FI99065C - The file processing program in a digital broadcasting system - Google Patents

The file processing program in a digital broadcasting system Download PDF

Info

Publication number
FI99065C
FI99065C FI954753A FI954753A FI99065C FI 99065 C FI99065 C FI 99065C FI 954753 A FI954753 A FI 954753A FI 954753 A FI954753 A FI 954753A FI 99065 C FI99065 C FI 99065C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
channel
service
information
program
characterized
Prior art date
Application number
FI954753A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI954753A0 (en
FI954753A (en
FI99065B (en
Inventor
Ari Salomaeki
Original Assignee
Nokia Oy Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Oy Ab filed Critical Nokia Oy Ab
Priority to FI954753A priority Critical patent/FI99065C/en
Priority to FI954753 priority
Publication of FI954753A0 publication Critical patent/FI954753A0/en
Publication of FI954753A publication Critical patent/FI954753A/en
Publication of FI99065B publication Critical patent/FI99065B/en
Application granted granted Critical
Publication of FI99065C publication Critical patent/FI99065C/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04HBROADCAST COMMUNICATION
  • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
  • H04H20/86Arrangements characterised by the broadcast information itself
  • H04H20/93Arrangements characterised by the broadcast information itself which locates resources of other pieces of information, e.g. URL [Uniform Resource Locator]
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04HBROADCAST COMMUNICATION
  • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
  • H04H20/53Arrangements specially adapted for specific applications, e.g. for traffic information or for mobile receivers
  • H04H20/57Arrangements specially adapted for specific applications, e.g. for traffic information or for mobile receivers for mobile receivers
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
  • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
  • H04N21/25Management operations performed by the server for facilitating the content distribution or administrating data related to end-users or client devices, e.g. end-user or client device authentication, learning user preferences for recommending movies
  • H04N21/266Channel or content management, e.g. generation and management of keys and entitlement messages in a conditional access system, merging a VOD unicast channel into a multicast channel
  • H04N21/2665Gathering content from different sources, e.g. Internet and satellite
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
  • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
  • H04N21/43Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network, synchronizing decoder's clock; Client middleware
  • H04N21/435Processing of additional data, e.g. decrypting of additional data, reconstructing software from modules extracted from the transport stream
  • H04N21/4351Processing of additional data, e.g. decrypting of additional data, reconstructing software from modules extracted from the transport stream involving reassembling additional data, e.g. rebuilding an executable program from recovered modules
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
  • H04N21/80Generation or processing of content or additional data by content creator independently of the distribution process; Content per se
  • H04N21/81Monomedia components thereof
  • H04N21/8166Monomedia components thereof involving executable data, e.g. software
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
  • H04N21/80Generation or processing of content or additional data by content creator independently of the distribution process; Content per se
  • H04N21/83Generation or processing of protective or descriptive data associated with content; Content structuring
  • H04N21/84Generation or processing of descriptive data, e.g. content descriptors
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
  • H04N21/80Generation or processing of content or additional data by content creator independently of the distribution process; Content per se
  • H04N21/85Assembly of content; Generation of multimedia applications
  • H04N21/854Content authoring
  • H04N21/8543Content authoring using a description language, e.g. Multimedia and Hypermedia information coding Expert Group [MHEG], eXtensible Markup Language [XML]
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04HBROADCAST COMMUNICATION
  • H04H2201/00Aspects of broadcast communication
  • H04H2201/10Aspects of broadcast communication characterised by the type of broadcast system
  • H04H2201/20Aspects of broadcast communication characterised by the type of broadcast system digital audio broadcasting [DAB]

Description

99065 99065

Ohjelmatiedoston käsittely digitaalisessa yleisradiojärjestelmässä Tämä keksintö kohdistuu palveluohjelmien ohjelma-5 tietojen käsittelyyn digitaalisessa yleisradiojärjestelmässä, joka mahdollistaa audio- ja datapalvelujen lähettämisen ja näiden palvelujen valikoidun vastaanottamisen. The file processing program in a digital broadcasting system The present invention relates to processing of service programs in the program information 5 in the digital broadcasting system which allows the audio and receiving a selected transmission of data services and those services. Siirtokanavalla lähetettävä informaatio voi olla joko jatkuva audio- tai datavirta tai pakettimuotoinen. sent to the transmission channel information may be either a continuous audio or data stream or packet form.

10 Taajuuskaistojen tehokkaaksi käyttämiseksi kehite tyssä digitaalisessa audiojärjestelmässä DAB (Digital Audio Broadcasting) on siirtotie täysin digitaalinen ja järjestelmä on tarkoitettu korvaamaan nykyinen yleisesti käytetty analoginen taajuusmodulaatiota käyttävä yleisra-15 dio. 10 for the effective utilization of frequency bands developer tyssä digital audio system DAB (Digital Audio Broadcasting) transmission path is completely digital and the system is intended to replace the present generally used analog frequency modulation using yleisra 15-diol. DAB on erityisesti suunniteltu liikkuvaan ympäristöön ts. vastaanotin voi olla liikkeessä ja siitä huolimatta radiosignaalin etenemisessä syntyvät erilaiset vai-mentumat ja häiriöt on vältetty sopivan modulaation ja kanavakoodauksen yhteisvaikutuksella. DAB is especially designed for a mobile environment, ie., The receiver may be moving and still resulting in different or turbid, and interference is avoided by suitable modulation and channel coding of the combined effect of radio signal propagation.

20 DAB määrittelee moneen kantoaaltoon perustuvan di gitaalisen radiokanavan, joka soveltuu sekä audio- että datapalvelujen lähettämiseen. 20 DAB determines based on multiple carriers di digital radio channel, which is suitable for the transmission of both audio and data services. Täysin digitaalinen siirtokanava voi olla joko jatkuva datavirta- tai pakettikana-va. A completely digital transmission channel may be either a continuous data stream or packet-Va chicken. DAB-järjestelmää lähetyksen, siirron ja vastaanoton ··· 25 kannalta on selostettu seikkaperäisesti ETSI:n (European • · · · 1 The DAB system for the transmission, transfer and reception of the ··· 25 is described in detail in the ETSI (European • 1 · · ·

Telecommunication Standards Institute) standardissa ETS Telecommunication Standards Institute) standard ETS

• m · 300 401, February 1995. • · m 300 401, February 1995.

« · · Käyttäjän kannalta on DAB-järjestelmässä korkein .. abstraktiotaso nimeltään ensemble, kuvio 1. Se sisältää • · • t » 30 kaikki palvelut mitä on tietyllä yhdellä taajuuskaistal- • · · \ ' la. «· · User of the DAB system is the highest level of abstraction .. called the ensemble, Figure 1. It includes: • · • t» 30 all the services in a given frequency band • · · \ 'la. Ensemblen vaihto tapahtuu virittymällä toiselle taa- juuskaistalle aivan kuten kanavan valinta nykyisessä FM-radiovastaanotossakin. Ensemble exchange is effected by tuning to another frequency band, just as channels in current FM radio reception. Ensemble on jaettu palveluihin, kuviossa esimerkkinä Alpha Radio 1, Beta Radio ja Alpha 35 Radio 2. Lisäksi voi olla datapalveluita, vaikka niitä ei 2 99065 kuviossa ole esitetty. The ensemble is divided into services, exemplified in Fig Alpha Radio 1, Beta Radio and Alpha Radio 2. In addition, 35 may be data services, although they are not in Figure 2 99 065 not shown. Kukin palvelu jakaantuu edelleen palvelukomponentteihin. Each service is further divided into service components. Kukin palvelukomponentti on joko audiokanava tai datakanava. Each service component is either an audio channel or a data channel. Vertailun vuoksi todetaan, että FM-radiossa on vain yksi palvelu ja yksi palvelukom-5 ponentti (audio/puhe) kullakin kanavalla. For comparison, let it be stated that FM radio contains only one service and one palvelukom-5 component (audio / speech) in each channel. Alimmalla tasolla on lähetyskehys, jonka kesto on moodista riippuen tasan 24 ms tai 96 ms, koostuu kolmesta osasta, jotka ovat ajallisesti peräkkäin. At the lowest level is the transmission frame, whose duration is depending on the mode exactly 24 ms or 96 ms, consists of three parts, which are time-sequentially. Ensimmäisenä on synkronointi-kanava, joka ei sisällä palveluinformaatiota. The first is the synchronization channel, which contains no service information. Seuraavana 10 on nopea informaatiokanava FIC (Fast Information Channel), joka on moodikohtaisesti kiinteän pituinen. 10, the following is a fast information channel FIC (Fast Information Channel), which is a mode-specific fixed length. Viimeisenä on MSC (Main Service Channel), joka sisältää kaikki alikanavat. Finally, there is the MSC (Main Service Channel), which contains all the subchannels. Alikanavien paikka, koko ja lukumäärä MSC:n sisällä voi vaihdella mutta MSC:n koko on kuitenkin 15 kiinteä. Subchannels position, size and number of MSC's within the MSC can vary, but the size is 15, however, fixed. MSC sisältää enintään 63 erilaista audio- ja/tai data-alikanavaa. The MSC contains a maximum of 63 different audio and / or data subchannels. Alikanavat numeroidaan ns. The so-called subchannels are numbered. Subchannel ID:n perusteella 0:sta 62:een. Subchannel based on the ID from 0 to 62. Lisäksi MSC:ssä voi olla informaatiolle tarkoitettu varakanava AIC (Auxiliary Information Channel), jonka kanavanumero on kiinteä 63. AIC 20 voi sisältää samantyyppistä informaatiota kuin FIC. In addition, the MSC may be an emergency AIC channel (Auxiliary Information Channel) is referred to as the information which the channel number 63. The AIC is a fixed 20 may contain the same type of information as the FIC.

Viitataan kuvioon 2, joka esittää yksinkertaistettuna DAB-järjestelmää. Referring to Figure 2, which shows a simplified DAB system. Lähetyspäässä lähetyksen ohjauslaite 1 kontrolloi lähetystä. The transmitting end, the transmission control device 1 controls the transmission. FIC- ja ohjauslohko 2 tuottaa audio- ja datapalveluja koskevan yleisen informaation *:1 25 SI (Service Information), joka helpottaa käyttäjää välit- • · · · j semaan haluamansa palvelun, multipleksointikonfiguraatio- • « t · informaation MCI (Multiplex Configuration Information) eli tiedon alikanavien lukumäärästä, koosta ja paikasta ..^ ja ehdollista pääsyä koskevan informaation CA (Condi- *... 30 tional Access), joka voi olla palvelujen maksullisuu- « · · • · · ·. The FIC and control block 2 produces audio and general information relating to the data services * January 25 SI (Service Information), which facilitates the user to select a • · · · j Semaan desired service, multipleksointikonfiguraatio- • «t · information to MCI (Multiplex Configuration Information) that is, information on the number of subchannels, the size and location .. ^ and the conditional access CA information (* ... 30 Condi- tional Access), which can be a service maksullisuu- «• · · · · ·. teen/salaukseen liittyvä informaatio. I / encryption-related information. Yhdessä nämä ja Together, these and

*' mahdollisesti lisäksi nopea informaatiodatakanava FIDC * 'Possibly in addition to fast information data channel FIDC

muodostavat nopean informaatiokanavan FIC (Fast Information Channel). form a fast information channel FIC (Fast Information Channel). Audiopalvelujen tuottajien 3 toimittama 35 audioinformaatio, esim. musiikki, kompressoidaan MPEG- 3 99065 kooderissa 4 ja johdetaan audiokanavakoodereihin 5. Vastaavasti datapalvelujen tuottajien 6 toimittama data koodataan datakanavakoodereissa 7. Data voidaan lähettää jatkuvana virtana (stream mode) tai osoitteellisina pa-5 ketteina, jolloin yksi alikanava voi sisältää useita pa-kettikanavia. 3 supplied by the audio service producers 35 audio information, e.g. music, compressed by the MPEG 3 99 065 in the encoder 4 and is led audiokanavakoodereihin 5. Similarly, the data 6 provided by the data service providers are encoded datakanavakoodereissa 7. The data can be sent in a continuous stream (stream mode) or as addressed pa-5 ketteina, wherein one sub-channel may include a plurality of pa-packet channel.

Kanavakoodatut ja aikalomitellut data- ja audi-oinformaatiosekä FIC-informaatio johdetaan lohkoon 8, jossa eri kanavat ensin multipleksataan yhteiseen kehyk-10 seen. The channel and aikalomitellut data and audio-oinformaatiosekä FIC information is passed to block 8, where different channels are first multiplexed into a common kehyk-10 a. Tämän jälkeen kehys jaetaan lohkoihin ja kanavakohtaisesti biteistä muodostetaan peräkkäisiä määrätyn kestoisia OFDM-symboleja, jotka moduloidaan D-QPSK (Differential Quaternary Phase Shift Keying) -menetelmällä. Then the frame is divided into blocks of bits per channel, and forming a prescribed duration period of the consecutive OFDM symbols that are modulated by D-QPSK (Differential Quaternary Phase Shift Keying) method. Suoritetaan sitten käänteinen Fourier-muunnos, jonka tu-15 loksena saadaan aikatason I/Q-signaali, jota käytetään radiotaajuisen kantoaallon modulointiin. Then, an inverse Fourier transform of the TU-15 result, a time-domain I / Q signal used to modulate a radio frequency carrier wave. Kukin lähetyske-hys on siten aikamultipleksattu synkronointikanavan, nopean informaatiokanavan FIC ja audio- ja datapalvelut sisältävän kanavan MSC (Main Service Channel) välillä. Each lähetyske-hush is thus time-multiplexed between the synchronization channel, a channel, a fast information channel FIC and the audio and data services to include an MSC (Main Service Channel).

20 Maanpäällisiin, satelliitti- ja kaapelilähetyksiin tarkoitetussa DAB-moodissa III on 192 kantoaaltoa, kehyksessä on 153 symbolia ja kehyksen kesto on 24 ms. 20, terrestrial broadcast, satellite and cable broadcasting, referred to DAB mode III is the carrier 192, a frame has 153 symbols and the duration of a frame is 24 ms.

Vastaanottopäässä dekoodataan vastaanotettu DAB-ensemble COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Mul-*i' 25 tiplex) -lohkossa 9, joka muuntaa IQ-signaalin digitaa- • limuotoon. At the receiving end decoding the received DAB ensemble COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing * i 'tiplex 25) lobe 9, which converts the digital signal to the IQ • intermediate form. Digitalisoitu signaali siirretään taajuus- • * · · tasoon nopealla Fourier-muunnoksella, taa juuslomittelu poistetaan ja siirtokehykset muodostetaan peräkkäisistä • *t OFDM-symboleista. The digitized signal is frequency • * · level of the fast Fourier transform, TAA juuslomittelu is removed and the transmission frames are formed from successive • * T OFDM symbols. Muodostettu siirtokehys on siten sei- 4 i - 30 lainen kuin on esitetty kuvion 1 alaosassa. The generated transmission frame is thus the wall 4i - 30 from that shown in the lower part of Figure 1. Informaatio- • · · • · · Information • • · · · ·

*. *. kanava FIC ja audio- ja datapalvelut sisältävä kanava MSC FIC channel, and audio and data channels with the MSC

« erotetaan toisistaan ja MSC-kanavasta erotetaan alikana-vat ja ne kanavadekoodataan dekoodereissa 5' ja 6'. «Separated from each other and are separated from the MSC channel alikana-ous and channel decoded in decoders 5 'and 6'. Halutut alikanavat johdetaan sitten edelleen käsiteltäväksi. The desired subchannels are then passed on for further processing.

35 Tilaaja saa vastaanotetusta FIC-kanavasta tietää, mitä 4 99065 kaikkia palveluja vastaanotettu ensemble sisältää ja voi sen mukaan valita haluamansa palvelun tai palvelut. 35 The subscriber receives the received FIC channel to know what 4 99065 received all amenities ensemble includes and thus able to select the desired service or services.

Kuvio 3 esittää erästä mediasovelluksiin sopivaa vastaanotinta. Figure 3 shows a receiver suitable for media applications. Vastaanotettu kokonaisuus (ensemble) ja-5 kaantuu aiemmin selostetun mukaisesti useisiin palveluihin ja kukin palvelu edelleen palvelukomponentteihin. The received set (ensemble) and 5-ded a number of services in accordance with previously described, and each service is further service components. Palvelukomponentti on joko audiokanava tai datakanava. A service component is either an audio channel or a data channel. Kokonaisuus dekoodataan COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex) -lohkossa 31 ja demultipleksauksessa 10 MSC-kanavasta erotetaan alikanavat SUBCH1,...,SUBCHL sekä nopea informaatiokanavan FIC komponentit SI, MCI ja FIDC. The complex is decoded in a COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex) lobe 31 and 10, the MSC demultiplexing channel is separated from the sub-SUBCH1, ..., SUBCHL and the fast information channel FIC components SI, MCI and FIDC. Alikanavia on enintään 64 kpl. Sub-channels is up to 64 pcs. Halutut alikanavat johdetaan sitten edelleen käsiteltäväksi. The desired subchannels are then passed on for further processing. Datakanavasta voidaan siten erottaa pakettiosoitteen perusteella haluttu 15 pakettikanava ja johtaa se vastaanottimeen. Data channel can thus be resolved on the basis of the packet address of the desired packet channel 15 and leads it to the receiver. Yhdistämällä alikanavien palvelukomponentteja kuten audio/puhe, jatkuva video ja pakettidata sovellusohjelman mukaisesti muodostuu multimediapalvelut, hypermediapalvelu, tiedostopohjainen palvelu ja hyperteksti. By combining subchannel service components, such as audio / speech, continuous video and packet data in accordance with an application program composed of multimedia services, a hypermedia service, a file-based service and a hypertext. Muodostetut palvelut 20 viedään sitten käyttäjän näyttölaitteelle tai edelleen prosessoitavaksi. Services formed 20 is then applied to the user's display device or for further processing. Rajapinta A on palvelukomponenttien rajapinta, jonka jälkeen käyttäjän sovellusohjelmat (user agents) muodostavat palvelukomponenteista halutut palvelut. Interface A is an interface to the service components after which the application programs the user (user agents) to form the desired service components of a service.

25 Käytännössä DAB-vastaanottimessa voidaan erottaa : palveluinformaation käsittely lohko (SI Handler), inf or- • · · · ;*·*; 25 In practice, a DAB receiver can be distinguished: the service information processing block (SI handler), inf organic • · · ·, · * *; maatiokanavan käsittelylohko (FIC Handler), johon johde- « taan FIC-kanava, ja sovellusohjelmien lohko (Application ;·. Software Block), jolle informaatiokanavan käsittelylohko • · « '... 30 FICH antaa tiedot alikanavien sijainnista multipleksissa. maatiokanavan processing block (FIC Handler), which is led «the FIC channel, and the application software block (Application;. · Software Block), which information channel processing block • ·« '... FICH 30 sub-channels to provide information on the location of the multiplex.

• · · *. • · · *. Palveluinformaation käsittelylohko, johon johdetaan sekä palveluinformaatiokanava SI sekä varakanava informaatiolle AIC, tuottaa sovellusohjelmien lohkolle yksityiskohtaisemman palveluja kuvaavan informaation, joka lohko 35 puolestaan generoi käyttäjälle esim. graafisen käyttö- 5 99065 liittymän. Service information processing section, into which both the service information channel SI and the alternate channel information of the AIC, produces the application programs section describing the detailed service information, a block 35 which in turn generates the user e.g. graphic user interface 5 99 065. Käyttöliittymässä voi olla esimerkiksi teksti, jossa lukee "tässä ensemblessä (nimi) on palvelut ALPHA RADIO 1, BETA RADIO, ALPHA RADIO 2" jonka jälkeen tulee kehote "valitse palvelu". The user interface may be, for example, text that reads, "this ensemble (name) is a services ALPHA 1 RADIO, RADIO BETA, ALPHA 2 RADIO" followed by a prompt to "select service". Tämän jälkeen käyttäjä valitsee 5 näppäilemällä, hiirellä tai muulla sopivalla tavalla haluamansa palvelun, jonka jälkeen näyttöön tulee lista siitä mitä ohjelmia tämä palvelu sisältää sekä mahdollisesti myös lyhyt kuvaus ohjelmista. The user then selects the five keying, mouse, or other suitable manner desired service, and then you receive the list of what programs this service and possibly also contains a brief description of the programs. Kuvauksessa voidaan ilmoittaa, että käyttäjän on mahdollista valita haluaako 10 katsella esim. musiikkiin liittyviä kuvia tai laulujen sanoja näytölle. The description may indicate that the user is able to choose whether they want to watch 10 eg. Music-related images or lyrics of songs on the screen. Käyttäjä tekee siten useita valintoja saadakseen sellaisen ohjelman ja siinä muodossa kuin hän haluaa. The user then makes a number of choices in order to get a program and in the form that she likes. Vasteena käyttäjän valinnoille sovellusohjelma-lohko antaa informaatiokanavan käsittelylohkolle tehtä-15 väksi erottaa alikanavista halutut kanavat ohjelman muodostamiseksi. In response to the user's selections, the application program section provides the SUPERVISOR JOB information channel processing section 15 use as distinguished from the desired channels from the subchannels to form a program.

Ongelmana tämän tyyppisessä valinnassa on se, sovellusohjelman käsittelylohkon on toimittava palvelu-hierarkisesti ja sen melko niukan ohjelmasisältöä koske-20 van informaation varassa, mitä tekniikan tason mukaiselta palveluinformaatiokanavalta SI ja informaation varakana-valta AIC saadaan. The problem with this type of selection is that the application program processing block shall service hierarchy and its relatively scarce program content touch-20 van dependent information, which according to the service information channel SI and the prior art information vice chicken power of the AIC is obtained. Tämän vuoksi halutun ohjelman muodostamiseksi tarvittavien palvelukomponenttien valinta vaatii käyttäjältä lukuisia toimenpiteitä. As a result, the service components required to form the desired program selection requires numerous steps from the user. Ohjelmatarjonnan *·· 25 tutkiminen vie aikaa, koska välillä on palattava hierar- • r · · j kiassa ensemble tasolle tai palvelutasolle ja edettävä • •I · valintoja tehden jälleen hierarkiassa alaspäin. Program operation * 25 ·· examination takes time, because there is a return to the hierarchy • r j · · network hierarchy ensemble level or service level and proceed • • I · making choices again down the hierarchy. Tekniikan • · « tason mukaisessa järjestelmässä käyttäjälle FIC-kanavalla välitettävä tieto on vain 16 merkkisellä "service la- • · 30 bel":llä esitetty palvelun nimi. Prior • · «system according to the level of the user transmitted to the FIC data channel is a 16-character" service laser bel • • 30 "shown with the service name. Nimet on lähetetty 6 • · · *·' bittisenä koodattuna binäärilukuna. Names have been sent 6 • · · * · 'bit encoded as a binary number.

t t

Ongelman yleiseksi ratkaisuksi on alalla ehdotettu, että hyödynnetään järjestelmän melko suurta datasiir-tokapasiteettia lähettämällä vastaanottimeen erityinen 35 "elektroninen ohjelmaopas". A general solution of the problem is in the area suggested that the use of system pretty much datasiir-pacities by sending to the receiver a special 35 "Electronic Program Guide". Se olisi esim. tekstitiedos- 6 99065 to, joka kertoo selväkielisesti tarjotuista eri palveluista. It should, for example. Tekstitiedos- 6 to 99 065, which explains in plain language the various services offered. Sitä, mikä olisi tiedoston formaatti ja millä kanavalla se lähetettäisiin ei ole yksityiskohtaisemmin esitetty. In what would be a file format and in which channel it would be transmitted is not shown in more detail. Muodoltaan se voisi muistuttaa nykyisin sanoma-5 lehdessä julkaistavaa radio- ja TV-ohjelmat -sivua. In form it might now remind the publication of a message-5 Journal of radio and TV programs page.

Tämän keksinnön tavoitteena on siten aikaansaada opastusjärjestely, joka helpottaa käyttäjää tekemään valintoja DAB-ensembleen sisältyvien lukuisten ohjelmien välillä. The aim of this invention is to provide a guide arrangement which facilitates the user to make selections between the numerous programs contained in the DAB ensemble. Opastuksen tulisi olla käyttäjän suuntaan graa-10 finen, helppokäyttöinen, informatiivinen ja interaktiivinen. Information Center in the direction of the user should be graphical, 10 tautomer, easy to use, informative and interactive. Sisäiseltä rakenteeltaan opastuksen tulisi olla sellainen, että käyttäjä kykenee käynnistämään haluamansa ohjelman suoraan opastuksesta. The internal structures of the guidance should be such that the user can start a desired program directly from the guidance.

Tavoitteena on myös aikaasaada järjestely, joka 15 sopii paitsi elektronisen ohjelmaoppaan siirtämiseen myös minkä tahansa tiedoston välittämiseen, joka on samantyyppinen kuin ohjelmaopas. The aim is also the time to get arrangement 15 is suitable not only the transfer of electronic program guide in the transmission of any file of the same type as the program guide. Esimerkkinä tällaisesta käytöstä mainitaan interaktiivinen multimediatyyppinen opetusohjelma. An example of such use is mentioned interactive multimedia tutorial type.

20 Asetettu tavoite saavutetaan patenttivaatimuksessa 1 kuvatulla järjestelmällä ja vaatimuksessa 6 kuvatulla vastaanottimella. 20 The object is achieved by the claimed system as described in claim 1 and a receiver 6 as described.

Keksinnön mukaisesti DAB-järjestelmän lähetyspääs-sä muodostetaan ja lähetetään erityinen tiedosto. According to the invention the DAB system lähetyspääs-SA is generated and sent to the special file. Se on ·;· 25 selväkielinen tiedosto, joka voisi sisältää kuvia ja . It is ·; 25 · plain text file, which could include pictures and. tekstiä. text. Kukin palvelun tarjoaja voi luoda oman tiedos- ♦ · · rt·;· tonsa. Each service provider can create your own in file ♦ rt · · ·; · know- how. Operaattori joko kerää eri tiedostot, yhdistää ne « ' , ja muokkaa yhdeksi lähetettäväksi tiedostoksi tai edulli-,, simmin operaattori tekee oman tiedostonsa, joka sisältää I i *it* 30 linkit palvelun tarjoajien tiedostoihin. The operator either collect different files, merge them « ', and edit a single file to be sent or preferred ,, most commonly operator in a separate file, which contains I i * it * 30 links to the files of service providers. Keksinnön perus- * · · V * ajatuksen mukaisesti tiedosto sisältää käyttäjälle näy tettävää tekstiä ja kuvia sekä runsaasti käyttäjälle näkymätöntä, vastaanottimen sovellusohjelmalle tarkoitettua tietoa. in accordance with the invention, the basic * · · V * idea file contains the user be displayed during the text and images, as well as plenty invisible to the user, information intended for the receiver to your application. Tieto voi olla piilotekstiä, käskyjä, algoritme-35 ja. The information may be hidden text, commands, algorithms and-35. Tärkein käyttäjälle näkymätön tieto on linkki, joka 7 99065 käyttäjän aktivoinnilla linkittää tiedoston toiseen tiedostoon. The most important invisible to the user information is a link that 7 99065 user activation link a file to another file. Tällöin linkkien aktivoinnilla käyttäjä kykenee navigoimaan tiedostoissa ja nopeasti hakemaan ja keräämään häntä kiinnostavat tiedot, jonka jälkeen vastaanotin 5 automaattisesti kokoaa DAB-multipleksin alikanavista halutun palvelun. In this case, activation links a user is able to navigate the files and quickly pick up and collect her data of interest, after which the receiver 5 automatically brings the DAB multiplex subchannels desired service. Erityisen edellisestä voidaan tällä tavalla muodostaa elektroninen ohjelmaopas. Particularly the last may be formed in this manner the electronic program guide.

Erityisen edullisen suoritusmuodon mukaisesti tiedosto muodostuu HTML-kuvasivuista. According to a particularly preferred embodiment, the file consists of HTML pages picture. Kuvasivut voidaan lä-10 hettää yhdellä kanavalla tai ne voidaan jakaa useammalle kanavalle. Picture pages can be WF 10 sends the one channel or they can be divided into several channels.

Keksintöä selostetaan seuraavassa yksityiskohtaisemmin viitaten oheisiin kuvioihin, joista kuvio 1 esittää DAB-järjestelmän hierarkiatasoja, 15 kuvio 2 esittää pelkistetysti DAB-järjestelmää ko konaisuudessaan, kuvio 3 esittää vastaanottimessa suoritettavia toimenpiteitä ja kuvio 4 on kaaviollinen kuva keksinnön perusaja-20 tuksesta. The invention will be described in more detail with reference to the accompanying drawings, in which Figure 1 shows a DAB system hierarchies 15 Figure 2 shows a simplified DAB system in question entirety, Figure 3 shows the operations carried out in the receiver and Figure 4 is a schematic view perusaja-20 tuksesta invention.

Jotta käyttäjä saisi suurimman hyödyn keksinnöstä oletetaan, että hänellä on käytettävissään kyllin suuri näyttölaite riittävän suuren informaatiomäärän näyttämi-25 seksi kerralla. In order for the user to obtain the greatest benefits of the invention, it is assumed that they have the great enough to display a sufficient amount of information by displaying 25-Sex at once. Tämä vaatimus voidaan täyttää kytkemällä « •J · DAB-vastaanotin PC-tietokoneeseen. This requirement can be met by connecting the «J • · DAB receiver to a PC.

* i » ti I Keksinnön mukaisesti kukin palvelun tarjoaja muo dostaa oman palveluoppaansa käyttäen samaa yhtenäistä t\ formaattia. * I "in accordance with the invention, each I ti service provider fas dostaa own palveluoppaansa using the same unified t \ format. Erityisen edullisesti formaatti on sinänsä 30 tunnettu HTML (Hypertext Markup Language), joka on hyper- • · · • tekstidokumenttien luomiseen ja laitteistosta toiseen ··· • siirrettävien dokumenttien tuottamiseksi tarkoitettu yk sinkertainen dataformaatti. Particularly preferably, the format is known per se 30 in HTML (Hypertext Markup Language), which is hyper · · • • creating apparatus and the second text documents ··· • for producing the un-fold portable document format data.

Keksinnön ymmärtämiseksi selostetaan seuraavassa 35 lyhyesti HTML-käsitteen sisältöä. understanding of the invention will now be described in brief 35 content of the concept of HTML. HTML dokumentit ovat 8 99065 SGML dokumentteja ja niiden yleinen merkitysoppi mahdollistaa erityyppisen informaation esittämisen. HTML documents are SGML documents 8 99 065 and their general semantics allows the presentation of different types of information. Palvelun tuottajan lähdeaineisto, joka voi olla tekstiä, kuvia tai tekstin ja kuvan yhdistelmiä tai strukturoituja grafiik-5 kaa sisältäviä dokumentteja muunnetaan HTML-kieltä käyttäen HTML-dokumentiksi. documentaries service provider's source material, which can be text, images, or text and image combinations or structured, graphics-5-Kaa-containing converted into HTML using an HTML document. Dokumentti lähetetään siirtoverkon välityksellä vastaanottajan tietokoneeseen, jonka ohjelmisto (agent) muuntaa vastaanotetun dokumentin näytettäväksi näytössä sellaisessa ulkoasussa, joka on mää-10 ritelty dokumentissa. The document is sent to the recipient via the transmission system to a computer whose software (agent) converts the received document for display on a visual display, which has a land 10 de ned in the document. SGML on määritelty standardissa ISO 8879:1986, Information Processing Text and Office Systems Standard Generalized Markup Language (SMGL). SGML is defined in ISO 8879: 1986, Information Processing Text and Office Systems Standard Generalized Markup Language (SMGL). Eräs tunnettu käyttöalue on WWW (World Wide Web), joka on hypertekstipohjainen hajautettu CERN:in kehittämä informaatiojär-15 jestelmä. A known application is the WWW (World Wide Web), which is a hypertext-based decentralized CERN developed informaatiojär-15 system. Sen käyttö on erityisesti tunnettu Internetin yhteydestä. Its use is especially known for the Internet connection.

Termiä HTML käytetään yleisesti tarkoittamaan sekä dokumenttityyppiä että sen tapahtumia. The term is commonly used to refer to HTML as well as the type of document that its events. Tapahtumilla tarkoitetaan elementtien muutoksia dokumentissa kuten 20 esim. otsikon alkua ja loppua, kappaleen alkua ja loppua, kuvia, hyperlinkkejä jne.. Markup'it ovat syntaksisia erotinmerkkejä, joita on lisätty dokumentin dataan kuvaamaan sen rakennetta. Event means changes of elements in the document 20 such as e.g. the start and end of the title, the start and end of the body, images, hyperlinks, etc .. Markup'it syntaksisia are delimited, which have been placed on the document data to describe its structure. Tavallisin markup on nimeltään elementtien erottamiseen käytetty tag , joita mainittakoon ..^ 25 aloitustag, joka on merkki < ja lopetustag, joka on merk- ki </. The most common markup is called a tag used to separate elements, which are mentioned .. ^ 25 start tag, which is a sign <and end tag, which is a sign </. Tageilla voidaan myös antaa ohjeita vastaanottimen • * « ·*** ohjelmalle , esim. elementti <TITLE> ilmoittaa seuraavana ··· · tulevan tekstin olevan otsikko, joka puolestaan päättyy • ·· ' elementtiin </TITLE>. Tags can also give instructions to the receiver • * «· *** the program, eg. The element <TITLE> indicates the next · · · · the future of the text of the title, which in turn ends • ·· 'element </ TITLE>. Tärkeä elementti tämän keksinnön 30 kannalta on ankkuri <A>. An important element is the anchor <A> 30 of the present invention. Se määrittää hyperlinkin, joka • · ! It defines a hyperlink that • ·! *.· on kahden ankkurin välinen suhde. *. · Is the relationship between two anchors. Ankkurit voivat olla samassa tai eri dokumenteissa. Anchors may be the same or different documents. Juuri tämä tekee mahdolliseksi internetin käyttäjille tutun verkkosurffailun. This is what makes it possible for internet users a familiar web surfing. Jotta käyttäjä voi siirtyä ankkurista linkin yli toiseen 35 ankkuriin, on määriteltävä URI (Uniform Resource Identi- 9 99065 fier), jota käytetään hyperlinkkien ankkurien yksikäsitteiseen identifioimiseen. For the user to move the anchor over a link to another anchor 35, is defined in the URI (Uniform Resource Identifier fier 9 99 065), which is used for hyperlinks to unambiguously identify the anchor. Käytännössä URI:n muodostaa URL (Uniform Resource Locator) ja suhteellinen URL (Relative URL). In practice, the URI form a URL (Uniform Resource Locator) and a relative URL (Relative URLs). Linkissä voidaan viitata joko suoraan kohteeseen 5 (head anchor) käyttämällä URIsta tai epäsuorasti käyttämällä URL:ää. The link may be referred directly to five (anchor head) using a URI or indirectly using a URL.

Viitataan kuvioon 4. Kukin DAB-palvelun tarjoaja luo palveluunsa liittyvän HTML-formaattisen opastetiedos-ton, joka käsittää yhden tai useampia sivuja. Referring to Figure 4, each provider of DAB services creates a service related HTML formaattisen opastetiedos-ton, which comprises one or more pages. Tiedostoon 10 voi kuulua tekstiosuuksia ja kuvia. File 10 may include text passages and images. Yhdellä sivulla voi olla yleiskuvaus palvelusta, toisella sivulla yksityiskohtaisempi esitys päivän ohjelmasta esitysaikoineen ja muilla sivuilla voi olla viikko-ohjelma. One page may contain a general description of the service, on the other side a more detailed presentation of the day's program esitysaikoineen and other pages can be a weekly program. Joillakin sivuilla voi olla tekstit esitettävien musiikkikappaleiden 15 sanoista. Some pages may be presented in the texts of songs 15 words. Lisäksi voi olla kuvatiedostoja, joissa on still-kuvia. It may also be image files with still images. Sivulla voi olla useita linkkejä, jotka viittaavat tiettyihin kohtiin saman tiedoston muilla sivuilla tai kuvatiedostoon ts. linkkiin liittyy kohteen (head) osoite URL. This page may contain several links that refer to specific points on other pages of the same file or image file, ie. The link associated with the object (head) address in the URL.

20 DAB-operaattori, jota voidaan myös nimittää multi- pleksin tuottajaksi, kokoaa eri palvelun tuottajien HTML-ohjelmatiedostot ja lisää niihin mahdollisesti omia hyperlinkkejä. 20 DAB operator, which can also be appointed by the multi- producer of perspex, brings together various service providers, HTML application files and add any of their own hyperlinks. Lisäksi operaattori tekee oman tiedostonsa, jossa esitellään mahdolliset eri ensemblet sekä 11' 25 luetellaan niiden palvelut ja johon lisätään hyperlinkit • · * . In addition, the operator generates a separate file, which outlines possible different ensembles, as well as 11 '25 lists of their services, plus hyperlinks • · *. palveluntuottajien tiedostoihin. service providers files. Palvelun tuottajan • · · ··· ohjelmatiedoston sivulle, joka on yleisesitys palve- :·· : luista, voidaan lisätä hyperlinkkejä, joilla sivut voi- • ·· *.* ' daan linkittää muiden palvelun tuottajien tai saman tuot- 30 tajän muiden palvelujen sivuihin (horisontaalinen • · j linkitys DAB-hierarkiassa) ja joilla sivut voidaan linkittää ensembleen (vertikaalinen linkitys DAB-hierarkiassa). • The service provider · · · · · the program file to a page that provides an overview of the service: ··: bones, can add hyperlinks to pages force • ·· * * 'be linked to 30 Tajan other service providers or similar products of other services. sheets (the horizontal • · j linking the DAB hierarchy), and which pages can be linked to the ensemble (vertical linking the DAB hierarchy). Näin DAB-operaattori generoi yhdistetyn oh-jelmaoppaan, joka sisältää useita HTML-tiedostosivuja. In this way, the DAB operator generates a combined guide on an OH-containing several HTML file pages.

35 Katkelma palvelun tuottajan ohjelmaoppaasta voisi 10 99065 olla esimerkiksi seuraavan kaltainen: 35 An excerpt from the service provider's program guide 10 99 065 could be, for example similar to the following:

Alpha Radio: this service consists of mainly music with occasional news. Alpha Radio: this service Mainly Consists of music with occasional news. The programmes today are. The Programs are today.

8:00 - 9:00 Light music to start the working day. 8:00 - 9:00 Light music to start the working day.

5 This is a multimedia programme. 5 This is a multimedia program. You may view the programme with all the multimedia features by clicking here or you may choose to only listen the programme with lyrics or without lyrics. You may view the program with all the multimedia features by clicking here or you may choose to only listen the program with lyrics or without lyrics.

9:00 - 9:10 News 10 • 9:00 - 9:10 News 10 •

If you want to preview the Alpha Radio programmes tomorrow click Here. If you want to preview the Alpha Radio Programs Click Here tomorrow.

Edellä olevassa katkelmassa lihavoituna esitetyt 15 kohdat ovat hyperlinkkejä. 15 The steps described in the above passage in bold are hyperlinks. HTML-kielessä niiden kohdalla on tag <A>. In HTML, the tag is the <A>. Käyttäjän klikatessa tällaista kohtaa sovellusohjelma hakee linkin toisen pään ankkurin osoitteen ja suorittaa hypyn sen antamaan tiedostoon ja kohtaan, jolloin näytölle ilmestyy uusi sivu. The user clicks on the point of such an application program retrieves the address of the anchor the second end of the link and performs a jump to the file, and the point when the new page is displayed. Käyttäjän 20 halutessa katsoa huomisen ohjelmaa hän siten klikauttaa hiirtä katkelman viimeisessä lihavoidussa kohdassa, jolloin sovellusohjelma hakee kyseisen päivän ohjelma-sivun. 20 user wishes to look at tomorrow's program so he klikauttaa the mouse to the last passage in bold print, in which case the application program searching for that day's program page. Palvelun tuottaja voi vapaasti tehdä omat sivunsa 1 ja lisätä niihin hyperlinkkejä, jolloin on mahdollista '1* 1 25 antaa käyttäjälle niin yksityiskohtaista informaatiota • · • # ohjelmista kuin halutaan. The service provider is free to make their own pages 1 and add hyperlinks, making it possible to '1 * January 25 to give the user as detailed information • · • # programs as desired.

•••ί Lihavoitu teksti Alpha Radio voi olla linkki en- • · ί semblen palvelujen luetteloon, josta voi olla linkki • · · · edelleen muiden ensemblien luetteloon. ••• ί Bold Text Alpha Radio can be a link • · ί en-semblen the list of services, which may be a link • · · · Ensemble still others to the list. Edellisessä ta- 30 pauksessa haluttua palvelua klikauttamalla käyttäjä näkee ·*·.. kanavien tarjonnan tässä palvelussa. In the former case, the TA 30 of the desired service, the user will see klikauttamalla · · * .. channels offer this service.

Kun DAB-operaattori on generoinut omat sivunsa ja yhdistänyt palvelun tuottajien ohjelmasivut, on näin muo-·;·; When the DAB operator has generated its own pages and pages linked program service providers, thus forming ·; ·; dostettu peräkkäisistä HTML-tiedostoista muodostuva yh- 35 distetty ohjelmaopas sijoitettava multipleksiin. constructed as a one composed of successive HTML files 35 in a combined program guide to be placed in the multiplex. Ainakin 11 99065 osa, edullisimmin aloitussivu, sijoitetaan. At least part of the 11 99 065, most preferably from home, is placed. AIC kanavaan (Auxiliary Information Channel), jonka kanavanumero on kiinteä 63. Muut tiedostot voidaan sijoittaa joko AIC kanavaan tai johonkin pakettikanavaan. AIC channel (Auxiliary Information Channel), which has a fixed channel number 63. Other files can be placed either in the AIC channel or in one of the packet channel.

5 Vastaanottimessa oleva sovellusohjelma, joka voi sijaita PC-koneessa, muodostaa vastaanotetuista tiedostoista HTML-sivut ja generoi käyttäjälle niiden määrittämän graafisen käyttöliittymän, jossa hyperlinkit ovat näkyvissä. 5, the receiver, the application software may be located on the PC board to form the received files to HTML pages, and generates the user-defined graphical user interface, wherein the hyperlinks are visible. Niiden avulla käyttäjä voi siirtyä halu-10 amaansa palveluun. They allow the user to jump to the 10-amaansa service. Sovellusohjelmalohko etsii käyttäjän aktivoitua hyperlinkin sen ankkurin osoitteen perusteella ja tuo ankkurin sisältävän tiedoston näyttöön. The application program block searches for the user-activated hyperlink on the basis of the address of the anchor and the anchor that contains a file displayed. Tiedostoja ladataan ja käynnistetään välitömästi vasteena käyttäjän toimenpiteille. The files are downloaded and thereupon launched in response to user actions.

15 Edellä esitetyt asiat eivät vaadi suuria muutoksia DAB-järjestelmään: tarvitaan mekanismit HTML-tiedostojen luomiseen lähetyspäässä ja niiden käsittelyyn vastaanottopäässä. 15 matters set out above do not require major changes to the DAB system: the need for mechanisms to create HTML files from the broadcast and their processing at the receiving end. Tällaiset mekanismit ovat alan ammattilaiselle tuttuja esim. Internet-verkon yhteydestä. Such mechanisms are familiar to the skilled person e.g. Internet network connection. Lisäksi 20 tarvitaan mekanismit tiedostoryhmien välittämiseen pa-kettikanavalla siten, että vastaanotin osaa koota oikeat tiedostot oikeassa järjestyksessä. In addition, the need for a mechanism 20 for transmitting groups of files pa-packet channel such that the receiver is able to assemble the correct files in correct order. Lisäksi tarvitaan : mekanismi, jolla käynnistystiedosto, tässä tapauksessa ohjelmatiedoston ensimmäinen sivu, ilmoitetaan vastaan-. Also required: a mechanism for start-up file, in this case, the program file in the first page, indicate receipt. . . 25 ottajalle. 25 taker. Näitä tiedostojen siirtoon liittyviä mekanis- me ja on kuvattu hakijan samaan aikaan tämän hakemuksen t · tt : kanssa jätetyssä patenttihakemuksessa FI-954752. These are related to file transfer mechanism we have described and the applicant at the same time t of this application · tt: with the filed patent application FI-954752.

·:· Ainoa asia joka vaatii tarkempaa määrittelyä em. · · The only thing that requires a detailed definition of em.

mainitussa patenttihakemuksessa esitetyn tiedostojen 30 siirron lisäksi on viittausmekanismi DAB-ensemblen re- : ” sursseihin so. In addition to the files shown in the aforementioned patent application 30 is the reference transfer mechanism of the DAB ensemble receptor "i.e. re- sources. ohjelmiin, tiedostoihin jne. Tällöin on • · · • t · ' * * määriteltävä URL:ien (Uniform Resource Locators) merkitys programs, files, etc. It is • · · · • t '* * define the URL. of GMOs (Uniform Resource Locators) the importance of

hyperlinkkien ankkureissa. hyperlinks to anchors. Seuraavana esitetään eräät suoritusmuodot koskien audiopalvelua, pakettimoodia, FIC-35 kanavaan sisältyvää nopeaa datainformaatiokanavaa FIDC The following are shown in some of the embodiments regarding audio service, packet mode, FIC-35 contained in channel high-speed data channels of information FIDC

12 99065 sekä lopuksi informaation varakanavaa AIC. 12 99065 and finally to the information channel AIC vice.

Audiokanavalle ehdotetaan seuraavan kaltaista URL:ää: dab://ensemble_id/service_id: 16/subch_id:A, jossa 5 ensemble_id on ensemblen tunniste kymmenjärjestelmäluku-na, service_id on palvelun tunniste kymmenjärjestelmässä, :16 tarkoittaa, että käytetään 16 bittistä palvelutunnis-tetta, subch_id on palvelukomponentin alikanavan tunniste ja : A tarkoittaa, että palvelukomponentti on jatkuvaa 10 audiovirtaa. Audio channel suggests the following type of URL to: dab: // ensemble / service_id: 16 / subch_id A with 5 ensemble is an ensemble identifier decimal system read-Na, service_id is the service identifier in the decimal system,: 16 means that uses 16-bit palvelutunnis-extract, subch_id is a service component identifier and the subchannel A means that the service component is a continuous audio stream 10. Kun tämä jono esitetään vastaanottimelle aloitetaan heti audiovastaanotto. When this string is presented to the receiver is initiated as soon as the audio reception. Huomattakoon, että kaikki tämän jonon service_id:t ja symboli_id:t ovat täysin käyttäjälle näkymättömiä. It should be noted that all of this queue service_id: symboli_id and t's are completely invisible to the user.

Mikäli halutaan edellisestä audiovirrasta erottaa 15 vain tietyn pituinen audiotiedosto (tietty aika musiikkia), lisätään edelliseen ULRrään loppuun kentät /start_främe:length, jolloin kehyksistä muodostuu tiedosto ja saadaan ULR:ksi dab://ensemble_id/service_id:16/subch_id:A/start_främe :length, 20 jossa start_frame on aloituskehys, josta laskenta alkaa ja length =audiotiedostojen pituus loogisina kehyksinä kymmenjärjestelmässä. If desired the previous audio stream separated by 15 only for a certain period of the audio file (a time of music) is added to the previous end ULRrään fields / start_främe: length, wherein the frames form a file and a ULR KSI dab: // ensemble / service_id: 16 / subch_id A / start_främe : length, 20 start_frame which is a starting frame from which the counting starts and length = the length of the audio files as logical frames in the decimal system. Kun tämä jono esitetään vastaanottimelle niin se ekstraktoi halutut kehykset ja tallentaa ne tiedostona muistiin. When this string is presented to the receiver so it extracts a desired frames and save them in a file in memory.

• · . • ·. 25 Mikäli halutaan aloittaa XPAD sovellus käytetään ··· ankkuria: • * · · : .·. 25 If you want to start XPAD application is used to anchor · · ·: * · • ·. ·. dab: //ensemble id//service id: 16/subch id application type, • « · 1 ”~ jossa merkintä application_type on sovellustyypin numero • ♦ · kymmenjärjestelmässä. dab: // // ensemble id service id: 16 / subch id application type, • «· 1" ~ marked application_type is the type of application • ♦ · number in the decimal system.

30 Alikanavan tunnistetta seuraava numero ilmoittaa, • · • *" että palvelukomponentin TMID viittaa jatkuvaan audioon. 30 identifies the next subchannel number indicates · • • * "TmID the service component refers to continuous audio.

• · · • · ·

*.* * Jos käyttäjä haluaa aloittaa samanaikaisesti sekä XPAD *. * * If the user wants to start at the same time, as well as XPAD

sovelluksen että audiopalvelun, voidaan käyttää seuraavaa jonoa: 35 dab://ensemble_id/service id: 16/subch id:A/application_type 13 99065 application and the audio service, the following sequence can be used: 35 dab: // ensemble / service id: 16 / subch id: A / application_type 13 99 065

Tiedoston vastaanottamiseksi XPAD:sta voidaan käyttää joko jonoa dab: //ensemble_idlservice_id: 16/subch_id:P/filename :N tai jonoa The file receiving XPAD to be used for either string dab: // ensemble_idlservice_id: 16 / subch_id: P / file name or string

5 dab://ensemble_id/service id: 16/subch_id:P/file_id:I 5 dab: // ensemble / service id: 16 / subch_id P / file_id I

Jonoissa merkki P ilmoittaa, että on kyseessä audiokanavan XPAD. Queues the character P indicates that the case of the audio channel XPAD. PAD (Programm Associated Data) tarkoittaa spesifikaation mukaan audiokehyksen loppuun liitettyä dataosaa, jossa voidaan siirtää esim. laulun sanat. PAD (program associated data) according to the specification refers to the end of the audio frame connected to a data part, which can be transferred eg. Words of the song.

10 Tällaista tilaa syntyy auidokehystä kompressoitaessa. 10 This condition arises auidokehystä is compressed.

XPAD tarkoittaa, että kyseesssä on ns. XPAD means that the determinative is the so-called. extraPAD. extraPAD. Merkintä filename on XPAD-tiedoston nimi mahdollisine laajennuksineen, merkintä N tarkoittaa, että viitataan tiedoston nimeen, /file_id on tiedoston tunniste kymmennumerojär-15 jestelmässä ja merkintä I tarkoittaa että viitataan tiedostoon käyttäen sen tunnistetta. The entry file name is the name of XPAD file, possibly with their extensions, the entry N is a reference to the name of the file / file identifier is file_id kymmennumerojär-15 system and the subscript i indicates that the file is referred to using its identifier.

Edellä oletetaan, että PAD:ssa on määritelty tiedonsiirtoprotokolla ja protokollaa välittävä sovellus-tyyppi on implisiittisesti tunnettu. The above assumes that the PAD is as defined communication protocol and a protocol for transmitting an application type is implicitly known.

20 Esitetään seuraavaksi mahdollisia vastaanottimelle 20 shows a possible next to the receiver

esitettäviä URL jonoja linkin viitatessa pakettikanavaan. URL strings presented in the link referring to the packet channel. dab://ensemble_id/service_id:16/scid:D/subserv:s/filename:N , , dab://ensemble_id/service_id:32/scid:D/subserv:s/file_id:I dab: // ensemble / service_id: 16 / scid: D / subserv: s / filename: N, dab: // ensemble / service_id: 32 / scid: D / subserv: p / file_id I

joissa scid on palvelukomponentin tunniste kymmenjärjes-: 25 telmässä, :D ilmoittaa viittauksen koskevan palvelukompo- • · : ' nentin tunnistetta, subserv on tunnisteen polku kymmenlu- ..*·* kuna, :S ilmoittaa, että viitataan polkutunnisteeseen. where scid is a service component identifier kymmenjärjes- 25 project design to: D indicates palvelukompo- • · reference to the 'component identifier is the identifier of the anti-subserv kymmenlu- .. * * · Kuna,: S indicates that the reference to polkutunnisteeseen.

: : : Kentän /subservtS sijoittaminen URLrään on valinnaista. ::: Field / subservtS URLrään placement is optional.

:*·*: Jono :32 ilmoittaa, että käytetään 32 bittistä palvelu- 30 tunnistetta. : * · *: Jono: 32 indicates that the service is used for 32-bit to 30 labels.

FXC datakanavaan FIDC voidaan viitata käyttäen URL FXC data channel FIDC can be referenced using a URL

• · · *·:·, tyyppinä dab: //ensemble_id/service_idz 16/ fidc_id:F, jossa fidc_id FIDC kanavan tunniste kymmenjärjestelmässä ja merkintä :F tarkoittaa että viitataan FIDC kanavan : 35 tunnisteeseen. • * · · · ·, type dab: // ensemble / service_idz 16 / fidc_id F, wherein fidc_id FIDC channel identifier in the decimal system and labeling: F means that the FIDC channel refers to the 35 tag.

Informaation varakanava AIC eroaa muista paketti- 14 99065 kanavista siinä, että useimmiten vain operaattori tuottaa informaatiota tälle kanavalle, ei palvelutuottaja. The information backup channel AIC differs from other packet channels 14 99065 in the fact that in most cases only to provide information to the operator to this channel, no service provider. Sen vuoksi ei seuraava URL sisällä palvelun tunnistetta: dab://ensemble_id:A/subserv:s/filename;N 5 dah://ensemble_id:A/subserv:s/file_id:l Therefore, there is the following URL within the service identifier: dab: // ensemble A / subserv: s / filename: N, 5 Dah: // ensemble A / subserv: p / file_id: l

Merkintä :A viittaa alikanavaan 63 ja AIC kanavan paket-tiosoitteeseen 1023. Hakemistopolku subserv is on valinnainen. Labeling: A refers to subchannel 63 and the AIC channel-Paket-mail address 1023. The directory path subserv is optional.

Hakemuksen erityisen osan alussa mainitussa katkel-10 massa palvelun tuottajan ohjelmaoppaasta on mainittu hyperlinkki Alpha Radio. particularly at the beginning of the application of the above-katkel 10 mass service provider's program guide is the hyperlink Alpha Radio. Esitettynä käyttäjälle näkymättömässä HTML-formaatissa linkki olisi muotoa <A HREF="dab://5/12:16/5:D/4:S/alpharad.jpg:N">Alpha Radio</A> URL viittaa pakettikanavaan, jossa on jpeg-kuva tiedos-15 tonimellä 'alpharadjpg'. Also shown to the user in HTML format invisible link to form <A HREF="dab://5/12:16/5:D/4:S/alpharad.jpg:N"> Alpha Radio </A> URL refers to a packet channel, in which is a jPEG image-know this information tonimellä 15 'alpharadjpg'. Ensemble tunniste on 5. ja 16 bittinen palvelutunniste on 12. Palvelukomponentti-tunniste on 5 (tämä komponentti sisältää esimerkkitapauksessa jpeg-kuvia). Ensemble identifier is 5 and the 16-bit service identifier is 12. The service component identifier is 5 (this component contains an example of the case of JPEG images). Osapalvelutunniste (hakemistopolun tunniste) on 4. Vastaanottimelle ei ole välttämätön-20 tä määrittää, että kuva on jpeg-kuva vain koska tunniste on jpg. Osapalvelutunniste (directory path identifier) ​​is 4. The receiver is not necessary for s-20 determines that the image is a JPEG image only because the extension is jpg. Tämä tieto sisältyy myös IDG:n tiedostotyypin parametriin. This information is also included IDG's file type parameter.

Seuraava hyperlinkki sanotussa katkelmassa on multimedia features by clicking here, joka olisi html- ; The following hyperlink is called the snippet of multimedia features by clicking here, which should be in html; * 25 formaatissa: « <A HREF="dab://5/12 :16/7 :D/startup.mhg:N">multimedia features ; * 25 format: «<A HREF="dab://5/12 :16/7 :D/startup.mhg:N"> multimedia features; by clicking here</A> • · · · Tämä URL viittaa MHEG-tiedostoon, jonka nimi pa-kettikanavalla on startup.mhg. by clicking here </A> • · · · This URL refers to the MHEG-file, whose name pa-packet channel is startup.mhg. Ladattaessa tämä tiedosto 30 MHEG-ohjelma ottaa vastuulleen multimedia esityksen. When loading this file MHEG-30 program to take responsibility for the multimedia presentation. In- • · · *... formaatiota välittävän dataryhmän IDG tiedostontyyppi-pa- • · · ·. In- • · · * ... to mediate the formation of a data group IDG file type Patents • · · ·. rametri ilmoittaa, että tämä on MHEG-formaattinen multi- media-aloitustiedosto. parameter indicates that this is the MHEG-formaattinen multimedia-start file. Tämä perusteella vastaanotin osaa i : siirtää ohjauksen MHEG-ohjelmalle. This part of the receiver on the basis of the i-transfer control to the MHEG program.

35 Seuraava hyperlinkki katkelmassa on with lyrics. 35 The following excerpt is a hyperlink with lyrics.

15 99065 HTML formaatissa se on <A HREF="dab://5/12:16/23:A4">with lyrics</A>. 15 99065 HTML format, it is <A HREF="dab://5/12:16/23:A4"> with lyrics </A>. Siinä URL viittaa alikanavan 23 audiovirtaan. In the URL refers to a sub-channel 23 audio stream. Sovellustyyppi 4, joka on ITTS teksti, käynnistetään audiovirran ohella. Application Type 4, which is ITTS text, will be launched along with the audio stream. Tämän jälkeen katkelmassa tulee 5 hyperlinkki without lyrics. After this passage 5 will hyperlink without lyrics. HTML formaatissa se on <A HREF="dab://5/12:16/23:A">without lyrics</A>. HTML format, it is <A HREF="dab://5/12:16/23:A"> without lyrics </A>.

Viimeinen hyperlinkki katkelmassa on here ja HTML-formaatissa se olisi <A HREF="dab://5:A/alphara2.htm">here/A>. The last hyperlink excerpt is here and in HTML format, it would be <A HREF="dab://5:A/alphara2.htm"> here / A>. Ankkuri URL 10 viittaa HTML tiedostoon nimeltä alphara2.htm. Anchor 10 URL refers to an HTML file called alphara2.htm. Tiedosto löytyy AIC kanavalta. The file can be found in the AIC channel.

Edellä oleva selitys ja siihen liittyvät kuviot on ainoastaan tarkoitettu havainnollistamaan keksintöä. The above description and the related figures are only intended to illustrate the invention. Alan ammattimiehille tulevat olemaan ilmeisiä erilaiset kek-15 sinnön variaatiot ja muunnelmat ilman että poiketaan oheisissa patenttivaatimuksissa esitetyn keksinnön suoja-piiristä ja hengestä. Those skilled in the art will be obvious to different KEK-15 sinnön variations and modifications without departing from the scope and spirit of the scope of the appended claims.

• 1 • · · • · · • · · · • · • · · • · 1 • · · · • · « • · · • · · • · • · • · · i · · • · · • 1 • • · · · · · · • · • · • · • · • · 1 · · · · • «• · · · • · • · • · • · · · i · • · ·

Claims (11)

16 99065 16 99065
1. Digitaalinen yleisradiojärjestelmä, jossa orto-gonaalisella taajuusmultipleksoinnilla OFDM muodostettu 5 siirtokehys käsittää aikamultipleksattuna: nopean informaatiokanavan, johon sisältyy audio-ja datapalveluja koskeva yleinen informaatio, alikanavien lukumäärää, kokoa ja paikkaa ilmaiseva multipleksikonfi-guraatioinformaatio sekä nopea informaatiodatakanava, 10 useista alikanavista muodostuvan audio- ja datapal velut välittävän kanavan, jossa yksi alikanava on informaatiolle tarkoitettu varakanava, tunnettu siitä, että siirtokehyksissä lähetetään useista erillisistä 15 selväkielisistä tiedostoista yhdistetty hypertekstityyp- pinen ohjelma, jonka tiedostoissa on käyttäjälle näkymättömiä tietoja, jotka käyttäjä voi aktivoida. 1. A digital broadcasting system in which the ortho of the orthogonal frequency multiplexing OFDM formed of five transmission frame comprises time multiplexed: a fast information channel, which includes general information on audio and data service subchannels the number, size, and detecting positions multipleksikonfi-guraatioinformaatio and fast information data channel, the system comprising 10 a plurality of sub-channels of audio and data roaming services intermediate channel, in which one sub-channel is intended for a spare channel information, characterized in that the transmission frames transmitted from a number of separate files from plain 15 connected hypertekstityyp- Pine program, which files contain the information invisible to the user, the user can activate.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että ohjelma on ensemblen elekt- 20 roninen ohjelmaopas. 2. A system as claimed in claim 1, characterized in that the program of the ensemble electrode 20 is electronic, the program guide.
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että erillinen selväkielinen tiedosto on kunkin palvelun tuottajan luoma omaa palvelua koskeva hypertekstityyppinen, tekstiä ja kuvia sisältävä ... 25 ohjelmaopas ja että järjestelmän ylläpitäjä lisää omat » tiedostonsa. 3. A system according to claim 2, characterized in that a separate plain text file is a hypertext type, containing text and images on your own service created by each service provider ... 25 Program Guide and the system administrator to add your own "their files.
♦ .... 4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen järjestelmä, • · « tunnettu siitä, että ohjelma siirretään nopealla • « · • · · • informaatiodatakanavalla (AIC). ♦ .... 4. A system as claimed in claim 1, • · «characterized in that the program is transferred to a fast • '• · · · • the information data channel (AIC).
5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen järjestelmä, • · !**· tunnettu siitä, että osa ohjelmasta siirretään ! 5. A system as claimed in claim 1, • · ** · characterized in that the part of the program is transferred! ;: nopealla informaatiodatakanavalla (AIC) ja muu osa palve- lun tuottajan pakettidataa siirtävällä alikanavalla. ; A fast information data channel (AIC) and the rest of the service so that the producer transferring packet data subchannel.
··· 6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen järjestelmä, 35 tunnettu siitä, että erillinen selväkielinen tie-• dosto on HTML (Hypertext Markup Language) -tyyppinen tie- 17 99065 dosto, joka voi käsittää useita sivuja, joilla on linkkejä. ··· 6. The system of claim 1, 35 characterized in that the separate plaintext information • setting file is an HTML (Hypertext Markup Language) type 17 99 065 information file, which may comprise a plurality of pages with links.
7. Digitaalisen yleisradiojärjestelmän vastaanotin, jossa vastaanotetusta siirtokehyksen nopeasta informaa-5 tiokanavasta (FIC) erotetaan audio-ja datapalveluja koskeva yleinen informaatio (SI), alikanavien lukumäärää, kokoa ja paikkaa ilmaiseva multipleksikonfiguraatioinfor-maatio (MCI) sekä nopea informaatiodatakanava (FIDC), ja audio- ja datapalvelut välittävästä kanavasta erotetaan 10 alikanavat, joista yksi on informaatiolle tarkoitettu varakanava (AIC), tunnettu siitä, että vastaanottimessa on välineet ainakin yhdessä siirtokehyksen kanavassa lähetetyn ohjelman erottamiseksi ja 15 näyttämiseksi näyttölaitteessa, joka ohjelma on yhdistetty useista erillisistä selväkielisistä tiedostoista, joissa on lisäksi käyttäjälle näkymättömiä tietoja, jotka käyttäjä voi aktivoida, käyttäjä valitsee näyttölaitteella näkyvän infor-20 maation perusteella haluamansa palvelun aktivoimalla näkymättömiä tietoja, joiden perusteella sanotut välineet muodos 7. The digital broadcasting system receiver with the received transmission frame rapid Inform-5 tiokanavasta (FIC) separated from the general information of audio and data services (SI), subchannel number, size, and detecting positions multipleksikonfiguraatioinfor-mation (MCI), and fast information data channel (FIDC), and audio and data-transmitting channel is separated from the 10 subchannels, one of which is a backup channel for information (AIC), characterized in that the receiver has means for separating at least a program transmitted in one transmission frame in the channel, and 15 a display unit, which program has been combined from several separate from plain files with In addition to the information invisible to the user, the user can activate, the user selects the transparent display device 20 informal information over a desired service by activating invisible data on the basis of which said means formed tavat kehotteen, jolle vasteena vastaanotin auto-; the prompt response to which the receiver automobile; ·' maattisesti erottaa valitun palvelun palvelukomponentit sisältävät alikanavat palvelun toteuttamiseksi. · 'Cally separated from the selected service to the service components of the subchannels include implementing a service. ' · 25 '· 25
8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen vastaanotin, *:1 tunnettu siitä, että vastaanottimen käsittelemät ««·· ohjelman tiedostot ovat HTML (Hypertext Markup Language) • M · -tyyppisiä tiedostoja. 8. A receiver according to claim 7, * 1 characterized in that the receiver processed «« ·· program files are HTML (Hypertext Markup Language) • M · type files.
9. Patenttivaatimuksen 7 mukainen vastaanotin, 30 tunnettu siitä, että kunkin palvelun tuottajan • · · *... palvelukohtainen ohjelma näkyy näyttölaitteessa omina si- • · · • · · *, vuinaan. 9. A receiver according to claim 7, 30, characterized in that each service provider • · * ... service-specific program is displayed on the display device characterized by the inner • • · · · · * vuinaan.
10. Patenttivaatimuksen 7 mukainen vastaanotin, i'“: tunnettu siitä, että se erottaa ainakin osan 35 ohjelmasta alikanavalta, joka on informaatiolle tarkoi-tettu varakanava (AIC). 10. The receiver according to claim 7, I '': characterized in that it separates the subchannel, which is an information-been referred to backup channel (AIC) 35, at least part of the program. 18 99065 18 99065
11. Patenttivaatimuksen 7 mukainen vastaanotin, tunnettu siitä, että ohjelma on ensemblen audio-ja datapalvelujen elektroninen ohjelmaopas. 11. The receiver according to claim 7, characterized in that the program of the ensemble of audio and data services, the electronic program guide. » * « • · * • * · ♦ • * · f · · ♦ * · « • « * • · • · · • · ♦ · • * * M4 • · · * « · i : 19 99065 »*« • · * · * • ♦ • * f · · · · * ♦ «•« * • • · · · • · · ♦ • * * M4 • · · * «· i: 19 99 065
FI954753A 1995-10-05 1995-10-05 The file processing program in a digital broadcasting system FI99065C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI954753A FI99065C (en) 1995-10-05 1995-10-05 The file processing program in a digital broadcasting system
FI954753 1995-10-05

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI954753A FI99065C (en) 1995-10-05 1995-10-05 The file processing program in a digital broadcasting system
PCT/FI1996/000523 WO1997013336A1 (en) 1995-10-05 1996-10-04 Handling of program files in a digital broadcasting system
AU71332/96A AU7133296A (en) 1995-10-05 1996-10-04 Handling of program files in a digital broadcasting system

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI954753A0 FI954753A0 (en) 1995-10-05
FI954753A FI954753A (en) 1997-04-06
FI99065B FI99065B (en) 1997-06-13
FI99065C true FI99065C (en) 1997-09-25

Family

ID=8544143

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI954753A FI99065C (en) 1995-10-05 1995-10-05 The file processing program in a digital broadcasting system

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU7133296A (en)
FI (1) FI99065C (en)
WO (1) WO1997013336A1 (en)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI99185C (en) * 1995-12-21 1997-10-10 Nokia Oy Ab In the program file in a digital broadcasting system
DE19717248A1 (en) * 1997-04-24 1998-10-29 Bosch Gmbh Robert Method for preparation of data for digital broadcasting
WO2000046944A2 (en) * 1999-02-04 2000-08-10 Sun Microsystems, Inc. Method and apparatus for broadcasting www pages to mobile radio devices using modified rds (radio data system) technology
JP2001134614A (en) * 1999-09-16 2001-05-18 Sharp Corp Operable system for providing descriptive frame work and method for providing outline of av contents
EP1279246A2 (en) * 2000-02-18 2003-01-29 Psion Infomedia Limited Receiver for receiving digital audio broadcasts comprising additional digital text data which relates to the digital audio broadcast
DE10339537A1 (en) * 2003-08-26 2005-03-24 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Radio
GB2410638A (en) * 2004-01-28 2005-08-03 British Sky Broadcasting Ltd Automatic formatting of signals sent to a plurality of outputs by a media device
KR100846781B1 (en) * 2004-06-01 2008-10-27 삼성전자주식회사 Service display control method using a Fast Information Channel in DAB receiver, and apparatus thereof
GB2440199B (en) 2006-07-13 2008-11-12 British Telecomm Electronic programme guide for a mobile communications device

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2460634C (en) * 1992-12-09 2010-04-13 Discovery Communications, Inc. Digital cable headend for cable television delivery system
DE4422015C1 (en) * 1994-06-16 1995-08-03 Bosch Gmbh Robert Transmission and reception of digital audio with image, speech or text
EP0723369A1 (en) * 1995-01-23 1996-07-24 NTEX datacommunications bv Access method retrieving Internet information through Teletext/Videotex and the reverse

Also Published As

Publication number Publication date
FI99065B (en) 1997-06-13
FI954753D0 (en)
AU7133296A (en) 1997-04-28
FI954753A0 (en) 1995-10-05
FI954753A (en) 1997-04-06
WO1997013336A1 (en) 1997-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1197082B1 (en) Methods and apparatus for broadcasting interactive advertising using remote advertising templates
US7802004B2 (en) Dynamic streaming media management
US9179188B2 (en) Transmission apparatus and method, reception apparatus and method, and transmission and reception system
KR100994661B1 (en) Tagging language for broadcast radio
KR100777315B1 (en) Broadcast media bookmarks
US5774666A (en) System and method for displaying uniform network resource locators embedded in time-based medium
CN100432937C (en) Delivering multimedia descriptions
Lugmayr et al. Digital interactive TV and metadata
US20030050784A1 (en) Content-driven speech- or audio-browser
EP3313080A1 (en) Remote device configuration
JPWO2012029568A1 (en) Transmitting apparatus and method, receiving apparatus and method, and transmission / reception system
US20050071448A1 (en) Mobile application and content provisioning using web services technology
Donnet et al. Combining MIMO radar with OFDM communications
US9684728B2 (en) Sharing video
AU2008247013B2 (en) Retrieving metadata
US8108487B2 (en) Simulcast web page delivery
US20110055026A1 (en) Method of collecting data using an embedded media player page
KR100681718B1 (en) Transmitting Method and transmitting device, receiving method and receiving device, and transfer method and transfer system
US20050162551A1 (en) Multi-lingual closed-captioning
DE112011103903B4 (en) Method for receiving a particular service and video display device
US9386344B2 (en) Method of transmitting digital services over a network and device implementing the method
US20080010664A1 (en) Method and System for Providing Interactive Services in Digital Television
US20120284749A1 (en) Method for transceiving a broadcast signal and broadcast-receiving apparatus using same
Reimers Digital video broadcasting
JP4865985B2 (en) Method and apparatus for processing media services from content aggregators

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Owner name: OY NOKIA AB

BB Publication of examined application