-rolling, spin soft, annealing followed by running hard.
 8. 8. Actuator volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij tenminste een deel van tenminste één van de componenten, bijvoorbeeld de functionele oppervlakken zoals een lagerloopbaan, behandeld is in verband met 15 oppervlaktemodifïcatie van bijvoorbeeld door leppen of door het aanbrengen van een diamant-achtige bekleding. 8. Actuator according to any one of the preceding claims, wherein at least a portion of at least one of the components, for example, the functional surfaces such as a bearing raceway, has been discussed in connection with 15 oppervlaktemodifïcatie of, for example, by lapping or by applying a diamond-like coating .
 9. 9. Actuator volgens één der voorgaande conclusies, waarbij tenminste een deel van tenminste één van de componenten is verkregen uit een metallisch of niet 20 metallisch materiaal of een gesinterd poedermateriaal. 9. Actuator according to any of the preceding claims, wherein at least a portion of at least one of the components is obtained from a metallic or non-metallic material 20, or a sintered powder material.
 10. 10. Actuator volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij tenminste een deel van tenminste één van de componenten een gehard materiaal omvat verkregen door een afschrikkingsproces met olie, zout, gas of sproei-afschrikkingstechnieken of 25 oppervlakteharding door middel van bekledingstechnieken. 10. Actuator according to any of the preceding claims, wherein said obtained at least a portion of at least one of the components a hardened material by a quenching process with oil, salt, gas or spray-quenching techniques or 25, surface hardening by means of coating techniques.
 11. 11. Actuator volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij tenminste een deel van tenminste één van de componenten, bijvoorbeeld de lagerloopbaan, is behandeld door middel van oppervlakte-harden door middel van inductie onder 30 gebruikmaking van polymeer-, gas- of sproei-afschrikkingstechnieken. 11. Actuator according to any of the preceding claims, wherein at least a portion of at least one of the components, for example, the bearing raceway, has been treated by means of surface-hardening by means of induction below 30 using polymer, gas or spray-quenching techniques . m ! m! 1008593 1008593
 12. 12. Actuator volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de binnenste loopbaan van het lager, of een referentievlak dat kan samenwerken met een binnenste lagerring, die die binnenste loopbaan omvat, is geïntegreerd in de moer of de schroef. 12. Actuator according to any of the preceding claims, wherein the inner race of the bearing, or a reference plane which can cooperate with an inner bearing ring, which includes the inner race, is integrated into the nut or the screw.
 13. 13. Actuator volgens conclusie 12, waarbij de moer draaibaar is ondersteund met betrekking tot het huis (4) door middel van een wentellager, waarbij de binnenring van dat lager een eenheid vormt met de moer of samenwerkt met een referentievlak op de moer. 13. Actuator according to claim 12, wherein the nut is rotatably supported with respect to the housing (4) by means of a rolling element bearing, wherein the inner ring of said bearing forms a unity with the nut or cooperates with a reference face on the nut.
 14. 14. Actuator volgens conclusie 12 of 13, waarbij de schroef draaibaar is ondersteund met betrekking tot het huis (4) door middel van een wentellager, waarbij de binnenring van dat lager een eenheid vormt met een moer of samenwerkt met een referentievlak op de moer. 14. Actuator according to claim 12 or 13, wherein the screw is rotatably supported with respect to the housing (4) by means of a rolling element bearing, wherein the inner ring of said bearing forms a unit with a nut or cooperates with a reference face on the nut.
 15. 15. Actuator volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de binnenring en/of de buitenring een groef omvat voor het opnemen van een afdichting of een scherm. 15. Actuator according to any of the preceding claims, wherein the inner ring and / or the outer ring comprises a groove for receiving a seal, or a screen.
 16. 16. Actuator volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de moer of de 20 schroef aandrijfmiddelen omvat, bijvoorbeeld een spiesleuf, groeven, tandwielen of tanden, voor het direct of indirect samenwerken met een aandrijfbron. 16. Actuator according to any of the preceding claims, wherein the nut 20 or the screw comprises drive means, for example, a key slot, slots, gears or teeth, for co-operating directly or indirectly with a drive source.
 17. 17. Actuator volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij het lager een kogellager is, bijvoorbeeld een vierpunts-contactkogellager of een kegellager, 25 bijvoorbeeld een rollager, cilindrisch lager of kegellager. 17. Actuator according to any of the preceding claims, wherein the bearing is a ball bearing, for example, a four-point contact ball bearing or a tapered roller bearing, a roller bearing 25, for example, cylindrical bearing or tapered roller bearing.
 18. 18. Actuator volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij het schroefmechanisme wordt aangedreven door een reductietandwielmechanisme dat samenwerkt met de schroef of de moer. 18. Actuator according to any of the preceding claims, wherein the screw mechanism is driven by a reduction gear mechanism which co-acts with the screw or the nut. 30 30
 19. 19. Actuator volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de schroef of de moer een (aanvullende) loopbaan bevat voor een steunlager voor een 1008593 ·> reductietandwiel-middel, welk reductietandwiel-middel samenwerkt met zowel het schroefmechanisme als een aandrijfbron. 19. Actuator according to any one of the preceding claims, wherein the screw or the nut comprises a (supplementary) track for a support bearing for a 1,008,593 ·> reduction gear means, said reduction gear means co-operates with both the screw mechanism as a driving source.
 20. 20. Actuator volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij het 5 schroefmechanisme een kogelschroef of een rollenschroef omvat. 20. Actuator according to any of the preceding claims, wherein the screw mechanism 5 includes a ball screw or a roller screw.
 21. 21. Werkwijze voor het vervaardigen van een actuator volgens één van de voorgaande conclusies, welke actuator een huis omvat, een motor, een bedieningsorgaan en een schroefmechanisme dat een lineaire beweging verschaft van 10 het bedieningsorgaan met betrekking tot het huis in reactie op een draaibeweging van de motor, welk schroefmechanisme een schroef en een moer omvat waarvan één draaibaar is ondersteund met betrekking tot het huis door middel van een wentellager, welk wentellager een binnenste loopbaan en een buitenste loopbaan bezit, alsmede wentel elementen die rollend in aanraking zijn met die loopbanen, gekenmerkt door de 15 stap van het vervaardigen van een oppervlaktedeel van tenminste een component van het schroefmechanisme, bijvoorbeeld de schroef, moer, kooi, nok, rol of bal, en/of van het lager, bijvoorbeeld de binnenste Iagerring of de buitenste lagerring, door middel van een hard-snij-bewerking, bijvoorbeeld hard draaien, hard slijpen, hard boren en dergelijke. 21. A method for manufacturing an actuator according to any one of the preceding claims, which actuator comprises a housing, a motor, an actuating member and a screw mechanism providing a linear movement of 10 the actuating member with respect to the housing in response to a rotational movement of the motor, said screw mechanism comprising a screw and a nut includes one of which is rotatably supported with respect to the housing by means of a rolling element bearing, which rolling element bearing an inner runway and an outer runway property, as well as rolling elements which are in rolling contact with said raceways, characterized by the 15 step of manufacturing a surface part of at least one component of the screw mechanism, for example the screw, nut, cage, cam, roller or ball, and / or of the bearing, for example, the inner Iagerring or the outer bearing ring, by means of a hard-cutting operation, for example, hard turning, hard grinding, drilling hard, and the like. 20 20
 22. 22. Werkwijze volgens conclusie 21 voor het vervaardigen van een actuator volgens conclusie 4, omvattende de stap van het vervaardigen van een oppervlaktedeel van tenminste een component van het tandwielreductiemechanisme door middel van een hard-snij-bewerking, bijvoorbeeld hard draaien, hard slijpen, 25 hard boren en dergelijke. 22. The method according to claim 21 for manufacturing an actuator according to claim 4, comprising the step of manufacturing a surface part of at least a component of the gear reduction mechanism by means of a hard-cutting operation, for example, hard turning, hard grinding, 25 hard drilling and the like.
 23. 23. Werkwijze volgens conclusie 21 of 22, omvattende de stap van het vervaardigen van een oppervlaktedeel van tenminste een component van het schroefmechanisme, de schroef, moer, kooi, nok, rol of kogel, en/of van het lager, 30 bijvoorbeeld de binnenste lagerring of de buitenste lagerring, en/of aan het reductietandwiel-mechanisme door middel van slijpen. 23. A method according to claim 21 or 22, comprising the step of manufacturing a surface part of at least one component of the screw mechanism, the screw, nut, cage, cam, roller or ball, and / or of the bearing 30, for example, the inner bearing ring or the outer bearing ring, and / or to the reduction gear mechanism by means of grinding. 4 "S 1008593 ' » 4 "S 1,008,593" »
 24. 24. Werkwijze volgens conclusie 21-23, omvattende de stap van het vervaardigen van een oppervlaktedeel van tenminste een component van het schroefmechanisme, bijvoorbeeld de schroef of rol en/of van het lager, bijvoorbeeld de binnenste lagerring of de buitenste lagerring, en/of van het reductietandwiel- 5 mechanisme, een oppervlaktedeel omvat dat is vervaardigd door middel van brootsen. 24. The method according to any of claims 21-23, comprising the step of manufacturing a surface part of at least one component of the screw mechanism, for example the screw or roller and / or of the bearing, the inner bearing ring or the outer bearing ring, and / or of the reductietandwiel- mechanism 5, a surface part which is manufactured by means of broaching.
 25. 25. Werkwijze volgens één der conclusies 21-24, omvattende de stap van het vervaardigen van een binnenste loopbaan voor dat lager, of een referentievlak voor een binnenste lagerring, in tenminste de schroef of de moer. 25. A method according to any one of claims 21-24, comprising the step of producing an inner race for said bearing, or a reference plane for an inner bearing ring, in at least the screw or the nut. 10 * UU öo y 3 10 * oO UU y 3
NL1008593A 1998-03-13 1998-03-13 Actuator with improved accuracy. NL1008593C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1008593 1998-03-13
NL1008593A NL1008593C2 (en) 1998-03-13 1998-03-13 Actuator with improved accuracy.

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1008593A NL1008593C2 (en) 1998-03-13 1998-03-13 Actuator with improved accuracy.
JP2000536127A JP2002506954A (en) 1998-03-13 1999-03-12 Actuator accuracy is improved
CN 99804977 CN1296660A (en) 1998-03-13 1999-03-12 Actuator having improved accuracy
AU2962999A AU2962999A (en) 1998-03-13 1999-03-12 Actuator having improved accuracy
EP19990910863 EP1062721A1 (en) 1998-03-13 1999-03-12 Actuator having improved accuracy
PCT/NL1999/000139 WO1999046847A1 (en) 1998-03-13 1999-03-12 Actuator having improved accuracy
KR20007010157A KR20010041863A (en) 1998-03-13 1999-03-12 Actuator having improved accuracy

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1008593C2 true NL1008593C2 (en) 1999-09-14

Family

ID=19766743

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1008593A NL1008593C2 (en) 1998-03-13 1998-03-13 Actuator with improved accuracy.

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP1062721A1 (en)
JP (1) JP2002506954A (en)
KR (1) KR20010041863A (en)
CN (1) CN1296660A (en)
NL (1) NL1008593C2 (en)
WO (1) WO1999046847A1 (en)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19818157B4 (en) * 1998-04-23 2012-05-16 Robert Bosch Gmbh Electromechanical wheel brake
JP3555844B2 (en) 1999-04-09 2004-08-18 三宅 正二郎 Sliding member and its manufacturing method
US6969198B2 (en) 2002-11-06 2005-11-29 Nissan Motor Co., Ltd. Low-friction sliding mechanism
JP4863152B2 (en) 2003-07-31 2012-01-25 日産自動車株式会社 gear
US7771821B2 (en) 2003-08-21 2010-08-10 Nissan Motor Co., Ltd. Low-friction sliding member and low-friction sliding mechanism using same
JP6045372B2 (en) * 2013-01-29 2016-12-14 株式会社スギノマシン Electric wet atomization unit

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1546382A (en) * 1976-06-16 1979-05-23 Ti Matrix Ltd Abrasive machining
US4804073A (en) * 1980-12-23 1989-02-14 Allied-Signal Inc. Electrically operated disc brake with back-off protector
US5251510A (en) * 1991-09-17 1993-10-12 Dana Corporation Ring gear fixture and machining process therefor
WO1996003301A1 (en) * 1994-07-21 1996-02-08 Itt Automotive Europe Gmbh Electromechanical disc brake
DE4430113A1 (en) * 1994-08-25 1996-02-29 Berliner Werkzeugmasch Tool machine for rotationally symmetrical work pieces
WO1996019317A1 (en) * 1994-12-21 1996-06-27 Komet Präzisionswerkzeuge Robert Breuning Gmbh Hardened workpiece finishing process and device
EP0743470A1 (en) * 1995-05-19 1996-11-20 Continental Aktiengesellschaft Brake actuator for electrically actuated vehicle brake

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1546382A (en) * 1976-06-16 1979-05-23 Ti Matrix Ltd Abrasive machining
US4804073A (en) * 1980-12-23 1989-02-14 Allied-Signal Inc. Electrically operated disc brake with back-off protector
US5251510A (en) * 1991-09-17 1993-10-12 Dana Corporation Ring gear fixture and machining process therefor
WO1996003301A1 (en) * 1994-07-21 1996-02-08 Itt Automotive Europe Gmbh Electromechanical disc brake
DE4430113A1 (en) * 1994-08-25 1996-02-29 Berliner Werkzeugmasch Tool machine for rotationally symmetrical work pieces
WO1996019317A1 (en) * 1994-12-21 1996-06-27 Komet Präzisionswerkzeuge Robert Breuning Gmbh Hardened workpiece finishing process and device
EP0743470A1 (en) * 1995-05-19 1996-11-20 Continental Aktiengesellschaft Brake actuator for electrically actuated vehicle brake

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
EKSTEDT TERRY: "CHALLENGE OF HARD TURNING" CARBIDE TOOL J SEP-OCT 1987, deel 19, nr. 5, September 1987, bladzijden 21-24, XP002087492 *
HASAN RIZWAN: "Why are you still grinding?" MANUF ENG;MANUFACTURING ENGINEERING FEB 1998 SME, DEARBORN, MI, USA, deel 120, nr. 2, Februari 1998, XP002087491 *
None

Also Published As

Publication number Publication date Type
CN1296660A (en) 2001-05-23 application
WO1999046847A1 (en) 1999-09-16 application
EP1062721A1 (en) 2000-12-27 application
KR20010041863A (en) 2001-05-25 application
JP2002506954A (en) 2002-03-05 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5228353A (en) Ball screw device
US5269731A (en) Differential unit having adjustable bearing assemblies
US6464034B1 (en) Electrically powered steering device
US4829851A (en) Gearless differential speed reducer structure
US4960202A (en) Friction control for bearing surface of roller
US5234388A (en) Differential with gear support plate and bearing
US4596316A (en) Electrically actuated aircraft brakes
US4592247A (en) Continually adjustable ball-type planetary gear set
US4950110A (en) Rotating tool and traction drive unit therefor
US4183267A (en) Nested bearing crank mechanism
WO1999060285A1 (en) Screw actuator, and brake calliper comprising such actuator
US4926493A (en) Bearing system for high speed spindles of machine tools
US4487091A (en) Speed reducer and method for reducing blacklash
DE19543098C2 (en) Brake actuator for electrically operated vehicle brake
DE10328651A1 (en) Drive unit with a fifth wheel, a traction motor and a steering motor
DE10017401A1 (en) Roller bearing has additional axial inclined bearing needles in supplementary disks mounted between flanges on inner ring using adapter rings.
DE102004007052A1 (en) Phase angle adjustment system for camshaft in internal combustion engine has eccentric drive with external toothed pinion engaging gear ring driven by timing chain
JP2003065422A (en) Gear, reduction gear mechanism and electric power steering device
US5085713A (en) Method of forming a partially carburized starter output shaft
US4997324A (en) Spindle structure for machine tool
US5609539A (en) Transmission means for transmitting a rotary movement
US4080011A (en) Leadscrew-and-nut assembly of the circulating-ball-type
US4764154A (en) Unlimited sliding ball spline assembly having a support bearing
GB2111635A (en) A device for converting a rotary motion to a linear movement
JP2004245356A (en) Planetary gear reduction gear

Legal Events

Date Code Title Description
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20031001