CZ308531B6 - Wireless connection method of an intelligent house with a rescue system patrol and a system for this - Google Patents

Wireless connection method of an intelligent house with a rescue system patrol and a system for this Download PDF

Info

Publication number
CZ308531B6
CZ308531B6 CZ2019-273A CZ2019273A CZ308531B6 CZ 308531 B6 CZ308531 B6 CZ 308531B6 CZ 2019273 A CZ2019273 A CZ 2019273A CZ 308531 B6 CZ308531 B6 CZ 308531B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
wireless
patrol
rescue
home
communication
Prior art date
Application number
CZ2019-273A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CZ2019273A3 (en
Inventor
Karel Hána
Jan Kašpar
Lukáš Kučera
Jan Mužík
Pavel Smrčka
Tomáš VESELÝ
Martin Vítězník
Original Assignee
České vysoké učení technické v Praze
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by České vysoké učení technické v Praze filed Critical České vysoké učení technické v Praze
Priority to CZ2019-273A priority Critical patent/CZ2019273A3/en
Publication of CZ2019273A3 publication Critical patent/CZ2019273A3/en
Publication of CZ308531B6 publication Critical patent/CZ308531B6/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
  • G08B27/00Alarm systems in which the alarm condition is signalled from a central station to a plurality of substations
  • G08B27/003Signalling to neighbouring houses
  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
  • G08B27/00Alarm systems in which the alarm condition is signalled from a central station to a plurality of substations
  • G08B27/005Alarm systems in which the alarm condition is signalled from a central station to a plurality of substations with transmission via computer network
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
  • H04L12/00Data switching networks
  • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. local area networks [LAN], wide area networks [WAN]
  • H04L12/2803Home automation networks
  • H04L12/2816Controlling appliance services of a home automation network by calling their functionalities
  • H04L12/2818Controlling appliance services of a home automation network by calling their functionalities from a device located outside both the home and the home network
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
  • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
  • H04W4/90Services for handling of emergency or hazardous situations, e.g. earthquake and tsunami warning systems [ETWS]
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W76/00Connection management
  • H04W76/50Connection management for emergency connections

Abstract

The method and system of wireless connection of a smart home with a rescue system patrol within the wireless alert transmission service consists of the patrol computer (2) with a communication device (21) with a module for automatic connection to a wireless home LAN (12) and a module for creating a wireless local area network (22) the rescue system patrol is placed near the central infrastructure (1) of a smart home with a communication device (11) and a module for creating a wireless home local area network (12) and a module for automatic connection to a wireless local area network of the patrols (22). An attempt is made to wirelessly connect the rescue system patrol computer (2) to the central infrastructure (1) of the smart home via one wireless LAN selected from the wireless home LAN (12) and the patrol wireless LAN (22) to send alert information to the computer (2). ) patrols the central infrastructure (1) of the smart home.

Description

Způsob bezdrátového spojení inteligentního domu s hlídkou záchranného systému a systém k jeho provedeníMethod of wireless connection of an intelligent house with a patrol of a rescue system and a system for its implementation
Oblast technikyField of technology
Vynález spadá do oblasti elektrické sdělovací techniky a technologií pro vysílání informací pro stav nouze nebo naléhavou potřebu.The invention falls within the field of electrical communication technology and technologies for transmitting information for an emergency or urgent need.
Dosavadní stav technikyPrior art
V současné době jsou v dané oblasti techniky všeobecně známy a užívány systémy, které výstražné informace šíří prostřednictvím veřejných koncových prvků varování případně díky všeobecné dostupnosti existují zpravidla regionální systémy zasílání informací z vyrozumívacího centra na mobilní telefony či e-maily přihlášených obyvatel.At present, systems are known and used in the art which disseminate warning information via public endpoints of warnings, or due to general availability, there are usually regional systems for sending information from the notification center to the mobile phones or e-mails of registered residents.
Inteligentní dům inkorporuje technologii loT (Internet of Things) s cílem zejména zvýšit komfort a přispět k automatizaci domácnosti. Inteligentní dům je vybaven centrálním systémem zahrnujícím centrální infrastrukturu tvořenou rozvody sítí, k níž jsou připojeny modulární prvky zejména ovládání a regulace. S rozvojem takovýchto inteligentních domů, označovaných někdy také jako chytré nebo digitální domy, je realizováno šíření výstražných informací přímo do centrální infrastruktury takových domů prostřednictvím jejího připojení k internetu telefonní linkou, kabelovou přípojkou nebo bezdrátovou mobilní datovou sítí a tyto informace jsou dále k centrální infrastruktuře připojenými zobrazovacími zařízeními sdělovány osobám uvnitř inteligentního domu.The smart house incorporates loT (Internet of Things) technology with the aim of increasing comfort and contributing to home automation. The intelligent house is equipped with a central system including a central infrastructure formed by network distribution, to which modular elements, especially control and regulation, are connected. With the development of such smart homes, sometimes referred to as smart or digital homes, warning information is disseminated directly to the central infrastructure of such homes through its Internet connection by telephone, cable or wireless mobile data network, and this information is further connected to the central infrastructure. communicated to people inside the smart home.
Ze stavu techniky je znám způsob a systém spojení centrální infrastruktury inteligentního domu s počítačem hlídky záchranného systému, který umožňuje infrastruktuře prostřednictvím internetové sítě mobilního operátora vyslat hlídce signál s informací o bezpečnostním stavu domu a jeho obyvatel. Takovéto řešení je popsáno příkladně v dokumentu US 2014266669.The method and system for connecting the central infrastructure of an intelligent house to a rescue system patrol computer are known from the prior art, which enables the infrastructure to send a signal to the patrol with information about the security status of the house and its occupants via the mobile operator's internet network. Such a solution is described, for example, in US 2014266669.
V případě ztráty připojení k internetu zejména v případě živelných či jiných katastrof však není možné informace od záchranných složek přijímat ani informace záchranným složkám z domácích bezpečnostních či zdravotních systémů odesílat.However, in the event of a loss of Internet connection, especially in the event of natural or other disasters, it is not possible to receive information from rescue services or send information to rescue services from home security or health systems.
Podstata vynálezuThe essence of the invention
Podstatou vynálezu je způsob a systém komunikace inteligentního domu vybaveného loT centrální infrastrukturou zahrnující komunikační zařízení pro bezdrátovou komunikaci, typicky lokání WLAN (Wireless Local Area Network) sítě anebo osobní PAN (Personal Area Network) sítě, umožňující vysílání a příjem dat bez nutnosti připojení k internetu či jiné místní především kabelové síti, a to navázáním přímé komunikace s počítačem hlídky záchranného systému, která se nachází v okolí takového domu.The invention relates to a method and system for communicating an intelligent house equipped with a loT central infrastructure comprising a communication device for wireless communication, typically a WLAN local area network (WLAN) or a personal area network (PAN), allowing data to be transmitted and received without internet connection. or other local, especially cable networks, by establishing direct communication with the computer of the rescue system patrol, which is located in the vicinity of such a house.
Vynález odstraňuje identifikovaný nedostatek dosavadního stavu techniky tím, že příjem výstražných informací příkladně v podobě pokynu k uzavření oken v případě chemického poplachu či k evakuaci v případě hrozícího zemětřesení centrální infrastrukturou inteligentního domu je prováděn spojením domácího komunikačního zařízení a komunikačního zařízení hlídky. Současně s příjmem výstražné informace může být v případě, že je centrální infrastruktura inteligentního domu vybavena senzory sledujícími bezpečnostní stav domu či senzory monitorujícími zdravotní stav osob v domě, odeslána taková informaci hlídce záchranného systému. Alternativně může pouze probíhat sběr informací o bezpečnostním stavu domu anebo zdravotním stavu osob.The invention overcomes the identified shortcoming of the prior art by receiving warning information, for example in the form of an instruction to close windows in case of a chemical alarm or to evacuate in case of imminent earthquake by the central smart home infrastructure. Simultaneously with the receipt of warning information, if the central infrastructure of the intelligent house is equipped with sensors monitoring the security status of the house or sensors monitoring the health status of people in the house, such information can be sent to the rescue system patrol. Alternatively, only information about the security status of the house or the health status of the people can be collected.
-1 CZ 308531 B6-1 CZ 308531 B6
Spojení inteligentního domu s hlídkou záchranného systému může být provedeno automatickým připojením hlídky záchranného systému k bezdrátové domácí lokální nebo osobní síti takového domu nebo vytvořením vlastní lokální sítě, k níž se automaticky připojí centrální infrastruktura inteligentního domu a předáním výstražné informace do centrální infrastruktury, která výstražnou informaci sdělí obyvatelům domu skrze sdělovací zařízení, kterým může být obrazovka, reproduktor či připojený mobilní telefon nebo obdobná elektronické zařízení.The connection of a smart home to a rescue system patrol can be done by automatically connecting the rescue system patrol to the wireless home LAN or personal network of such a house or by creating its own local network to which the smart home's central infrastructure automatically connects and passing alert information to the central infrastructure. communicate to the occupants of the house through a communication device, which may be a screen, a loudspeaker or a connected mobile phone or similar electronic device.
Hlídka záchranného systému je vybavena počítačem s bezdrátovým komunikačním zařízením umožňujícím připojení ke komunikačnímu zařízení centrální infrastruktury inteligentního domu, a to následovně:The rescue system patrol is equipped with a computer with a wireless communication device enabling connection to the communication device of the central infrastructure of the intelligent house, as follows:
1) Spojení na lokální síti, kdy se komunikační zařízení hlídky záchranného systému připojuje k domácí lokální síti vyžaduje, aby byl přednastaven přístup zařízení hlídky. Tato varianta je výhodná také tím, že není energeticky náročná pro komunikační zařízení hlídky záchranného systému amůže se tedy jednat počítač v podobě ručního mobilní zařízení, příkladně mobilního telefonu nebo tabletu.1) Connection on the local network, where the communication device of the rescue system patrol connects to the home local network requires that the access of the patrol device be preset. This variant is also advantageous in that it is not energy-intensive for the communication device of the rescue system patrol and can therefore be a computer in the form of a hand-held mobile device, for example a mobile phone or a tablet.
2) Spojení na lokální síti, kdy hlídka záchranného systému vytváří vlastní lokální síť je energeticky náročnější, a to zejména v případech, kdy je nutné informaci předat velkému množství inteligentních domů a je tedy vhodné pro motorizovanou hlídku záchranného systému, jejíž počítač je napájen vozidlem. Tato varianta vyžaduje přednastavení komunikačního zařízení centrální infrastruktury inteligentního domu tak, že dané komunikační zařízení vždy preferuje připojení k lokální síti hlídky záchranného systému a je takto spojení vynuceno i v případě, kdy je komunikační zařízení inteligentního domu připojeno k lokální síti jiné, či vlastní lokální síť vytváří.2) Connection on the local network, where the rescue system patrol creates its own local network is more energy intensive, especially in cases where it is necessary to pass information to a large number of smart homes and is therefore suitable for a motorized rescue system patrol whose computer is powered by a vehicle. This variant requires pre-setting of the communication device of the central infrastructure of the smart home so that the communication device always prefers the connection to the local network of the rescue system patrol and the connection is forced even if the smart device communication device is connected to the local network or another local network creates.
3) Spojení na osobní síti nevyžaduje přístup k domácí lokální síti, čímž dochází k omezení potenciálního zásahu do soukromí a také nedochází k omezení funkce domácí lokální sítě vynuceným připojením k lokální síti hlídky.3) The connection on the personal network does not require access to the home local network, which limits the potential invasion of privacy and also does not limit the function of the home local network by a forced connection to the local network of the patrol.
Hlídka záchranného systému může být motorizovaná, kdy je počítač připojen k vozidlu hlídky, ze kterého také čerpá elektrickou energii, eventuálně také pěší, kdy je počítač hlídky napájen z baterie. V případě pěší hlídky je tedy energeticky vhodnější variantou připojení počítače hlídky k bezdrátové síti inteligentního domu. Počítačem hlídky se rozumí například přenosný počítač, tablet nebo mobilní telefon s tím, že komunikační zařízení takového počítače je vybaveno moduly pro komunikaci na lokální síti a osobní síti.The rescue system patrol can be motorized when the computer is connected to the patrol vehicle, from which it also draws electricity, possibly also pedestrian, when the patrol computer is powered by a battery. In the case of a pedestrian patrol, a more energetically suitable variant is therefore to connect the patrol computer to the wireless network of the intelligent house. The patrol computer means, for example, a laptop computer, a tablet or a mobile phone, with the communication device of such a computer being equipped with modules for communication on a local network and a personal network.
Komunikační zařízení centrální infrastruktury inteligentního domu musí být uzpůsobeno ke generování signálu dostatečného ke spojení s komunikačním zařízením počítače hlídky. Signál musí tedy dosahovat mimo prostor domu na ulici před ním. Stejně tak je žádoucí, aby komunikační zařízení centrální infrastruktury inteligentního domu bylo v dosahu vysílacího signálu komunikačního zařízení počítače hlídky. V případě ideálních místních podmínek může být dostatečná instalace komunikačního zařízení centrální infrastruktury inteligentního domu uvnitř domu, pokud by však hrozilo nežádoucí rušení signálu konstrukcí zdí domu a podobně, je vhodné umístění takového komunikačního zařízení na dům zvnějšku.The communication equipment of the central infrastructure of the intelligent house must be adapted to generate a signal sufficient to connect to the communication equipment of the patrol computer. The signal must therefore reach outside the house on the street in front of it. It is also desirable that the communication device of the central infrastructure of the smart home be within range of the transmission signal of the communication device of the patrol computer. In the case of ideal local conditions, it may be sufficient to install a communication device of the central infrastructure of a smart house inside the house, but if there is a risk of unwanted signal interference by house walls and the like, it is appropriate to place such a communication device on the outside.
Implementace systému komunikace a funkce způsobu spojení inteligentního domu s hlídkou záchranného systému dále předpokládá zapojení inteligentního domu do záchrannými složkami poskytované služby bezdrátového přenosu výstražných informací. Toho může být dosaženo buď volitelným dobrovolným zapojením inteligentních domů do takového režimu či zapojením nařízeným legislativně, ať již na úrovni národní či na úrovni regionální.The implementation of the communication system and the function of the method of connecting the intelligent house with the patrol of the rescue system further presupposes the connection of the intelligent house to the service of wireless transmission of warning information provided by the rescue services. This can be achieved either through the optional voluntary involvement of smart homes in such a regime or through legislation mandated, either at national or regional level.
- 2 CZ 308531 B6- 2 CZ 308531 B6
Objasnění výkresůExplanation of drawings
Na obrázku č. 1 je vyobrazeno schéma komunikace inteligentního domu a vozidla záchranného systému dle příkladu uskutečnění vynálezu.Figure 1 shows a communication diagram of an intelligent house and a rescue system vehicle according to an exemplary embodiment of the invention.
Na obrázku č. 2 je vyobrazeno vzájemné postavení inteligentního domu a vozidla hlídky záchranného systému dle příkladu uskutečnění vynálezu.Figure 2 shows the mutual position of an intelligent house and a rescue system patrol vehicle according to an exemplary embodiment of the invention.
Příklady uskutečnění vynálezuExamples of embodiments of the invention
Příklad uskutečnění vynálezu představuje výhodné provedení systému komunikace výstražného a informačního systému inteligentních domů s motorizovanou hlídkou záchranného systému.An exemplary embodiment of the invention represents a preferred embodiment of a communication system for an alarm and information system of smart homes with a motorized patrol of a rescue system.
Inteligentní dům je vybaven centrální infrastrukturou 1 opatřenou sdělovacím zařízením 10 pro sdělení výstražné informace osobám v domě a na fasádě domu umístěným komunikačním zařízením 11 vybaveným Bluetooth modulem pro vytvoření bezdrátové domácí osobní sítě 13 a WiFi modulem pro vytvoření bezdrátové domácí lokální sítě 12 a pro připojení do bezdrátové lokální sítě 22 hlídky záchranného systému.The smart home is equipped with a central infrastructure 1 provided with a communication device 10 for communicating warning information to persons in the house and on the facade of the house by a communication device 11 equipped with a Bluetooth module to create a wireless home personal network 13 and a WiFi module to create a wireless home LAN 12 and to connect to wireless local area network 22 rescue system patrols.
Vozidlo hlídky záchranného systému je vybaveno počítačem 2 s komunikačním zařízením 21 vybaveným Bluetooth modulem pro automatické připojení do bezdrátové domácí osobní sítě 13 a WiFi modulem pro automatické připojení do bezdrátové domácí lokální sítě 12 a pro vytvoření vlastní bezdrátové lokální sítě 22 hlídky záchranného systému.The rescue system patrol vehicle is equipped with a computer 2 with a communication device 21 equipped with a Bluetooth module for automatic connection to the wireless home personal network 13 and a WiFi module for automatic connection to the wireless home LAN 12 and for creating its own rescue system patrol wireless LAN 22.
Výhodnou je zejména implementace systému v kombinaci všech tří forem spojení do komunikačního protokolu počítače 2 hlídky záchranného systému tak, že postupně probíhají pokusy o připojení k centrální infrastruktuře 1 inteligentního domu, a to následovně:The implementation of the system in combination of all three forms of connection into the communication protocol of the computer 2 of the rescue system patrol is particularly advantageous, so that attempts to connect to the central infrastructure 1 of the intelligent house take place gradually, as follows:
1) Počítač 2 hlídky záchranného systému se nachází v blízkosti centrální infrastruktury 1 inteligentního domu a vyhledává bezdrátovou domácí lokální síť 12;1) The rescue system patrol computer 2 is located near the central infrastructure 1 of the smart home and searches for a wireless home LAN 12;
2) Počítač 2 hlídky záchranného systému nalezne bezdrátovou domácí lokální síť 12, připojí se k bezdrátové lokální síti 12 a předá výstražnou informaci 30 centrální infrastruktuře 1 domu a přijme informaci 31 o bezpečnostním stavu inteligentního domu a informaci 32 o zdravotním stavu jeho obyvatel; nebo2) The rescue system patrol computer 2 finds the wireless home LAN 12, connects to the wireless LAN 12 and transmits the alert information 30 to the central infrastructure 1 of the house and receives information 31 about the security status of the smart home and information 32 about the health of its occupants; or
3) Počítač 2 hlídky záchranného systému nenalezne bezdrátovou domácí lokální síť 12 nebo nenaváže spojení s bezdrátovou domácí lokální sítí 12 a zahájí vyhledávání bezdrátové domácí osobní sítě 13;3) The rescue system patrol computer 2 does not find the wireless home local area network 12 or does not establish a connection with the wireless home local area network 12 and starts searching for the wireless home personal area network 13;
4) Počítač hlídky 2 záchranného systému nalezne bezdrátovou domácí osobní síť 13. připojí se k bezdrátové domácí osobní síti 13 a předá výstražnou informaci 30 centrální infrastruktuře 1 inteligentního domu a přijme informaci 31 o bezpečnostním stavu inteligentního domu a informaci 32 o zdravotním stavu jeho obyvatel; nebo4) The rescue system patrol computer 2 finds the wireless home personal network 13, connects to the wireless home personal network 13 and transmits alert information 30 to the smart home central infrastructure 1 and receives smart home security information 31 and occupant health information 32; or
5) Počítač hlídky 2 záchranného systému nenalezne bezdrátovou domácí osobní síť 13 nebo nenaváže spojení s bezdrátovou domácí osobní sítí 13 a zahájí vysílání na bezdrátové lokální síti 22 hlídky.5) The patrol computer 2 of the rescue system does not find the wireless home personal network 13 or does not establish a connection with the wireless home personal network 13 and starts transmitting on the patrol wireless local area network 22.
6) Centrální infrastruktura 1 inteligentního domu se připojí k bezdrátové lokální síti 22 hlídky a obdrží výstražnou informaci 30 a odešle informaci 31 o bezpečnostním stavu inteligentního domu a informaci 32 o zdravotním stavu jeho obyvatel.6) The central infrastructure 1 of the smart home connects to the patrol's wireless local area network 22 and receives alert information 30 and sends information 31 about the security status of the smart home and information 32 about the health status of its inhabitants.
-3CZ 308531 B6-3GB 308531 B6
Uskutečněním vynálezu dle příkladu je maximalizována šance na úspěšné předání výstražné informace centrální infrastruktuře inteligentního domu.By carrying out the invention according to the example, the chance of successfully transmitting warning information to the central infrastructure of the smart home is maximized.
Průmyslová využitelnostIndustrial applicability
Způsob a systém komunikace inteligentního domu s hlídkou záchranného systému jsou využitelné zejména v rámci místních či oblastních infrastruktur záchranných složek pro šíření výstražných informací v případě nouze či naléhavé potřeby.The method and system of communication of the intelligent house with the patrol of the rescue system can be used especially within the local or regional infrastructures of the rescue services for the dissemination of warning information in case of emergency or urgent need.

Claims (9)

 1. PATENTOVÉ NÁROKYPATENT CLAIMS
  1. Způsob bezdrátového spojení inteligentního domu s hlídkou záchranného systému v rámci služby bezdrátového přenosu výstražných informací, kdy se počítač (2) hlídky záchranného systému umístí do blízkosti centrální infrastruktury (1) inteligentního domu a učiní pokus o bezdrátové spojení počítače (2) hlídky záchranného systému s centrální infrastrukturou (1) inteligentního domu, vyznačující se tím, že bezdrátové spojení se uskuteční prostřednictvím jedné bezdrátové lokální sítě vybrané z bezdrátové domácí lokální sítě (12) a bezdrátové lokální sítě (22) hlídky pro odeslání výstražné informace počítačem (2) hlídky centrální infrastruktuře (1) inteligentního domu.A method of wirelessly connecting a smart home to a rescue system patrol as part of a wireless alert transmission service, wherein a rescue system patrol computer (2) is placed near a central smart home infrastructure (1) and attempts to wirelessly connect a rescue patrol computer (2). system with a central infrastructure (1) of a smart home, characterized in that the wireless connection is made via one wireless LAN selected from a wireless home LAN (12) and a patrol wireless LAN (22) for sending alert information to the patrol computer (2) central infrastructure (1) of the smart home.
 2. 2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že bezdrátovou lokální sítí je WiFi.Method according to claim 1, characterized in that the wireless local area network is WiFi.
 3. 3. Způsob podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že při neúspěšném pokusu o bezdrátové spojení počítače (2) hlídky záchranného systému s centrální infrastrukturou (1) inteligentního domu prostřednictvím bezdrátové lokální sítě počítač (2) hlídky záchranného systému přejde do režimu spojení prostřednictvím bezdrátové osobní sítě a připojí se k bezdrátové domácí osobní síti (13) centrální infrastruktury (1) inteligentního domu.Method according to Claim 1 or 2, characterized in that in the event of an unsuccessful attempt to connect the rescue system patrol computer (2) wirelessly to the central infrastructure (1) of the smart home via the wireless LAN, the rescue system patrol computer (2) switches to connection mode via a wireless personal area network and connects to the wireless home personal area network (13) of the smart home central infrastructure (1).
 4. 4. Způsob podle nároku 3, vyznačující se tím, že bezdrátovou osobní sítí je Bluetooth.The method of claim 3, wherein the wireless personal area network is Bluetooth.
 5. 5. Způsob podle kteréhokoli z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že počítač (2) hlídky záchranného systému přijme od centrální infrastruktury (1) inteligentního domu informaci (31) o bezpečnostním stavu inteligentního domu.Method according to any one of claims 1 to 4, characterized in that the rescue system patrol computer (2) receives information (31) about the security status of the smart home from the central infrastructure (1) of the smart home.
 6. 6. Způsob podle nároku 5, vyznačující se tím, že počítač (2) hlídky záchranného systému přijme od centrální infrastruktury (1) inteligentního domu informaci (32) o zdravotním stavu osob v inteligentním domu.Method according to claim 5, characterized in that the rescue system patrol computer (2) receives information (32) from the central infrastructure (1) of the smart home about the health status of the people in the smart home.
 7. 7. Systém k provedení způsobu podle kteréhokoli z nároků 1 až 6 zahrnující centrální infrastrukturu (1) inteligentního domu opatřenou sdělovacím zařízením (10) a komunikačním zařízením (11) a počítač (2) hlídky záchranného systému opatřený komunikačním zařízením (21), vyznačující se tím, že komunikační zařízení (11) je vybaveno modulem pro vytvoření bezdrátové domácí lokální sítě (12) a dále modulem pro automatické připojení k bezdrátové lokální síti (22) hlídky a komunikační zařízení (21) je vybaveno modulem pro automatické připojení k bezdrátové domácí lokální síti (12) a dále modulem pro vytvoření bezdrátové lokální sítě (22) hlídky.A system for carrying out the method according to any one of claims 1 to 6, comprising a central smart home infrastructure (1) provided with a communication device (10) and a communication device (11) and a rescue system patrol computer (2) provided with a communication device (21), characterized by in that the communication device (11) is equipped with a module for creating a wireless home local area network (12) and further a module for automatic connection to the wireless local area network (22) and the communication device (21) is equipped with a module for automatic connection to the wireless home local area network network (12) and further a module for creating a wireless local patrol network (22).
 8. 8. Systém podle nároku 7, vyznačující se tím, že komunikační zařízení (11) je vybaveno modulem pro vytvoření bezdrátové domácí osobní sítě (13) a komunikační zařízení (21) je vybaveno modulem pro automatické připojení k bezdrátové domácí osobní síti (13).The system according to claim 7, characterized in that the communication device (11) is provided with a module for creating a wireless home personal area network (13) and the communication device (21) is provided with a module for automatically connecting to the wireless home personal area network (13).
 9. 9. Systém podle nároku 7 nebo 8, vyznačující se tím, že komunikační zařízení (11) je umístěno vně inteligentního domu.System according to claim 7 or 8, characterized in that the communication device (11) is located outside the intelligent house.
CZ2019-273A 2019-05-03 2019-05-03 Wireless connection method of an intelligent house with a rescue patrol system and a system for this CZ2019273A3 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2019-273A CZ2019273A3 (en) 2019-05-03 2019-05-03 Wireless connection method of an intelligent house with a rescue patrol system and a system for this

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2019-273A CZ2019273A3 (en) 2019-05-03 2019-05-03 Wireless connection method of an intelligent house with a rescue patrol system and a system for this

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2019273A3 CZ2019273A3 (en) 2020-10-29
CZ308531B6 true CZ308531B6 (en) 2020-10-29

Family

ID=73015425

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2019-273A CZ2019273A3 (en) 2019-05-03 2019-05-03 Wireless connection method of an intelligent house with a rescue patrol system and a system for this

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ2019273A3 (en)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130147604A1 (en) * 2011-12-07 2013-06-13 Donald R. Jones, Jr. Method and system for enabling smart building evacuation
US20130169817A1 (en) * 2011-12-07 2013-07-04 Nettalon Security Systems, Inc. Method and system for enabling smart building rescue
US20140266669A1 (en) * 2013-03-14 2014-09-18 Nest Labs, Inc. Devices, methods, and associated information processing for security in a smart-sensored home
WO2017095145A1 (en) * 2015-12-02 2017-06-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for providing search information
EP3402230A1 (en) * 2016-01-19 2018-11-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for controlling at least one device with which mobile device can communicate in wireless communication system, and mobile device

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130147604A1 (en) * 2011-12-07 2013-06-13 Donald R. Jones, Jr. Method and system for enabling smart building evacuation
US20130169817A1 (en) * 2011-12-07 2013-07-04 Nettalon Security Systems, Inc. Method and system for enabling smart building rescue
US20140266669A1 (en) * 2013-03-14 2014-09-18 Nest Labs, Inc. Devices, methods, and associated information processing for security in a smart-sensored home
WO2017095145A1 (en) * 2015-12-02 2017-06-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for providing search information
EP3402230A1 (en) * 2016-01-19 2018-11-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for controlling at least one device with which mobile device can communicate in wireless communication system, and mobile device

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2019273A3 (en) 2020-10-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102859980B (en) Enhanced public safety communication system
EP2817890B1 (en) Dual communication-interface facility monitoring and management system and method
WO2010006418A1 (en) Alarm system providing wireless voice communication
CN103297094A (en) Method and system for monitoring based on short distance wireless communication technology
JP2018507500A (en) Pre-intrusion detection system using SMS notification service, and rescue signal notification system and method
JP4841237B2 (en) Wireless communication system
AU2018323003A1 (en) Luminaire communication, detection and/or location apparatus and system
US7382243B1 (en) Personal emergency response system with interconnected slave units
CZ308531B6 (en) Wireless connection method of an intelligent house with a rescue system patrol and a system for this
KR101930058B1 (en) Intercommunication system for apartment
CZ34366U1 (en) Wireless connection system of an intelligent home with rescue system guard
KR100582144B1 (en) Crime and Disaster Prevention System Using Wireless Local Area Network
CN103809527A (en) Manhole cover wireless monitoring system
KR101583413B1 (en) Portable camera apparatus for manless security
JP5401160B2 (en) Intercom system
JP4378551B2 (en) Disaster prevention information communication terminal
KR200205599Y1 (en) Remote monitoring system
JP6579582B2 (en) Network system, network generation method, and program
KR20080069160A (en) Communication system for informing dangerous situation using cctv camera
KR20040044577A (en) Wireless security system using RF function
KR20020069723A (en) Apparatus for crime prevention using Radio Internet
KR100902779B1 (en) Data communication module using the wireless network
CH696048A5 (en) Warning system.
KR101607120B1 (en) Data trnsmitting and receiving system and gateway relaying data in dead zone of mobile phone
PL235378B1 (en) Method for controlling and remote transmission of alarm notifications, alarm system and alarm sensor