FI94676C - A method and apparatus for calibrating a liquid metering apparatus - Google Patents

A method and apparatus for calibrating a liquid metering apparatus Download PDF

Info

Publication number
FI94676C
FI94676C FI935083A FI935083A FI94676C FI 94676 C FI94676 C FI 94676C FI 935083 A FI935083 A FI 935083A FI 935083 A FI935083 A FI 935083A FI 94676 C FI94676 C FI 94676C
Authority
FI
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
liquid
float
container
apparatus
discontinuity
Prior art date
Application number
FI935083A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI94676B (en )
FI935083A0 (en )
Inventor
Ilkka Hapuoja
Veli-Matti Hovattala
Kimmo Koivisto
Mikko Heikkinen
Original Assignee
Aspo Systems Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
  • G01F25/00Testing or calibrating apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level, or for metering by volume
  • G01F25/0061Testing or calibrating apparatus for measuring volume, volume flow or liquid level, or for metering by volume for measuring liquid level
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
  • G01F23/00Indicating or measuring liquid level, or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume, indicating by means of an alarm
  • G01F23/0038Indicating or measuring liquid level, or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume, indicating by means of an alarm using buoyant probes

Description

94676 94676

MENETELMÄ JA LAITTEISTO NESTEEN MITTAUSLAITTEISTON KALIBROI-MISEKSI METHOD AND APPARATUS FOR MEASURING FLUID EQUIPMENT CALIBRATE-order

Tämän keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdannon 5 mukainen menetelmä ja laitteisto nesteen mittauslaitteiston kalibroimiseksi. This invention relates to a method according to claim 5 wherein the preamble of claim 1 and an apparatus for calibrating a liquid metering device.

Nykyään vain pieni osa huoltoasemilla jaettavan polttonesteen varastointiin tarkoitetuista säiliöistä on varustettu 10 pinta-antureilla, joilla saadaan tieto nestepinnan korkeudesta. Today, only a small part of tanks intended for distribution to gas stations of fuel storage has been equipped with 10 surface sensors, which provide information liquid level. Tunnettuja ratkaisuja on useita, esimerkiksi magnetostriktiivinen anturi, jossa kelluvan kohon paikka mitataan, tai (yleisimmin käytössä oleva) kapasitiivinen menetelmä, jossa mittaamalla eri kondensaattoreiden ka-15 pasitanssia toisten suhteen voidaan saada selville, missä kohdassa nestepinta on. The known solutions are several, for example a magnetostrictive sensor in which the floating of the float measured in place, or (the most commonly used), the capacitive method, wherein the measuring different capacitors ka-15 capacitance with respect to the other can be ascertained at which point the liquid surface. Tällaiset laitteistot ovat varsin monimutkaisia elektroniikaltaan, ja toiminnan luotettavuus ei ole riittävä, koska tietyt polttonesteiden lisäaineet häiritsevät erityisesti kapasitiivista menetelmää. Such systems are quite complex electronics, and reliability of operations is not sufficient, because certain fuel additives interfere specifically with the capacitive method.

20 US-patenttijulkaisussa 4 914 962 on esitetty värähtelevään liuskaan perustuva muutin, jota voidaan käyttää nestetason mittaukseen. 20 US Patent No. 4 914 962 is disclosed a vibrating strip-based transducer which can be used for liquid level measurement. Mainitussa julkaisussa esitetty nestetason muunnin mittaa nestetasoa mittaamalla painoyksikön, joka on 25 asetettu tietylle korkeudelle säiliössä, ja joka on osittain ;#· upotettu nesteeseen, kelluntaa. the liquid-level converter presented in said publication measures the liquid level by measuring the weight of the unit, which is 25 set to a certain height in the tank, and in part, # · immersed in the liquid, float. Muuntimen runko toimii ylempänä kiinnityspisteenä ohuelle teräsliuskalle ja samalla kiinnityspisteenä saranalle, joka yhdistää rungon alatukeen, joka toimii liuskan alempana kiinnityspisteenä ja samalla 30 myös painoyksikön kannattimen kiinnityspisteenä. The transducer body acts as an upper fixing point for a thin steel strip, while the fastening point of the hinges, which connects the lower support frame, which is lower than the mounting point of the strip and at the same time the printing unit 30 in the bracket mounting point. Liuskan lähelle on sijoitettu käämistä ja kestomagneetista muodostuva yksikkö, jonka avulla liuska saadaan värähtelemään . The strip is positioned close to the coil, and the unit consisting of the permanent magnet, by means of which the strip is caused to oscillate. . . · · resonanssitaajuudellaan ja tuottamaan sähköisen ulostulosignaalin pinnanmittausta varten. · Resonant frequency and to provide a surface for the measurement of electrical output signal. Kannattimeen on kiinnitetty 35 kannatinvaijeri, johon painoyksikkö on ripustettu. The bracket 35 is attached to the Suspension, in which the printing unit is suspended. Painoyksikkö on sylinterimäinen, ja sen halkaisija on vakio koko nestepinnan vaihtelualueella. A printing unit is cylindrical, and its diameter is constant throughout the surface of the liquid range.

2 94676 2 94676

Mainitun US-patentin mukaisella uimuritekniikalla saavutetaan yksinkertainen rakenne. uimuritekniikalla according to said US patent, is achieved by a simple structure. Lisäksi laitteisto kestää hyvin polttonesteiden lisäaineita, koska uimuri voidaan valmistaa sellaisesta aineesta, johon lisäaineet eivät vaikuta. Furthermore, the apparatus is highly resistant to fuel additives as the float can be made of such a material, which additives do not affect. Lait-5 teisto voidaan kalibroida ottamalla keppimitta säiliöstä olevasta nestepinnasta sekä merkitsemällä se muistiin. Law 5-tracking equipment can be calibrated by measuring the stick in the container from the liquid surface, and marking it in the memory. Tämän jälkeen todetaan laitteiston antama pintalukema ja verrataan sitä 'keppimittaan. After this, the surface states read by hardware and compares it to 'stick time. Voidaan käyttää myös muita vastaavia kalibrointimenetelmiä. other equivalent calibration methods can be used.

10 Tällaisen uimurin käyttö ja valmistus on yksinkertaista, mutta tällaisella ratkaisulla ei voi paljastaa (pientä) virhettä, joka aiheutuu polttonesteiden ominaispainon hajonnasta, joka diesel-polttonesteillä on n. ± 0,6% ja bensii-15 neillä jopa ± 1,5%. 10 The use and manufacture of such a float is simple, but such a solution can not reveal the (small) error which is caused by scattering of the fuel specific gravity of the diesel fuel is the public. ± 0.6% and 15-gasolin neillä up to ± 1.5%. Ominaispainon hajonta saattaa aiheuttaa jopa 1 - 2 cm:n virheen nosteen perusteella tehtävään nestepinnan korkeuden mittaukseen. The specific gravity of the dispersion may result in up to 1 to 2 cm on the basis of the error function buoyancy liquid level measurement.

Tämän keksinnön tarkoituksena on parantaa tunnetun tekniikan 20 mukaisen, nesteiden mittaukseen tarkoitetun uimurilaitteis-ton tarkkuutta. The present invention aims at improving, uimurilaitteis-ton referred to the measurement of liquids according to the prior art the accuracy of 20. Keksinnön mukaisessa kalibrointimenetelmässä uimurin ulkopintaan on järjestetty epäjatkuvuuskohtia, joissa uimurin ulkohalkaisija muuttuu. calibration method according to the invention, the float is arranged on the outer surface discontinuities, which the outer diameter of the float changes. Näiden epäjatkuvuus-kohtien avulla sovitetaan mittausanturin avulla määritetyt "*.25 mittausarvot uimurin todellisiin mekaanisiin mittoihin jäljempänä esitettävien patenttivaatimusten mukaisesti. These sites of discontinuity is adapted to the determined measurement of the sensor means "* .25 measurement values ​​presented below the float actual mechanical dimensions of the claims.

Keksinnön mukainen epäjatkuva uimuri mahdollistaa todellisten korkeuspisteiden tarkkailun, jolloin voidaan havaita, 30 mikäli säiliö on liikahtanut tai joitain muita häiriöitä on ... tapahtunut. discontinuous float of the invention allows the actual height of the points of observation, to detect, if the container 30 is moved, or some other interference has occurred .... Lisäksi keksinnön mukainen, itsestään tapahtuva kalibrointi on helppo käsitellä matemaattisesti ja voidaan ottaa huomioon jokaisen täyttötapahtuman jälkeen seuraavassa säiliön normaalissa asteittaisessa tyhjenemistapahtumassa. In addition, according to the invention, a naturally occurring, the calibration is easy to handle mathematically and can be taken into account after each filling operation of the container below the normal gradual tyhjenemistapahtumassa.

35 Myös säiliön täytön yhteydessä samaa menetelmää voidaan käyttää esimerkiksi ottamalla muistiin mittaussignaali ajan 3 94676 suhteen tasavälein ja analysoimalla käyrä täyttötapahtuman loputtua. 35 also in connection with filling of the container the same method can be used, for example, the memory of the measurement signal with respect to time by 3 94 676 at regular intervals and by analyzing the curve of the filling operation has ended.

Seuraavassa keksintöä kuvataan yksityiskohtaisemmin esimer-5 kin avulla viittaamalla oheiseen piirustukseen, jossa The invention is described in more detail in for example an-5 with reference to the accompanying drawing, in which

Kuvio 1 esittää keksinnön mukaista laitteistoa polttones-tesäiliössä olevan polttonesteen pinnankorkeuden mittaamiseksi. Figure 1 shows the apparatus according to the invention for measuring the polttones-reservoir to the fuel level.

10 10

Kuvio 2 esittää tarkennuskäyrää, jossa epäjatkuvuudet näkyvät. Figure 2 shows a focus curve in which the discontinuities are shown.

Kuviossa 1 on esitetty lieriömäinen polttoainesäiliö 1, 15 jossa on polttoainetta pintaan 2 asti. In Figure 1, cylindrical fuel tank 1, fuel 15 which is shown to the surface of the two. Säiliön 1 yläosaan on sijoitettu yhde 3 mittauslaitteistoa varten. The container 1 is placed in the top of the conduit 3 for measuring equipment. Yhteeseen 3 on kiinnitetty säiliön 1 pohjaan ulottuva, alhaalta tuettu sylinterimäinen suojaputki 4. Sen sisään on sijoitettu lähes suojaputken 4 alapäähän ulottuva, pohjasta suljettu sylinte-20 rimäinen uimuri 5. 3 is attached to the conduit extending to the bottom of the container 1, supported by a bottom cylindrical conduit 4. In disposed near the lower end of the jacket tube 4 extending from the bottom-closed cylinders 20-shaped in the float 5.

Uimurin 5 päälle on sijoitettu pintalähettimenä toimiva anturiyksikkö 6. Siihen kuuluu uimurin 5 yläpäässä olevan kansiosan 7 välissä kulkeva pyöreä, ohut ja joustava metal-25 likalvo 8, joka ulkoreunastaan on jännitetty kansiosan 7 ympärillä olevaan laippaan 9, sekä kansiosaan 7 liitetty anturi 10. Anturissa on ohuen pystysuoran metalliputken sisällä tietyllä taajuudella värähtelevä metallilanka sekä sen keskellä metalliputkeen kiinnitetty magneettiyksikkö 30 sisällä olevien magneetteineen. The float 5 is arranged a functional pintalähettimenä sensor unit 6. It comprises a float 5 at the top of the lid part 7 between the flowing round, thin and flexible metal 25 keratinate copolyelectrolyte hydrogel membrane 8, which at its outer periphery is biased cover portion to 7 about the flange 9, and connected to the cover part 7 the sensor 10. The sensor is inside a thin vertical metal tube which oscillates at a certain frequency, and a wire fixed to the center of the metal tube of the magnet unit 30 within the magnet. Tällainen anturi on esimer-kiksi Geonor A/S:n valmistama, rakenteen jännitystä mittaava mittapää P-200. Such a sensor is, for example, Geonor-A / S, manufactured by measuring the tension of the probe structure P-200. Lisäksi anturiyksikössä on suojakupu 11. In addition, the sensor unit has a protective cap 11.

Uimuriin 5 vaikuttaa noste, joka on yhtä suuri kuin syr-35 jäytetyn polttoainemäärän paino. 5 acts on the float buoyancy, which is equal to the SYR-35 jäytetyn amount of fuel by weight. Noste välittyy kalvon 8 välityksellä voimaa mittaavaan anturiin 10. Anturi 10 on 4 94676 edelleen kytketty ohjauskaapelilla 12 ohjausyksikköön, joka on sijoitettu kuvion 1 tapauksessa jakeluautomaattiin 13. Buoyancy mediated via a force-measuring film 8 to the sensor 10. The sensor 10 4 94 676 is further coupled to control cable 12 to the control unit, which is disposed in the case of Figure 1 vending machines 13.

Kun laitteisto kytketään päälle, lanka putkessa alkaa väräh-5 dellä ohjausyksiköstä saatavan signaalin mukaisesti. When the system is switched on, the wire tube begins väräh-5 della signal from the control unit accordingly. Muutamien sekuntien jälkeen värähtelyt saavuttavat vakioamplitu-din, ja lanka jatkaa värähtelemistä niin kauan kuin anturi on päällä. After a few seconds, the vibrations reach the vakioamplitu-dioxide, and the yarn will continue to oscillate as long as the sensor is switched on. Ulostulona anturista 10 saadaan värähtelytaajui-nen vaihtojännite, josta taajuus mitataan ohjausyksiköllä. Output from the sensor 10 are värähtelytaajui-of alternating voltage, the frequency of which is measured by the control unit.

10 Taajuudesta määritetään edelleen säiliössä olevan nestepinnan korkeus. 10 frequency to be determined further in the container liquid level.

Kalibrointia varten on uimuriin 5 sijoitettu kaksi epäjatkuvuutta 14 ja 15, jotka ovat esimerkiksi ulkohalkaisijaltaan 15 uimurin 5 ulkohalkaisijaa suurempia lieriöitä, joista toinen on kuviossa 1 sijoitettu uimurin 5 keskelle ja toinen siitä ylöspäin siten, että molemmat ovat nestepinnan 2 vaihtelu-alueella. For calibration, is arranged on the float 5 two discontinuity 14 and 15, which are for example external larger diameter 15 of the float 5 of the outer diameter of the cylinders, one of which is centrally located in Figure 1 the float 5, and the other upwards so that both the liquid surface 2 in the variation range. Molempien epäjatkuvuuksien 14, 15 halkaisja on vakio. Both discontinuities 14, 15 has a constant diameter of those. Lieriöiden pituus on esimerkiksi kuvion 1 tapauksessa 20 n. 1/10 uimurin 5 korkeudesta. The length of the cylinders is the case, for example, 20 of Figure 1 approx. 1/10 of the height of the float 5. Kummankin lieriön 14 ja 15 ala- ja yläpäähän muodostuu näin uimurin 5 ulkopintaan epäjatkuvuuskohdat A - D, joissa uimurin 5 ulkohalkaisija muuttuu epäjatkuvasti, ja joiden korkeudet hA - hD korkeus-suunnassa (nuoli 16) säiliön 1 alapäästä (vaaka-akseli 17) ••25 tiedetään. Each cylinder 14 and 15, the lower and the upper end is thus formed of the float 5 has an outer surface discontinuities A - D, wherein the float 5 has an outer diameter changes discontinuously, and whose heights hA - hD height direction (arrow 16) of the container 1 at the lower end (horizontal axis 17) •• 25 is known. Epäjatkuvuuskohtia A - D halkaisijassa käytetään kalibrointipisteinä, joiden perusteella mittauslaitteiston avulla määritettyä kalibrointikäyrää voidaan tarkentaa jäljempänä esitettävällä tavalla. The points of discontinuity A - D in the diameter are used as calibration points, which on the basis of a calibration curve determined by means of the measuring apparatus can be specified as described below.

30 Pinnankorkeuden mittauksessa käytettävän kalibrointikäyrän ·· tarkennuskertoimena voidaan käyttää esimerkiksi värähtelevän langan tapauksessa taajuuksien neliöiden erotuksesta ja säiliöstä 1 poistuvasta nestemäärästä riippuvaa kerrointa. 30 on the calibration curve used in the liquid level measurement ·· tarkennuskertoimena can be used, for example, in the case of the oscillating frequency of the squares of the difference between the wire and the container 1 liquid quantity leaving the dependent factor.

li 5 94676 fl-fl Κ-Λτ jossa K on tarkennuskerroin, fi ja f0 kaksi peräkkäistä taa-juusarvoa ja AV nesteen tilavuuden muutos. 5 94 676 li fl-fl-Κ Λτ where K is a refinement coefficient, f and f0 two consecutive TAA juusarvoa and audio change of fluid volume. Kuvio 2 esittää säiliön 1 tarkennuskäyrää 21 koordinaatistossa, jossa pystyakselilla on tarkennuskerroin K ja vaaka-akselilla korkeus. Figure 2 shows the container 1, the focus curve in the coordinate system 21, where the vertical axis is the focus coefficient K and the horizontal axis height.

5 Vaaka-akselin alussa on säiliössä 1 olevan polttonesteen pinnankorkeuden maksimi ja lopussa minimi h,^. 5 at the beginning of the horizontal axis is the maximum in the container 1 of the fuel level and the minimum at the end of h ^. Kuten käyrästä nähdään, epäjatkuvuudet näkyvät selvästi lähellä olevia arvoja suurempina. As can be seen from the curve, the discontinuities are clearly visible close to the values ​​higher. Epäjatkuvuuskohdissa kalibrointi-käyrän derivaatta on epäjatkuva. Discontinuity in the calibration curve of the derivative is discontinuous.

10 10

Nesteen tilavuuden muutos AV saadaan keksinnön mukaisessa järjestelmässä pinnankorkeuden mittauslaitteistosta riippumattomasti takaisinkytkentätietona siitä mittalaitteesta, jonka kautta säiliöstä poistuva nestevirtaus kulkee. The fluid volume change in the AV system of the invention is obtained independently of the level measurement apparatus for feedback on data in the measuring device, through which fluid flow exiting from the container passes. Tällai-15 nen mittalaite voi olla esimerkiksi säiliöön 1 syöttöjoh-dolla 18 liitetty jakelumittari 19, josta tieto ohjataan kaapelilla 20 edelleen automaatin 13 ohjausyksikköön. Such 15 of the measuring device may be, for example, one supply line connected to the tank 18 with a mild distribution meter 19, which is controlled by the data cable 20 further machine 13 to the control unit.

Nesteen pinnankorkeuden mittauksessa käytettävällä kalib-20 rointikäyrällä epäjatkuvuuskohdat voidaan määrittää keksinnön mukaisella järjestelmällä tarkasti, kun nestepinta 2 on liikkunut niiden ohi, sovittamalla tarkennuskäyrä 21 epä-jatkuvuuskohtineen hA' - hD', jotka saadaan esimerkiksi derivaatan muutoksista tai edellä esitetyllä yhtälöllä, The liquid level measurements used in 20-calibrated rointikäyrällä discontinuities can be determined by the system according to the invention, more precisely, the liquid surface 2 has moved past them, by fitting the focus curve 21 jatkuvuuskohtineen un-hA '- hD', which are obtained, for example, changes in the derivative or the above equation,

25 vastaamaan todellisia epäjatkuvuuskohtien A - D korkeuksia hA 25 to meet the real discontinuities A - D heights hA

- hD. - hD. Tämä voidaan suorittaa matemaattisesti, esimerkiksi pienimmän neliösumman menetelmällä. This can be performed mathematically, for example, the least squares method. On huomattava, että « · epäjatkuvuuksien 14, 15 todelliset korkeudet hA - hD säiliön 1 pohjasta tunnetaan aina hyvin tarkasti mekaanisista syis-20 tä. It should be noted that the '· discontinuities 14, 15 of the actual heights hA - hD the bottom of the container 1 is always known with great precision mechanical syis-20 s.

Alan ammattimiehelle on selvää, että keksinnön eri sovellu-tusmuodot eivät rajoitu yksinomaan edellä esitettyyn esi- 6 94676 merkkiin, vaan voivat vaihdella jäljempänä esitettävien patenttivaatimusten puitteissa. Those skilled in the art will appreciate that various suitable embodiments in the present invention, are not restricted to the above example 6 94 676 mark, but may vary within the scope of the following claims.

* · < < f · I! * · <<F · I!

Claims (4)

7 94676 7 94676
1. Menetelmä säiliössä (1) olevan nesteen pinnankorkeuden mittauslaitteiston kalibroimiseksi, 5 jossa mittauslaitteistossa käytetään säiliöön (1) sijoitettavaa, ainakin lähes säiliön (1) korkuista sylinterimäistä uimuria (5) sekä sen yhteyteen järjestettyä, ohjausyksiköllä (13) varustettua anturiyksikköä (6), ja 10 jossa mittauslaitteistossa uimuriin (5) vaikuttava noste, joka on yhtä suuri kuin syrjäytetyn polttoainemäärän paino, välitetään anturiyksikköön (6), jolloin säiliössä (1) olevan nesteeen pinnankorkeus (2) nestemäärä on määritettävissä oh-15 jausyksikössä (13) mainitun nosteen avulla, tunnettu siitä, että uimuriin (5) on järjestetty nestepinnan (2) vaihtelu-20 alueelle ainakin yksi epäjatkuvuuskohta (AD), jossa uimurin ulkopinnan halkaisija muuttuu, että säiliöstä (1) poistuvan tai siihen tulevan nesteen määrää mitataan pinnankorkeuden mittauksesta riippumattomas-25 ti, ja että nesteen pinnankorkeuden mittauksessa mä 1. Process for the container (1) of the liquid surface height measuring system for calibrating 5 in which the measurement apparatus used in the container (1), locating at least approximately the container (1) in height, a cylindrical float (5) and the link arranged, provided with a control unit (13) of the sensor unit (6); and 10 wherein the measuring apparatus the float (5), thrust, which is equal to the displaced amount of fuel weight, is transmitted to the sensor unit (6), wherein the container (1) to the level of a liquid (2), the amount of liquid is determined oh-15 unit comprises (13) of said buoyancy means , characterized in that the float (5) is arranged in the liquid level (2) the range-20 region, at least one discontinuity (D), wherein the float outer surface of varying diameter, the container (1) from the variable or the amount of the liquid from the measuring surface height measurement riippumattomas-25 t and that the liquid level measurement system ritetty ainakin yksi uimurin epäjatkuvuuskohta (hA' -hD') saatetaan pinnankorkeuden mittauksesta riippumattoman nestemäärän mittauksen 30 avulla vastaamaan todellista epäjatkuvuuskohdan arvoa (hA- * hD) · the determined at least one float discontinuity (hA 'HD') is an independent measurement of the level of liquid quantity measurement means 30 corresponds to the actual value of the discontinuity (HA * h D) ·
2. Laitteisto säiliössä (1) olevan nesteen pinnankorkeuden mittauslaitteiston kalibroimiseksi, 35 94676 8 jossa mittauslaitteistossa on säiliöön (1) sijoitettava, ainakin lähes säiliön (1) korkuinen sylinterimäinen uimuri (5) sekä sen yhteyteen järjestetty, ohjausyksiköllä (13) varustettu anturiyksikkö (6), ja 5 jossa mittauslaitteistossa uimuriin (5) vaikuttava noste, joka on yhtä suuri kuin syrjäytetyn polttoainemäärän paino, välitetään anturiyksikköön (6), jolloin säiliössä (1) olevan nesteeen pinnankorkeus (2) nestemäärä on määritettävissä oh-10 jausyksikössä (13) mainitun nosteen avulla, tunnettu siitä, että uimurissa (5) on nestepinnan (2) vaihtelualueella 15 ainakin yksi epäjatkuvuuskohta (AD), jossa uimurin ulkopinnan halkaisija muuttuu, että laitteistossa on nesteen määrää mittaava laite (19), jolla säiliöstä (1) poistuvan tai siihen tulevan nesteen 20 määrää mitataan pinnankorkeuden mittauslaitteistosta riippumattomasti, ja 2. The apparatus container (1) of the liquid surface height measuring system for calibrating a 35 94 676 8 wherein the measuring apparatus comprises a container (1) placed at least close to the container (1) high cylindrical float (5) and arranged in connection with it, the control unit (13) provided with a sensor unit (6 ), and 5, in which the measuring apparatus the float (5), thrust, which is equal to the displaced amount of fuel weight, is transmitted to the sensor unit (6), wherein the container (1) to be of a liquid level (2) the amount of liquid is determined oh-10 unit comprises (13) of said buoyancy means, characterized in that the float (5) has a liquid (2) in the range of 15 at least one discontinuity (D), wherein the float outer surface of varying diameter, that apparatus is the amount of liquid measuring device (19) of the container (1) from the variable or the 20 the amount of liquid is measured independently of the level measurement apparatus, and että ohjausyksikkö (13) ohjaa nesteen pinnankorkeuden mittauksessa määritetyn ainakin yhden uimurin epäjatkuvuus-•V25 kohdan (hA'-hD') pinnankorkeuden mittauslaitteistosta riippumattoman nestemäärän mittauksen avulla vastaamaan todellista epäjatkuvuuskohdan arvoa (hA-hD). in that the control unit (13) controls the liquid level in measuring the determined at least one float discontinuity • V25 of (hA'-hD ') of the surface height measurement apparatus by means of an independent measurement of the amount of liquid corresponds to the actual value of the discontinuity (hA-hD).
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laitteisto säiliössä (1) 30 olevan nesteen pinnankorkeuden mittauslaitteiston kalibroi-miseksi, tunnettu siitä, että uimurissa (5) on yksi tai useampi epäjatkuvuus (14,15), jonka pituus on uimurin pituutta olennaisesti pienempi, johon syntyy mainittuja epäjatkuvuuskohtia, ja jonka ulkohalkaisija ainakin jollakin 35 alueella on uimurin nestepinnan vaihtelualueella olevasta muusta ulkohalkaisijasta poikkeava. 3. The apparatus according to claim 2 in the container (1) the liquid surface height measuring apparatus 30, the calibrate-order, characterized in that the float (5) has one or more discontinuity (14,15), whose length is the length of the float substantially smaller, which generated said discontinuities and an outer diameter of at least one of the 35 regions has a float liquid level in the range of from the rest of the outer diameter isolated. Il 9 94676 Il 9 94 676
4. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että anturiyksikössä (6) on värähtelevään värähtely-elimeen perustuva voima-anturi (10), joka värähtelyelin on saatettavissa värähtelemään ohjausyksiköstä (13) saatavan 5 ohjauksen mukaisesti. 4. The apparatus according to claim 2, characterized in that the sensor unit (6) is a vibrating body vibrating force sensor (10), the vibration can be made to vibrate in the control unit (13) according to claim 5 control. I · 10 94676 · I 10 94676
FI935083A 1993-11-16 1993-11-16 A method and apparatus for calibrating a liquid metering apparatus FI94676C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI935083A FI94676C (en) 1993-11-16 1993-11-16 A method and apparatus for calibrating a liquid metering apparatus
FI935083 1993-11-16

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI935083A FI94676C (en) 1993-11-16 1993-11-16 A method and apparatus for calibrating a liquid metering apparatus
EP19950900159 EP0729564A1 (en) 1993-11-16 1994-11-16 Procedure and apparatus for the calibration of a liquid measuring apparatus
PCT/FI1994/000513 WO1995014217A1 (en) 1993-11-16 1994-11-16 Procedure and apparatus for the calibration of a liquid measuring apparatus

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI935083A0 true FI935083A0 (en) 1993-11-16
FI94676B true FI94676B (en) 1995-06-30
FI94676C true FI94676C (en) 1995-10-10

Family

ID=8538964

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI935083A FI94676C (en) 1993-11-16 1993-11-16 A method and apparatus for calibrating a liquid metering apparatus

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP0729564A1 (en)
FI (1) FI94676C (en)
WO (1) WO1995014217A1 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5544518A (en) * 1995-06-02 1996-08-13 Veeder-Root Company Apparatus and method for calibrating manifolded tanks
US8181502B2 (en) 2005-11-23 2012-05-22 Ab Volvo Penta Method of calibrating measurement systems
CN105067090B (en) * 2015-08-31 2018-03-16 中国海洋石油总公司 The method of correcting the interface float type level gauge density

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4406152A (en) * 1981-04-27 1983-09-27 Richmond Tank Car Company Method and apparatus for calibrating a railroad tank car
US4914962A (en) * 1988-09-28 1990-04-10 The Slope Indicator Co. Vibrating strip transducer

Also Published As

Publication number Publication date Type
EP0729564A1 (en) 1996-09-04 application
FI94676B (en) 1995-06-30 application
FI935083A0 (en) 1993-11-16 application
WO1995014217A1 (en) 1995-05-26 application
FI935083D0 (en) grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4646560A (en) System and method for leak detection in liquid storage tanks
US5095748A (en) Sonic tank monitoring system
US5251482A (en) Low frequency acoustic fuel sensor
US5136884A (en) Magnetic sight gage sensor
US4201085A (en) Apparatus for determining the liquid level in a tank
US3251226A (en) Apparatus for measuring mass flow and density
US3319514A (en) Submersible turbidity detector unit
US5503026A (en) Method and apparatus for determining a volume flow
US4729237A (en) Tuning fork vibration-type viscosity measuring apparatus
US5157968A (en) Apparatus for measuring the specific gravity, weight, level, and/or volume of a liquid in a container
US4051431A (en) Apparatus for measuring rates of urine flow electrically
US6016697A (en) Capacitive level sensor and control system
US4470300A (en) Apparatus for and method of determining a capacitance
US2460503A (en) Apparatus for measuring liquid level or specific gravity
US5051921A (en) Method and apparatus for detecting liquid composition and actual liquid level
US4602505A (en) Apparatus for measuring viscosity
US5005409A (en) Capacitive liquid sensor
US4148216A (en) Apparatus for determining the viscous behavior of a liquid during coagulation thereof
US5150615A (en) Liquid level sensor
US6578416B1 (en) Fuel system
US4432238A (en) Capacitive pressure transducer
US5146784A (en) Sensor for measuring liquid-level changes in storage tanks
US5325716A (en) Apparatus for determining the pressure distribution along a limited distance and method for manufacturing it
US6044694A (en) Resonator sensors employing piezoelectric benders for fluid property sensing
US20060248952A1 (en) A method and apparatus for fluid density sensing

Legal Events

Date Code Title Description
HC Name/ company changed in application

Owner name: ASPO SYSTEMS OY

BB Publication of examined application
MA Patent expired