FI100214B - Method and arrangement for a handover between base station controllers - Google Patents

Method and arrangement for a handover between base station controllers Download PDF

Info

Publication number
FI100214B
FI100214B FI950778A FI950778A FI100214B FI 100214 B FI100214 B FI 100214B FI 950778 A FI950778 A FI 950778A FI 950778 A FI950778 A FI 950778A FI 100214 B FI100214 B FI 100214B
Authority
FI
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
base station
handover
station controller
local
connection
Prior art date
Application number
FI950778A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI950778A (en )
FI950778A0 (en )
Inventor
Juho Laatu
Original Assignee
Nokia Telecommunications Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Description

100214 100214

Menetelmä ja järjestely tukiasemaohjaimien välistä hand-overia varten Method and arrangement for Hand-Over in between the base station

Keksinnön kohteena on tukiasemaohjaimien välinen 5 handover henkilökohtaisessa tietoliikennejärjestelmässä (PCS). The invention relates to a 5-handover between base station controllers personal communications system (PCS).

Erilaisia solukkoradiojärjestelmiä, jotka mahdollistavat henkilökohtaisen langattoman tiedonsiirron, on ollut jo pitkään käytössä. Various types of cellular radio systems that enable personal wireless data transmission, has been in use for a long time. Eräs tällainen matkaviestinjär-10 jestelmä on eurooppalainen digitaalinen matkaviestinjär jestelmä GSM (Global System for Mobile Communications). One such matkaviestinjär-10 system is a system matkaviestinjär-European digital GSM (Global System for Mobile Communications). Tämän lisäksi on kehittelyn alla uuden sukupolven järjestelmiä, joiden toivotaan edelleen laajentavan henkilökohtaisen langattoman viestinnän mahdollisuuksia. In addition to this is under development a new generation of systems, which we hope will continue to expand opportunities for personal wireless communications. Eräs täl-15 lainen standardoinnin alla oleva järjestelmä on Personal Communication System (PCS) Yhdysvalloissa. Such A-15 type, the system is under standardization in the Personal Communication System (PCS) in the United States. Nykyisten oletusten mukaan tulee olemaan kaksi PCS-verkkotyyppiä: perinteiset overlay-tyyppiset verkot ja kiinteät ISDN- ja PSTN-tyyppiset verkot. Current assumptions, there will be two PCS network types: traditional ISDN-type overlay networks and fixed and PSTN-type networks. Radiorajapinnalle tulee olemaan lu-20 kuisia vaihtoehtoja, joista yksi on GSM-pohjainen PCS1900 (1900 MOz taajuusalueella toimiva GSM-järjestelmä). Radio interface will be lu-20 adulthood options, one of which is a GSM based PCS1900 (1900 Moz operating in the frequency range of the GSM system).

Olemassa olevan matkaviestinjärjestelmästandardin (kuten GSM tai DCS1800) modifiointi PCS-overlay -verkoksi (kuten PCS1900) on suhteellisen suoraviivainen prosessi. Existing mobile communication system standard (such as GSM or DCS1800), modification of a PCS-overlay network (such as PCS1900) is a relatively straightforward process. 25 Ongelmallisempia sen sijaan ovat kiinteän ISDN- ja PSTN-verkon tyyppiset PCS-verkot, joissa käytetään matkavies-tinkeskuksen sijasta normaalia kiinteän verkon paikalliskeskusta (LE), jolloin tällainen ISDN/PSTN-pohjainen verkko ei suoraan sovi esimerkiksi GSM-verkkoarkkitehtuuriin. 25 Problematic, however, are fixed ISDN and PSTN types of PCS networks, which use matkavies telephone exchange, instead of the normal fixed network the local exchange (LE) to such an ISDN / PSTN based network is not directly suitable for, for example, the GSM network architecture.

,· 30 Matkaviestinkeskus on GSM-pohjaisessa overlay-verkossa verkon keskeinen yksikkö, mutta ISDN/PSTN-pohjaisessa verkossa paikalliskeskuksella LE ei ole lainkaan matkaviestinverkkoa tukevia ominaisuuksia. · The mobile switching center 30 is a GSM-based network overlay network, a central unit, but the ISDN / PSTN-based network, the local exchange LE is not at all supporting mobile network features. Tulevaisuudessa paikalliskeskuksen LE voidaan olettaa sisältävän pienen joukon 35 yleisiä ominaisuuksia, jotka tukevat matkaviestinliitäntä- 2 100214 verkkojen kytkentää (puheluun liittymätön signalointi, jonkin tyyppinen handover-kytkennän tuki) mutta ne eivät välttämättä ole kovin käyttökelpoisia esimerkiksi PCS1900-järjestelmän tarpeisiin. In the future, the local exchange LE may be assumed to contain a small set of general features 35 that support the two matkaviestinliitäntä- 100214 switching network (call-associated signaling, some type of handover coupling aid), but they are not necessarily very useful for the needs of the PCS1900 system, for example.

5 Eräs ratkaisu tähän ongelmaan on esitetty julkai sussa "Switching and signalling generic requirements for network access services to personal communication services (PCS) provider, GR-2801-CORE, Issue 1, December 1993, Bellcore, Bell Communications Research, erityisesti luku 10 1, sivut 1-10, kappale 2, sivut 1-26 sekä kappale 3, sivut 133-137. Tässä Bellcore-tyyppisessä verkossa radiorajapinta on wireless access communication system WACS (Bellcore TR INS-001313), joka on kytketty kiinteän verkon paikalliskeskukseen. Paikalliskeskukseen on liitetty älyverkko, 15 joka tarjoaa paikalliskeskukselle access-verkon liikkuvuu-denhallintaa tarvittavan palvelulogiikan, tietokannat ja operaatiot. Toisin sanoen älyverkko AIN (Advanced Intelligent Network) tarjoaa keskitetysti tilaajatietokantapalve-lut, sijainninhallinnan, autentikoinnin, pääsynhallinnan, 20 jne. Puhelunohjauksen perustoiminteet ovat ISDN-paikallis-keskuksessa, josta puhelunohjaus voi käynnistää älyverkko-operaa 5 A solution to this problem is disclosed in the publication You got "Switching and signaling generic requirements for network access services to personal communication services (PCS) provider, GR-2801-CORE, Issue 1, December 1993, Bellcore, Bell Communications Research, particularly chapter 10 1 , pages 1-10, chapter 2, pages 1 to 26 and paragraph 3, pages 133-137. this Bellcore type of network, the radio interface is a wireless access communication system WACS (Bellcore TR INS-001 313), which is connected to the local exchange of the fixed network. local exchange is connected to an intelligent network 15 that provides the local exchange to the access network mobility-denhallintaa the necessary service logic, the databases and operations. In other words, the intelligent network AIN (Advanced Intelligent network) provides centralized subscriber database services, costs, location management, authentication, access control, 20 etc. of call control basic functions of the ISDN the local center, of which the call control can be started intelligent network-oper tioita ennalta määrättyjen liipaisimien (trigger) mukaisesti standardin AIN-rajapinnan kautta. States of predetermined trigger (trigger) according to the standard AIN interface. Bellcoren järjestelmä tukee myös handoveria, jota Bellcore kutsuu *' 25 nimellä Automatic Link Transfer (ALT). Bellcore system also supports handover, which invites you to Bellcore * 'at 25 Automatic Link Transfer (ALT). ALT:n tarkoituksena on varmistaa palvelun jatkuvuus PCS-käyttäjälle kun sig-naalinvoimakkuus vaihtelee vastatun puhelun aikana. ALT is to ensure the continuity of service to the user when the PCS sig-naalinvoimakkuus varies during an answered call. Sig-naalinvoimakkuus voi vaihdella esimerkiksi jos PCS-käyttä-jä liikkuu tai jos radioympäristön olosuhteet muuttuvat. Sig-naalinvoimakkuus can vary, for example if the PCS-use and moves or if the radio environment conditions change. ^ 30 ALT:n tarkoituksena on mahdollistaa olemassa olevaan vas tatun puhelun jatkuminen keskeytyksettä ja ilman, että PCS-käyttäjän tarvitsee ryhtyä toimenpiteisiin ALT:n suorittamiseksi tai tietää, että ALT on tapahtunut. 30 ^ ALT is to enable there to the left cash call to continue without interruption, and without the PCS user needs to take action in ALT or know the performance of the ALT has taken place. Yllä mainitun julkaisun luvussa 3, sivuilla 133-138 kuvataan ALT-35 proseduuri, jossa handoverin "ankkuripisteenä" on paikal- ti 3 100214 liskeskus. in Chapter 3 of the above publication, pages 133-138 describes the 35-ALT procedure in which a handover to the "anchor point" is a local t 3 100 214 liskeskus. Toisin sanoen suoritettaessa ALT vanhalta tukiasemajärjestelmältä (IPS/RPCU) uudelle tukiasemajärjestelmälle (IPS/RPCU) puretaan keskuksessa kytkentä vanhaan tukiasemajärjestelmään ja muodostetaan kytkentä uuteen 5 tukiasemajärjestelmään. In other words, the ALT processing the old base station system (IPS / RPCU) to a new base station system (IPS / RPCU) to extract a center of the connection to the old base station system and a switching station 5 to a new system. Tällöin kiinteän verkon paikalliskeskus on kytkentöjen ja signaloinnin ankkuri. In this case, the fixed network, the local exchange is signaling connections and anchor. Tällainen paikalliskeskusta ankkurina käyttävä handover on mahdollinen uusissa kansallisissa ISDN-keskuksissa, joissa on vaadittavia ominaisuuksia. Such a handover using the local center as an anchor is a possible new national ISDN centers with the required properties. Tällaista handover-ratkaisua ei 10 kuitenkaan voida pitää hyvänä tapana edetä ainakaan PCS-järjestelmien alkuvaiheessa, koska pääosa olemassa olevista kiinteän verkon keskuksista on vanhempaa tyyppiä eikä näin ollen voida taata sellaisten keskusten saatavuutta, joissa on tarvittavat ominaisuudet. Such a handover solution is 10, however, can not be regarded as a good way forward, at least in the early stages of the PCS systems, because the majority of existing fixed network centers is the older type and therefore can not guarantee the availability of centers, equipped with the necessary features. Lisäksi ongelmia aihe-15 uttaa se, että handoverin yhteyksien ankkuripisteenä on liittymäverkon standardin, kuten GSM, kanssa yhteensopimaton verkkoelementti. In addition, the problems of the subject 15 uttaa the fact that the anchor point for the handover of connections is the access network standard, such as GSM, incompatible with the network element.

WO 95/01694 esittää kiinteän verkon paikalliskeskuksen alaisuudessa olevien tukiasemajärjestelmien välisen 20 handoverin, jossa handoverin ankkuripiste säilyy matkaviestinjärjestelmässä. WO 95/01694 discloses solid network 20 handover between the base station under the local exchange systems, wherein the handover remains the anchor point of the mobile communication system. Toisin sanoen puhelun ensimmäinen tukiasemaohjain toimii ankkuripisteenä, johon paikalliskeskuksen kautta muodostettu alkuperäinen yhteys säilytetään koko puhelun ajan. In other words, the first call to the base station controller serves as an anchor point to which the initial connection is established via the local exchange is maintained throughout the call. Handoverissa muodostetaan jatko-25 yhteys ankkuritukiasemaohjaimesta toiseen tukiasemaohjai meen . In the handover is formed by extension 25 contacts the anchor controller to the second base station tukiasemaohjai.

Esillä olevan keksinnön päämääränä on parannettu tukiasemaohjaimien välinen handover, joka on joustava ja kiinteän verkon paikalliskeskuksen ominaisuuksista riippu-30 maton. The object of the present invention, handover between base station controllers, which is flexible and fixed local exchange features of independent-mat 30 is improved.

Tämä saavutetaan järjestelyllä handoverin suorittamiseksi tukiasemaohjaimien välillä tietoliikennejärjestelmässä, joka käsittää kiinteän verkon paikalliskeskuksen; This is achieved by an arrangement for performing a handover between base station controllers in a communication system comprising a fixed network, the local exchange; matkaviestimiä; mobile stations; tukiasemajärjestelmiä, jotka muodostavat 35 matkaviestimille langattoman liitäntäverkon paikalliskes- 4 100214 kukseen, kunkin tukiasemajärjestelmän sisältäessä tukiasemaohjaimen ja tukiasemia; base station systems, which make up to 35 mobile stations a wireless access network from the local switching center 4 100 214, each base station system comprising a base station controller and the base stations; siirtolinjoja, joilla paikalliskeskus on kytketty tukiasemaohjaimiin; the transmission lines to the local exchange is connected to base station controllers; tunnettu siitä, että 5 tukiasemaohjaimien välisen handoverin ohjaus on sijoitettu tukiasemaohjaimiin siten, että puhelun ensimmäinen tukiasemaohjain toimii ankkuripisteenä, johon paikalliskeskuksen kautta muodostettu alkuperäinen yhteys säilytetään ja josta handovertilanteessa muodostetaan jat-10 koyhteys toiseen tukiasemaohjaimeen, ainakin kahden tukiasemaohjaimen välillä on kiinteä siirtoyhteys, yksi handoveriin osallistuvista tukiasemaohjaimista on sovitettu päättämään onko handoverin jatkoyhteys ISDN-15 paikalliskeskuksen kautta kytketty paikallispuhelu tai mainitun kiinteän siirtoyhteyden kautta muodostettu yhteys, ja ilmoittamaan valinta toiselle tukiasemaohjaimelle . characterized in that handover between 5 base station control in a base station controllers so that the first base station controller a call serves as an anchor point to which the initial connection is established via the local exchange is stored and from which the handover situation is formed JAT-10 koyhteys the second base station controller between at least two base station controller is a fixed transmission connection, one handover involved in the of base station is arranged to decide whether a handover connection ISDN 15 connected to the local exchange via a local call or set up via the transmission line of said fixed contact, and to communicate the selection to another base station controller.

Keksinnön kohteena on myös menetelmä handoverin 20 suorittamiseksi tukiasemaohjaimien välillä tietoliikenne järjestelmässä, joka käsittää kiinteän verkon paikalliskeskuksen; The invention is also a method 20 for performing handover between base station controllers in a communication system comprising a fixed network, the local exchange; matkaviestimiä;tukiasemajärjestelmiä, jotka muodostavat matkaviestimille langattoman liitäntäverkon paikalliskeskukseen, kunkin tukiasemajärjestelmän sisältä-25 essä tukiasemaohjaimen ja tukiasemia; mobile stations, base station systems, which form the mobile stations a wireless access network to the local exchange, each base station within the system 25 ESSA base station controller and the base stations; ja siirtolinjoja, joilla paikalliskeskus on kytketty tukiasemaohjaimiin, jossa menetelmässä muodostetaan puheluyhteys paikalliskeskuksesta ensimmäiseen tukiasemaohjaimeen, joka palvelee matkaviestin-·. and transfer lines to the local exchange is connected to the base station controllers, in which method a call connection to a local exchange to the first base station controller serving the mobile ·. 30 tä, suoritetaan handover puhelun ja matkaviestimen siirtämiseksi ensimmäiseltä tukiasemaohjaimelta toiselle tukiasemaohjaimelle. 30 of the performed handover is the transfer of the call and the mobile station from a first base station to another base station controller. Menetelmälle on keksinnön mukaisesti tunnusomaista, että 35 ohjataan handoveria tukiasemaohjaimista käsin pai- ii 5 100214 kalliskeskuksesta riippumattomasti, säilytetään puheluyhteys paikalliskeskuksesta ensimmäiseen tukiasemaohjaimeen, päätetään ensimmäisessä tai toisessa tukiasemaoh-5 jaimessa muodostetaanko jatkoyhteys handoveria varten ensimmäisestä tukiasemaohjaimesta toiseen tukiasemaohjaimeen paikalliskeskuksen kautta kytkettynä paikallispuheluna vai tukiasemaohjaimien välisen kiinteän siirtoyhteyden kautta, päätöksen tehnyt tukiasemaohjain ilmoittaa valitun 10 handoverin kytkentätyypin toiselle tukiasemaohjaimelle, muodostetaan valitun kytkentätyypin mukainen jatkoyhteys ensimmäisestä tukiasemaohjaimesta toiseen tukiasemaohjaimeen. The method is in accordance with the invention is characterized in that 35 is controlled by the handover base station controllers by hand pressure ii 5 100214 expensive Center, independently, is maintained in the call connection to the local exchange to the first base station controller, the terminal in the first or second tukiasemaoh-5 Jaime preforms the connection for the handover from the first base station controller to the second base station controller via the local exchange connected to a fixed between the base station as a local or through a transmission line, made the decision, the base station controller 10 indicates the selected handover type of connection to another base station, forming a connection according to the selected type of switching from the first base station controller to the second base station controller.

Keksinnössä handoverien "ankkurina" toimii sinänsä 15 tunnetulla tavalla ensimmäinen tukiasemaohjain, jonka kautta alkuperäinen puheyhteys on kytketty paikalliskeskuksesta tukiasemalle ja edelleen radioteitse matkaviestimelle. In the invention, handovers an "anchor" is 15 per se known manner, the first base station controller, via which the original voice channel is connected to a local center to the base station to the mobile station over the air. Kun suoritetaan handover toiseen tukiasemaohjaimeen, alkuperäinen yhteys paikalliskeskuksen ja ensimmäi-20 sen tukiasemaohjaimen välillä säilytetään ja muodostetaan jatkoyhteys ensimmäiseltä tukiasemaohjaimelta toiselle tukiasemaohjaimelle joko paikallispuheluna paikalliskeskuk-sen/keskuksien kautta tai tukiasemaohjaimien välisen kiinteän yhteyden kautta. When performing a handover to another base station controller, the original link between the local exchange and as first 20 between the base station controller, is stored and is formed by connecting a first base station to another base station as a local, either through a wired connection between the local exchange / exchanges or base station controllers. Handoverin ohjaus tapahtuu tu-25 kiasemaohjäimiltä. The handover is controlled by the TU-25 base station controller. Keksinnön mukaisen ratkaisun ansiosta handoverin "ankkuri" ja ohjain on radiojärjestelmän verkkoelementti, ts. tukiasemaohjain, ja paikalliskeskus vain kytkee yhteyden tukiasemaohjaimien käskyjen mukaan. Thanks to the solution according to the invention, the handover 'anchor' controller and a radio system network element, ie., the base station controller and the local exchange switches the connection to a base station command. Kiinteää yhteyttä käyttävässä handoverissa paikalliskeskus ei 30 osallistu handoveriin millään tavoin. Wired connection using handover, the local exchange 30 does not participate in any way handover. Koska keksinnön mukainen handover ei vaadi paikalliskeskukselta mitään lisäominaisuuksia, handover voidaan toteuttaa myös nykyisten paikalliskeskustyyppien alla. Since the handover according to the invention does not require the local exchange to have any additional features, the handover can be implemented even under the existing local exchange types.

Tukiasemaohjaimien välisiä kiinteitä yhteyksiä voi-35 daan rakentaa verkossa ainakin siellä, missä handovereita 6 100214 näiden tukiasemaohjaimien välillä tapahtuu usein. fixed links between the base station controllers 35 may be to build the network, at least where 6 100214 handovers between the base station frequently occurs. Kiinteät yhteydet vähentävät handoveriin liittyvää signalointia ja ovat edullisempia verrattuna paikalliskeskuksen kautta kytkettyihin paikallispuheluihin. Fixed connections to reduce the handover related signaling and are preferred to the local exchange connected to the local call.

5 Jatkoyhteyden muodostamiseen voidaan käyttää myös toisen olemassa olevan paikallispuhelun vapaata kapasiteettia. 5 to form the connection to the downstream of another existing spare capacity for a local call can be used. Tämä on mahdollista, kun radiojärjestelmän pu-heenkoodaus/datansiirtonopeus on niin pieni (esim. 13 kbits), että yhdelle 64 tai 56 kbits siirtokanavalle voi-10 daan sijoittaa useita puhe/datasignaaleja. This is possible when the radio system pu heenkoodaus / data transfer rate is so small (e.g. 13 kbit), that one of 64 or 56 kbits, the transport channel 10 can be placed in a number of voice / data signals.

Tukiasemaohjaimet voivat joustavasti valita hando-verin jatkoyhteyden tyypin: paikallispuhelu tai kiinteä yhteys. The base station controllers can flexibly select Hando-verin further connection type: local call, or a fixed connection. Jokaiselle yhteydelle tarvitaan kaksi siirtolin-jaa, yksi kummallekin siirtosuunnalle. Each connection requires two immigrants-share, one for each transmission direction. Jos muodostetaan 15 uusi paikallispuhelu handoverjatkoyhteyttä varten, molemmat tukiasemaohjaimet voivat toisistaan riippumattomasti valita siirtolinjat paikalliskeskukseen, joka kytkee ne yhteen. If formed from the 15 new local call for a handover for a connection, the two base station controllers can independently be selected transmission lines to the local exchange, which connects them together. Jos handoverjatkoyhteys muodostetaan kiinteän yhteyden kautta tai käytetään olemassa olevan paikallispuhe-20 lun vapaata tilaa, on tärkeää tietää kumpi puoli tekee päätöksen kytkentätyypistä ja varaa yhteyden. If the handover connection is established via a wired connection or used an existing local voice-20 lun free space, it is important to know which side to take a decision on the type of connection and allocates a connection. Jos molempien puolien sallittaisiin tehdä varaukset toisistaan riippumattomasti, samat linjat voitaisiin varata samanaikaisesti molemmista päistä. If both sides were allowed to make reservations are independently, the same lines could be provided simultaneously at both ends. Tämän ongelman poistamiseksi voi-' 25 daan vastuu päätöksenteosta antaa jommalle kummalle tuki asemaohjaimelle. To overcome this problem force '25 be responsible for taking the decision to give either of the base station controller. Päätöksestä ilmoitetaan sitten signaloinnilla toiselle osapuolelle. The decision will then be notified by signaling to the other party. Tukiasemaohjain voi siirtää päätöksenteon toiselle tukiasemaohjaimelle jättämällä kyt-kentätyypin signaloinnissa määrittelemättä. The base station controller can be transferred to another base station of decision-making by leaving the NCP-kentätyypin signaling undefined. On myös mah-30 dollista, että tukiasemaohjaimet neuvottelevat kytkentä tyypistä ja kytkennästä. There is also a mah-30 possible for the base station controllers to negotiate the type of connection and coupling.

Keksintöä selitetään seuraavassa ensisijaisten suoritusmuotojen avulla viitaten oheisiin piirroksiin, joissa kuvio 1 on lohkokaavio, joka havainnollistaa kek-35 sinnön mukaista ISDN-pohjaista PCS-verkkoa, 11 7 100214 kuvio 2 on lohkokaavio, joka havainnollistaa matka-viestinkeskuksen toimintojen jakamista toiminnallisiin yksiköihin ja niiden allokoimista eri verkkoelementeille, kuviot 3A, 3B, 3C ja 3D esittävät kolme eri tapaa 5 suorittaa tukiasemaohjaimien välinen handover, kuvio 4 on lohkokaavio, joka esittää handoverhaarat kahden peräkkäisen handoverin yhteydessä, kuviot 5A, 5B ja 5C esittävät signalointikaavion, jossa muodostetaan uusi handover AB' ja puretaan vanha 10 handoverhaara AB kuviossa 4, kuvio 6 esittää signalointikaavion kiinteään yhteyteen perustuvalle handoverille, The invention will be described in the following preferred embodiments with reference to the accompanying drawings, in which Figure 1 is a block diagram illustrating the KEK-35 ISDN-based PCS network in accordance with the sinnön, July 11 100214 Figure 2 is a block diagram illustrating the allocation of mobile message center functional units and their allocation to different network, Figures 3A, 3B, 3C and 3D show three different ways to 5 carries out handover between base station controllers, Figure 4 is a block diagram showing a handover branches during the two successive handover, Figures 5A, 5B and 5C show the signaling of forming a new handover of AB 'and the old wound 10 the handover branch AB in Figure 4, Figure 6 shows a signaling scheme based on a fixed relationship to the handover,

Keksinnön perusperiaatteita voidaan soveltaa minkä tahansa langattoman liityntäverkon (access network) liit-15 tämiseen kiinteän verkon paikalliskeskukseen ja älyverkkoon. the basic principles of the invention can be applied to any wireless access network (access network) Annex 15 into the solid-network local exchange and an intelligent network. Keksinnön ensisijaisissa suoritusmuodoissa liityntäverkko on GSM-järjestelmään perustuva radiojärjestelmä, kuten PCS1900. preferred embodiments of the invention, the access network is a GSM-based radio system, such as PCS1900. Toisin sanoen liityntäverkko modifioidaan GSM-matkaviestinjärjestelmästä tai sen 1800 MHz versiosta 20 DCS1800. In other words, the access network is modified GSM mobile communication system or the 1800 MHz version DCS1800 20. GSM-järjestelmän yksityiskohtien osalta viitataan ETSI GSM -suosituksiin sekä kirjaan "The GSM System for Mobile Communications", M. Mouly & M. Pautet, Palaiseau, France, 1992, ISBN:2-9507190-0-0-7. As regards the details of the GSM system, reference is made to the ETSI GSM recommendations, and the book "The GSM System for Mobile Communications", M. Mouly & M. Pautet, Palaiseau, France, 1992, ISBN: 2-9507190-0-0-7.

Kuvion 1 lohkokaavio havainnollistaa kiinteään 25 verkkoon pohjautuvan PCS1900-verkon verkkoelementtejä. the block diagram of Figure 1 illustrates a fixed network 25 based PCS1900 network of network elements.

Liityntäverkko PCS1900 käsittävät tukiasemajärjestelmät BSS, joihin kuhunkin kuuluu yksi tukiasemaohjain BSC sekä useita tukiasemia BTS. The access network PCS1900 comprises base station systems BSS each of which includes one base station controller BSC and several base transceiver stations BTS. Tukiasemat BTS kommunikoivat radiorajapinnan yli henkilökohtaisten asemien PS (matkaviestin-; 30 ten) kanssa. Base stations BTS communicate over the radio interface of personal stations PS (mobile; of 30) with. Matkaviestimen PS ja tukiaseman BTS välinen radiorajapinta sekä tukiaseman BTS ja tukiasemaohjaimen BSC välinen rajapinta on samanlainen kuin tavanomaisessa overlay-tyyppisessä PCS1900-järjestelmässä eikä niitä käsitellä tässä yhteydessä tarkemmin. a radio interface between a mobile station PS and the base station BTS and the base station BTS and the base station controller BSC interface between them is similar to the conventional type of overlay PCS1900 system, and are not discussed further here. Tavanomaisesta GSM-35 pohjaisesta verkosta poiketen tukiasemaohjaimia BSC ei 8 100214 kuitenkaan ole kytketty matkaviestinkeskukseen MSC vaan kiinteän verkon,kuten ISDN tai PSTN-paikalliskeskukseen LE. 35 of a conventional GSM-based network, unlike the base station controllers BSC 8 100214 does, however, not connected to the mobile switching center MSC, but the fixed network, such as ISDN or PSTN local exchange LE. Keksinnön ensisijaisissa suoritusmuodoissa paikalliskeskus on ISDN-keskus. preferred embodiments of the invention, the local exchange is an ISDN exchange. Paikalliskeskus LE puolestaan liit-5 tyy älyverkon AIN (Advanced Intelligent Network) palve-lunohjauspisteeseen SCP standardin älyverkkoliitännän kautta. The local exchange LE, in turn, Annex-5 TYY intelligent network AIN (Advanced Intelligent Network) services, the SCP-lunohjauspisteeseen through a standard intelligent network interface. Joissakin tapauksissa älyverkko on tarpeeton. In some cases, the intelligent network is unnecessary. Tällöin saattaa itse paikalliskeskus sisältää enemmän älykkäitä toimintoja. In this case, might the local center itself contains more intelligent functions. Edelleen paikalliskeskus LE liittyy nor-10 maaliin tapaan muihin ISDN-verkon paikalliskeskuksiin LE tai kaukokeskuksiin TX. Further, the local exchange LE associated with the empty nor-10, like other ISDN network local exchanges LE or remote exchanges TX.

Tällainen kiinteään verkkoon pohjautuva PCS-verkko ei siten suoraan sovi GSM-arkkitehtuuriin, koska siinä ei ole lainkaan matkaviestinkeskusta MSC. Such a wired network, based on the PCS network is thus directly suitable for the GSM architecture, because it does not have any mobile switching center MSC. Tavanomaisessa 15 overlay-tyyppisessä matkaviestinverkossa matkaviestinkes- kus MSC on verkon keskeinen yksikkö, mutta kiinteän verkon paikalliskeskus ei tue täyttä MSC toiminnallisuutta. In a conventional overlay 15-type mobile communications network mobile switching center MSC is the central unit of the network, but the local exchange of the fixed network does not support the full functionality of the MSC. Tämän vuoksi esillä olevassa keksinnössä matkaviestinkeskuksen toiminnot jaetaan toiminnallisiin yksiköihin, jotka sijoi-20 tetaan puhelunohjausta lukuunottamatta tukiasemaohjaimeen BSC. Therefore, in the present invention, the mobile switching center functions are divided into functional units, which INVESTORS VED-20 with the exception of the call control of the base station controller BSC. Lisäksi älyverkon AIN avulla toteutetaan GSM-järjes-telmän kotirekisteriä HLR vastaava toiminto sekä ainakin osa vierailijarekisteriä vastaavasta toiminnosta. In addition, the intelligent network AIN through järjes implemented in the GSM system, the home location register HLR of the corresponding function, and at least part of the visitor location register of the corresponding function.

. . Toiminnallisten yksiköiden mahdollista allokointia 25 eri verkkoelementteihin on havainnollistettu kuviossa 2. possible allocation of functional units 25 in different network elements illustrated in Figure 2.

Toiminnallisesti yksikköjen nimet päättyvät kaikki kirjaimeen F (funktio), jotta tehtäisiin ero toiminnallisten yksiköiden ja fyysisten verkkoelementtien (BSC, SCP, LE ...), joihin ne voi olla sijoitettu, välillä. Functionally, the names of all the units end with the letter F (function), in order to make the difference between functional units and physical network elements (BSC, SCP, LE ...) to which they may be placed between. Seuraa-: 30 vassa kuvataan lyhyesti kutakin toiminnallista yksikköä. Next, 30 Vassa briefly describes each functional unit.

BSCF (Base Station Controller Function) vastaa normaalia BSC-toiminnallisuutta GSM-verkossa. BSCF (Base Station Controller Function) corresponds to the normal BSC functionality in the GSM network.

BSCF+ (Base Station Controller Function Additions) - jakaa BSCF:Itä tulevan A-rajapinnan siten, että 35 puhelunohjaus menee LEFrlle ja muu signalointi RSCF:lle it 9 100214 - suorittaa handoveriin (HO) liittyvät kytkentäope-raatiot toimien ankkurina kytkennöille - muuntaa GSM-pohjaisen puhelunohjauksen ISDN-puhe-lunohjaukseksi 5 - sisältää erilaisia mahdollisia sovitintoimintoja (interworking) LEF (local exchange function) sisältää standardit ISDN-paikalliskeskuksen LE toiminnot (oletuksena National ISDN3). BSCF + (Base Station Controller Function Additions) - divided BSCF East finish the A-interface, so that the 35 call control goes LEFrlle and other signaling rSCF to it 9 100 214 - to perform handover (HO) of kytkentäope-operations from an anchor action switch configurations - to convert the GSM -based call control ISDN voice lunohjaukseksi 5 - includes different possible interworking functions (interworking) LEF (local exchange function) includes the standard ISDN local exchange LE functions (assuming the National ISDN3). LEF saattaa myös tukea puheluun liittymätöntä 10 (NCA) signalointia tukiasemajärjestelmästä BSS palvelun ohjaussolmuun SCP. LEF may also support the call unrelated 10 (NCA) signaling in the base station system BSS to the service control node SCP. Keksinnön ensisijaisessa suoritusmuodossa ei ehdoteta mitään muutoksia standardiin LEF-funkti-oon, koska ISDN-pohjaisen PCS1900-järjestelmän tulisi toimimaan minkä tahansa standardin kiinteän verkon ISDN-pai-15 kalliskeskuksen LE alla. In the preferred embodiment of the invention does not propose any changes to the standard LEF-funkti Norwegian, since the ISDN-based PCS1900 system should work with any standard fixed network ISDN-shi local exchange LE 15 below.

RSCF (radio system control function) huolehtii monista matkaviestinkeskuksen MSC tehtävistä. RSCF (Radio System Control Function) takes care of several tasks of the mobile services switching center MSC. Se kontrolloi radioresursseja (generoi esim. assignment- ja handover request -käskyt ja kontrolloi handoveria tukiasemaohjaimi-20 en BSC tai paikalliskeskusten LE välillä. RSCF on lisäksi rajayksikkö A-rajapinnan protokollien ja MAP-protokollien välissä. It controls radio resources (to generate e.g. the Assignment and commands as a handover request to the handover base station controllers and the controlled-20 I BSC or local exchanges LE route. RSCF further limit unit A-interface protocols and MAP protocols between.

HOF (handover decision function). HOF (handover decision function). Tämä yksikkö on erotettu RSCF:stä jotta annettaisiin mahdollisuus ohjata 25 handover-prosessia vielä korkeammalta tasolta. This unit is separated from the RSCF in order to give the possibility to control 25 the handover process from an even higher level. Kuitenkin ainoastaan korkean tason päätökset, kuten ylikuormituksen kontrollointi, tehdään HOFissä. However, only high-level decisions, such as overload control, is performed in Hof. Varsinaisen handoverin HO suorittaa BSCF+ ja sitä ohjaa RSCF. The actual handover HO carried BSCF + and controlled by RSCF.

VLRF (visitor location register function) on perin-: 30 teinen VLR jaettuna kahteen osaan: VRL1F ja VRL2F. VLRF (visitor location register function) is a traditional 30-mediated VLR divided into two parts: VRL1F and VRL2F. VLR:n ylempi osa VLR2F on sijoitettu älyverkon palvelunohjaus-pisteeseen SCP ja alempi osa VLR1F on sijoitettu liityntäverkkoon, tarkemmin tukiasemaohjaimeen. VLR in the upper part of the VLR2F is positioned in the intelligent network service control point SCP and a lower part VLR1F is positioned in the access network, specifically the base station controller. Tällä hetkellä edullisimmalta näyttävän jaon mukaan alempi VLR1F huoleh-35 tii autentikoinnista, sijainninhallinnasta, väliaikaisesta 10 100214 tunnisteesta, jne., ja ylempi VLR2F huolehtii palvelunoh-jauksesta ja muista käyttäjän profiiliin liittyvistä asioista . The currently preferred to show the division of the lower VLR1F huoleh tee-35 authentication, location management, the provisional identifier 10 100214, etc., and the upper VLR2F ensure palvelunoh-control, and other issues related to user profile.

SCF (service control function) on standardi kiinte-5 än verkon palvelunohjausfunktio SCF, joka tuottaa standardit älyverkkopalvelut (AIN). SCF (service control function) is the standard Fixed-5 than the network service control function SCF, which produces a standard intelligent network (AIN). Sillä on lisäksi kyky tehdä sijaintikyselyitä HLRFrään (vastaa gateway-MSC -tilannetta), paikallisia sijaintikyselyitä VRLF:ään, toimia yhteistyössä VRLFrn kanssa AIN-kyselyihin vastaamiseksi, 10 jne. It also has the ability to do location queries HLRFrään (equivalent to the gateway MSC mode), the local location queries VRLF: reads, to cooperate with VRLFrn respond to AIN surveys, etc. 10.

HLRF (home location register function) on GSM:n mukainen kotirekisteri. HLRF (home location register function) is a GSM home location register of the compound. Lisäksi älyverkkoon kuuluu EIRF (equipment identification register function) ja mahdollisesti SMS-GIWF (short message service gateway - interwor-15 king function), joita ei kuitenkaan tässä ole tarpeen selostaa tarkemmin. In addition, the intelligent network is EIRF (equipment identification register function), and possibly GIWF SMS (short message service gateway - interwor-15 King function) which are not, however, it is not necessary to describe in detail.

Keksinnön ensisijaisessa suoritusmuodossa edellä kuvatut toiminnalliset yksiköt jaetaan verkkoelementteihin kuvion 2 mukaisesti: paikalliskeskus LE sisältää LEF-yksi-20 kön; In the preferred embodiment, the functional form of the invention, the above-described units are divided into network elements in accordance with Figure 2, the local exchange LE comprises LEF 1 to 20 unit; SCP sisältää SCF ja VLR2F-yksiköt; SCF and the SCP comprises VLR2F units; tukiasemaohjain BSC sisältää BSCF- ja BSCF+-yksiköt sekä pääsynhallinnan AM (access manager), joka sisältää RSCF-, HOF- ja VLR1F-yksiköt. The base station controller BSC includes BSCF- and the BSCF + unit in the management of and access to the AM (access manager) that includes RSCF-, Hofmann and VLR1F units. Vaihtoehtoisesti koko VLRF voi sijaita BSC:ssä tai SCP:ssä. Alternatively, the entire VLRF may be located in the BSC or in the SCP.

25 On huomattava, että ainoastaan toiminnalliset yksi köt BSCF, BSCF+ ja LEF käsittelevät varsinaisia puhe/da-tayhteyksiä. 25 It should be noted that only one functional units BSCF, BSCF +, and LEF handle the actual speech / data connections DA. Nämä toiminnalliset yksiköt, jotka ovat toiminnallisen mallin alaosassa, ovat sidotut reitittämään yhteyksiä (yhteysketju: BSCF, BSCF+, LEF). These functional units are at the bottom of the functional model are bound to route connections (connection chain: BSCF, BSCF +, LEF). Muut toiminnal-: 30 liset yksiköt käsittelevät ainoastaan signalointia ja tä män vuoksi niiden allokointi voi haluttaessa poiketa yllä esitetystä. Other functional 30 Liset units handle signaling only, and Ta group because of their allocation may, if desired, deviate from the above.

Keksinnön ensisijaisessa suoritusmuodossa on lisäksi uusi vaihtoehtoinen signalointitie 10, joka ohittaa 35 paikalliskeskuksen LE tukiasemaohjaimen BSC ja palvelunoh- In the preferred embodiment, the invention is also a new alternative signalointitie 10, 35 which bypasses the local exchange LE, the base station controller BSC and the service

II II

11 100214 jauspisteen SCP välillä. 11 100214 jauspisteen SCP. Tämä tekee BSC ja HLR välisen signaloinnin yksinkertaisemmaksi. This makes the BSC and the HLR simpler signaling between. Signalointirajapintoja LE-BSC ja SCP-BSC kutsutaan C-rajapinnoiksi. Signaling interfaces LE-BSC and SCP-BSC, known as C-interfaces. C-rajapinnan signalointi voi käyttää ISDN-verkon puheluun liittymätöntä 5 signalointia tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Signalling System NRO 7 (SS7) verkkoa tukiasemaohjaimen BSC ja älyverkon AIN väliseen signalointiin, joka liittyy PCS-toimintoihin. C interface signaling may use the ISDN network, the call related to a 5 or, alternatively, signaling may be used for Signaling System No. 7 (SS7) network signaling between the base station controller BSC and the intelligent network AIN, which is associated with the PCS operations.

Seuraavassa kuvataan keksinnön mukaisia handover-10 proseduureja. The following describes the handover-10 procedures of the invention. Handoverissa siirretään käynnissä oleva puhelu liikennekanavalta toiselle liikennekanavalle samassa tai naapuritukiasemassa. In the handover is transferred to the ongoing call from the traffic channel to another traffic channel in the same or neighboring base station. Tällä tavoin varmistetaan puhelun jatkuvuus signaalinvoimakkuuden kautta laadun vaihdellessa käyttäjän liikkumisen seurauksena tai radioympäristön 15 muuttuessa. This ensures the continuity of the call, quality of the signal strength varies as a result of the movement of the user 15 or the radio environment changes. Saman tukiasemaohjaimen BSC alaisuudessa olevien tukiasemien välinen handover (tukiasemaohjaimen sisäinen handover) suoritetaan oleellisesti samoilla tavoin kuin tavanomaisessa PCSl900-järjestelmässä eikä se ole keksinnön kannalta merkittävä. a handover between the under the same base station controller BSC to the base stations (BSC internal handover) is performed in substantially the same manner as in the conventional PCSl900 system, and it is not important for the invention. Sen sijaan esillä oleva 20 keksintö tarjoaa parannuksia kahden tukiasemaohjaimen BSC väliseen handoveriin. In contrast, the present invention provides improvements 20 handover between two base station controller BSC.

Kuvioissa 3A, 3B, 3C ja 3D on esitetty kolme eri tapaa suorittaa tukiasemaohjaimien BSC välinen handover. Figures 3A, 3B, 3C and 3D show three different ways to perform the base station controllers BSC handover between. Kuvio 3A esittää handoveria edeltävän tilanteen, jossa 25 yhteys on kytketty paikalliskeskuksen LE kautta tukiasemaohjaimelle BSC1 ja edelleen radioteitse matkaviestimelle BS. Figure 3A shows a pre-handover situation where the connection 25 is connected via a local exchange LE and the base station controller BSC1 to the mobile station over the air, still a BS. Päämääränä on suorittaa handover, niin että puhelu kytketään kulkemaan tukiasemaohjaimen BSC2 kautta matkaviestimelle BS. The aim is to perform handover, so that the call is switched to pass via the base station controller BSC2 to the mobile station a BS. Kuvio 3B esittää tekniikan tason mukaisen : 30 paikalliskeskusta LE ankkurina käyttävän handoverin, joka vaatii paikalliskeskukselta LE uusia toiminteita. Figure 3B shows the prior art of the 30 local exchange LE using an anchor handover, which requires the local exchange LE new functionality. Tämä handover-tapa voi olla mahdollinen uusissa ISDN-keskuksis-sa, mutta se ei ole hyvä toteutustapa BSC-järjestelmien alkuvaiheessa, koska vaadittavilla ominaisuuksilla varus-35 tettujen keskusten saatavuutta ei voida taata. This handover method may be a potential new ISDN keskuksis-sa, but it is not a good way of implementing the early stages of the BSC system, because the characteristics required of a varus-35 access centers tettujen can not be guaranteed. Lisäongel- 12 100214 mia aiheutuu siitä, että handoverin ankkurina on verkkoelementti, joka ei ole liityntäverkon standardin (esim. GSM) mukainen. Lisäongel- 12 100214 atoms due to the fact that the handover is an anchor network element, which is not in accordance with the access network standard (e.g. GSM).

Kuvio 3C kuvaa paikallispuheluun perustuvaa hand-5 overia, jossa alkuperäinen kytkentä LE-BSC1 säilytetään ja muodostetaan tukiasemaohjaimien BSC1 ja BSC2 välille keskuksen LE kautta lisäyhteys paikallispuhelulla BSC1-LE-BSC2. Figure 3C illustrates a call based on a local hand-Over in 5, where the original switching LE BSC1 maintained and is formed of base station controllers BSC1 and BSC2 between the exchange LE via a further connection as a local controllers BSC1-BSC2 LE. Tämän ratkaisun ansiosta handoverin ankkurina on BSC1, ja paikalliskeskus LE vain kytkee yhteyden. This solution allows the handover is an anchor BSC1, and the local exchange LE only switches the connection. Koska 10 keskukselta LE ei vaadita mitään lisäominaisuuksia, handover voidaan toteuttaa kaikkien nykyisten ISDN-keskusten alla. Since 10 Center LE does not require any additional features, the handover can be implemented in all existing ISDN centers below.

Kuvio 3D esittää kiinteään yhteyteen perustuvan handoverin. Figure 3D shows a handover for a solid connection. Myös tässä tapauksessa säilytetään alkuperäi-15 nen yhteys LE-BSC1 ja tukiasemaohjaimien BSC1 ja BSC2 välille muodostetaan "paikallispuhelu" BSC2:n toimiessa ankkurina. Also in this case, the stored original-contact 15 of the LE BSC1 and the base station controllers BSC1 and BSC2 are formed between the "local call" BSC2 acting as an anchor. Paikallispuhelua ei kuitenkaan tässä tapauksessa muodosteta keskuksen LE kytkemänä vaan käytetään tukiasemaohjaimien BSC1 ja BSC2 välisiä kiinteitä yhteyksiä. However, local calls can not be formed in this case, the LE center connected by an operator and are used as base station controllers BSC1 and BSC2 fixed connections between them. On 20 huomattava, että nämä kiinteät yhteydet saattavat fyysisesti kulkea keskuksen LE kautta. There are 20 noted that these fixed connections may physically pass through the Center LE. Kuvion 3D mukaisia tukiasemaohjaimien BSC välisiä kiinteitä yhteyksiä on edullista käyttää siellä, missä handovereita näiden tukiasema-ohjaimien välillä tapahtuu usein. Figure 3D, with the fixed base station controllers BSC links between, it is preferred to use where such handovers between base station controllers often occurs.

25 Paikallispuheluun perustuva myöhempi handover 25 subsequent handover based on local call

Kuviossa 4 on esitetty puhelutilanne, jossa alkuperäinen puhelu on muodostettu keskuksesta LE tukiasemaohjaimeen BSC/A. Figure 4 is a call to a situation where the original call is established exchange LE to the base station controller BSC / A. Tämä yhteistunnistetaan numerolla DNorig. This joint is identified by the number DNorig. Tämän jälkeen on tehty handover tukiasemaohjaimeen BSC/B. After this is done a handover to the BSC / B.

: 30 Tämän tuloksena on muodostunut paikallispuhelupohjainen handover-haara, joka varaa yhden linjan DNAold ankkurin BSC/A puolella ja yhden linjan DNBold tukiasemaohjaimen BSC/B puolella. 30 As a result, there is formed a local call based handover branch, which occupies a single line DNAold anchor BSC / A side and the one line DNBold the base station controller BSC / B side. Seuraavassa kuvataan uusi myöhempi handover tukiasemaohjaimelta BSC/A tukiasemaohjaimelle BSC/B'. The following describes the new subsequent handover to BSC / BSC A / B ". 35 Tässä handoverissa tulee muodostamaan uusi paikallispuhe- 11 13 100214 lupohjainen handover-haara, joka varaa ankkurin BSC/A puolelta linjan DNAnew ja tukiasemaohjaimen BSC/B' puolelta linjan DNBnew. 35 in this handover is to form the new paikallispuhe- November 13 100214 lupohjainen handover branch to afford the anchor BSC / A DNAnew side of the line and the base station controller BSC / B "side of the line DNBnew. Onnistuneen handoverin jälkeen vanha handover-haara puretaan. After a successful handover to the handover-old branch unloaded. Tämä on monimutkaisin handover-tilan-5 ne, joka kuvataan viitaten kuvioissa 5A, 5B ja 5C esitettyyn signalointikaavioon, jossa käytetty numerointi vastaa numerointia seuraavassa tekstissä. This is the most complex handover mode-5 are described with reference to Figures 5A, 5B and 5C shown in the signaling, wherein the numbering corresponds to the numbering used in the following text.

Uusien sanomien, jotka eivät ole standardeja GSM-, ISDN- tai AIN-sanomia, nimissä käytetään pieniä kirjaimia. Of new messages that do not meet the standards GSM, ISDN or AIN messages on behalf of the small letters are used. 10 Suuria kirjaimia käytetään sanomissa, joissa muutoksia on ainoastaan parametreissä. 10 large characters are used in the messages, which changes only parameters. LEF/A, LEF/B ja LEF/B' ovat tukiasemaohjaimien BSC/A, BSC/B ja vastaavasti BSC/B' LEF-yksiköitä paikalliskeskuksessa LE. LEF / A, LEF / B, LEF / B 'are base station controllers BSC / A, the BSC / B, respectively, the BSC / B "lef-units in the local exchange LE.

1: HANDOVER_REQUIRED-sanoma aloittaa handoverin 15 kuten GSMrssä. 1: a HANDOVER ~ REQUIRED message to initiate a handover 15 as in GSM. BSCF+ vain välittää tämän sanoman RSCF:lie. BSCF + only forwards this message rSCF lie.

2: map_select_target on uusi sanoma, joka on tuotu mukaan mahdollistamaan handover-päätösten tekeminen ylempänä verkossa. 2: map_select_target is a new message, which has been introduced to enable the making handover decisions higher up online. Tämä voi olla hyödyllistä jos esimerkiksi RSCF on allokoitu tukiasemaohjaimeen BSC eikä BSCrltä kat-20 sota olevan tarpeeksi globaalista informaatiota verkon kuormituksesta tai vastaavasta. This can be useful if, for example RSCF is allocated to the base station controller BSC and BSCrltä kat-20 military enough to the global information network load, or the like. Sanoma lähetetään HOFrlle. The message is sent HOFrlle. Tämän sanoman ainoa tarkoitus on valita sopivin kohdesolu (TCI) handoveria varten ja palauttaa kohdenumero (Tnr), joka osoittaa kohdesoluun liittyvän RCSF:n. the only purpose of this message is to select the most appropriate target cell (TCI) for the handover and returns the destination number (TNR), which indicates the destination of the cell RCSF's.

25 3: MAP_PREPARE_SUBSEQUENT_HANDOVER on GSM:n mukai nen sanoma. March 25: MAP_PREPARE_SUBSEQUENT_HANDOVER is in GSM in accordance with of the message. Kohdenumeroparametri (Tnr) kuitenkin osoittaa uutta vierailtavaa RCSFiää eikä matkaviestinkeskusta MSC. However Kohdenumeroparametri (TNR) shows a new RCSFiää and the visited mobile switching center MSC.

4: Päätös siitä minkä tyyppistä kytkentää pitäisi käyttää uutta handover-haaraa varten B'-puolelle, tehdään 30 RCSFrssä. 4: The decision as to which type of connection to be used for a new handover branch of the B-side, made 30 RCSFrssä. Tässä esimerkissä oletetaan, että RSCF ankkuri-puolella tekee tämän päätöksen. In this example, it is assumed that the anchor RSCF side makes this decision. Vaihtoehtoisesti päätöksen voi tehdä myös B' . Alternatively, the decision may also be B '. Mahdolliset kytkentätyyppivaihtoehdot ovat muodostaa paikallispuhelu BSC/A-BSC/B' keskuksen LE kautta, käyttää kiinteää yhteyttä välillä BSC/A-BSC/B', 35 jos sellainen on, tai käyttää aikaisemmin varattua vapaata 14 100214 mutta purkamatonta paikallisyhteyttä BSC/A-BSC/B' tai osaa aikaisemmin varatusta paikallispuheluyhteydestä. Any type of connection options are to form a local call, the BSC / A BSC / B 'through the exchange LE, used between a fixed connection, the BSC / A BSC / B ", 35 if any, or to use the previously reserved free 14 100214 but unloading the local connection to the BSC / A-BSC / B ', or part of the previously reserved for the local call connection. RSCF kontrolloi myös liityntälinjojen käyttöä eli luettelonumerolta DN. RSCF also controls the interface lines to use a directory number DN. RCSF allokoi uuden liitäntälinjan DNAnew uudelle 5 paikallispuhelulle, joka sisältää uuden haaran A-B'. RCSF allocates a connection line as a local DNAnew new 5, which includes a new branch of the A-B '.

MAP_PREPARE_HANDOVER on kuten GSMrssä, mutta siihen on lisätty uusi parametri HOCT (handover connection type), joka mahdollistaa erilaisten handover-tyyppien käytön. MAP_PREPARE_HANDOVER is as in GSM, but with the addition of a new parameter HOCT (handover connection type), which allows the use of different handover types. Sanoma voi lisäksi sisältää muita HOCT-parametriin liittyviä 10 parametreja. The message can also contain other parameters associated with the 10 HOCT parameter. HOCT-parametrien arvot sekä mahdolliset lisäparametrit on määritelty tarkemmin taulukossa I. Esimerkiksi tapauksessa, jossa käytetään osaa olemassa olevasta paikallispuhelusta, sanomassa voisi olla kaksi lisäparametriä: DNBnew osoittamassa, että liitäntälinja vastaa 15 olemassa olevaa paikallispuhelua B'-puolella, ja CIC (circuit identity code) osoittamassa, mitä osaa 64 kbit/s linjasta käytetään. values ​​HOCT parameters and optional additional parameters are defined in more detail in Table I. For example, in the case of using some of the existing local call, a message could be two additional parameters: DNBnew to indicate that the connection line corresponds to the 15 existing local call, the B-side, and CIC (Circuit identity code ), according to which part of the 64 kbit / s line is used.

5: B'-puolen RSCF allokoi liitäntälinjan DNBnew uudelle paikallispuhelulle. 5, the B-side RSCF allocates a connection line as a local DNBnew new. On huomattava, että perintei-20 sessä GSM-järjestelmässä VLR allokoi uudelle haaralle han-dover-numeron. It should be noted that the traditional 20-GSM-system, the VLR allocates a new branch han dover number. Sen sijaan RSCF:n allokoima luettelonumero DNBnew on käytettyyn liitäntälinjaan kiinteästi liittyvä. Instead of rSCF list number allocated by DNBnew is used in the connection line integral. Tämän vuoksi sitä ei voida palauttaa sen jälkeen kun handover on suoritettu kuten handover-numero perinteisessä 25 GSM:ssä vain ainoastaan sen jälkeen, kun handover-haara on purettu, puhelun purkamisen tai uuden handoverin seurauksena. Therefore, it can not be restored after the handover is completed, such as the handover in the traditional number 25 in GSM only just after the handover branch is extracted, as a result of call release, or a handover. On myös huomattava, että uutta handover-haaraa varten tarvitaan kaksi liitäntälinjaa ja vastaavat luettelo-numerot . It should also be noted that the required two connecting lines for the new handover branches and corresponding catalog numbers.

·' 30 HANDOVER_REQUEST-sanoma on kuten GSM:ssä, mutta RSCF/B' ja BSCF+/B' välillä lähetetään allokoitu handover-numero eikä CIC. · '30 HANDOVER_REQUEST message is as GSM, but RSCF / B' and the BSCF + / B 'are sent to the allocated handover number and CIC. Myös tähän sanomaan sisällytetään HOCT ja mahdolliset lisäparametrit. Also included in this message HOCT and any additional parameters.

6: HANDOVER_REQUEST on kuten GSM:ssä. 6 HANDOVER_REQUEST is as GSM. HANDOVER_RE-35 QUEST_ack on kuten GSM:ssä. HANDOVER_RE 35 QUEST_ack is as GSM. BSCF+/B' vain välittää sanoman BSCF + / B ', forward the message only

II II

15 100214 A-puolen RCSFrlle. 15 100214 A side RCSFrlle. Layer 3 -informaatioparametri (L3info) sisältää HANDOVER_COMMANDin (katso kohta 21). Layer 3 -informaatioparametri (L3info) includes HANDOVER_COMMANDin (see paragraph 21).

8: MAP_PREPARE_HANDOVER_ack on kuten GSM:ssä. 8 MAP_PREPARE_HANDOVER_ack is as GSM. Myös HOCT-parametri on mukana (katso kohta 11) kuten taulukossa 5 I on määritelty. Also HOCT parameter is included (see section 11) as shown in Table 5 I is defined. HOCT-parametri (ja mahdolliset lisäparametrit) lähetetään takaisin ankkuripuolelle mahdollistamaan kytkentätyypin neuvottelemisen ja/tai tietoliikenne-resurssien kontrolloimisen B'-puolelta. HOCT parameter (and any additional parameters) is sent back to the side of the armature allow for controlling the B-side negotiation of the type of connection and / or communication resources. Tässä esimerkissä HOCT ei kuljeta mitään uutta informaatiota ankkuripuolelle 10 A. In this example, HOCT not carry any new information in the anchor 10 A.

9: new_leg_command on uusi sanoma, joka linkittää RCSF-handover-ohjauksen BSCF+ puhelunohjaukseen. 9: new_leg_command is a new message, which links RCSF handover control BSCF + call control. RSCF käskee BSCF+:n muodostamaan uusi handover-haara nykyiselle puhelulle. RSCF instructs the BSCF + to form a new handover branch for the current call. Uusi haara käyttää numeroa DNAnew ja vastaavaa 15 liitäntälinjaa A-puolen BSCF+:ssä ja numeroa DNBnew (ja vastaavaa liitäntälinjaa) B'-puolen BSCF+:ssä. The new branch is to use the number DNAnew 15 and the corresponding interconnection lines for the A side BSCF + and DNBnew digits (and the corresponding connection line), the B-side, the BSCF + Act. HOCT kertoo, että tämän handoverin tyyppi on "new local call". HOCT says that this type of handover is a "new local call".

10: SETUP-sanoma on kuten ISDN-verkossa. 10 is a SETUP message, such as an ISDN network. Paikalliskeskuksen on muodostettava paikallispuhelu handover-haaraa 20 varten. The local exchange must form a local call handover leg for 20.

11, 12, 13: INITIAL_ADDRESS_MESSAGE, CALL_PROCEED-ING ja SETUP ovat kuten ISDN:ssä. 11, 12, 13 INITIAL_ADDRESS_MESSAGE, CALL_PROCEED-ing and SETUP are as ISDN.

14: setup_detect on uusi sanoma, joka kertoo RCSF/B':lle, että uusi handover-haara on valmis. 14: setup_detect is a new message that RCSF / B "for the handover to the new branch is completed. BSCF+/B' 25 kykenee linkittämään tämän uuden haaran aikaisemmin varattuihin radioresursseihin perustuen käytettyyn liitäntälin- jaan, joka vastaa numeroa DNBnew. BSCF + / B '25 is able to link the basis of this new branch of the previously reserved radio resources used liitäntälin- carrier, corresponding to the number DNBnew.

15, 16, 17: ALERTING, ADDRESS_COMPLETE_MESSAGE ja ALERTING ovat kuten ISDN:ssä. 15, 16, 17, ALERTING, ADDRESS_COMPLETE_MESSAGE and ALERTING are as ISDN.

30 18: new_leg_complete kertoo, että uusi handover- haara on onnistuneesti muodostettu. 30 18: new_leg_complete says that the new branch of the handover has been successfully established.

19: MAP_PRE PARE_S UB S EQUENT_HAN DOVE R_a ck on kuten GSM:ssä. 19: MAP_PRE PARE_S UB S EQUENT_HAN DOVE R_a ck is as GSM.

20, 21: HAN DOVE R_COMMAN D on kuten GSM:ssä. 20, 21 HAN DOVE R_COMMAN D is as GSM. BSCF+/B' 35 vain välittää sanoman, mutta on myös huomattava, että CON- 16 100214 NECT-sanoma voidaan nyt lähettää (katso kohta 25). BSCF + / B '35 only transmits the message, but it is also noted that the CON 16 100 214 Under NECT message can now be sent (see section 25).

25, 26, 27, 28, 29: CONNECT, CONNECT_ACK, ANS- WER_MESSAGE, CONNECT ja CONNECT_ACK ovat kuten ISDN:ssä. 25, 26, 27, 28, 29, CONNECT, connect_ack, the ANS WER_MESSAGE, CONNECT and connect_ack are as ISDN.

30. connect_detect on uusi sanoma, joka kertoo, 5 että liitäntälinja on kytketty. 30. connect_detect is a new message, which tells 5 that the connection line is connected.

31: MAP_SEND_END_SIGNAL on kuten GSM:ssä. 31: MAP_SEND_END_SIGNAL is as GSM.

32: switch_leg_command on uusi sanoma, joka kertoo BSCF+/A:lle, että uutta haaraa voidaan käyttää tästä eteenpäin. 32: switch_leg_command is a new message, which tells BSCF + / A, the new branch can be used from now on. Tämän seurauksena vanha handover-haara voidaan 10 pudottaa pois. As a result, the old branch of the handover can be 10 to drop out. Tässä esimerkkitapauksessa, HOCT-parametri ilmoittaa, että vanhaan haaraan liittyvä paikallispuhelu voidaan purkaa (vrt. taulukko I). In this exemplary case, HOCT parameter indicates that the associated branch of the old local call can be terminated (see. Table I). On kuitenkin huomattava, että ei ole välttämätöntä purkaa paikallispuhelu sen jälkeen kun kaikki siinä olevat handover-haarat on purettu. It should be noted, however, that it is not necessary to extract local call after all the handover branches being demolished. 15 On myös mahdollista esimerkiksi säilyttää kytkentä odottamassa uusia handover-haaroja A-puolen ja B'-puolen välillä. 15 It is also possible, for example, to maintain the connection waiting for new handover between the branches of the A side and the B-side. Tällöin HOCT-parametrin arvo on "nothing" (vrt. taulukko I) . In this case, the value of HOCT parameter is "nothing" (cf., Table I).

33, 34, 35, 36: MAP_S EN D_EN D_SIGNAL_ACK-s anoma, 20 CLEAR_COMMAND-sanomat ja CLEAR_COMPLETE-sanomat ovat kuten GSM:ssä. 33, 34, 35, 36, MAP_S A D_EN D_SIGNAL_ACK requested by the p-20 CLEAR_COMMAND CLEAR_COMPLETE messages and messages are as in GSM. BSCF+/B vain välittää CLEAR_COMMAND-sanoman ja kytkee handover-haaran pois. BSCF + / B, only transmit CLEAR_COMMAND message and switches the handover branch off.

37, 38, 39: DISCONNECT, RELEASE ja RELEASE_COMPLETE ovat kuten ISDN:ssä. 37, 38, 39, DISCONNECT, RELEASE, and are RELEASE_COMPLETE such as ISDN.

25 40: disconnect_detect on uusi sanoma, joka kertoo, että liitäntälinja ja luettelonumero on vapautettu. 25 40: disconnect_detect is a new message, which tells you that the connection line and catalog number is released.

41, 42, 43, 44, 45: RELEASE, RELEASE_ACK, DISCONNECT, RELEASE ja RELEASE_COMPLETE ovat kuten ISDN:ssä. 41, 42, 43, 44, 45: RELEASE, RELEASE_ACK, DISCONNECT, RELEASE, and RELEASE_COMPLETE are as ISDN.

46: disconnect_detect on uusi sanoma, joka kertoo, 30 että liitäntälinja ja luettelonumero on vapautettu. 46: disconnect_detect is a new message, which tells you that the connection line 30 and the catalog number are exempted.

Kiinteään yhteyteen perustuva handover Tämä handover-tapahtuma on yksinkertaisempi kuin edellä esitetty monimutkaisin handover-tapaus. Based on the solid connection with the handover, this handover event is simpler than the complex of the handover case described above. Nyt käytetään tukiasemaohjaimien BSCF/A ja BSCF/B välistä kiinteää 35 yhteyttä. Now the base station is used BSCF / A and the BSCF / B between the fixed contact 35. Tämä kiinteä yhteys identifioidaan uudella CIC-parametrilla. This close connection is identified by the new CIC parameter. Myös tässä esimerkissä, joka on esitetty 100214 π kuvion 6 signalointikaaviossa, RSCF ankkuripuolella A kontrolloi resurssien eli CIC:n allokointia. Also in this example, as shown in Figure 6 100214 π signaling diagram RSCF anchor of a resource that is controlled CIC allocation. Seuraavassa selityksessä on esitetty vain erot niihin sanomiin nähden, jotka kuvattiin kuvioiden 5A-5C signalointikaaviossa. In the following description, only the differences with respect to those messages, which are described in Figures 5A-5C, the signaling diagram is shown.

5 HOCT-parametrin arvo on kaikissa sanomissa "permanent connection" (vrt. taulukko I). 5 HOCT the value of the parameter is for all the messages "permanent connection" (cf., Table I).

1: MAP_PREPARE_HANDOVER-sanomaan on lisätty CIC. 1: MAP_PREPARE_HANDOVER message has been added to the CIC.

Tämä on siksi, että A-puolen RCSF:n täytyy kertoa B-puolen RCSF:lle, mitä piiriä tukiasemaohjaimien BSC/A ja BSC/B 10 välisellä kiinteällä yhteydellä käytetään. This is because the A-side RCSF the need to tell the B-side RCSF for what the circuit of the base station controllers BSC / A and the BSC / B 10 between the fixed connection is used. Kuvioiden 5A-5C esimerkissä, jossa handover perustui uuteen paikallispuheluun, sekä A- että B-puoli saattoivat valita itsenäisesti käytetyn liitäntälinjan ja luettelonumeron DN. 5A-5C, the example in which a handover based on the new local call, both the A and B-side were able to select the connection line and a directory number DN used independently.

2: HANDOVER_REQUEST-sanomaan on lisätty CIC ja 15 DNBnew on poistettu verrattuna kuvioiden 5A-5C tapaukseen. 2 HANDOVER_REQUEST message is placed on the CIC and 15 DNBnew has been compared with the case of Figures 5A-5C. CIC identifioi kiinteän yhteyden, kun taas DNBnew identifioi liitäntälinjan ja on näin ollen tässä esimerkissä tarpeeton. The CIC identifies the fixed connection, while the DNBnew identifies the connection line and is therefore redundant in this example. Tämä CIC voi olla sama kuin kohdan 1 CIC tai johdettu siitä. The CIC may be the same as that of the CIC, or one derived from it.

20 3: Tämä CIC on eri kuin kohdan 2 CIC. March 20: The CIC is different from the paragraph 2 of CIC.

4: DNBnew on poistettu, A-puoli on päättänyt, että handover-haaraa varten käytetään kiinteää yhteyttä ja on jo lähettänyt siihen liittyvän CIC:n. 4 DNBnew is removed, the A-side is determined by using a fixed link for the handover branches and has already sent to the related CIC. Tämän vuoksi uutta liitäntälinjaa ja sitä vastaavaa luettelonumeroa DN ei 25 tarvita. Therefore, a new connection lines and a corresponding directory number DN 25 is not required.

Sanomassa new_leg_command lähetetään CIC luette-lonumeroiden DNBnew ja DNAnew sijasta. The message is transmitted in place of the CIC new_leg_command read-lonumeroiden DNBnew and DNAnew. Ainoastaan CIC tarvitaan handover-haaran kytkemistä varten. CIC only required for switching the handover branch.

Oheiset kuviot ja niihin liittyvä selitys on tar-30 koitettu vain havainnollistamaan esillä olevaa keksintöä. The accompanying figures and the description related to tar-30 only intended to illustrate the present invention.

Vaikka keksintö on selitetty viitaten tiettyihin suoritusmuotoihin, on kuitenkin ymmärrettävä, että selitys on tehty vain esimerkkitarkoituksessa ja siihen voidaan tehdä muutoksia ja modifikaatioita poikkeamatta oheisten patent-35 tivaatimusten määrittelemän keksinnön hengestä ja suoja- piiristä . While the invention has been described with reference to particular embodiments, it is to be understood that the description has been for exemplary purposes only and may be subject to changes and modifications without departing from the scope of the appended patent-35 defined by tagging the spirit and scope of the invention.

Claims (7)

  1. 18 100214 18 100214
  2. 1. Järjestely handoverin suorittamiseksi tukiasemaohjaimien välillä tietoliikennejärjestelmässä, joka käsit- 5 tää kiinteän verkon paikalliskeskuksen (LE), matkaviestimiä (PS), tukiasemajärjestelmiä, jotka muodostavat matkaviestimille langattoman liitäntäverkon paikalliskeskukseen, 10 kunkin tukiasemajärjestelmän sisältäessä tukiasemaohjaimen (BSC) ja tukiasemia (BTS), siirtolinjoja, joilla paikalliskeskus on kytketty tukiasemaohjaimiin, tunnettu siitä, että 15 tukiasemaohjaimien (BSC) välisen handoverin ohjaus on sijoitettu tukiasemaohjaimiin siten, että puhelun ensimmäinen tukiasemaohjain toimii ankkuripisteenä, johon paikalliskeskuksen (LE) kautta muodostettu alkuperäinen yhteys säilytetään ja josta handovertilanteessa muodoste-20 taan jatkoyhteys toiseen tukiasemaohjaimeen, ainakin kahden tukiasemaohjaimen välillä on kiinteä siirtoyhteys, yksi handoveriin osallistuvista tukiasemaohjaimista on sovitettu päättämään onko handoverin jatkoyhteys 25 1. An arrangement for performing a handover between base station controllers in a communication system, which comprises 5 to a solid network local exchange (LE), mobile stations (PS), base station systems, which form the mobile stations a wireless access network to the local exchange 10 of each base station system comprising a base station controller (BSC) and base stations (BTS), the transmission lines to the local exchange is connected to the base station controllers, characterized in that the handover between the 15 base station controllers (BSC) control the base station controller such that the first base station controller a call serves as an anchor point to which the initial connection is established via a local exchange (LE) is maintained and from which a handover situation, the construct 20 by connecting the second the base station controller between at least two base station controller is a fixed transmission connection, one involved in the handover of base station is arranged to decide whether a handover connection 25 paikalliskeskuksen kautta kytketty paikallispuhelu tai mainitun kiinteän siirtoyhteyden kautta muodostettu yhteys, ja ilmoittamaan valinta toiselle tukiasemaohjaimelle . connected to the local exchange via a local call or set up via the transmission line of said fixed contact, and to communicate the selection to another base station controller.
  3. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen järjestely, tun 30 nettu siitä, että mainittu paikallispuhelu on hando- veria varten muodostettu uusi paikallispuhelu. 2. An arrangement as claimed in claim 1, c h to 30 characterized in that said call is a local hando- for Veria formation of a new local call.
  4. 3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen järjestely, tunnettu siitä, että mainittu paikallispuhelu on tukiasemaohjaimien välille aikaisemmin muodostettu paikal- 35 lispuhelu, jossa on vapaata siirtokapasiteettia. 3. An arrangement as claimed in claim 1, characterized in that said local call has been previously formed on local calls with 35, where there is free transfer capacity between the base station controllers. 19 100214 19 100214
  5. 4. Menetelmä handoverin suorittamiseksi tukiasemaohjaimien välillä tietoliikennejärjestelmässä, joka käsittää kiinteän verkon paikalliskeskuksen; 4. A method for performing a handover between base station controllers in a communication system comprising a fixed network, the local exchange; matkaviestimiä; mobile stations; tukiasemajärjestelmiä, jotka muodostavat matkaviestimille 5 langattoman liitäntäverkon paikalliskeskukseen, kunkin tukiasemajärjestelmän sisältäessä tukiasemaohjaimen ja tukiasemia; base station systems, which form a five mobile stations a wireless access network to the local exchange, each base station system comprising a base station controller and the base stations; ja siirtolinjoja, joilla paikalliskeskus on kytketty tukiasemaohjaimiin, jossa menetelmässä muodostetaan puheluyhteys paikalliskeskuksesta en-10 simmäiseen tukiasemaohjaimeen, joka palvelee matkaviestin tä, suoritetaan handover puhelun ja matkaviestimen siirtämiseksi ensimmäiseltä tukiasemaohjaimelta toiselle tukiasemaohjaimelle, 15 tunnettu siitä, että ohjataan handoveria tukiasemaohjaimista käsin paikalliskeskuksesta riippumattomasti, säilytetään puheluyhteys paikalliskeskuksesta ensimmäiseen tukiasemaohjaimeen, 20 päätetään ensimmäisessä tai toisessa tukiasemaoh jaimessa muodostetaanko jatkoyhteys handoveria varten ensimmäisestä tukiasemaohjaimesta toiseen tukiasemaohjaimeen paikalliskeskuksen kautta kytkettynä paikallispuheluna vai tukiasemaohjaimien välisen kiinteän siirtoyhteyden kautta, 25 päätöksen tehnyt tukiasemaohjain ilmoittaa valitun handoverin kytkentätyypin toiselle tukiasemaohjaimelle, muodostetaan valitun kytkentätyypin mukainen jatkoyhtey and transfer lines to the local exchange is connected to the base station controllers, in which method a call connection to the local exchange en-10-first base station controller serving the mobile station Ta of a handover call, mobile station for transmitting a first base station to another base station controller 15, characterized in that the controlled handover of base station hand the local exchange independently, is maintained in the call connection the local exchange to the first base station controller 20 the end of the first or second tukiasemaoh rotatable support preforms connection handover to the first base station controller to the second base station controller via the local exchange connected to a fixed between the base station as a local or via a transmission link 25 that made the decision, the base station controller notifies the selected handover type of connection to another base station, is formed jatkoyhtey according to the selected type of coupling s ensimmäisestä tukiasemaohjaimesta toiseen tukiase-maohj aimeen. s from the first base station from base station controller to the second-maohj Aimee. .30 5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että ensimmäinen tukiasemaohjain valitsee handoverkyt-kentätyypin, ensimmäinen tukiasemaohjain lähettää toiselle tu-35 kiasemaohjaimelle valmistaudu handoveriin -sanoman, joka 20 100214 sisältää handover-kytkentätyyppiparametrin, joka kertoo valitun kytkentätyypin, sekä mahdollisia lisäparametrejä, jotka antavat tarkempia tietoja valitusta yhteydestä .30 5. A method according to claim 4, characterized in that the first base station controller selects handoverkyt-kentätyypin, the first base station controller transmits to the second TU-35 base station controller ready for handover message, in which 20 100214 includes the handover kytkentätyyppiparametrin, which indicates the selected connection type, and possible additional parameters, which provide more detailed information on the selected connection
  6. 6. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelmä, 5 tunnettu siitä, että ensimmäinen tukiasemaohjain lähettää toiselle tukiasemaohjaimelle valmistaudu handoveriin -sanoman, joka sisältää handover-kytkentätyyppiparametrin, jonka arvo kertoo handoverkytkentätyypin olevan toisen tukiasemaoh-10 jaimen valittavissa, toinen tukiasemaohjain valitsee handoverkytkentätyypin, toinentukiasemaohjain lähettää ensimmäiselle tukiasemaohjaimelle handover pyyntö -sanoman, joka sisältää 15 handover-kytkentätyyppiparametrin, joka kertoo valitun kytkentätyypin, sekä mahdollisia lisäparametrejä, jotka antavat tarkempia tietoja valitusta yhteydestä 6. The method according to claim 4, 5, characterized in that the first base station controller transmits to the second base station ready for a handover message containing the handover kytkentätyyppiparametrin, the value of which indicates a handover connection to the type of the second tukiasemaoh-10 Jaime selected, the second base station controller selects a handover type of coupling, the second base station controller sends the first base station a handover request message, which contains 15 kytkentätyyppiparametrin handover, which indicates the selected type of coupling, as well as any additional parameters that give more detailed information about the selected link
  7. 7. Patenttivaatimuksen 4, 5 tai 6 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että 20 muodostetaan paikallispuhelu käyttäen toisen puhe lun käytössä olevan paikallispuheluyhteyden vapaata kapasiteettia . 7. A method according to claim 4, 5 or 6, characterized in that the local call 20 is formed using the second speech spare capacity available in the local call connection lun. Il 21 100214 Il 21 100214
FI950778A 1995-02-20 1995-02-20 Method and arrangement for a handover between base station controllers FI100214B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI950778 1995-02-20
FI950778A FI100214B (en) 1995-02-20 1995-02-20 Method and arrangement for a handover between base station controllers

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI950778A FI100214B (en) 1995-02-20 1995-02-20 Method and arrangement for a handover between base station controllers
JP52542496A JPH11500875A (en) 1995-02-20 1996-02-14 The methods and structure for performing a handover between base station controllers
CA 2210898 CA2210898A1 (en) 1995-02-20 1996-02-14 Method and arrangement for a handover between base station controllers
PCT/FI1996/000084 WO1996026620A1 (en) 1995-02-20 1996-02-14 Method and arrangement for a handover between base station controllers
CN 96192033 CN1176041A (en) 1995-02-20 1996-02-14 Method and arrangement for handover between base station controllers
EP19960902295 EP0811300A1 (en) 1995-02-20 1996-02-14 Method and arrangement for a handover between base station controllers
US08894411 US6212380B1 (en) 1995-02-20 1996-02-14 Method and arrangement for a handover between base station controllers

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI950778A0 true FI950778A0 (en) 1995-02-20
FI950778A true FI950778A (en) 1996-08-21
FI100214B true true FI100214B (en) 1997-10-15

Family

ID=8542900

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI950778A FI100214B (en) 1995-02-20 1995-02-20 Method and arrangement for a handover between base station controllers

Country Status (1)

Country Link
FI (1) FI100214B (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6574473B2 (en) 1997-08-20 2003-06-03 Nokia Mobile Phones, Ltd. Method and system for controlling radio communications network and radio network controller

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6574473B2 (en) 1997-08-20 2003-06-03 Nokia Mobile Phones, Ltd. Method and system for controlling radio communications network and radio network controller
US7729702B2 (en) 1997-08-20 2010-06-01 Nokia Corporation Method and apparatus for combining macrodiversity spread code signals

Also Published As

Publication number Publication date Type
FI100214B1 (en) grant
FI950778A (en) 1996-08-21 application
FI950778A0 (en) 1995-02-20 application
FI950778D0 (en) grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6240292B1 (en) Method and system for providing a handoff from a CDMA cellular telephone system
US6615037B1 (en) Method apparatus and system for call forwarding when roaming from a first type network to a second type network in a communication system
US6014564A (en) Method and apparatus for determining virtual cell area
US5940762A (en) Inter-system calling supporting inter-system soft handoff
US5850606A (en) Method and system for transferring a cellular telephone call between intelligent cell sites
US5887256A (en) Hybrid cellular communication apparatus and method
US5793762A (en) System and method for providing packet data and voice services to mobile subscribers
US5608779A (en) Method for communications between mobile units using single and multiple switching center configurations
US6505050B1 (en) Method and apparatus for suppressing route request messages for wireless gateway applications
US5797096A (en) System and method for maintaining control channel mode information in a cellular telecommunications network
US5400390A (en) Method for establishing an inbound call to the mobile telephone in a GSM cellular mobile telephone network
US6445918B1 (en) Method and system for saving dropped calls
US6721565B1 (en) Handover of wireless calls between systems supporting circuit and packet call models
US7031703B1 (en) System and method of communicating operating capabilities in a telecommunication network
US20020068575A1 (en) Switching telephone calls between wireline and cellular telephones
US4599490A (en) Control of telecommunication switching systems
US5345498A (en) Mobile communications systems and interconnections strategies for use between different networks and different tariffs of such systems
US5583914A (en) Intelligent wireless signaling overlay for a telecommunication network
US6246872B1 (en) Mobile switching centre and method for handling a dropped connection between a mobile station and a basestation transceiver
US5260987A (en) Mobile communications
US6327470B1 (en) Handover between fixed and mobile networks for dual mode phones
US20020090975A1 (en) Paging in a mobile telecommunication network
US5659598A (en) Dual mode subscriber terminal and a handover procedure of the dual mode subscriber terminal in a mobile telecommunication network
US6032043A (en) Home location register feature dispatching and arbitration in a wireless intelligent network
US6233465B1 (en) Method and system for central office access to multiple access controllers for wireless extension