DK178862B1 - Mark valuables with warning and interactive feature. - Google Patents

Mark valuables with warning and interactive feature. Download PDF

Info

Publication number
DK178862B1
DK178862B1 DKPA201100843A DKPA201100843A DK178862B1 DK 178862 B1 DK178862 B1 DK 178862B1 DK PA201100843 A DKPA201100843 A DK PA201100843A DK PA201100843 A DKPA201100843 A DK PA201100843A DK 178862 B1 DK178862 B1 DK 178862B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
amp
object
protected object
protected
pi
Prior art date
Application number
DKPA201100843A
Other languages
Danish (da)
Inventor
Jens Ole Bentzen
Original Assignee
Jens Ole Bentzen
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jens Ole Bentzen filed Critical Jens Ole Bentzen
Priority to DKPA201100843A priority Critical patent/DK178862B1/en
Priority to DK201100843 priority
Publication of DK201100843A publication Critical patent/DK201100843A/en
Application granted granted Critical
Publication of DK178862B1 publication Critical patent/DK178862B1/en

Links

Abstract

Mærkeanordning (10) til advarsel mod fjernelse af et beskyttet objekt fra butik, lager eller lignende der omfatter en trådløs kommunikationsenhed (1) , der efter aktivering står i fast forbindelse med en central advarselsenhed på i og for sig kendt måde, og som er monteret på det beskyttede objekt med en fastgøringsenhed i det mindste indeholdende en elektrisk leder (2), der vil brydes såfremt fastgøringsenheden fjernes fra det beskyttede objekt (6) og som ved hjælp af kontaktpunkter (3) forbinder en strømforsyning (4) og kommunikationsenheden (1) på en sådan måde at kommunikationsenheden aktiveres ved montering på det beskyttede objekt (6) og så kommunikationsenheden vil deaktiveres såfremt fastgøringsenheden fjernes fra det beskyttede objekt. Brand device (10) for warning about the removal of a protected object from the store, warehouse or the like which includes a wireless communication unit (1) which upon activation is integral with a central warning device in a per se known manner, and which is mounted on the protected object with a fixing clamps at least containing an electrical conductor (2) which will be broken if fastgøringsenheden removed from the protected object (6) and which by means of contact points (3) connecting a power supply (4) and the communication unit (1 ) in such a way that the communication unit is activated when mounted on the protected object (6) and so that the communication unit will be disabled if fastgøringsenheden removed from the protected object. Endvidere kan mærkets kommunikationsenhed omfatte et visuelt display til interaktive formål som for eksempel prisangivelser, vareanprisning eller information om det aktuelle objekt. Further, the mark communication unit may include a visual display of interactive object such as price displays, vareanprisning or information related to the current object.

Description

Maerke for v&rdigenstaiide med advarseis- og interaktiv ftiaküoii, Marks of V & amp; rdigenstaiide with advarseis- and interactive ftiaküoii,

Opfmdelsens omrade: Öpfmdelse angar en maerkeanordnitig smrlig egnet til redukiion af svind og tyveri fra batikken vardagre, udstillinger og lignende, men ogsê f. eks anvendelig for eksempet til konirol og interaktlve forma! The Invention area: Öpfmdelse maerkeanordnitig smrlig relates to one suitable for redukiion of shrinkage and theft from batik vardagre, exhibitions and the like, but ogse f. For example useful for eksempet to konirol and interaktlve forma! ï forbindelse met! ï connection system! besogende pa museer og udstillinger. visitors at museums and exhibitions.

Opfmdelsen omfader en mobil mserkeenhed, der kombinerer en trMlos sendeenhed der stêr i last koramunikation med en central momtorenhed, med en fastgoringsenhed som indeholder en elektrisk strem leder og en slromlbrsyningsenhed, og som eter monLering ikke kan ijemes fra dot raaarkede objekt uden ovemvning dier anden form tbr destruktlon af den elektnske stromieder eller stromforsyning. INVENTION omfader a mobile mserkeenhed that combines a trMlos transmitting unit that residues in the last koramunikation with a central momtorenhed, with a fastgoringsenhed containing an electric Strem conductor and a slromlbrsyningsenhed and Ether monLering can not ijemes from dot raaarkede object without ovemvning values ​​other form TBR destruktlon of the elektnske stromieder or power supply. Fastgermgsenbeden er udformet sêledes at «werkeenheden akliveres ved montagen pa det beskyttede objekt, YderMgere kan mserkeenheden aktivere en advarsel ved passage forbi sensorer f. eks. plaeeret ved mdgangspaxtiet til batik eller lager, Fastgermgsenbeden is configured to sêledes' werkeenheden akliveres during assembly on the protected object, YderMgere mserkeenheden can activate a warning by passage past the sensors f. Eg. By plaeeret mdgangspaxtiet to batik or storage,

Baggrund for opfindeisen - kendt tekrnk: Background to invent the ice - known tekrnk:

Butikker og varelagre er ofte udsat for tyveri og svind i iagerbeholdninger hvilket natwligvis giver okonomiske tab og risiko for leveringsproblemer, Shops and warehouses are often subjected to theft and shrinkage in iagerbeholdninger which natwligvis provide economic loss and risk of delivery problems

Det er velkendt at rrnerke objekter med masker, der giver anledning til en alarm nar mserket transporteres tbrbi sensorer plaeeret ved udgange fra lofcaleme. It is well known that rrnerke objects with masks that raises an alarm when mserket transported tbrbi sensors plaeeret exits from lofcaleme.

Disse masrker kan vaste enkle diode elementen RFS D ftmkiioneOe mserker, indeholde en magneiostriktiv enhed eller pa anden made vaere baseretpa elektromagnetisk eller radioffekvent deiektering. These masrker can vaste simple diode elementen RFS D ftmkiioneOe mserker, contain a magneiostriktiv device or otherwise be baseretpa electromagnetic or radioffekvent deiektering.

Disse alarmer vürker natnrligvis ikke, hvis market er ijemet inden sensoren passeres, ligesom det er velkendt, at de kan gores uvirksomme ved at lekke gensianden ind i et materiele, der afskamner magnetisme og/eller radiobolger. These alarms vürker natnrligvis not know if the market is ijemet within the sensor is passed, as is well known that they can be done ineffective by lekke gensianden into a material at which afskamner magnetism and / or radio waves.

Dei er ogsa kendi at mserke objekter med tags med RPÏD funktion, saledes at en laeseenhed med antenner plaeeret i det overvêgede omrade kan alarmere, hvis e« tag er forsvuadet fm Imseonnadet Lmseatotanden tbr ttossive RFiprtags oden egert stoomfoTsytong er imiiileiiM stledes ai der ska! Dei is also kendi to mserke objects with tags with RPÏD function, so that one laeseenhed with antennas plaeeret in the overvêgede area to alert if e 'tag is forsvuadet dc Imseonnadet Lmseatotanden TBR ttossive RFiprtags ode Egert stoomfoTsytong is imiiileiiM stledes ai there ska! monteres at stort antal antertner för· at dtekke det overvkgede omrède og strtrstedelen af passive ïtFI'D-'tags kirt yisse: öri^gteri^gi^r, hvor iifesbarheden er dlrUg» sf der ma forvenies et stort antal ialske alarmer tra et sadant sptoat. mounted to large number antertner för · to dtekke the overvkgede omrède and strtrstedelen of passive ïtFI'D-'tags Kirt yisse Ori ^ gteri ^ g ^ r, where iifesbarheden is dlrUg 'sf that ma forvenies a large number ialske alarms tra One such sptoat. Yderligere bltoer den tsd, der gkt mellem Iwer gang teeenfceden lasser m given tag, let pegel lang.ï et lager, der kart fedelmlde mange teslpd enbeder, der skaï pannes enkeltvis. Further bltoer the tsd that GKT between Iwer time teeenfceden classes to m given tag, easy Pegel lang.ï a store kart fedelmlde many teslpd enbeder that Skai panned individually.

Patent ansegtong WÏ32ÖÖ7147258 heskriver ei systertp der aavender aktive tags ög alarmerer, rtor tags tntsvinder fra det overvagede omrade. Patent ansegtong WÏ32ÖÖ7147258 heskriver ei systertp which aavender active tags and alerts, rtor tags tntsvinder from the overvagede area.

Patent 1JS4973944 beskriver et system otntoitende en trMlos radiozender, som etter akbvertog star 1 toM torbpdelse med en. 1JS4973944 patent discloses a system otntoitende one trMlos radiozender as shortenings akbvertog Star 1 with an empty torbpdelse. eentpï èrthsd, der alaprierer, hvis itorhtodelsen atlaydes, M^rkeanmdntogen bestor af et birid med elekiriske Iedere, der forhintler den tnkflrtse radiosender med sin stetoibrsyning, saledes at förbindeisen til den centrale ertbed vil optoste, sa&emt iedeme brydes. eentpï èrthsd that alaprierer if itorhtodelsen atlaydes, M ^ rkeanmdntogen Bestor of a birid elekiriske-wire with which the forhintler tnkflrtse radio transmitter with its stetoibrsyning, so that förbindeisen to the central ertbed will optoste, SA & amp; EMT iedeme broken. Binder sarnies tiled lekke onikring det beskyttede olïiékt med en efektrisk le^i^':n|tte, der'via.kontÉcp*ïsi{.ter' stotter det elektóske kredsleb i mierkeanordamgeft,: Binder sarnies tiled lekke onikring the protected olïiékt with a efektrisk le ^ i ^ ': n | support, der'via.kontÉcp * ISI {.ter' supports the elektóske kredsleb in mierkeanordamgeft ,:

De beskteyne toga er imidlertid unodig kompiieerede at tremstüie og kan forventes at blive retotivÏ kostbare, ïtodyidere et mas&ning med tags indeboldeode en GF8*e»bed5 der giver alarm, nik öb|ektet femes rtd ever et iedprogrammerei onitode, velkeodt, Dexrne type vaê. The beskteyne toga, however, undue kompiieerede to tremstüie and is likely to be retotivÏ costly ïtodyidere a mas & amp; up tags indeboldeode one GF8 * e 'bed5 giving alarm nod NDA | ektet Femes rtd ever a iedprogrammerei onitode, velkeodt, Dexrne type VAE. «sadveadtgvis have en stosrafersyntng, der, hvis levetiden skai ysere ad over ii dage, bliver stor og tong og kan Mndres I at aiannere ved Qerrto&e af strrttolbrsyiling el Ier indpaknlng i et itoatertak, der afskaermer radiofeolger. "Sadveadtgvis have a stosrafersyntng that if the life skai ysere the above ii days, large and tong and can Mndres In that aiannere by Qerrto & amp; E of strrttolbrsyiling electricity Ier indpaknlng in a itoatertak who SEALS radiofeolger.

Beskrïvelse af ém aktuaiie opfmdelse; Description of EM aktuaiie opfmdelse;

Opilndelsen aagêr en maarkeanordning sserlig egnet til redoktion af svind og tyveri tra buiikker, varelagre, odstiilmger og iignende, men ögs§ f< sks artvendelig tbr eksempe! Opilndelsen usury one maarkeanordning possessing outstanding suitable for redoktion of loss or theft tra buiikker, depots, and odstiilmger iignende but ögs§ ​​f <SKS artvendelig TBR eksempe! tü kpntn>log mierakitve ferml! TÜ kpntn> sign mierakitve ferml! i forbiodelse toed besogendé pi museer, adstillifiger og forlysteiser. in forbiodelse toed visitors pi museums, and adstillifiger forlysteiser.

Opfindeisen omfatter en mobil maerkeenhed, der korabinerer en tradios sendeenhed, der star I fast kommunikation med en central moni toreahecl p&amp; Invent ice includes a mobile maerkeenhed that korabinerer one tradios transmitting unit that star fixed communication with a central moni toreahecl p & amp; i og for sig kendt made, med en fastgoringsenhed, der mdeholder t det mindste en elektrisk stamleder og en stemforsyningsenhed, der kan vw et kemisk batten, en opladet kondensator, en lys- ©Her bevsegeisosaktiveret enhed eller et hvilket som helst andet element der kan levere tiisfisekkelig stram til sendterenheden i madceanoidningens forventede ievetid, og som. in per se known manner, with a fastgoringsenhed that mdeholder t least one electrically stem head and a stem supply unit to VW a chemical batten, a charged capacitor, a light © Here bevsegeisosaktiveret device or any other element that can be deliver tiisfisekkelig tighten sent purity of madceanoidningens expected ievetid and. etter montering ikke kan fjemes fra det mamkede objekt uden at den elektriske stemleder brydes og derved deaktiverer maateenheden, Fastgoringsenheden er forsy.net med elektriske konfaklpunkter, der tjener dl. Brunette assembly can not be removed from the object without mamkede the electrical conductor system is broken and thereby disables maateenheden, Fastgoringsenheden is forsy.net of electrical konfaklpunkter serving dl. aktivering af masrkeenheden under montering pè det beskyttede objekt. activation of masrkeenheden during mounting Pè the protected object. Den trèdlese senderenhed er fortrinsvis «itegreret i festgemagsenheden» der er udforraet p§ en sédan méde, at niaerkeenheden forst aktiveres ved monteringen pi det beskyttede objekt, men kan Hgeledes vaare af en genbrageHg konstrnkiion, der aktiveres under montagen pi det beskyttede objekt med fasigoringserihedeo. The trèdlese transmitter unit is preferably 'itegreret in festgemagsenheden' there is udforraet p§ a sedan shaped that niaerkeenheden understand activated by the mounting pi the protected object, but can Hgeledes våre a genbrageHg konstrnkiion that is activated during assembly pi matter protected, fasigoringserihedeo. Den elektriske forbindelse til stromforsymng og elektriske Iedere etableres under pêsaetning af fastgoringsenheden pa det beskyttede objekt, for eksempel vod forbindelse mollens omréder med elektrisk lodende kte&amp;emasse eller med elektriske stikforhindeiser placoret salades, at kontskt darmes under montering pa det beskyttede objekt. The electrical connection to the electrical-wire stromforsymng and set up under the pêsaetning of fastgoringsenheden on the protected object, for example, VOD compound Mollens omréder with electric lodende KTE & amp; emasse or with electric stikforhindeiser placoret salades that kontskt darmes during mounting on the protected object.

Ved en opbygning af en raaerkeanordning til masrkning af objektor ifolge opfindeisen opnas: - en enkel opby going al' market, der derfor kan produceres med lave omkostninger» - lang levetid for m&amp;rkeme I umonteret tilstand, eftersom den eiektroniske enhed forst aktiveres og begynder at bmge elektricitet i forbindelse med den endelige montering pa det mserkede objekt, - et nuerke, der kan laves tilstraekkeiig lifie til at kunne bruges pi smé objektor og pé objektor, hvor et lille masrke af lestefiske arsager er fomirakkei, - en enkel montering, ïdet maerket let kan. By building a raaerkeanordning to masrkning of objektor According invent ice opnas: - a simple opby going all 'market, which therefore can be produced at low cost "- long life of m & amp; rkeme In the mounted state, since the eiektroniske unit understand activated and begins to bmge electricity in connection with the final assembly on the mserkede object, - a nuerke that can be made tilstraekkeiig lifie to be used pi SMe objektor, and PE objektor where a small masrke of lestefiske CAUSES is fomirakkei, - a simple fitting, with mark easily. tidformes sa det kun skal foldes omkring objektet sier klaebes pi dette og aktiveres i forbindelse med derate pikkebnmg. tidformes so it is only to be folded around the object sieves affixed pi this and activated for derate pikkebnmg.

Efier aktivering opnas en advarselsfonkfion, hvor advarsler udsendes sével ved passage gennem indgangssensorer, tjernelse af maerket iba objektet, afskaermning for radiobolger og ijemelse af objektet gennem ndgange, der ikke er beskyttet af ad v&amp;rse I ssensorer. Efier activation opnas advarselsfonkfion one in which the warnings are issued Sevel by passing through the input sensors, tjernelse of labeled IBA object, shielding for radio waves and ijemelse of the object through ndgange that are not protected by the V & amp; RSE In ssensorer.

Samtidig vil en feseafstand, der muliggor ds&amp;m&amp;g af et relativt stort area! At the same time, a feseafstand which allow for ds & amp; m & amp; g of a relatively large area! med hver modtageraBtenne, vsere enkel at opniL I almindelighed vil den indbyggede komnmnikatfoffienhed kommunikere ved en radioforbmdelse pa et licensfnt frekvensband som f, eks. IrekvensMndet otnkiing S65MHz eller 2,4 GH2, der ogsè anvendes i mange RFID anvendelser, men andre frekvenser eller endog konrnsunikation ved infrarode signaler eller lydsignaler er anvendelige til formal et I en foretrukken u&amp;ferelse vil stromforsyninge» vatie et ketnisk batten, der kan udfores i en tilsiraskkelig Öad udgave selv til xma lette objekter, men stnamforsyning med en opladet akkumuktor, en opladet ''superkondensatoF' eller endog et lysaktiveret panel vil vsere anvendeligt I en saerlig ndferelsesform er den elektroniske kommimikationsenlied ndformet som en genbmgelig enhed, hvor alle elektriske forbindelser korresponderer med tiisvarende forbindelser pa fenigormgsenheden, saledes at enheden aktlveres i forbindelse med monteringen pa del beskyttede objekt with each modtageraBtenne, vsere simple to opniL Generally, the built komnmnikatfoffienhed communicate at a time of a radioforbmdelse licensfnt frequency band such as f, Ex. IrekvensMndet otnkiing S65MHz or 2,4 GH2 that ogse used in many RFID applications, but other frequencies or even konrnsunikation by infrared signals or audio signals are useful for the purposes a in a preferred u & amp; ferelse will power supplies; 'vatie a ketnisk batten that can be performed in a tilsiraskkelig OAD edition itself to Xma light objects but stnamforsyning with a charged akkumuktor, a charged' 'superkondensatoF ', or even a light-activated panel will vsere useful in a particular ndferelsesform is the electronic kommimikationsenlied ndformet genbmgelig as a unit in which all electrical connections corresponding to the connections on tiisvarende fenigormgsenheden, so that the device aktlveres in connection with the mounting part on the protected object

Tagni ogsoverstgt: Tagni ogsoverstgt:

Fig. FIG. 1 viser mserkemiordnmgen (10} i udfoldet stand set fra den side, der vender mod del beskyttede objekt, og som i den viste ndforrtming «nder montering kkefees samrnen mod sig selv. 1 shows mserkemiordnmgen (10} in the unfolded state, seen from the side which faces the portion protected object, and which in the illustrated ndforrtming «nd mounting kkefees samrnen against itself.

Fig. FIG. 2 viser maarkeanordnïngen (10) i sammsnfbklet stand omkriog et beskyttet objekt, 2 shows maarkeanordnïngen (10) in a position sammsnfbklet omkriog a protected object,

Fig, 3 viser en mangioldigbed af maerkeanordninger (10), der kommunikerer kontinnert med en lokal Iseserenhed (20), der er forbundet til en server (21), der hèndterer advarsler og kommonikaiionsindboM, Fig, 3 shows a mangioldigbed of maerkeanordninger (10) communicating with a local kontinnert Iseserenhed (20) which is connected to a server (21) which hèndterer warnings and kommonikaiionsindboM,

Fig 4 viser iasigoringsenhed (30) og genbrugelig kommnnikationsenhed (40) fox montering pa det beskyttede objekt. Figure 4 shows iasigoringsenhed (30) and reusable kommnnikationsenhed (40) Fox mounting on the protected object.

Fig 5 viser fastgoringsenhed (3(3) og genbrugelig kommunikationsenbed (40) monteret pa et udstrakt objekt. Figure 5 shows fastgoringsenhed (3 (3) and reusable kommunikationsenbed (40) mounted on an extended object.

Besfcriwalse af opfindelsen: I det folgende jseskrives optlndeisen nmrmere, idei der henvises til tegaingen: Besfcriwalse of the invention: In the following jseskrives optlndeisen nmrmere, Idei reference is made to tegaingen:

Fsgur I viser mmrkeanordningen (10) ί udfoldet stand set fra den side, der nnder bragen vender ntod det beskyttede objekt, for montering pk et beskyttet objekt (ikke vist). Fsgur I shows mmrkeanordningen (10) ί unfolded state, seen from the side that faces nnder bragen ntod the protected object, for mounting pk a protected object (not shown). Magrkeanordningen bestir af en baerefolie (5), der kan vaste PET-folie, speeiaipapir eller andet elektrisk isolerende materiale egnet til produktion af etiketten Pa denne folie imellem fobens to modstêende ender et rilvejebragt en elektrisk leder (2) . Magrkeanordningen shall consist of baerefolie (5) which can be vaste PET film, speeiaipapir or other electrically insulating material suitable for the production of the label Pa fobens this film between the two ends of a modstêende rilvejebragt an electrical conductor (2). leks. leks. ved trykning med elektrisk ladende tryksvasrte, padmnpnmg af metal, aetsning fraen metalliseret folie et iet pi anden kendt mikte. by printing with electrically leaving tryksvasrte, padmnpnmg of metal, etching Fraen metallised film an IET pi Another known mikte. Lederen (2) tjener til at forbmde en konmmmkationsehip (1), der kan vaste en RFID chip beregnet for bmg i akfrve RFIDtags, eller en anden egnet kommimikaiionschip med en stromfbrsymng, (4) der her er vist som et fladt kentisk batten, men ogsa kan vaste en opladet akkmnu!ators en opladet kondensator eller anden egnet stronrkilde i serie med to kontaktpunkter (3) der ί «monteret stand som her vist ikke er forbnndei med andet end den elekiriske leder henboldsvis fra sfromforsy aing (4) og tm kommunikationscMp (1). The head (2) serves to forbmde one konmmmkationsehip (1) which can be vaste an RFID chip calcd for BMG in akfrve RFIDtags, or other suitable kommimikaiionschip with a stromfbrsymng, (4) here shown as a flat kentisk batten, but also can vaste a charged akkmnu! ators a charged capacitor or other suitable stronrkilde in series with the two contact points (3) which ί 'mounted condition as shown here is not forbnndei with anything other than the elekiriske conductor henboldsvis from sfromforsy Aing (4) and TM kommunikationscMp (1). KommimikationcMp (1) og stromforsyrang (4) er forbnndei dl den elektriske stromleder (2) ved klasbmng med elektrisk ledende klasber, lodnlng eller pê anden kendt made. KommimikationcMp (1) and stromforsyrang (4) is forbnndei dl the electrical power conductor (2) at klasbmng with electrically conductive klasber, lodnlng PE or another known manner. Tegningen viser lïgeledes en elektrisk ledende antennestraktur (8) forbnndei til komimnrikationschippen (1). The drawing also shows an electrically conductive antennestraktur (8) forbnndei to komimnrikationschippen (1).

Herudover kan den viste fastgoringsenhed vjere forsynet med en slgnalgiver af kendt type, f. eks diodeenired, magnetostriktxv enbed eller passiv RFID-enhed, tbr signaigivning ved passage af sensoret ved buriks eller lagerindgange (ikke vist af hensyn til tegnïngens overskuelighed) I det vaesentlige er hele fladen, boitset fra et Idle omrade omkring kontaktpunkteme (3) , af den visie side af masrkeanorilmngem daekfeet af ei klmbemateriale (?), der ved ki&amp;bning mod sig selv viser stone styrke end ovemvnmgssiyrkeB afbaerefolïen (5). In addition, the illustrated fastgoringsenhed vjere provided with a slgnalgiver of known type, f. Ex diodeenired, magnetostriktxv enbed or passive RFID device, TBR signaigivning when crossing sensoret by buriks or storage inputs (not shown for the sake of tegnïngens clarity) substantially is the entire surface, except the provisions the Idle area around the contact points (3) of the visie side of masrkeanorilmngem daekfeet of ei klmbemateriale (?) that the ki & amp; opening against itself shows stone strength than ovemvnmgssiyrkeB afbaerefolïen (5). kferkeanordmngen monteres pa et beskyttet objekt (ikke vist) ved foldning omkring foldelinien (9) vist pit tegningen saledes at limside klasber mod limstde og kotttaktpunki berorer koniafcipunki. kferkeanordmngen mounted on a protected object (not shown) by folding about the fold line (9) is shown the drawings the pit such that limside klasber against limstde and kotttaktpunki shall affect koniafcipunki. .Den ikke viste modstiende side kan pi ssedvaalig vis anvendes ril vareanprisnmg, prismgivelser, varedeklaration osv. Pïgor 2 viser mmrkeanordningen vist i Pig. .The not shown, corresponding to the tenth page pi ssedvaalig view used rIL vareanprisnmg, prismgivelser, etc. Materials. Pigor 2 shows mmrkeanordningen shown in Pig. 1 monteret pk et beskyttet objekt (6), Betegnelser i ovrigt er de samme som angivet ί Fig. 1 mounted pk a protected object (6), besides, the designations are the same as set ί Fig. 1. Det ses, at de io kontaktpunkter (3) elter monteringen er kommet i koniakt og derved har sluttei stromkredsen gennem den elekiriske leder (2), kommunikationsenbeden (1) og strnmfoxsynmgen (4), saledes at m werkeenheden er bievet aktiv. 1. It is seen that the IO contact points (3) Elter assembly has come into koniakt, thereby sluttei power circuit through the elekiriske conductor (2), kommunikationsenbeden (1) and strnmfoxsynmgen (4), so that m werkeenheden've been thrown active.

Ved forsog pa tjemelse af mterkeenheden fra det beskyttede objekt vil b®refblien ($) bllve revet over, hvorved den elekiriske leder (2) bliver afbrudt og mmrkeanordningen bliver ioaktiv. By experiments on tjemelse of mterkeenheden from the protected object will b®refblien ($) PREGNANT torn, wherein the elekiriske conductor (2) is interrupted and will be mmrkeanordningen ioaktiv.

Flgïir 3 illustrerer at en mangfoldighed af masikeanordninger (10) som tidligere beskrevel monteret pa m mangfoldighed af beskyttede objekter (6) star i fast kotnmunikation med én eller fiere centrale keseenheder (20) pa i og for sig kendt méde. Flgïir 3 illustrates that a variety of masikeanordninger (10) previously mounted on the beskrevel m multitude of protected objects (6) in solid star kotnmunikation with one or Fiere central keseenheder (20) offered in a known runner.

Da mserkeenhederne er opbygget som aktive enheder vil bade keseafstand og Iresehastighed vaere vaesentlig hojere end for passive RFID, saledes at der selv med et stort antal maerkede emner kan opnés i det vaesentlige konnnnnikarion oden 'signifikante afbrydel#r mellem hver enkeit maïrkeenlied (|Ö) dg den centrale ixseenhcd (20), When mserkeenhederne is structured as active devices will bathe keseafstand and Iresehastighed be substantially higher than for passive RFID, so that even with a large number of marked items may opnés essentially konnnnnikarion ode 'significant interruption # s between each enkeit maïrkeenlied (| Ö) dg ixseenhcd the central (20),

Den centrale Ixseenbed er iorbundei til en server (21) over en .:netva>rkstbrbin<idse (22% der kan vatte kablet eller tradfes, safeties at serveren,; der ér programmeivt til at hlndtere aïarmkald til omverdenen pa i «vrigt velkendt rolde saffitovrigf komrmutlkattötisitsdhold nadien·· Jasseenhedert (20? og de enkelt® ro;nrkeenhecter .(.10) kan piaceres, sa aïarmer ikke kan deakiivercs lokalt ved at gore serveren inaktiv. För eksempel kim serveren (2!) placetes i et sikret rum, en rotden bygrong, eller endOg vaste forbundet via en intemetfbrbtndebe til et andet land. The central Ixseenbed is iorbundei to a server (21) over a.: Network switches> rkstbrbin <Idse (22% can vatte cable or tradfes, safeties server ,; there ér programmeivt to handle aïarmkald to the outside world on the "Incidentally familiar Rolde saffitovrigf komrmutlkattötisitsdhold nadien ·· Jasseenhedert (20? and the enkelt® ro; nrkeenhecter. (. 10) can be piaceres, SA aïarmer can not deakiivercs locally by making inactive the server. for example, Kim server (2) placetes in a secured space, one rotden bygrong, or even vaste connected via a intemetfbrbtndebe to another country.

Ved afbrydelse 1 denne laste kenimunikation er den centrale Jasseetdied/'sewer programmer®! By interruption 1 this load kenimunikation the central Jasseetdied / 'sewer Programs®! til. to. .at adsende en advarsd pa kendt og :fori^|^èa%;ïalti^.|Öf' eksempel ved lyd- eller fyssignakr; .at adsende one advarsd PA and known: fori ^ | ^ EA%; ïalti ^. | of 'example, by audio or fyssignakr; sending af SMS til et eller Here indprograroinercde teleibroinnwe eller en alarni tü et vagtsélskafe, sending SMS to one or Here indprograroinercde teleibroinnwe or alarni TÜ a vagtsélskafe,

Figar 4 viser en anden tsd&amp;relse afroserkeanordningen, hvor koammrokations-eifeeden (40) er ndfortnet sorn en genbmgelig enbed forsynet nted: kontakipunkter (3A) fer tilsloinisg til fastgeringsenhedens efektriske-leder (2.) og SMroifersynmg (4) sand kontaktpunkter for tüsluvning til llndgcningsenltèdem.anfonnestmkfer (VA). Figar 4 shows another tsd & amp; size afroserkeanordningen where koammrokations-eifeeden (40) is ndfortnet sorn one genbmgelig enbed provided nted: kontakipunkter (3A) fer tilsloinisg to the fixed miter device's efektriske-conductor (2) and SMroifersynmg (4) sand contact points for tüsluvning to llndgcningsenltèdem.anfonnestmkfer (VA). Kontaktponkteme er vist udfert i en asymnietrisk placering tbr at. Kontaktponkteme shown udfert in a asymnietrisk location TBR that. mindske meligheden for lorken tilslnining, for at mindske denne endnu mere er det natmiigvis Ugdedes muligt at udlpre bele kornromilkatlonsenheden i en asyronietosk ferm svareode til en asymmetrisk ferm af iastgorrogsenheden (tkfcé vist); reducing the secrecy of lorken tilslnining, in order to reduce this even further, it is possible to natmiigvis Ugdedes udlpre Bele kornromilkatlonsenheden in a asyronietosk svareode fermentation to fermentation of an asymmetric iastgorrogsenheden (tkfcé shown); Fastgoringsenhedeo (30) der er visit fra limsiden e&amp; Fastgoringsenhedeo (30) which is the business of adhesive side e & amp; stromibrsynmg (4) som hdtigeré beskrëvet ferbundet med en ekkirisk leende fer bindelse (2) der vil Mïve bmdt og derved deaktivere ro^rkeanordronge» hvis iastgormgsenheden (30) tjernes tra. stromibrsynmg (4) as described hdtigeré ferbundet with a ekkirisk laughing fer compound (2) that will MIVE bmdt and thereby disable ro ^ rkeanordronge 'if iastgormgsenheden (30) tjernes tra. det beskyitede ofejekt (ikke vist) dier paktóbning bg aikluttes 1 fentafópimktef (3) korresponderende med koniaktpnnkter (3A) pa komhw Endvidére iMlehofder festgnrïngsenhedeft en roitbnnèStrukiur tbr korofennilrotidnsenbedefi (¾ der er aÜsluttet I kontaMpnnkter (¾ der etter plklesbomg af mserkeenheden pl det beskytfede objeki korrssponderer med kón fektpónkter (9 A) pi kommnnikationsenheden, F!g $ yiser et fragment omfattende den centrale del af mrofkeanordnigen med komrotMikaifensenbeden (40) og et fragment af festgorrogsesifedén (30) etter fastklMining til et beskyttet objekt (6), Det sess at konroktpankter (3), der er forbundet med den elektriske leder (2), efter pêklmbningen har kontakt med kontaktpunkter BA) pi kommunikatknisenbedero saledes at deane aktiveres ved roopieringen pa det beskyltep objekt (6), og af do dtev^^,kpatakfeunki^5fef Mtennestrükturen t.9) har eiektrisk kontakt med kontdk^i^is^ifor (9A) pi koronmnikndonsenheden. the beskyitede ofejekt (not shown) values ​​paktóbning bg aikluttes 1 fentafópimktef (3) corresponding with koniaktpnnkter (3A) PA komhw Furthermore iMlehofder festgnrïngsenhedeft one roitbnnèStrukiur TBR korofennilrotidnsenbedefi (¾ has aÜsluttet In kontaMpnnkter (¾ to shortenings plklesbomg of mserkeenheden pl the protected fatty objeki korrssponderer with Kon fektpónkter (9 a) pi kommnnikationsenheden, F! g $ yiser a fragment comprising the central part of mrofkeanordnigen with komrotMikaifensenbeden (40) and a fragment of festgorrogsesifedén (30) pans fastklMining to a protected object (6), the sess to konroktpankter (3) which is connected to the electrical conductor (2), after pêklmbningen in contact with the contact points BA) pi kommunikatknisenbedero such that Deane activated by roopieringen on the beskyltep object (6), and do dtev ^^, kpatakfeunki ^ 5fef Mtennestrükturen T.9) has eiektrisk contact with kontdk ^ i ^ er ^ IFOR (9A) pi koronmnikndonsenheden. lig» £ viser endna en udfereisestbrrn afrnasrkeerfeeden (50), hvor •kpppt^^Öönsmhedtm (4):prnfaiter et vjsuelt display (51) der er synbgt gennem en udsk«rrog eller en klarilel afbmretblien (5), Display kan f, eks, anvendes til visning af iroeraktivé oplysainger om dot beskyttede objekt, ttl fjemopdatering af pnsroterkrong eller enbver rólden oplysning der krot kommunikeres mellero mrorkeenbedens kommmnkationserdred f4) og den eenöule keseenberöberver (20,21 equal »£ endna shows a udfereisestbrrn afrnasrkeerfeeden (50), wherein • kpppt ^^ Öönsmhedtm (4): prnfaiter vjsuelt a display (51) that is synbgt through a carved 'rrog or klarilel afbmretblien (5), display may be F, e.g. , of displaying on the dot iroeraktivé oplysainger protected object, TTL fjemopdatering of pnsroterkrong or enbver Rolden information that is communicated Krot mellero mrorkeenbedens kommmnkationserdred F4) and the eenöule keseenberöberver (20.21

BxretbHen(5> kan pa den dek der er syjillg etter pakliebning pa def heskyitedfe objeki(6), herudover v*tre forsymd med p&amp;lrykt Tast tekst (52). der!' eks. kan. otnlMte vareanprisninger, brugsanvismï^<gr,'Vamleklaratkm og itlustrationer. I #vrigt lienviset aatkrfe mimts til. samise tiasktioner som i Fig. 2. BxretbHen (5> can be offered in the dec has syjillg shortenings pakliebning PA def heskyitedfe objeki (6), in addition to V * three forsymd with P & amp; lrykt key text (52). There! 'Ex. Can. OtnlMte product claims brugsanvismï ^ <gr , 'Vamleklaratkm and itlustrationer. in #vrigt lienviset aatkrfe to mimts. Samise tiasktioner as in Fig. 2nd

Claims (15)

 1. Maerke for verdigensteode med advarsels- eg inters Wv funktion. Mark for verdigensteode with warning oak inters Wv feature.
 2. Fatemtlsrav: 1) Manfeanordning (1Ö) til advarsel mod hemelse af et heskyliet objekt fra but ik, lager dier ügnende. Fatemtlsrav: 1) Manfeanordning (1O) for warning of a Hemelse heskyliet object from but in k storage ügnende values.
 3. omfatiende en iradlos kommufokafionsenhed (1), der dier aktivering stir 1 fitst trad les forbJnddse pa I og for sig kendt méde med en central feseenhed (20) til udsendelse af en alarm, sifremt den trad 1 use forbindelse med nnerkeaoordningen afbrydes, og som er til montering pl det beskyttede objekt med en fastgoringsenhed, der omfatter et bseremateriale (5) og der i det mindste indeholder en elektrisk stemleder (2), som. omfatiende one iradlos kommufokafionsenhed (1), which values ​​activation stir 1 fitst trad les forbJnddse PA In a per se known shaped with a central feseenhed (20) for emitting an alarm sifremt the trad one use connection with nnerkeaoordningen interrupted, and which are pl for mounting the protected object with a fastgoringsenhed comprising a bseremateriale (5) and at least contains an electric conductor system (2).
 4. vil brydes, sMremt fasigortngsenfaeden femes fra det beskyttede objekt, og som ved hjmlp af kontaktpunkter fotbinder en elektrisk stromforsynmg (4) og den tradfose kcmimmtikat.fonsen.hcd (1) pê en sadan made, at kommnnikationsenfeeden aktiveres ved fastgoringsenbedens montering pk def beskyttede objekt og kornrnunik.ationsenb.eden (1) deakti vetes safremi fastg^ringsenheden femes fra det beskyttede objekt, kendefegoet wd, at vste indrettei til at monteres sammenfoldet pi det beskyttede objekt. will be broken, sMremt fasigortngsenfaeden Femes from the protected object, and which by hjmlp of contact points fotbinder an electric stromforsynmg (4) and the tradfose kcmimmtikat.fonsen.hcd (1) one PE such a manner the kommnnikationsenfeeden activated by fastgoringsenbedens mounting pk def protected, and kornrnunik.ationsenb.eden (1) deakti vetes safremi fasten ^ unit Femes from the protected object, kendefegoet wd that vste indrettei to be mounted folded pi the protected object.
 5. pa en sédan made, at den mindst ene elekiriske stromleder (2), det ligger plaeeret pi sarame side af enhedens basremateriale (5), kommer i kontaki ved hjagïp af kontaktpunkteme og vi brydes sMfemt fastgoringseoheden femes fra det beskyttede objekt. on a sedan made that the at least one elekiriske power conductor (2), it is plaeeret pi sarame side of the device basremateriale (5), comes in kontaki by hjagïp of contact points are broken and we sMfemt fastgoringseoheden Femes from the protected object.
 6. 2) MasrkeanoMning ifolge krav 1, kendetegnet ved at fostgoringsenheden monteres og aktiveres ved at foldes om en foldellme (9) og lastgores ved kiafonlng mod objektet. 2) MasrkeanoMning system according to claim 1, characterized in that fostgoringsenheden fitted to and activated by a folded about foldellme (9) and the load done by kiafonlng against the object.
 7. 3) Majrkeasordmng ifedge et af «Ie foregaende ktav, ketidetégnet ved at der «d over den heskrevne kommunikatiotssenheden i fegonngsenheden er integreret en RFIB, en stagsetosiriktiv ashed, es diodeesèed eller asde» fcendt beskyttelsesenhed, der advarer ved passage af seamirer plaeeret I butiksindgang. 3) Majrkeasordmng ifedge one of "Ie PREVIOUS ktav, ketidetégnet in that« d of the heskrevne kommunikatiotssenheden in fegonngsenheden is already integrated RFIB, one stagsetosiriktiv ashed, ES diodeesèed or ASDE 'fcendt protection device that warns when crossing seamirer plaeeret In the store entrance.
 8. 4) SfedfeeanoKtelKg ÏMge et af de foregiesde krav, kendetegset vei at kommiMikationseshedes «mfatter ei visselt display (50). 4) SfedfeeanoKtelKg IMGE one of the foregiesde claims, kendetegset vei to kommiMikationseshedes' mfatter visselt e of the display (50).
 9. 5} Mmrkemordsiag I tMge et af de foregêesde krav, kendetegiiet ved at kommimlkatioosenhedeo (1) opererer med eIektroniagrseti.sk stdUisg l radloifekvent omrade, 6) Masrkeanordmsg ifelge et af de foregiende krav, kendettgset ved at komrasmkatkinseshedes (!) opererer med infrared förbmdelse. 5} In Mmrkemordsiag tmge one of the foregêesde claims, kendetegiiet by kommimlkatioosenhedeo (1) operates with eIektroniagrseti.sk stdUisg area radloifekvent l, 6) Masrkeanordmsg tool according to one of the claims foregiende, kendettgset by komrasmkatkinseshedes (!) Operate with infrared förbmdelse.
 10. 7) Mserkeasordsisg i.foige et af de foregêmde krav, kvndetegnet ved at de elektriske konfaktpxinkler (3) etableres med kontakt mellem osrrider (3) p&amp;fort elektdsk kdesde kl^bemasse. 7) Mserkeasordsisg i.foige one of the foregêmde claims, kvndetegnet by the electrical konfaktpxinkler (3) is established by contact between osrrider (3) P & amp; Fort elektdsk kdesde at ^ bemasse.
 11. 8) Mterkeanordnitig Ifolge et af de foregiesde krav, kesdetegnet ved at de elektriske sirmsledere (2) i fastg^riagseahedes er trykt med elektrisk ledesde tryksvmrte- 9) MsakeasöMfdng ifdige et af de foregSende krav, ke«deieg«et ved at des trêdtese kosisiusikationsex&amp;ed er «dformei sots en gesfemgelig ashed (40) med küstaktpünkter (3 A) korresponderende med kostaktpankter (3) pi lastgsrisgsenhedea 10} Mmrkeaaordömg ifeige et af de Ibregleade krav, kesdefegset ved at det er termnaierialet, som hliver revet over ved forseg pi gemelse, hvomd ïn^rkeanprdsisgee bliver isaktiv. 8) Mterkeanordnitig According to one of the foregiesde claims, kesdetegnet by the electrical sirmsledere (2) to fasten ^ riagseahedes are printed in electrical ledesde tryksvmrte- 9) MsakeasöMfdng ifdige one of the foregSende claims, KE "deieg 'a by des trêdtese kosisiusikationsex & amp ; ed is' dformei sots one gesfemgelig ashed (40) with küstaktpünkter (3A) corresponding with kostaktpankter (3) PI lastgsrisgsenhedea 10} Mmrkeaaordömg ifeige one of the Ibregleade claims, kesdefegset in that it is termnaierialet which hliver torn by sealing PI gemelse, hvomd ïn ^ rkeanprdsisgee is isaktiv.
 12. 11) Masrfceanosioisg ifolge et af de foregiende krav, kesdetegitaf ved at bmremateriaiet er es bmrefoiie, som for eksempel PElkfofle, speelalpapir eller asdet eiektrlsk ïsoieresde materiale ©griet til prodtikfis» af etiketten 12) MssrkeaBordaiag iiolge et af de foregiesde krav, kesdetepiet ved at des elektri ske stromleder (2) er tilvefeferagt for eksempel ved tiykning med es elektósk ledesde iryksvierie, padampitsg af metal elieraetsmng Sa en metalliseret folie. 11) Masrfceanosioisg According to one of the foregiende claims, kesdetegitaf by bmremateriaiet is es bmrefoiie, such as PElkfofle, speelalpapir or ASD eiektrlsk ïsoieresde material © griet to prodtikfis' of the label 12) MssrkeaBordaiag iiolge one of the foregiesde claims, kesdetepiet by des electri be power conductor (2) is tilvefeferagt for example, by tiykning with ES elektósk ledesde iryksvierie, padampitsg metal Sa elieraetsmng a metallized foil.
 13. 13) Msafcesacurdniiig ifolge et af de foregaende krav, fce»deteg«t ved ai kcmtaktpradcteme er adferi * en asymmetósk plaeering* og/eller at fastgoringsmheden er af asymmeölsk form. 13) According to a Msafcesacurdniiig in any preceding claim, FCE 'deteg «t by ai kcmtaktpradcteme is adferi asymmetósk plaeering * A * and / or that are of fastgoringsmheden asymmeölsk form.
 14. 14) Msackeaaordaing IfMge ei af de foreglende krav» keadetegsei wd af ers side af mmrkeaaorcte.in.ge» er d^kket af et ktebemateriale, der ved moatering klafoer mod sïg selv s&amp;Iedes ai ImisMe klasber mod limside. 14) Msackeaaordaing IfMge e of the foreglende claim »keadetegsei wd of ERS side of mmrkeaaorcte.in.ge 'd ^ is covered by a ktebemateriale that at moatering klafoer to itself p & amp; ai Iedes ImisMe klasber against limside.
 15. 15) M®rkeaaordaI»g ifolge krav 14, tesdetegaet ved at i det vaasentllge hele daden af en side af ma'rkeanordmageo er daekket af et kkebematenale, der ved kladmiBg mod sig seiv viser sterre styike e»d owrriviöEgsstyrken af teremateiialet (5). 15) M®rkeaaordaI »g system according to claim 14, tesdetegaet in that at vaasentllge throughout the death of one side of ma'rkeanordmageo is covered by a kkebematenale that at kladmiBg against the seiv shows Sterre styike e 'd owrriviöEgsstyrken of teremateiialet (5) .
DKPA201100843A 2011-11-01 2011-11-01 Mark valuables with warning and interactive feature. DK178862B1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DKPA201100843A DK178862B1 (en) 2011-11-01 2011-11-01 Mark valuables with warning and interactive feature.
DK201100843 2011-11-01

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DKPA201100843A DK178862B1 (en) 2011-11-01 2011-11-01 Mark valuables with warning and interactive feature.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK201100843A DK201100843A (en) 2013-05-02
DK178862B1 true DK178862B1 (en) 2017-04-03

Family

ID=48239931

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DKPA201100843A DK178862B1 (en) 2011-11-01 2011-11-01 Mark valuables with warning and interactive feature.

Country Status (1)

Country Link
DK (1) DK178862B1 (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4262284A (en) * 1978-06-26 1981-04-14 Stieff Lorin R Self-monitoring seal
US4973944A (en) * 1989-05-19 1990-11-27 Maletta Gabriel J Electrical signal and alarm protection proximity device
US6043746A (en) * 1999-02-17 2000-03-28 Microchip Technology Incorporated Radio frequency identification (RFID) security tag for merchandise and method therefor
US6050622A (en) * 1991-12-19 2000-04-18 Gustafson; Ake Safety sealing device
WO2001071848A1 (en) * 2000-03-21 2001-09-27 Mikoh Corporation A tamper indicating radio frequency identification label
US20090199606A1 (en) * 2008-02-07 2009-08-13 Yoram Gil Tamper evident seal

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4262284A (en) * 1978-06-26 1981-04-14 Stieff Lorin R Self-monitoring seal
US4973944A (en) * 1989-05-19 1990-11-27 Maletta Gabriel J Electrical signal and alarm protection proximity device
US6050622A (en) * 1991-12-19 2000-04-18 Gustafson; Ake Safety sealing device
US6043746A (en) * 1999-02-17 2000-03-28 Microchip Technology Incorporated Radio frequency identification (RFID) security tag for merchandise and method therefor
WO2001071848A1 (en) * 2000-03-21 2001-09-27 Mikoh Corporation A tamper indicating radio frequency identification label
US20090199606A1 (en) * 2008-02-07 2009-08-13 Yoram Gil Tamper evident seal

Also Published As

Publication number Publication date
DK201100843A (en) 2013-05-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9887448B2 (en) Method of manufacturing a radio frequency identification device
EP2529364B1 (en) Rfid/nfc panel and/or array used in smart signage applications and method of using
TW200511645A (en) Security tag with three dimensional antenna array made from flat stock
WO2009093155A3 (en) Systems and methods of contextual advertising
WO2013173581A3 (en) Techniques in transit advertising
ECSP077206A (en) System combined electromagnetic and optical communication
WO2007127336A3 (en) Order management for electronic securities trading
WO2011035329A3 (en) Inventory monitoring and verification system
WO2007030397A3 (en) Digital labels for product authentication
WO2011163279A3 (en) Low-power wirelessly-linked rfid tracking system
CY1107007T1 (en) Systems, methods and computer programs for monitoring containers
US20060273162A1 (en) Electronic label
AR064022A1 (en) A method and device utilization navigation message location
WO2012027645A3 (en) Techniques for a display navigation system
WO2011022564A3 (en) Rfid location system
WO2008033223A3 (en) Radio frequency identification (rfid) system for item level inventory
WO2009111398A3 (en) Interactive text message advertisements
WO2009004624A3 (en) A method for organizing large numbers of documents
WO2008036330A3 (en) Product information associated with customer location
WO2010120358A3 (en) In-store wireless shopping network using hand-held devices
BR112015004261A2 (en) radio frequency identification tag
MX2012012504A (en) Method for managing orders and dispensing beverages.
WO2000051022A3 (en) A system, method and article of manufacture for visual navigation utilizing web technology
WO2007078561A3 (en) Product-based advertising
WO2009058233A9 (en) Equipment mounting systems and methods for identifying equipment