DK179109B1 - actuator assembly - Google Patents

actuator assembly Download PDF

Info

Publication number
DK179109B1
DK179109B1 DKPA201400754A DK179109B1 DK 179109 B1 DK179109 B1 DK 179109B1 DK PA201400754 A DKPA201400754 A DK PA201400754A DK 179109 B1 DK179109 B1 DK 179109B1
Authority
DK
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
part
assembly
characterized
according
engagement
Prior art date
Application number
Other languages
Danish (da)
Inventor
Erik Lund
Original Assignee
Animal Toys Aps
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Abstract

Der vises et aggregat (2) til aktivering af dyr, som mink og svin. There is shown an assembly (2) for actuating the animals that minks and pigs. Aggregat (2) omfatter en central del (4, 6) indrettet til fastgørelse af et eller flere bidestykker (8´, 8" 44, 44´), der er indrettet på en sådan måde, at dyr, herunder mink og svin kan bide i dem. Den centrale del (4, 6) består af en første del (4) og en anden del (6), som er aftageligt monteret på hinanden. Aggregat (2) omfatter et eller flere på den centrale del (4, 6) aftageligt monterede bidestykker (8´, 8", 44, 44´). An assembly (2) comprises a central portion (4, 6) adapted for attachment of one or more biting pieces (8', 8 "44, 44') which are arranged in such a way that animals including minks and pigs can bite in them. the central portion (4, 6) consists of a first part (4) and a second part (6) which is detachably mounted to each other. an assembly (2) comprises one or more of the central part (4, 6 ) removably mounted bite piece (8', 8 ', 44, 44').

Description

Aktiveringsaggregat actuator assembly

Beskrivelse Description

Opfindelsens område field of the invention

Den foreliggende opfindelse angår et aggregat til aktivering til bl.a. The present invention relates to an assembly for actuating, inter alia, dyr som mink og svin. animals like minks and pigs.

Opfindelsens baggrund I forbindelse minkavl og svineavl er der mulighed for, at dyrene bider hinanden, idet dyrene ofte opholder sig i samme rum og af flere forskellige grunde kan udvise aggressiv adfærd. Background In mink breeding and pig farming is possible that the animals biting each other because animals often staying in the same room and for several reasons may exhibit aggressive behavior. Bid i f.eks. Bite in the example. en minkpels resulterer i en reduceret værdi af pelsen. a mink coat resulting in a reduced value of the fur. Derfor er det ønskeligt at reducere frekvensen af bid iblandt mink. Therefore, it is desirable to reduce the frequency of bites among mink. På tilsvarende vis er det blandt svin fordelagtigt at kunne reducere bidfrekvensen med henblik på at minimere risikoen for infektion og de øvrige skadesrisici, der er forbundet med bid fra andre dyr. Similarly, the swine is advantageous to be able to reduce bidfrekvensen in order to minimize the risk of infection and other damage risks associated with bites of other animals.

Fra US 2008/0000565 A1 kendes legetøj til dyr, der omfatter 2 dele, som kan adskilles fra hinanden, og som er fæstnet til hinanden ved en gribeanordning. From US 2008/0000565 A1 discloses toys for animals, comprising two parts which can be separated from one another and which are attached to each other by a gripping device. Legetøjet kan endvidere indeholde bidestykke(r), som f.eks. The toy may also include bite block (s), for example. kan være lavet af reb. can be made from ropes.

Fra US 6,688,259 B1 kendes et apparat, der omfatter 2 dele, idet den første del omfatter en ''ledning” (f.eks. af reb), og den anden del kan indeholde et fødevareemne, der er velegnet til dyret, og som kan passere den første del, mens ''ledningen” er placeret dér. From US 6,688,259 B1 discloses an apparatus which comprises two parts, the first part comprises a '' wire '(eg. Of rope), and the second part may contain a food item, which is suitable for the animal and which can be pass the first part, while the '' line "is located there.

Anvendelse af traditionelle aktiveringsaggregater er forbundet med en række ulemper. Using conventional actuator assemblies is connected to a number of disadvantages. Mange traditionelle aktiveringsaggregater vil have en meget kort levetid blandt mink eller svin fordi de traditionelle aktiverings aggregater ikke er egnet til bid fra mink og svin og dermed vil blive ødelagt efter meget kort tid. Many traditional actuator assemblies will have a very short life among mink and pigs because the traditional activation aggregates are not suitable for bite from mink and pigs and will be destroyed after a very short time.

Derfor er der behov for et alternativ til de traditionelle aktiveringsaggregater. Hence the need for an alternative to the traditional actuator assemblies.

Det er endvidere ønskeligt at tilvejebringe et forbedret aktiveringsaggregat, som er let og billigt at producere. It is further desirable to provide an improved actuator assembly which is easy and cheap to produce.

Det er ydermere ønskeligt at tilvejebringe et forbedret aktiveringsaggregat, der muliggør udskiftning af sliddele på en let og enkel måde. It is further desirable to provide an improved actuator assembly which allows replacement of wearing parts in an easy and simple manner.

Opfindelsens formål object of the invention

Den foreliggende opfindelses formål er at angive et alternativ til de traditionelle aktiveringsaggregater. The purpose of this invention is to provide an alternative to the traditional actuator assemblies.

Det er ligeledes den foreliggende opfindelses formål at angive et forbedret aktiveringsaggregat, som er let og billigt at producere. It is also the purpose of this invention to provide an improved actuator assembly which is easy and cheap to produce.

Det er ligeledes den foreliggende opfindelses formål at angive et forbedret aktiveringsaggregat, der muliggør udskiftning af sliddele på en let og enkel måde. It is also the purpose of this invention to provide an improved actuator assembly which allows replacement of wearing parts in an easy and simple manner.

Formålet med den foreliggende opfindelse opnås med et aktiveringsaggregat som defineret i krav 1. Foretrukne udførelsesformer er defineret i underkravene og er forklaret i den følgende beskrivelse og illustreret i de tilhørende figurer. The object of the present invention is achieved with an actuator assembly as defined in claim 1. Preferred embodiments are defined in the subclaims and are explained in the following description and illustrated in the accompanying figures.

Aktiveringsaggregatet ifølge opfindelsen er et aggregat til aktivering af dyr, som mink og svin, hvilket aggregat omfatter en central del indrettet til aftagelig fastgørelse af et eller flere bidestykker, der er indrettet på en sådan måde, at dyr, herunder mink og svin kan bide i dem, hvor den centrale del består af en første del og en anden del, som er aftageligt monteret til hinanden og hvor aggregatet omfatter et gennemføringselement i hvis ender, der er tilvejebragt bidestykker. The actuating assembly according to the invention is an assembly for actuating the animals that minks and pigs, said assembly comprising a central portion adapted for removable attachment of one or more wire pieces which are arranged in such a way that animals including minks and pigs can bite in those in which the central part consists of a first part and a second part, which is detachably mounted to each other and wherein the assembly comprises a lead-through element of the ends of which are provided biting pieces.

Hermed opnås et forbedret aktiveringsaggregat, der muliggør udskiftning af de aftageligt monterede bidestykker (som er sliddele) på en let og enkel måde. Hereby is obtained an improved actuator assembly which allows replacement of the removably mounted bite piece (which are consumable parts) in an easy and simple manner.

Det kan være en fordel, at fastgørelsen af det ene eller de flere bidestykker etableres som følge af samlingen af den første del og den anden del. It may be an advantage that the attachment of the one or more pieces bite is established by the assembly of the first portion and the second portion. Der kan være tale om en geometrisk låsning, der etableres, når den første del og den anden del fastgøres til hinanden. There can be a geometrical locking, which is established when the first portion and the second portion are secured together.

Aktiveringsaggregatet ifølge opfindelsen er et aggregat til aktivering af dyr, som mink og svin, men kan også anvendes til andre dyr. The actuating assembly according to the invention is an assembly for actuating the animals that minks and pigs, but can also be used for other animals. Aktiveringsaggregatet vil kunne skaleres i størrelse, hvis det bruges til større eller mindre dyr. Actuating assembly will be scaled in size if it is used for large or small animals. For anvendelser til mink og svin er det fordelagtigt, at den centrale del er så stor, at dyrene ikke kan bide i den centrale del. For uses for minks and pigs, it is advantageous that the central portion is so great that the animals can not bite into the central portion. Dette kan opnås, ved at sikre, at dyrene ikke kan gabe over den centrale del. This can be achieved by ensuring that the animals can not swallow the central part.

Aggregatet omfatter en central del, der er indrettet til fastgørelse af et eller flere bidestykker, der er indrettet på en sådan måde, at dyr, herunder mink og svin kan bide i dem. The assembly comprises a central portion which is adapted for attachment of one or more wire pieces which are arranged in such a way that animals including minks and pigs can bite them. Bidestykkerne kan med fordel være ''slidbestandige”, dvs. Bide pieces can advantageously be '' abrasion resistant ', ie være lavet i et slidstærkt materiale. be made of a wear resistant material.

Den centrale del består af en første del og en anden del, som er aftageligt monteret til hinanden. The central portion comprises a first portion and a second portion which is removably fitted to each other. Fastgørelsen kan med fordel være mekanisk og omfatter fastgørelsesmidler, der tillader hurtig afkobling af den første del og en anden del fra hinanden. The fixing can advantageously be mechanically and comprises attachment means that allow the rapid uncoupling of the first part and a second part from each other.

Aggregatet omfatter et eller flere på den centrale del aftageligt monterede bidestykker. The assembly comprises one or more of the central portion removably mounted bite piece. Bidestykkerne kan med fordel være fleksibelt fastgjort til den centrale del, således at bideelementet ikke kan anvendes som et stift element til at bøje eller ødelægge den centrale del. Biting pieces can advantageously be flexibly attached to the central portion so as to bite the element can not be used as a rigid member to bend or break the central portion.

Det kan være en fordel, at den første del og den anden del er halvkugleformede, således at den centrale del dannet af den første del og den anden del er kugleformet. It may be an advantage that the first part and the second part is semi-spherical, so that the central portion formed by the first part and the second part is spherical.

Det kan være fordelagtigt, at den centrale del er hul, og at der er tilvejebragt en eller flere åbninger, igennem hvilke åbninger et eller flere bidestykker strækker sig. It may be advantageous that the central part is hollow, and that there is provided one or more openings, through which openings one or more biting pieces extends.

Dermed er det muligt at avende den centrale del som et gennemgangselement, der sikrer en sikker fastgørelse beskyttet fra omgivelserne. This makes it possible to be utilized with the central part as a transient member that ensures a secure attachment protected from the environment.

Det kan være en fordel, at den en første del og den anden del er identiske. It may be advantageous that the a first portion and second portion are identical. Dermed reduceres produktionsomkostningerne og kravet til lager og logistik mindskes. This reduces production costs and the demand for warehouse and logistics reduced.

Det kan være fordelagtigt, at den ene den anden del omfatter et første indgrebselement og/eller et korresponderende andet indgrebselement indrettet til at gå i indgreb med det første indgrebselement, således at den ene del fastgøres til den anden del, når det første indgrebselement er bragt i indgreb med det andet indgrebselement. It may be advantageous that one the second portion comprising a first engaging member and / or a corresponding second engaging member adapted to engage with the first engagement member so that the one part is secured to the second member when the first engagement member is brought engaged with the second engagement member.

Herved er det muligt at sikre, at det første element og det andet element fastholdes mekanisk til hinanden. Hereby it is possible to ensure that the first member and the second member mechanically fixed to each other.

Det kan være en fordel, at den ene del omfatter to første indgrebselementer og at den anden del omfatter to korresponderende yderligere indgrebselementer indrettet til at gå i indgreb med de første indgrebselementer, således at den ene del fastgøres til den anden del, når de første indgrebselementer er bragt i indgreb med de yderligere indgrebselementer. It may be an advantage that the one part comprises two first engagement members, and that the second part comprises two corresponding further engaging members adapted to engage with the first engaging elements, so that one part can be attached to the second member when the first engaging elements is engaged with the additional engaging elements.

Herved opnås en yderst sikker fastgørelsesmekanisme, der sikrer fastgørelse to steder. This provides an extremely secure attachment mechanism that ensures the fastening two places.

Det kan være fordelagtigt, at det ene eller de to første indgrebselementer er bevægeligt monteret på den ene del og at det ene eller de to første indgrebselementer er indrettet til at blive bragt ud af indgreb med det ene eller de to korresponderende yderligere indgrebselementer ved at forskyde det ene eller de to første indgrebselementer indad primært i radial retning. It may be advantageous that the one or the two first engagement members is movably mounted on the one part and that the one or the two first engagement members being adapted to be brought out of engagement with the one or two corresponding further engaging elements by displacing the the one or the two first primary engagement members inwardly in radial direction.

Dermed sikres det, at to indgrebselementer skal skubbes ind samtidigt for at kunne løsne den ene del fra den anden del. This ensures that the two engagement elements are to be pushed in at the same time in order to loosen the one part from the other part. Dette betyder, at mink og svin ikke vil kunne åbne den centrale del utilsigtet, men at landmanden let vil kunne åbne den centrale del i forbindelse med udskiftning af dele. This means that minks and pigs will not be able to open the central part unintentional but the farmer will be able to easily open the central part in connection with the replacement of parts.

Det kan være en fordel, at aggregatet omfatter et bidestykke bestående af en snor og to fastholdelseselementer, hvor hvert fastholdelseselement omfatter et rørelement, hvorigennem snoren forløber, hvor hvert fastholdelseselement ydermere omfatter et i rørelementets distale ende tilvejebragt beskyttelseselement. It may be an advantage that the assembly comprises a bite block consisting of a string and two retaining elements, each retaining element comprises a pipe element through which the cord extends, wherein each retaining element further comprises a tube member distal end is provided guard member.

Dermed kan de to fastholdelseselementer benyttes til dels fastgørelse af snoren til den centrale del og dels til beskyttelse af den centrale del der, hvor den centrale del gennembrydes af snoren. Consequently, the two retaining elements are used, in part, the attachment of the cord to the central part, and partly to protect the central portion where the central part are penetrated by the cord.

Det er en fordel, at beskyttelseselementet er udformet som en pladeformet eller skiveformet del, der ved montage på ydersiden af den central del beskytter den central del mod bid. It is an advantage that the protective element is formed as a plate-shaped or disk-shaped part which during assembly on the outside of the key part protects the central portion from bites.

Det kan være fordelagtigt, at rørelementet omfatter et sammenklemningsområde, hvor rørelementet er klemt sammen omkring snoren, hvorved snorens mulighed for forskydning langs rørets længdeakse reduceres eller elimineres helt. It may be advantageous that the tubular member comprises a clamping area in which the tube element is clamped together around the cord, wherein the cord possibility of displacement along the longitudinal axis is reduced or eliminated entirely.

Herved sikres en effektiv, enkel og billig fastgørelse af snoren til rørelementet. This will ensure an efficient, simple and cheap attachment of the cord to the tube element.

Det kan være en fordel, at den ydre dimension af rørelementet svarer til den indre geometri af den ene eller de flere åbninger. It may be advantageous that the outer dimension of the tube corresponds to the internal geometry of the one or more openings.

Dermed sikres at rørelementer omsluttes af åbningen og at rørelementet ligger an mod åbningen, der således helt eller delvist fikserer rørelementet i tangentiel retning. This ensures that the pipe elements enclosed by the opening and that the pipe member abuts against the opening, which is thus entirely or partially fixes the tube element in the tangential direction.

Det kan være en fordel, at aggregatet omfatter et antal styreelementer indrettet til at gøre det lettere at samle den første del og den anden del. It may be advantageous that the unit comprises a number of guide members adapted to make it easier to assemble the first portion and the second portion.

Det kan være en fordel, at aggregatet omfatte en eller flere til den første del og/eller til den anden del fastgjorte kæder. It may be an advantage that the assembly may comprise one or more of the first part and / or to the second portion secured chains. Kæderne kan erstatte eller supplere anvendelse af en snor. The chains can replace or supplement the use of a leash. Kæder kan f.eks. Chains, for example. laves i metal med henblik på at opnå en slidstærk stærk løsning. made of metal in order to obtain a durable strong solution.

Figurbeskrivelse Figure Description

Opfindelsen vil i det følgende blive forklaret under henvisning til de medfølgende tegninger, hvor The invention will now be explained with reference to the accompanying drawings, in which

Fig. FIG. 1 A viser en skematisk illustration af et aggregat ifølge opfindelsen, 1 A shows a schematic illustration of an assembly according to the invention,

Fig. FIG. 1 B viser en skematisk illustration af den ene halvdel af det i Fig. 1 B shows a schematic illustration of one half of that of Fig. 1 A viste aggregat, 1 A unit shown,

Fig. FIG. 1 C viser en anden skematisk illustration af den ene halvdel af det i Fig. 1C shows a second schematic illustration of one half of that of Fig. 1 A viste aggregat, 1 A unit shown,

Fig. FIG. 2 A viser en skematisk illustration af et aggregat ifølge opfindelsen, 2 A shows a schematic illustration of an assembly according to the invention,

Fig. FIG. 2 B viser et tværsnitsbillede af et aggregat ifølge opfindelsen, 2B shows a cross-sectional view of an assembly according to the invention,

Fig. FIG. 2 C viser en skematisk perspektivvisning af et aggregat ifølge opfindelsen, 2 C illustrates a schematic perspective view of an assembly according to the invention,

Fig. FIG. 3 A viser en første skematisk illustration af et aggregat ifølge opfindelsen set fra den indvendige side, 3A shows a first schematic illustration of an assembly according to the invention, seen from the inside,

Fig. FIG. 3 B viser en anden skematisk illustration af det i Fig. 3b shows a second schematic illustration of it in Fig. 3 A viste aggregat set fra siden, 3 A unit shown seen from the side,

Fig. FIG. 3 C viser en tredje skematisk illustration af det i Fig. 3C shows a third schematic illustration of it in Fig. 3 A viste aggregat set oppefra, 3 A unit shown seen from above,

Fig. FIG. 3 D viser en fjerde skematisk illustration af det i Fig. 3 D shows a fourth schematic illustration of it in Fig. 3 A viste aggregat set fra siden, 3 A unit shown seen from the side,

Fig. FIG. 3 E viser en perspektivvisning af det i Fig. 3 E shows a perspective view of the Fig. 3 A viste aggregat, 3 A unit shown,

Fig. FIG. 4 A viser en skematisk illustration af en del af et aggregat ifølge opfindelsen set fra den indvendige side, 4 A shows a schematic illustration of a portion of an assembly according to the invention, seen from the inside,

Fig. FIG. 4 B viser en perspektivvisning af den i Fig. 4 B shows a perspective view of the FIG. 3 A viste del af aggregat set oppefra, 3 A displayed portion of the assembly seen from above,

Fig. FIG. 5 A viser en skematisk illustration af et første gennemføringselement ifølge opfindelsen, 5 A shows a schematic illustration of a first lead-through element according to the invention,

Fig. FIG. 5 B viser en skematisk illustration af et andet gennemføringselement ifølge opfindelsen, 5 B shows a schematic illustration of a second lead-through element according to the invention,

Fig. FIG. 6 A viser en skematisk illustration af et ovalt aggregat ifølge opfindelsen, 6 A shows a schematic illustration of an oval assembly according to the invention,

Fig. FIG. 6 B viser en skematisk illustration af et sekstenkantet aggregat ifølge opfindelsen, 6 B shows a schematic illustration of a sixteen angular assembly according to the invention,

Fig. FIG. 6 C viser en skematisk illustration af et aggregat med afrundede kanter ifølge opfindelsen og 6 C shows a schematic illustration of an assembly with rounded edges according to the invention and

Fig. FIG. 6 D viser en skematisk illustration af et cylindrisk aggregat ifølge opfindelsen. 6D shows a schematic representation of a cylindrical assembly according to the invention.

Detaljeret beskrivelse Detailed description

Indledningsvis skal det bemærkes, at de vedhæftede tegninger alene illustrerer ikke-begrænsende udførelsesformer. It should first be noted that the appended drawings only illustrate non-limiting embodiments. En række andre udførelsesformer vil være mulige inden for omfanget af den foreliggende opfindelse. A number of other embodiments will be possible within the scope of the present invention. I det følgende vil tilsvarende eller identiske elementer i de forskellige udførelsesformer betegnes med samme henvisningsbetegnelse. In the following, similar or identical elements in the different embodiments are designated by the same reference sign.

Fig. FIG. 1 viser forskellige skematiske illustrationer af en første udførelsesform af et aggregat 2 ifølge opfindelsen. 1 shows various schematic illustrations of a first embodiment of a device 2 according to the invention.

Fig. FIG. 1 A) viser en perspektivvisning af aggregat 2, der omfatte en første halvkugleformet del 4 og en anden halvkugleformet del 6, der er mekanisk fastgjort til hinanden ved hjælp af et første indgrebselement 20 og et andet indgrebselement 20', som er i indgreb med korresponderende indgrebselementer (se 34 og 34' i Fig. 3). 1 A) shows a perspective view of the assembly 2, which comprise a first hemispherical portion 4 and a second hemispherical part 6 which is mechanically attached to each other by a first engaging member 20 and a second engaging member 20 ', which is engaged with the corresponding engagement members (see 34 and 34 'in Fig. 3).

Aggregatet 2 omfatter et gennemføringselement 8 (se Fig. 1 B og Fig. 1 C), der omfatter en første del 8', og en anden del 8”, der strækker ud af aggregatets kugleformede skal. The unit 2 comprises a lead-through element 8 (see Fig. 1B and Fig. 1C) comprising a first portion 8 ', and a second part 8 ", which extends out of the unit to be spherical.

Fig. FIG. 1 B og Fig. 1B and Fig. 1 C viser to skematiske illustrationer af den ene halvdel 6 af det i Fig. 1C shows two schematic illustrations of one half 6 of the Fig. 1 A viste aggregat 2. Halvdelen 6 af aggregatet 2 er halv kugleformet og omfatter to parallelle styreelementer 18, 18' udformet som rette stænger med firkantede tværsnit. 1 2. A unit shown half 6 of the assembly 2 is semi-spherical in shape and comprises two parallel guide members 18, 18 'designed as right rods with square cross-section.

Halvdelen 6 af aggregatet 2 omfatter yderligere to parallelle forbindelseselementer 16, 16', der strækker sig vinkelret på en forstærkningskant 22 tilvejebragt langs halvdelens periferi. Half 6 of the assembly 2 further comprises two parallel connecting elements 16, 16 'which extend at right angles to a reinforcing edge 22 provided along half the circumference. Der er mellem de to parallelle forbindelseselementer 16,16' tilvejebragt et styreelement 18” med samme geometriske udformning som de to parallelle styreelementer 18, 18'. There is between the two parallel connecting members 16,16 'is provided a guide element 18 "having the same geometric configuration as the two parallel guide members 18, 18'. Der er i den distale ende af de to parallelle forbindelseselementer 16,16' tilvejebragt indgrebselementer 20, 20' indrettet til at gå i indgreb med korresponderende indgrebselementer (se 34 og 34' i Fig. 3). There is at the distal end of the two parallel connecting members 16,16 'is provided engaging elements 20, 20' adapted to engage with corresponding engagement members (see 34 and 34 'in Fig. 3).

Der er fastgjort et gennemføringselement 8 til forstærkningskanten 22. Gennemføringselementet 8 omfatter en første del 8' og en anden del 8”, der strækker sig i forlængelse af halvdelens halvkugleformede skal 6. Which is fastened a lead-through element 8 to the reinforcing edge 22. The lead-through element 8 comprises a first portion 8 'and a second portion 8' extending in continuation of the hemispherical half must 6th

Der er tilvejebragt et første fastholdelseselement 10 og et andet fastholdelseselement 10' indrettet til dels fastgørelse til periferien af halvdelen 6 og dels til at beskytte gennemføringselementets første del 8' og anden del 8”. There is provided a first retention member 10 and a second retaining element 10 'is arranged, in part, attachment to the periphery of the half 6 and which will protect the gennemføringselementets first part 8' and the second part 8 ". Gennemføringselementet 8 og gennemføringselementets første del 8' og anden del 8” er udformet som en sammenhængende snor. Lead-in element 8 and gennemføringselementets first part 8 'and the second part 8 "is designed as a continuous string.

Det første fastholdelseselement 10 og det andet fastholdelseselement 10' omfatter henholdsvis et rørelement 12,12' og et beskyttelseselement 14,14. The first retention element 10 and the second retaining element 10 'respectively comprise a tubular member 12,12' and a protective element 14,14. Beskyttelseselementerne 14, 14 er udformet som cirkulære pladeformede elementer (skiver), der er tilvejebragt uden på halvdelens halvkugleformede skal 6, således at f.eks. Protective elements 14, 14 are formed as circular plate-shaped elements (disks), which is provided outside of hemispherical half shell 6, so that for example. en mink ikke kan få adgang til at bide i den åbning i skallen, hvorigennem rørelement 12,12' strækker sig. a mink can not access to bite into the opening in the shell through which the tubular member 12,12 'extends.

Snoren er fastholdt til det første fastholdelseselement 10 og til det andet fastholdelseselement 10' via sammenklemningsområder 24, 24' tilvejebragt i fastholdelseselementerne 10, 10'. The cord is secured to said first retention member 10 and the second retention member 10 'via the clamping regions 24, 24' provided in the retaining elements 10, 10 '.

Det er let og enkelt at skifte gennemføringselementet 8. Dermed gør opfindelsen det muligt at tilvejebringe et forbedret aktiveringsaggregat, der muliggør udskiftning af sliddele på en let og enkel måde. It is easy and simple to change the lead-through element 8. Thus the invention makes it possible to provide an improved actuator assembly which allows replacement of wearing parts in an easy and simple manner.

Fig. FIG. 2 A viser en skematisk illustration af et aggregat 2 ifølge opfindelsen. 2 A shows a schematic illustration of a device 2 according to the invention. Aggregatet 2 omfatter en første halvkugleformet del 4 og en anden halvkugleformet del 6. De to dele 4, 6 er mekanisk fastgjort til hinanden ved hjælp af et første indgrebselement 20 og et andet indgrebselement 20', som er i indgreb med korresponderende indgrebselementer tilvejebragt i den første del 4. Der er tilvejebragt to åbninger 26 (hvoraf den ene er synligt) i aggregatet 2. The unit 2 comprises a first hemispherical portion 4 and a second hemisphere-shaped part 6. The two parts 4, 6 are mechanically attached to each other by a first engaging member 20 and a second engaging member 20 ', which engage with corresponding engagement members provided in the part 4. There are provided two openings 26 (one of which is visible) in unit 2nd

Fig. FIG. 2 B viser et tværsnitsbillede af et aggregat 2 ifølge opfindelsen. 2B shows a cross-sectional view of an assembly 2 of the invention. Aggregatet 2 omfatter en halvdel 4 og et gennemføringselement 8 omfattende en første del 8' og en anden del 8”, der strækker sig i forlængelse af halvdelens skal. The unit 2 comprises half 4, and a lead-through member 8 comprising a first part 8 'and a second part 8 ", which extend in the extension of the half shell. Der er tilvejebragt et første fastholdelseselement 10 og et andet fastholdelseselement 10' indrettet til at fastgøre gennemføringselement 8 til halvdelen 4. Gennemføringselementet 8 og dets første del 8' anden del 8” udgøres af én sammenhængende snor. There is provided a first retention member 10 and a second retaining element 10 'configured to attach the lead-through element 8 to half 4. Lead-in element 8 and its first part 8' the second part 8 "is formed by a single continuous cord.

Fastholdelseselementerne 10, 10' omfatter rørelementer 12,12' og derpå fastgjorte skiveformede beskyttelseselementer 14, 14'. The retaining elements 10, 10 'includes tube members 12,12' and fixed thereto disc-like protection members 14, 14 '. Beskyttelseselementerne 14,14' er anbragt uden på halvdelen 4. Protective elements 14,14 'are arranged on the outside of half 4th

Der er tilvejebragt sammenklemningsområder 24, 24' på rørelementerne 12,12'. There is provided clamping regions 24, 24 'of the tubular members 12,12'. Disse sammenklemningsområder 24, 24' sikrer, at snoren er fik-seret i forhold til fastholdelseselementerne 10,10' og dermed til halvde len 4. Derfor kan en mink, et svin eller et andet dyr, som anvender aggregatet 2 ikke forskyde snoren i forhold til aggregatet 2. Beskyttelseselementerne 14,14' er indrettet til at beskytte aggregatet 2 mod bid og mekanisk påvirkning. These clamping areas 24, 24 'ensures that the cord is received--based relative to the retention members 10,10' and hence to halvde County 4. Therefore, a mink, a pig or other animal that uses the unit 2 does not displace the cord relative to the unit 2. the protection elements 14,14 'are adapted to protect the assembly 2 from bites and mechanical impact.

Der er skiftevist tilvejebragt varmebehandlede områder (zoner) 30 og ubehandlede områder 28 i den en første del 8' og i den anden del 8” af snoren, der strækker sig uden for delen 4. De varmebehandlede områder 30 forhindrer, at snoren kan filtres op, idet varmen har helt eller delvist smeltet snoren i de pågældende zoner 30. De ubehandlede områder 28 sikrer, at snoren i disse områder er bøjelig og formbar, hvilket sikrer, at dyrene ikke har et sammenhængende stift element at påvirke, når de bider i den en første del 8' og i den anden del 8” af snoren. There are alternately provided heat treated areas (zones) 30 and untreated areas 28 of the first part 8 'and in the second portion 8 "of the cord extending outside of the portion 4. The heat-treated regions 30 prevents that the cord can be tangled up in that the heat has fully or partially melted the cord in the said zones 30. the untreated areas 28 ensures that the cord in these areas is flexible and formable, ensuring that the animals do not have a contiguous rigid element to influence when they bite into the a first portion 8 'and in the second portion 8 "of the cord.

Fig. FIG. 2 C viser en skematisk perspektivvisning af et aggregat 2 ifølge opfindelsen. 2 C illustrates a schematic perspective view of an assembly 2 of the invention. Aggregatet 2 omfatter en første halvkugleformet del 4 og en anden halvkugleformet del 6, der er adskilt fra hinanden men er indrettet til at blive mekanisk fastgjort til hinanden ved hjælp af et første indgrebselement 20 (han-del) og et andet indgrebselement 20' (han-del), som kan bringes i indgreb med korresponderende indgrebselementer 34 og 34 (hun-del). The unit 2 comprises a first hemispherical portion 4 and a second hemispherical part 6 which are separated from one another but adapted to be mechanically attached to each other by a first engaging member 20 (male part) and a second engaging member 20 '(He moiety) which can be brought into engagement with corresponding engagement members 34 and 34 (female part).

Det første indgrebselement 20 (han-del) og det andet indgrebselement 20' (han-del) er tilvejebragt i den første halvkugleformede del 4, mens de korresponderende indgrebselementer 34 og 34 (hun-del) er tilvejebragt i den anden halvkugleformede del 6. The first engaging member 20 (male part) and the second engaging member 20 '(male part) is provided in the first hemisphere-shaped part 4, while the corresponding engagement elements 34 and 34 (female portion) is provided in the other semi-spherical Part 6.

Der strækker sig et gennemføringselement 8 med en første del 8' og en anden del 8” udformet som én sammenhængende snor gennem åbninger tilvejebragt i den første halvkugleformede del 4. Extending a lead-through element 8 with a first part 8 'and a second part 8 "shaped as a continuous string through openings provided in the first hemispherical Part 4.

Den anden halvkugleformede del 6 omfatter to åbningsdele 36, 36', hvori den første del 8' og den anden del 8” af snoren kan føres igennem, når den første halvkugleformede del 4 og den anden halvkugleformede del 6 er fastgjort til hinanden. The second hemispherical portion 6 comprises two opening portions 36, 36 ', wherein the first part 8' and the second portion 8 "of the cord may be passed through when the first hemispherical portion 4 and the second hemispherical part 6 are fixed to each other.

Den anden halvkugleformede del 6 omfatter to kæder 32, 32' fastgjort til hver sin side af den halvkugleformede del 6 ved hjælp af dertil hørende fastgørelseselementer 48, 48'. The second hemispherical portion 6 comprises two chains 32, 32 'secured to opposite sides of the semi-spherical part 6 by means of the corresponding fasteners 48, 48'. I stedet for to separate kæder 32, 32' kan der anvendes én sammenhængende kæde. Instead of two separate chains 32, 32 'can be used one continuous chain.

Den i Fig. That of Fig. 2 C viste udførelsesform rummer således både en snor 8, 8', 8” og kæder 32, 32', som den mink eller det andet dyr, som anvender aggregatet 2, kan bide i. Kæden 32, 32' kan anvendes som en tilvalgsløsning, som sikrer, at der altid er et element at bide i, selv hvis snoren 8, 8', 8” helt eller delvist bides i stykker. 2 C illustrated embodiment thus contains both a cord 8, 8 ', 8 "and chains 32, 32', as the mink or the second animal, which uses the assembly 2, can bite in. The chain 32, 32 'may be used as an optional solution which ensures that there is always an element to bite, even if the cord 8, 8 ', 8 "fully or partially bitten to pieces.

Fig. FIG. 6 illustrerer forskellige visninger af en udførelsesform af en halvkugleformet del 4, der udgør halvdelen af aggregatet 2 ifølge opfindelsen. 6 illustrate various views of an embodiment of a hemispherical portion 4 which is half of the assembly 2 according to the invention. Den viste halvkugleformede del 4 er således indrettet til at blive mekanisk fastgjort til en tilsvarende del (som vist i Fig. 1 C). The illustrated hemispherical portion 4 is thus arranged to be mechanically attached to a corresponding portion (as shown in Fig. 1C).

Fig. FIG. 3 A er en første skematisk illustration af en del 4 et aggregat ifølge opfindelsen set fra den indvendige side. 3 A is a first schematic illustration of a portion 4 an assembly according to the invention, seen from the inside. Fig. FIG. 3 B viser en anden skematisk illustration af det i Fig. 3b shows a second schematic illustration of it in Fig. 3 A viste aggregat set fra siden. 3 A unit shown in side view. Fig. FIG. 3 C viser en tredje skematisk illustration af det i Fig. 3C shows a third schematic illustration of it in Fig. 3 A viste aggregat set oppefra. 3 A unit shown seen from above. Fig. FIG. 3 D viser en fjerde skematisk illustration af det i Fig. 3 D shows a fourth schematic illustration of it in Fig. 3 A viste aggregat set fra siden og Fig. 3 A unit shown in side view and Fig. 3 E viser en perspektivvisning af det i Fig. 3 E shows a perspective view of the Fig. 3 A viste aggregat. 3 A unit shown.

Delen 4 er en halvkugleformet skal og har derfor et cirkelformet tværsnit. Part 4 is a hemispherical shell and therefore has a circular cross-section. Der er i skallen 4 tilvejebragt to halvcirkelformede åbningsdele 36, 36'. There are in the shell 4 is provided two semicircular opening portions 36, 36 '.

Delen 4 omfatter et første indgrebselement 20 og et andet indgrebselement 20' anbragt på hver sit forbindelseselement 16,16' fastgjort til indersiden af delen 4. Forbindelseselementerne 16, 16' er eftergivelige, således at de ikke udgør et stift element, der potentielt vil kunne ødelægge skallen 4. Part 4 comprises a first engaging member 20 and a second engaging member 20 'disposed on a respective connecting element 16,16' fixed to the inside of the portion 4. The connecting elements 16, 16 'is resilient, so that they do not constitute a rigid element, which could potentially destroy the shell fourth

Delen 4 omfatter endvidere to indgrebselementer 34 og 34' indrettet til at blive bragt i indgreb med korresponderende indgrebselementer fra en tilsvarende del (se delen 6 i Fig. 1 C). Part 4 further comprises two engaging elements 34 and 34 'adapted to be engaged with corresponding engagement elements of similar structure (see part 6 of Fig. 1 C). De to indgrebselementer 34 og 34' er udformet som rektangulære åbninger. The two engaging elements 34 and 34 'are formed as rectangular openings.

Delen 4 omfatter yderligere to parallelle styreelementer 18,18' udformet som rette stænger. Part 4 further comprises two parallel guide members 18,18 'are formed as straight rods. Delen 4 omfatter endvidere yderligere to parallelle forbindelseselementer 16,16', der strækker sig vinkelret på delens periferi. Part 4 preferably further includes two parallel connecting elements 16,16 ', which extends perpendicularly to the part's periphery. Der er mellem de to parallelle forbindelseselement 16,16' tilvejebragt et styreelement 18” med samme geometriske udformning som de to parallelle styreelementer 18, 18'. There is between the two parallel connecting member 16,16 'is provided a guide element 18 "having the same geometric configuration as the two parallel guide members 18, 18'.

Delen 4 omfatter to styreelementer 38, 38' med samme udformning og størrelse som styreelementerne 18, 18', 18”. Part 4 comprises two guide elements 38, 38 'of the same design and size as the guide elements 18, 18', 18 ". Styreelementerne 18,18', 18”, 38, 38' sikrer korrekt samling af aggregatets dele. The guide members 18,18 ', 18 ", 38, 38' ensuring correct assembly of the machine parts.

Aggregatet 2 kan have forskellige geometriske udformninger (se Fig. 6). The unit 2 may have various geometric configurations (see Fig. 6).

Fig. FIG. 4 A viser en skematisk illustration af en del 4 af et aggregat ifølge opfindelsen set fra den indvendige side. 4 A shows a schematic illustration of a portion 4 of an assembly according to the invention, seen from the inside. Delen 4 er opbygget som en halvkugleformet plastikskal, på hvis inderside der er fastsat to forbindelseselementer 16, 16', hvorpå der er fastsat henholdsvis et første indgrebselement 20 og et andet indgrebselement 20'. Part 4 is constructed as a semi-spherical plastic shell, on the inside of which is provided two connecting elements 16, 16 ', on which is fixed a first engagement element 20 and a second engaging member 20'.

Delen 4 omfatter yderligere et antal styreelementer 18,18', 18”, 38, 38' med samme geometriske udformning. Part 4 further comprises a plurality of guide elements 18,18 ', 18 ", 38, 38' with the same geometry. Styreelementerne 18,18', 18”, 38, 38' er fastgjort til og fordelt langs indersiden af delen 4. Styreelementerne 18,18', 18”, 38, 38' er indrettet til at sikre korrekt samling af aggregatets dele. The guide members 18,18 ', 18 ", 38, 38' is attached to and distributed along the inside of the portion 4. The guide members 18,18 ', 18", 38, 38' is adapted to ensure correct assembly of machine parts.

Der er fastgjort et gennemføringselement 40 til delen 4. Gennemføringselementet 40 er formet som et retlinjet snorelement, i hvis ender, der er fastgjort bidestykker 44, 44'. Which is fastened a lead-through member 40 to the portion 4. The lead-through element 40 is shaped as a rectilinear guide element, at the ends of which are attached biting pieces 44, 44 '. Der er endvidere fastgjort to låseskiver 42, 42' tæt ved gennemføringselementets distale og proksimale ender. There are also fixed two lock washers 42, 42 'near the gennemføringselementets distal and proximal ends. Hermed er det muligt at tilvejebringe en hurtig og hensigtsmæssig fastgørelse af gennemføringselementet 40 til delen 4. Hereby, it is possible to provide a rapid and convenient attachment of the lead-through member 40 to the portion 4th

Fig. FIG. 4 B viser en perspektivvisning af det i Fig. 4 B shows a perspective view of the Fig. 4 A viste aggregat 2 set oppefra. 4 A showed unit 2 seen from above. Aggregatet 2 omfatter en første halvkugleformet del 4 og en anden halvkugleformet del 6, der er fastgjort til hinanden ved hjælp af indgrebselementer 20, 20', der er bragt i indgreb med korresponderende indgrebselementer udformet som rektangulære åbninger tilvejebragt i delen 6. The unit 2 comprises a first hemispherical portion 4 and a second hemispherical part 6 which are fixed to each other by means of engagement elements 20, 20 'which are engaged with corresponding engagement elements formed as rectangular openings provided in the portion 6th

Aggregatet 2 omfatter et gennemføringselement, i hvis ender der er tilvejebragt bidestykker 44, 44'. The unit 2 comprises a feed-through element in the ends of which are provided biting pieces 44, 44 '. Gennemføringselementet strækker sig gennem det indre af delene 4, 6. Lead-in element extending through the interior of the molds 4, the sixth

Fig. FIG. 5 A viser en skematisk illustration af et første gennemføringselement 40 ifølge opfindelsen. 5 A shows a schematic illustration of a first lead-through element 40 according to the invention. Gennemføringselementet 40 er udformet som et lige element med bidestykker 44, 44' tilvejebragt i hver ende. Lead-in element 40 is designed as a straight element with the wire pieces 44, 44 'is provided at each end.

Bidestykkerne 44, 44' omslutter hvert sit pladeelement 46, 46'. Biting pieces 44, 44 'enclosing a respective plate member 46, 46'. Der er tilvejebragt låseskiver 42, 42' på gennemføringselementet 40 ved siden af bidestykkerne 44, 44'. There are provided lock washers 42, 42 'at the lead-through member 40 adjacent to wire pieces 44, 44'.

Fig. FIG. 5 B viser en skematisk illustration af et andet gennemføringselement 40 ifølge opfindelsen. 5 B shows a schematic illustration of a second lead-through element 40 according to the invention. Gennemføringselementet 40 er udformet som ét sammenhængende stykke bestående af et centralt placeret rørformet stykke anbragt mellem to spadeformede bidestykker 44, 44'. Lead-in element 40 is designed as a single continuous piece consisting of a centrally located tubular piece arranged between two spade-shaped biting pieces 44, 44 '.

Gennemføringselementerne 40 illustreret i Fig. Performing the elements 40 illustrated in Fig. 5 A og i Fig. 5 A and in Fig. 5 B kan være fremstillet i gummi, plast, træ eller andre materialer. 5 B may be made of rubber, plastic, wood or other materials.

Fig. FIG. 6 A viser en skematisk illustration af et ovalt aggregat 2 ifølge opfindelsen. 6 A shows a schematic illustration of an oval assembly 2 of the invention. Fig. FIG. 6 B viser en skematisk illustration af et sekstenkantet aggregat 2 ifølge opfindelsen. 6 B shows a schematic illustration of a sixteen angular assembly 2 of the invention. Fig. FIG. 6 C viser en skematisk illustration af et aggregat 2 med afrundede kanter ifølge opfindelsen, mens Fig. 6 C shows a schematic illustration of an assembly 2 with rounded edges according to the invention, while Fig. 6 D viser en skematisk illustration af et cylindrisk aggregat 2 ifølge opfindelsen. 6D shows a schematic representation of a cylindrical assembly 2 of the invention. Aggregaterne 2 kan således have forskellige geometriske udformninger. The units 2 can have different geometric configurations. hivert af aggregaterne 2 omfatter to identiske dele 4, 6, der er fastgjort til hinanden. Hivert of the aggregates 2 comprises two identical parts 4, 6 which are fixed to each other. Der er endvidere etableret åbninger 24 til gennemføring af et gennemføringselement (ikke vist). There has also been made openings 24 for the passage of a lead-through member (not shown).

Henvisningstal 2 Aggregat 4 Del 6 Del 8, 8', 8” Gennemføringselement 10,10' Fastholdelseselement 12,12' Rørelement 14,14' Beskyttelseselement 16, 16', 16”, 16'” Forbindelseselementer 18, 18', 18” Styreelement 20, 20' Indgrebselement (han-del) 22 Forstærkningskant 24,24' Sammenklemningsområde 26 Hul 28 Ubehandlet område 30 Varmebehandlet område 32,32' Kæde 34, 34' Indgrebselement (hun-del) 36,36' Åbningsdel 38,38' Styreelement 40 Gennemføringselement 42,42' Låseskive 44,44' Bidestykker 46,46' Pladeelement 48,48' Fastgørelseselement Reference numeral 2 assembly 4 Part 6 Part 8, 8 ', 8 "Lead-in element 10,10' Holder element 12,12 'Pipework element 14,14' protection element 16, 16 ', 16", 16' "Connecting elements 18, 18 ', 18" Control element 20, 20 'engaging member (male part) 22 The reinforcing edge 24,24' Compression region 26 hole 28 Untreated region 30 Heat-treated area 32,32 'chain 34, 34' engaging member (female part) 36,36 'opening portion 38,38' Control element 40 Lead element 42.42 'Lock washer 44.44' Bide Pieces 46.46 'plate element 48.48' fixing element

Claims (12)

 1. 1. Aggregat (2) til aktivering af dyr, som mink og svin, hvilket aggregat (2) omfatter en central del (4, 6), indrettet til aftagelig fastgørelse af et eller flere bidestykker (44, 44'), der er indrettet på en sådan måde, at dyr, herunder mink og svin kan bide i dem, at den centrale del (4, 6) består af en første del (4) og en anden del (6), som er aftageligt monteret til hinanden, kendetegnet ved, at aggregatet (2) omfatter et gennemføringselement (40) i hvis ender, der er tilvejebragt bidestykker (44, 44'). 1. An assembly (2) for actuating the animals that minks and pigs, said assembly (2) comprises a central portion (4, 6), adapted for removable attachment of one or more biting pieces (44, 44 ') adapted in such a way that animals including minks and pigs can bite them, that the central part (4, 6) consists of a first part (4) and a second part (6) which is detachably mounted to each other, characterized in that the unit (2) comprises a lead-through member (40) in the ends of which are provided biting pieces (44, 44 ').
 2. 2. Aggregat (2) ifølge krav 1, kendetegnet ved, at den centrale del (4, 6) er hul og at der er tilvejebragt en eller flere åbninger (26, 36, 36'), igennem hvilke åbninger (26, 36, 36') et eller flere bidestykker (44, 44') strækker sig. 2. An assembly (2) according to claim 1, characterized in that the central part (4, 6) is hollow and that there is provided one or more openings (26, 36, 36 '), through which openings (26, 36, 36 ') one or more biting pieces (44, 44') extends.
 3. 3. Aggregat (2) ifølge krav 1 eller krav 2, kendetegnet ved, at den en første del (4) og den anden del (6) er identiske. 3. An assembly (2) according to claim 1 or claim 2, characterized in that a first part (4) and the second part (6) are identical.
 4. 4. Aggregat (2) ifølge et af de foregående krav, kendetegnet ved, at den ene del (4) og den anden del (6) omfatter et første indgrebselement (20, 20') og/eller et korresponderende andet indgrebselement (34, 34') indrettet til at gå i indgreb med det første indgrebselement (20, 20'), således at den ene del (4) fastgøres til den anden del (6), når det første indgrebselement (20, 20') er bragt i indgreb med det andet indgrebselement (34, 34'). 4. An assembly (2) according to one of the preceding claims, characterized in that one part (4) and the second part (6) comprises a first engagement member (20, 20 ') and / or a corresponding second engaging member (34, 34 ') adapted to engage with the first engagement member (20, 20'), so that one part (4) is fixed to the second part (6) when the first engagement member (20, 20 ') is placed on the engagement with the second engagement member (34, 34 ').
 5. 5. Aggregat (2) ifølge krav 3, kendetegnet ved, at den ene del (4) omfatter to første indgrebselementer (20, 20') og at den anden del (6) omfatter to korresponderende yderligere indgrebselementer (34, 34') indrettet til at gå i indgreb med de første indgrebselementer (20, 20'), således at den ene del (4) fastgøres til den anden del (6), når de første ind grebselementer (20, 20') er bragt i indgreb med de yderligere indgrebselementer (34, 34'). 5. An assembly (2) according to claim 3, characterized in that one part (4) comprises two first engagement members (20, 20 ') and that the second part (6) comprises two corresponding further engagement elements (34, 34') adapted to engage with the first engaging elements (20, 20 '), so that one part (4) is fixed to the second part (6) when the first zoom lever elements (20, 20') is brought into engagement with the further engagement elements (34, 34 ').
 6. 6. Aggregat (2) ifølge krav 4 eller krav 5, kendetegnet ved, at det ene eller de to første indgrebselementer (20, 20') er bevægeligt monteret på den ene af de centrale dele (4, 6), og at det ene eller de to første indgrebselementer (20, 20') er indrettet til at blive bragt ud af indgreb med det ene eller de to korresponderende yderligere indgrebselementer (34, 34') ved at forskyde det ene eller de to første indgrebselementer (20, 20') indad primært i radial retning. 6. An assembly (2) according to claim 4 or claim 5, characterized in that the one or the two first engagement members (20, 20 ') is movably mounted on one of the core parts (4, 6), and that one or the two first engagement members (20, 20 ') is arranged to be brought out of engagement with the one or two corresponding further engagement elements (34, 34') by shifting the one or the two first engagement members (20, 20 ' ) primarily inwardly in the radial direction.
 7. 7. Aggregat (2) ifølge et af de foregående krav, kendetegnet ved, at gennemføringselementet (40) er udformet som et lige element med bi-destykker (44, 44') tilvejebragt i hver ende. 7. An assembly (2) according to one of the preceding claims, characterized in that the lead-through element (40) is designed as a straight element with bi-destykker (44, 44 ') provided at each end.
 8. 8. Aggregat (2) ifølge et af de foregående krav, kendetegnet ved, at gennemføringselementet (40) og bidestykkerne (44, 44') er udformet som ét sammenhængende stykke. 8. An assembly (2) according to one of the preceding claims, characterized in that the lead-through member (40) and the biting pieces (44, 44 ') is formed as a single continuous piece.
 9. 9. Aggregat (2) ifølge et af de foregående krav, kendetegnet ved, at gennemføringselementet (40) er udført som ét sammenhængende stykke bestående af et rørformet stykke anbragt mellem to spadeformede bidestykker (44, 44'). 9. An assembly (2) according to one of the preceding claims, characterized in that the lead-through element (40) is designed as a single continuous piece consisting of a tubular piece arranged between the two spade-shaped biting pieces (44, 44 ').
 10. 10. Aggregat (2) ifølge et af de foregående krav, kendetegnet ved, at gennemføringselementet (40) og bidestykkerne (44, 44') er fremstillet i gummi, plast eller træ. 10. An assembly (2) according to one of the preceding claims, characterized in that the lead-through member (40) and the biting pieces (44, 44 ') is made of rubber, plastic or wood.
 11. 11. Aggregat (2) ifølge et af de foregående krav, kendetegnet ved, at der er tilvejebragt låseskiver (42, 42') på gennemføringselementet (40) ved siden af bidstykkerne (44, 44'). 11. An assembly (2) according to one of the preceding claims, characterized in that there are provided locking discs (42, 42 ') of the bushing element (40) next to bidstykkerne (44, 44').
 12. 12. Aggregat (2) ifølge et af de foregående krav, kendetegnet ved, at aggregatet (2) omfatter et antal styreelementer (18, 18', 18”, 38, 38') indrettet til at gøre det lettere at samle den første del (4) og den anden del (6). 12. An assembly (2) according to one of the preceding claims, characterized in that the assembly (2) comprises a plurality of guide elements (18, 18 ', 18 ", 38, 38') adapted to make it easier to assemble the first part (4) and the second part (6).
DK179109B1 2014-12-29 2014-12-29 actuator assembly DK179109B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK179109B1 DK179109B1 (en) 2014-12-29 2014-12-29 actuator assembly

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK179109B1 DK179109B1 (en) 2014-12-29 2014-12-29 actuator assembly

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK201400754A1 true DK201400754A1 (en) 2016-07-11
DK179109B1 true DK179109B1 (en) 2017-11-06

Family

ID=56356589

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK179109B1 DK179109B1 (en) 2014-12-29 2014-12-29 actuator assembly

Country Status (1)

Country Link
DK (1) DK179109B1 (en)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3830202A (en) * 1973-05-10 1974-08-20 E Garrison Pet pull toy
US6688258B1 (en) * 2002-12-14 2004-02-10 Susan L. Kolesar Treat dispensing pet toy and training device
US6981471B1 (en) * 2003-05-12 2006-01-03 Dubinins Dmitrijs V Combination squeeze toy and chew toy
US20090000565A1 (en) * 2007-06-29 2009-01-01 Aspen Pet Products, Inc. Selectively separable pet toy
US20090255482A1 (en) * 2008-04-11 2009-10-15 Aspen Pet Products, Inc. Pet toy

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3830202A (en) * 1973-05-10 1974-08-20 E Garrison Pet pull toy
US6688258B1 (en) * 2002-12-14 2004-02-10 Susan L. Kolesar Treat dispensing pet toy and training device
US6981471B1 (en) * 2003-05-12 2006-01-03 Dubinins Dmitrijs V Combination squeeze toy and chew toy
US20090000565A1 (en) * 2007-06-29 2009-01-01 Aspen Pet Products, Inc. Selectively separable pet toy
US20090255482A1 (en) * 2008-04-11 2009-10-15 Aspen Pet Products, Inc. Pet toy

Also Published As

Publication number Publication date Type
DK201400754A1 (en) 2016-07-11 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3110979A (en) U-shape bead chain suspension for fishing lure
US530728A (en) Speculum
US3331151A (en) Multiple hook assembly
US7841127B1 (en) Soft bait connector for a fishing hook
US20070101634A1 (en) Fishing lure assembly
US2124263A (en) Fishhook
US699711A (en) Fish-hook.
US3999326A (en) Snag-hook for salmon fishing
US521704A (en) Line-guide for fishing-rods
US5022178A (en) Fishing rig
US20070215063A1 (en) Pet toy and exercise device
US4022161A (en) Restraining device for dogs and other animals
US671613A (en) Mechanical fishing-bait.
US7980021B2 (en) Apparatus and method for securing a bait fish to a fish hook
WO1998007312A1 (en) Planar weedless fish hook and nose hook arrangement
US20050132634A1 (en) Jig head with independent weight
US742093A (en) Fish-hook.
US610105A (en) Strap or rope clamp and tightener
USD778066S1 (en) Treatment brush head
US892730A (en) Fish-hook releaser.
US1261601A (en) Bait-carrying attachment for fish-hooks.
US2711611A (en) Guard for fishhooks and the like
US1270814A (en) Restraining device.
US20080155884A1 (en) Fishing Lure Apparatus and Method
US372686A (en) Fish-hook attachment