CZ22404U1 - Waste disposal apparatus - Google Patents

Waste disposal apparatus Download PDF

Info

Publication number
CZ22404U1
CZ22404U1 CZ201124285U CZ201124285U CZ22404U1 CZ 22404 U1 CZ22404 U1 CZ 22404U1 CZ 201124285 U CZ201124285 U CZ 201124285U CZ 201124285 U CZ201124285 U CZ 201124285U CZ 22404 U1 CZ22404 U1 CZ 22404U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
sorption
working space
tank
waste disposal
medium
Prior art date
Application number
CZ201124285U
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Ostrica@Ján
Original Assignee
Sierra Enterprises, S.R.O.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sierra Enterprises, S.R.O. filed Critical Sierra Enterprises, S.R.O.
Publication of CZ22404U1 publication Critical patent/CZ22404U1/en

Links

Classifications

  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02F9/00Multistage treatment of water, waste water or sewage
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D17/00Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
  • B01D17/02Separation of non-miscible liquids
  • B01D17/0202Separation of non-miscible liquids by ab- or adsorption
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D17/00Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
  • B01D17/08Thickening liquid suspensions by filtration
  • B01D17/10Thickening liquid suspensions by filtration with stationary filtering elements
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
  • B01D21/0006Settling tanks provided with means for cleaning and maintenance
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
  • B01D21/0012Settling tanks making use of filters, e.g. by floating layers of particulate material
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
  • B01D21/003Sedimentation tanks provided with a plurality of compartments separated by a partition wall
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
  • B01D21/24Feed or discharge mechanisms for settling tanks
  • B01D21/245Discharge mechanisms for the sediments
  • B01D21/2483Means or provisions for manually removing the sediments
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
  • C02F1/28Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
  • C02F1/283Treatment of water, waste water, or sewage by sorption using coal, charred products, or inorganic mixtures containing them
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
  • C02F1/40Devices for separating or removing fatty or oily substances or similar floating material
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02F2101/00Nature of the contaminant
  • C02F2101/30Organic compounds
  • C02F2101/32Hydrocarbons, e.g. oil
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
  • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
  • C02F2201/008Mobile apparatus and plants, e.g. mounted on a vehicle

Landscapes

 • Chemical & Material Sciences (AREA)
 • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
 • Physics & Mathematics (AREA)
 • Thermal Sciences (AREA)
 • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
 • Hydrology & Water Resources (AREA)
 • Engineering & Computer Science (AREA)
 • Environmental & Geological Engineering (AREA)
 • Water Supply & Treatment (AREA)
 • Organic Chemistry (AREA)
 • Water Treatment By Sorption (AREA)

Description

Oblast technikyTechnical field

Technické řešení se týká zařízení na zneškodňování nebezpečných odpadů vyskytujících se v tekuté nebo polotekuté formě, jako jsou odpady z odlučovačů oleje z vody, kaly z odlučovačů 5 oleje, odpady obsahující olej, vodní kapalné odpady s obsahem nebezpečných látek, vodní kapalné odpady a vodní koncentráty ze sanace podzemní vody a podobně, zejména s obsahem ropných látek, přičemž toto zneškodňování se může uskutečnit in šitu.The technical solution relates to a device for the disposal of hazardous wastes occurring in liquid or semi-liquid form, such as waste from oil separators from water, sludges from oil separators 5, oil containing wastes, aqueous liquid wastes containing dangerous substances, aqueous liquid wastes and aqueous concentrates from groundwater remediation and the like, in particular containing petroleum substances, which disposal may take place in situ.

Dosavadní stav technikyBACKGROUND OF THE INVENTION

V oblasti zneškodňování nebezpečných odpadů definovaných výše je známo množství řešení, 10 přičemž se používají různé druhy filtrů se sorpčními materiály, které jsou regenerovatelné nebo jednorázové, a které se po použití odstraňují spalováním. Většina těchto zařízení je velkorozměrná, což způsobuje, že čištěná média je třeba k těmto zařízením nutné dopravovat k provedení čisticí operace, přičemž do rozhodnutí o zahájení čisticí operace jsou tato média shromažďována na příslušném sběrném místě.A number of solutions are known in the field of hazardous waste disposal as defined above, using various types of filters with sorbent materials that are regenerable or disposable and which are removed by incineration after use. Most of these devices are large-sized, causing the cleaned media to be transported to the equipment to perform the cleaning operation, and the media is collected at the appropriate collection point until the cleaning operation is initiated.

Podstata technického řešeníThe essence of the technical solution

Nyní bylo zjištěno, že nevýhody popsaného stavu do značné míry odstraňuje zařízení na zneškodňování nebezpečných odpadů podle tohoto technického řešení, které sestává z nádrže, opatřené na jedné straně nuceným přívodem čištěného média a na druhé straně výpustí pročištěného média. Nádrž je technologickými přepážkami rozdělena nejméně na dva, výhodně i na tři prosto2ϋ ry umožňující tři stupně čištění. Po nuceném přívodu čištěného média do prvního prostoru opatřeného v směru toku čištěného média nomou stěnou a koalescenčním filtrem a relativním uklidnění toku dochází v tomto prostoru k sedimentaci mechanických nečistot a částečnému odloučení ropných látek, které vyflotované vyplavou na hladinu. Následně se čištěné médium podrobí čisticí operaci na koalescenčním filtru a postupuje do druhého prostoru opatřeného vhodným sorpč25 ním filtrem. Čištěné médium se zde podrobí sorpční filtraci a následně se ještě případně ve třetím prostoru dočistí filtrací na aktivním uhlí a odtokovým potrubím přes kanalizační šachtu odvede do recipientu. Případně se zachycený nebezpečný odpad odevzdá na další zpracování známými metodami např. biodegradací.It has now been found that the disadvantages of the described state of the art are largely eliminated by the hazardous waste disposal plant according to the present invention, which consists of a tank equipped with a forced inlet of the purified medium on the one hand and a purified medium outlet on the other. The tank is divided by technological partitions into at least two, preferably also three spaces allowing three stages of cleaning. After the forced supply of the purified medium to the first space provided with a wall and a coalescing filter in the direction of the flow of the purified medium and relative calming of the flow, there is a sedimentation of mechanical impurities in this space and partial separation of petroleum substances floated to the surface. Subsequently, the cleaned medium is subjected to a cleaning operation on a coalescing filter and proceeds to a second space provided with a suitable sorption filter. The cleaned medium is subjected to sorption filtration and subsequently, if necessary, in the third space, it is purified by filtration on activated carbon and discharged through a drainage duct through a sewer shaft to a recipient. Eventually, the collected hazardous waste is handed over for further processing by known methods, eg biodegradation.

Je výhodné, když je nádrž před vstupem čištěného média do prvního prostoru opatřená filtrem na 30 zachycení největších mechanických nečistot.Advantageously, the tank is provided with a filter for trapping the largest mechanical impurities before the cleaned medium enters the first space.

Horní stěna nádrže je vhodně opatřená pracovními otvory sloužícími ke kontrole technologických procesů a k případnému pracovnímu zásahu.The upper wall of the tank is suitably provided with working openings for checking technological processes and for possible work intervention.

Jako sorpční filtr je vhodné použít komerční sorpční filtry, například sorpční rukávy nebo sorpční koše.As a sorption filter it is suitable to use commercial sorption filters, for example sorption sleeves or sorption baskets.

Podstatnou výhodou zařízeni je, že vzhledem k jeho rozměrům je možné ho umístit na mobilní podvozek. Tato výhoda umožní zneškodňování nebezpečných odpadů v místě jejich vzniku.An essential advantage of the device is that, due to its dimensions, it can be mounted on a mobile chassis. This advantage will allow the disposal of hazardous wastes at the point of generation.

Přehled obrázku na výkreseOverview of the figure in the drawing

Technické řešení bude nyní blíže znázorněné pomocí příkladů a připojeného výkresu, kde na obr. 1 je schematicky znázorněný řez nádrží zařízení na zneškodňování nebezpečných odpadů.The technical solution will now be illustrated in more detail by way of examples and the attached drawing, in which Fig. 1 is a schematic sectional view of a tank of a hazardous waste disposal plant.

Příklady provedení technického řešeníExamples of technical solution

Příklad 1Example 1

Zařízení podle technického řešení bylo použité na zneškodňování nepolárních extrahovatelných látek (NEL) z vody v lokalitě Donglin Sebes God-Újtelep ZJ-2 ve výrobní hale. Analýzou podle metody SPP ORG-MV-06 GC typ A se stanovila míra znečištění NEL na výšku 2212,306 mg/1 a určil se technologický postup. Rychlost přítoku čištěného média byla regulována systémem. Zařízení sestává z nádrže 1 opatřené nuceným přívodem 11 čištěného média a na druhé straně výpustí 12 pročištěného média. Nádrž 1 je technologickými přepážkami rozdělená na tri pracovní prostory 13, 14, 15. V prvním pracovním prostoru je ve směru toku čištěného média umístěná nomá stěna 131 a koalescenční filtr 132. Druhý pracovní prostor 14 je opatřený dvojicí sorpčních filtrů 141. 141 \ kterými jsou sorpční koše. Kryt nádrže je opatřený pracovními otvory 171, 172, 173, umožňujícími kontrolu průběhu čisticího procesu jakož i případné potřeby vnějšího zásahu do procesu, například výměnu zanesených sorpčních košů za nové. V třetím pracovním prostoru 15 je umístěný filtr 151 s aktivním uhlím.The device according to the invention was used for the disposal of non-polar extractable substances (NEL) from water at the Donglin Sebes God-Újtelep ZJ-2 site in the production hall. Analysis by SPP method ORG-MV-06 GC type A determined the NEL pollution level at 2212.306 mg / l and the technological process was determined. The flow rate of the purified medium was controlled by the system. The device consists of a tank 1 provided with a forced inlet 11 of the purified medium and, on the other hand, with an outlet 12 of the purified medium. The tank 1 is divided into three working spaces 13, 14, 15 by technological partitions. In the first working space there is a downstream wall 131 and a coalescing filter 132. The second working space 14 is provided with a pair of sorption filters 141. 141 ' sorption baskets. The tank cover is provided with working openings 171, 172, 173 to allow monitoring of the cleaning process as well as the need for external intervention in the process, such as replacing clogged sorbets with new ones. The activated carbon filter 151 is located in the third working space 15.

Po nuceném přívodu čištěného média do prvního prostoru 13 opatřeném ve směru toku čištěného média nomou stěnou 131 a koalescenčním filtrem 132 a relativním uklidnění toku dochází v tomto pracovním prostoru 13 k sedimentaci mechanických nečistot a částečnému odloučení ropných látek na nomé stěně 131, které vyflotované vyplavou nad hladinu. Následně se čištěné médium podrobí čisticí operaci na koalescenčním filtru 132 a postupuje do druhého pracovního prostoru 14 opatřeného dvojicí sorpčních filtrů 141, 14Γ představujících sorpční rukávy. Čištěné médium se tu podrobí sorpční filtraci a následně se ve třetím pracovním prostoru 15 dočišťuje filtrací na aktivním uhlí a výpustí 12 a odtokovým potrubím přes kanalizační šachtu se odvede do recipientu.After the forced supply of the purified medium to the first space 13 provided with a downstream wall 131 and a coalescing filter 132 in the direction of the flow of the cleaned medium and relative calming of the flow, mechanical impurities are sedimented and partially separated on the wall 131. surface. Subsequently, the cleaned medium is subjected to a cleaning operation on the coalescing filter 132 and proceeds to a second working space 14 provided with a pair of sorption filters 141, 14Γ representing sorption sleeves. Here, the purified medium is subjected to sorption filtration and is subsequently purified in the third working space 15 by filtration on activated carbon and through a discharge pipe 12 and through a drainage duct through a sewer shaft to a recipient.

Hodnoty znečištění NEL na výstupu z mobilního zařízení na zneškodňování odpadů byly stanoveny metodou ŠPP ORG-MV-06 GC typ A na výšku 0,420 mg/1.The NEL pollution values at the output of the mobile waste disposal facility were determined using the SPG ORG-MV-06 GC type A method at a height of 0.420 mg / l.

Příklad 2Example 2

Na zařízení podle technického řešení se čistila zaolejovaná voda v lokalitě Dongj in Sebes GodÚjtelep ve výrobní hale. Analýzou podle metody ŠPP ORG-MV-06 GC typ A se stanovila míra znečištění NEL na výšku 2212,306 mg/1 a určil se technologický postup. Rychlost přítoku čištěného média byla regulována systémem. Zařízení sestává z nádrže 1 opatřené nuceným přívodem 11 čištěného média a na druhé straně výpustí 12 pročištěného média. Nádrž 1 je technologickými přepážkami rozdělena na tri pracovní prostory 13, J4,15. V prvním pracovním prostoru je ve směru toku čištěného média umístěná nomá stěna 131 a koalescenční filtr 132. Druhý pracovní prostor 14 je opatřený dvojicí sorpčních filtrů 141, 14Γ. kterými jsou sorpční rukávy. Kryt nádrže je opatřený pracovními otvory 171. 172. 173 umožňujícími kontrolu průběhu čisticího procesu jakož i případné potřeby vnějších zásahů do procesu, například výměnu zanesených sorpčních rukávů za nové. V třetím pracovním prostoru 15 je umístěný filtr 151 s aktivním uhlím.The equipment according to the technical solution was treated with oily water at Dongj in Sebes GodÚjtelep in the production hall. Analysis by SPP method ORG-MV-06 GC type A determined the level of NEL pollution at 2212.306 mg / l and determined the technological procedure. The flow rate of the purified medium was controlled by the system. The device consists of a tank 1 provided with a forced inlet 11 of the purified medium and, on the other hand, with an outlet 12 of the purified medium. The tank 1 is divided by technological partitions into three working spaces 13, 14,15. In the first working space there is a downstream wall 131 and a coalescing filter 132. downstream of the cleaned medium. The second working space 14 is provided with a pair of sorption filters 141, 14Γ. which are sorption sleeves. The tank cover is provided with working openings 171. 172. 173 to control the course of the cleaning process as well as any need for external interventions in the process, for example to replace clogged sorption sleeves with new ones. The activated carbon filter 151 is located in the third working space 15.

Po nuceném přívodu čištěného média do prvního prostoru 13 opatřeném ve směru toku čištěného média nomou stěnou 131 a koalescenčním filtrem 132 a relativním uklidnění toku dochází v tomto prvním pracovním prostoru k sedimentaci mechanických nečistot a částečnému odloučení ropných látek, které vyflotované vyplavou na hladinu. Na nomé stěně 131 se čištěné médium následně podrobí čisticí operaci na koalescenčním filtru 132 a postupuje do druhého pracovního prostoru 14 opatřeného dvojicí sorpčních filtrů 141, 14Γ představujících sorpční rukávy. Čištěné médium se tu podrobí sorpční filtraci a následně se ve třetím pracovním prostoru 15 může dočišťovat filtrací na aktivním uhlí a výpustí 2 a odtokovým potrubím přes kanalizační šachtu se odvede do recipientu. Zařízení bylo umístěné ve speciálně upraveném podvozku. V tomto případě nebylo použito dočišťování filtrací na aktivním uhlí.After the forced supply of the purified medium to the first space 13 provided with a downstream wall 131 and a coalescing filter 132 in the direction of the flow of the purified medium and a relative flow soothing, mechanical impurities are sedimented and partially separated in the first working space. On the same wall 131, the cleaned medium is then subjected to a cleaning operation on a coalescing filter 132 and proceeds to a second work space 14 provided with a pair of sorption filters 141, 14Γ representing sorption sleeves. Here, the purified medium is subjected to sorption filtration and subsequently can be purified in the third working space 15 by filtration on activated carbon and through the outlet 2 and through a drainage duct through a sewer shaft to the recipient. The device was placed in a specially modified chassis. In this case, the post-treatment with activated carbon filtration was not used.

Hodnoty znečištění NEL na výstupu z mobilního zařízení na zneškodňování odpadů byly stanovené metodu ŠPP ORG-MV-06 Gc typ A na výšku 4,754 mg/1.The NEL pollution values at the outlet of the mobile waste disposal facility were determined to be 4.754 mg / l by the method of SPP ORG-MV-06 Gc type A.

Průmyslová využitelnostIndustrial applicability

Jak prokazují uvedené konkrétní příklady, má použití zařízení podle technického řešení široké s využití při zneškodňování nebezpečných odpadů a na základě vysoké účinnosti a mobility je možné, aby pracovalo in šitu.As the specific examples above demonstrate, the use of equipment according to the invention has a wide range of uses for the disposal of hazardous waste and, on the basis of high efficiency and mobility, makes it possible to operate in situ.

Claims (5)

NÁROKY NA OCHRANUPROTECTION REQUIREMENTS 1. Zařízení na zneškodňování nebezpečných odpadů, vyznačující se tím, že sestává z nádrže (1) opatřené na jedné straně nuceným přívodem (11) čištěného média a na druhé io straně výpustí (12) pročištěného média, přičemž nádrž (1) je technologickými přepážkami rozdělena nejméně na dva pracovní prostory (13), (14), přičemž v prvním pracovním prostoru (13) je ve směru postupu čištěného média umístěna nomá stěna (131) a koalescenční filtr (132) a druhý pracovní prostor (14) je opatřený nejméně jedním sorpčním filtrem (141), přičemž dále je kryt nádrže (1) opatřený nejméně dvěma pracovními otvory (171, 172).A device for the disposal of hazardous waste, characterized in that it consists of a tank (1) provided on one side with a forced inlet (11) of the purified medium and on the other side of the outlet (12) of the purified medium. divided into at least two working spaces (13), (14), wherein in the first working space (13) a nominal wall (131) and a coalescing filter (132) are arranged in the direction of the cleaned medium and the second working space (14) is provided with at least one sorption filter (141), the tank cover (1) having at least two working openings (171, 172). 1515 Dec 2. Zařízení na zneškodňování nebezpečných odpadů podle nároku 1, vyznačující se tím, že v nádrži (1) je ve směru toku čištěného média vytvořený třetí pracovní prostor (15) opatřený filtrem (151) s aktivním uhlím.Hazardous waste disposal plant according to claim 1, characterized in that a third working space (15) provided with an activated carbon filter (151) is formed in the tank (1) in the direction of flow of the purified medium. 3. Zařízení na zneškodňování nebezpečných odpadů podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že první pracovní prostor (13) nádrže (1) je na přívodu (11) čištěného médiaHazardous waste disposal plant according to claim 1 or 2, characterized in that the first working space (13) of the tank (1) is on the inlet (11) of the purified medium 20 opatřený filtrem mechanických nečistot.20 provided with a mechanical dirt filter. 4. Zařízení na zneškodňování nebezpečných odpadů podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se t í m , že ve druhém pracovním prostoru (14) se jako sorpční filtry (141, 14 Γ) používaj í sorpční rukávy nebo sorpční koše.Hazardous waste disposal device according to claim 1 or 2, characterized in that sorption sleeves or sorption baskets are used as sorption filters (141, 14 ve) in the second working space (14). 5. Zařízení na zneškodňování nebezpečných odpadů podle jakéhokoli z předcházejících náro25 ků, vyznačující se tím, že je umístěné na mobilním podvozku.Hazardous waste disposal device according to any one of the preceding claims, characterized in that it is located on a mobile chassis.
CZ201124285U 2010-05-07 2011-05-03 Waste disposal apparatus CZ22404U1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SK5026-2010U SK5697Y1 (en) 2010-05-07 2010-05-07 Device for waste disposal

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ22404U1 true CZ22404U1 (en) 2011-06-20

Family

ID=44189532

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ201124285U CZ22404U1 (en) 2010-05-07 2011-05-03 Waste disposal apparatus

Country Status (7)

Country Link
CZ (1) CZ22404U1 (en)
DE (1) DE202011100486U1 (en)
EE (1) EE01154U1 (en)
FI (1) FI9395U1 (en)
HU (1) HU4044U (en)
RS (1) RS1251U (en)
SK (1) SK5697Y1 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2514329B (en) * 2013-04-18 2020-11-04 Camplas Tech Limited Improvements in and relating to oil and light liquid separators
DE202014101820U1 (en) * 2014-04-16 2015-07-20 Rehau Ag + Co Cleaning device for cleaning a fluid
CN104649452A (en) * 2015-02-15 2015-05-27 上海大众祥源动力供应有限公司 Slag bath system capable of blocking scummings
AU2019338311A1 (en) * 2018-09-10 2021-04-08 Enviroeye Llc Oil monitoring system

Also Published As

Publication number Publication date
FIU20114024U0 (en) 2011-05-06
SK5697Y1 (en) 2011-03-04
HU4044U (en) 2012-01-30
SK50262010U1 (en) 2010-09-07
DE202011100486U1 (en) 2011-07-13
FI9395U1 (en) 2011-09-21
EE01154U1 (en) 2013-04-15
RS1251U (en) 2012-04-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102874954B (en) Sewage treatment system
CN107973484A (en) The industrial sewage processing unit that band eliminates the unusual smell
CN202440383U (en) Novel oil-water processor
CZ22404U1 (en) Waste disposal apparatus
CN101723478A (en) Mobile device for treating, recovering and reusing sewage
CN105174369A (en) Sewage treatment device
CN102180551A (en) System and method for treating emulsion wastewater
CN2892839Y (en) Light oil polluted water integrated processing apparatus
CN202440395U (en) Multifunctional oil-water treater
KR101059851B1 (en) Physical treatment system for dnapl-contaminated sites
CN202186316U (en) Multifunctional mobile sewage emergency treatment vehicle
KR101285586B1 (en) Complex treatment system for purifying dnapl-contaminated sites
KR102251659B1 (en) Leachate recovery and purification treatment system of contaminated soil
CN107365008A (en) A kind of vehicular pressure break returns waste discharge and abandons liquid treating system
CN104310643A (en) Combined device for oily sewage treatment
CN109824153A (en) A kind of industrial sewage purification processing unit
KR200413324Y1 (en) A recovery and purification apparatus of sediment in the bottom of sea or reservoir
CN210505859U (en) Paint waste water high efficiency air supporting processing apparatus that thoughtlessly congeals
CN209242789U (en) A kind of oily-water seperating equipment
CN109179776B (en) Oily sewage treatment device and oily sewage treatment method
CN110759428A (en) Oil-water separation device and application thereof
CN100448507C (en) Process for assistant chemical treatment of oil field sullage rotational flow
CN214319271U (en) Sewage treatment equipment for quickly separating surface floaters
CN110227324A (en) The mobile modularized processing unit of organic exhaust gas in site remediation
CN205328724U (en) Printing sewage purifying treatment device

Legal Events

Date Code Title Description
FG1K Utility model registered

Effective date: 20110620

MK1K Utility model expired

Effective date: 20150503