FI107120B - The apparatus and arrangement for ophthalmoscopy - Google Patents

The apparatus and arrangement for ophthalmoscopy Download PDF

Info

Publication number
FI107120B
FI107120B FI991137A FI991137A FI107120B FI 107120 B FI107120 B FI 107120B FI 991137 A FI991137 A FI 991137A FI 991137 A FI991137 A FI 991137A FI 107120 B FI107120 B FI 107120B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
signal
means
computer
characterized
s2
Prior art date
Application number
FI991137A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI991137A0 (en
FI991137A (en
Inventor
Markku Petri Broas
Original Assignee
Medimaker Oy Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Medimaker Oy Ltd filed Critical Medimaker Oy Ltd
Priority to FI991137A priority Critical patent/FI107120B/en
Priority to FI991137 priority
Publication of FI991137A0 publication Critical patent/FI991137A0/en
Publication of FI991137A publication Critical patent/FI991137A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI107120B publication Critical patent/FI107120B/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
  • A61B3/10Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
  • A61B3/14Arrangements specially adapted for eye photography
  • A61B3/145Arrangements specially adapted for eye photography by video means
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B3/00Apparatus for testing the eyes; Instruments for examining the eyes
  • A61B3/10Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions
  • A61B3/12Objective types, i.e. instruments for examining the eyes independent of the patients' perceptions or reactions for looking at the eye fundus, e.g. ophthalmoscopes

Description

107120 107120

Laite ja jäijestely oflalmoskopiaa varten - Anordning och arrangemang för oftalmoskopi The device and the arrangement presented for oflalmoskopiaa - the device and the arrangement for ophthalmoscopy

Keksintö liittyy laitteeseen ja jäijestelyyn oftalmoskopiaa varten. The invention relates to a device and jäijestelyyn for ophthalmoscopy. Keksintö liittyy tällaiseen laitteeseen, joka sisältää oftalmoskopiaan sovitetun kädessä pidettävän videokameran, 5 jonka tuottama videosignaali voidaan kytkeä tietokoneeseen kuvan näyttämiseksi tietokoneen näytöllä. The present invention relates to such a device comprising ophthalmoscopy arranged in a hand-held video camera 5 that generates a video signal can be connected to the computer for displaying the image on the computer screen. Keksintö liittyy tällaiseen jäijestelyyn, joka sisältää oftalmoskopiaan sovitetun kädessä pidettävän videokameran ja tietokoneen videokameran tuottaman videosignaalin kytkemiseksi tietokoneeseen ja kuvan näyttämiseksi tietokoneen näytöllä. The present invention relates to such a jäijestelyyn, which includes a video signal produced by ophthalmoscopy in hand-held video camera and a computer adapted for switching the camcorder to the computer and displaying the image on the computer screen.

US-patentissa 5701904 on esitetty diagnostiikkalaitteisto, jossa videokamera, johon voi-10 daan liittää muun muassa oftalmoskooppi, on kytketty tietokoneeseen. U.S. Patent No. 5701904 is disclosed diagnostic apparatus in which a video camera, which can be connected to 10 other things, ophthalmoscope, is connected to the computer. Tietokoneessa on kuvankaappauskortti videosignaalin vastaanottamiseksi ja muuttamiseksi tietokoneelle sopivaan digitaaliseen muotoon. The computer has an image capture card for receiving and altering the video signal to the computer in a suitable digital format. Laitteisto on tarkoitettu kokonaisuudessaan mukana kuljetettavaksi lukuisia instrumentteja sisältäväksi diagnostiikkapakkaukseksi ja erityisesti telelääketieteen soveltamisen apuvälineeksi. The equipment is intended for the whole piggybacked on a number of instruments containing diagnostiikkapakkaukseksi and in particular the application of telemedicine as a tool. Patentissa ei esitetä ratkaisuja erityisesti oftalmoskopiaan 15 liittyviin käytännön ongelmiin eikä myöskään ongelmiin, jotka nousevat esiin telediagnostii-kassa, -konsultoinnissa tai -viestinnässä erityisesti silloin, kun siihen liittyy potilasta koskevan kuvainformaation luominen ja käsittely. The patent does not provide practical solutions to problems, in particular relating to ophthalmoscopy 15 nor the problems which arise telediagnostii cash register, or consulting on communications with, particularly when it involves the creation and processing of the image information of the patient.

Keksinnön tarkoituksena on esittää erityisesti oftalmoskopian ongelmat huomioon ottava ratkaisu, joka on helppokäyttöinen ja sekä hankinta- että käyttökustannuksiltaan edullinen 20 sekä lisäksi telelääketieteeseen erityisen hyvin soveltuva. The purpose of the invention is to present a particular problem ophthalmoscopy accommodating a solution which is easy to use and both the acquisition and the use of inexpensive and 20 in addition to telemedicine particularly suitable.

Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi keksinnön mukaiselle laitteelle on tunnusomaista se, mitä on määritelty patenttivaatimuksessa 1, ja keksinnön mukaiselle jäqestelylle on tunnusomaista se, mitä on määritelty patenttivaatimuksessa 6. Muissa vaatimuksissa määritellään keksinnön mukaisen laitteen ja jäijestelyn eri suoritusmuotoja. To achieve this aim, the device according to the invention is characterized in what is defined in claim 1, and jäqestelylle according to the invention is characterized in what is defined in claim 6. The other claims define various embodiments of the device according to the invention and the arrangement presented.

25 Keksinnön mukainen laite voidaan rakentaa kuva-anturin, kuten CCD-kennon, ja siihen liittyvän ohjaimen, joka muodostaa kuva-anturin ilmaisemasta kuvasta videosignaalin, ympärille. The device according to the invention may be 25 to build an image sensor such as a CCD sensor and an associated controller which forms a photo-sensor for detecting an image of the video signal around. Laite, johon on lisätty oftalmoskopiaan sopiva optiikka, valolähteet ja yksinkertaiset hallinta-ja säätövälineet sekä liitännät, on suhteellisen yksinkertainen ja sen valmistuskustannukset ovat siksi alhaiset. The device, which is placed on ophthalmoscopy suitable optics, light sources and simple management and control means and the connections, it is relatively simple and its production costs are therefore low. Tämän lisäksi tarvitaan PC:n tasoinen tietokone näyttöineen sekä 30 lisävarusteena kuvankaappauskortti videosignaalin vastaanottamiseksi ja muuttamiseksi tieto- In addition, the PC with the standard computer with display 30, and optional image capture card for receiving and altering the video signal information

» · I »· I

• koneen käsiteltävksi sopivaan digitaaliseen muotoon sekä varsin yksinkertainen ohjelma oh jaamaan tietokoneen toimintaa kuvatiedon käsittelyssä. • In the machine in a suitable digital format as well as quite a simple program to remain oh computer operation processing of the image data.

Lääkäri voi ottaa laitteella silmää, tavallisesti silmänpohjaa, tutkiessaan helposti vain nappia painamalla pysäytyskuvia haluamistaan kohdista, ja kuvat tallentuvat automaattisesti 35 välimuistiin, josta ne voidaan poistaa tai tallentaa pysyvästi potilastietoihin tai muualle arkis- 2 107120 toitaviksi tai käytettäviksi telediagnostiikassa tai -konsultoinnissa tai potilastietojen siirrossa paikasta toiseen. Your doctor may take the device to the eye, usually in the fundus, press the examination of simple button still images from any points, and the images are automatically stored 35 in the cache memory, from which they can be removed or permanently store patient data or the rest of the archive 2 107 120 between beekeeper or for use in telecommunications for diagnosis or process consulting or patient data transfer from to another.

Keksintöä ja sen eräitä suoritusmuotoja selitetään seuraavassa yksityiskohtaisemmin viitaten oheen liitettyihin piirustuksiin, joista: 5 kuva 1 on kaaviopiirros, joka esittää yleisesti keksinnön mukaisen laitteen ja järjestelyn erästä suoritusmuotoa, kuva 2 on lohkokaavio, joka esittää yksityiskohtaisemmin kuvan 1 suoritusmuotoa, kuvat 3-7 esittävät keksinnön mukaisen laitteen erästä toteutusta kaavamaisesti vastaavasti edestä, sivulta, takaa, päättäjä alta katsottuna ja 10 kuva 8 on ajoituskaavio, joka havainnollistaa keksinnön mukaisen laitteen ja järjestelyn toimintaa. The invention and some embodiments will now be described in more detail with reference to the accompanying drawings, in which: 5 Figure 1 is a schematic diagram showing a general device and the arrangement of the invention an embodiment, Figure 2 is a block diagram showing in more detail the embodiment of Figure 1, Figures 3-7 show the invention a device according to the implementation of the schematic, respectively, front, side, back, bottom view and a decision maker 10 of figure 8 is a timing diagram illustrating the operation of the device and the arrangement of the invention.

Kuvan 1 yleisesti esittämä keksinnön mukainen laite on oftalmoskopiaan tarkoitettu ka-merayksikkö 1, jossa on tähän tarkoitukseen sovitettu optiikka 11 ja poskituki 12, jokä on tarkoitettu asetettavaksi potilaan poskea vasten silmää tutkittaessa. The device according to the invention one generally has proposed is intended ophthalmoscopy ka-merayksikkö 1, which is adapted to this purpose, the optics 11 and the cheek 12, which is intended to be placed against the cheek of the patient's eye is examined. Laitetta pidetään kedessä 15 kahvasta 26. Painokytkin 9 pysäytyskuvan ottamista varten sekä peukalopyörä 13 kuvan tarkentamista varten ovat laitetta pitävän käden peukalon ulottuvilla. The device is held kedessä 15 of the handle 26. The push switch for 9 take a still image and a thumb wheel 13 for the refinement of the image are within reach of the thumb of the hand device. Laitetta voidaan siten käsitellä yhdellä kädellä. The device can thus be operated with one hand. Laite saa tehon kaapelia 7 pitkin pistorasiaan kytkettävästä teholähteestä 6. Laitteen tuottama videosignaali on kytketty kaapelilla 10 tietokoneelle 2. Kuya näkyy kaapelilla 5 tietokoneeseen 2 kytketyn näytön 3 näyttöruudulla 4. Näyttö voidaan sijoit-20 taa tutkittavan potilaan pään yläpuolelle, niin että laitetta käyttävän lääkärin on helppo katsoa sille tulevaa kuvaa. The unit receives power from the cable 7 to a power outlet coupled to power source 6. The device produced a video signal is connected to the cable 10 of the PC 2. Kuya appears cable connection 5 to the computer 2 display 3 display on the screen 4. The screen can be placed in-20 TAA above the test head of the patient, so that using the device the physician is easy to look at the future picture. Havaitessaan kohdan, josta haluaa pysäytyskuvan, lääkäri antaa laitteelle signaalin painamalla kytkintä 9. Laitteessa on ohjauselektroniikka, joka havaitsee paina|lluksen ja muodostaa toisen signaalin, joka viedään yhteyttä 8 pitkin tietokoneelle 2. Tietokoneella ilmaistaan tämä signaali, ja sen seurauksena kaapataan videosignaalista pysäytyskuva, joka ; Upon detection of the item you want a still image, the physician gives the apparatus a signal by pressing the switch 9 has a control electronics, which detects the press | lluksen and generates a second signal which is brought into contact 8 to the computer 2. The computer is detected, this signal, and as a result is captured video signal, a still picture, which ; 25 tallennetaan ja näytetään ruudulla 4. 25 are stored and displayed on the screen 4.

Keksinnön mukaisen laitteen ja järjestelyn erään toteutuksen osia ja toimintaa kuvataan seuraavassa yksityiskohtaisemmin viitaten kuviin 2 ja 8. Kamerayksikön muodostavassja laitteessa 1 on oftalmoskopiaan sovitettu optiikka 11, CCD-kenno 30, joka ilmaisee optiikan sille muodostaman kuvan, ja sen ohjainkortti 14, joka muodostaa videosignaalin CCD-kennon 30 ilmaisemasta kuvasta. the device and the arrangement of the invention, an implementation of the components and operation is described in more detail with reference to Figures 2 and 8. Camera unit muodostavassja device 1 is adapted to ophthalmoscopy optics 11, a CCD sensor 30 which detects the optic to the image formed, and a controller board 14 which provides the video signal to the CCD 30 disclosing the picture cell. Sopivia pienikokoisia CCD-kennon ja ohjainkortin yhdistelmiä ojnkau- :*i. Suitable small-sized CCD sensor and the control card combination ojnkau-: * i. . . pallisesti saatavilla. commercially available. Sopiva CCD-kenno voi olla kooltaan luokkaa 12 mm x 12 mm ja cjhjain- kortti noin 150 mm x 20 mm. A suitable CCD sensor may be of a size of 12 mm x 12 mm and cjhjain- card 150 mm x 20 mm. Tarkennus tapahtuu säätämällä CCD-kennon 30 asemaa jsääti-mellä 13. Kuvattavan kohteen valaisua varten laitteessa on infrapunavalodiodi 15 ja valkoista valoa lähettävä diodi 16. The focus by adjusting the position of the CCD 30 of the cell jsääti-13 connectors for the object to be imaged illumination device 15 is IR light emitting diodes and white light-emitting diode 16.

35 Ohjainyksikkö 32 ohjaa valodiodien toimintaa, ja CCD-ohjaimen 14 tuottama viedosig- naali on kytketty sen kautta. 35 The control unit 32 controls the operation of the light emitting diodes, and the CCD driver 14 produced viedosig- signal is coupled through it. Teholähde 6, joka on esimerkiksi 15 voltin jännitettä antava 3 107120 verkkoon kytkettävä teholähde, on kytketty laitteessa olevaan liittimeen 18 ja sitä kautta oh-jainkorttiin 32. Virta kytketään laitteeseen kytkimellä 37. Tehopiirit 35 muodostavat teholähteen antamasta jännitteestä laitteen eri osien tarvitsemat jännitteet. The power source 6, for example, 15 volts purposes 3 107 120 grid-connected power source is connected to the device connector 18 and the oh-jainkorttiin 32. Power for the unit on switch 37. The power circuits 35 forming the power source to provide the voltage needed by the various parts of the device voltages. Painokytkimellä 9 annetaan laitteelle signaali SI, kun halutaan pysäytyskuva. A pushbutton device 9 provides a signal SI, the desired still picture. Valitsimella 36 valitaan joko IR-va-5 laisu tai valaisu valkoisella valolla. The selector 36 is selected from either the IR-res-5 laisu illumination or white light. Säätimellä 17 säädetään valkoisen valon voimakkuutta. The controller 17 provides the white light volume.

' Videosignaali tuodaan liittimeen 19. Tietokoneelle tarkoitettu signalointi S2 tuodaan liitti meen 20. Ajastus-ja pulssinmuodostuspiirit 33 ja 34 muodostavat ja ajoittavat tarvittavat virta- jännitepulssit. 'Video signal is applied to terminal 19. The signaling intended for computer S2 introduced into the connector 20 and the timing-pulse generating circuits 33 and 34 provide the necessary current and scheduling the voltage pulses. Kuten seuraavasta ilmenee, ohjainyksikön toiminta on varsin yksinkertainen, ja alan ammattilainen pystyy toteuttamaan sen rutiininomaisesti monin tavoin sopivin 10 elktronisin komponentein ja kytkennöin. As shown in the following, the control unit operation is quite simple, and the skilled person is able to carry out routinely in many ways most suitable elktronisin 10 components and interconnections. Yksityiskohtaista toteutusesimerkin selostamista ei siksi katsota tässä tarpeelliseksi. A detailed example explaining the embodiment is therefore not considered to be necessary here.

Tietokone 2 on tavanomainen PC, jossa on esimerkiksi Pentium-tasoinen prosessori 38, tavanomaiset muistivälineet 39, kuten RAM-ja ROM-muistit, kiintolevyjä CD-ROM, tarvittavat ohjaimet 40 ja ohjelmat 41, ja siihen on liitetty sopiva näyttö 3. Tietokone on varus-15 tettu kuvankaappauskortilla 21 ja siihen kytketyllä videoliittimellä 22 sekä tarvittavilla ohjelmilla videosignaalin muuttamiseksi digitaaliseksi kuvadataksi ja vastaavan kuvan näyttämiseksi yhteydellä 5 tietokoneeseen liitetyllä näytöllä 3. Sopivin liittimin varustettu kaapeli 8 tuo videosignaalin kamerayksikön 1 liittimestä 19 tietokoneen liittimeen 22. Samoin sopivin liittimin varustettu kaapeli 10 on kytketty kamerayksikön 1 liittimestä 20 tietokoneen COM-20 porttiin liittimeen 23. The computer 2 is a conventional PC with, for example, a Pentium-class processor 38, conventional memory means 39, such as RAM and ROM memories, hard drives a CD-ROM, the necessary drivers 40 and the software 41, and is connected to a suitable display 3. The computer is equipped with p -15 been video capture card 21 and connected to the video connector 22 and programs necessary for the video signal for changing the digital image data and the like for displaying an image in connection with a five computer screen 3 provided with a cable suitable connectors 8 that the video signal from the camera unit 1 of the connector 19 of the computer terminal 22. Similarly, suitable connectors equipped with cable 10 is a camera unit connected to one terminal 20, the PC COM port 20 to terminal 23.

Laitteen ja jäijestelyn toimintaa havainnollistaa lisäksi kuva 8. Laitteessa 1 on valitsimella 36 valittavissa joko IR-moodi tai valkoisen valon moodi, joissa vastaavasti joko infrapuna-diodi 15 tai valkoisen valon diodi 16 on ohjattu valaisemaan kohdetta. In addition to functioning of the device and the arrangement presented is illustrated in Figure 8. The apparatus 1 has a dial 36 selected either the IR mode or a white light mode, respectively, either with an infrared diode 15 or diode 16 of white light is guided to illuminate the object. Esimerkiksi silmänpohjaa tutkittaessa on edullista käyttää IR-moodia, jotta silmän pupilli ei supistu ja tutkiminen ·" 25 on helpompaa. IR-moodissa saadaan silmänpohjasta näytölle mustavalkoinen kuva. Kun käyttäjä, yleensä lääkäri, kameraa liikutellessaan havaitsee kohdan, josta hän haluaa pysäytyskuvan, hän painaa kytkintä 9, jolloin ohjainkortti 32 saa signaalin SI, esimerkiksi jännitepuls-sin. Tällöin ohjaimen ajastin-ja pulssinmuodostuspiirit 33 ja 34 ohjaavat infrapunadiodin sammumaan ja valkoisen valon diodin kytkeytymään päälle määräajaksi T, kuten osoitetaan 30 vastaavasti merkinnöillä IROFF ja WON kuvassa 8. Aika T voi olla esimerkiksi 100 ms. For example, examination of the fundus, it is preferred to use the IR mode, so that the eye pupil does not decrease and examination of the · "25 is easier. IR mode of a fundus is displayed in black and white image. When a user, generally a physician, the camera mobilizes detects the point where he wants to stop the image, he presses switch 9, wherein the control board 32 receives the signal SI, for example, voltage pulse-sequence. in this case, control the timer and pulse forming circuits 33 and 34 control the infrared diode to turn off and turn on the diode white light to engage a fixed period T, as indicated by 30, to marking IROFF and WON in Figure 8. the time T can for example, be 100 ms.

·: Vasteena signaalille SI ajastin- ja pulssinmuodostuspiirit 33 ja 34 tuottavat toisen signaalin S2, joka ohjataan liittimen 20 ja kaapelin 10 kautta tietokoneen COM-porttiin 23. Signaali S2 on RS232-standardin mukainen 5 voltin jännitepulssi. ·: In response to a signal SI timer and pulse forming circuits 33 and 34 produce the second signal S2, which is controlled by the connector 20 and the cable 10 to the PC COM port 23. The signal S2 in accordance with the RS232 standard 5-volt voltage pulse. Havaittuaan signaalin S2 tietokone kaappaa valkoisen valon pulssin edelleen kestäessä pysäytyskuvan, jonka ajoittumista osoite-35 taan kuvassa 8 merkinnällä I. Kun kuva-anturi 30 on värikuva-anturi, saadaan valkoisella va- • w 4 107120 tolia näytölle värikuva. Upon detecting signal S2, the computer captures the pulse remains during the stop of the white light having a timing address 35 in Figure 8 designated I. When the photo-sensor 30 is a color image sensor, a white standard • w 4 107 120 tolia display a color image. Kun laitetta käytetään valkoisen valon moodissa, infrapunavalot ja valkoisen valon vastaavia sammutus-ja sytytytpulsseja ei luonnollisesti muodosteta. When used as a white light mode, the infrared light and white light corresponding to shutdown and sytytytpulsseja not naturally formed.

Tietokoneessa pysäytyskuvan kaappamiseen ja käsittelyyn liittyvä toiminta voi olla esimerkiksi seuraavanlainen. The computer still image kaappamiseen and activities related to processing may be, for example, as follows. Kun COM-portissa 23 havaitaan jännitepulssi S2, kamerayksiköstä 5 1 tulevasta videosignaalista kaapataan pysäytyskuva. When the COM-port 23 is detected voltage pulse S2, the camera unit January 5 from the incoming video is captured still image. Pysäytyskuva tallennetaan välimuistiin, ja sitä pidetään näytöllä automaattisesti esimerkiksi 10 sekunnin ajan, jonka jälkeen näytöllä näytetään taas tulevaa videokuvaa. The still image is stored in the cache memory, and is held on the screen automatically, for example 10 seconds, after which the display is shown again for future video picture. Halutessaan käyttäjä voi komennolla pitää kuvan näytöllä pidempään, jos haluaa tutkia sitä tarkemmin. If desired, the user can command to keep the image on the screen longer, if you want to examine it more closely. Samoin käyttäjä voi selata ja tutkia välimuistiin aiemmin samalla tutkimuskerralla tallennettuja pysäytyskuvia tai verrata kuvia saman potilaan 10 aiemmin arkistoituihin kuviin tai diagnostiikkaa varten oleviin mallikuviin, jotka ovat säätävissä näytölle tietokoneen joltakin muistivälineeltä tai jostakin tietokannasta tai muusta lähteestä ulkoisen yhteyden avulla. Similarly, the user can navigate and explore the cache memory of the past at the same time the still images stored on your research time, or to compare images for 10 previously archived images or diagnosis of the patient on the same model images, which are available on the computer from a memory or from a database or other source external connection. Pysäytyskuvat voidaan tallentaa automaattisesti tai eri komennolla tutkittavan potilaan potilastietoihin, tai voidaan avata valmis lausuntopohja, johon kuvat voidaan liittää. Still images can be stored automatically or different command to test a patient's medical information, or may be willing to open up an opinion on the ground, where the images can be connected.

15 Pysäytyskuvat voivat olla esimerkiksi JPEG-muodossa, jolloin niitä voidaan esimerkiksi yksityiskohtien esille saamiseksi suurentaa tai käsitellä muuten keinoilla, joihin kuvankäsittelyohjelmat antavat mahdollisuuden. 15 Still pictures may be, for example, the JPEG format, which can be, for example, bring out the details enlarge or otherwise processed by means which will allow the image processing software. Edellä kuvattu toiminta voidaan toteutettaa tietokoneessa lisäämällä sopiviin kaupallisiin kuvankäsittelyohjelmiin ja telelääketieteen sovellusohjeinkin varsin yksinkertaiset ohjelmat, jotka tarvitaan COM-porttiin tulevan signaalin ilmaisemiseen 20 ja tietokoneen ohjaamiseen sen seurauksena kaappaamaan pysäytyskuva, tallentamaan se välimuistiin ja pitämään sen tietyn ajan näytöllä. The operation described above can be computer implementation method of the addition of suitable commercial image-processing programs and telemedicine application notes quite simple programs necessary to COM-port to detect a signal from the computer 20 and to control as a result of capturing a still image, store it in the cache memory and to keep it in a given time on the screen.

Keksinnön mukaisen laitteen toteutus, joka esitetään kuvissa 3 -7, on muotoilultaan pis-toolimainen. embodiment of the device according to the invention, shown in Figures 3 to 7, is a design dro-toolimainen. Siinä on kahvaosa 26 ja siitä eteenpäin ulottuva osa 27, jossa on optiikkaosa 11 ja tukiosa 12. Optiikkaosan 11 sisällä on linssijäijestely 24, joka on sovitettu fokusoimaan 25 kuva esimerkiksi silmänpohjasta kuva-anturille 30 (kuva 4). It has a handle portion 26 and extending from the forward portion 27 of the optical element 11 and the support member 12. The optical element 11 is within linssijäijestely 24, which is arranged to focus the image 25, for example, the fundus image sensor 30 (Figure 4). Fokusointia varten kuva-anjturi on liikutettava, kuten osoittaa nuoli 31. Mekanismia ei ole esitetty kuvassa, mutta kuva+anturi voi olla esimerkiksi kiinnitetty liukuvaan hammastankoon, jota säätypyörään 13 kiinnitetty hammaratas liikuttaa. for focusing an image anjturi is movable, as indicated by the arrow 31. The mechanism is not shown in the figure, but the picture plus sensor can for example be fixed to the sliding gear rack, which is secured to the law of wheel 13 moves the hammaratas. Tukiosassa 12 olevaan syvennykseen 29 on kiinnitetty IR-diodi 15 ja valkoisen valon diodi 16, ja niiden yläpuolelle linssijäijestelyn 24 eteen sen alareunaan qn 30 sijoitettu peili 25, joka suuntaa diodien antaman valon kohteeseen. the support section 12 of the recess 29 is attached to the IR diode 15 and the diode 16 of white light, and above them linssijäijestelyn 24 was at its lower edge 30 positioned qn mirror 25, which directs the light emitted by the diodes to. Tarkennusta säätävä) peu-* · - kalopyörä 13 ja valon voimakkuutta esimerkiksi potentiometrin avulla säätävä toinen peuka- lopyörä 17 sekä painokytkin 9 on sijoitettu siten, että käyttäjä voi käyttää niitä kahvasta 26 pitelevän käden peukalolla. The focus adjusting) * · thumb - kalopyörä 13 and the intensity of the light, for example, a potentiometer controlling the second thumb lopyörä 17 and the push switch 9 is located so that the user can use the hand holding the handle 26 with the thumb. Kahvaosan pohjaan 28 (kuva 7) on sijoitettu tarvittavat liittimet ja muut kytkimet: virtakytkin 37, IR- tai valkoisen valon moodin valitsin 36, teholähteen liitin 35 18, videoliitin 19 ja signaaliliitin 20. The bottom of the handle portion 28 (Figure 7) is positioned in the necessary jacks and other connectors: the power switch 37, IR or white light mode selector 36, the power source 35 jack 18, the video connector 19 and signal connector 20.

5 107120 5 107120

Edellä on kuvattu yksityiskohtaisesti keksinnön eräitä suoritusmuotoja, joihin keksintö ei luonnollisestikaan rajoitu. Having described in detail a number of embodiments of which the invention is not limited to the invention. Esimerkiksi säätimet, kytkimet ja ulkoiset liitännät voidaan toteuttaa monin eri tavoin. For example, controllers, switches and external connections can be implemented in many different ways. Peukalopyörien sijasta voitaisiin käyttää esimerkiksi liukusäätimiä, ja painokytkin voisi hyvin olla vaikkapa liipasimen tapaan toteutettu ja sijoitettu. instead of thumb wheels could be used, for example, sliders, and the push switch could be for example a trigger arranged and positioned manner. Painokytkin tai 5 vastaava väline signaalin tuottamiseksi voi olla yksinkertainen kytkin, joka sulkee tai avaa virtapiirin, tai se voi olla esimerkiksi kapasitiivinen kytkin. The push switch 5 or equivalent means to produce a signal may be a simple switch that closes or opens the circuit, or it may be a capacitive switch. Signalointi tietokoneelle voidaan toteuttaa muullakin tavoin kuin COM-portin kautta. The signaling may be implemented by a computer by means other than the COM port.

Keksintö voi vaihdella oheisten patenttivaatimusten sallimissa rajoissa. The invention may vary within the limits of the appended claims.

10 15 1 mm · · October 15 · · 1 mm

Claims (9)

1. Laite oftalmoskopiaa varten, joka laite sisältää: kädessä pidettävän kamerayksikön (1), jossa on oftalmoskopiaan sovitetut op-5 tilkka (11) ja valaisuvälineet (15, 16, 25), kuva-anturi (30) ja välineet (14) videosignaalin muodostamiseksi kuva-anturin ilmaisemasta kuvasta, ja ensimmäisen lähtöliitännän (19) sanottua videosignaalia varten, jolloin videosignaali on kytkettävissä tietokoneeseen kuvainformaation käsittelyä ja näyttöä varten, tunnettu siitä, että se sisältää lisäksi kamerayksikössä: 10 välineet (9, 32) laitteen käyttäjää varten ensimmäisen signaalin (SI) tuottamiseksi, kun halutaan pysäytyskuva, välineet (32) toisen signaalin (S2) tuottamiseksi vasteena sanotulle ensimmäiselle signaalille (SI) sekä toisen lähtöliitännän (20) sanottua toista signaalia (S2) varten, jolloin toinen sig-15 naali on kytkettävissä tietokoneeseen sen ohjaamiseksi kaappaamaan, tallentamaan ja näyttämään pysäytyskuva. 1. A device for ophthalmoscopy, the apparatus comprising: a hand-held camera unit (1) having an ophthalmoscopy arranged Cp-5 splash (11) and illuminating means (15, 16, 25), the image sensor (30) and means (14) of the video signal forming a photo-sensor for detecting the image, and the first output terminal (19) for said video signal, the video signal is a computer connected to the picture information processing and display, characterized in that it further includes a camera unit 10 means (9, 32) for a user device a first signal ( SI) to give the desired still picture, means (32) to the second signal (S2) for generating in response to said first signal (SI), and a second output terminal (20) for said second signal (S2), wherein the second sig-15 signal is coupled to the computer to control the to capture, store and display a still picture.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että välineet ensimmäisen signaalin (SI) tuottamiseksi sisältävät painokytkimen (9). 2. The apparatus of claim 1, characterized in that the means for first signal (SI) for generating comprise a push switch (9). 20 20
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että kamerayksikkö (1) on pistpoli-maiseksi muotoiltu laite, jossa on kahvaosa (26) ja hallinta-ja säätövälineitä mukaan lukjien välineet (9) ensimmäisen signaalin antamiseksi sijoitettuina kahvaosasta (26) pitelevän käden peukalon ulottuville. 3. The apparatus of claim 1, characterized in that the camera unit (1) is shaped pistpoli-judicata device having a handle portion (26) and a management and control means of the lukjien means (9) for the first signal to a handle portion (26) of the hand holding the thumb within reach. 25 25
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen laite, tunnettu siitä, että sanotut hallinta-ja säätöväli-neet sisältävät tarkennusvälineet (13) ja/tai välineet valaisuvoimakkuuden säätämiseksi (17). 4. The device of claim 3, characterized in that said management and control interval containing the focusing means (13) and / or means for adjusting the illuminance (17).
5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että se sisältää: . 5. The apparatus of claim 1, characterized in that it comprises:. 30 valaisuvälineinä infrapunavalolähteen (15) ja näkyvän valonlähteen (16), • välineet (36, 33, 34) infrapunavalaisun tai näkyvällä valolla valaisun valitsemiseksi ja vastaavan valolähteen (15, 16) kytkemiseksi päälle sekä välineet (33, 34) näkyvän valon lähteen kytkemiseksi päälle pulssimaisesti (WON) vasteena ensimmäiselle signaalille (SI) infrapunavalaisun ollessa valittuna pysäytyskuvan (I) 35 saamiseksi näkyvän valon avulla. 30 as an illuminating infrared light source (15) and the visible light source (16), • means (36, 33, 34) for selecting infrapunavalaisun or visible light illumination and the corresponding light source (15, 16) for switching on and means (33, 34) a source of visible light to turn on the pulsed (WON) in response to the first signal (SI) infrapunavalaisun is selected, a still image (I) 35 to obtain a visible light. 7 107120 7 107120
6. Jäqestely oftalmoskopiaa varten, joka järjestely sisältää: kädessä pidettävän kamerayksikön, jossa on oftalmoskopiaan sovitetut optiikka (11) ja valaisuvälineet (15,16,25), kuva-anturi (30) ja välineet (14) videosignaalin muodostamiseksi kuva-anturin ilmaisemasta kuvasta, 5 ensimmäisen lähtöliitännän (19) sanottua videosignaalia varten ja tietokoneen (2), kuten PC:n, joka on varustettu välineillä (22,21) videosignaalin vastaanottamiseksi ja muuttamiseksi tietokoneen käsiteltäväksi sopivaan digitaaliseen muotoon sekä näyttämiseksi tietokoneen näytöllä (3,4), tunnettu siitä, että se sisältää lisäksi: 10 kamerayksikössä (1): välineet (9, 32) laitteen käyttäjää varten ensimmäisen signaalin (SI) tuottamiseksi, kun halutaan pysäytyskuva, välineet (32) toisen signaalin (S2) tuottamiseksi vasteena sanotulle ensimmäiselle signaalille (S 1), ja 15 toisen lähtöliitännän (20) sanottua toista signaalia (S2) varten, sekä tietokoneessa (2): väline 6. Jäqestely for ophthalmoscopy, the arrangement comprising: a hand-held camera unit comprising an ophthalmoscopy arranged optics (11) and the illuminating means (15,16,25), the image sensor (30) and means (14) for generating a video signal from the image expressed by the image sensor for 5 of the first output terminal (19) for said video signal, and a computer (2), such as a PC, which is provided with means (22,21) for receiving and altering the video signal to the computer for processing to a suitable digital form and for displaying on a computer screen (3,4), characterized in that it further comprises: 10 a camera unit (1): means (9, 32) for a user device a first signal (SI) to give the desired still picture, means (32) to the second signal (S2) for generating in response to said first signal (S 1 ), and a 15-second output terminal (20) for said second signal (S2), and any computer (2): instrument et (23,38, 39,40,41) toisen signaalin (S2) vastaanottamiseksi ja ilmaisemiseksi sekä välineet (21,38,39,40,41) pysäytyskuvan kaappaamiseksi sanotusta 20 videosignaalista ja tallentamiseksi muistiin vasteena sanotun toisen signaalin (S2) ilmaisemiselle. et for receiving and detecting (23,38, 39,40,41) the second signal (S2) and means (21,38,39,40,41) for capturing a still image from said digital video signal 20 and storing in the memory in response to detection of said second signal (S2).
6 107120 6 107120
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen järjestely, tunnettu siitä, että välineet ensimmäisen signaalin (SI) tuottamiseksi sisältävät painokytkimen (9). 7. An arrangement as claimed in claim 6, characterized in that the means for first signal (SI) for generating comprise a push switch (9). 25 25
8. Patenttivaatimuksen 6 mukainen järjestely, tunnettu siitä, että se sisältää: valaisuvälineinä infrapunavalolähteen (15) ja näkyvän valon lähteen (16), välineet (36, 33, 34) infrapunavalaisun tai näkyvällä valolla valaisun valitsemiseksi ja vastaavan valolähteen (15, 16) kytkemiseksi päälle sekä .. 30 välineet (33, 34) näkyvän valon lähteen kytkemiseksi päälle pulssimaisesti *1 (WON) vasteena ensimmäiselle signaalille (SI) infrapunavalaisun ollessa valittuna pysäytyskuvan (I) saamiseksi näkyvän valon avulla. 8. claimed in claim 6 arrangement, characterized in that it comprises: an illuminating infrared light source (15) and the visible light source (16), means (36, 33, 34) for selecting infrapunavalaisun or visible light illumination and the corresponding light source (15, 16) for coupling on, and by means of visible light to obtain a still image (I) .. 30 (33, 34) a source of visible light to turn on the pulse-* 1 (WON) in response to the first signal (SI) infrapunavalaisun is selected.
9. Patenttivaatimuksen 6 mukainen järjestely, tunnettu siitä, että välineet toisen signaalin 35 (S2) vastaanottamiseksi ja ilmaisemiseksi sisältävät tietokoneen sarjaportin (COM, 23). 9. An arrangement as claimed in claim 6, characterized in that the means for receiving and detecting a second signal 35 (S2) comprise the computer's serial port (COM, 23). „ 8 107120 "8 107120
FI991137A 1999-05-19 1999-05-19 The apparatus and arrangement for ophthalmoscopy FI107120B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI991137A FI107120B (en) 1999-05-19 1999-05-19 The apparatus and arrangement for ophthalmoscopy
FI991137 1999-05-19

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI991137A FI107120B (en) 1999-05-19 1999-05-19 The apparatus and arrangement for ophthalmoscopy
PCT/FI2000/000449 WO2000071020A1 (en) 1999-05-19 2000-05-19 System and device for ophthalmoscopy
AU45728/00A AU4572800A (en) 1999-05-19 2000-05-19 System and device for ophthalmoscopy

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI991137A0 FI991137A0 (en) 1999-05-19
FI991137A FI991137A (en) 2000-11-20
FI107120B true FI107120B (en) 2001-06-15

Family

ID=8554689

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI991137A FI107120B (en) 1999-05-19 1999-05-19 The apparatus and arrangement for ophthalmoscopy

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU4572800A (en)
FI (1) FI107120B (en)
WO (1) WO2000071020A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009004115A1 (en) 2007-06-29 2009-01-08 Optomed Oy Producing an image

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2374402B (en) * 2001-06-29 2003-10-15 Wjw Ltd A new light source for diagnostic instruments
FI114198B (en) * 2002-06-24 2004-09-15 Medimaker Oy Ltd A method and system for describing member
CN100495259C (en) 2005-04-19 2009-06-03 徐州恒天德尔重工科技有限公司 Remote real-time monitoring and fault diagnosing system for excavator
EP2561801A1 (en) * 2006-09-28 2013-02-27 University of Rochester Compact ocular fundus camera
EP1915942A1 (en) 2006-10-24 2008-04-30 Haag-Streit AG Optical detection of an object

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5125730A (en) * 1990-06-29 1992-06-30 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Portable dynamic fundus instrument
JP2942321B2 (en) * 1990-08-10 1999-08-30 株式会社ニデック Retroillumination imaging apparatus
JP3465997B2 (en) * 1995-04-28 2003-11-10 株式会社ニデック Fundus camera
US5701904A (en) * 1996-01-11 1997-12-30 Krug International Telemedicine instrumentation pack

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009004115A1 (en) 2007-06-29 2009-01-08 Optomed Oy Producing an image

Also Published As

Publication number Publication date
FI107120B1 (en)
FI991137D0 (en)
WO2000071020A1 (en) 2000-11-30
FI991137A0 (en) 1999-05-19
AU4572800A (en) 2000-12-12
FI991137A (en) 2000-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8145431B2 (en) Body fluid testing component for simultaneous analyte detection
US6885818B2 (en) System and method for controlling electronic devices
CN102750508B (en) Terminal with flicker-corrected aimer and alternating illumination
JP3954533B2 (en) Skin observation device
EP0953934B1 (en) Pen like computer pointing device
US6659940B2 (en) Image sensor and an endoscope using the same
US6956601B2 (en) Intra-oral camera with touch screen integral display and contamination control
EP0348623A1 (en) Videophone with detachable TV camera
JP4870067B2 (en) Image processing system
US6021210A (en) Image subtraction to remove ambient illumination
US6992717B2 (en) Iris identifying apparatus
JP4088313B2 (en) Image processing system, hospital processing system
DE10332106B4 (en) Person recognition device and system
US7364297B2 (en) Digital documenting ophthalmoscope
US7792334B2 (en) Locating blood vessels
EP1152365A2 (en) Computer mouse with integral digital camera and method for using the same
JP2008182360A (en) Skin area detection imaging device
DE60027207T2 (en) System and method for automatic control of a fingerprint keystone
NL1024115C2 (en) An apparatus for coupling an endoscope to a video phone.
JP4511821B2 (en) Method, program and apparatus for determining important region in image
US6299306B1 (en) Method and apparatus for positioning subjects using a holographic optical element
US7206022B2 (en) Camera system with eye monitoring
US6088612A (en) Method and apparatus for reflective glare removal in digital photography useful in cervical cancer detection
JP3565707B2 (en) Observer tracking autostereoscopic display, the image tracking system, and the image tracking method
US4712133A (en) Endoscopic apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
PC Transfer of assignment of patent

Owner name: OPTOMED OY

Free format text: OPTOMED OY

MA Patent expired