NL1008031C2 - A device for the inhalation of medicament. - Google Patents

A device for the inhalation of medicament. Download PDF

Info

Publication number
NL1008031C2
NL1008031C2 NL1008031A NL1008031A NL1008031C2 NL 1008031 C2 NL1008031 C2 NL 1008031C2 NL 1008031 A NL1008031 A NL 1008031A NL 1008031 A NL1008031 A NL 1008031A NL 1008031 C2 NL1008031 C2 NL 1008031C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
device according
provided
device
medicament
preceding
Prior art date
Application number
NL1008031A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Alfred James Nijkerk
Sander Jeroen Sinot
Wilhelmus Maria Van Gelderen
Johannes Wilhelmus Mar Sanders
Original Assignee
Pharmachemie Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pharmachemie Bv filed Critical Pharmachemie Bv
Priority to NL1008031A priority Critical patent/NL1008031C2/en
Priority to NL1008031 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1008031C2 publication Critical patent/NL1008031C2/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M15/00Inhalators
  • A61M15/0028Inhalators using prepacked dosages, one for each application, e.g. capsules to be perforated or broken-up
  • A61M15/0045Inhalators using prepacked dosages, one for each application, e.g. capsules to be perforated or broken-up using multiple prepacked dosages on a same carrier, e.g. blisters
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M15/00Inhalators
  • A61M15/0028Inhalators using prepacked dosages, one for each application, e.g. capsules to be perforated or broken-up
  • A61M15/0045Inhalators using prepacked dosages, one for each application, e.g. capsules to be perforated or broken-up using multiple prepacked dosages on a same carrier, e.g. blisters
  • A61M15/0046Inhalators using prepacked dosages, one for each application, e.g. capsules to be perforated or broken-up using multiple prepacked dosages on a same carrier, e.g. blisters characterized by the type of carrier
  • A61M15/0048Inhalators using prepacked dosages, one for each application, e.g. capsules to be perforated or broken-up using multiple prepacked dosages on a same carrier, e.g. blisters characterized by the type of carrier the dosages being arranged in a plane, e.g. on diskettes
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M2202/00Special media to be introduced, removed or treated
  • A61M2202/06Solids
  • A61M2202/064Powder
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M2205/00General characteristics of the apparatus
  • A61M2205/21General characteristics of the apparatus insensitive to tilting or inclination, e.g. spill-over prevention
  • A61M2205/215Tilt detection, e.g. for warning or shut-off

Description

INRICHTING VOOR HET INHALEREN VAN MEDICAMENT Inhaler OF MEDICAMENT

Inrichtingen voor het inhaleren van medicament, bijv. voor astmapatiënten zijn thans algemeen gangbaar. Devices for the inhalation of medicament, e.g. for asthma patients are now generally accepted. Reeds bekend zijn zogeheten multi-dosesinhalers, waarbij telkens een poedervormige (of vloeibare) dosis uit een 5 reservoir naar een mengruimte wordt getransporteerd, waarna na aanzuiging het medicament via de mond in de luchtwegen van de gebruiker geraakt. Already known are so-called multi-dose Sinha handlers, wherein in each case a powder-shaped (or liquid) dose from a reservoir 5 is transported to a mixing chamber, whereupon, after suction the medicament through the mouth fallen into the airways of the user. Voorts bestaan inhaleerinrichtingen waarbij één of meer, in een blister-verpakking opgenomen doses, in een inrichting worden ge-10 legd, waarna, na het doorsteken van de blisterverpakking, het medicament kan worden geïnhaleerd. Furthermore, inhalation devices exist in which one or more, in a blister pack contained doses, ge-10 installed in a device, after which, after going through stabbing of the blister pack, the medicament can be inhaled. Tevens is het bekend de inhoud van een capsule, die eerst aangeprikt of gedeeld moet worden, vanuit een inhaleerinrichting te inhaleren. It is also known to inhale the contents of a capsule, which is to be first punctured or shared, from an inhaler.

15 Uit het Amerikaanse octrooischrift 5.622.166 is een inhaleerinrichting bekend, waarbij een schijfvormige blisterverpakking telkens wordt gedraaid en wordt doorboord door een door een schroefveer bedienbare pen. 15 from United States Patent Specification No. 5,622,166 an inhaler is known in which a disc-shaped blister pack is in each case rotated and is pierced by a pin operated by a coil spring. Deze constructie is relatief gecompliceerd en kost-20 baar en is niet geschikt als wegwerpbare inhaleerinrichting; This construction is relatively complicated and cost-20 bar, and is not suitable as a disposable inhaler device; alleen de blisterverpakking wordt weggeworpen. only the blister pack is discarded.

Voorts is uit het Amerikaanse octrooischrift 4.860.740 een inrichting bekend voor het vergemakkelijken van de inhalatie van poedervormig medicament uit een 25 houder. Further, from U.S. Patent No. 4,860,740 discloses a device for facilitating inhalation of a powdered medicament from a container 25. Hierbij dienen de houders in de inrichting te worden geplaatst, waarna de houders worden geopend door de inrichting bij inhalatie. In these cases the containers to be placed in the device, after which the containers to be opened by the device upon inhalation. Deze relatief gecompliceerde inrichting is derhalve evenzeer niet geschikt om als wegwerpbare inhaleerinrichting te dienen. This relatively complicated device is therefore not suitable as much in order to serve as a disposable inhaler. Alleen de 30 houdergedeelten waarin het poedervormige medicament is opgenomen, kunnen worden weggeworpen. Only 30 container portions where the powdered medicament is contained, can be discarded.

De onderhavige uitvinding beoogt een wegwerpbare inhaleerinrichting te verschaffen, die tegen relatief 1008031 2 lage kostprijs in groten getale fabriceerbaar is; The present invention aims to provide a disposable inhaler, which is at a relatively low cost price 1008031 2 manufacturable in large numbers; de afmetingen daarvan kunnen uiterst bescheiden blijven, opdat de gebruiker een of meer van dergelijke inhaleerin-richtingen gemakkelijk mee kan nemen, en na gebruik weg 5 kan werpen. the dimensions can be extremely modest thereof, so that the user one or more such inhaleerin directions easily carry, and can throw away after use 5.

De onderhavige uitvinding verschaft een inrichting voor het inhaleren van medicament, omvattende: - een eerste huisgedeelte voorzien van één of meer holten, waarin vooraf een dosis van een vooraf 10 bepaalde hoeveelheid, poedervormig medicament is aangebracht ; The present invention provides a device for the inhalation of medicament, comprising: - a first housing portion provided with one or more cavities in which a predetermined dose of a pre-determined quantity 10, the powdered medicament is arranged; en - een tweede huisgedeelte, dat in hoofdzaak onlosmakelijk aan het eerste huisgedeelte bevestigbaar is, 15 waarbij de eerste en tweede huisgedeelten ten opzichte van elkaar beweegbaar zijn tussen een eerste stand waarbij de holten met poedervormig medicament zijn afgesloten, en een tweede stand, waarin het inwendige van een van de holten in verbinding wordt gebracht met een 20 luchtweg en het medicament inhaleerbaar is. and - a second housing portion, which is substantially integral to the first housing portion attachable, 15, wherein the first and second housing portions relative to each other are movable between a first position, in which the cavities are sealed with powdered medicament, and a second position in which the inside of one of the cavities will be placed in communication with an airway 20, and the medicament is inhalable.

In een eerste voorkeursuitvoeringsvorm is het beweegbare gedeelte draaibaar, waarbij in het draaibare gedeelte een aantal holten voor het te doseren medicament zijn opgenomen. In a first preferred embodiment, the movable portion rotatably, wherein in the rotatable part are included a plurality of cavities for the medicament to be dispensed. Bij voorkeur is het draaibaar gedeelte in 25 één richting draaibaar en is een duidelijke klik hoorbaar, en duidelijk voelbaar, zodra een dosis is voorgedraaid. Preferably, the pivotable portion 25 in one direction rotatably, and is a distinct click can be heard and felt clearly, as soon as a dose is rotated. Indien onverhoopt het draaibaar gedeelte wordt doorgedraaid zonder dat een dosis is geïnhaleerd, wordt deze dosis bij verdere draaiing wederom afgesloten van de 30 omgeving. In the unlikely event the rotatable portion is rotated by, without that a dose has been inhaled, the dose is again closed off with further rotation of the 30 area. Daar in de voorkeursuitvoeringsvorm de inrichting na het in de luchtweg draaien van de laatste dosis wordt geblokkeerd, blijft een doorgedraaide dosis verder ontoegankelijk. Since, in the preferred embodiment, the device after the turning in the airway of the last dose is blocked, by a twisted dose continues to inaccessible.

In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm is de 35 inrichting omsloten door een vloeistof- en of luchtdichte = verpakking, teneinde te voorkomen dat het medicament i vochtig (en eventueel klonterig) wordt en/of zijn werking over langere tijd verliest. In a further preferred embodiment the apparatus 35 enclosed by a liquid-tight and air-tight or = packaging, in order to prevent the medicament i moist (and, optionally, lumpy) is and / or loses its effectiveness over a longer period of time. Op deze zogenaamde omverpak- 1008031' 3 king kan voorts voor het produkt relevante informatie zijn aangebracht, en dient tevens als verzekering voor de gebruiker dat de inrichting gegarandeerd goed is en niet eerder gebruikt. In this so-called omverpak- 1008031 '3 king may further be provided relevant information for the product, and it also serves as an insurance for the user that the device is guaranteed to be good and not previously used. Ook kan in een blisterachtige verpakking 5 een aantal van de inrichting volgens de onderhavige uitvinding zijn opgenomen. It may also be incorporated into a blisterachtige package 5 a number of the apparatus according to the present invention.

Het aantal doses kan één bedragen, bijv. in geval van morfine, maar kan ook vier of meer bedragen, bijv. voldoende voor gebruik in een week. The number of doses may be one, eg. In the case of morphine, but also four or more, eg. Sufficient for use in a week.

10 Verdere voordelen, kenmerken en details van de onderhavige uitvinding zullen worden verduidelijkt aan de hand van.de navolgende beschrijving van een voorkeursuitvoeringsvorm daarvan, onder verwijzing naar de bijgevoegde tekeningen, waarin tonen: 15 fig. 1 een isometrisch onderaanzicht van een voorkeursuitvoeringsvorm van een inrichting volgens de onderhavige uitvinding; 10 Further advantages, features and details of the present invention will be elucidated on the basis van.de following description of a preferred embodiment thereof, with reference to the accompanying drawings, in which: 15 Figure 1 is an isometric bottom view of a preferred embodiment of a device. according to the present invention; fig. 2 een isometrisch bovenaanzicht van de in fig. 1 getoonde voorkeursuitvoeringsvorm; Fig. 2 is an isometric top view of the in fig 1 shown preferred embodiment, FIG. 20 fig. 3 een bovenaanzicht van een onderdeel van de in fig. 1 en 2 getoonde voorkeursuitvoeringsvorm; 20 Figure 3 is a top plan view of a component of the Figure 1 and 2 shown preferred embodiment..; fig. 4 een uit elkaar getrokken aanzicht van de in fig. 1 en 2 getoonde inrichting, waarbij het onderdeel uit fig..4 gevuld is met medicament; FIG. 4 is an exploded view of the Figure 1 and 2 device, wherein the component from fig..4 is filled with medicament.; en 25 fig. 5 een aanzicht in doorsnede over de lijn VV uit fig. 2. 25 and FIG. 5 is a view in section along the line VV of fig. 2.

Een inrichting 1 (fig. 1-5) is bij voorkeur verpakt in een in ieder geval (water-)dampdichte, maar bij voorkeur eveneens luchtdichte verpakking 2, zoals een 30 blisterverpakking, waarvan een folie 3 korte tijd voor gebruik kan worden afgetrokken. A device 1 (fig. 1-5) is preferably packaged in an at least (water) vapor-proof, but preferably also air-tight container 2, such as a blister pack 30, of which a short period of time, foil 3 can be pulled off before use. De inrichting l omvat voorts een mondstuk 4, dat aan de bovenzijde is voorzien van een opstaande rand 5 teneinde te waarborgen dat de inrichting tot de juiste afstand maar niet te ver in de 35 mond wordt gestoken. The device l further comprises a nozzle 4, which is provided with an upstanding ridge 5 on the top side in order to ensure that the device until the proper spacing, but not too far is inserted into the mouth 35. In een niet getoonde uitvoeringsvorm kan de inrichting zijn opgenomen in een blisterachtige verpakking waarin bijv. een viertal of zestal inrichtin- 1008031 4 gen zijn opgenomen waarvan er dan telkens een door de blisterverpakking kan worden gedrukt. In an embodiment not shown, the device can be incorporated into a packaging in which blisterachtige e.g. four or six Establishments 1008031 4 gene have been included which are then in each case one can be pressed through the blister pack.

Het mondstuk 4 is bij voorkeur uit één stuk gevormd met een huisgedeelte 10 (zie in het bijzonder 5 fig. 4) èn omvat een centrale bus 6 met een enigszins flexibel wandgedeelte 7, dat via spleten, waarvan spleet 8 zichtbaar is, los staat van wandgedeelte 7. Aan de bovenzijde bevindt zich een aanzuigopening 9 met zich daaroverheen uitstrekkende ribben 11. Bij het aanzuigen 10 van de lucht bijvoorbeeld met een minimale hoeveelheid van 20 liter per minuut, wordt de over de holte bewegende lucht aangezogen en wordt het poeder uit de holte door de luchtstroom meegenomen. The nozzle 4 is preferably formed in one piece with a housing portion 10 (see, in particular from 5 to FIG. 4) and includes a central sleeve 6 with a somewhat flexible wall part 7, which via slits, of which slit 8 is visible, independent of wall portion 7. at the top there is a suction opening 9, located thereover extending ribs 11. During the intake 10 of the air, for example, with a minimum amount of 20 liters per minute, the moving air over the cavity is sucked in and the powder is removed from the cavity taken along by the air flow. In de getoonde voorkeursuitvoeringsvorm is de luchtweerstand middelmatig, dat wil 15 zeggen dat ook een gebruiker met geringe aanzuigkracht het poeder uit de holte kan zuigen. In the shown preferred embodiment, the air resistance is moderate, that is to 15 say that even a user with a low suction force can suck the powder out of the cavity. Aan de bovenzijde is het ondefdeel 10 voorts bij voorkeur voorzien van markeringen (4, 3, 2 resp. 1), die het aantal nog te inhaleren doses aangeven. At the top is the ondefdeel 10 also preferably provided with markings (4, 3, 2, resp. 1), which indicate the number of yet to be inhaled doses. Een onderste huisgedeelte 12, bij voor-20 keur voorzien van aangrijpingsvlakken 13, is verdraaibaar ten opzichte van het huisgedeelte 10. A lower housing portion 12, provided with engagement surfaces at 13 for label-20, is rotatable relative to the housing portion 10.

Bij een andere niet getoonde voorkeursuitvoeringsvorm kan in de bodem eveneens een aanzuigopening zijn aangebracht, teneinde de luchtweerstand verder te i 25 verminderen en teneinde te voorkomen dat de luchtweer- stand te groot wordt, indien de gebruiker onverhoopt een vinger legt op een van beide aanzuigopeningen. By another not shown preferred embodiment can be provided a suction hole in the bottom as well, in order to further i 25 reduce the air resistance and in order to prevent the air resistance becomes too large, if the user inadvertently places a finger on one of the two intake openings.

Zoals in fig. 3 goed zichtbaar is, is voor het telmechanisme het gedeelte 12 voorzien van een uitsteek-30 sel 14, terwijl het voorts is voorzien van holten 16, 17, 18 en 19, voor het opnemen van daarin bij voorkeur gestort poedervormig medicament. As shown in FIG. 3 is clearly visible, is of the counter mechanism, the portion 12 is provided with a projection 30 sel 14, while it is furthermore provided with cavities 16, 17, 18 and 19, for accommodating therein is preferably deposited powdered medicament . Naast de holtes 16-19 zijn uitsparingen 21, 22, 23, 24 en 25 aangebracht, ten behoeve van versteviging van de constructie, het besparen van 35 kunststofmateriaal en voor het voorkomen dat vocht in de holtes 16-19 geraakt. In addition to the cavities 16-19 are recesses 21, 22, 23, 24, and 25 are arranged, for the purpose of strengthening the construction, saving of plastic material 35 and to prevent moisture from fallen into the cavities 16-19. Rondom een blind gat 30 zijn schuin oplopende wanddelen 26, 27, 28 en 29 aangebracht, die elk samenwerken met het flexibele wanddeel 7 aan het huisge- 1008031 5 deelte 10 bij rotatie daarvan, waarbij uitstekend gedeelte 12 mee roteert. Around a blind hole 30 may be sloping wall portions 26, 27, 28 and 29 are provided, each of which co-operate with the flexible wall part 7 at the 5 roommates 1,008,031 portion 10 upon rotation thereof, said projecting portion 12 rotates with it. Naast flexibel wanddeel 7 is in de fig. een spleet 32 zichtbaar. In addition to flexible wall part 7, a gap 32 is visible in FIGS..

Nadat de holten 16, 17, 18 en 19 met inhaleer-5 baar poeder zijn volgestort, wordt het huisgedeelte 10 op het onderste huisgedeelte 12 zodanig klikkend vergrendeld, dat de inrichting voor de gebruiker in de praktijk niet te openen valt. After the cavities 16, 17, 18 and 19 with 5 inhale-soluble powder are fully paid, the housing portion 10 on the lower housing portion 12 is snap-locked in such a way, that the device for the user, in practice, can not be open. Na het vastklikken bevindt de inrichting zich in de 'in fig. 2 getoonde nulstand of begin-10 stand, waarbij door uitsteeksel 14 wordt aangegeven, dat nog vier doses beschikbaar zijn. After snap-fastening, the device is in the 'in FIG. 2 zero position or initial position 10, which is indicated by projection 14, which is still four doses are available. Indien de gebruiker een dosis wenst te inhaleren, wordt het onderste huisgedeelte 12 verdraaid, waarbij het flexibele wanddeel 7 langs uitstekend wanddeel 26 draait en met een klikkend geluid 15 en ook voelbaar tussen wanddeel 26 en 27 geraakt. If the user wishes to inhale a dose, the lower housing portion 12 is twisted, in which the flexible wall part 7 along projecting wall portion 26 and rotates with a clicking sound 15, and can also be felt hit between wall portion 26 and 27. In deze toestand (en bij het opvolgend draaien tussen de andere in fig. 2 aangegeven markeringen), wordt een luchtweg vrijgegeven over de desbetreffende holte heen en wordt door de luchtstroom opgewekte onderdruk het poeder uit de 20 holte in het mondstuk gevoerd. In this state (and by the subsequent rotation between the other one in Fig. 2 indicated markings), an air path is released over the respective cavity and is generated under pressure fed the powder from the cavity 20 into the nozzle by the flow of air.

In fig. 5 is voorts goed zichtbaar dat het bovenste gedeelte een in hoofdzaak conisch vlak heeft, dat aansluit op een conisch vlak aan het onderste gedeelte, dat zich onder een snaprand bevindt. In FIG. 5, it is also clearly visible that the upper section has a substantially conical surface, which connects to a conical surface on the lower part, which is located under a snap-action rim. Tussen het 25 bovenste en onderste gedeelte wordt een minimale afstand (d) vrijgelaten, teneinde geen problemen te hebben voor wat betreft de toleranties bij de toegepaste spuitgiet-techniek; Between the upper 25 and the lower portion is a minimum distance (d) released, in order to have no problems as regards the tolerances in the applied injection molding technique; bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van een hoogwaardige, spuitgietbare kunststof, die bijv. voor 30 andere doeleinden herbruikbaar is. preferably, use is made of a high-grade, injection moldable plastic, which e.g. 30 can be reused for other purposes.

Zoals vooral in fig. 4 zichtbaar is, geraakt in de getoonde voorkeursuitvoeringsvorm het flexibele wanddeel in de eindstand tussen de rechtopstaande einddelen van randdelen 29 en 31, in welke stand de inrichting 35 geblokkeerd is tegen verdere verdraaiing, opdat de gebruiker weet dat hij de inhaler kan wegwerpen, hetgeen aangegeven wordt door een telmechanisme, dat niet meer naar een getal voor nog beschikbare doses wijst. As shown particularly in fig. 4 is visible, hit in the shown preferred embodiment the flexible wall part in the end position between the upright end portions of edge portions 29 and 31, in which position the device 35 is blocked against further rotation, so that the user knows that he is the inhaler can be disposed of, which is indicated by a counter mechanism, that is no longer points to a number of currently available doses.

1008031 6 1008031 6

Na verdraaiing van de schijf kan de gebruiker gemakkelijk zuigen aan de inrichting volgens de onderhavige uitvinding, hetgeen een relatief eenvoudige hand-mondcoördinatie vereist. After rotation of the disk, the user can easily suck on the device according to the present invention, which requires a relatively simple hand-mouth co-ordination. Voorts wordt bij voorkeur een 5 zodanige dosering van medicament (voor sommige medicamenten met toevoeging van dragermateriaal (zoals lactose) in de holten gedoseerd, dat de gebruiker in mond- en keelholte voelt dat inhalatie heeft plaatsgevonden. Further, preferably a 5 dose of such a medicament (for some medicaments with the addition of carrier material (such as lactose) dosed into the cavities, that the user feels in the mouth and pharynx to permit inhalation has taken place.

De onderhavige uitvinding is niet beperkt tot 10 de boven beschreven voorkeursuitvoeringsvorm daarvan; The present invention is not limited to 10, the preferred embodiment described above thereof; de gevraagde rechten worden bepaald door de navolgende conclusies, binnen de strekking waarvan velerlei modificaties denkbaar zijn. the rights sought are defined by the following claims, within the scope of which many modifications can be envisaged.

| | 100808f 100808f

Claims (13)

1. Inrichting voor het inhaleren van medicament, omvattende: - een eerste huisgedeelte voorzien van één of meer holten, waarin vooraf een dosis van een vooraf 5 bepaalde hoeveelheid, poedervormig medicament is aangebracht ; 1. A device for the inhalation of medicament, comprising: - a first housing portion provided with one or more cavities in which a predetermined dose of a 5 pre-determined amount of powdered medicament is disposed; en - een tweede huisgedeelte, dat in hoofdzaak onlosmakelijk aan het eerste huisgedeelte bevestigbaar is, 10 waarbij de eerste en tweede huisgedeelten ten opzichte van elkaar beweegbaar zijn tussen een eerste stand waarbij de holten met poedervormig medicament zijn afgesloten, en een tweede stand, waarin de holte in verbinding wordt gebracht met een luchtweg en het medica- 15 ment inhaleerbaar is. and - a second housing portion, which is substantially integral to the first housing portion attachable, 10 wherein the first and second housing portions relative to each other are movable between a first position, in which the cavities are sealed with powdered medicament, and a second position in which the cavity is brought into communication with an air path and medicament, the element 15 is inhalable.
2. Inrichting volgens conclusie 1, waarbij door één onderdeel van het huis of beide onderdelen tezamen een mondstuk voor het inhaleren van het medicament wordt verschaft. 2. A device as claimed in claim 1, in which is provided by one part of the housing or both parts together form a mouthpiece for inhaling the medicament.
3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, waarbij het beweegbare onderdeel draaibaar is. 3. A device as claimed in claim 1 or 2, wherein the movable member is rotatable.
4. Inrichting volgens conclusie 3, waarbij het beweegbare onderdeel slechts in één richting draaibaar is. 4. A device as claimed in claim 3, wherein the movable member is rotatable only in one direction.
5. Inrichting volgens conclusie 3 of 4, waarbij het draaibare onderdeel in hoofdzaak schijfvormig is, en voorzien van een centrale luchtinlaatopening voor het inlaten van lucht en een aantal opneemholtes voor het opnemen van een corresponderend aantal doses. 5. A device according to claim 3 or 4, wherein the rotatable member is substantially disk-shaped, and provided with a central air inlet opening for the inlet of air and a number of receiving cavities for receiving a corresponding number of doses.
6. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, voorzien van telmiddelen voor het tellen van het aantal nog beschikbare doses. 6. A device according to any one of the preceding claims, provided with counting means for counting the number of doses remaining available. 1008031 1008031
7. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, voorzien van een vloeistofdichte verpakking, zoals een blisterverpakking of sachet. 7. A device according to any one of the preceding claims, provided with a liquid-tight packaging, such as a blister pack or sachet.
8. Inrichting volgens één van de voorgaande 5 conclusies, waarbij in de tweede stand een klikkend geluid hoorbaar is. 8. A device according to any one of the preceding five claims, wherein a clicking sound is heard in the second position.
9. Inrichting volgens één van de conclusies 3-8, waarbij het draaibaar onderdeel is voorzien van ribbels of aangrijpingsvlakken. 9. A device according to any one of claims 3-8, wherein the rotatable member is provided with ridges or gripping surfaces.
10. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij het eerste en tweede huisgedeelte voorzien'zijn van op elkaar passende respectieve conische gedeelten, voor het onlosmakelijk aan elkaar bevestigen daarvan. 10. A device according to any one of the preceding claims, wherein the first and the second housing portion voorzien'zijn of respective mating conical portions, for attaching to one another inseparably thereof.
11. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij het beweegbare gedeelte in een laatste stand, waarbij geen dosis meer beschikbaar is, wordt geblokkeerd. 11. A device according to any one of the preceding claims, wherein the movable portion into a final position, in which no dose is available anymore, is blocked.
12. Inrichting volgens één van de conclusies 3- 20 11, waarbij een niet geïnhaleerde dosis bij verder verdraaiing van de omgeving wordt afgesloten. 12. A device according to any one of claims 3- 20 11, wherein a non inhaled dose is closed upon further rotation of the surroundings.
13. Inrichting volgens één van de conclusies 2-12 voorzien van een rand aan het mondstuk. 13. A device according to any one of the claims 2-12 provided with a rim on the mouthpiece. T008031 T008031
NL1008031A 1998-01-15 1998-01-15 A device for the inhalation of medicament. NL1008031C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1008031A NL1008031C2 (en) 1998-01-15 1998-01-15 A device for the inhalation of medicament.
NL1008031 1998-01-15

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1008031A NL1008031C2 (en) 1998-01-15 1998-01-15 A device for the inhalation of medicament.
AU19860/99A AU1986099A (en) 1998-01-15 1999-01-15 Device for inhaling medicament
ZA9900283A ZA9900283B (en) 1998-01-15 1999-01-15 Inhaler for medication.
IL13718699A IL137186D0 (en) 1998-01-15 1999-01-15 Device for inhaling medicament
EP19990900714 EP1047468A1 (en) 1998-01-15 1999-01-15 Device for inhaling medicament
PCT/NL1999/000028 WO1999036116A1 (en) 1998-01-15 1999-01-15 Device for inhaling medicament

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1008031C2 true NL1008031C2 (en) 1999-07-21

Family

ID=19766347

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1008031A NL1008031C2 (en) 1998-01-15 1998-01-15 A device for the inhalation of medicament.

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP1047468A1 (en)
AU (1) AU1986099A (en)
IL (1) IL137186D0 (en)
NL (1) NL1008031C2 (en)
WO (1) WO1999036116A1 (en)
ZA (1) ZA9900283B (en)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI224515B (en) 2000-06-23 2004-12-01 Norton Healthcare Ltd Pre-metered dose magazine for breath-actuated dry powder inhaler
US7763280B2 (en) 2002-11-28 2010-07-27 Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co. Kg Tiotropium containing powder formulation for inhalation
GB0425518D0 (en) 2004-11-19 2004-12-22 Clinical Designs Ltd Substance source
GB0518400D0 (en) 2005-09-09 2005-10-19 Clinical Designs Ltd Dispenser
PT103481B (en) * 2006-05-16 2008-08-01 Hovione Farmaciencia S A Inhaler of simple use and inhalation method
DK2230934T3 (en) 2007-12-14 2012-11-26 Aerodesigns Inc Release of aerosolizable food products
NZ586106A (en) * 2007-12-20 2012-09-28 Astrazeneca Ab Device, typically for medicament powder, for deaggregating powder by passing air stream along flat region with recess of brick shape where eddy is generated
CN103145766B (en) 2008-07-24 2015-02-11 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司 Heteroleptic cyclopentadienyl transition metal precursors for deposition of transition metal-containing films
MX2011003232A (en) 2008-09-26 2011-04-21 Oriel Therapeutics Inc Inhaler mechanisms with radially biased piercers and related methods.
ES2528657T3 (en) 2008-09-26 2015-02-11 Oriel Therapeutics, Inc. Dry powder inhalers with dual perforation elements and related devices and methods
JP5592381B2 (en) 2008-09-26 2014-09-17 オリエル・セラピューティクス,インコーポレイテッド Inhaler with individual airway passage and associated disc and method
US9050427B2 (en) 2008-09-30 2015-06-09 Oriel Therapeutics, Inc. Dry powder inhalers with multi-facet surface deagglomeration chambers and related devices and methods
WO2010039202A2 (en) 2008-10-01 2010-04-08 Oriel Therapeutics, Inc. Dry powder inhalers with rotating piercing mechanisms and related devices and methods
ES2579902T3 (en) * 2008-10-08 2016-08-17 Astrazeneca Ab Inhalation device to administer a medication
BRPI0920671A2 (en) * 2008-10-08 2019-07-09 Astrazeneca Ab inhaler with audible indicator half
WO2010063645A1 (en) 2008-12-03 2010-06-10 Boehringer Ingelheim International Gmbh Inhaler
GB0904059D0 (en) 2009-03-10 2009-04-22 Euro Celtique Sa Counter
GB0904040D0 (en) 2009-03-10 2009-04-22 Euro Celtique Sa Counter
NZ597009A (en) * 2009-07-01 2014-05-30 Astrazeneca Ab Dispenser and method for entraining powder in an airflow
USD641076S1 (en) 2010-03-26 2011-07-05 Oriel Therapeutics, Inc. Dry powder inhaler
US9987440B2 (en) 2011-03-21 2018-06-05 Simplified Solutions Sweden Ab Inhalator for substances in powder form
PT108426B (en) 2015-04-30 2017-07-24 Hovione Farmaciência S A Powder inhaler for administration of high doses of drugs

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4860740A (en) * 1980-10-30 1989-08-29 Riker Laboratories, Inc. Powder inhalation device
DE3823535A1 (en) * 1988-07-12 1990-01-18 Heinrich Prof Dr Ing Reents Device for dispensing microfine powder and tablets
US5301666A (en) * 1991-12-14 1994-04-12 Asta Medica Aktiengesellschaft Powder inhaler
US5622166A (en) 1995-04-24 1997-04-22 Dura Pharmaceuticals, Inc. Dry powder inhaler delivery system
US5642727A (en) * 1995-07-25 1997-07-01 David Sarnoff Research Center, Inc. Inhaler apparatus using a tribo-electric charging technique
WO1997025086A2 (en) * 1996-01-03 1997-07-17 Glaxo Group Limited Inhalation device

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3565070A (en) * 1969-02-28 1971-02-23 Riker Laboratories Inc Inhalation actuable aerosol dispenser
HU215510B (en) * 1992-12-18 1999-01-28 Schering Corp. An inhaler for powdered medicament
US5372128A (en) * 1993-04-14 1994-12-13 Habley Medical Technology Corporation Fluidizing powder inhaler

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4860740A (en) * 1980-10-30 1989-08-29 Riker Laboratories, Inc. Powder inhalation device
DE3823535A1 (en) * 1988-07-12 1990-01-18 Heinrich Prof Dr Ing Reents Device for dispensing microfine powder and tablets
US5301666A (en) * 1991-12-14 1994-04-12 Asta Medica Aktiengesellschaft Powder inhaler
US5622166A (en) 1995-04-24 1997-04-22 Dura Pharmaceuticals, Inc. Dry powder inhaler delivery system
US5642727A (en) * 1995-07-25 1997-07-01 David Sarnoff Research Center, Inc. Inhaler apparatus using a tribo-electric charging technique
WO1997025086A2 (en) * 1996-01-03 1997-07-17 Glaxo Group Limited Inhalation device

Also Published As

Publication number Publication date
AU1986099A (en) 1999-08-02
WO1999036116A1 (en) 1999-07-22
IL137186D0 (en) 2001-07-24
ZA9900283B (en) 1999-12-08
EP1047468A1 (en) 2000-11-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4138019B2 (en) Inhaler
US4955371A (en) Disposable inhalation activated, aerosol device for pulmonary medicine
DE60107107T2 (en) Inhaler
EP1725285B1 (en) A dispensing device with restricting member
EP0525720B1 (en) Inhalation devices
DE69826039T2 (en) Aerosol container and dispenser with dosing unit counter
JP4195005B2 (en) Powder inhaler
CA2086415C (en) Inhaler
RU2093197C1 (en) Device for dosing powder medicine substances
AU760749B2 (en) Powder inhaler for combined medicament
JP4395642B2 (en) Simple inhaler
US6273084B1 (en) Inhalation device
EP0363060B1 (en) Aerosol inhaler
JP3790423B2 (en) Dry powder drug inhaler with inhalation activated flow splitting means to trigger drug delivery
NL192564C (en) A device for administering medicaments to patients.
US5699789A (en) Dry powder inhaler
US4524769A (en) Dosage inhalator
US5676129A (en) Dosage counter for metered dose inhaler (MDI) systems using a miniature pressure sensor
KR940002247B1 (en) Device for administering medicaments to patients
JP3317823B2 (en) Doser
US7032593B2 (en) Inhalation device and method
JP2008506433A (en) Inhaler for administering powder medicament and powder cartridge system for use with the inhaler
US5797391A (en) Inhaler
DK175075B1 (en) Medicinal packaging and an inhalation device for use in connection with this packaging
CA2791149C (en) Two piece capsule-based inhaler having capsule cutting means

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20020801