FI79458C - Foerfarande Foer and the device controlling the I behandlingsanordning. - Google Patents

Foerfarande Foer and the device controlling the I behandlingsanordning. Download PDF

Info

Publication number
FI79458C
FI79458C FI861600A FI861600A FI79458C FI 79458 C FI79458 C FI 79458C FI 861600 A FI861600 A FI 861600A FI 861600 A FI861600 A FI 861600A FI 79458 C FI79458 C FI 79458C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
patient
coordinates
line
mark
characterized
Prior art date
Application number
FI861600A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI861600A (en
FI79458B (en
FI861600A0 (en
Inventor
Seppo Peltola
Original Assignee
Seppo Peltola
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Seppo Peltola filed Critical Seppo Peltola
Priority to FI861600 priority Critical
Priority to FI861600A priority patent/FI79458C/en
Publication of FI861600A0 publication Critical patent/FI861600A0/en
Publication of FI861600A publication Critical patent/FI861600A/en
Publication of FI79458B publication Critical patent/FI79458B/en
Application granted granted Critical
Publication of FI79458C publication Critical patent/FI79458C/en

Links

Description

1 79458 1 79458

Menetelmä ja laitteisto hoitolaitteen ohjaamiseksi A method and apparatus for controlling a therapy device

Keksinnön kohteena on menetelmä ja laitteisto hoitolaitteen ohjaamiseksi, tarkemmin sanottuna keksintö kos-5 kee menetelmää ja laitteistoa potilaan liikkeen, esimerkiksi hengitysliikkeen aiheuttaman virheen eliminoimiseksi hoitotilanteessa. The invention relates to a method and apparatus for controlling a therapy device, more particularly, the invention Kos 5-Kee apparatus and method for patient motion, for example, to eliminate the error caused by respiratory movement of the therapeutic situation. Menetelmässä muodostetaan potilaan hoitoalueelle merkki, ja seurataan merkin hetkellistä sijaintia määrittämällä jatkuvasti merkin sijaintikoordinaa-10 tit. The method provides an indicator of the patient to the treatment area, and monitoring the instantaneous position of the sign determining continuously on sijaintikoordinaa 10-tit.

Sädehoidossa potilaan tahattomat liikkeet häiritsevät hoidon osuvuutta, toisin sanoen potilaan liikkeet aiheuttavat sen, ettei hoito osu tarkalleen haluttuun kohteeseen, esimerkiksi kasvaimeen. In radiotherapy, the patient's involuntary movements interfering with the relevancy of the treatment, in other words, the patient's movements bring about that the treatment does not hit exactly to the desired destination, such as a tumor. Tällaisia tahattomia 15 liikkeitä on pyritty estämään erilaisilla fiksaatiojärjestelmillä, kuten esim. kipsi- tai polyuretaanlmuoteilla, joilla potilaan asento pyritään pitämään vakaana. Such unintended movement 15 is designed to prevent different fiksaatiojärjestelmillä, such as eg. Gypsum or polyuretaanlmuoteilla with the patient's position will be kept stable. Järjestelyistä huolimatta potilaan kaikkia liikkeitä, mm. In spite of all the arrangements for the patient's movements, among others. hen-gitysliikettä ei voida poistaa. hen-gitysliikettä can not be removed. Ulkoisen liikkeen lisäksi 20 hengitykseen liittyy rintakehän ja pallean alueella sisäelinten liikettä. In addition to external respiratory motion 20 associated with the chest wall and diaphragm area of ​​the internal organs movement. Tästä johtuen vaihtelee sen väliaineen määrä ja laatu, jonka kautta hoitosäde kulkee kohteeseensa (esim. kasvaimeen), jolloin siis sädeannoksen määrä ko. As a result, varying the amount and type of medium through which the beam passes through the treatment target (e.g. a tumor), whereby the amount of radiation dose in question. alueella vaihtelee. area is variable. Kohteen liikkeestä johtuen tuhotaan 25 myös tarpeettomasti tervettä kudosta sen ympäriltä. due to the subject's movement will be destroyed 25 also unnecessarily healthy tissue around it.

Edellä mainitut ongelmat eivät liity ainoastaan sädehoitoon, vaan liike aiheuttaa virhettä myös esimerkiksi isotooppi- ja magneettikuvauksessa (NMR). The above problems are not specific to radiation therapy, but the motion error cause, for example, nuclear medicine and magnetic resonance imaging (NMR). Isotooppikuvauk-sessa liikkuvat säteilylähteinä toimivat sisäelimet, jol-30 loin kuviin tulee epätarkkuutta. Isotooppikuvauk-Sessa moving the radiation sources operating in the internal organs, Jol-30 created images will blur. Magneettikuvauksessa (NMR) aiheuttaa liike vastaavalla tavalla kuviin liike-epätarkkuutta . Magnetic resonance imaging (NMR) causes movement similarly only motion blur.

Esillä olevan keksinnön tarkoituksena onkin päästä eroon edellä mainituista potilaan liikkeen mukanaan tuo-35 mistä haitoista ja aikaansaada menetelmä ja laitteisto, 2 79458 jossa erityisesti hengitysliikkeen aiheuttamat virheet hoitoon tai kuvaukseen voidaan eliminoida. The present invention is to overcome the above-mentioned movement of the patient with that 35 of the disadvantages and to provide a method and an apparatus, in particular 2 79 458 in which errors caused by respiratory motion for the treatment or imaging can be eliminated. Tämä saavutetaan keksinnön mukaisella menetelmällä siten, että hoito-laittelle annetaan portitussignaali sen käyttämistämisek-5 si, kun sijaintikoordinaatit vastaavat annettujen rajojen puitteissa ennaltamäärättyjä vertailukoordinaatteja. This is achieved by the method according to the invention in that the treatment is given for the main device portitussignaali the käyttämistämisek 5-si, when the location coordinates corresponding to the predetermined reference coordinates within the set limits. Keksinnön mukaiselle laitteistolle puolestaan ovat tunnusomaisia patenttivaatimuksen 5 tunnusmerkkiosassa kuvatut piirteet. The apparatus according to the invention is characterized by the features described in claim 5 in the characterizing part. Kun tässä yhteydessä siis puhutaan hoitolait-10 teestä, ei sillä tarkoiteta ainoastaan esim. sädehoitolai-tetta, vaan myös kuvauslaitetta tai muuta vastaavaa laitetta, Jonka käytön yhteydessä potilaan liike aiheuttaa virhettä, ja jota pystytään liipaisemaan riittävän nopeasti esim. hengityssyklin kestoon nähden. When, in this context, therefore refers to the treatment device 10 teas, it does only mean e.g. sädehoitolai-extract, but also the imaging device or other similar apparatus, in which the use of the patient's movement causes the error, and is unable to trigger quickly enough e.g. in relation to the duration of the respiratory cycle.

15 Keksinnön mukaisena perusajatuksena on siten, "py säyttää" liike, esim. hengitysliike, vapina jne., niin, että hoito tai kuvaus toteutetaan jaksottain aina samassa vaiheessa liikettä, jolloin esim. sädehoidon tapauksessa voidaan etukäteen määrittää hoitokohteen sijainti tässä 20 liikkeen vaiheessa. With the 15 invention, the basic idea is to "PTT stop its" movement, e.g., respiratory movement, tremor, etc., so that the treatment or description is carried out periodically always at the same stage of movement, in which case e.g. in the case of radiation therapy can be determined in advance of treatment near the location of this 20 at stage.

Keksinnön mukaisesti voidaan laitteistoa käyttää myös potilaan identifioimiseen merkin muodon avulla. According to the invention the apparatus can also be used to identify the patient the shape of the character.

Keksinnön mukaisella järjestelyllä saavutetaan ennen kaikkea tarkempi osuvuus ja parempi annostarkkuus 25 sädehoidossa. The arrangement of the invention is achieved, above all, accurate relevance, and better than the dose accuracy of 25 radiation therapy. Isotooppi- ja magneettikuvauksessa voidaan kuvan tarkkuutta parantaa, koska hengitysliikkeen aiheuttamat epätarkkuudet poistuvat. Isotopic and an MRI image resolution can be improved, because the inaccuracies caused by respiratory motion are removed.

Potilaan hoitoalueelle muodostettava merkki on esimerkiksi valolähteellä, kuten esim. laserilla aikaansaata-30 va valoviiva, jonka hetkellistä sijaintia seurataan kuvan-tunnistuslaitteen, esim. videokameran avulla. form a treatment area of ​​the patient label is, for example, a light source, such as e.g. a laser at the time by adjusting a line of light 30 va which the instantaneous position is monitored by the image-sensing device, e.g. video camera. Tällaisella järjestelyllä saavutetaan useita lisäetuja. Such an arrangement has several advantages. Valoviivan avulla voidaan helposti todeta hengitysliikkeen kulloinenkin vaihe ja tunnistaa potilas sen avulla, koska valovii-35 van kulloinenkin sijainti ja sen muoto on riippuvainen 3 79458 potilaasta, esimerkiksi potilaan hengitystavasta. The light line can be easily detected at the respective breathing phase and the identification of a patient using, as valovii-35 van current location and the shape is dependent on 3 79 458 patients, including the patient's breathing pattern. Käyttämällä edellä mainittua kuvantunnistuslaitteen ja valolähteen yhdistelmää saadaan valoviivan kulloisetkin koordinaatit yksinkertaisesti selville, jolloin niitä voidaan 5 käyttää hyväksi jatkokäsittelyssä. By using the above image identification device and the combination of the light source of a beam of light, the respective coordinates simply find out where they can be utilized to 5 further processing. Videokameran videosignaali voidaan suoraan syöttää TV-monitoriin ja seurata siitä valoviivan sijaintia. The camcorder video signal can be directly input to the TV monitor and keep track of the line of light and position. Keksinnön erään edullisen suoritusmuodon mukaisesti valoviivan x-koordinaatit määritetään videosignaalin joka toisen puolikuvan jokaisella juo-10 valla, jolloin juovan järjestysnumero kyseisessä puoliku-vassa vastaa y-koordinaattia. According to a preferred embodiment of the invention, the light line x-coordinates is determined that the video signal of the second half-image on each drink in a 10 to trace the sequence number that corresponds to the crescent-Vassa y-coordinates.

Keksinnön muita etuja selvitetään vielä seuraavas-sa yksityiskohtaisemmassa kuvauksessa, jossa keksintöä selitetään viitaten oheisten piirustusten mukaiseen esimerk-15 kiin, jossa kuvio 1 esittää osittain perspektiivikuvantona ja osittain lohkokaaviomuodossa keksinnön mukaisen laitteiston kokoonpanoa, kuvio 2 esittää tarkemmin kuvion 1 mukaista digi-20 tointiyksikköä, ja kuvio 3 esittää havainnollisesti keskusyksikön suorittamia loogisia operaatioita, joiden perusteella porti-tussignaali annetaan hoitolaitteelle. Other advantages of the invention will become more In the next-sa more detailed description in which the invention will be described with reference to the attached drawings in example 15 tubes, in which Figure 1 shows a partly perspective view and partly in block diagram form the apparatus of the invention, the assembly, Figure 2 shows in more detail in Fig digital-20 storage unit of Figure 1, and Figure 3 illustrates the logical operations performed by the central unit, which on the basis of signals between the porti-administered treatment device.

Kuviossa 1 makaa potilas 1 hoitopöydällä 2, jonka 25 vieressä on kaaviomaisesti esitetty hoitolaite 3, joka voi edellä mainittuun tapaan olla esimerkiksi sädehoito- tai kuvauslaite. Figure 1 shows a patient 1 lying on the table 2, 25 next to which is schematically shown in therapy apparatus 3, which can be, as above, for example, radiotherapy or imaging device. HeNe-laseri11a 4 aikaansaadaan potilaan rintakehän ja pallean alueelle valoviiva 5. Tasomaisen säteen aikaansaamiseksi on laserissa sylinterilinssi 6. Valovii-30 van tyypillinen pituus on noin 25 cm. HeNe laseri11a 4 will in the patient's chest wall and diaphragm area 5. The line of light to provide a planar laser beam is a cylinder lens 6. Valovii-30 van typical length of about 25 cm. Valoviivaa 5 seurataan videokameran 7 avulla, joka on määrätyssä kulmassa a laseriin 5 nähden. Lighting Via line 5 is monitored by means of the camcorder 7, which has a prescribed angle with respect to the laser 5. Kamerassa on suodatin 8, joka päästää ainoastaan laserin aallonpituuden omaavan säteilyn lävitseen, jolloin kameraan yhdistetyllä monitorilla 8 näkyy 35 ainoastaan valoviiva 5. Kamerana 7 käytetään esim. The camera has a filter 8 which passes only a laser having a wavelength of radiation to a monitor connected to the camera 8 is shown, only 35 light line 5. The camera 7 is used, for example.

4 79458 newvidicon-tyyppistä kameraa. 4 79 458 newvidicon-type camera. Kuviossa 1 ei selvyyden vuoksi ole esitetty laserin 4 ja kameran 7 kiinnitystä. In Figure 1 the sake of clarity neither the laser 4 and 7 of the camera mounting shown. Tämä voidaan luonnollisestikin tehdä usealla tavalla. This can of course be done in several ways. Kameralta johdetaan videosignaali paitsi monitoriin 8 myös 5 varsinaiseen signaalinkäsittely-yksikköön, jossa ensimmäisenä asteena on digitointiyksikkö 9. Digitointiyksikössä lasketaan valoviivan 5 kulloinenkin sijainti, toisin sanoen määrätään sen paikka ja muoto. A camera video signal is fed not only to the monitor 5 to 8 the actual signal processing unit, wherein the first instance is a digitizing unit 9. The digitizing unit is calculated light line 5 of the current location, that is determined by its location and shape. Digitointiyksikkö on kytketty keskusyksikköön 10, joka sisältää ohjelmamuistin 10 (ROM) 10a. Digitizing unit is connected to the central unit 10, which includes a program memory 10 (ROM) 10a. Keskusyksikkö 10 voi olla esim. Z 80-tyypin prosessori. The central unit 10 may be e.g. 80 Z-type processor.

Keskusyksikkö 10 vertailee kulloistakin digitoin-tiyksikön määrittämää valoviivan 5 paikkaa ja muotoa etukäteen määritettyyn referenssikäyrään, ja antaa ulostu-15 loonsa portituspulssin GP, joka käynnistää hoitolaitteen silloin, kun potilaan sijainti on pysynyt muuttumattomana tai potilas on takaisin ennalta määrätyssä valheessa, toisin sanoen silloin, kun valoviivan ja referenssikäyrän paikka ja muoto vastaavat toisiaan ennalta määrätyissä ra-20 joissa. The central unit 10 compares the respective digitization, memory units, defined by the line of light 5 positions and shape of the pre-determined reference curves, giving defecation-15 hand-off portituspulssin GP, ​​which starts the treatment device when the patient's position has remained unchanged and the patient is back at a predetermined lie, in other words, where light line and the reference curve location and shape correspond to each other at predetermined trans-20 with. Referenssikäyrä on yksi mittaustulos, joka on etukäteen tehty kullekin potilaalle. The reference curve is a measurement that is made in advance for each patient. Kuvauksella on etukäteen määritelty sisäelinten paikat mittauskäyrän suhteen. Description has been defined in advance of the internal organs of the curve with respect to the measurement locations. Hoitolaitteen 3 nousuaika on kolme kertaluokkaa pienempi kuin esimerkiksi hengitysjakson aika, joten keskusyksikön 10 25 suorittama liipaisu on riittävän nopea. Treatment device 3 the rise time is about three orders of magnitude smaller than the time for example of the respiratory cycle, so that the trigger 25 by the central processing unit 10 is sufficiently fast.

Keskusyksikköön 10 on kytketty näppäimistö- ja näyttöyksikkö 11. Tältä yksiköltä hoidetaan keskusyksikön ohjelmointi ja laitteiston toimintatavan asettelu. The central unit 10 is connected to the keyboard and the display unit 11. In this unit handled programming the central unit and the operation of the layout. Toiminta tapa voi olla edellä kuvattu toimintatapa, jossa hoito-30 laitetta portitetaan suoritettujen mittausten ja vertailujen perusteella, tai se voi olla vain osa tästä esim. sellainen, jossa ainoastaan mitataan valoviivan 5 paikkaa, mutta ei portiteta hoitolaitetta 3. Tätä toimintatapaa voidaan myöhemmin esitettävällä tavalla käyttää potilaan 35 sijainnin kontrolloimiseen. mode of operation type of operation may be described above, wherein the treatment-30 unit gated on the basis of measurements and comparisons made, or it may be a part of this e.g. one which only is measured by the light line 5 positions, but not the gates of the treatment unit 3. This mode of operation can be as described hereinafter used to control the location of the patient 35. Toimintatapana voi olla myös 5 79458 referenssikäyrän luku keskusyksikön muistiin. The answer can also be 5 79 458 the number of the reference curve, the central processing unit memory. Näppäimistöstä syötetään sisään myös toleranssit, joita käytetään vertailussa. The keyboard is input to the tolerances used for the comparison. Toleranssit määritetään kullekin potilaalle erikseen, ja ne riippuvat esimerkiksi hengitysllikkeen 5 laajuudesta. Tolerances are determined for each patient individually, and they depend for example on the extent of 5 hengitysllikkeen. Ns. normaalihengittäjillä on hengitysliikkeen suuruus luokkaa 1 cm, palleahengittäjillä puolestaan 2-3 cm. Ns. Normaalihengittäjillä respiratory motion on the order of 1 cm, 2-3 cm, in turn, palleahengittäjillä.

Keskusyksikköön 10 on kytketty lisäksi mikrotietokone 12, jota käytetään mittaustietojen dokumentointiin. The central unit 10 is also connected to the microcomputer 12, which is used for the documentation of the data collected. 10 Kuviossa 2 esitetään tarkemmin digitointiyksikön 9 rakennetta. 10 Figure 2 shows in more detail the structure of the digitizing unit 9. Kameralta 7 tuodaan videosignaali VS liittimeen 13, joka on kytketty komparaattorin 14 toiseen si-säänmenoon. 7 from the camera to a video signal VS to terminal 13, which is connected to the second comparator 14 to the input SI. Toiseen sisäänmenoon on kytketty potentiometri 15, jolla asetetaan komparaattorille 14 vertailujänni-15 te Vref, johon videosignaalin VS amplitudia verrataan. The second input of which is connected to a potentiometer 15, which sets the comparator 14, the reference 15-te V ref to which the video signal VS is compared with the amplitude. Komparaattorin 14 ulostulo on kytketty kolmiasentoiselle kytkimelle 16, jota ohjataan komparaattorin ulostulon perusteella. The output of comparator 14 is connected to a three-position switch 16, which is controlled on the basis of the comparator output. Kytkimen 16 ulostulo on kytketty laskurin 17 sisäänmenoon 18, jolloin kytkin 16 kytkee laskurin sisään-20 menon 18 joko oskillaattorin 19 tai jakajan 20 ulostuloon tai maahan. the output of switch 16 is connected to the counter 17 to the input 18, the switch 16 connects the counter 20 in outlet 18, either the oscillator 19 or the output of divider 20 or to ground. Näitä asentoja on merkitty vastaavasti numeroilla I, II ja III. These positions are indicated with the numerals I, II, and III. Laskurin 17 nollaussisäänmenoon 21 on kytketty liittimen 22 kautta videosignaalin juovatah-distuspulssit LSYNC, jotka on kytketty myös toisen lasku-25 rin 23 sisäänmenoon 24. Laskurin 23 nollaussisäänmenoon 25 on puolestaan kytketty liittimen 26 kautta kenttätah-tipulsseja vastaavat pulssit RES H, jotka nollaavat laskurin 23 aina puolikuvan 312 juovan jälkeen. The counter 17 nollaussisäänmenoon 21 is connected to the terminal 22 via the video signal juovatah-synchronizing pulses LSYNC, which is also coupled to a second fall-25 ester 23 to the input 24 of the counter 23 nollaussisäänmenoon 25 is in turn connected via connector 26 kenttätah-synchronizing pulses corresponding to the pulses RES H, which will reset the counter 23 always a half after the image is 312 lines. Laskuri 17 on kytketty kytkimelle 27 ja laskuri 23 kytkimelle 28. 30 Kytkimet 27 ja 28 ovat kaksiasentoisia siten, että kumpikin laskuri 17 ja 23 on kytkettävissä joko muistille 29 tai muisti 29 on kytkettävissä väyläpiirin 30 ja väylän 31 kautta keskusyksikölle 10. Laskuri 17 on kytkimen 27 kautta kytketty muistin 29 datasisäänmenoon 32 ja laskuri 35 23 on vastaavasti kytketty kytkimen 28 kautta muistin 29 osoitesisäänmenoon 33. The counter 17 is connected to the switch 27 and the counter 23 to the switch 28, 30 Switches 27 and 28 are two-position so that each of the counters 17 and 23 are coupled to either memory 29 or memory 29 is coupled via a bus circuit 30 and the bus 31 to the control unit 10. The counter 17 is switch 27 through 29 coupled to the memory data input 32 of counter 35 and 23 are respectively connected to the switch 28 through the memory 29 to the address input 33.

6 79458 6 79458

Seuraavassa selitetään tarkemmin digitointiyksikön 9 toimintaa. The following describes in more detail the digitizing unit 9 activity. Videosignaalin VS jokaisen juovan alussa on kytkin 16 asennossa I, jolloin laskuri 17 alkaa jokaisen juovan alussa laskea oskillaattorista 19 tulevia pulsseja. At the beginning of each line of the video signal VS has a switch 16 in position I, whereby the counter 17 starts to count at the beginning of each line 19 coming from the oscillator pulses.

5 Oskillaattorin taajuus on 12 MHZ. 5 of the oscillator frequency of 12 MHz. Kun videosignaalin taso ylittää potentiometrillä 15 asetetun referenssijännitteen Vr.f , toisin sanoen silloin, kun valoviiva 5 alkaa näkyä kyseisellä juovalla, siirtyy kytkin 16 asentoon II, jolloin laskurin 17 sisäänmeno 18 on kytketty jakajan 20 10 ulostuloon. When the level of the video signal exceeds the reference voltage set by potentiometer 15 Vr.f, in other words, when light begins to appear in line 5 in that the trace moves the switch 16 to position II, when counter 17 has an input 18 coupled to the divider October 20 output. Jakaja 20 jakaa oskillaattorin 19 taajuuden kahdella. The divider 20 divides the frequency of the oscillator 19 by two. Laskuri 17 laskee jakajasta 20 tulevia pulsseja niin kauan kuin videosignaalin taso ylittää referenssita-son Vref, toisin sanoen niin kauan kuin valoviiva 5 näkyy kyseisellä juovalla. The counter 17 counts pulses from divider 20 for future as long as the level of the video signal exceeds the reference level Vref, in other words, so long as the light line 5 is displayed on that the band will. Kun valoviiva 5 lakkaa näkymästä juo-15 valla, siirtyy kytkin 16 asentoon III, jossa laskurin 17 sisäänmeno 18 on maadoitettu. When the light line 5 stops view of a drink-15, the switch 16 moves to position III, in which the counter 17 input 18 is grounded. Laskurin 17 saavuttama lukema vastaa nyt valoviivan 5 keskipisteen sijaintia kyseisellä juovalla. The counter 17 reached the reading now corresponds to the light line 5 of the center position in that band will. Toisin sanoen, suoraan oskillaattorista 19 saatujen pulssien lukumäärä vastaa valoviivan etureunan 20 paikkaa juovalla, ja kun siihen lisätään valoviivan kes-toaikana jakajasta 20 saadut pulssit, vastaa lukema valo-viivan 5 keskipisteen sijaintia kyseisellä juovalla. In other words, the number of pulses from the oscillator 19 corresponds to the leading edge line of light 20 positions of the trace and the addition of the line of light concen-filling time pulses from the divider 20, corresponding to the reading light line 5 of the center position in this band will. Tämä lukema toimii siis valoviivan x-koordinaattina, ja y-koor-dinaatti on suoraan kyseisen juovan järjestysnumero. This count thus serves light line x-coordinate and y-coor ¯ is directly to the line number. Kun 25 kytkin 16 on kytkeytynyt asentoon III, talletetaan x-koor-dinaatti muistiin 29 muistipaikkaan, jonka osoite vastaa laskurin 23 laskemaa juovan järjestysnumeroa. 25 when the switch 16 is switched to position III, is stored in the x-coor ¯ in the memory 29 to a memory location, the address counter 23 corresponds to the sequence number of the line calculated. Seuraavan juovan alussa nollaa liittimestä 22 tuleva juovatahdistus-pulssi LSYNC laskurin 17 ja kasvattaa samalla laskurin 23 30 lukemaa yhdellä. zero at the beginning of the next line of the connector 22 from the horizontal sync-pulse counter 17 and an LSYNC raised while 23 of 30 counts of the counter by one. Samalla siirtyy kytkin 16 asentoon I, ja seuraavan juovan x-koordinaatti lasketaan samalla tavalla kuin edellä, jonka jälkeen taas tämä koordinaattipari talletetaan muistiin. At the same time moves the switch 16 to position I, and the next line of the x coordinate is calculated in the same manner as above, after which again the pair of coordinates stored in the memory. Kun puolikuvan kaikki 312 juovaa on käyty läpi, on muistiin 29 talletettu 312 pisteen koordi-35 naatit siten, että kunkin pisteen y-koordinaatti on suo- 7 79458 raan juovan järjestysnumero (1-312) ja x-koordinaatti vastaa kullakin juovalla saatua laskurin 17 lukemaa. When the half picture all 312 lines are negative, is stored in the memory 29 of the point coordination 312-35 carbonates such that each of the y-coordinate is carried 7 79 458 directly trace the sequence number (1-312) and the x-coordinate of the counter 17 corresponds to each line of the resulting readings. Puoli-kuvan lopussa nollataan laskin 23 liittimen 26 kautta syötetyllä pulssilla RES H. Seuraavan puolikuvan aikana ei 5 mittausta tehdä, vaan koordinaatit määritetään ainoastaan joka toisella puolikuvalla. At the end of the half-image is reset terminal 23 of counter 26 fed through pulse during the next half RES H. image does not make five measurements, but the coordinates are determined only every second half-symbol.

Keskusyksikkö 10 vertailee kunkin puolikuvan mittaustuloksia referenssikäyrään, joka on aikaisemmin talletettu keskusyksikön muistiin 10a. The central unit 10 compares the image of each side of the measurement results of the reference curves, which have been previously stored in the memory 10a of the central unit. Referenssikäyrältä 10 valitaan haluttu lukumäärä vertailupisteitä, ja kunkin vertailupisteen kohdalla määritetään erikseen, ovatko va-loviivan 5 koordinaatit määrätyn toleranssin sisällä vertailupisteen koordinaateista. The reference curves 10 to select the desired number of reference points, each reference point and the determined separately, whether the VA-5 CAB notch coordinates within a predetermined tolerance of the reference point coordinates. Seuraavassa tätä selitetään esimerkinomaisesti olettaen, että referenssikäyrältä on 15 valittu suunnilleen tasavälein kahdeksan vertailupistettä siten, että ne ovat juovia 15, 55, 95, 135, 175, 215, 255 ja 295 vastaavat referenssikäyrän pisteet. In the following this will be described by way of example, assuming that the reference curves is selected from about 15 at equal intervals the eight reference points so that they are lines 15, 55, 95, 135, 175, 215, 255 and 295 correspond to the reference points on the curve. Keskusyksikkö 10 hakee väylän 31, väyläpiirin 30 ja kytkimien 28 ja 27 kautta muistin 29 kyseisiä järjestysnumerolta vastaavista 20 kahdeksasta muistipaikasta kunkin juovan x-koordinaatin ja vertaa tätä referenssikäyrän vastaavan juovan x-koor-dlnaattlin. The central unit 10 searches the bus 31, a bus circuit 30 and via the switches 28 and 27 of the memory 29 of the corresponding ordinal number 20 of the eight memory slots of each line of the x-coordinate and compares it with the corresponding reference curve line x-coor-dlnaattlin. Kukin vertailu saa tulokseksi binääriarvon 1, jos kyseisen juovan x-koordinaatti on annetun toleranssin sisällä referenssikäyrän vastaavan juovan x-koordinaatis-25 ta, ja muuten arvon 0. Näin saaduilla kahdeksalla binääri-arvolla suoritetaan loogisia operaatioita, joiden tuloksesta riippuu, annetaanko hoitolaitteelle portitussignaali vai ei. Each reference receiver resulting binary value 1, if the line of the x-coordinate is the corresponding trace within a given tolerance for the reference curve, the X-koordinaatis-25, O, and otherwise 0. The thus obtained eight binary value of the value is carried out logic operations, with the result depends, does management device portitussignaali or No.

Kuviossa 3 on havainnollistettu loogisia operaa-30 tloita esimerkillä, jossa kahdeksaa pistettä vastaavat vertailutulokset on jaettu neljäksi pariksi, jotka kukin syötetään TAI-portin sisäänmenoihin. Figure 3 illustrates the logical oper-30 tloita example in which the eight points corresponding to the comparison results is divided into four paired, each of which is supplied to the OR gate inputs. Juovia 15 ja 55 vastaavien vertailujen binääriset tulokset syötetään siten TAI-portin 32a sisäänmenoihin, juovia 95 ja 135 vastaavien 35 vertailujen tulokset TAI-portin 32b sisäänmenoihin, jne. The results of binary bands of 15 and 55, respective comparisons are fed to an OR gate 32a to the inputs, lines 95 and 135 of the respective results of comparisons 35 of the OR gate 32b to the inputs, etc.

8 79458 8 79458

Jokaisen TAI-portin ulostulo on kytketty JA-portin 33 vastaavaan; Each of the OR gate output is connected to a respective AND gate 33; sisäänmenoon. input. JA-portin ulostulo vastaa siten portitussignaalia GP, toisin sanoen hoitolaite 3 Hipaistaan, mikäli; The output of the AND gate corresponding to portitussignaalia GP, that is, the treatment apparatus 3 is triggered if; JA-portin 33 ulostulossa on looginen arvo 5 "1". AND gate 33 is the output of a logical value of five "1". Loogisella arvolla ”0" ei liipaisua suoriteta. Lii paisu suoritetaan siis ainoastaan silloin, kun jokaisessa pisteparissa ainakin toinen on toleranssin sisällä. The logical value "0" is not a trigger carried out. LiI swell is therefore carried out only when each point on at least one is within the tolerance.

Kuviossa 3 on loogisia operaatioita esitetty lan-goitetun logiikan avulla ainoastaan asian havainnollista-10 miseksi. Figure 3 is a logic operations shown in the LAN damages concerns logic merely illustrative 10-order case. Käytännössä nämä toimenpiteet suoritetaan ohjelmallisesti keskusyksikössä 10, ja kriteereitä, joiden perusteella liipaisusta päätetään, voidaan muuttaa potilaskohtaisesti riippuen hoitoalueen liikeominaisuuksista. In practice, these operations are performed by software in the central unit 10, and the criteria for the triggering of the terminal can be individually adjusted depending on the treatment area, commercial properties.

Keksinnön mukaista laitteistoa on mahdollista käyt-15 tää sellaisenaan myös potilaan paikalleen asetteluun. the apparatus according to the invention, it is possible to use 15 to accommodate the layout position of the patient. Koska sädehoitoa annetaan toistuvasti, on tärkeätä, että potilas on jokaisella hoitokerralla oikealla kohdalla tutkimuspöydällä 2. Käyttämällä keksinnön mukaista laitteistoa siten, ettei hoitolaitetta ole vielä kytketty päälle, 20 voidaan portitussignaalin avulla asetella potilas jokaisella hoitokerralla oikealle kohdalleen. Since the radiation therapy is given repeatedly, it is important that the patient is at each treatment session in the correct position on the examination table 2. In using the apparatus according to the invention in that the treatment device is not yet switched on, portitussignaalin means 20 can be adjusted for each patient treatment session to the right place. Lisäksi laitteella voidaan varmistaa, että potilas pysyy paikallaan myös sen ajan, joka hoitajalta kuluu hoitohuoneesta poistumiseen ja hoitolaitteen käynnistämiseen. In addition, the device can ensure that the patient stays in place for the time it takes a nurse care room, and the elimination of start-up care unit.

25 Vaikka keksintöä on edellä selostettu viitaten oheisten piirustusten mukaisiin esimerkkeihin, on selvää, ettei keksintö ole rajoittunut niihin, vaan sitä voidaan muunnella oheisten patenttivaatimusten ja alan asiantuntijalle ilmeisen tietämyksen puitteissa. 25 Although the invention has been described above with reference to the accompanying drawings, it is clear that the invention is not restricted thereto but can be modified in the appended claims and the skilled person within the scope of knowledge of pain. Niinpä voi lait-30 teisto sisältää kaksikin kameraa, jotka eri kulmista tark-kailevat samaa valoviivaa siten, että niiden näkemät alueet menevät osittain päällekkäin. Thus, the device 30 may be equipment adapted to two cameras, which at different angles AM-kailevat same light along the line in such a way that their areas seen by the overlap. Näin varmistetaan se, ettei potilas siirry sellaisessa kulmassa, jota kamera ei havaitsisi. This will ensure that the patient does move at an angle so that the camera does not detect. Samoin, vaikka edellä olevassa esimerkissä 35 vertailu suoritettiin vertailemalla ainoastaan x-koordi- 9 79458 naatteja, voitaisiin vertailu yhtä hyvin tehdä kuminankin koordinaatin suunnassa. Also, although in the above reference Example 35 was carried out by comparing only the x-coordinate 79 458 9 laminates, to make the comparison as well as a gum particular coordinate direction.

Normaalin kuvaputkella varustetun videokameran sijasta voidaan myös käyttää CCD-kennolla varustettua ns. A normal picture tube instead of a camcorder can also be used equipped with a CCD sensor so-called.

5 matriisikameraa, jolloin digitointi tapahtuu normaaliin, edellä kuvattuun tapaan. 5 a matrix, wherein the digitization is normally done, the above-described manner. Edellä mainitut kamerat voidaan myös korvata digitaalikameralla, jolloin kameran ulostulona on x,y-koordinaatit suoraan ja valoisuus z. The above-mentioned cams may also be replaced by a digital camera, wherein the camera outputs on the x, y coordinates and brightness directly z. Tällöin kuva luetaan tietokoneen muistiin ja tunnistaminen tapah-10 tuu ohjelmallisesti. Thus, the image read from the computer memory and the identification Come with event-10 software. Edelleen kamerat voidaan korvata viivaelementtikamerasarjalla, jolloin yksi kamera vastaa kiinteää x:n arvoa ja y-koordinaatti saadaan digitointi-yksikössä edelläkuvatulla tavalla laskureiden avulla. Further, the cameras may be replaced by a series of line element camera, wherein the camera corresponds to a fixed one the value of x and the y-coordinate of a digitizing unit, as described above, by means of the counters.

Claims (7)

10 79458 10 79458
1. Menetelmä potilaan (1) liikkeen aiheuttaman virheen eliminoimiseksi hoitotilanteessa, jossa menetelmässä: 5. muodostetaan potilaan (1) hoitoalueelle merkki (5), ja - seurataan merkin (5) hetkellistä sijaintia määrittämällä jatkuvasti merkin (5) sijaintikoordinaatit, tunnettu siitä, että 10. hoitolaitteelle (3) annetaan portitussignaali (GP) sen käynnistämiseksi, kun sijaintikoordinaatit vastaavat annettujen rajojen puitteissa ennaltamäärättyjä vertailukoordinaatteja. 1. To eliminate the error caused by the movement of the process for a patient (1) the therapeutic situation, the method comprising: 5. A patient (1) to the treatment area mark (5), and - monitoring the instantaneous mark (5) and position determining continuously mark (5) the location coordinates, characterized in that 10. treatment device (3) is portitussignaali (GP) to turn it on when the position coordinates correspond to the predetermined reference coordinates within the set limits.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, jossa 15 merkkinä (5) käytetään valoviivaa, tunnettu siitä, että valoviivan (5) x-koordinaatit määritetään videosignaalin joka toisen puolikuvan jokaisella juovalla, jolloin juovan järjestysnumero kyseisessä puolikuvassa vastaa y-koordinaattia. 2. The method according to claim 1, wherein the 15 mark (5) is used for the light line, characterized in that the light line (5), the x-coordinates of the determined video signal from a second side of the picture each line, wherein the line of the sequence number in the half picture corresponding to the y-coordinate.
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että määritettyjen sijaintikoordi-naattien ja ennaltamäärättyjen vertailukoordinaattien vertailemiseksi valitaan referenssikäyrältä haluttu lukumää-*: rä vertailupisteitä, ja kunkin vertailupisteen kohdalla *: 25 määritetään, ovatko valoviivan (5) koordinaatit tietyn to leranssin sisällä kyseisen vertailupisteen vertailukoordi-naateista. 3. The method according to claim 2, characterized in that the set sijaintikoordi-tops and predetermined reference coordinates for comparing the selected reference curves desired the number * RA reference points, and each reference point; * 25 it is determined whether the line of light (5) coordinates given to imunotolerance within the reference point vertailukoordi-carbonates.
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kunkin vertailupisteen koh-30 dalla määrityksen tulosta edustavilla binääriarvoilla suoritetaan operaatioita, joiden tuloksesta riippuu, annetaanko portitussignaali (GP) hoitolaitteen (3) käynnistämiseksi. 4. The method according to claim 3, characterized in that each reference point KOH 30 dalla determination results on representative binary value of the operations carried out, the results of which depends, does portitussignaali (GP) treatment device (3) to start. ►' 5. Laitteisto potilaan (1) liikkeen aiheuttaman 35 virheen eliminoimiseksi hoitotilanteessa, joka laitteisto 11 79458 käsittää - elimet (4, 6) merkin (5) muodostamiseksi potilaan hoitoalueelle, ja - elimet (7, 8, 9) merkin hetkellisen sijainnin 5 määrittämiseksi jatkuvasti, tunnettu siitä, että se käsittää lisäksi elimet (10) hoitolaitteen (3) käynnistämiseksi, kun merkin (5) sijainti annettujen rajojen puitteissa vastaa ennaltamäärättyä vertailuasemaa. To eliminate ► '5. An apparatus for a patient (1) 35 error caused by the movement of the therapeutic situation, the apparatus 11 79 458 comprising: - means (4, 6) the label (5) of a patient to the treatment area, and - means (7, 8, 9) of the instantaneous location of the mark 5 determining continuously, characterized in that it further comprises means (10) of the treatment device (3) for starting the framework of the mark (5) the location of the corner corresponds to a predetermined reference point.
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen laitteisto, 10 tunnettu siitä, että elimet hoitolaitteen (3) käynnistämiseksi käsittävät digitointiyksikölle (9) kytketyn keskusyksikön (10), joka digitointiyksikön laskemia koordinaatteja vertailemalla määrää hoitolaitteen (3) käynnistyshetken. 6. The apparatus according to claim 5, 10, characterized in that the means for treatment means (3) to start the digitizing comprise a unit (9) connected to the central unit (10), which is calculated by the digitizing unit coordinates by comparing the amount of the treatment device (3) minute start-up.
7. Patenttivaatimuksen 5 tai 6 mukaisen laitteis ton käyttö potilaan identifioimiseen merkin (5) muodon avulla. The equipment for the use of 7 ton according to claim 5 or 6 for identifying the shape of the patient mark (5). 12 79458 12 79458
FI861600A 1986-04-16 1986-04-16 Foerfarande Foer and the device controlling the I behandlingsanordning. FI79458C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI861600 1986-04-16
FI861600A FI79458C (en) 1986-04-16 1986-04-16 Foerfarande Foer and the device controlling the I behandlingsanordning.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI861600A FI79458C (en) 1986-04-16 1986-04-16 Foerfarande Foer and the device controlling the I behandlingsanordning.

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI861600A0 FI861600A0 (en) 1986-04-16
FI861600A FI861600A (en) 1987-10-17
FI79458B FI79458B (en) 1989-09-29
FI79458C true FI79458C (en) 1990-01-10

Family

ID=8522469

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI861600A FI79458C (en) 1986-04-16 1986-04-16 Foerfarande Foer and the device controlling the I behandlingsanordning.

Country Status (1)

Country Link
FI (1) FI79458C (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7769430B2 (en) 2001-06-26 2010-08-03 Varian Medical Systems, Inc. Patient visual instruction techniques for synchronizing breathing with a medical procedure
US8571639B2 (en) 2003-09-05 2013-10-29 Varian Medical Systems, Inc. Systems and methods for gating medical procedures
US8788020B2 (en) 1998-10-23 2014-07-22 Varian Medical Systems, Inc. Method and system for radiation application
US9232928B2 (en) 1998-10-23 2016-01-12 Varian Medical Systems, Inc. Method and system for predictive physiological gating

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE9403193L (en) * 1994-09-22 1996-03-23 Bo Lennernaes Method and device for position determination
US6980679B2 (en) 1998-10-23 2005-12-27 Varian Medical System Technologies, Inc. Method and system for monitoring breathing activity of a subject
US6279579B1 (en) 1998-10-23 2001-08-28 Varian Medical Systems, Inc. Method and system for positioning patients for medical treatment procedures
US6621889B1 (en) 1998-10-23 2003-09-16 Varian Medical Systems, Inc. Method and system for predictive physiological gating of radiation therapy
US6973202B2 (en) 1998-10-23 2005-12-06 Varian Medical Systems Technologies, Inc. Single-camera tracking of an object

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8788020B2 (en) 1998-10-23 2014-07-22 Varian Medical Systems, Inc. Method and system for radiation application
US9232928B2 (en) 1998-10-23 2016-01-12 Varian Medical Systems, Inc. Method and system for predictive physiological gating
US7769430B2 (en) 2001-06-26 2010-08-03 Varian Medical Systems, Inc. Patient visual instruction techniques for synchronizing breathing with a medical procedure
US8571639B2 (en) 2003-09-05 2013-10-29 Varian Medical Systems, Inc. Systems and methods for gating medical procedures

Also Published As

Publication number Publication date
FI861600A0 (en) 1986-04-16
FI861600A (en) 1987-10-17
FI79458B (en) 1989-09-29
FI861600D0 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dawood et al. Lung motion correction on respiratory gated 3-D PET/CT images
US6959266B1 (en) Method and system for predictive physiological gating of radiation therapy
US6640123B2 (en) Scanning x-ray imaging system with rotating C-arm
US4994965A (en) Method for reducing motion induced image artifacts in projection imaging
US5678546A (en) Method for displaying moveable bodies
EP1123138B1 (en) Method and system for physiological gating of radiation therapy
EP1310913B1 (en) Method and apparatus to minimize phase misregistration artifacts in gated CT images
US6937750B2 (en) Registration of nuclear medicine images
US6823204B2 (en) Method of imaging the blood flow in a vascular tree
US8235530B2 (en) Object positioning with visual feedback
JP4354484B2 (en) Imaging of the internal structure
Kalender et al. Spiral volumetric CT with single-breath-hold technique, continuous transport, and continuous scanner rotation.
EP1677675B1 (en) Method and system for radiation application
US5265142A (en) Image reconstruction technique for a computer tomography system
CN1915170B (en) Method and x-ray diagnostic device for generation of an image of a moving body region of a living subject
US7260252B2 (en) X-ray computed tomographic apparatus, image processing apparatus, and image processing method
US7182083B2 (en) CT integrated respiratory monitor
US6490477B1 (en) Imaging modality for image guided surgery
US4570264A (en) Tomographic X-ray apparatus for the production of transverse layer images
CA2237572C (en) Method and apparatus for photogrammetric assessment of biological tissue
US7778691B2 (en) Apparatus and method using synchronized breathing to treat tissue subject to respiratory motion
US6937696B1 (en) Method and system for predictive physiological gating
US5699799A (en) Automatic determination of the curved axis of a 3-D tube-shaped object in image volume
US6661866B1 (en) Integrated CT-PET system
US5305368A (en) Method and apparatus for piece-wise radiographic scanning

Legal Events

Date Code Title Description
PC Transfer of assignment of patent

Owner name: DOSETEK OY

FG Patent granted

Owner name: DOSETEK OY

MA Patent expired