DK154387B - Monoscopic and stereoscopic television set - Google Patents

Monoscopic and stereoscopic television set Download PDF

Info

Publication number
DK154387B
DK154387B DK289484A DK289484A DK154387B DK 154387 B DK154387 B DK 154387B DK 289484 A DK289484 A DK 289484A DK 289484 A DK289484 A DK 289484A DK 154387 B DK154387 B DK 154387B
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
television set
images
set according
adapted
characterized
Prior art date
Application number
DK289484A
Other languages
Danish (da)
Other versions
DK289484A (en
DK289484D0 (en
DK154387C (en
Inventor
Arnvid Sakariassen
Original Assignee
Arnvid Sakariassen
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to NO823425 priority Critical
Priority to NO823425A priority patent/NO152479C/en
Priority to PCT/NO1983/000038 priority patent/WO1984001680A1/en
Priority to NO8300038 priority
Application filed by Arnvid Sakariassen filed Critical Arnvid Sakariassen
Publication of DK289484D0 publication Critical patent/DK289484D0/en
Publication of DK289484A publication Critical patent/DK289484A/en
Publication of DK154387B publication Critical patent/DK154387B/en
Application granted granted Critical
Publication of DK154387C publication Critical patent/DK154387C/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
  • H04N13/30Image reproducers
  • H04N13/332Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD]
  • H04N13/344Displays for viewing with the aid of special glasses or head-mounted displays [HMD] with head-mounted left-right displays

Description

Den foreliggende opfindelsen omhandler et fjernsynsappa¬rat, hvis udlæseenheder er samlet og fastgjort i en ramme,der er indrettet til at blive båret af brugeren, ellertil at blive fastgjort eller anbragt på en støtte, pas¬sende eller tilstrækkelig tæt på øjnene, hvilket apparatgengiver monoskopiske eller stereoskopiske billedersærskilt for hvert øje. The present invention relates to a fjernsynsappa¬rat if the output units are assembled and fixed in a frame which is adapted to be worn by the user, ellertil to be attached or disposed on a support, pas¬sende or sufficiently close to the eyes, the apparatus reproduces monoskopiske or stereoscopic billedersærskilt for each eye.

Billederne kan modtages f.eks. The images may be received, for example. fra en fjernsyns- ellertele/datasender, eller fremkomme f.eks. from a television or telecommunications / data transmitter, or to supply, for example. fra videoaf¬spillere, videokameraer, infrarøde kameraer, skanderings-kameraer eller udstyr til billedefrembringelse, somf.eks. from videoaf¬spillere, video cameras, infrared cameras, scan-cameras or devices for image generation, somf.eks. computere eller videospilsenheder. computers or video game devices.

Når der kun fremvises todimensionelle billeder, sendesdet samme monoskopiske billede til udlæseenhederne,hvor de fremvises særskilt for hvert øje. When only displayed two-dimensional images, sendesdet same monoskopiske image for the displays where they are displayed separately for each eye.

Når der fremvises tredimensionelle billeder, dvs. When viewing three-dimensional images, ie paraf to forskellige og let forskudte monoskopiske billederaf den samme genstand, overføres disse til udlæseenheder¬ne, hvor de fremvises særskilt for hvert øje, med henblikpå at frembringe en reel stereoskopisk virkning. paraffin two different and slightly staggered monoskopiske bill thereof the same object, these are transferred to udlæseenheder¬ne in which they are displayed separately for each eye, with henblikpå to produce a real stereoscopic effect.

Hver udlæseenhed indeholder passende optiske organer,der er indrettet til at frembringe den ønskede gradaf forstørrelse og fokusering af billederne for hvertøje. Each output unit includes appropriate optical means that is arranged to produce the desired gradaf magnification and focusing of the images hvertøje. De optiske organer kan også omfatte et spejlarran¬gement, der er indrettet til at reflektere billederneseparat for hvert øje, eller det optiske arrangementkan omfatte adskillige små linser, der er indrettettil at fokusere billederne separat for hvert øje i flereretninger. The optical means may also include a spejlarran¬gement adapted to reflect the images separately for each eye or optical arrangementkan include several small lenses indrettettil to focus the images separately for each eye in several directions.

I visse udførelsesformer for apparatet, anvendes derkun en udlæseenhed sammen med passende optiske organer. In some embodiments of the apparatus, used derkun a display unit together with suitable optical means.

Dette er relevant, når der f.eks. This is relevant when, for example. kun fremvises monosko¬piske billeder, eller når to forskellige monoskopiske(stereoskopiske) billeder fremvises samtidigt ellerved siden af hinanden på den samme udlæseenhed. only be presented monosko¬piske images, or when two different monoskopiske (stereoscopic) images are displayed simultaneously ellerved side by side on the same output device.

De linser, der anvendes til fokusering af billedet, kan være af sædvanlig art, men man kan f.eks. The lenses used to focus the image may be of conventional type, but it is possible. også anvende letvægts-fresnel eller hologram-linser. also use lightweight fresnel or hologram lenses.

Fortrinsvis anvendes der flydendekrystaludlæseenheder,men der kan f.eks. Preferably flydendekrystaludlæseenheder but there can, for example. også.anvendes katodestrålerør ellerfiberoptiske bundter til fremvisning af billederne. også.anvendes cathode ray tube or fiber optic bundles for displaying images.

Billederne kan enten være i farver eller i sort-hvid. The images can either be in color or in black and white.

Apparatet kan strømforsynes af batterier, der er indeholdti den nævnte ramme. The apparatus may be powered by batteries that are indeholdti said frame. Når der f.eks. When, for example. anvendes en brilleram¬me, kan apparatet indeholde solbatteriorganer, hvorder anvendes solceller, der f.eks. brilleram¬me used, the apparatus may contain solbatteriorganer, hvorder used in solar cells, for example. kan være anbragtforan på apparatet. may be disposed in front of the device.

Apparatet kan antage forskellige størrelser og vægt,og rammen kan være af forskellige arter og konstruktioner.Fortrinsvis er rammen udformet som et brillestel, men kanogså udformes f.eks. The device can take various sizes and weight, and the frame may be of different species and konstruktioner.Fortrinsvis the frame is designed as a spectacle frame, but kanogså be designed, for example. som et "head-set", eller rammenkan være udformet bioculært eller som en kasse. as a "head-set", or rammenkan be designed bioculært or as a box. Tilspecielle anvendelser, f.eks. Tilspecielle applications, for example. som en videomonitor tilprofessionel brug, kan apparatet anbringes eller fast¬gøres på en støtte. as a video monitor tilprofessionel use, the apparatus may be positioned or fast¬gøres on a support. Det i den kendte teknik beskrevnefjernsynsapparat af den ovenfor beskrevne art udformessåledes, at kun udlæseenhederne er indeholdt i den nævnteramme. It is in the prior art described television receiver of the type described above udformessåledes that only the displays are contained in the mentioned framework. Der kræves derfor yderligere udstyr uden forrammen til gengivelse af billeder og mulig lyd, og deter nødvendigt, at der findes ledninger mellem detteyderligere udstyr og rammen, til opnåelse af en fuldstæn¬dig fjernsynsmodtager eller fuldstænding videomonitor. There is therefore required additional equipment without the front frame for the reproduction of images and sound possible, and It is necessary that the existence of wiring between this additional equipment, and the frame, to obtain a fuldstæn¬dig television receiver or full ignition video monitor.

Ifølge den foreliggende opfindelse er det ikke nødvendigtmed udstyr uden for rammen og ledningsforbindelser mellemdette udstyr og rammen, til at gengive billederne ogden mulige lyd til frembringelse af en fuldstændig fjern¬synsmodtager eller en fuldstændig videomonitor. According to the present invention, it is not nødvendigtmed equipment external to the frame and cable connections between this equipment and the frame, for reproducing the images Ogden possible sound to form a complete fjern¬synsmodtager or a complete video monitor.

Denne virkning opnås ved at samle gengiveenhederne medudlæseenhederne i den nævnte ramme (krav 1). This effect is achieved by grouping reproducing units medudlæseenhederne in said frame (claim 1).

Gengiveenhederne omfatter videodrivenheder/forstærkerog synkroniserings/styringsorganer til opbygning ogfordeling af de nævnte billeder (krav 2). The playback units comprise video drive units / forstærkerog synchronization / control means for building ogfordeling of said images (claim 2).

Til frembringelse af en fuldstændig fjernsynsmodtageri rammen omfatter gengiveenhederne også tuner-organertil modtagelse af de nævnte billeder (krav 3). To generate a complete frame comprises fjernsynsmodtageri reproducing units also tuner organertil receiving the said images (claim 3).

Gengiveenhederne kan også omfatte organer til frembrin-gelse/afspildning og frembringelse af videosignalerfor de nævnte billeder (krav 4). The playback units may also comprise means for generating / afspildning videosignalerfor and producing the said images (claim 4).

Til overførsel af de nævnte billeder, f.eks. For transfer of said images, for example. over te¬lefonlinier, kan gengiveenhederne indeholde organertil tele/datatransmission, dvs. te¬lefonlinier above, the playback units contain organertil telecommunications / data transmission, i.e., til modtagelse ellerafsending af de nævnte billeder (krav 5). for receiving or sending of said images (claim 5).

Gengiveenhederne kan også indeholde organer til gengivelseaf mulig lyd i mono eller stereo (krav 6). The playback units may also contain means for gengivelseaf possible sound in mono or stereo (claim 6).

De nævnte lydgengivelsesorganer kan omfatte et sæt øre-telefoner, f.eks. Said lydgengivelsesorganer may comprise a set of ear phones, for example. således at der er anbragt en ledningi et brillestels stænger (krav 7). so that there is disposed a ledningi a brillestels rods (claim 7).

Gengiveenhederne omfatter organer, f.eks. The playback units comprises means, for example. solbatterior¬ganer, der frembringer effekt til apparatet (krav 8). solbatterior¬ganer which generates power to the apparatus (claim 8).

Sammenlignet med teknikkens stade for det nævnte appara¬tur vil apparatet ifølge den foreliggende opfindelsevære mere brugervenligt, mere fleksibelt ved udendørssåvel som indendørs anvendelse, og åbne mulighed formange nye anvendelsesmuligheder. Compared to the prior art for said appara¬tur the apparatus of the present invention to be more user-friendly, more flexible for outdoor as well as indoor use, and enable new applications formange.

Som eksempler på den teknologi, der er til rådighedfor opbygningen af apparatet ifølge opfindelsen, kander henvises til såkaldte armbåndsursfjernsyn og lomme¬fjernsyn, hvor der anvendes miniaturiserede flydende-krystaludlæseenheder eller katodestrålerør til fremvisningaf billeder, og store - eller meget store integreredekredsløb til signal- og videobehandlingen. As examples of the technology that is to rådighedfor the construction of the apparatus according to the invention, reference is made to so-called jugs wrist watch television and lomme¬fjernsyn utilizing miniaturized liquid-krystaludlæseenheder fremvisningaf or cathode-ray images, and large - or very large integrated circuits for signal and video processing.

For et fjernsynsapparat eller en videomonitor ifølgeden foreliggende opfindelse, der er konstrueret specielttil at blive anbragt på en støtte eller til at holdesi hånden, er størrelsen, vægten og integrationsgradenfor de forskellige dele mindre betydningsfuld. For a television set or a video monitor iføl goat present invention constructed specielttil being disposed on a support, or to holdesi hand, the size, the weight and the various parts integrationsgradenfor less important.

Fig. FIG. 1 og 2 viser skematisk et eksempel på et fjernsyns¬apparat ifølge den foreliggende opfindelse, hvor deranvendes to udlæseenheder (1, 2) med linser (3, 4) iet brillestel (5, 6) set henholdsvis fra oven og bagfra. 1 and 2 show schematically an example of a fjernsyns¬apparat of the present invention, wherein deranvendes two output units (1, 2) with lenses (3, 4) IET spectacle frames (5, 6), viewed from above and from behind.

De integrerede kredsløb og andre dele, der er nødvendigefor opbygning af apparatet ifølge den foreliggende op¬findelse til opnåelse af en komplet fjernsynsmodtagereller komplet videomodtager, der indeholder de nævntegengivelsesenheder i den samme ramme, er ikke vist. The integrated circuits and other parts that are nødvendigefor structure of the apparatus of the present op¬findelse to obtain a complete television receiver or complete video receiver, containing the mentioned reproduction units in the same frame, are not shown.

Claims (8)

1. Fjernsynsapparat til parvis fremvisning af identiskemonoskopiske eller forskellige monoskopiske (stereo¬skopiske) billeder, muligvis sammen med lyd, hvilketapparat omfatter mindst én udlæseenhed, der kan indehol¬de optiske organer, der er indrettet til at frembringeet billede for hvert af et menneskes øjne, idet udlæse-enhederne er samlet og fastgjort i en ramme, der erindrettet til at blive anbragt i tilstrækkelig kortafstand fra øjnene, således at hvert billede fremvisessærskilt for hvert øje, hvilket fjernsynsapparat ogsåindeholder gengivelsesenheder til modtagelse og/elleropbygning og fordeling af de nævnte billeder, et billedefor hver udlæseenhed, kendetegnet ved, atgengivelsesenhederne sammen med udlæseenhederne er sammen¬bygget i den nævnte ramme. 1. A television set to display pairs of identiskemonoskopiske or different monoskopiske (stereo¬skopiske) images, possibly along with audio, the apparatus comprising at least one output unit, which can be indehol¬de optical means which is adapted to frembringeet provided for each of a person's eyes , the output units are assembled and fixed in a frame that erindrettet to be placed in a sufficiently short distance from the eyes, such that each image fremvisessærskilt for each eye, which television receiver also contains reproduction devices for receiving and / or build-up and distribution of the said images, a bill deform each output unit, characterized in atgengivelsesenhederne together with the displays are sammen¬bygget in said frame.
2. Fjernsynsapparat ifølge krav 1, kendeteg¬net ved, at gengivelsesenhederne omfatter videodriv-enheder/forstærkere og synkroniserings/styreorganer, der er indrettet til opbygning og fordeling af de nævntebilleder. 2. The television apparatus of claim 1, kendeteg¬net in that the playback units comprise videodriv units / amplifiers and synchronization / control means which is adapted to the structure and distribution of the mentioned pictures.
3. Fjernsynsapparat ifølge krav 2, kendeteg¬net ved, at gengivelsesenhederne indeholder tuner-orga¬ner til modtagelse af de nævnte billeder. 3. A television set according to claim 2, kendeteg¬net in that the playback units includes a tuner-orga¬ner for receiving the said images.
4. Fjernsynsapparat ifølge ethvert af de foregåendekrav, kendetegnet ved, at gengivelsesenheder¬ne omfatter organer, der er indrettet til at generere/afspille og frembringe videosignaler, der repræsentererde nævnte billeder. 4. A television set according to any one of the preceding claims, characterized in that the gengivelsesenheder¬ne comprises means that are adapted to generate / play and generate video signals which repræsentererde said images.
5. Fjernsynsapparat ifølge ethvert af de foregåendekrav, kendetegnet ved, at gengivelsesenheder¬ne indeholder organer, der er indrettet til tele/data-transmission, dvs. 5. A television set according to any one of the preceding claims, characterized in that the gengivelsesenheder¬ne includes means adapted to telecommunication / data transmission, i.e., modtagelse og afsending af de nævntebilleder. receiving and sending of the mentioned pictures.
6. Fjernsynsapparat ifølge ethvert af de foregåendekrav, kendetegnet ved, at gengivelsesenhederneindeholder organer, der er indrettet til gengivelse af lyd i mono eller stereo. 6. A television set according to any one of the preceding claims, characterized in that the reproduction units contains means adapted for reproducing sound in mono or stereo.
7. Fjernsynsapparat ifølge krav 6, kendeteg¬net ved, at de nævnte lydgengivelsesorganer omfatteret sæt øretelefoner, idet der f.eks. 7. A television set according to claim 6, kendeteg¬net in that said deleted lydgengivelsesorganer comprising sets of earphones, using for example. er anbragt lednin¬ger i et brillestels stænger. are arranged in a lednin¬ger brillestels rods.
8. Fjernsynsapparat ifølge ethvert af de foregåendekrav, kendetegnet ved, at de nævnte gengivel¬sesorganer omfatter organer, f.eks. 8. A television set according to any one of the preceding claims, characterized in that said gengivel¬sesorganer comprises means, for example. solbatteriorganer,der er indrettet til at frembringe effekt til appara-tet. solbatteriorganer that is adapted to generate power for applia-tet.
DK289484A 1982-10-14 1984-06-13 Monoscopic and stereoscopic television set DK154387C (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO823425 1982-10-14
NO823425A NO152479C (en) 1982-10-14 1982-10-14 Tv for individual use
PCT/NO1983/000038 WO1984001680A1 (en) 1982-10-14 1983-09-28 Monoscopic and stereoscopic television device
NO8300038 1983-09-28

Publications (4)

Publication Number Publication Date
DK289484A DK289484A (en) 1984-06-13
DK289484D0 DK289484D0 (en) 1984-06-13
DK154387B true DK154387B (en) 1988-11-07
DK154387C DK154387C (en) 1989-04-10

Family

ID=19886756

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK289484A DK154387C (en) 1982-10-14 1984-06-13 Monoscopic and stereoscopic television set

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP0121523A1 (en)
JP (1) JPS60500077A (en)
DK (1) DK154387C (en)
FI (1) FI79437C (en)
NO (1) NO152479C (en)
WO (1) WO1984001680A1 (en)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5488952A (en) * 1982-02-24 1996-02-06 Schoolman Scientific Corp. Stereoscopically display three dimensional ultrasound imaging
US5281957A (en) * 1984-11-14 1994-01-25 Schoolman Scientific Corp. Portable computer and head mounted display
GB2167266B (en) * 1984-11-14 1988-06-22 Arnold Schoolman Fluoroscope arrangement
DE3628458A1 (en) * 1986-08-21 1988-02-25 Dornier System Gmbh A device for three-dimensional spatial see television pictures
GB2254513A (en) * 1991-03-08 1992-10-07 Durand Ltd Head mounted viewing device
AU2510992A (en) * 1991-03-08 1992-10-06 Durand Limited Viewing device
US5719588A (en) * 1991-03-08 1998-02-17 Nashua Corporation Viewing device
JPH0795561A (en) * 1993-09-21 1995-04-07 Sony Corp Displayed object explanation system
JP3270276B2 (en) * 1993-12-22 2002-04-02 キヤノン株式会社 METHOD display device and its display
GB2414998B (en) * 2004-06-10 2008-04-16 Cementation Found Skanska Ltd Auger cleaner
CN2911724Y (en) * 2006-04-24 2007-06-13 胡超 Glasses type integrated 3-D video multimedia player
WO2007131414A1 (en) * 2006-04-26 2007-11-22 Chao Hu A portable personal integrative stereoscopic video multimedia device
JP5979507B2 (en) 2011-11-24 2016-08-24 パナソニックIpマネジメント株式会社 Head-mounted display device

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3670097A (en) * 1969-10-20 1972-06-13 Nasa Stereoscopic television system and apparatus
US4310849A (en) * 1979-06-11 1982-01-12 Glass Stuart M Stereoscopic video system

Also Published As

Publication number Publication date
FI842376A0 (en) 1984-06-12
FI842376A (en) 1984-06-12
DK154387C (en) 1989-04-10
WO1984001680A1 (en) 1984-04-26
DK289484D0 (en) 1984-06-13
NO823425L (en) 1984-04-16
EP0121523A1 (en) 1984-10-17
FI79437C (en) 1989-12-11
NO152479C (en) 1985-10-02
NO152479B (en) 1985-06-24
DK289484A (en) 1984-06-13
FI79437B (en) 1989-08-31
JPS60500077A (en) 1985-01-17
FI842376D0 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0522204B1 (en) Method and apparatus for dodecahedral imaging system
EP0644701B1 (en) Image taking and/or displaying system
US5986803A (en) Reconfigurable electronic imaging system with pop-up display
US6088053A (en) Digital record and replay binoculars
US20090189974A1 (en) Systems Using Eye Mounted Displays
Pastoor et al. 3-D displays: A review of current technologies
EP1267197A2 (en) Head-mounted optical apparatus for stereoscopic display
US6665003B1 (en) System and method for generating and displaying panoramic images and movies
WO2010150936A1 (en) Stereoscopic image reproduction device and method for providing 3d user interface
US4649425A (en) Stereoscopic display
JP3129719B2 (en) Video display device
US5719588A (en) Viewing device
US5677728A (en) Stereoscopic video telecommunication system
FI117146B (en) Shutter-based hardware for projecting stereo or multichannel images
US4424529A (en) Remotely triggered portable stereoscopic viewer system
CN101813873B (en) Camera and wearable image display apparatus
US6449005B1 (en) Method and apparatus for producing and displaying spectrally-multiplexed images of three-dimensional imagery for use in stereoscopic viewing thereof
US3818125A (en) Stereo television microscope
US6721500B2 (en) Apparatus for three dimensional photography
US20040027267A1 (en) 3D entertainment system
US6141034A (en) Immersive imaging method and apparatus
US20070182812A1 (en) Panoramic image-based virtual reality/telepresence audio-visual system and method
US6359664B1 (en) Electro-optical display system for visually displaying polarized spatially multiplexed images of 3-D objects for use in stereoscopically viewing the same with high image quality and resolution
CN101738742B (en) Method for optimized 3d stereoscopic viewing by continuous adjustable 3D filter spectacles for and its control means
CN102293005B (en) Stereoscopic video viewing system, display system, optical shutter and stereoscopic video viewing method