BE900479A - Magnetic recording disc for computer data - has sector subjected to different treatment to prevent unauthorised copying - Google Patents

Magnetic recording disc for computer data - has sector subjected to different treatment to prevent unauthorised copying Download PDF

Info

Publication number
BE900479A
BE900479A BE213575A BE213575A BE900479A BE 900479 A BE900479 A BE 900479A BE 213575 A BE213575 A BE 213575A BE 213575 A BE213575 A BE 213575A BE 900479 A BE900479 A BE 900479A
Authority
BE
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
characterized
sector
change
above
method according
Prior art date
Application number
BE213575A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Smets Raph
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G11INFORMATION STORAGE
  • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
  • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
  • G11B20/00086Circuits for prevention of unauthorised reproduction or copying, e.g. piracy
  • G11B20/0092Circuits for prevention of unauthorised reproduction or copying, e.g. piracy involving measures which are linked to media defects or read/write errors
  • G11B20/00927Circuits for prevention of unauthorised reproduction or copying, e.g. piracy involving measures which are linked to media defects or read/write errors wherein said defects or errors are generated on purpose, e.g. intended scratches
  • GPHYSICS
  • G11INFORMATION STORAGE
  • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
  • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
  • G11B20/00086Circuits for prevention of unauthorised reproduction or copying, e.g. piracy

Abstract

The disc incorporates at least one sector in which changes have been made to cause any unauthorised copying to fail. A control program on the disc will ensure a 'disc error' message when a read-out of the changed sector is attempted. - The sector can be changed in one or more of the following ways: changes in the physical, chemical or magnetic characteristics; changes brought about by radiation, ionisation or photochemical methods.

Description


  <Desc/Clms Page number 1> <Desc / CLMS Page number 1> 
 
 EMI1.1 EMI1.1 
   . .   Deze uitvinding heef t betrekking op eenmagnetische drager, om een diskette, die tegen ongeoorlooid kopiëren is beveiligd. This invention relates to eenmagnetische betrayed a carrier, a floppy disk, which is protected ongeoorlooid copy.   Voor de beveiliging van diskettes en gelijkaardige magnetische dragers tegen ongeoorloofd kopiëren hiervan zijn tot nog toe, niettegenstaande veelvuldige pogingen, geen efficiente oplossingen gesuggereerd. For the protection of floppy disks and similar magnetic carriers against its unauthorized copying them so far, despite frequent attempts, suggested no efficient solutions.    Het beveiligen tegen dit ongeoorloofd kopiëren van magnetische dragers door op de software e ! Protecting the unauthorized copying of magnetic media by email on the software! ementen hiervan in te werken, is tor hiertoe niet gelukt. branding elements thereof to work in, tor is not successful for this purpose. Here decoderen van op deze wijze beveiligde magnetische dragers blijkt tot hiertoe steeds mogelijk geweest te xi) n. Here decoding apparent hitherto always been possible in this way to secure magnetic carriers xi) n.  
 EMI1.2 EMI1.2 
   Verschil die zowel soft- \ als hardware betreffen en die de beveiliging tegen ongeoorloofd kopier- ren beogen, worden hierna pngesomd. Difference concerning both soft- \ as hardware and aimed at protection against unauthorized kopier- acids are pngesomd below. In dit verband moet opgemerkt worden dat de toepassing van minstens een van db volgende oplossingen mogelijk is : It should be noted that the use of at least one of the db these solutions are:
 1. Speciale formaten. 1. Special formats. nl. speciale herkenningspunten die als niet standaard worden beschouwd en uitsluitend door daartoe speciaal aangepaste systemen kunnen worden gelezen ; nl special recognition points that are considered to be non-standard and which can only be read by specially adapted for this purpose systems.; 
 2. "Zelf-synchronisatie" velden ter identificane van het aanloopstuk van een track/sector: 3. Speciale sequentie van de tracks waartoe bedoeld wordt dat de volgorde van de tracks verschilt van het stan- clz, araformaat. 2. "Self-Synchronization" fields in identificane of the leading end of a track / sector: 3. Special sequence of the tracks to which is meant that the sequence of the tracks is different from the standard clz, araformaat.  
 EMI1.3 EMI1.3 
   4. Gebruj) 'tucks en op .an: ra die normaal t. 4. Gebruj) 'and tucks at .an: ra normally t. 

 <Desc/Clms Page number 2> <Desc / CLMS Page number 2> 

    < *'na) < ing \an halve tracks, nl.niet wordt gebruikt cn een controle over de aanwezigheid van deze extra track ; <* "After) <ing \ an half-tracks, nl.niet is used cn a check on the presence of this extra track;
 6. Beveiliging van een magnetische drager nl. van'een diskette, door de omwentelingssnelheid van de diskette aandrijving te wjjzigen zodat de diskette slehm bi) een bepaalde snelheid kan worden afgetezen ; 6. Security of a magnetic carrier en van'een diskette, by wjjzigen the rotational speed of the floppy disk drive so that the floppy disk slehm bi) can be afgetezen a certain speed.;
 7. Irdas van een"chip"waarvan de ontcijfering het kopiëren van de diskette natuurlijk mogelijk maakt ; 7. Irdas of a "chip" of which the deciphering, of course, allows the copying of the disk; 
 8. Opname in omgekeerde richting van de informaties op de sector die dan pas na een bepaalde controle kan afgeleze worden. 8. Recording in the reverse direction of the information on the sector, which then only can be dispensed with should read after a certain control.    AI deze beveiligingssystemen garanderen dat de"copier"de diskette niet kan herkennen omwille van de afwezigheid van de standaardnormen of van de afwijking t.-).'.. de standaard- normen. AI ensure such security systems that the "copier" can not recognize the disk because of the absence of the standard or standards of the abnormality t.-). '.. the standards. De huidige copieerprogramma's laten toe na te gaan waar en in hoeverre de beveiligde diskette van de standaardnormen of formaten afwijkt. The current copieerprogramma's permit to determine where and to what extent the secure disk of standards or formats. Nadien zal de "copiër" op de "copy diskette/dezelide sijzigingen respectievelijk afwijkingen tov het standaardformaat aanbrengen zodat de "copy diskette" wel uitvoerbaar wordt. After that, the "copier" will be at the "copy diskette / dezelide sijzigingen deviations from applying the standard format, respectively, so that the" copy disk "is well feasible.   Door gebruik te maken van twee van de hierbovengenoemde middelen wordt het voor de copier nog lastiger de diskette te ontcijferen. Using two of the above-mentioned agents is to decipher the floppy even more difficult for the copier.   De uitvinding heeft nu tot doel een magnetische drager, in ?. The invention now aims to provide a magnetic carrier, in?. een diskette, voor te schri ; a floppy disk, to typew for; ven die op zeer eenvoudigc wijze tegen kopieren wordt beveiligd. ven which are very eenvoudigc manner is protected against copying.   Te oien einde wordt het formaat van minstens een sector van de drager ¯althans het gedeelte hiervan dat de herkenningspunten of daarmede gelijk te stellen parameters bevat, zodanig gewijzigd dat bij een poging tot aflezen van deze Rector deze niet meer kan worden geidentificeerd en bevat de drager minstens een controleprogramrna die voor een verdere uitvoering van het programma van de. To Oien end the format of at least one of the carrier at least sector is the part of this that the landmarks or therewith contains identical parameters to be set, changed so that when attempting to read these Rector it can not be identified and includes the support at least one controleprogramrna which to further implement the program. drager oa een foutmelding verwacht, bij een leesin- structie van een sector die als gevolg van de eerste stap van de'werk- wijze niet identificeerbaar werd gemaakt. carrier expected, among other things, an error message, at a leesin- structure of a sector which was not identifiable made as a result of the first step of de'werk- manner.  

 <Desc/Clms Page number 3> <Desc / CLMS Page number 3> 

    D'uitvinding heeft eveneens betrekking op een werkwijze ter behandeling tegen ongeoorloofd kopieren van een rpagnetische drager, zoals om een diskette. D'invention also relates to a method for the treatment against unauthorized copying of a rpagnetische carrier, such as a floppy disk.   Andere details en voordelen van de uitvinding zullen blijken uit de hiernavolgende beschrijving van een magnetische drager, om een diskette, en van meerdere werkwijzen ter behandeling tegen ongeoorloofd kopiëren van dergelijke magnetische dragers, volgens de uitvinding. Other details and advantages of the invention will become apparent from the following description of a magnetic carrier, a floppy disk, and of a plurality of processes for the treatment against unauthorized copying of such magnetic carriers, according to the invention. Deze beschrijving wordt uitsluitend bij wijze van voorbeeJd gegeven en beperkt de uitvinding niet. This description is only given by way of voorbeeJd and not limit the invention.   Magnetische dragers volgens de uitvinding worden dank ziJ de toepassing van de uitvinding uniek. Magnetic carriers according to the invention can be, thanks to the application of the invention unique. De hardware beveiliging bestaat erin dat het formaat van een sector of van meerde- re Sektoren niet meer kan worden geïdentificeerd. Hardware security is that the size of a sector or meerde- re sectors can not be identified anymore.   In functie van het type diskette en volgens de normen van de constructeur kunnen op een magnetische drager of diskette verschillende tracks en sectoren per track voorzien z jn. In function of the type of disk, and according to the standards of the manufacturer can on a magnetic support or floppy disk different tracks and sectors per track provided z jn.   Kan een sector niet meer werden geldentificeerd, dan zal het controleprogramme hiervan een"disk-error"aangeven bij het uitvocren van een lees-of schrijfroutine. Can a sector were not identified, the control program this will be a "disk error" indicate when uitvocren a read or write routine.   Het wijzigen van het formaat kan op \'rrchit ! The resizing can \ 'rrchit! ende manieren plaatsvinden. income manners.   Deze verschillende werkwijzen kan, men hoofdzakelijk onderverdelen in mechanische, chemische, magnetische/electromagnetische bewerkingen. These various methods can, one can mainly be divided into mechanical, chemical, magnetic / electromagnetic operations.   Bij e mechanische handelingen kunnen gerangschikt worden, het aanbrengen van een kras op de drager, ook een micro-perforatie van de drager kan het ingangsstuk van een track onherkenbaar maken. When e mechanical operations can be arranged, the application of a scratch on the carrier, also a micro-perforation of the carrier can make the entrance unrecognizable piece of a track.   Bij de mechanische manipulatie kan ook In the mechanical engineering can also  
 EMI3.1 EMI3.1 
 - worden genoemd het vernietigen van de magnetische oppervlakte vandedrager. - will be referred to as the destruction of the magnetic surface Vande carrier.   Bij de chemische behandelingen wordt 1'1 de eerste plaárs gedacht aan een oplossing van de magnetische laag. In the chemical treatments, is thought to 1'1 the first plaárs to a solution of the magnetic layer. 
 EMI3.2 EMI3.2 
 t t 

 <Desc/Clms Page number 4> <Desc / CLMS Page number 4> 

 
 Als magnetisch/electro-magnetische behandelingen komen in de eerste plaats het onherkenbaar maken van de magnetische dispositie van de drager in-aanmerking. As a magnetic / electromagnetic treatments come in the first place, making it unrecognizable to the disposition of the magnetic carrier into-account.   Ook andere technieken kunnen gebruik maken van etsing op fyssisch/chemische basis; Other techniques may use etching to fyssisch / chemical; bestraling door ultra-korte golflengte gaande van zichtbaar licht tot ultra-lange golflengten. irradiation by ultra-short wavelength ranging from visible light to ultra-long wavelengths.    Het ingangsstuk van de track kan ook geioniseerd worden of fotografisch worden behande ! The input section of the track can also be ionized or photographic be Treat! d. d. Ook de plastiek, meestal vinyl schiji zonder enige magnetische eigenschap kan behandeld worden met'interferentie op de magnetische film, die er later moet op aangebracht worden. Also, the plastic, usually vinyl schiji without magnetic property may be treated met'interferentie on the magnetic film, which has to be applied to later. Plaatselijke afwezigheid van de magneetfilm is eveneens een te overwegen maatregel. Local absence of the magnetic film is also a measure to consider.   Tenslotte kan gedacht worden aan software formatingSprogramma's die bepaalde tracks/sectoren van de magnetische drager niet formateren/initialiseren. Finally, it can be thought of formating software programs that are not to format / initialize certain tracks / sectors of the magnetic carrier.    Controle van de beveiliging kan als volgt plaatsvinden. Control of security can be as follows. Het software gedeelte van de beveiliging zal de drager controleren op zijn unieke eigenschappen. The software portion of the security will check the carrier on its unique features. Er zal namelijk worden gecontroleerd of de "gewijzigde" oppervlakken overeenstemmen met de voorafbepaalde eigenschappen. There will in fact be verified that the "modified" areas corresponding to the predetermined characteristics. Voot de originele diskette het contro- ! Voot original diskette the Controversy! esysteem de eigenschappen van de originele diskette niet zal herkennen of identificeren en een van de daarop volgende vooropgestelde tegenmaatregelen doorvoeren ? esysteem will not recognize or identify the characteristics of the original floppy disk and passing one of the subsequent proposed countermeasures? oals om : ! O to order: 
 1) vernietiging van alle gegevens op de diskette door - opnulstelling - reformateren 1) destroy all data on the floppy - opnulstelling - reformat
 2) opnulsteiiing van directory/system tracks ; 2) opnulsteiiing directory / system tracks;
 3) foutmelding zonder vernietiging van de drager; 3) error message without destruction of the carrier; drager ; carrier;

   
 4) speciale toegang via codewoorden met/ zonder vernietiging van de drager na een vooropgesteld aantal mislukte 4) via special access code words with / without destruction of the carrier after a pre-determined number of unsuccessful 
 EMI4.1 EMI4.1 
 pogingen om het codewoord te 5) toegang weigeren tot uitvoering . attempts the code word to 5) refuse access to execution. " de programma's. " the programs. 

 <Desc/Clms Page number 5> <Desc / CLMS Page number 5> 

 
 EMI5.1 EMI5.1 
   Het software vormen ;constructeur moeten aangepast worden omdat elke constructeur zijn eigen"dialect"heeit inzake standaard ; form the software manufacturer should be adjusted because each manufacturer's own "dialect" heeit on standard; computertalen. computer languages. Len absolute vereiste is de mogelijkheid de oppervlakte van de magnetische drager te kunnen herkennen door de mogelijkheid bepaalde tracks/soctoren te lezen, resp. Len absolute requirement is the ability to be able to recognize the surface of the magnetic carrier by the ability to read specific tracks / soctoren, resp. te controleren. to check. Een controleveld zal tenminste bestaan uit een "onherkenbaar stuk" geassocieerd bij meerdere "herkenbare stukken". A control field will at least consist of an "unrecognizable piece" is associated with a plurality of "recognizable pieces". De beveiliging stoelt hoofdzakeiijk op de haast n : et reprodu- ceerbaarhcid van het controleveld gezien de steeds grotere informatie die op steeds kleinere oppervlakte kan worden gestockeerd. The security lies hoofdzakeiijk the rush n: et ceerbaarhcid reproducible control of the field due to the increasing information that can be stored on an ever smaller area. In bepaalde gevallen zullen meerdere controlevelden op een drager kunnen worden aangebracht. In certain instances, may be applied a plurality of control fields on a carrier. 
 EMI5.2 EMI5.2 
   . . 1 II 1 II 

Claims (10)

 1. CONCLUSIES l. CONCLUSIONS l. Magnetische drager, om diskette, die tegen ongeoorJoofd kopiëren is beveiligd, met het kenmerk dat het formaat van minstens een sektor van de drager, althans het gedeelte hiervan dat de herkenningspunten of daarmede gelijk te stellen parameters bevat zodanig werd gewijzigd dat bij een poging tot aflezen van deze sektor, deze niet meer kan worden geldentificerd en met het verdere kenmerk dat bedoelde drager minstens één controleprogramma bevat die voor een verdere uitvoering van het prcgramma van de drager oa een foutmelding verwacht, bij een lees- EMI6.1 instructie van een sektor die als van de eerste stap van de werkwijze . Magnetic carrier, to a floppy disk, which is the copy limited ongeoorJoofd, characterized in that the format of at least a sector of the support, at least that part of this is that to enable the reference points or assimilated parameters includes was changed such that readings are taken in an attempt of this sector, it can no longer be geldentificerd and further characterized in that the said carrier contains at least one control action for which a further embodiment of the prcgramma of the wearer, among other things expecting an error message, when a read instruction from a sector which EMI6.1 as the first step of the process. gevolgniet identificeerbaar werd gemaakt. result was not identifiable.
 2. 2. Werkwijze ter behandeling tegen ongeoorloofd kopieren van een magnetische drager, zoals om een diskette, met het kenmerk dat men het formaat van minstens een sektor van de drager, althans het gedeelte hiervan dat de herkenningspunten of daarmede gelijk te stellen parameters bevat, wijzigt waardoor deze sektor niet meer kan worden geidentificeerd en met het verdere kenmerk dat men de magnetische drager van minstens één controleprogramma voorziet die voor een verdere uitvoering van het programma van de drager oa een foutmelding verwacht bij een lees- instfuktie van een sektor die als gevolg van de eerste stap van de werkwijze niet identificeerbaar werd gemaakt. 2. A method for the treatment against unauthorized copying of a magnetic carrier, such as to contain a floppy disk, characterized in that the size of at least a sector of the support, at least the portion thereof that the reference points or assimilated parameters to be set, modifies, thereby this sector can no longer be identified, and further characterized in that the magnetic carrier of at least one control program which provides for a further implementation of the program of the wearer, among other things, an error message expected at a instfuktie reading of a sector as a result of the the first step was not identifiable made of the process.
 3. 3. Werkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk dat hogerbedoelde wijziging een fysische wijziging is. 3. A method according to claim 2, characterized in that above said change is a physical change.
 4. 4. Werkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk dat hogerbedoelde wijziging een scheikundige wijziging is. 4. A method according to claim 2, characterized in that above said modification is a chemical modification.
 5. 5. Werkwijze volgens conclusie met'het kenmerk dat hogerbedoelde wijziging een magnetische wijziging is. 5. A method as claimed in claim met'het, characterized in that above said magnetic change is a modification.
 6. 6. Werkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk dat hogerbedoelde wijziging een fysisch/chemische wijziging is. 6. A method according to claim 2, characterized in that above said change is a physical / chemical change.
 7. 7. Werkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk d1t hogerbedoelde wijziging bekomen werd door bestraling van de drager. 7. A method according to claim 2, characterized in obtaining d1t above said change was by irradiation of the wearer. <Desc/Clms Page number 7> EMI7.1 <Desc / CLMS Page number 7> EMI7.1
  . .
 8. 8. Werkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk dat hogerbedoelde wijziging bekomen werd door ionisatie van de magnetische drager. 8. A method according to claim 2, characterized in that above said change was obtained by ionization of the magnetic carrier. EMI7.2 met het EMI7.2 with the
 9. .,' 9. Werkwijze volgens conclusic 2,kenmerk dat hogerbedoelde wijziging bekomen werd door fotografische behandeling. ., "9. A method according conclusic 2, characterized in that above said change was obtained through photographic processing.
 10. 10. Magnetische drager, zoals om een diskette die tegen ongeoorloofd kopieren is bcveiligd door toepassing van de werkwijze volgens één of meerdere van de conclusies 2 tot 9. 10. A magnetic carrier, such as a floppy disk that is bcveiligd against unauthorized copying by using the method according to one or more of claims 2 to 9.
BE213575A 1984-08-31 1984-08-31 Magnetic recording disc for computer data - has sector subjected to different treatment to prevent unauthorised copying BE900479A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE900479 1984-08-31
BE213575A BE900479A (en) 1984-08-31 1984-08-31 Magnetic recording disc for computer data - has sector subjected to different treatment to prevent unauthorised copying

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE213575A BE900479A (en) 1984-08-31 1984-08-31 Magnetic recording disc for computer data - has sector subjected to different treatment to prevent unauthorised copying

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE900479A true BE900479A (en) 1984-12-17

Family

ID=25654213

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE213575A BE900479A (en) 1984-08-31 1984-08-31 Magnetic recording disc for computer data - has sector subjected to different treatment to prevent unauthorised copying

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE900479A (en)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1988001408A1 (en) * 1986-08-16 1988-02-25 Runtime Innovations Limited System for controlling access to a store of information
EP0342748A1 (en) * 1988-05-18 1989-11-23 Philips Electronics N.V. Recording system as well as record carrier and recording apparatus for use in the system
EP0294489A4 (en) * 1986-12-27 1992-06-03 Sony Corporation Optical disc and optical disc unit
US5410598A (en) * 1986-10-14 1995-04-25 Electronic Publishing Resources, Inc. Database usage metering and protection system and method
US6434109B2 (en) 1996-09-16 2002-08-13 Spectradisc Corporation Machine-readable optical disc with reading-inhibit agent
US7917749B2 (en) 1995-02-13 2011-03-29 Intertrust Technologies Corporation Systems and methods for secure transaction management and electronic rights protection
US8510226B2 (en) 1996-02-26 2013-08-13 Graphon Corporation Method for synchronous encryption between a client and a licensing agent

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1988001408A1 (en) * 1986-08-16 1988-02-25 Runtime Innovations Limited System for controlling access to a store of information
US4868736A (en) * 1986-08-16 1989-09-19 Runtime Innovations Limited Code operated access control system for electronic data store
US5410598A (en) * 1986-10-14 1995-04-25 Electronic Publishing Resources, Inc. Database usage metering and protection system and method
EP0294489A4 (en) * 1986-12-27 1992-06-03 Sony Corporation Optical disc and optical disc unit
EP0342748A1 (en) * 1988-05-18 1989-11-23 Philips Electronics N.V. Recording system as well as record carrier and recording apparatus for use in the system
US7917749B2 (en) 1995-02-13 2011-03-29 Intertrust Technologies Corporation Systems and methods for secure transaction management and electronic rights protection
US8543842B2 (en) 1995-02-13 2013-09-24 Intertrust Technologies Corporation System and methods for secure transaction management and electronics rights protection
US8510226B2 (en) 1996-02-26 2013-08-13 Graphon Corporation Method for synchronous encryption between a client and a licensing agent
US6434109B2 (en) 1996-09-16 2002-08-13 Spectradisc Corporation Machine-readable optical disc with reading-inhibit agent

Also Published As

Publication number Publication date Type
BE900479A2 (en) grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4584641A (en) Copyprotecting system for software protection
US6353890B1 (en) Method for copy protecting a record carrier, copy protected record carrier and means for detecting access control information
US4734796A (en) Technique for preventing unauthorized copying of information recorded on a recording medium and a protected recording medium
US5706047A (en) Storage media for an optical information system having an identification code embedded therein
US4785361A (en) Method and apparatus for frustrating the unauthorized copying of recorded data
US5636096A (en) Magnetic disc cartridge and corresponding system/method for limiting copying of software
EP0635828A1 (en) An optical disc and a recording and/or reproducing apparatus having copy-protection function
US6104679A (en) Method for determining an unauthorized copy of an optical disc
US5646993A (en) Information reproducing method and apparatus having protect function and recording medium used in apparatus
US20030169878A1 (en) Data protection system
US20090122666A1 (en) Limited use memory device with associated information
US5563947A (en) Cd-prom
US20050083829A1 (en) Method and apparatus for controlling access to storage media
US6535858B1 (en) Optical disc copy management system
US6747930B1 (en) Data protection on an optical disk
US6122245A (en) Optical recording medium and reproducing apparatus for optical recording medium
US5881038A (en) Method and apparatus for preventing illegal copy or illegal installation of information of optical recording medium
US5703858A (en) System for encoding a glass master to enable detection of a counterfeit optical CD-ROM
US5596639A (en) Cd-prom
EP0706174A1 (en) Method and apparatus for preventing illegal copying and illegal installation of information on optical recording medium
US4980782A (en) Software protection and identification system
DE4308680A1 (en) Preventing unauthorised use of optical disc e.g. CD-ROM - comparing first information read out from area of disc inaccessible to user with second information concerning authentic disk
US20030133386A1 (en) Copy-protected compact disc and method for producing same
WO1998052194A1 (en) Arrangement and method for preventing use of unauthorized duplicates of data storage media using address information
US4858036A (en) Software protection and identification system

Legal Events

Date Code Title Description
RE Lapsed

Owner name: SMETS RAPH

Effective date: 19870831