FI104779B - A method for establishing a call in a wireless local loop - Google Patents

A method for establishing a call in a wireless local loop Download PDF

Info

Publication number
FI104779B
FI104779B FI970119A FI970119A FI104779B FI 104779 B FI104779 B FI 104779B FI 970119 A FI970119 A FI 970119A FI 970119 A FI970119 A FI 970119A FI 104779 B FI104779 B FI 104779B
Authority
FI
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
based
message
according
subscriber terminal
ms
Prior art date
Application number
FI970119A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI970119A (en )
FI970119A0 (en )
Inventor
Olli Liinamaa
Simo Penttinen
Jaakko Rautiainen
Toivo Lallukka
Original Assignee
Nokia Networks Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
  • H04W84/00Network topologies
  • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
  • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
  • H04W84/14WLL [Wireless Local Loop]; RLL [Radio Local Loop]

Description

104779 104779

MENETELMÄ PUHELUN MUODOSTAMISEKSI LANGATTOMASSA TILAAJAVERKOSSA METHOD FOR ESTABLISHING A CALL IN A WIRELESS LOCAL LOOP

Keksinnön kohteena on menetelmä puhelun muodostamiseksi langattomassa tilaajaverkossa, joka pe-5 rustuu matkaviestintekniikkaan ja jossa tilaajapääte-laitteita kytketään radioyhteyden avulla tilaajaverk-koelementtiin ja tilaajaverkkoelementistä kiinteän verkon paikalliskeskukseen. The invention relates to a method for establishing a call in a wireless local loop network which is based on 5-Fri mobile communication technology, and where the subscriber terminal equipment connected to a radio link to tilaajaverk-network elements and a subscriber network element of the fixed network to the local exchange.

Langattomassa tilaajaverkossa (WLL, Wireless 10 Local Loop) päätelaite kytketään radioyhteyden avulla tilaajaverkkoelementtiin tai WLL-ohjaimeen. In a wireless local loop (WLL, Wireless Local Loop 10), a terminal connected over a radio link to an access node or WLL controller. Tilaaja-verkkoelementti voi koostua multipleksereistä, risti-kytkentälaitteista ja erilaisista lähetysjärjestelmistä. The subscriber network element may consist of multiplexers, cross-connection devices and various transmission systems. WLL-järjestelmä voi perustua esimerkiksi matka-15 viestinjärjestelmässä käytettävään tekniikkaan, kuten GSM/DCS1800-tekniikkaan (GSM, Global System for Mobile Communications; DCS, Digital Cellular System). The WLL system may be based on, for example, mobile-communication system 15 for use in systems, such as the GSM / DCS1800 technology (GSM, Global System for Mobile Communications; DCS, Digital Cellular System). GSM on ETSIn standardoima yleiseurooppalainen digitaalinen matkaviestinjärjestelmä. Is standardized by ETSI GSM pan-European digital mobile communication system. DCS-1800 on GSM- 20 spesifikaatioon pohjautuva, ETSIn standardoima matka viestinjärjestelmä, jossa on pyrkimyksenä mikrosolujen • tehokkaampi käyttö ja joka toimii 1800 MHz: n taa j uus- • alueella. DCS-1800 is a 20 GSM specification based on ETSI standardized mobile communication system, with the aim of micro-cells • a more efficient operation and operating in the 1800 MHz TAA j • neo- area. Päätelaitteen ja tilaajaverkkoelementin vä- .;·· Iissä on tukiasema, jonka avulla päätelaitteesta tuki- 25 asemaan radiokanavalla tulevat puhelusignaalit välite- tään tilaajaverkkoelementin kautta edelleen yleiseen • · . The terminal and the access node between;. ·· Ii is a base station that allows the terminal to the supporting position of the radio channel 25 will call the signals are transmitted via the access node to a public • ·. puhelinverkkoon ja päinvastoin. telephone network and vice versa. Tilaajaverkkoelementti • · tai WLL-ohjain voidaan yhdistää puhelinkeskukseen käyttäen esimerkiksi V5.1 tai V5.2 protokollaa. The access node or WLL • · controller can be connected to the telephone exchange using the V5.1 or V5.2 protocol.

30 Tilaajaverkkoelementin ja puhelinkeskuksen väliset avoimet liitännät (V5.1 ja V5.2) on määritelty ·" ·1·. ETSIn (European Telecommunications Standards Inst itu- ;'·1 te) ETS 300 324- ja ETS 300 347- sarjojen standardeis- Ξ • — sa. V5-liitännät mahdollistavat fyysisesti erilliseen : f I < - 35 tilaajaverkkoon, joka voi olla langallinen tai langa- 30 Open interfaces between the access node and the telephone exchange (V5.1 and V5.2) are defined · "· 1 · ETSI. (European Telecommunications Standards Inst germ; '· 1 te) of the ETS 300 324 and ETS 300 347 series Ξ • - SA V5 interfaces enable a physically separate. f I <- 35 with the access network, which can be a wired or a wireless

'··· ton, kuuluvien tilaajien yhdistämisen puhelinkeskuksen I '··· ton, the combination of the subscribers of the telephone exchange I.

·"' standardirajapintaa käyttäen. Standardien ETS 300 347- Γ •« · 1 11 · · · ” 104779 1 ja 347-2 mukainen dynaaminen keskitinliitäntä V5.2 koostuu yhdestä tai useammasta (1 - 16) PCM-johdosta (Pulse Code Modulation). Yhdellä PCM-johdolla on yhteensä 32 kanavaa, joiden jokaisen nopeus on 64 kbit/s 5 eli yhteensä 2048 kbit/s. V5.2-liitäntä tukee analogisia yleisessä puhelinverkossa toimivia puhelimia, digitaalisia, kuten ISDN (Integrated Services Digital Network) perus- ja järjestelmäliittymiä sekä muita analogisia tai digitaalisia puolikiinteisiin kytken-10 töihin perustuvia päätelaitteita. · ' "Using a standard interface standards ETS 300 347 Γ •« January 11 · · · ·. "1 104 779 and 347-2 according to a dynamic concentrator interface V5.2 consists of one or more (1 - 16) PCM (Pulse Code Modulation) . One PCM line comprises 32 channels, each with a transfer rate of 64 kbit / s for a total of 5 to 2048 kbit / s. The V5.2 interface supports analogue used in the public telephone network phones, digital, such as ISDN (Integrated Services Digital network) basic and system subscriptions as well as other analogue or digital semi switching terminal 10 based on the work.

Entuudestaan tunnetussa menetelmässä välitettäessä valintainformaatiota matkaviestinpohjaisesta tilaajaverkkoelementistä kiinteän verkon paikalliskeskukseen, joudutaan tilaajaverkkoelementissä muuntamaan 15 matkaviestinspesifikaatioiden mukainen sanomapohjainen valintainformaatio kiinteän verkon paikalliskeskuksen ymmärtämäksi äänitaajuiseksi monitaajuuskoodiksi.(MFT, multifrequency tone tai DTMF, dual tone multifrequency) Ongelmaksi muodostuu se, että tällaisten 20 merkkiäänien generointi on hidasta, koska CCITT (CCITT, International Telegraph and Telephone Consultative Committee, ITUn alainen kansainvälinen neuvoa- « « ' . antava lennätin ja puhelinkomitea,· ITU, International It is previously known method of transmitting a selection information to the mobile station-based subscriber network element of the fixed network to the local exchange, it is necessary to access node to convert the 15 message-based dialing information consistent with mobile communication understood by the fixed network, the local exchange Tone monitaajuuskoodiksi. (MH +, multifrequency tone or DTMF, Dual Tone Multi Frequency) The problem is that such 20 tones generation is slow; because the CCITT (CCITT International Telegraph and telephone Consultative Committee, under the ITU International Consultative «« '. Advisory Committee of the telegraph and telephone, · ITU, International

Telecommunication Union, YK:n alainen kansainvälinen i » » · * 25 teleliitto) suosittelee merkkiäänille tietyt kesto- ja taukoa jät, mikä hidastaa puhelun muodostamista. Telecommunication Union, a UN International i »» · * 25 Telecommunication Union) recommends the signal tones, certain thermoplastics and break factors, which slows down the call set-up.

• t • *· Keksinnön tarkoituksena on poistaa edellä :V mainittu epäkohta. • R • * · object of the invention is to eliminate the V-mentioned drawback.

Erityisesti keksinnön tarkoituksena on tuoda 30 esiin menetelmä, joka nopeuttaa puhelun muodostamista tilaajaverkkoelementistä kiinteän verkon paikalliskes-kukseen. In particular, the present invention is to provide a method 30, which accelerates the formation of the subscriber network element of the fixed network paikalliskes call-switching center.

» · »·

Keksinnön mukaiselle menetelmälle on tunnus- 0 * , omaista se, mitä on esitetty patenttivaatimuksessa l. The method according to the invention is characterized 0 * by what is stated in claim l.

·· ' 35 Keksinnön mukaisesti puhelunmuodostuksen no- peuttamiseksi tilaajapäätelaitteen matkaviestinspesi- ♦ f · f ikaatioiden mukainen sanomapohjainen valintainf ormaa- * » • · * 1 « t · * 3 104779 tio muunnetaan tilaajaverkkoelementissä paikalliskeskuksen ja tilaajaverkkoelementin välisessä liitännässä käytettävän merkinannon mukaiseksi sanomapohjaiseksi valintainformaatioksi, joka välitetään paikalliskes-5 kukseen. ·· "according to the 35 invention, the call set speed up the subscriber terminal matkaviestinspesi- ♦ f · f according ikaatioiden message based valintainf ormaa- *» • · * 1 «t · * 3 104 779 thio converted to the access node in accordance with the signaling used in the interface between the local exchange and the access node a message-based select information which transmitted paikalliskes-5 control center.

Keksinnön etuna on, että se nopeuttaa puhelun muodostamista tilaajaverkkoelementistä kiinteän verkon paikalliskeskukseen. An advantage of the invention is that it speeds up the call setup subscriber network element of the fixed network to the local exchange.

Menetelmän eräässä sovellutuksessa tilaajapää-10 telaite kytketään tilaajaverkkoelementtiin GSM/DCS-liitännän välityksellä, jolloin tilaajapäätelaitteen antama valintainformaatio on GSM-spesifikaation mukaista. In an embodiment of tilaajapää-terminal device 10 is connected to the access node via a GSM / DCS interface, wherein the selection information given by the subscriber terminal is according to the GSM specification. Päätelaitteen merkinanto verkkoon tapahtuu siis GSM-standardin mukaisella signaloinnilla. The terminal signaling network, therefore, takes place through signaling according to the GSM standard.

15 Menetelmän eräässä sovellutuksessa tilaajapää- telaite kytketään tilaajaverkkoelementistä kiinteän verkon paikalliskeskukseen standardin ETS 300 347-1 mukaisella V5 -liitännällä, ja matkaviestinspesifikaa-tioiden mukainen sanomapohjainen valintainformaatio 20 muunnetaan tilaajaverkkoelementissä ETS 300 324-1 spe- : sifikaation mukaiseksi sanomapohjaiseksi valintainformaatioksi. 15 In an embodiment of a subscriber terminal device connected to the subscriber network element in a wired network local exchange standard ETS 300 347-1 of the V5 interface, and the message-based dialing information according States matkaviestinspesifikaa-20 is converted to the subscriber network element of the ETS 300 324-1 specificity line with message-based sifikaation select information.

• Menetelmän eräässä sovellutuksessa ETS 300 324-1 spesifikaation mukainen sanomapohjainen valin-25 tainformaatio välitetään V5-liitännän merkinantokana- : ' ' valla ns. • In an embodiment of the method according to the ETS 300 324-1 specification message-Val-tainformaatio 25 is transmitted to the V5 interface merkinantokana- '' a so-called. SIGNAL-sanomina paikalliskeskukseen. SIGNAL messages in the local exchange. 7 ·...· Seuraavassa keksintöä selostetaan yksityiskoti- : taisesti sovellutusesimerkkien avulla viittaamalla ohei- seen piirustukseen, joka esittää kaaviomaisesti esi- : 30 merkkiä järjestelmästä, jossa keksinnön mukaista menetelmää käytetään. 7 · ... · The invention is described yksityiskoti-: junctures of its embodiments with reference to the accompanying drawing, which shows schematically an example: 30 characters in a system in which the method according to the invention is used.

Kuvassa on langaton tilaajaverkko WLL, johon .. kuuluu joukko tilaajapäätelaitteitä MS, jotka ovat ra- . The figure shows a wireless local loop WLL, in which .. comprises a plurality of subscriber terminal equipment MS roads, which include a radio. :dioyhteydessä tilaajaverkkoelementtiin AN (AN, Access Γ ·' 35 Node). : Contact over an access node AN (AN, Access Γ · '35 Node). Tilaajapäätelaitteen MS ja tilaajaverkkoelemen- · : tin AN välinen merkinanto on GSM-spesifikaatioiden .··"; (GSM/DCS1800) mukaista sanomapohjaista merkinantoa. _ 104779 The subscriber station MS of the access and · the signaling between the tin AN is of the GSM specifications ·· "; (GSM / DCS1800), message-based signaling consistent with the 104 779 _..

Tilaajaverkkoelementti AN liittyy puolestaan kiinteän verkon paikalliskeskukseen LE standardin ETS 300 347-1 mukaisella V5.2 -liitännällä. The access node AN, in turn, linked to the fixed network to the local exchange LE standard ETS 300 347-1 of the V5.2 interface. Kun puhelu muodostetaan tilaajapäätelaitteella MS, GSM-spesifikaation mukainen 5 sanomapohjainen valintainformaatio muunnetaan tavanomaisten äänitaajuisten MFT -merkkiäänien asemesta ETS 300 324-1 mukaiseksi sanomapohjaiseksi valintainfor- maatioksi, joka välitetään V5-liitännässä kiinteän verkon paikalliskeskukseen LE sanomapohjaisena merki-10 nantona V5-liitännän merkinantokanavalla ns. When a call by the subscriber terminal MS, five message-based dialing information according to the GSM specification is converted to the conventional voice frequency MFT instead of the sound signal in ETS 300 324-1 in accordance with the message-based valintainfor- quantity information, which is transmitted in the V5 interface the fixed network to the local exchange LE sanomapohjaisena marking big-10 nantona V5 interface signaling channel, a so-called . SIGNAL-sanomina. SIGNAL-messages. SIGNAL -sanomat tarkoittavat PSTN-protokollan (yksi V5.2-liitännän viidestä verkkokerroksen protollasta) käyttämistä. SIGNAL messages refer to PSTN protocol (one of the five interface V5.2 Network layer protollasta) use. Tämän ansiosta WLL-tilaajat tulkitaan paikalliskeskuksessa tavallisina 15 analogisina tilaajina. As a result, the WLL subscribers to the local exchange is interpreted as normal 15 analog subscribers.

Keksintöä ei rajata pelkästään edellä esitettyä sovellutusesimerkkiä koskevaksi, vaan monet muunnokset ovat mahdollisia pysyttäessä patenttivaatimusten määrittelemän keksinnöllisen ajatuksen puitteissa. The invention is not restricted to the embodiment described above, but many variations are possible within the scope of the inventive idea defined by the claims.

• « • «

• I • I

• · • · • · • ·

« «I «« I

• · · « · * • » t « • · · • « · • · • · * • · · • · · « · • • · · • · · * • · · «· * •» t «• · • ·« · • · • · • · * · • · · «· • · • · • · · *

« · I «I ·

« f • t · « · «F • t ·« ·

Claims (4)

  104779 104779
 1. 1. Menetelmä puhelun muodostamiseksi langattomassa tilaajaverkossa (WLL), joka perustuu matka-viestintekniikkaan ja jossa tilaajapäätelaitteita (MS) 5 kytketään radioyhteyden avulla tilaajaverkkoelement-tiin (AN) ja tilaajaverkkoelementistä kiinteän verkon paikalliskeskukseen (LE) , tunnettu siitä, että puhelunmuodostuksen nopeuttamiseksi tilaajapäätelait-teen (MS) matkaviestinspesifikaatioiden mukainen sano-10 mapohjainen valintainformaatio muunnetaan tilaajaverk-koelementissä (AN) paikalliskeskuksen (LE) ja tilaaja-verkkoelementin välisessä liitännässä analogisille tilaajille käytettävän merkinannon mukaiseksi sanomapohjaiseksi valintainformaatioksi, joka välitetään pai-15 kalliskeskukseen. 1. A method for establishing a call in a wireless local loop (WLL) based on the mobile-communications technology, and where the subscriber terminal equipment (MS) 5 connected via a radio link to an access network element, (AN) and the access network element in a wired network local exchange (LE), characterized in that the call setup to accelerate the subscriber terminal equipment tea (MS) in accordance with the signaling used in the interface between the analog-10 mapohjainen said selection information is converted tilaajaverk-node (AN) to the local exchange in accordance with mobile communication (LE) and the subscriber network element a message-based subscribers select information, which is transmitted to a 15-shi expensive switching center.
 2. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tilaajapäätelaite (MS) kytketään tilaajaverkkoelementtiin (AN) GSM/DCS- liitännän välityksellä, jolloin tilaajapäätelaitteen antama 20 valintainformaatio on GSM-spesifikaation mukaista. 2. The method according to claim 1, characterized in that the subscriber terminal (MS) is connected to the access node (AN) in a GSM / DCS via an interface, wherein the subscriber terminal 20 by the selection information is in accordance with the GSM specification.
 3. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen mene-telmä, tunnettu siitä, että tilaajapäätelaite (MS) kytketään tilaaj averkkoelementistä (AN) kiinteän verkon paikalliskeskukseen (LE) standardin ETS 300 347 ...f 25 mukaisella V5 -liitännällä, ja että matkaviestinspesi- f ikaatioiden mukainen sanomapohjainen valintainformaa- I • * tio muunnetaan tilaajaverkkoelementissä (AN) ETS 300 * · · ' 324-1 spesifikaation mukaiseksi sanomapohjaiseksi va lintainformaatioksi. 3. The go-system according to claim 1 or 2, characterized in that the subscriber terminal (MS) connected to the subscriber averkkoelementistä (AN) to the fixed network to the local exchange (LE) standard ETS 300 347 ... f 25 of the V5 interface, and in that f matkaviestinspesi- a message-based valintainformaa- I • * thio according ikaatioiden converted in the access node (AN) ETS 300 * · '324-1 in accordance with the specification-based message va lintainformaatioksi. « · «·
 4. 4. Jonkin patenttivaatimuksista 1-3 mukainen :T: menetelmä, tunnettu siitä, että ETS 300 324-1 r 9 . 4. any one of claims 1 to 3 according to: S: a method characterized in that the ETS 300 324-1 r 9. *.< spesifikaation mukainen sanomapohjainen valintainfor- *".* maatio välitetään V5-liitännän merkinantokanavalla paikalliskeskukseen (LE) . • 6 104779 *. <Message-based valintainfor- * according to the specification. "* Mation is transmitted to the V5 interface signaling channel, the local exchange (LE). • 6 104 779
FI970119A 1997-01-10 1997-01-10 A method for establishing a call in a wireless local loop FI104779B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI970119 1997-01-10
FI970119A FI104779B (en) 1997-01-10 1997-01-10 A method for establishing a call in a wireless local loop

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI970119A FI104779B (en) 1997-01-10 1997-01-10 A method for establishing a call in a wireless local loop
CN 98801770 CN1243649A (en) 1997-01-10 1998-01-02 Procedure and system for setting up call in a wireless local loop
AU5325298A AU5325298A (en) 1997-01-10 1998-01-02 Procedure and system for setting up a call in a wireless local loop
PCT/FI1998/000009 WO1998031179A1 (en) 1997-01-10 1998-01-02 Procedure and system for setting up a call in a wireless local loop
EP19980900088 EP0968619A1 (en) 1997-01-10 1998-01-02 Procedure and system for setting up a call in a wireless local loop
AR013338A1 AR013338A1 (en) 1997-01-10 1998-01-07 A method for establishing a call in a wireless local loop.

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI970119A0 true FI970119A0 (en) 1997-01-10
FI970119A true FI970119A (en) 1998-07-11
FI104779B true true FI104779B (en) 2000-03-31

Family

ID=8547545

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI970119A FI104779B (en) 1997-01-10 1997-01-10 A method for establishing a call in a wireless local loop

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP0968619A1 (en)
CN (1) CN1243649A (en)
FI (1) FI104779B (en)
WO (1) WO1998031179A1 (en)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100291039B1 (en) * 1999-03-12 2001-05-15 윤종용 Method for synchronizing radio port and radio interface unit in wireless local loop
KR100312310B1 (en) * 1999-03-12 2001-11-03 윤종용 Method for managing a plurality of radio links in wireless local loop
US7466978B1 (en) 2000-09-18 2008-12-16 International Business Machines Corporation Telephone network node device
US6704567B1 (en) * 2000-09-18 2004-03-09 International Business Machines Corporation Wireless communications device and method
CN100558199C (en) * 2003-03-06 2009-11-04 华为技术有限公司 Method of realizing access calling between base station controllers in local radio loop
EP1719354A4 (en) 2004-02-27 2012-01-18 Ericsson Ab A fast call setup method

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2649842B1 (en) * 1989-07-17 1994-04-08 Alcatel Cit Network access to wireless telephony service
JPH03109848A (en) * 1989-09-25 1991-05-09 Hitachi Ltd Communication system
US5440613A (en) * 1992-12-30 1995-08-08 At&T Corp. Architecture for a cellular wireless telecommunication system
JP2531346B2 (en) * 1993-06-18 1996-09-04 日本電気株式会社 Mobile subscriber connection system
GB2306854B (en) * 1995-10-20 1998-04-08 At & T Corp Apparatus for radio local loop system

Also Published As

Publication number Publication date Type
FI970119A (en) 1998-07-11 application
FI104779B1 (en) grant
EP0968619A1 (en) 2000-01-05 application
FI970119A0 (en) 1997-01-10 application
WO1998031179A1 (en) 1998-07-16 application
CN1243649A (en) 2000-02-02 application
FI970119D0 (en) grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5297147A (en) Data compression and decompression controlling method
US6381472B1 (en) TDD/TTY-digital access
US6167271A (en) Interface between cellular and wired networks with enhanced subscriber mobility
US5771465A (en) Apparatus for providing a mobility adjunct for the public switched telephone network
US5555258A (en) Home personal communication system
US5983117A (en) System and method for interfacing a standard telephony device to a wireless communication system
US6044267A (en) Method for network operability of a multi-function cordless/cellular telephone
US5661785A (en) Flexible telecommunications line interface
US5537458A (en) Facsimile transmission in a digital cellular radio network
US5703881A (en) Multi-subscriber unit for radio communication system and method
US5983098A (en) Dual-mode network access point
US6873597B1 (en) Reduced data rate communication system
US5633873A (en) Combined fixed and mobile radio communication system and method
US5864763A (en) Digital wireless telephone system interface for analog telecommunications equipment
US6212377B1 (en) System and method of providing group wireless extension phone service in a radio telecommunications network
US5781612A (en) Radio terminal interfaces for voice and data telecommunications, and methods for their operation
US5509053A (en) Method and apparatus for routing a call to a mobile communication unit in a telepoint communication system
US7145998B1 (en) Systems, methods, and devices for a callback/callback reminder feature
US6154650A (en) System and method for delivering a call for a mobile station using either a wireless network or a wireline network
US5926755A (en) Method and an arrangement for conducting multiple calls simultaneously
US5983095A (en) System and method of calling a single mobile telephone through multiple directory numbers in a radio telecommunications network
US6366772B1 (en) Caller identification delivery in a wireless local loop or other systems
US5966660A (en) User controlled call setup through manual switchboard
US5655001A (en) Wireless telecommunication system using protocol conversion for signaling between base stations and land based switches
US20020110110A1 (en) Automatic detection and modification of channel usage in TDMA wireless communication networks