DK144542B - Method and apparatus for measuring an arrangement on the meter - Google Patents

Method and apparatus for measuring an arrangement on the meter Download PDF

Info

Publication number
DK144542B
DK144542B DK466379A DK466379A DK144542B DK 144542 B DK144542 B DK 144542B DK 466379 A DK466379 A DK 466379A DK 466379 A DK466379 A DK 466379A DK 144542 B DK144542 B DK 144542B
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
liquid
measuring chamber
valve
float
means
Prior art date
Application number
DK466379A
Other languages
Danish (da)
Other versions
DK144542C (en
DK466379A (en
Inventor
H G Olrik
P Salling
Original Assignee
Foss Electric N A S
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DK492378 priority Critical
Priority to DK492378 priority
Application filed by Foss Electric N A S filed Critical Foss Electric N A S
Priority to DK466379 priority
Priority to DK466379A priority patent/DK144542C/en
Publication of DK466379A publication Critical patent/DK466379A/en
Publication of DK144542B publication Critical patent/DK144542B/en
Application granted granted Critical
Publication of DK144542C publication Critical patent/DK144542C/en

Links

Description

144542 144542

Den foreliggende opfindelse angår en fremgangsmåde til måling af en væskestrøm, der føres gennem en indløbskanal og ind i et målekammer, der indeholder en svømmer, medens væsken portionsvis udtømmes fra målekammeret gennem en udløbskanal, idet udtømningen 5 af hver portion igangsættes som svar på bevægelse af svømmeren til et øvre niveau, ligesom antallet af portioner, der udtømmes, tælles. The present invention relates to a method for measuring a fluid flow that is passed through an inlet channel and into a measuring chamber containing a float, while the liquid portions are discharged from the measuring chamber through an outlet channel, with the discharge 5 of each portion is initiated in response to movement of the the float to an upper level, and the number of portions which are discharged, are counted.

USA patentskrift nr. 4,030,356 omhandler en kontinuerlig veje-mekanisme, hvor den væskestrøm, der skal vejes, tilføres en væs-10 kemodtager omfattende to væskeoptagende skåle, der er monteret på en fælles vippeaksel. US Pat. No. 4,030,356 discloses a continuous weighing mechanism, wherein the liquid flow to be weighed, supplied to a creature-10 kemodtager comprising two liquid-receiving bowls, which are mounted on a common rocker shaft. Når den ene skål er blevet fyldt med væske, drejes akselen, hvorved den anden skål føres til en væskefyldningsstilling, medens den anden skål tømmes. When one dish is filled with fluid, the shaft is rotated, wherein the second cup is passed to a liquid filling position, while the second bowl is emptied. Massen af den væske, der er blevet ført til væskemodtageren, beregnes på basis 15 af antallet af de vippebevægelser, der registreres af et elektrisk kredsløb. The mass of the fluid that has been fed to the liquid receiver, 15 is calculated based on the number of the rocking motion, is detected by an electrical circuit. Dette kendte apparats målenøjagtighed er imidlertid mindre tilfredsstillende, når den væskestrøm, der måles, varierer, fordi en varierende væskestrøm bevirker, at de vippende væskeoptagende skåle vil blive påvirket af forskellige inertikræfter. This known apparatus, however, measurement accuracy is less satisfactory when the fluid flow being measured, varies because a varying fluid flow causes the rocking liquid-receiving bowls will be influenced by various inertia forces.

20 USA patentskrifterne nr. 2,853,877 og 3,937,083 og engelsk patentskrift nr. 1,089,159 omhandler væskemåleindretninger med et målekammer, i hvilket der er anbragt en svømmer. 20 US patents Nos. 2,853,877 and 3,937,083 and British Pat. No. 1,089,159 deals with fluid measurement devices with a measuring chamber in which is placed a swimmer. Målekammeret har et indløb og et udløb, der er forsynet med henholdsvis en 25 indløbs- og en udløbs ven til. The measuring chamber having an inlet and an outlet, which is provided with respectively a 25 inlet and an outlet to the friend. Den væske, der skal måles, føres ind i målekammeret gennem indløbet, medens udløbet lukkes af udløbsventilen. The liquid to be measured is introduced into the measuring chamber through the inlet while the outlet is closed by the discharge valve. Når den væske, der tilføres målekammeret, har bevæget svømmeren til et øvre niveau, bringer svømmeren indløbsventilen til at lukke og udløbsventilen til at åbne, så at væsken kan strømme 30 ud af målekammeret gennem udløbet under indflydelse af væskens egen tyngde. When the fluid supplied the measuring chamber, has moved the float to an upper level, to cause the float inlet valve to close and the outlet valve to open, so that the liquid can flow 30 out of the measuring chamber through the outlet under the influence of the liquid's own weight. Når svømmeren har bevæget sig nedefter til et nedre niveau, lukkes udløbs ventilen, medens indløbs ventilen er åben, og den netop beskrevne funktion gentages derefter. When the float has moved downwards to a lower level, closes the outlet valve, while the inlet valve is open, and the function just described is then repeated. Som følge af, at væsken udtømmes fra målekammeret gennem udløbsventilen udelukkende under 35 indflydelse af sin egen vægt, er kapaciteten for de ovenfor beskrevne måleapparater ret begrænset. Due to the fact that the liquid is discharged from the measuring chamber through the outlet valve 35 solely under the influence of its own weight, the capacity of the above-described measuring apparatus is rather limited.

144542 2 144 542 2

Fremgangsmåden ifølge opfindelsen er ejendommelig ved, at udtømningen af hver portion forårsages ved, at indløbskanalen lukkes, og at målekammeret udsættes for et gastryk, der væsentligt overstiger trykket ved udløbskanalens udløbsende. The process of the invention is characterized in that the discharge of each batch is caused in that the inlet channel is closed and that the measuring chamber is subjected to a gas pressure that significantly exceeds the pressure at the discharge passage outlet end.

5 5

Som følge af den trykforskel, der frembringes mellem målekammeret og udløbskanalens udløbsende, kan udtømningsoperationen fremskyndes, og det gastryk, der tilføres målekammeret, kan som forklaret i det følgende anvendes til andre formål. Due to the pressure difference generated between the measuring chamber and the discharge passage outlet end, the emptying operation can be accelerated and the gas pressure supplied to the measuring chamber, which can be explained in the following be used for other purposes.

10 10

Hvis udløbskanalens udløbsende er i forbindelse med atmosfæren, kan trykforskellen under udtømningsoperationen opnås ved, at man fører trykluft eller trykgas til målekammeret. If the discharge passage outlet end is in communication with the atmosphere, the pressure difference during the emptying operation is achieved by passing the compressed air or compressed gas to the measuring chamber. Ved en foretrukken udførelsesform for fremgangsmåden ifølge opfindelsen står udløbskanalens ud-15 løbsende imidlertid under vakuum, og dette gælder også målekammeret, medens væsken føres ind i målekammeret gennem dettes indløb, og udtømningsoperationen kan da forårsages ved, at målekammeret udsættes for atmosfæretryk. In a preferred embodiment of the method according to the invention is the outlet channel out-15 outlet end, however, in vacuo, and this also applies to the measuring chamber, while the liquid entering the measuring chamber through its inlet, and charging operations can then be caused in that the metering chamber is exposed to atmospheric pressure. En indløb s ventil, der er anbragt i indløbskanalen, og/eller tilførslen af gastryk til målekammeret, kan styres af svømme-20 rens stilling i målekammeret. S an inlet valve which is arranged in the inlet channel, and / or the supply of gas pressure to the measuring chamber, may be controlled by the swim-20's position in the measuring chamber. Således kan gastryktilførslen påbegyndes, og indløbs ventilen kan lukkes, når svømmeren når en øvre stilling i målekammeret. Thus, gastryktilførslen is started, and the inlet valve can be closed when the float reaches an upper position in the measuring chamber.

Når indløbskanalen styres af en indløbsventil, der er bevægelig 25 mellem en åbne- og en lukkestiUing, kan indløbs ventilen bevæges til sin lukkede stilling under indflydelse af det gastryk, der tilføres målekammeret. When the inlet channel is controlled by an inlet valve which is movable between an opening 25 and a lukkestiUing, the inlet valve is moved to its closed position under the influence of the gas pressure supplied to the measuring chamber.

Når fremgangsmåden ifølge opfindelsen anvendes til måling af en 30 strøm af mælk eller en anden væske, der er tilbøjelig til at skumme, kan skumdannelsen inde i målekammeret forårsage en vis måleunøj-agtighed. When the process of the invention is used for measuring a flow of milk 30 or another liquid that tends to foam, the foam formation inside the measuring chamber will cause a certain måleunøj-position accuracy. Man ønsker derfor at undertrykke og formindske skumdannelsen i målekammeret i størst mulig udstrækning. It therefore wishes to suppress and reduce the foam formation in the measuring chamber to the greatest extent possible. Indløbskanalen kan således indeholde skumadskillende eller -reducerende organer. The inlet duct may contain foam separating or -reducing means.

35 Endvidere kan hver væskeudtømning fra målekammeret omfatte et indledende skumreducerende trin. 35 Furthermore, each liquid discharge from the measuring chamber may comprise a foam reducing initial step. Således kan tilførslen af gastryk til målekammeret påbegyndes, når svømmeren er blevet bevæget opefter til et første niveau, og væsken kan derefter indledningsvis 3 U4542 udtømmes fra målekammeret gennem en lille omløbsåbning, der står i forbindelse med væskeindløbskanalen, medens udløbskanalen er lukket, f.eks. Thus, the supply of gas pressure to the measuring chamber is started when the float has been moved upwardly to a first level, and the liquid can then be initially 3 U4542 is discharged from the measuring chamber through a small bypass opening which is in communication with the fluid inlet passage, while the outlet channel is closed, e.g. . ved hjælp af en passende ventil, anbragt i denne. by means of a suitable valve, disposed therein.

Når der gennem omløbsåbningen er blevet udtømt en vis mindre 5 væskemængde, så at svømmeren har nået et nedre andet niveau, der ligger noget under det første niveau, ved hvilket tilførslen af gastryk til målekammeret påbegyndes, åbnes udløbsventilen, og den væskedel, der er tilbage i målekammeret, og som i hovedsagen ikke indbefatter skum, udtømmes så gennem udløbskanalen. When there through the bypass opening has been discharged some less 5 quantity of liquid, so that the float has reached a lower second level that lies somewhat below the first level at which the supply of gas pressure to the measuring chamber is initiated, opening the outlet valve, and the liquid portion that remains in the measuring chamber, and which substantially does not include foam is discharged through the outlet channel so. Som følge af 10 undertrykkelsen af skum i målekammeret og som følge af, at svømmeren bevæger sig meget langsomt nedefter fra det nævnte første til det nævnte andet, lidt lavere niveau, kan dette andet niveau bestemmes med stor nøjagtighed, så at vægten eller massen af de væskeportioner, der udtømmes gennem udløbskanalen, vil blive næsten identiske, 15 hvorved der opnås en stor målenøjagtighed. As a result of 10 the suppression of foam in the measuring chamber and due to the fact that the float is moving very slowly downwards from the said first to the said second, slightly lower level, this second level is determined with high accuracy, so that the weight or mass of the portions of the liquid discharged through the outlet channel will be almost identical, 15 thereby achieving a high accuracy.

Når en væskestrøm, der måles, standser, kan den væske, der er til stede i målekammeret, komme til at udgøre en brøkdel af den væskeportion, der normalt udtømmes fra målekammeret. When a fluid flow being measured, stops, the liquid that is present in the measuring chamber, come to constitute a fraction of the liquid portion, which normally can be discharged from the metering chamber. Svømmeren 20 vil således ikke nå op på det niveau, ved hvilket væskeudtømningen igangsættes. The float 20 will not reach the level at which liquid discharge is initiated. Udtømningen af en sådan sidste brøkdel kan derfor igangsættes manuelt, og mængden eller vægten af denne sidste brøkdel af en væskeportion kan bestemmes på basis af den tid, der anvendes til udtømning af denne delportion gennem omløbsåbningen. The discharge of such a last fraction can therefore be initiated manually, and the amount or weight of this last fraction of a bolus of fluid may be determined on the basis of the time used for discharging this delportion through the bypass opening. Da udtøm-25 ningen finder sted gennem den snævre omløbsåbning, vil man opnå en forholdsvis lang udtømningsperiode og følgelig en forøget målenøjagtighed. When Drain-25 scheme is carried out through the narrow opening circumferential, one will obtain a relatively long evacuation period and, consequently, an increased measurement accuracy.

Fremgangsmåden ifølge opfindelsen kan f.eks. The process according to the invention may, for example. anvendes til måling 30 af mælk, der strømmer fra en malkemaskines pattekopper. 30 is used to measure the milk flow from a milking machine teat cups. Væsentlige variationer i vakuummet ved en malkemaskines pattekopper kan have en uheldig indflydelse på mælkeydelsen af de køer, der malkes. Significant variations in the vacuum of a milking machine teat cups may have an adverse effect on the milk yield of the cows being milked.

Hvis der i ledningerne mellem malkeanlæggets vakuumledning og pattekopperne optræder sammenhængende mælkesøjler, kan disse 35 forårsage sådanne variationer i vakuummet, og for at undgå dannelsen af sådanne mælkesøjler findes der normalt ved pattekoppeme en luftåbning til indsugning af "falsk luft". If in the conduits between the milking plant vacuum line and the teat cups acts consistently milk bars, these 35 cause such variations in the vacuum, and to avoid the formation of such milk bars are normally in the teat cups, an air opening to the suction of "false air". Som forklaret ovenfor 14/4542 4 undertrykkes eller reduceres skumdannelsen fortrinsvis, før væsken eller mælken føres ind i milekammeret, hvilket betyder, at luft, der er medført af væsken, adskilles fra denne. As explained above, 14/4542 4 is suppressed or reduced foaming, preferably before the liquid or milk is introduced into the chamber mile, which means that the air that is entrained by the liquid, is separated from this. For at undgå dannelsen af sammenhængende væskesøjler efter målekammeret kan der 5 blandes luft i den mælk, der udtømmes fra dette. To avoid the formation of coherent liquid columns after the measuring chamber may be 5 mixed air in the milk discharged from this.

Ved opfindelsen er der også blevet tilvejebragt et apparat til måling af en væskestrøm og med et målekammer, der har en væskeindløbskanal til modtagelse af denne strøm, en svømmer, der er bevæ-10 geligt anbragt i dette kammer, udtømningsorganer til udtømning af væske fra målekammeret gennem en væskeudløbskanal som svar på bevægelse af svømmeren til et øvre niveau og organer til at tælle antallet af væskeportioner, der udtømmes fra målekammeret, og apparatet ifølge opfindelsen er ejendommeligt ved, at udtømningsor-15 ganerne omfatter organer til lukning af indløbskanalen og organer til at udsætte målekammeret for et gastryk, der væsentligt overstiger trykket ved udløbskanalens udløbsende. By the invention there is also provided an apparatus for measuring a liquid flow through a measuring chamber having a fluid inlet channel for receiving this current, a float which is movement-10 geligt disposed in this chamber, discharge means for discharging the liquid from the measuring chamber through a fluid outlet channel in response to movement of the float to an upper level, and means for counting the number of liquid batches discharged from the measuring chamber, and the apparatus according to the invention is characterized in that the udtømningsor-15 means comprise means for closing the inlet channel, and means for exposing the measuring chamber of a gas pressure which substantially exceeds the pressure at the discharge passage outlet end.

Opfindelsen vil i det følgende blive nærmere beskrevet under hen-20 visning til tegningen, på hvilken fig. The invention will in the following be closer described with-20 to the drawing, in which Fig. 1 - 3 er skematiske snit i en udførelsesform for apparatet ifølge opfindelsen, idet apparatets dele er vist ved forskellige trin af appa-ratets funktion, fig. 1-3 are schematic sectional views of an embodiment of the apparatus of the invention, the parts of the device is shown at different stages of operation of the apparatus, FIG. 4 er et skematisk snit i en anden udførelsesform for apparatet 25 ifølge opfindelsen, fig. 4 is a schematic section of a second embodiment of the apparatus 25 according to the invention, Fig. 5 viser en tredje udførelsesform for apparatet ifølge opfindel sen i større målestok set fra siden og delvis i snit efter linjen VV i fig. 5 shows a third embodiment of the apparatus of the invention however is an enlarged side view, partly in section along the line VV in Fig. 7, fig. 7, Fig. 6 er et snit efter linjen VI-VI i fig. 6 is a section along the line VI-VI in Fig. 7 i det i fig. 7 in the apparatus of FIG. 5 viste 20 apparat, fig. 5, the apparatus 20, Fig. 7 er et tværsnit efter linjen VII-VII i fig. 7 is a cross-sectional view taken along the line VII-VII in Fig. 5, fig. 5, FIG. 8 er et ophængningsorgan til bevægelig ophængning af apparatets flydeorganer, fig. 8 is a suspension means for movably suspending the apparatus floating bodies, Fig. 9 er endnu en udførelsesform for ophængningsorganet, 25 fig. 9 is a further embodiment of the hanger, FIG 25. 10 er et delsnit i det i fig. 10 is a fragmentary sectional view of that shown in Fig. 5 viste apparat, hvor man ser et reedrelæ og en dermed samarbejdende relæaktiverende magnet, fig. 5, the apparatus in which one sees a reed relay and a collaborating relay activating magnet, Fig. 11 er en fjerde udførelsesform for apparatet ifølge opfindel- 144542 5 sen set fra siden og delvis i snit, fig. 11 is a fourth embodiment of the apparatus according to the inventions 144542 5 late side view, partly in section, Fig. 12 er et delsnit i det i fig. 12 is a fragmentary sectional view of that shown in Fig. 11 viste apparat, hvor man ser en kon traven til, fig. 11, the apparatus in which one sees a Con trot to FIG. 13 er et snit i en gasventilindretning i større målestok, og 5 fig. 13 is a sectional view of a gasventilindretning on a larger scale, and Figure 5. 14 er set fra siden og delvis i snit en detalje, der illustrerer en modifikation af det i fig. 14 is a side view, partly in section, a detail which illustrates a modification of the Fig. 11 viste apparat. 11 apparatus shown.

' De på tegningen viste måleapparater er indrettet til måling af massen eller vægten af en mælkestrøm, der passerer gennem et malkeanlægs 10 slanger eller ledninger. 'The measuring apparatuses illustrated in the drawings is adapted for the measurement of the mass or the weight of a milk flow, which passes through a milking plant 10 hoses and conduits. Således kan de viste apparater eksempelvis indskydes mellem et sæt pattekopper og malkeanlæggets transportledning, i hvilken der på kendt måde frembringes vakuum. Thus, the illustrated apparatus, for example, be interposed between a set of teat cups and the milking installation's transport line, in which in known manner is generated vacuum.

Det i fig. Referring to FIG. 1-3 viste apparat har et hus 10 med en væskeindløb s -15 ledning eller -kanal 11, der er forbundet med husets øverste del. 1-3 the apparatus comprises a housing 10 having a liquid inlet -15 p conduit or channel 11 which is connected to the housing upper part.

Når dette apparat anvendes til måling af en malkekos mælkeydelse, kan væskeindløbsledningen forbindes med de pattekopper, der anvendes til malkning af koen. When this apparatus is used for measurement of a dairy cow, milk yield, the liquid inlet line connected to the teat cups used for milking of the cow. Den nederste del af huset 10 er forbundet med en væskeudløbsledning eller -kanal 12, der strækker sig 20 opefter til en beholder 13 eller en beholderlignende udvidelse på en vakuumledning 14, der står i forbindelse med malkeanlæggets mælketransportledning (ikke-vist) sammen med den øverste del af huset 10. Et rørformet eller klokkeformet ventillegeme 15, der er anbragt lodret bevægeligt i huset 10, har en eftergivelig nederste 25 randdel 16, der er indrettet til at samarbejde med og tæt indgribe med et nedadvendende ringformet ventilsæde 17 i huset 10. Ventillegemet 15 har også en øverste randdel 18, der er indrettet til at samarbejde med og til at indgribe med et ringformet efter-giveligt ventilsæde 19. Det klokkeformede ventillegeme 15 og den 30 del af huset 10, der er beliggende under ventilsædet 17, afgrænser et målekammer 20, i hvilket der er monteret et temmelig langstrakt øverste flydeorgan eller en svømmer 21 og et kortere, nederste flyde-organ eller en svø The lower part of the housing 10 is connected to a liquid discharge line or channel 12 which extends 20 upward, to a container 13 or a container-like expansion on a vacuum line 14 which communicates with the milking plant's milk-transporting conduit (not shown) together with the upper portion of the housing 10. a tubular or bell-shaped valve body 15 which is disposed vertically movable in the housing 10, has a resilient bottom 25 rim portion 16 which is adapted to cooperate with and closely engaging a downwardly facing annular valve seat 17 in the housing 10. the valve body 15 also has an upper rim portion 18 which is adapted to cooperate with and to engage with an annular by-cause strange valve seat 19. the bell-shaped valve body 15 and 30 of the housing 10 which is located below the valve seat 17, defines a metering chamber 20, in which is mounted a rather elongated upper float body or float 21 and a shorter, lower float body or svø mmer 22. Flydeorganeme eller svømmerne 21 og 22 har ringformede tværsnit, der omslutter en førestang 23, som strækker 35 sig centralt og i hovedsagen lodret inde i målekammeret 20, og flydeorganeme kan inden for visse grænser frit bevæge sig lodret langs førestangen. ns 22 Flydeorganeme or the floats 21 and 22 has annular cross section which surrounds a guide rod 23 which extends 35 extends centrally and substantially vertically within the measuring chamber 20, and flydeorganeme can within certain limits free to move vertically along the guide rod. Det øverste flydeorgan 21's nederste stilling bestemmes af et 6 U4542 i forhold til huset 10 fast understøtningsorgan 24, og en flange, der er udformet ved den nederste ende af flydeorganet 21, kan indgribe med understøtningsorganet som vist i fig. The upper float body 21. The lowermost position is determined by a 6 U4542 relative to the housing 10 fixed support member 24, and a flange formed at the lower end of the float member 21, engageable with the support means as shown in Fig. 1 og 3. Det nederste flydeorgan 22, der indeholder et magnetorgan 25, er i sin nederste stilling 5 understøttet af bunden af huset 10, dvs., når der ikke findes væske i målekammeret 20. Førestangen 23, der er af et ikke-mag-netiserbart materiale, indeholder to med indbyrdes lodret afstand anbragte kontakter eller relæer 26, f.eks. 1 and 3. The lower float body 22 containing a magnetic body 25 is in its lowermost position 5 supported by the bottom of the housing 10, i.e., in the absence of liquid in the measuring chamber 20. The guide rod 23 which is of a non-mag -netiserbart material contains two vertically-spaced apart contacts or relays 26, for example. såkaldte reed-relæer. so-called reed-relays.

Disse relæer kan via elektriske ledere 27 og forstærkningsorganer 10 28 styre en ventil 29, ved hjælp af hvilken målekammeret 20 kan bringes i forbindelse med atmosfæren. These relays may be via electrical conductors 27 and 28 reinforcement means 10 controlling a valve 29, by means of which the measuring chamber 20 can be brought into communication with the atmosphere.

Det ovenfor beskrevne måleapparat virker på følgende måde: 15 I apparatets udgangsstilling, der er vist i fig. The apparatus described above operates as follows: In the apparatus 15 the starting position shown in Fig. 3, befinder det klokkeformede ventillegeme 15 sig i sin nederste stilling, og væske eller mælk kan strømme fra væskeindløbskanalen 11 ind i huset 10, forbi det ringformede ventilsæde 17 og ind i målekammeret 20. Flydeorganerne 21 og 22 befinder sig i deres nederste stillinger, i 20 hvilke de er anbragt med indbyrdes lodret afstand. 3, are the bell-shaped valve body 15 is in its lowermost position, and the liquid or milk can flow from the fluid inlet channel 11 into the housing 10, past the annular valve seat 17 and into the measuring chamber 20. The floating bodies 21 and 22 are in their lower positions, in 20 which they are spaced apart vertically. Ventilen 29 er lukket, og da målekammeret 20 såvel som den øvrige del af huset 10's indre rum står i forbindelse med vakuumledningen 14, står hele huset 10's indre under vakuum. The valve 29 is closed, and since the measuring chamber 20 as well as the rest of the housing 10's inner space is in communication with the vacuum conduit 14, the whole of the inner housing 10 under vacuum. Når væskeniveauet i målekammeret 20 stiger, kommer det nederste flydeorgan 22 efterhånden 25 til at flyde i væsken og vil så blive bevæget opefter, indtil det rammer den nederste ende af det øverste flydeorgan 21, som det er vist i fig. When the liquid level in the measuring chamber 20 increases, it comes bottom float body 22 by the hand 25 to float in the fluid and will then be moved upwards until it hits the lower end of the upper float member 21, as shown in Fig. 1, og de to flydeorganer 21 og 22 vil nu fungere som et sammenhængende flydeorgan. 1, and the two floating bodies 21 and 22 will now function as a coherent float body. Dette sammenhængende flydeorgan vil ikke begynde at bevæge sig opefter, før væskeniveauet 20 i målekammeret 20 er steget væsentligt mere, nemlig op til et sådan niveau, at det væskevolumen, der fortrænges af flydeorganerne 21 og 22, har samme vægt som de to flydeorganer tilsammen. This coherent floating body will not start moving upwards before the liquid level 20 in the measuring chamber 20 has increased significantly more, up to such a level that the volume of liquid displaced by the float means 21 and 22, has the same weight as the two float bodies together. Når det øverste flydeorgan 21 er blevet bevæget et mindre stykke opefter fra understøtningsorganet 24 som vist i fig. When the top float member 21 has been moved upwardly a smaller piece from the support means 24 as shown in FIG. 2, vil magnetorganet 25 25 i det nederste flydeorgan være placeret på samme niveau som det øverste af relæerne 26, der derved aktiveres, hvilket bevirker, at der overføres et signal til forstærkningsorganerne 28, hvilket 144542 7 igen forårsager åbning af ventilen 24, så at målekammeret 20 bringes i forbindelse med atmosfæren. 2, the magnetic means 25 25 in the lower flow means may be located at the same level as the top of the relays 26 which is thereby activated, with the result that a signal is transmitted to the amplification means 28, which 144542 7 in turn causes opening of the valve 24 so that the the measuring chamber 20 is brought into communication with the atmosphere. Den pludselige trykstigning inde i målekammeret 20 bevirker, at det klokkeformede ventillegeme 15 bevæges opefter, så at dettes randdele 16 og 18 bringes i tæt indgreb 5 med deres respektive ventilsæder 17 og 19. Når tilførslen af væske til målekammeret 20 er standset som vist i fig. The sudden increase in pressure within the measuring chamber 20 causes the bell-shaped valve body 15 is moved upwards, so that its marginal portions 16 and 18 are brought into close engagement 5 with their respective valve seats 17 and 19. When the supply of liquid to the measuring chamber 20 is stopped as shown in Figure . 2, vil det forøgede tryk i målekammeret 20 hurtigt presse væsken fra målekammeret 20 ud gennem udløbsledningen 12 og ind i beholderen 13, fra hvilken væsken eller mælken udtømmes gennem malkeanlæggets mælketransport-10 ledning. 2, the increased pressure in the measuring chamber 20 quickly pressing the liquid from the metering chamber 20 out through the outlet conduit 12 and into the vessel 13, from which the liquid or the milk is discharged through the milking plant of milk-transporting conduit 10. Når væskeniveauet inde i målekammeret 20 under udtømningsoperationen efterhånden synker, vender flydeorganerne 21 og 22 tilbage til deres udgangsstillinger. When the liquid level within the metering chamber 20 during the emptying operation gradually sinks facing surface means 21 and 22 back to their initial positions. Først vil det øverste flydeorgan 21 igen komme i indgreb med og blive understøttet af understøtningsorganet 24, og når i hovedsagen al væsken er blevet presset 15 ud af målekammeret, vil også det nederste flydeorgan 22 nå sin nederste stilling, i hvilken det understøttes af huset 10's bund. First, the upper float member 21 again engage with and be supported by the support means 24, and when substantially all of the liquid has been pressed 15 of the measuring chamber, also the lower float member 22 reaching its lower position, in which it is supported by the housing 10 bottom. I denne stilling omslutter magnetorganet 25 de nederste af relæerne 26, som derved aktiveres, hvorved ventilen 29 bringes til at lukke. In this position the magnetic member 25 encloses the bottom of the relays 26 which is thereby activated, whereby the valve 29 is caused to close.

Derefter vender ventillegemet 15 tilbage til sin nederste stilling, 20 hvorved en del af den væske, der er blevet opsamlet inde i huset 10 uden for målekammeret 20, vil strømme ind i målekammeret. Then, the valve body 15 back to its lower position, 20 wherein a portion of the liquid which has been collected within the housing 10 out of the measuring chamber 20, will flow into the measuring chamber. Når en væskemængde svarende til den, der netop er blevet udtømt, igen er blevet opsamlet inde i målekammeret 20, gentages udtømningsoperationen . When an amount of liquid corresponding to the one that has just been discharged, again has been collected within the measuring chamber 20 is repeated charging operations.

25 25

Man vil forstå, at den gennem indløbsledningen 11 til apparatet tilførte væske eller mælk vil blive opdelt i et antal portioner, der har i hovedsagen samme vægt på trods af eventuelle variationer i væskens vægtfylde, f.eks. It will be appreciated that, through the inlet line 11 to the apparatus or milk supplied liquid will be divided into a plurality of portions having substantially the same weight despite possible variations in the fluid density, for example. som følge af et varierende indhold af 30 luftbobler i væsken. as a result of a varying content of 30 air bubbles in the liquid. Det elektriske kredsløb, der styrer ventilen 20, kan omfatte organer til tælling af antallet af udtømningsoperationer, og den totale mængde af den udtøm te væske kan til enhver tid beregnes ved, at antallet af udtømningsoperationer multipliceres med massen eller vægten af den portion, der hver 35 gang udtømmes fra målekammeret. The electric circuit controlling the valve 20, may comprise means for counting the number of pushing operations, and the total amount of the Drain tea liquor may at any time is calculated by dividing the number of pushing operations is multiplied by the mass or weight of the aliquot, each 35 once discharged from the measuring chamber. Den totale vægt eller masse kan naturligvis beregnes af det elektriske kredsløb og direkte angives ved hjælp af en passende udlæsnings- eller indikeringsindretning. The total weight or mass can be of course calculated by the electrical circuit and directly indicated by means of a suitable read-out or indicating device.

144542 8 144 542 8

Fig. FIG. 4 viser en simplificeret udførelsesform, i hvilken de to flyde-organer eller svømmere er blevet erstattet af et enkelt flydeorgan eller en svømmer 30, på hvilken ventillegemet 15 er blevet monteret. 4 shows a simplified embodiment in which the two floating bodies or floats have been replaced by a single floating body or float 30, in which the valve body 15 has been mounted. Ventilen 29 og dens elektriske styrekredsløb er udeladt og erstattet 5 af en lufttilførselsledning 31, der har et forholdsvis lille tværsnitsareal og danner konstant forbindelse mellem målekammeret 20 og atmosfæren. The valve 29 and its electrical control circuit has been omitted and replaced 5 of an air supply line 31 having a relatively small cross-sectional area, forming a continuous connection between the measuring chamber 20 and the atmosphere.

Når mælk eller en anden væske strømmer ind i huset 10 gennem væskeindløbsledningen 11, vil væskeniveauet inde i målekammeret 20 og det indre af huset 10 stige. When milk or other liquid to flow into the housing 10 through liquid inlet line 11, the liquid level within the metering chamber 20 and the interior of the housing 10 will increase. Når væskeniveauet har nået et 1° bestemt niveau, ved hvilket flydeorganet 30 og det derpå monterede ventillegeme 15 tilsammen fortrænger en væskemængde, der har en vægt, som svarer til den samlede vægt af flydeorganet 30 og ventillegemet 15, begynder ventillegemet 15 at bevæge sig opefter sammen med flydelegemet 30. Når ventillegemet 15's randdele 16 og 18 nærmer 15 sig deres respektive sæder 17 og 19, vil trykket inde i målekammeret 20, der står i forbindelse med atmosfæren gennem ledningen 31, vokse i en sådan grad sammenlignet med vakuummet i den øvrige del af huset 10, at ventillegemet 15 pludseligt presses tæt mod ventilsæderne 17 og 19, hvorefter den væskemængde, der er blevet opsamlet 20 inde i målekammeret 20, presses ud gennem udløbsledningen 12 som tidligere beskrevet. When the liquid level has reached a 1 ° particular level at which the float member 30 and the mounted thereon, the valve body 15 together displace an amount of liquid, having a weight equivalent to the total weight of the float member 30 and the valve body 15 starts the valve member 15 to move upwardly together with the floating body 30. When the valve body 15. the rim portions 16 and 18 are approaching 15 to their respective seats 17 and 19, the pressure inside the measuring chamber 20, which communicates with the atmosphere through the line 31 grow to such an extent as compared to the vacuum in the other part of the housing 10, the valve member 15 suddenly pressed tightly against the valve seats 17 and 19, after which the amount of liquid that has been collected 20 within the measuring chamber 20 is forced out through the outlet conduit 12 as previously described. Efter udtømning af væsken vil flydeorganet 30 og det derpå monterede ventillegeme 15 bevæge sig tilbage til deres udgangsstillinger, hvorefter endnu en væskemængde kan strømme ind i målekammeret 20. After exhaustion of the liquid will flow and the means 30 mounted thereon, the valve body 15 move back to their initial positions, after which a second amount of liquid can flow into the measuring chamber twentieth

25 25

Den i fig. That of Fig. 5 viste udførelsesform fungerer efter det samme princip som de i fig. 5, the embodiment operates on the same principle as those in FIG. 1-4 viste udførelsesformer, og for at lette forståelsen af det i fig. 1-4 embodiments shown, and in order to facilitate the understanding of the Fig. 5 viste apparat er de dele af dette, der svarer til dele i de i fig. 5 apparatus shown are the parts of that corresponding to the parts in the of Fig. 1-4 viste udførelsesformer, forsynet med de 30 samme henvisningsbetegnelser. 1-4 embodiments provided with the same reference numerals 30.

Ved den i fig. In the embodiment of FIG. 5 viste udførelsesform er væskeindløbsledningen eller -kanalen 11 forbundet med et ringformet væskeindløb s rum 32 i den øverste del af huset 10 på en sådan måde, at væskestrømmen føres 35 tangentialt ind i indløbsrummet og bringes til at rotere i dette. 5 illustrated embodiment, the fluid inlet line or conduit 11 connected to an annular fluid inlet's compartment 32 in the upper part of the housing 10 in such a way that the liquid stream is fed 35 tangentially into the inlet compartment and is made to rotate in this. Det ringformede rum 32 er radialt indadtil afgrænset af en ringformet skærmplade 33, der har en skråt udefter rettet flange 33a, som 144542 9 sammen med en tilgrænsende del af huset afgrænser et forholdsvis snævert ringformet mellemrum 34, der tjener som filtreringsspalte. The annular space 32 is radially inwardly bounded by an annular baffle 33 having an obliquely outwardly directed flange 33a, as 144,542 9 together with an adjacent portion of the housing defining a relatively narrow annular gap 34, which serves as a filtration column.

I fig. In Fig. 5 har udtømningsbeholderen 13 form af et i den øverste del af huset 10 udformet udtømningsrum, og væskeudløbsåbningen 12, 5 der forbinder den nederste del af målekammeret 20 med udtøm ningsrummet, strækker sig centralt opefter gennem målekammeret og gennem de deri anbragte svømmere eller flydeorganer 21 og 22. Udløbsledningen eller udtømningsrøret 12 er således anbragt på lignende måde som førestangen 23 i de ovenfor beskrevne udførelsesfor-10 mer. 5, the dispensing container 13 as a in the upper part of the housing 10 is formed udtømningsrum, and the liquid outlet opening 12, 5 connecting the lower part of the measuring chamber 20 with the counter up space, extending centrally upwards through the measuring chamber and through the thus-disposed sponsons or float bodies 21 and the outlet conduit 22 or the discharge pipe 12 is arranged similarly to the guide rod 23 in the above-described embodiments 10 mer. Ventilen 29, der tjener til at forbinde målekammeret 20 med atmosfæren, er monteret neden under målekammeret og står i forbindelse med et luftindløbsrør 35, der strækker sig lodret opefter gennem målekammeret. The valve 29 which serves to connect the measurement chamber 20 with the atmosphere, is mounted below the metering chamber and in communication with an air inlet pipe 35 which extends vertically upwardly through the measuring chamber. En understøtningsplade 37 til understøtning af ventillegemet 15 i dettes nederste stilling, der er vist i fig. A support plate 37 for supporting the valve body 15 in its lower position, shown in Fig. 5, 15 er fastgjort til den øverste ende af indløbsrøret 35 og af et tilsvarende, diametralt modsat anbragt rør 36. 5, 15 is attached to the upper end of the inlet tube 35 and a corresponding, diametrically oppositely disposed tube 36th

Relæerne 26 er monteret inde i røret 36 og ved hjælp af elektriske ledere 27 forbundet med et elektrisk kredsløb, der er anbragt inde 20 i en til apparatet hørende elektronisk enhed 38, og som bl.a. The relays 26 are mounted within the tube 36 and by means of electrical conductors 27 connected to an electrical circuit arranged inside 20 in an apparatus belonging to the electronic device 38, and in particular tjener til at styre ventilen 29. Den elektroniske enhed omfatter en digital indikeringsindretning 39, der direkte kan angive vægten af den væskemængde, der har passeret apparatet. serves to control the valve 29. The electronic unit comprises a digital indicating device 39 which can directly indicate the weight of the amount of liquid that has passed the device. Den elektroniske enhed har også en afbryder 40 og kontrollamper 41 til angivelse af ap-25 paratets arbejdstilstand samt en udtømningsstartkontakt 42, hvis funktion vil blive beskrevet i det følgende. The electronic device also has a switch 40 and indicator lights 41 for indicating the AP-25 para TAD working state as well as a udtømningsstartkontakt 42, whose function will be described hereinafter.

Flydeorganerne 21 og 22 føres ikke som ved de tidligere beskrevne udførelsesformer af en central førestang, men er bevægeligt op-30 hængt ved hjælp af ophængningsorganer 43, der er monteret på rørene 35 og 36 og tillader flydeorganerne at bevæge sig lodret, men ikke vandret, som det vil blive mere detaljeret forklaret i fig. The floating bodies 21 and 22 are not reversed as in the previously described embodiments of a central guide rod but is movable up-30 hung by the suspension means 43 mounted on the tubes 35 and 36 and allows the float means to move vertically but not horizontally, as will be explained in more detail in FIG. 8 og 9. En boring, der strækker sig gennem væggen af væskeudløbsrøret 12 ved dettes øverste ende, er forbundet med 35 en prøvebeholder 46 via et prøveudtagningsrør 44 og et prøveud-tømningsrør 45, og prøvebeholderen 46 er forneden forsynet med en manuel betjenelig udtømningsventil 47. Hele apparatet kan op- U4542 10 hænges på et passende sted, f.eks. 8 and 9, a bore extending through the wall of the liquid outlet pipe 12 at its upper end, is connected to 35 a sample container 46 via a sampling tube 44, and a sampling-discharge pipes 45, and the sample container 46 is at the bottom provided with a manually operable discharge valve 47 . the entire apparatus can be hung up U4542 10 at a suitable location, for example. på et malkeanlægs mælketrans-portledning, ved hjælp af ophængningskroge 48. For at sikre ensartede forhold inde i udtømningsrummet 13 og inde i den del af huset 10's indre rum, der ligger uden for ventillegemet 15, er disse 5 rum indbyrdes forbundet ved hjælp af en ventilindretning 53, der udmunder i udtømningsrummet 13 via åbninger 54 beliggende i en reces i huset 10's øverste endevæg. in a milking plant of milk conveyor pipe, by means of suspension hooks 48. In order to ensure uniform conditions inside the void space 13 and inside the portion of the housing 10's inner space, which is located outside the valve body 15, these 5 compartments interconnected by means of a the valve device 53 that opens into the void space 13 through the openings 54 located in a recess in the housing 10. the upper end wall.

Den mælke- eller væskestrøm, der gennem indløbsrøret eller -led-10 ningen 11 strømmer ind i indløbsrummet 32, vil som følge af den tangentielle anbringelse af denne indløbsledning 11 blive bragt i roterende bevægelse og til at strømme ned gennem filterspalten 34 som et ringformet væsketæppe. The milk or liquid stream through the inlet tube or LED-10 scheme 11 flows into the inlet compartment 32, will as a result of the tangential arrangement of the inlet conduit 11 will be brought into rotary motion and to flow down through the filter column 34 as an annular liquid curtain . Den væskemængde, der roterer inde i rummet 32, er påvirket af en skråt nedefter og udefter 15 rettet kraft hidrørende fra tyngdekraften og centrifugalkraften. The amount of liquid to rotate inside the space 32, is affected by a slanting downwards and outwards 15 directed force resulting from gravity and centrifugal force.

Den skråtrettede kraft bevirker, at den del af væsken, der har den største massefylde - dvs. The obliquely directed force causes the portion of the liquid having the greatest specific gravity - i.e., den væske, der indeholder den mindste relative luftmængde - koncentreres i spalten 34. Væskens passage gennem spalten 34 virker således i retning af at undertrykke en 20 eventuel skumningstilbøjelighed, og spalten 34 tjener også til at tilbageholde eventuelle større urenheder, såsom hår og lignende. the liquid containing the smallest relative air volume - is concentrated in the gap 34. The liquid passing through the gap 34 thus acts in the direction of suppressing a 20 possible foaming propensity, and the slot 34 also serves to retain any significant impurities such as hair and the like.

Når væskeniveauet i huset 10 og følgelig også i målekammeret 20 stiger, vil det nederste flydeorgan 22 blive bevæget opefter, indtil dets bevægelse standses på grund af, at det støder mod det øverste 25 flydeorgan 21's bundflade. When the liquid level in the housing 10 and, consequently, also in the measuring chamber 20 increases, the lower the floating body 22 will be moved upwards, until its movement is stopped because of that it abuts against the upper surface 25 body 21 the bottom surface. De to flydeorganer vil ikke blive bevæget opefter sammen, før væskeniveauet i målekammeret 20 er steget i en sådan grad, at den totale opdrift, der påvirker flydeorganerne 21 og 22, er tilstrækkelig til dels at neutralisere den samlede vægt af flydeorganerne og dels til at overvinde den forholdsvis lille mod-30 stand, ophængningsorganerne 43 udøver mod flydeorganernes lod rette bevægelse. The two floating bodies will be moved upwardly together before the liquid level in the measuring chamber 20 has increased to such an extent that the total buoyancy that affects yield means 21 and 22, is sufficient to partly neutralize the total weight of the floating means and partly to overcome the relatively small on-30 position, the suspension means 43 exerted on the floating bodies left right motion. Flydeorganerne bevæges et lille stykke opefter, indtil magnetorganet 25 i det øverste flydeorgan 21 kommer til at ligge ud for det øverste relæ 26. Dette relæ vil så blive aktiveret og frembringe et signal, der bevirker, at ventilen 29 åbnes, hvorved 33 målekammeret 20 bringes i forbindelse med atmosfæren gennem luftindløbsrøret 35. Det relative overtryk, der derved frembringes inde i målekammeret 20, vil hurtigt bevæge det klokkeformede 11 U4542 ventillegeroe 15 opefter, så at dettes nederste og· øverste randdele, henholdsvis 16 og 18, bringes i tæt indgreb med deres respektive ventilsæder 17 og 19. Målekammeret 20 er nu tæt lukket i forhold til den øvrige del af huset 10's indre rum, og atmosfæretrykket 5 inde i målekammeret vil derfor hurtigt udtømme væskemængden i målekammeret op gennem det centrale væskeudløbsrør 12 og ind i udtømningsrummet 13. En mindre, men repræsentativ del af den væske, der udtømmes gennem røret 12, vil blive presset ind i p The floating means are moved a small distance upwards until the magnetic member 25 in the upper float means 21 will be situated next to the upper relay 26. This relay will then be activated and generate a signal which causes the valve 29 is opened, whereby 33 the measuring chamber 20 is brought communicates with the atmosphere through the air inlet tube 35. the relative excess pressure, thereby producing within the measuring chamber 20, it will quickly move the bell-shaped 11 U4542 ventillegeroe 15 upwards, so that its bottom, and · top rim portions, respectively 16 and 18, are brought into close engagement with the their respective valve seats 17 and 19. the measuring chamber 20 is now sealed in relation to the remaining part of the housing 10 the inner space, and the atmospheric pressure 5 inside the measuring chamber will therefore rapidly discharge the amount of liquid in the measuring chamber up through the central liquid outlet 12 and into the void space thirteenth a small but representative part of the liquid to be discharged through the pipe 12 will be pressed into IP røveudtagningsrøret 14, hvorfra den vil strømme gennem ud-10 tømningsrøret 45 ned i prøvebeholderen 46. Fra en fordybning 55 i bunden af udtømningsrummet 13 suges mælken eller væsken opefter gennem vakuumledningen 14 og ind i mælketransportledningen for det malkeanlæg, i forbindelse med hvilket måleapparatet anvendes. rob the extraction tube 14, from where it will flow through the out-10 discharge pipe 45 into the sample container 46. From a recess 55 in the bottom of the void space 13 is sucked milk or liquid upwardly through the vacuum conduit 14 and into the milk-transporting conduit of the milking plant, in connection with which the measuring apparatus used.

Den ende af vakuumledningen 14, som strækker sig ind i rummet 15 13, omsluttes af en delcylindrisk skærmplade 56, fig. The end of the vacuum line 14, which extends into the space 15 13, enclosed by a part-cylindrical baffle 56, FIG. 6 og 7, hvis sidekanter er anbragt i en sådan afstand fra rummet 13's perifere væg 57, at der mellem disse sidekanter af skærmpladen 56 og den perifere væg 57 dannes snævre spalter 58. Når en væskeportion udtømmes fra målekammeret 20 gennem væskeudløbsrøret 12, strømmer 20 væsken gennem spalterne 58 ind i fordybningen 55 med en strømningshastighed, der er mindre end vakuumledningen 14's indsugningskapacitet. 6 and 7, the side edges being disposed at such a distance from the space 13 of the peripheral wall 57, that between these side edges of the screen plate 56 and the peripheral wall 57 is formed narrow slots 58. When a liquid portion is discharged from the measuring chamber 20 through the liquid discharge pipe 12, flows 20 the liquid through the slots 58 into the recess 55 at a flow rate that is less than the vacuum line 14 indsugningskapacitet. Som følge heraf vil en væsentlig luftmængde blive suget ind i vakuumledningen 14 sammen med væsken og blive blandet med denne. As a result, a substantial amount of air being sucked into the vacuum conduit 14 together with the fluid and be mixed therewith. Hvis væsken var blevet suget op gennem vakuumledningen 25 som sammenhængende væskesøjler, ville dette forårsage uheldige midlertidige reduktioner af vakuummet ved pattekopperne, når apparatet anvendes i forbindelse med en malkemaskine eller et malkeanlæg. If the fluid was sucked up through the vacuum line 25 as a continuous liquid columns, this would cause untoward temporary reductions of the vacuum in the teat cups when the apparatus is used in connection with a milking machine or a milking plant.

Når væskeniveauet i målekammeret 20 synker som følge af den 30 ovennævnte udtømning gennem vakuumledningen 14, vil flydeor-ganerne 21 og 22 sammen bevæge sig nedefter, indtil flydeorganet 21 når sin nederste stilling, og derefter vil det nederste flydeorgan 22 fortsætte sin nedadgående bevægelse til sin nederste stilling. When the liquid level in the measuring chamber 20 falls as a result of the 30 above-mentioned discharge through the vacuum line 14, will flydeor-agencies 21 and 22 together move downward until the float means 21 reaches its lowermost position, and then, the lower float body 22 to continue its downward movement to its lowermost position.

Når magnetorganet 25, der er anbragt inde i flydeorganet 22, 35 passerer det nederste relæ 26, vil dette relæ blive aktiveret og frembringe et signal, der bringer ventilen 29 til at lukke og afbryde forbindelsen mellem målekammeret 20 og atmosfæren. When the magnetic member 25 arranged inside the buoyancy means 22, 35 passes the lower relay 26, this relay will be activated and generate a signal which brings the valve 29 to close and end the connection between the measuring chamber 20 and the atmosphere. Derefter falder 144542 12 ventillegemet 15 tilbage til sin nederste stilling, så at målekammeret 20 kan fyldes med endnu en portion af mælk eller en anden væske. 144542 12 then drops the valve body 15 back to its lower position, so that the measuring chamber 20 can be filled with a second portion of milk or other liquid.

Også ved den udførelsesform, der er vist i fig. Also, in the embodiment shown in FIG. 5-7, måles den 5 væske, der strømmer gennem apparatet, i virkeligheden ved tælling af det antal portioner, der udtømmes fra målekammeret 20. Når den væskestrøm, der skal måles, standser, f.eks. 5-7, the 5 measured fluid flowing through the apparatus, in fact, by counting the number of portions which are discharged from the measuring chamber 20. When the liquid flow to be measured, stops, for example. fordi malkningen af en ko er afsluttet, vil målekammeret 20 normalt indeholde en vis mængde væske, der ikke er tilstrækkelig til at starte den ovenfor 10 beskrevne normale udtømningsoperation. because the milking of a cow is completed, the measuring chamber 20 will normally contain a certain amount of liquid which is not sufficient for starting the above-described normal udtømningsoperation 10. Hvis denne restmængde ikke udtømmes fra målekammeret, vil den formindske målenøjagtigheden såvel af den pågældende som af den efterfølgende måling af en væskestrøm. If this amount is not discharged from the metering chamber, will reduce the accuracy of the measurement as well as of that of the subsequent measurement of a fluid flow. Endvidere kan opblandingen af denne restmængde fra en forudgående måling med den væskemængde, der måles under en 15 efterfølgende måleoperation, være uønsket af flere grunde. In addition, the mixing of those residues from a prior measurement of the amount of liquid is measured during a subsequent measuring operation 15, be undesirable for several reasons. Ved den i fig. In the embodiment of FIG. 5 viste udførelsesform kan restmængden udtømmes ved hjælp af ventilindretningen 53. Denne ventilindretning har et hus 59 med et ventilsæde 60 ved sin øverste ende og et bevægeligt ventilorgan 61, der har et nedadragende cylindrisk skørt, der 20 omslutter en lodret luftindløbsstuds 62, som er forbundet med en magnetventil 63 ved hjælp af en forbindelsesledning 64. Når det ønskes at udtømme en restmængde af væske, der er samlet i målekammeret 20, aktiveres udtømningsstartkontakten 42 manuelt, hvilket forårsager, at magnetventilen 63 åbnes, så at forbindel-25 sesledningen 64 og luftindløbsstudsen 62 bringes i forbindelse med atmosfæren. 5, the balance may be discharged by means of the valve device 53. The valve device has a housing 59 with a valve seat 60 at its upper end and a movable valve member 61 having a depending cylindrical skirt 20 encloses a vertical air inlet connection 62 which is connected with a solenoid valve 63 by means of a connecting line 64. When it is desired to exhaust a residual amount of liquid that is collected in the measuring chamber 20, activated udtømningsstartkontakten 42 manually, which causes the solenoid valve 63 is opened, so that the connecting 25 sesledningen 64 and luftindløbsstudsen 62 is brought into communication with the atmosphere. Der vil så strømme luft ind gennem luftindløbsstudsen 62, hvorved ventillegemet 61 blæses opefter mod sit sæde 60. Da rummet oven over ventilsædet er udsat for vakuum, medens ventilorganet 61's bundflade er udsat for et tryk, der i hovedsagen 20 er lig med atmosfæretrykket, vil ventilorganet 61 fortsat blive suget mod sit ventilsæde 60. Atmosfæretrykket vil forplante sig fra indløbsstudsen 62 til målekammeret 20 og til det indre rum i huset 10 bortset fra udtømningsrummet 13, der er udsat for vakuum. There will then flow air through luftindløbsstudsen 62, whereby the valve body 61 is blown upwardly against its seat 60. Since the space above the valve seat is exposed to vacuum while the valve member 61 the bottom surface is subjected to a pressure, which is generally 20 is equal to atmospheric pressure, the the valve member 61 continues to be sucked against its valve seat 60. the atmospheric pressure will propagate from the inlet 62 to the measuring chamber 20 and to the inner space of the housing 10 except the void space 13 which is exposed to vacuum.

35 Trykforskellen bevirker, at hele restmængden af væske presses fra målekammeret 20 og det omgivende kammer i huset opefter gennem udløbsrøret 12 og ind i udtømningsrøret 13. Når væsken er blevet 13 U4542 helt udtøm t fra målekammeret 20, vil det nederste flydeorgan 21 være sunket ned til det niveau, på hvilket det nederste relæ 26 aktiveres, hvilket forårsager, at magnetventilen 63 lukkes. 35 The pressure difference causes the whole of the remaining quantity of liquid is pressed from the measuring chamber 20 and the surrounding chamber of the housing upwardly through the outlet tube 12 and into the discharge pipe 13. When the liquid has been 13 U4542 completely Drain T from the measuring chamber 20, it will lower the floating body 21 may be sunk to the level at which the lower relay 26 is activated, which causes the solenoid valve 63 is closed.

Trykforholdene vil så igen blive ensartede over hele det indre rum 5 i apparatet, og ventilorganet 61 vil derfor falde tilbage til sin udgangsstilling, i hvilken det understøttes af luftindløbsstudsen 62 som vist i fig. The pressure conditions in turn, will be uniform throughout the inner space 5 in the apparatus, and the valve means 61 will therefore fall back to its initial position, in which it is supported by luftindløbsstudsen 62 as shown in Fig. 5. Vægten eller massen af den udtøm te væskerestmængde kan bestemmes på basis af den tid, der forløber fra det tidspunkt, på hvilket kontakten 42 aktiveres manuelt, til det tidspunkt, på 10 hvilket magnetorganet 25 i det nederste flydeorgan 22 aktiverer det nederste relæ 26, idet der tages hensyn til empirisk bestemte reaktionstider for ventilindretningen 53 og andre dele af apparatet. 5. The weight or mass of the Drain tea liquid residual amount can be determined on the basis of the time elapsing from the time at which the switch 42 is activated manually, for the time of 10 which the magnetic member 25 in the lower float member 22 actuates the lower relay 26 taking into account empirically determined response times of the valve device 53 and other parts of the apparatus. Beregningen af restmængdens vægt eller masse på grundlag af udtømningstiden foretages hensigtsmæssigt ved hjælp af apparatets 15 elektroniske enhed 38, der også hensigtsmæssigt automatisk kan addere restmængdens vægt med den vægt af væsken, der er blevet bestemt ved tælling af antallet af udtømte væskeportioner. The calculation of the residual contents by weight or mass on the basis of of emptying is suitably carried out by means of the unit's 15 electronic unit 38, which also conveniently be automatically adds the residual contents by weight of the weight of the liquid, which has been determined by counting the number of discharged liquid portions.

Fig. FIG. 8 viser en første udførelsesform for ophængningsorganerne 43, 20 der anvendes til bevægelig ophængning af flydeorganeme 21 og 22 langs rørene 35 og 36 i det i fig. 8 shows a first embodiment of the suspension means 43, 20 used for movable suspension of flydeorganeme 21 and 22 along pipes 35 and 36 of the Fig. 5 viste apparat. 5 apparatus shown. Ophængningsorganet 43, der f.eks. The hanger 43, for example. kan være udstanset af en tynd elastisk plade af stål eller et andet metal, har en i hovedsagen cirkulær form med to opslidsede monteringsflige 49, der i ophængningsorganets monterede 25 tilstand omslutter hver sit af rørene 35 og 36. Udstansningsmønsteret er valgt således, at ophængningsorganet 43 kommer til at bestå af en ringformet ydre rammedel 50, der er forsynet med fligene 49, og to modsat rettede, cirkulært krummede ophængningsarme 51, der strækker sig ud fra de nævnte flige 49 og har "frie" ender, der er ind-30 byrdes forbundet ved hjælp af en indre, opslidset monteringsring 52, der er indrettet til at blive monteret på flydeorganernes endedele. may be stamped from a thin elastic plate of steel or other metal, has a generally circular shape with two slotted mounting tabs 49, which in the hanger mounted 25 mode enclosing a respective one of the tubes 35 and 36. Udstansningsmønsteret is selected such that the hanger 43 will be composed of an annular outer frame portion 50 which is provided with tabs 49, and two oppositely directed, circularly curved suspension arms 51 extending from said tabs 49 and have "free" ends in 30 mutually connected by means of an inner slotted mounting ring 52 which is adapted to be mounted on the floating body the end portions.

Det ses, at armene 51 vil yde en stor modstand mod udbøjning i ophængningsorganet 43's plan, medens de i hovedsagen ikke vil yde nogen modstand mod udbøjning i retningen vinkelret på dette 35 plan· 144542 14 It is seen that the arms 51 will provide a great resistance to deflection in the suspension means the plane 43, while they generally will not provide any resistance to deflection in the direction perpendicular to this plane 35 · 144 542 14

Fig. FIG. 9 viser en anden udførelsesf orm for ophasngningsorganerne 43. Den ringformede ydre rammedel 50 er her udeladt, og hverken fligene 49 eller monterings ringen 52 er opslidset. 9 shows another udførelsesf worm for ophasngningsorganerne 43. The annular outer frame portion 50 is omitted here, and neither the flaps 49 or mounting ring 52 is slotted. Til gengæld er monteringsringen 52 forsynet med et par diametralt modsatte anbragte 5 små cirkulære åbninger 65 til optagelse af skruer eller andre fastgørelsesorganer til fastgørelse af monteringsringen til et flydeorgan. On the other hand, the mounting ring 52 provided with a pair of diametrically opposite positioned 5 small circular openings 65 for receiving screws or other fastening means for attaching the mounting ring to a floating body.

Det har vist sig, at man kan opnå en væsentlig forøget nøjagtighed for den niveaudetektering, der foretages ved hjælp af relæerne 26 10 og de dermed samarbejdende magnetorganer 25, hvis hvert af relæerne er omgivet af et magnetiserbart materiale, f.eks. It has been found that one can achieve a substantially increased accuracy of the level detection which is performed by means of the relays 26, 10 and its cooperating magnet means 25, if each of the relays is surrounded by a magnetizable material, for example. en jernklods 66, der er opdelt af en i hovedsagen vandret, smal spalte 67, se fig. an iron block 66 which is divided by a substantially horizontal, narrow slot 67, see Fig.

10. Den magnetiserbare klods 66 og relæet 26's kontakter, der også er af et magnetiserbart materiale, vil så bevirke, at det magnetiske 15 felt, der frembringes af magnetorganet 25, får et sådant forløb omkring relæet 26, at dette kun bliver aktiveret og sluttet, når magnetorganet 25 indtager den med punkterede linjer viste stilling, i hvilken magnetorganet ligger nøjagtigt ud for spalten 67. 10. The magnetizable block 66 and the relay 26. The contacts, which are also of a magnetizable material, will then cause the magnetic 15 field generated by the magnetic member 25, who has such modes of the relay 26, that this only will be activated and connected when the magnet member 25 occupies the dotted line position, in which the magnetic body is located exactly opposite to the slot 67th

20 Fig. 20 Fig. 11 - 14 viser den for øjeblikket mest foretrukne udførelsesform for apparatet ifølge opfindelsen. 11-14 show the presently most preferred embodiment of the apparatus according to the invention. Da funktionen af denne foretrukne udførelsesform i mange henseender svarer til funktionen af den i fig. Since the function of this preferred embodiment in many respects is similar to that of the FIG. 5 - 10 viste udførelsesform, er til hinanden svarende dele forsynet med de samme henvisningsbetegnelser. 5-10 illustrated embodiment, the mutually corresponding parts are provided with the same reference numerals. Ved den i fig. In the embodiment of FIG. 11 - 14 viste 25 udførelsesform har den ringformede skærmplade 33 et cylindrisk skørt 68, der strækker sig nedefter fra flangen 33a og har en savtakket nederste kantdel 69, der indgriber med huset 10's ydervæg. 11-14 showed 25 embodiment, the ring-shaped baffle 33 a cylindrical skirt 68 which extends downwardly from the flange 33a and has a serrated lower edge portion 69 which engages the housing 10's outer wall. Et ringformet mønster af skumåbninger 70 i det cylindriske skørt 68 er anbragt umiddelbart neden under flangen 33a, og mellem skærmpladen 30 33!s kant og den tilgrænsende endevæg 72 af huset dannes en luftspalte 71. Ventilen 29 er en tregangsventil, der er forbundet med ledninger - . An annular pattern of the foam openings 70 of the cylindrical skirt 68 is arranged immediately below the flange 33a, and between the shield plate 30 33! 'S edge and the adjacent end wall 72 of the housing is formed an air gap 71. The valve 29 is a three-way valve which is connected by wires -. 73 og 74, der henholdsvis står i forbindelse med atmosfæren og en vakuumkilde, f.eks. 73 and 74, respectively, which is in communication with the atmosphere and a vacuum source, for example. et malkeanlægs vakuumledning. of a milking plant vacuum line. Luftindløbsrøret 35 forbinder ventilen 29 med et ringformet rum 75, der af grænses 35 mellem oversiden af understøtningsorganet 37 og et ekspanderbart, ringformet, rendeformet organ 76, der indgriber med ventillegemet 15's øverste endevæg, se fig. The air inlet tube 35 connects valve 29 with an annular space 75 which of stricted 35 between the upper side of the support member 37 and an expandable, ring-shaped, channel-shaped member 76 that engages the valve member 15 the upper end wall, see fig. 12. Ventillegemet 15's øverste endevæg 144542 15 indeholder en forbindelsesboring 77, og et lodret forløbende forbindelsesrør 78 er ført gennem huset 10's øverste endevæg 72 og er ved sin inde i udtømningsrummet 13 beliggende øverste frie ende forsynet med en beskyttelseshætte 79. Understøtningsorganet 5 37 indeholder en en vej s ventil eller kontraventil 80 med et ventilorgan 81 og en fjeder 82, der søger at bevæge ventilorganet 81 til dets lukkede stilling, se fig. 12. The valve member 15 the upper end wall 144,542 15 includes a connecting bore 77, and a vertically extending connecting pipe 78 extends through the housing 10 the upper end wall 72 and is provided at its inside the void space 13 located upper free end with a protective cap 79. The support means 5 37 contains a a path P. valve or non-return valve 80 with a valve body 81 and a spring 82 which tends to move the valve member 81 to its closed position, see Fig. 12. Røret 36, der er fremstillet af et ikke-magnetiserbart materiale, f.eks. 12. The tube 36 which is made of a non-magnetizable material, for example. rustfrit stål, indeholder tre relæer eller afbrydere 26, f.eks. stainless steel, includes three relays or switches 26, for example. reed-relæer. Reed relays. De to øverste relæer 10 26 er anbragt med en lille indbyrdes lodret afstand og kan eksempelvis have en lodret indbyrdes afstand på ca. The top two relays 10 26 are arranged at a small vertical distance from each and may for example have a vertical spacing of about 7 mm med et formål, der vil blive beskrevet i det følgende. 7 mm, for a purpose to be described hereinafter.

Ved den i fig. In the embodiment of FIG. 11 - 14 viste udførelsesform er ventilindretningen 15 53 i fig. 11-14 embodiment shown, the valve device 15 in Figure 53. 5 blevet erstattet af en ventilindretning 83, ved hjælp af hvilken den nederste ende af væskeudløbsrøret 12 kan åbnes og lukkes. 5 has been replaced by a valve device 83, by means of which the lower end of the liquid outlet pipe 12 can be opened and closed. Ventilindretningen 83 har et ventilorgan 84, der er monteret således i et par elastiske membraner 85 og 86, at det kan bevæges i lodret retning. The valve device 83 has a valve body 84 which is mounted in a pair of elastic membranes 85 and 86, to be movable in the vertical direction. Ventilorganet 84 har en styrekegle 87 og en elastisk 20 skive 88, der samarbejder med udløbsrøret 12's nederste kant 89 og tjener som et ringformet ventilsæde. The valve member 84 has a guide cone 87 and an elastic slice 20 88 cooperating with the outlet pipe 12. The lower edge 89 and serves as an annular valve seat. Ventilorganet 84's bevægelse styres af en tregangsventil 90, der kan være af samme type som ventilen 29, og som står i forbindelse med henholdsvis atmosfæren og en vakuumkilde, f.eks. The valve means 84 the movement is controlled by a three-way valve 90, which may be of the same type as valve 29, and which communicate respectively with the atmosphere and a vacuum source, for example. et malkeanlægs vakuumledning. of a milking plant vacuum line. Ventilen 25 90 kan således selektivt føre vakuum eller atmosfæretryk til et ventilkammer 93, hvis øverste endevæg dannes af den nederste membran 86. Den øverste membran 85 danner bundvæggen i et væskekammer 94, og den nederste ende af udløbsrøret 12 strækker sig ned i en reces 95, der er udformet i huset 10's bunddel. The valve 25 90 can thus selectively drive the vacuum or atmospheric pressure to a valve chamber 93, the upper end wall is formed by the lower diaphragm 86. The upper diaphragm 85 forms the bottom wall of a liquid chamber 94, and the lower end of the outlet tube 12 extends down in a recess 95 that is formed in the housing 10. the bottom portion.

30 Væskekammeret 94 står i forbindelse med recessen 95 gennem en omløbskanal 96, når ventilorganet 84 er i sin øverste stilling, i hvilken det lukker den nederste ende af udløbsrøret 12 som vist i fig. 30 The liquid chamber 94 is in communication with the recess 95 through a bypass channel 96 when the valve member 84 is in its upper position in which it closes the bottom end of the outlet tube 12 as shown in FIG. 11, medens omløbskanalen 96 er lukket, når ventilorganet 84 er i sin nederste stilling. 11, while the bypass 96 is closed when the valve member 84 is in its lowermost position. Væskekammeret 94 står i forbindelse med 35 væskeindløbsrummet 32 gennem en returledning 97. The liquid chamber 94 is in communication with fluid 35 inlet compartment 32 through a return line 97th

Huset 10 er anbragt i en ydre holder 98, der er forsynet med 144542 16 ophængningskrogene 48, og som indeholder den elektroniske enhed 38 og ventilerne 29 og 90. Hver af disse ventiler har en rørstuds 99, der tæt optages i en ringformet tætningsbælg 100 eller en anden passende tætningsindretning, når huset 10 indføres i den ydre holder 5 98, til hvilken huset kan være aftageligt fastgjort ved hjælp af udløselige fastgørelsesindretninger 101. Når huset 10 er anbragt i holderen 98, dannes der elektrisk forbindelse mellem relæerne 26 og den elektroniske enhed 38 ved hjælp af elektriske kontaktorganer 102. The housing 10 is arranged in an outer holder 98 which is provided with 144542 16 the suspension hooks 48 and containing the electronic unit 38 and the valves 29 and 90. Each of these valves has a pipe stub 99 which closely received in an annular bellows seal 100 or other suitable sealing device, when the housing 10 is inserted into the outer holder 5 98, to which the housing may be removably attached by means of releasable fixing devices 101. when the housing 10 is placed in the holder 98, is formed an electrical connection between the relays 26 and the electronic device 38 by means of electric contact means 102nd

10 Et låg eller et dæk 103, der danner udtømningsrummet 13's øverste endevæg, samt andre dele af huset 10 kan være indbyrdes forbundet ved hjælp af udløselige låseorganer 104, så at husets indre rum bliver let tilgængelig for rensning etc. 10 A lid or deck 103 forming the void space 13. The upper end wall, as well as other parts of the housing 10 can be interconnected by means of releasable locking means 104 so that the housing interior space is easily accessible for cleaning, etc.

15 Virkemåden for det i fig. 15 The operation of the apparatus of FIG. 11 viste apparat vil nu blive beskrevet. 11, the apparatus will now be described.

I apparatets udgangsstilling forbinder tregangsventilen 90 ventilkammeret 93 med atmosfæren gennem ledningen 91, så at ventilkammeret 93 udsættes for atmosfæretryk, der presser den elastiske nederste membran 86 opefter, så at ventilorganet 84's elastiske skive 20 88 presses i tæt indgreb med udtømningsrøret 12's nederste kant 89, som det er vist i fig. In the apparatus the starting position connects three-way valve 90 the valve chamber 93 with the atmosphere through the line 91, so that the valve chamber 93 is exposed to atmospheric pressure, which presses the elastic bottom diaphragm 86 upward, so that the valve member 84 elastic washer 20 88 pressed into close engagement with the discharge pipe 12. The lower edge 89, as shown in Fig. 11. Ventilen 29 forbinder luftindløbsrøret 35 med vakuumledningen 74, så at det ringformede organ 75, der dannes af det elastiske rendeformede organ 76, udsættes for vakuum, hvorved dette rendeformede organ vil befinde sig i sin sammenklappede 25 tilstand, der er vist i fig. 11. The valve 29 connects the air inlet tube 35 to the vacuum line 74, so that the annular body 75 formed of the elastic channel-shaped body 76 is subjected to vacuum, whereby this gutter body will be located in its folded 25 state shown in Fig. 11. Da ventillegemet 15 understøttes af det rendeformede organ 76, befinder ventillegemet 15 sig i sin åbne stilling som vist i fig. 11. Since the valve body 15 is supported by the gutter member 76, the valve body 15 is in its open position as shown in Fig. 11. Huset 10's indre rum uden for ventillegemet 15 opdeles af skørtet 68 i et indre og et ydre ringformet kammer, henholdsvis 105 og 106. Det indre kammer 105 er i konstant forbindelse 30 med udtømningsrummet 13 og vakuumledningen 14 gennem forbindelsesrøret 78, og det indre og ydre kammer 105 og 106 er indbyrdes forbundet såvel gennem luftspalten 71 som gennem skumåbningerne 70. I ventillegemet 15's åbne stilling er målekammeret 20 endvidere i forbindelse med det indre kammer 105 gennem en nederste ventil-35 spalte, der af grænses mellem randdelen 16 og ventilsædet 17, og gennem en anden ventilspalte, der af grænses mellem randdelen 18 og ventilsædet 19. Følgelig er alle kamrene 20, 105 og 106 udsat for vakuum, når ventillegemet 15 er i sin i fig. 11. The housing 10 the inner space outside the valve body 15 is divided by the skirt 68 in an inner and an outer annular chamber, respectively 105 and 106. The interior chamber 105 is in continuous connection 30 with the void space 13 and vacuum line 14 through the connecting tube 78, and internal and outer chambers 105 and 106 are interconnected well through the air gap 71 as through the foam apertures 70. in the valve body 15's open position, the metering chamber 20 is in communication with the interior chamber 105 through a bottom valve 35 slot of stricted between the rim portion 16 and the valve seat 17, and through a second valve slot of stricted between the rim portion 18 and the valve seat 19. Accordingly, all the chambers 20, 105 and 106 exposed to vacuum when the valve body 15 is in its in FIG. 11 viste åbne stilling. 11, the open position.

17 1U542 17 1U542

En strøm af væske eller mælk, der gennem væskeindløbsrøret eller -ledningen 11 føres tangentialt ind i væskeindløbsrummet 32, strømmer nedefter gennem filtreringsspalten 34 som et væsketæppe, som det er beskrevet ovenfor i forbindelse med den i fig. A stream of liquid or milk which, through the liquid inlet tube or -ledningen 11 is fed tangentially into the liquid inlet space 32, flows downwardly through the filtration gap 34 as a liquid carpet, as is described above in connection with the embodiment of FIG. 5 viste ud-5 førelsesform. 5, the 5-out application form. Den indstrømmende væske fortsætter nedefter forbi den savtakkede kantdel 69 på skørtet 68 og forbi det ringformede ventilsæde 17 og ind i målekammeret 20. Når væskeniveauet i målekammeret stiger, vil svømmeren eller flydeorganet 30 blive bevæget opefter. The incoming liquid continues downwards past the serrated edge portion 69 of the skirt 68 and past the annular valve seat 17 and into the measuring chamber 20. When the liquid level in the measuring chamber rises, the float or float means 30 will be moved upwards. Når flydeorganet når en øvre stilling, i hvilken magnetorganet 10 25 ligger på samme niveau som det øverste af reed-relæerne, vil dette relæ blive aktiveret og frembringe et udgangssignal, der bringer tregangsventilen 29 til at afbryde forbindelsen med vakuumledningen 74 og etablere forbindelse med atmosfæren gennem ledningen 73. When the float means reaches an upper position in which the magnet member 10 25 is situated at the same level as the top of the reed relay, this relay will be activated and produce an output signal that brings the three-way valve 29 to close the connection with the vacuum line 74 and establish communication with the atmosphere through line 73rd

Der vil således blive ført atmosfæretryk til det ringformede rum 75 15 gennem røret 35, hvorved det rendeformede organ 76 ekspanderes som vist i fig. Thus, there will be brought to atmospheric pressure, the annular space 75 through the tube 15 35, wherein the gutter body 76 is expanded as shown in Fig. 12, og ventillegemet 15, der understøttes af det rendeformede organ 76, løftes til sin lukkede stilling, i hvilken såvel den øverste ventil 18, 19 som den nederste ventil 16, 17 er lukket. 12, and the valve body 15 that is supported by the gutter member 76, is lifted to its closed position, in which both the upper valve 18, 19 as the lower valve 16, 17 is closed. Envejs- eller kontraventilen 80 udsættes så for atmosfære-20 tryk og åbnes, så at også målekammeret 20 udsættes for atmosfæretryk. One-way or check valve 80 is then subjected to atmospheric pressure and 20 is opened, so that also the measuring chamber 20 is subjected to atmospheric pressure. Udløbsrøret 12 lukkes af ventilindretningen 83, medens omløb skanalen 96 forbinder målekammeret 20 med væskekammeret 94, der er under vakuum. The outlet tube 12 is closed by the valve device 83, while the circulation skanalen 96 connects the metering chamber 20 with the fluid chamber 94 which is under vacuum. Følgelig vil væsken eller mælken blive presset ud af målekammeret gennem omløbskanalen, der har et lille tværsnits-25 areal, og væske vil blive suget fra kammeret 94 og returneret til indløbsrummet gennem returledningen 97. Denne indledende langsomme udtømningsoperation, under hvilken væsken eller mælken udsættes for atmosfæretryk, bidrager til undertrykkelse af skum. Accordingly, the liquid or the milk is pressed out of the measuring chamber through the bypass channel, which has a small cross-sectional 25 area, and the liquid will be sucked from the chamber 94 and returned to the inlet compartment through the return conduit 97. This initial slow udtømningsoperation, during which the liquid or the milk is subjected to atmospheric pressure, contributing to suppression of foam. Under den indledende udtømning vil væskeniveauet i målekammeret 20 og dermed 30 flydeorganet 30 synke langsomt. During the initial discharge, the liquid level in the measuring chamber 20 and hence float 30 means 30 descend slowly. Når magnetorganet 25 har nået det samme niveau som niveauet for det næste reed-relæ 26, aktiveres dette relæ, så at der frembringes et udgangssignal, der bringer ventilen 90 til at afbryde forbindelsen mellem ventilkammeret 93 og atmosfæren og at etablere forbindelse med vakuumledningen 92. Der-35 ved bevæges ventilorganet 84 til sin åbne stilling, og den i måle kammeret 20 tilbageværende væskemængde udtømmes gennem udløbsledningen 12. Når flydeorganet 30 har nået den i fig. When the magnetic member 25 has reached the same level as the level of the next reed relay 26, this relay is activated, so as to produce an output signal which causes the valve 90 to interrupt the connection between the valve chamber 93 and the atmosphere, and to establish connection with the vacuum line 92nd there-35 is moved by the valve member 84 to its open position, and the measuring chamber 20 in the remaining amount of liquid discharged through the outlet conduit 12. As the float means 30 has reached that of Fig. 11 viste stilling, 144542 18 i hvilken magnetorganet 25 befinder sig på samme niveau som det nederste reed-relæ 26, vil dette reed-relæ blive aktiveret, så at der frembringes et udgangssignal, der bringer ventilen 29 til at føre vakuum til det ringformede rum 75, hvorved det rendeformede 5 organ 76 bevæges til sin i fig. 11, the post 144 542 18 in which the magnetic member 25 is at the same level as the lower reed relay 26, this reed relay will be activated, so as to produce an output signal which causes the valve 29 to conduct vacuum to the annular space 75, wherein the gutter 5 means 76 is moved to its in FIG. 11 viste sammensunkne stilling. 11, the collapsed position. Da ventillegemet 15 understøttes af det rendef ormede organ 76, bevæges dette ventillegeme til sin nederste åbne stilling, og boringen 77 sikrer, at gastrykket inde i det mellemrum, der af grænses mellem det rendeformede organ 76 og ventillegemet 15's øverste endevæg, 10 er det samme som trykket i det ringformede kammer 105. Udgangssignalet fra det nederste relæ 26 bevirker også, at ventilen 90 udsætter ventilkammeret 93 for atmosfæretryk, så at udløbsrøret 12 lukkes af ventilindretningen 82. Apparatet er nu i sin udgangsstilling, og den netop beskrevne funktion kan gentages. When the valve body 15 is supported by the rendef wormy means 76 moves the valve body to its lower open position, and the bore 77 ensures that the gas pressure inside the space which is of stricted between the gutter member 76 and the valve body 15. The upper end wall 10 is the same as the pressure in the annular chamber 105. the output of the lower relay 26 also causes the valve 90 exposes the valve chamber 93 to atmospheric pressure, so that the outlet tube 12 is closed by the valve device 82. the apparatus is now in its initial position and the just-described function may be repeated.

15 15

Man vil se, at det beskrevne apparat fungerer således, at der fra målekammeret 20 udtømmes væske i nøjagtigt afmålte portioner, der har i hovedsagen samme masse eller vægt. It will be seen that the described apparatus operates such that the metering chamber 20 from the discharged liquid in accurately metered portions that have substantially the same mass or weight. Følgelig kan den totale masse af den væske, der passerer gennem apparatet, beregnes ved, 20 at man tæller antallet af portioner og multiplicerer dette tal med vægten eller massen af hver portion. Accordingly, the total mass of the liquid passing through the apparatus, is calculated by, 20 that counts the number of servings and multiplying that number by the weight or mass of each portion. Når den væskestrøm, der føres til apparatet, standser, kan apparatet imidlertid indeholde en restmængde væske, der ikke er tilstrækkelig til opnåelse af det niveau inde i målekammeret 20, der starter udtømningsoperationen. When the liquid stream is fed to the apparatus stops, the apparatus may, however, contain a residual amount of liquid that is not sufficient to achieve the level within the metering chamber 20, which starts the emptying operation. Udtøm-25 ningen af en sådan restmængde væske fra målekammeret kan startes ved manuel betjening af kontakten 42. Denne betjening af kontakten 42 bringer ventilen 29 til at føre atmosfæretryk til det ringformede rum 75, medens ventilindretningen 83 forbliver i sin lukkede stilling. Drain-25 scheme of such a residual amount of liquid from the measuring chamber can be started by manual operation of the switch 42. This operation of the switch 42 causes the valve 29 to cause atmospheric pressure to the annular space 75, while the valve assembly 83 remains in its closed position.

Den restmængde væske, der indeholdes i målekammeret 20, vil da 30 blive udtømt gennem omløbskanalen 96, og mængden af den væske, der udtømmes fra målekammeret, samt af den væske, der er tilbage i kamrene 105 og 106, kan bestemmes af den elektroniske enhed 38 på basis af det tidsrum, der forløber fra det øjeblik, hvor kontakten 42 betjenes, til det øjeblik, hvor det nederste reed-relæ 26 aktiveres 33 af magnetorganet 25. For at fjerne den væske, der er tilbage i kamrene 105 og 106, kan apparatet derefter automatisk foretage et antal, f.eks. The residual amount of liquid contained in the measuring chamber 20, the en 30 will be discharged through the bypass duct 96 and the amount of the liquid to be discharged from the metering chamber and the amount of the liquid remaining in the chambers 105 and 106, can be determined by the electronic unit 38 on the basis of the time elapsed from the moment when the switch 42 is operated, to the moment in which the lower reed relay 26 is activated 33 of the magnetic member 25. in order to remove the liquid remaining in the chambers 105 and 106, the apparatus may then automatically perform a number, for example. seks, efter hinanden følgende udtømningsoperationer. six successive pushing operations. Den 144542 19 totale mængde af den væskestrøm, der har passeret apparatet, kan angives af den digitale indikeringsindretning 39, og apparatet er nu klart til en ny måling. 19 144 542 The total amount of the liquid stream which has passed the device, can be specified by the digital display device 39, and the apparatus is now ready for a new measurement.

5 Det i fig. 5 Referring to FIG. 11 viste apparat kan være forsynet med en prøveud tagningsindretning som den, der er vist i fig. 11, the apparatus may be provided with a sampling tagningsindretning such as that shown in Fig. 14, og som fungerer på i hovedsagen samme måde som den prøveudtagningsindretning, der er beskrevet i forbindelse med den i fig. 14 and which functions in substantially the same manner as the sampling device described in connection with the FIG. 5 viste udførelsesform. 5 embodiment.

10 Ventilerne 29 og 90 kan være af den type, der er vist i fig. 10 The valves 29 and 90 may be of the type shown in Fig. 13. 13th

Den viste ventilmekanisme har et hus 107, der afgrænser et indre ventilkammer 108, som er i forbindelse med den kanal, der dannes af rørstudsen 99. Huset afgrænser også en vakuumkanal 109, der er forbundet med vakuumledningen 74, og en kanal 110, der er i 15 forbindelse med atmosfæren gennem den i fig. The illustrated valve mechanism has a housing 107 which defines an inner valve chamber 108 which is in communication with the channel formed by the pipe stub 99. The housing also defines a vacuum channel 109 which is connected to the vacuum line 74, and a channel 110 which is 15 in communication with the atmosphere through the FIG. 11 viste ledning 73. 11, the wire 73rd

Kanalerne 109 og 110 udmunder i ventilkammeret 108 i modsatte retninger og er omgivet af ventilsæder, henholdsvis 111 og 112. Et ventilorgan 113 er ophængt i en membran 114 og et fjederorgan 115, således, at det kan bevæges mellem en åben stilling, der er vist i 20 fig. The channels 109 and 110 opening into the valve chamber 108 in opposite directions and is surrounded by valve seats, respectively, 111 and 112. A valve member 113 is suspended from a membrane 114, and a spring member 115, such that it is movable between an open position, shown 20 in FIG. 13, og en lukket stilling, i hvilken en elastisk tætningsskive 116 tæt indgriber med ventilsædet 111 og lukker vakuumkanalen 109. På lignende måde styres ventilsædet 112 af et ventilorgan 117, der er ophængt i en membran 118 og presses mod sin lukkede stilling af en skruefjeder 119, i hvilken stilling en tætningsskive 120 tæt 25 indgriber med ventilsædet 112 og lukker kanalen 110. Ventilorganet 117 kan bevæges til en åben stilling (mod højre i fig. 13) ved tilførsel af strøm til en magnetspole 121, og ventilorganet 113 bevæges samtidigt til sin lukkede stilling under indvirkning af fjederkraften fra fjederorganet 115. Når strømtilførslen til magnetspolen 121 af- 30 brydes, vil ventilorganet 117 vende tilbage til sin lukkede stilling under indvirkning af fjederkraften fra skruefjederen 119, og ventilorganet 113 vil samtidig blive bevæget til sin åbne stilling mod fjederkraften fra fjederorganet 115, idet aksialt bevægelige afstandsstifter 122 sikrer en konstant aks 13, and a closed position in which a resilient sealing washer 116 tightly engages the valve seat 111 and closes the vacuum channel 109. In a similar manner controlled valve seat 112, a valve member 117 that is suspended from a membrane 118 and is forced towards its closed position by a coil spring 119, in which position the one sealing washer 120 near 25 engages the valve seat 112 and closes the duct 110. the valve member 117 is movable to an open position (to the right in FIG. 13) through supply of current to a solenoid 121, and the valve member 113 is moved at the same time to its closed position under the action of the spring force of the spring means 115. When the power supply to the magnetic coil 121 depreciation 30 is broken, the valve member 117 to return to its closed position under the action of the spring force of the coil spring 119, and the valve member 113 will also be moved to its open position against the the spring force of the spring means 115, the axially moving distance pins 122 ensures a constant aks ial indbyrdes afstand mellem ven-35 tilorganerne 113 og 117. ial mutual distance between the friend-35 tilorganerne 113 and 117th

144542 20 144 542 20

Det er klart, at der kan foretages forskellige modifikationer og ændringer ved de ovenfor beskrevne udførelsesformer. It is clear that there can be made various modifications and changes in the above-described embodiments. Eksempelvis kan der anvendes forskellige typer af ventilindretninger til styring af væskeudtømningen fra målekammeret 20 i portioner med i hoved-5 sagen samme vægt. For example, using different types of valve devices for controlling liquid discharge from the measuring chamber 20 in portions of the main-5 case the same weight. Det skal også bemærkes, at selv om opfindelsen specielt er blevet beskrevet i forbindelse med måling af en mælkestrøm i et malkeanlæg, kan apparatet ifølge opfindelsen også anvendes til måling af en strøm af en hvilken som helst anden væsketype. It should also be noted that although the invention has been particularly described in connection with the measurement of a milk flow in a milking plant, the apparatus according to the invention can also be used to measure a stream of any other type of fluid. Endvidere kan væsken udtømmes fra målekammeret ved hjælp *0 af trykgas, så at apparatet ikke nødvendigvis skal drives ved hjælp af vakuum, der tilføres fra en vakuumkilde. Further, the liquid is discharged from the measuring chamber by means of pressurized gas * 0, so that the apparatus need not necessarily be driven by means of the vacuum supplied from a vacuum source.

Claims (8)

1. Fremgangsmåde til måling af en væskestrøm, der gennem en indløbskanal (11) føres ind i et målekammer (20), der indeholder 5 en svømmer (21, 22; 30), medens væsken portionsvis udtømmes fra målekammeret gennem en udløbskanal (12), idet udtømningen af hver portion igangsættes som svar på bevægelse af svømmeren til et øverste niveau, og antallet af portioner, der udtømmes, tælles, kendetegnet ved, at udtømningen af hver portion 10 forårsages ved, at indløbskanalen (11) lukkes, og at målekammeret (20) udsættes for et gastryk, der væsentligt overstiger trykket ved udløbskanalens udløbsende. 1. A method for measuring a liquid stream through an inlet duct (11) are introduced into a measuring chamber (20) containing 5 a float (21, 22; 30), while the liquid portions are discharged from the measuring chamber through an outlet duct (12) in that the discharge of each batch is initiated in response to movement of the float to an upper level, and the number of portions which are discharged, are counted, characterized in that the discharge of each portion 10 is caused in that the inlet channel (11) is closed and that the measuring chamber (20) is subjected to a gas pressure that significantly exceeds the pressure at the discharge passage outlet end.
2. Fremgangsmåde ifølge krav 1, hvor udløbskanalens (12) udløbsende 15 står under vakuum, kendetegnet ved, at udtømningen forårsages ved, at målekammeret (20) udsættes for atmosfæretryk. 2. The method of claim 1, wherein the outlet channel (12) outlet end 15 is under vacuum, characterized in that the discharge is caused in that the measuring chamber (20) is subjected to atmospheric pressure.
3. Fremgangsmåde ifølge krav 1 eller 2, hvor indløbskanalen (11) 20 styres af en indløbsventil (15), der er bevægelig mellem en åbne- og en lukkestilling, kendetegnet ved, at indløbsventilen (15) bevæges til sin lukkede stilling under indflydelse af det gastryk, der tilføres målekammeret (20). 3. The method of claim 1 or 2, wherein the inlet channel (11) 20 controlled by an inlet valve (15) which is movable between an opening and a closing position, characterized in that the inlet valve (15) is moved to its closed position under the influence of the gas pressure supplied to the measuring chamber (20). 25 25
4. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af kravene 1-3, hvor tilførslen af gastryk til målekammeret (20) påbegyndes, når svømmeren er blevet bevæget opefter til et første niveau, kendetegnet ved, at væsken derefter indledningsvis 30 udtømmes fra målekammeret gennem en lille omløbsåbning (96), der står i forbindelse med væskeindløbskanalen, og at der etableres forbindelse mellem målekammeret og udløbskanalens udløbsende, når svømmeren har nået et nedre andet niveau, hvorefter den væskeportion, der er tilbage i målekammeret, udtømmes gennem udløbskanalen. 4. A method according to any one of claims 1-3, wherein the supply of gas pressure to the measuring chamber (20) is started when the float has been moved upwardly to a first level, characterized in that the liquid is then initially 30 is discharged from the measuring chamber through a small the bypass opening (96) which communicates with the liquid inlet channel, and the establishment of connection between the measuring chamber and the discharge passage outlet end, when the float has reached a lower second level, after which the liquid portion that remains in the measuring chamber is discharged through the outlet channel. 35 144542 35 144542
5. Fremgangsmåde ifølge krav 4, kendetegnet ved, at funktionen af en udløbsventil (84), der findes i væskeudløbskanalen (12) og er bevægelig mellem en åbne- og en lukkestilling, også styres af svømmerens (30) 5 stilling i målekammeret (20), og at den nævnte forbindelse etableres ved, at udløbs ventilen bevæges fra sin lukke- til sin åbnestilling. 5. A method according to claim 4, characterized in that the function of an outlet valve (84) located in the liquid outlet duct (12) and is movable between an opening and a closing position, is also controlled by the float (30) 5 position in the measuring chamber (20 ) and in that the said connection is established in that the outlet valve is moved from its closing position to its open.
6. Fremgangsmåde ifølge krav 4 eller 5, 10 kendetegnet ved, at mængden af en eventuel sidste brøkdel af en væskeportion, der er ført ind i målekammeret, udtømmes gennem omløbsåbningen (96) og bestemmes på basis af det tidsrum, der er anvendes til udtømning af denne sidste brøkdel fra målekammeret. 6. The method of claim 4 or 5, 10 characterized in that the amount of a possible final fraction of a liquid portion which is passed into the measuring chamber is discharged through the bypass opening (96) and is determined based on the time which is used for discharging this last fraction from the measuring chamber. 15 15
7. Apparat til måling af en væskestrøm og med et målekammer (20), der har en væskeindløbskanal (11) til modtagelse af denne strøm, en svømmer (21, 22, 30), der er bevægeligt anbragt i dette kammer, udtømningsorganer (15, 29, 83, 90) til udtømning af væske fra måle-20 kammeret gennem en væskeudløbskanal (12) som svar på bevægelse af svømmeren til et øverste niveau og organer (28, 38) til at tælle antallet af væskeportioner, der udtømmes fra målekammeret, kendetegnet ved, at udtømningsorganerne omfatter organer (15) til lukning af indløbskanalen og organer (29, 83, 90) til 25 at udsætte målekammeret (20) for et gastryk, der væsentligt overstiger trykket ved udløbskanalens (12) udløbsende. 7. An apparatus for measuring a liquid flow through a measuring chamber (20) having a liquid inlet channel (11) for receiving this flow, a float (21, 22, 30) which is movably disposed in this chamber, discharge means (15 , 29, 83, 90) for discharging the liquid from the measuring-20 chamber through a liquid outlet duct (12) in response to movement of the float to an upper level and means (28, 38) for counting the number of liquid batches discharged from the metering chamber , characterized in that the discharge means comprises means (15) for closing the inlet channel and means (29, 83, 90) to 25 to expose the measuring chamber (20) to a gas pressure that significantly exceeds the pressure at the outlet of the channel (12) outlet end.
8. Apparat ifølge krav 7, kendetegnet ved, at lukkeorganerne omfatter et ventil-30 legeme (15), der tjener til at styre indløbskanalen, og som er indrettet til under indvirkning af det til målekammeret (20) førte gastryk at blive bevæget til en stilling, i hvilken det lukker indløbskanalen, og at organerne til at udsætte målekammeret for et gastryk omfatter en gasventil (29, 83, 90), der styres således af 35 svømmeren (21, 22, 30), at gastrykket føres til målekammeret, når svømmeren har nået en øvre stilling. 8. An apparatus according to claim 7, characterized in that the closure means comprise a valve 30 body (15) serving to control the inlet channel and which is arranged under the action of it to the measuring chamber (20) leading gas pressure to be moved to a position in which it closes the inlet channel, and that the means for subjecting the measuring chamber of a gas pressure comprises a gas valve (29, 83, 90) which is controlled such by 35 the float (21, 22, 30), the gas pressure is supplied to the measuring chamber when the the float has reached an upper position.
DK466379A 1978-11-03 1979-11-02 Method and apparatus for measuring an arrangement on the meter DK144542C (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK492378 1978-11-03
DK492378 1978-11-03
DK466379 1979-11-02
DK466379A DK144542C (en) 1978-11-03 1979-11-02 Method and apparatus for measuring an arrangement on the meter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK466379A DK144542C (en) 1978-11-03 1979-11-02 Method and apparatus for measuring an arrangement on the meter

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DK466379A DK466379A (en) 1980-05-04
DK144542B true DK144542B (en) 1982-03-22
DK144542C DK144542C (en) 1982-08-30

Family

ID=26067580

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK466379A DK144542C (en) 1978-11-03 1979-11-02 Method and apparatus for measuring an arrangement on the meter

Country Status (1)

Country Link
DK (1) DK144542C (en)

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1984002576A1 (en) * 1982-12-21 1984-07-05 Alfa Laval Ab Milk metering method and apparatus
US8393296B2 (en) 2011-04-28 2013-03-12 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher including rotatable gripping portion and nozzle
US8590488B2 (en) 2010-08-31 2013-11-26 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US8671885B2 (en) 2011-04-28 2014-03-18 Technologies Holdings Corp. Vision system for robotic attacher
US8683946B2 (en) 2011-04-28 2014-04-01 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US8746176B2 (en) 2011-04-28 2014-06-10 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US8800487B2 (en) 2010-08-31 2014-08-12 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US8885891B2 (en) 2011-04-28 2014-11-11 Technologies Holdings Corp. System and method for analyzing data captured by a three-dimensional camera
US8903129B2 (en) 2011-04-28 2014-12-02 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US9043988B2 (en) 2011-04-28 2015-06-02 Technologies Holdings Corp. Milking box with storage area for teat cups
US9049843B2 (en) 2011-04-28 2015-06-09 Technologies Holdings Corp. Milking box with a robotic attacher having a three-dimensional range of motion
US9058657B2 (en) 2011-04-28 2015-06-16 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera
US9107379B2 (en) 2011-04-28 2015-08-18 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US9149018B2 (en) 2010-08-31 2015-10-06 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary milking platform based on detection of a milking claw
US9161511B2 (en) 2010-07-06 2015-10-20 Technologies Holdings Corp. Automated rotary milking system
US9161512B2 (en) 2011-04-28 2015-10-20 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher comprising an arm that pivots, rotates, and grips
US9215861B2 (en) 2011-04-28 2015-12-22 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher and backplane for tracking movements of a dairy animal
US9258975B2 (en) 2011-04-28 2016-02-16 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher and vision system
US9265227B2 (en) 2011-04-28 2016-02-23 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US9357744B2 (en) 2011-04-28 2016-06-07 Technologies Holdings Corp. Cleaning system for a milking box stall
US9681634B2 (en) 2011-04-28 2017-06-20 Technologies Holdings Corp. System and method to determine a teat position using edge detection in rear images of a livestock from two cameras
US10111401B2 (en) 2010-08-31 2018-10-30 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary parlor
US10127446B2 (en) 2011-04-28 2018-11-13 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US10357015B2 (en) 2011-04-28 2019-07-23 Technologies Holdings Corp. Robotic arm with double grabber and method of operation

Cited By (98)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1984002576A1 (en) * 1982-12-21 1984-07-05 Alfa Laval Ab Milk metering method and apparatus
US9161511B2 (en) 2010-07-06 2015-10-20 Technologies Holdings Corp. Automated rotary milking system
US9648839B2 (en) 2010-08-31 2017-05-16 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary milking platform based on detection of a milking claw
US10111401B2 (en) 2010-08-31 2018-10-30 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary parlor
US9980458B2 (en) 2010-08-31 2018-05-29 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US9894876B2 (en) 2010-08-31 2018-02-20 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US8707905B2 (en) 2010-08-31 2014-04-29 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US8720382B2 (en) 2010-08-31 2014-05-13 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US8720383B2 (en) 2010-08-31 2014-05-13 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US8726843B2 (en) 2010-08-31 2014-05-20 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9888664B2 (en) 2010-08-31 2018-02-13 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US8800487B2 (en) 2010-08-31 2014-08-12 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US8590488B2 (en) 2010-08-31 2013-11-26 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US8807085B2 (en) 2010-08-31 2014-08-19 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9775325B2 (en) 2010-08-31 2017-10-03 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9763424B1 (en) 2010-08-31 2017-09-19 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9737043B2 (en) 2010-08-31 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9706747B2 (en) 2010-08-31 2017-07-18 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9686962B2 (en) 2010-08-31 2017-06-27 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9686961B2 (en) 2010-08-31 2017-06-27 Technologies Holdings Corp. Automated system for moving a robotic arm along a rotary milking platform
US9648843B2 (en) 2010-08-31 2017-05-16 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9126335B2 (en) 2010-08-31 2015-09-08 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9149018B2 (en) 2010-08-31 2015-10-06 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary milking platform based on detection of a milking claw
US10327414B2 (en) 2010-08-31 2019-06-25 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US9560832B2 (en) 2010-08-31 2017-02-07 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9549531B2 (en) 2010-08-31 2017-01-24 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9516854B2 (en) 2010-08-31 2016-12-13 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9480238B2 (en) 2010-08-31 2016-11-01 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9247709B2 (en) 2010-08-31 2016-02-02 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US8807086B2 (en) 2010-08-31 2014-08-19 Technologies Holdings Corp Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9474248B2 (en) 2010-08-31 2016-10-25 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9462781B2 (en) 2010-08-31 2016-10-11 Technologies Holdings Corp. Automated system for moving a robotic arm along a rotary milking platform
US9462782B2 (en) 2010-08-31 2016-10-11 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US9439392B2 (en) 2010-08-31 2016-09-13 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9433184B2 (en) 2010-08-31 2016-09-06 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9374975B2 (en) 2011-04-28 2016-06-28 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9374976B2 (en) 2011-04-28 2016-06-28 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher, vision system, and vision system cleaning device
US9357744B2 (en) 2011-04-28 2016-06-07 Technologies Holdings Corp. Cleaning system for a milking box stall
US9374974B2 (en) 2011-04-28 2016-06-28 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9374979B2 (en) 2011-04-28 2016-06-28 Technologies Holdings Corp. Milking box with backplane and robotic attacher
US9402365B2 (en) 2011-04-28 2016-08-02 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9282718B2 (en) 2011-04-28 2016-03-15 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9439390B2 (en) 2011-04-28 2016-09-13 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9282720B2 (en) 2011-04-28 2016-03-15 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US9462780B2 (en) 2011-04-28 2016-10-11 Technologies Holdings Corp. Vision system for robotic attacher
US9271471B2 (en) 2011-04-28 2016-03-01 Technologies Holdings Corp. System and method for analyzing data captured by a three-dimensional camera
US9265227B2 (en) 2011-04-28 2016-02-23 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US9468188B2 (en) 2011-04-28 2016-10-18 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9258975B2 (en) 2011-04-28 2016-02-16 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher and vision system
US9253959B2 (en) 2011-04-28 2016-02-09 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9215861B2 (en) 2011-04-28 2015-12-22 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher and backplane for tracking movements of a dairy animal
US9480236B2 (en) 2011-04-28 2016-11-01 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US9485955B2 (en) 2011-04-28 2016-11-08 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9491924B2 (en) 2011-04-28 2016-11-15 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher comprising an arm that pivots, rotates, and grips
US9510554B2 (en) 2011-04-28 2016-12-06 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US9183623B2 (en) 2011-04-28 2015-11-10 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera
US9171208B2 (en) 2011-04-28 2015-10-27 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US9161512B2 (en) 2011-04-28 2015-10-20 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher comprising an arm that pivots, rotates, and grips
US9582871B2 (en) 2011-04-28 2017-02-28 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera
US9615537B2 (en) 2011-04-28 2017-04-11 Technologies Holdings Corp. Milking box with backplane responsive robotic attacher
US9107378B2 (en) 2011-04-28 2015-08-18 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9474246B2 (en) 2011-04-28 2016-10-25 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9648840B2 (en) 2011-04-28 2017-05-16 Technologies Holdings Corp. Milking robot with robotic arm, vision system, and vision system cleaning device
US9681635B2 (en) 2011-04-28 2017-06-20 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9681634B2 (en) 2011-04-28 2017-06-20 Technologies Holdings Corp. System and method to determine a teat position using edge detection in rear images of a livestock from two cameras
US9107379B2 (en) 2011-04-28 2015-08-18 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US9058657B2 (en) 2011-04-28 2015-06-16 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera
US9686959B2 (en) 2011-04-28 2017-06-27 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9049843B2 (en) 2011-04-28 2015-06-09 Technologies Holdings Corp. Milking box with a robotic attacher having a three-dimensional range of motion
US9706745B2 (en) 2011-04-28 2017-07-18 Technologies Holdings Corp. Vision system for robotic attacher
US9737048B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US9043988B2 (en) 2011-04-28 2015-06-02 Technologies Holdings Corp. Milking box with storage area for teat cups
US9737042B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9737041B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9737040B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. System and method for analyzing data captured by a three-dimensional camera
US9743635B2 (en) 2011-04-28 2017-08-29 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9756830B2 (en) 2011-04-28 2017-09-12 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9763422B2 (en) 2011-04-28 2017-09-19 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US8903129B2 (en) 2011-04-28 2014-12-02 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US8885891B2 (en) 2011-04-28 2014-11-11 Technologies Holdings Corp. System and method for analyzing data captured by a three-dimensional camera
US9883654B2 (en) 2011-04-28 2018-02-06 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US8746176B2 (en) 2011-04-28 2014-06-10 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US8683946B2 (en) 2011-04-28 2014-04-01 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9930861B2 (en) 2011-04-28 2018-04-03 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9980460B2 (en) 2011-04-28 2018-05-29 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US9980459B2 (en) 2011-04-28 2018-05-29 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher comprising an arm that pivots, rotates, and grips
US8671885B2 (en) 2011-04-28 2014-03-18 Technologies Holdings Corp. Vision system for robotic attacher
US8651051B2 (en) 2011-04-28 2014-02-18 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US10127446B2 (en) 2011-04-28 2018-11-13 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US10143179B2 (en) 2011-04-28 2018-12-04 Technologies Holdings Corp. Milking box with a robotic attacher having a three-dimensional range of motion
US10172320B2 (en) 2011-04-28 2019-01-08 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US10303939B2 (en) 2011-04-28 2019-05-28 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US10327415B2 (en) 2011-04-28 2019-06-25 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US8393296B2 (en) 2011-04-28 2013-03-12 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher including rotatable gripping portion and nozzle
US10349618B2 (en) 2011-04-28 2019-07-16 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US10357015B2 (en) 2011-04-28 2019-07-23 Technologies Holdings Corp. Robotic arm with double grabber and method of operation
US10362759B2 (en) 2011-04-28 2019-07-30 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US10373306B2 (en) 2011-04-28 2019-08-06 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera

Also Published As

Publication number Publication date
DK144542C (en) 1982-08-30
DK466379A (en) 1980-05-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3596588A (en) Automatic beverage maker
US3556053A (en) Milking machines
US3153377A (en) Machine for coffee roasting, grinding and cooking
EP2141276B1 (en) A household cleaning appliance with a dispensing system operable between a single use dispensing system and a bulk dispensing system
US4505193A (en) Industrial deep-fryer
US5168794A (en) Apparatus for brewing coffee
CA1251329A (en) Machine for preparing hot beverages with a metered withdrawl of liquid
US2314332A (en) Apparatus for washing articles
CA1274210A (en) Milking machinery
US3173164A (en) Builtin vacuum cleaner
EP0478083B1 (en) Filter holder for coffee cartridges
US3256916A (en) Liquid floating device
US3916963A (en) Automatic drink dispenser
US2733667A (en) Breather pump for cleansing and sterilizing milking lines
US4444336A (en) Dispensing unit
US4032444A (en) Gravitational separator for mixtures of immiscible liquids of different densities
US4143589A (en) Coffee brewing apparatus and method
JP3601644B2 (en) Milk meter
US3618905A (en) Machine for the production of aerated beverages
JP2802236B2 (en) Method and apparatus for cleaning the extractor
HU213829B (en) Method and device for measuring quantity of a foamy liquid, in particular air-milk mixture
US2100874A (en) Automatic weighing and feeding machine
US4545296A (en) Centrifugal apparatus for making coffee
US4789106A (en) Combined coffee bean weigher and grinder with selectable measured quantities
CA1170603A (en) Milk meter for measuring the total amount of milk from a cow in the course of a milking