BE1025086B1 - Forwarding data - Google Patents

Forwarding data Download PDF

Info

Publication number
BE1025086B1
BE1025086B1 BE2017/5218A BE201705218A BE1025086B1 BE 1025086 B1 BE1025086 B1 BE 1025086B1 BE 2017/5218 A BE2017/5218 A BE 2017/5218A BE 201705218 A BE201705218 A BE 201705218A BE 1025086 B1 BE1025086 B1 BE 1025086B1
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
module
hart
lpwan
apparatus according
data
Prior art date
Application number
BE2017/5218A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
BE1025086A1 (en
Inventor
Jo Nelissen
Original Assignee
Smartlog N.V.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Smartlog N.V. filed Critical Smartlog N.V.
Priority to BE2017/5218A priority Critical patent/BE1025086B1/en
Publication of BE1025086A1 publication Critical patent/BE1025086A1/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1025086B1 publication Critical patent/BE1025086B1/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G05CONTROLLING; REGULATING
  • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
  • G05B19/00Programme-control systems
  • G05B19/02Programme-control systems electric
  • G05B19/418Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS], computer integrated manufacturing [CIM]
  • G05B19/4185Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS], computer integrated manufacturing [CIM] characterised by the network communication
  • GPHYSICS
  • G05CONTROLLING; REGULATING
  • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
  • G05B19/00Programme-control systems
  • G05B19/02Programme-control systems electric
  • G05B19/04Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers
  • G05B19/042Programme control other than numerical control, i.e. in sequence controllers or logic controllers using digital processors
  • G05B19/0423Input/output
  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08CTRANSMISSION SYSTEMS FOR MEASURED VALUES, CONTROL OR SIMILAR SIGNALS
  • G08C19/00Electric signal transmission systems
  • G08C19/02Electric signal transmission systems in which the signal transmitted is magnitude of current or voltage
  • GPHYSICS
  • G05CONTROLLING; REGULATING
  • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
  • G05B2219/00Program-control systems
  • G05B2219/20Pc systems
  • G05B2219/25Pc structure of the system
  • G05B2219/25006Interface connected to fieldbus
  • GPHYSICS
  • G05CONTROLLING; REGULATING
  • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
  • G05B2219/00Program-control systems
  • G05B2219/20Pc systems
  • G05B2219/25Pc structure of the system
  • G05B2219/25198Brouter: transfers data from wireless to wired networks, router: wired to wired
  • GPHYSICS
  • G05CONTROLLING; REGULATING
  • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
  • G05B2219/00Program-control systems
  • G05B2219/20Pc systems
  • G05B2219/25Pc structure of the system
  • G05B2219/25282Alternative energy for fieldbus devices
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
  • Y02P90/00Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
  • Y02P90/02Total factory control, e.g. smart factories, flexible manufacturing systems [FMS] or integrated manufacturing systems [IMS]
  • Y02P90/18Total factory control, e.g. smart factories, flexible manufacturing systems [FMS] or integrated manufacturing systems [IMS] characterised by the network communication

Abstract

Apparaat voor het doorsturen van data, waarbij het apparaat een Highway Addressable Remote Transducer (HART) module bevat en een Low-Power Wide-Area Network (LPWAN) module bevat, waarbij het apparaat verder een voeding bevat voor het ontvangen van elektrisch vermogen en het verdelen hiervan naar de modules, en waarbij de HART module ingericht is om verbonden te worden met een extern HART-compatibel toestel om data van het extern toestel op te vragen en te ontvangen via een HART protocol, en waarbij de HART module operationeel verbonden is met de LPWAN module om de ontvangen data aan de LPWAN module te leveren, en waarbij de LPWAN module ingericht is om de ontvangen data te verzenden naar een externe LPWAN compatibele server. Apparatus for transmitting data, the device includes a Highway Addressable Remote Transducer (HART) module and a Low-Power Wide-Area Network (LPWAN) module, the apparatus further includes a power supply for receiving electrical power and distribute them to the modules, and wherein the HART module is adapted to be connected to an external HART-compatible device to request from the external unit and receive data via a HART protocol, and wherein the HART module is operably linked to LPWAN the module to deliver the received data to the LPWAN module, and the LPWAN module is configured to transmit the received data to a remote server LPWAN compatible.

Description

Doorsturen van data Forwarding data

De uitvinding heeft betrekking op een apparaat en een werkwijze voor het doorsturen van data. The present invention relates to an apparatus and a method for forwarding data.

In de industrie bestaat reeds vele jaren het zogenaamde Highway Addressable Remote Transducer (HART) protocol waarmee “slimme” veldtoestellen in de procestechniek aangestuurd of uitgelezen kunnen worden. In the industry has existed for many years, the so-called Highway Addressable Remote Transducer (HART) protocol, that allows "smart" field devices, driven in the process technology, or can be read out. HART maakt gebruik van een digitaal signaal dat boven op het conventioneel 4 tot 20 milliampère signaal gemoduleerd wordt en waarmee in twee richtingen gecommuniceerd kan worden. HART makes use of a digital signal which is modulated onto the above conventional 4 to 20 milliampere signal, and which can be communicated in two directions. Hierdoor is het mogelijk om een combinatie van analoge niet HART-compatibele toestellen alsook oude en nieuwe HART compatibele toestellen te gebruiken, waarmee de nieuwere toestellen kunnen gebruikmaken van nieuwe functionaliteiten binnen het HART protocol. This allows a combination of analogue non HART-enabled devices as well as old and new HART use compatible devices to the newer devices can use new functionality in the HART protocol. Elk toestel wordt primair aangestuurd via het conventioneel 4 tot 20 milliampère signaal terwijl HART-compatibele toestellen verder voorzien zijn om te communiceren door het moduleren van een hoogfrequent signaal op dit conventioneel signaal. Each appliance is primarily controlled via the conventional 4 to 20 milliampere signal while HART-compatible devices are further provided in order to communicate by modulating a high frequency signal on the conventional signal. Het HART protocol is beschreven door de “HART communication foundation”, en wordt in deze beschrijving beschouwd als een door de vakman gekend protocol. The HART protocol is described by the "HART Communication Foundation", and is considered in this specification as a protocol known by the skilled person.

Vele veldtoestellen die op dit moment gebruikt worden in de industrie, waaronder actuatoren zoals kleppen, pompen en positioneerelementen, alsook sensoren zoals vibratiesensoren, druksensoren en temperatuursensoren, zijn HART compatibel. Many field devices are currently used in the industry, including actuators such as valves, pumps and positioning, as well as sensors, vibration sensors, pressure sensors and temperature sensors are HART compatible. Gebruikmakend van het HART protocol kan informatie van het veldtoestel opgevraagd worden. Using the HART protocol of the field device information to be retrieved. Zo kan bijvoorbeeld een status opgevraagd worden van het veldtoestel. For example, can be called a state of the field device. Ook kunnen foutmeldingen opgevraagd worden via het HART protocol. Also, error messages can be called up via the HART protocol. In de praktijk wordt het HART protocol voornamelijk gebruikt om de industriële processen te sturen. In practice, the HART protocol mainly used to control industrial processes. Dit wil zeggen dat de informatie in het veldtoestel, bijvoorbeeld de status en/of de foutmeldingen, in de praktijk enkel lokaal gebruikt wordt om het proces te sturen. This is to say that the information in the field device, e.g., the status and / or error messages, in practice, is only used locally to control the process. Deze informatie wordt typisch niet bijgehouden om twee redenen. This information is typically not tracked for two reasons. Enerzijds is een traditionele processturing niet ingericht om informatie bij te houden. Both a traditional process control is not designed to track information. Anderzijds is het voor een processturing irrelevant wat vorige informatie van het veldinstrument was, bijvoorbeeld de status van het veldinstrument een week geleden. Moreover, it is a process control irrelevant what previous information from the field device, for example, the status of the field device a week ago.

Omdat het HART protocol primair ingericht is voor processturing is het protocol niet voorzien om informatie op te slaan. Because the HART protocol is primarily designed for process control is the protocol is not provided in order to store information. Hierdoor gaat waardevolle informatie verloren. This is valuable information. Met name voor onderhoud is de evolutie van informatie van een veldinstrument zeer relevant. Especially for maintenance evolution of information of a field instrument is very relevant. Bijvoorbeeld een klep die 100 keer per maand opent en sluit zal noemenswaardig vaker een onderhoud nodig hebben dan een klep die slechts één keer opent en sluit gedurende een maand. For example, a valve 100 times per month will open and close significantly more frequently require maintenance than a valve that opens and closes only once during a month. De vakman zal begrijpen dat dit slechts één voorbeeld is ter illustratie van de relevantie van het bijhouden van de informatie uit de veldinstrumenten. The skilled person will understand that this is just one example to illustrate the relevance of keeping track of the information from the field instruments.

Om de communicatie met HART compatibele veldtoestellen te vergemakkelijken, is het zogenaamde WirelessHART geïntroduceerd. To facilitate communication with HART-compatible field devices, called WirelessHART is introduced. WirelessHART is een draadloze sensornetworktechnologie gebaseerd op het HART protocol. WirelessHART is a wireless sensor network technology based on the HART protocol. WirelessHART ondersteunt werking in de 2,4 GHz band gebruikmakend van IEE 802.15.4 standaardradio's. WirelessHART supports operation in the 2.4 GHz band using IEEE 802.15.4 standard radios. De onderliggende draadloze technologie is gebaseerd op de time synchronized mesh protocol (TSMP). The underlying wireless technology is based on the time synchronized mesh protocol (TSMP). WirelessHART is primair ontworpen om de communicatie tussen HART compatibele toestellen, bij het sturen van het proces, te vergemakkelijken. WirelessHART is primarily designed to facilitate communication between HART compatible devices, in guiding the process. Het gebruik van WirelessHART voor het periodiek verzamelen van informatie van veldtoestellen, en het verzenden van deze informatie naar een server voor opslag daarvan is duur en risicovol. Using WirelessHART for periodically collecting information from field devices, and send this information to a server for storage is expensive and risky.

Om trends in informatie van veldtoestellen te detecteren, wordt de informatie uit deze veldtoestellen bij voorkeur centraal opgeslagen, bijvoorbeeld in een server. In order trends to detect information of field devices, the information from the field devices, is preferably stored centrally, for example in a server. Om de informatie te verzamelen zal de informatie periodiek worden opgevraagd bij de verschillende veldtoestellen, gebruikmakend van het HART protocol. In order to collect the information, the information will be obtained periodically in the different field devices, using the HART protocol. De informatie wordt dan verzonden naar de centrale server voor opslag daarin. The information is then transmitted to the central server for storage therein. Op basis van de informatie van de veldtoestellen, periodiek opgeslagen, kunnen trends gedetecteerd worden op basis waarvan de werking en/of het onderhoud van de installatie kan verbeterd worden. On the basis of the information from the field devices,, trends can be detected saved periodically, on the basis of which the operation and / or maintenance of the system can be improved.

WirelessHART gebruiken om informatie van de veldtoestellen op te vragen, en door te sturen naar een centrale server is niet optimaal. Using WirelessHART to request information from the field devices, and send it to a central server is not optimal. In de praktijk kunnen veldtoestellen over een relatief grote oppervlakte verspreid zijn. In practice, the field devices are spread across a relatively large surface area. Zo kan een klep bijvoorbeeld twee kilometer ver in een procesveld geplaatst zijn. For example, a valve may, for example, two kilometers far are placed in a process field. Omdat WirelessHART op basis van een mesh-topologie werkt, zullen meerdere WirelessHART toestellen moeten voorzien worden om het relevante gebied te kunnen afdekken voor communicatie. Since WirelessHART based on a mesh topology works will multiple WirelessHART devices must be provided to cover the relevant area for communication. Verder zullen knooppunten in het mesh netwerk zwaar belast worden en een bottleneck vormen voor het doorsturen van de informatie naar de server. Furthermore, nodes in the mesh network will be heavily taxed and forms a bottleneck for forwarding the information to the server. Wanneer de knooppunten te zwaar belast worden, kan zelfs de processturing beïnvloed worden, hetgeen dramatische gevolgen kan hebben. If the nodes are subjected to excessive stress can even affect the process control, which can have dramatic consequences.

Het is een doel van de uitvinding om een manier te voorzien om informatie uit HART compatibele veldtoestellen op een efficiënte manier te verzamelen zonder risico op verstoring van de processturing. It is an object of the invention to provide a way to collect information efficiently from HART compatible field devices without risk of distortion of the process control.

Hiertoe voorziet de uitvinding in een apparaat voor het doorsturen van data, waarbij het apparaat een Highway Addressable Remote Transducer (HART) module bevat en een Low-Power Wide-Area Network (LPWAN) module bevat, waarbij het apparaat verder een voeding bevat voor het ontvangen van elektrisch vermogen en het verdelen hiervan naar de modules, en waarbij de HART module ingericht is om verbonden te worden met een extern HART-compatibel toestel om data van het extern toestel op te vragen en te ontvangen via een HART protocol, en waarbij de HART module operationeel verbonden is met de LPWAN module om de ontvangen data aan de LPWAN module te leveren, en waarbij de LPWAN module ingericht is om de ontvangen data te verzenden naar een externe LPWAN compatibele server. To this end, the invention provides an apparatus for forwarding data, wherein the apparatus includes a Highway Addressable Remote Transducer (HART) module, and includes a Low-Power Wide-Area Network (LPWAN) module, wherein the apparatus further comprises a power supply for the receiving electric power and distributing them to the modules, and wherein the HART module is adapted to be connected to an external HART-compatible device to request from the external unit data to and receive data over a HART protocol, and wherein the HART module is operatively connected to the LPWAN module to deliver the received data to the LPWAN module, and the LPWAN module is configured to transmit the received data to a remote server LPWAN compatible.

Het apparaat volgens de uitvinding heeft enerzijds een HART module. The device according to the invention has both a HART module. Met de HART module kan het apparaat volgens de uitvinding communiceren met een HART compatibel veldtoestel. With the HART module can communicate the device according to the invention with a HART-compatible field device. Daarmee kan het apparaat volgens de uitvinding een HART commando sturen voor het opvragen van informatie van het veldtoestel, en kan het apparaat volgens de uitvinding de informatie van het veldtoestel ontvangen. Thus, according to the invention, the device can send a HART command for the retrieval of information from the field device, and the device according to the invention to receive the information from the field device. Het apparaat volgens de uitvinding heeft verder een low-power wide area network (LPWAN) module. The device according to the invention further has a low-power wide area network (LPWAN) module. Met de LPWAN module kan het apparaat volgens de uitvinding data over grote afstanden verzenden. With the LPWAN module can send the device according to the invention, data over long distances. Daarbij is LPWAN gekenmerkt door een relatief laag energieverbruik, hetgeen voordelig is in afgelegen gebieden waar veldtoestellen kunnen geplaatst zijn. It is LPWAN characterized by a relatively low energy consumption, which is advantageous in remote areas where field devices can be positioned.

Verder is de LPWAN module geoptimaliseerd voor het doorsturen van een relatief beperkte data over een grote afstand. Further, the LPWAN module is optimized for the transmission of a relatively limited data over a long distance. Tests hebben uitgewezen dat dit optimaal is voor het verzenden van informatie van veldtoestellen. Tests have shown that this is optimal for transmitting information from field devices. De informatie van veldtoestellen is typisch beperkt in grootte/omvang, en kan daarom gemakkelijk verzonden worden door de LPWAN module. The information provided by field devices is typically limited in size / volume, and therefore can be easily transmitted by the LPWAN module. Het apparaat volgens de uitvinding bevat een operationele verbinding tussen de HART module en de LPWAN module zodat de HART module de ontvangen informatie kan doorgeven aan de LPWAN module voor verdere verzending naar een externe server. The device according to the invention includes an operational connection between the module and the HART LPWAN HART module so that the module can transmit the received information to the LPWAN module for further transmission to a remote server. Het apparaat volgens de uitvinding heeft verder een voeding die ingericht is voor het ontvangen van vermogen en het verdelen van vermogen naar de modules. The device according to the invention further has a power supply which is adapted to receive power and the distribution of power to the modules. De voeding kan in eerste instantie op verschillende manieren gevormd worden, bijvoorbeeld door een batterijvoeding, bijvoorbeeld door een netaansluiting of door een voeding op basis van het HART signaal, zoals hieronder verder besproken wordt. The power supply can be formed in the first place in various ways, for instance by a battery power supply, for example, by a network connection, or by a power supply on the basis of the HART signal, as will be further discussed below.

Het apparaat volgens de uitvinding laat toe op eenvoudige en efficiënte manier informatie uit een veldtoestel te extraheren, en voorziet in een mechanisme om deze informatie te versturen naar een centrale server zonder daarmee de processturing te beïnvloeden. The device according to the invention allows to be extracted in a simple and efficient way of information from a field device, and provides a mechanism to send this information to a central server, without affecting the process control. De processturing wordt niet beïnvloed omdat de communicatieweg waarover de informatie verzonden wordt naar de centrale server niet samenvalt met communicatiewegen die gebruikt worden voor de processturing. The process control system is not affected because the communication path over which the information is sent to the central server does not coincide with communication paths that are used for the process control. Omdat de LPWAN module typisch opereert met een ster-topologie, in tegenstelling tot de mesh-topologie van de Wireless HART technologie, kan gemakkelijk selectief gekozen worden waar en bij welk veldtoestel een apparaat volgens de uitvinding geplaatst wordt. Because the LPWAN module typically operates with a star topology, as opposed to the mesh-topology of the Wireless HART technology, can be selected easily and selectively, where a device is installed in accordance with the invention in which field device. Eén apparaat volgens de uitvinding kan geplaatst worden in een veld op een verre afstand van andere gelijksoortige apparaten, waarbij het ene apparaat zelfstanding en correct kan werken. One device according to the invention can be placed in a field at a far distance from other similar devices, where one device self-standing and can work properly. Dit geeft een installateur of ontwerper van een procesinstallatie een grote vrijheid. This allows an installer or designer of a process plant great freedom.

Het apparaat volgens de uitvinding laat verder toe om een bestaande industriële installatie te upgraden door het toevoegen van apparaten volgens de uitvinding bij bepaalde veldtoestellen om zo de informatie uit de veldtoestellen naar een centrale server te sturen. The device according to the invention also makes it possible to upgrade an existing industrial plant by adding devices of the invention in some field devices in order to send the information from the field devices to a central server. Hiermee kan onderhoud en/of werking van een bestaand industrieel proces op eenvoudige wijze verbeterd worden. This allows maintenance and / or operation of an existing industrial process to be improved in a simple manner.

Bij voorkeur bevat het apparaat een processor die ingericht is om de operationele verbinding tussen de HART module en de LPWAN module te vormen. Preferably, the apparatus includes a processor that is adapted to form the operational connection between the module and the HART LPWAN module. Verder bij voorkeur is de processor verbonden met een geheugen waarin HART module instructies en/of commando's gerelateerd zijn aan LPWAN module instructies en/of commando's zodat de processor de operationele verbinding vormt op basis van de gegevens in het geheugen. Further preferably, the processor is connected to a memory module in which HART instructions and / or commands are related to LPWAN module instructions and / or commands so that the processor forms the operational connection on the basis of the data in the memory. De gegevens in het geheugen vormen een vertaaltabel waarmee de processor kan vertalen, bij voorkeur in twee richtingen, tussen de HART module en de LPWAN module. The data in the memory constitute a translation table which the processor is able to translate, preferably in two directions, between the center module and the LPWAN module. De processor kan instructies en/of commando's verzenden en ontvangen in het HART protocol, en respectievelijk instructies en/of commando's in het LPWAN protocol ontvangen en verzenden. The processor can send instructions and / or commands and received in the HART protocol, and, respectively, instructions and / or commands received in the LPWAN protocol, and transmit. Daarbij gebruikt de processor de tabel in het geheugen om bij ontvangst van een instructie en/of commando in één protocol een vertaalslag te maken naar instructies en/of commando's in het ander protocol. In addition, the processor uses the table in the memory upon reception of an instruction and / or commands in a single protocol, to create a translation to instructions and / or commands in the other protocol. Hierdoor zorgt de processor ervoor dat de HART module met de LPWAN module kan communiceren in het apparaat, bij voorkeur in twee richtingen. As a result, the processor ensures that the HART module to the LPWAN module can communicate in the apparatus, preferably in two directions.

Bij voorkeur is de LPWAN module ingericht om de ontvangen data te verzenden naar een externe LPWAN compatibele server gebruikmakende van een LoRaWAN protocol. Preferably the LPWAN module configured to transmit the received data to an external LPWAN compliant server using a protocol LoRaWAN. Tests hebben uitgewezen dat het LoRaWAN protocol optimaal is voor gebruik in een apparaat volgens de uitvinding. Tests have shown that the LoRaWAN protocol is optimal for use in an apparatus according to the invention.

Bij voorkeur is de voeding ingericht om verbonden te worden met het extern HART compatibel toestel om vermogen uit het HART signaal te ontvangen. Preferably, the power supply adapted to be connected to the external HART-compatible device to receive power from the HART signal. Het HART signaal is, zoals hierboven beschreven, gebaseerd op een signaal van een stroombron met een stroomsterkte tussen 4 en 20 milliampère en een FSK gemoduleerd signaal, zoals beschreven in de algemene HART specificaties en zoals bekend bij de vakman. The HART signal is, as described above, based on a signal from a current source with a current of between 4 and 20 milliamperes, and a FSK modulated signal, as described in the general HART specification and as known to the skilled person. De digitale component van het HART signaal wordt gemoduleerd op het stroomsignaal. The digital component of the HART signal is modulated on the power signal. Het stroomsignaal kan gebruikt worden door de voeding om vermogen van af te tappen zodat het apparaat volgens de uitvinding kan gevoed worden. The current signal can be used by the power supply to drain off of power so that the device can be powered in accordance with the present invention. Een groot voordeel van deze techniek is dat geen externe voeding moet voorzien worden, geen netaansluiting moet voorzien worden, geen batterij moet voorzien worden, geen zonnepanelen moet voorzien worden, enz. Daarbij is de voeding aangepast om het HART-signaal niet noemenswaardig te verstoren tijdens het ontvangen van vermogen. A major advantage of this technique is that no external power supply is to be provided, no mains connection needs to be provided, no battery needs to be provided, no solar panels should be provided, etc. In addition, the power supply is adapted to not significantly disturb the HART signal during receiving power. Meer bepaald zal de grootte van de stroom niet noemenswaardig mogen veranderen wanneer de voeding vermogen van het HART signaal afneemt, anders zou de voeding ingrijpen op de processturing of de meting uitgestuurd door het HART veldtoestel, hetgeen niet de bedoeling is. In particular will should not significantly change the size of the current when the power supply capability of the HART signal decreases, otherwise the diet would intervene on the process control and measurement output from the HART field device, which is not the intention.

Bij voorkeur bevat de voeding verder een energieopslagmedium voor het bufferen van energie tussen het ontvangen van vermogen en het verdelen van vermogen naar de modules. Preferably, the power supply further comprises an energy storage medium for buffering of energy between the received power and the distribution of power to the modules. Dit laat toe om de voeding een relatief klein vermogen te laten onttrekken van het HART signaal gedurende een relatief lange periode, en dit vermogen op te slaan, zodat bij het verzenden van data door de LPWAN module een vermogenpiek aan de LPWAN module kan gegeven worden door de voeding. This allows the power supply to have a relatively low power extraction of said cardiac signal over a relatively long period of time, and this ability to store, so that during the transmission of data by the LPWAN module, a power peak on the LPWAN module can be given by the nutrition. Daarmee beïnvloedt de voeding enerzijds niet het HART signaal en levert de voeding anderzijds wel de vermogenpiek die nodig is voor het verzenden van de data. Thus, the power supply on the one hand does not affect the HART signal, and supplies the power supply or on the other hand, the peak power that is required for transmitting the data.

Bij voorkeur bevat het apparaat verder een firewall die ingericht is om HART schrijfacties door de HART module te blokkeren. Preferably, the apparatus further includes a firewall that is adapted to block by the HART module HART write actions. De firewall is verder bij voorkeur van het type waarbij een hardwarematige authenticatie vereist is voor het bypassen van de firewall. The firewall is also preferably of the type in which a hardware-based authentication is required for bypassing the firewall. Door het voorzien van de firewall die HART schrijfacties blokkeert door de HART module aan het extern HART compatibel toestel, kan gegarandeerd worden dat het apparaat volgens de uitvinding niet ingrijpt op de processturing. By the provision of the firewall that HART writes blocks by the HART module to the external HART-compatible device, it can be guaranteed that the apparatus according to the invention does not intervene in the process control. De hardwarematige authenticatie geeft de eigenaar van de procesuitrusting de garantie dat het proces niet ongewenst kan gestoord worden. The hardware-based authentication, the owner of the process equipment guarantee that the process can not be disturbed undesirable. Daarbij is de firewall bij voorkeur tussen de processor en de hartmodule geplaatst. In addition, the firewall is preferably between the processor and the central module is inserted.

Bij voorkeur is de LPWAN module ingericht om een moment in de tijd te kiezen voor het verzenden naar de externe LPWAN compatibele server. Preferably the LPWAN module configured to select a point in time to send to the remote LPWAN compatible server. Verder bij voorkeur is de LPWAN module ingericht om het moment in de tijd te kiezen gebaseerd op een status van de voeding. Further, preferably, the LPWAN module adapted to choose the moment in time based on a status of the power supply. Voor het verzenden van data via de LPWAN module is een vermogenpiek nodig. a peak power needed to transmit data via the module LPWAN. De LPWAN module kan ingericht worden om de status van de voeding te controleren, om te evalueren of de voeding voldoende vermogen gebufferd heeft voor het verzenden van de data. The LPWAN module can be configured to monitor the power status, to evaluate whether the food has buffered enough power to transmit the data. Op basis daarvan kan het moment gekozen worden om de data te verzenden aan de server. On that basis, the time may be selected to transmit the data to the server. Dit optimaliseert het vermogengebruik van het apparaat volgens de uitvinding. This optimizes the power consumption of the apparatus according to the invention.

De uitvinding heeft verder betrekking op een werkwijze voor het verzenden van data van een extern Highway Addressable Remote Transducer (HART) compatibel toestel naar een externe server, waarbij de werkwijze bevat het voorzien van een apparaat volgens een van de voorgaande conclusies, en waarbij de werkwijze verder bevat: - Opvragen van data van het extern HART compatibel toestel via een HART module van het apparaat; The invention further relates to a method for transmitting data from an external Highway Addressable Remote Transducer (HART) compatible device to a remote server, wherein the method includes the provision of an apparatus according to any one of the preceding claims, and wherein the method further includes: - Retrieve data from the external HART compatible device via HART module of the device; - Ontvangen van de data van het extern HART compatibel toestel op de HART module; - Receiving data from the external HART compatible device on the HART module; - Transfereren van de ontvangen data naar een LPWAN module van het apparaat; - transferring the received data to a LPWAN module of the apparatus; - Verzenden door de LPWAN module van de ontvangen data naar de externe server. - Send by LPWAN module of the received data to the remote server.

Voor de effecten en voordelen van de werkwijze volgens de uitvinding wordt verwezen naar de hierboven beschreven effecten en voordelen van het apparaat volgens de uitvinding. For the effects and advantages of the method according to the invention, reference is made to the above-described effects and advantages of the apparatus according to the invention. De werkwijze heeft dezelfde effecten en voordelen. The method has the same effects and advantages.

Bij voorkeur bevat de werkwijze verder het triggeren door de LPWAN module van de HART module om de data op te vragen. Preferably, the method further comprises triggering by the LPWAN HART module of the module to retrieve the data.

Bij voorkeur gebeurt het triggeren op een moment in de tijd dat gekozen wordt door de LPWAN module gebaseerd op een status van de voeding. Preferably, triggering takes place at a moment in time which is selected by the LPWAN module based on a status of the power supply. Alternatief gebeurt het triggeren op vaste momenten in de tijd of met vaste tussentijden, al dan niet cyclisch. Alternatively, triggering occurs at fixed points in time or at fixed intervals, whether or not cyclic. Verder alternatief gebeurt het triggeren op basis van een ontvangen instructie op de LPWAN module, komende van het LPWAN netwerk. Further alternatively triggering occurs based on a received instruction on the LPWAN module coming from the LPWAN network. Deze instructies kunnen bijvoorbeeld via het LoRaWAN protocol worden ontvangen van een gateway. These instructions can, for example, be received via the LoRaWAN protocol of a gateway. Verder alternatief en bij voorkeur worden meerdere triggers gecombineerd. Further, multiple triggers can be combined alternatively and preferably. Zo kan een LPWAN module een trigger ontvangen van een gateway, waarbij de LPWAN module verder evalueert of status van de voeding aan voorafbepaalde criteria voldoet. For example, a LPWAN module can receive a trigger from a gateway, wherein the LPWAN module further evaluates whether status of the power supply to pre-determined criteria. Daarbij kan gecontroleerd worden of de voeding voldoende vermogen heeft opgebouwd om data uit te sturen via de LPWAN module. In addition, or the power supply can be checked has built up enough power to send out data via the LPWAN module.

De uitvinding zal nu nader worden beschreven aan de hand van een in de tekening weergegeven uitvoeringsvoorbeeld. The invention will now be described in more detail with reference to an embodiment shown in the drawing.

In de tekening laat : figuur 1 een eerste uitvoeringsvorm zien van een apparaat volgens de uitvinding; In the drawing shows: figure 1 shows a first embodiment of an apparatus according to the invention; en figuur 2 een tweede uitvoeringsvorm zien van een apparaat volgens de uitvinding. and Figure 2 illustrates a second embodiment of an apparatus according to the invention.

In de tekening is aan eenzelfde of analoog element eenzelfde verwijzingscijfer toegekend. In the drawing is assigned the same reference number to a same or analogous element.

Hieronder zal een korte toelichting gegeven worden van de verschillende technologieën die al dan niet bij voorkeur toegepast zijn in het apparaat en de werkwijze volgens de uitvinding. Below will be given a brief explanation of the various technologies that may or may not be preferably used in the device and the method according to the invention.

LPWAN LPWAN

Om te beginnen wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds een draadloze licentie en anderzijds een draadloze licentievrij netwerkspectrum. To start a distinction is made between a wireless license and the other a wireless network license-free spectrum. Wanneer de meeste courant gebruikte frequenties waarop draadloze communicatie zich afspeelt beschouwd worden, zijn hier enkele banden die vrij gebruikt mogen worden, zonder dat hiervoor licentierechten moeten betaald worden. When most commonly used frequencies are considered when wireless communication is happening, here are some links that may be freely used without requiring license fees to be paid.

Niet tegenstaande deze banden vrij in gebruik zijn, zijn de gebruikers ervan wel verbonden aan de lokale regels over het gebruik ervan. Notwithstanding these bands are free to use, the users are well connected to the local rules on its use. In België is het zogenaamde BIPT dat deze regels opstelt. In Belgium it is called BIPT issuing such rules. Deze regels kunnen verschillen van land tot land, van regio tot regio, maar zijn over het algemeen zeer gelijklopend binnen hetzelfde continent. These rules vary from country to country, from region to region, but are generally very similar within the same continent. In deze beschrijving wordt verondersteld dat de vakman bekend is met deze regels, en de uitvinding kan aanpassen om conform te zijn met deze regels. In this description, it is assumed that the skilled person is familiar can adapt to these rules, and the invention in order to be in compliance with these rules.

In België en bij uitbreiding in Europa, zijn de meest voorname licentievrije spectrums te vinden op 433Mhz, 868Mhz, 2.4Ghz. In Belgium and by extension Europe, can be found the most prominent unlicensed spectrums at 433Mhz, 868Mhz, 2.4Ghz. Onder licentiebanden worden de frequentiegebieden bedoeld waarop licentie en/of vergunningsplicht voor het gebruik ervan geldt. Among licensed bands, the frequency ranges are meant in which a license and / or permit requirement for its use. Voorbeelden zijn hiervan GSM 900, UMTS2100, Tetra. Examples are GSM 900, UMTS2100 Tetra. Voor toepassing van de uitvinding wordt bij voorkeur de licentievrij 868Mhz frequentieband gebruikt. is preferably used, the license-free frequency bands 868Mhz For purposes of the invention. De Amerikaanse tegenhanger bevindt zich op 915Mhz. The American counterpart is at 915MHz.

De uitvinding maakt gebruik van de Low-Power Wide-Area Network (LPWAN) technologie. The invention makes use of the Low-Power Wide-Area Network (LPWAN) technology. Bij voorkeur maakt de uitvinding gebruik van de LoRa technologie, die gebaseerd is op de LPWAN technologie. Preferably, the invention makes use of the Lora technology, which is based on the LPWAN technology. De modulatietechniek wordt beschreven in de stand van de techniek en is door de vakman bekend onder de naam LoRa. The modulation technique is described in the state of the art and is well known by the skilled person under the name Lora. Als protocol wordt gekozen voor het LoRaWAN protocol. As a protocol is chosen for the LoRaWAN protocol. Het LoRAWAN protocol zal ervoor zorgen dat aan alle lokale regels voldaan wordt. The LoRAWAN protocol will ensure compliance with all local regulations. In een voorkeursuitvoeringsvorm zal daarom de LPWAN module een LoRa module zijn. In a preferred embodiment, therefore, the LPWAN module be a module Lora.

Via de LPWAN technologie, of bij voorkeur de LoRa technologie, kan data van een LPWAN module of van een LoRa module verzonden worden naar een gateway die zich in een netwerk bevindt, bijvoorbeeld een TCP/IP netwerk. Through the LPWAN technology, or preferably the Lora technology, can be data of a LPWAN module or are sent from an Lora module to a gateway that is located in a network, for example, a TCP / IP network. De LoRa topologie is een ster-topologie zodat elke LoRa module zijn data rechtstreeks naar de gateway stuurt. The Lora topology is a star topology so that each Lora module sends its data directly to the gateway. De gateway is dan voorzien om de data, ontvangen van de LoRa module, verder te verzenden over het TCP/IP netwerk naar een server. The gateway is provided to the data received from the Lora module further transmit the TCP / IP network to a server. Wanneer in de huidige beschrijving besproken wordt dat data via de LPWAN module naar een externe server gestuurd wordt, zal duidelijk zijn dat de LPWAN module de data via de LPWAN of LoRa technologie naar de gateway verstuurt, en dat de gateway de data verder doorstuurt naar de server. When, in the present specification is discussed in that data via the LPWAN module to a remote server is sent, it will be appreciated that the LPWAN module sends the data via the LPWAN or Lora technology to the gateway, and in that the gateway further forwards the data to the server.

Europese octrooidocumenten EP2449690 en EP2763321 zijn hierin geïncorporeerd door referentie voor een gedetailleerde beschrijving van het LoRa modulatie schema en de LoRa technologie. European patent documents EP2449690 and EP2763321 are incorporated herein by reference for a detailed description of the Lora modulation scheme and the Lora technology. In de huidige beschrijving zullen daarom slechts enkele details beschreven worden voor de duidelijkheid. In the present specification will therefore be described only some of the details for the sake of clarity.

Lora modulatie is gebaseerd op een opeenvolging van frequentie piepjes (chirps in het Engels), waarvan de frequentie verandert volgens een vooraf bepaald tijdsinterval, van een initiele directe frequentiewaarde f 0 naar een finale directe frequentie f 1. Dit modulatie schema wordt gebruikt in de lange-afstands LoRaTM RF technologie van Semtech Corporation, en zal in deze beschrijving simpelweg 'LoRa' genoemd worden. Lora modulation is based on a succession of frequency beeps (chirps in English), the frequency of which changes in accordance with a predetermined time interval, from an initial direct frequency value f 0 to a final direct frequency f 1. This modulation scheme is used in the long- -afstands LoRaTM RF technology Semtech Corporation, and will be referred to herein as simply "Lora".

HART HEART

Highway Addressable Remote Transducer (HART) is bij uitstek de meest gebruikte digitale communicatie technologie toegepast in de procesindustrie, met meer an 30 miljoen veldtoestellen wereldwijd geïnstalleerd, die de HART technologie ondersteunen. Highway Addressable Remote Transducer (HART) is ideally used the most widely used digital communications technology in the process industries, with an 30 million field devices installed worldwide, which support the HART technology. HART is een wereldwijde standaard voor het zenden en ontvangen van digitale informatie over de 4-20mA analoge stroomlussen die de grote meerderheid van veldtoestellen verbinden. HART is a worldwide standard for transmitting and receiving digital information across analog 4-20mA current loops that connect the vast majority of field devices. De HART technologie biedt een betrouwbare oplossing voor proces operatoren die de voordelen van intelligente toestellen met digitale communicatie willen gebruiken, terwijl de bestaande investering in analoge instrumentatie en bekabeling kan behouden blijven. HART technology provides a reliable solution for process operators who want to use the benefits of intelligent devices with digital communication, while the existing investment can be retained in analog instrumentation and cabling. HART is eenvoudig, betrouwbaar en gemakkelijk in gebruik. HART is simple, reliable and easy to use.

Het HART signaal is een FSK gemoduleerd signaal bovenop een 4 tot 20 mA analoog signaal. The HART signal is an FSK modulated signal on top of a 4 to 20 mA analog signal. Afhankelijk van de functie van het HART device zal deze het 4..20 mA signaal genereren als indicatie van zijn primaire waarde of zal hij een 4..20 mA signaal accepteren als setpoint voor zijn primaire waarde. Depending on the function of the HART device that will generate the 4..20 mA signal indicative of its primary value whether he will accept a 4..20 mA signal as setpoint for its primary value. Het HART signaal staat in principe los van dit primair 4..20mA signaal en kan beschouwd worden als extra bovenop de primaire functie van het netwerk. The HART signal condition, in principle, apart from this primary 4..20mA signal and can be considered to be more on top of the primary function of the network.

De zogenaamde FieldComm Group is eigenaar van de HART specificaties en voorziet in de ontwikkeling van de specificaties, in training en in productregistraties die geassocieerd zijn met de technologie. The so-called Field Comm Group owns the HART specifications and provides for the development of the specifications, training and product registrations associated with the technology. HART is inmiddels een IEC standaard. HART is now an IEC standard.

De vakman is bekend met het HART protocol, en kan het HART protocol toepassen volgens de specificaties. The skilled person is familiar with the HART protocol, the HART protocol, and can be applied according to the specifications. Daarom wordt het HART protocol en de HART technologie in deze beschrijving niet verder toegelicht. Therefore, the HART protocol, the HART and technology in this description is not further explained.

Uitvoeringsvormen Embodiments

Figuur 1 toont een apparaat 1 volgens een uitvoeringsvorm van de uitvinding. Figure 1 shows an apparatus 1 according to an embodiment of the invention. Het apparaat 1 voorziet in een operationele verbinding tussen enerzijds een extern HART compatibel veldtoestel 4 en anderzijds een gateway 16 die op een afstand geplaatst is van het extern HART compatibel veldtoestel 4. In deze context zal duidelijk zijn dat in de situatie uit figuur 1 geen fysieke communicatieverbinding ligt tussen het extern HART compatibel veldtoestel 4 en de gateway 16. The apparatus 1 provides for an operational connection between on the one hand an external HART-compatible field device 4, and on the other hand, a gateway 16, which is placed at a distance from the external HART compatible field device 4. In this context, it will be apparent that in the situation of figure 1 is no physical communications link between the external HART compatible field device 4 and the gateway 16.

Het apparaat 1 bevat een HART module 2 en bevat een LoRa module 3. Daarom wordt het apparaat 1 hierna ook een HART-LoRa apparaat genoemd. The device 1 comprises a HART module 2, and includes a Lora module 3. Therefore, the device 1 is hereinafter also referred to as a HART-Lora device. Zoals hierboven reeds is uitgelegd, maakt de LoRa-module gebruik van de LPWAN technologie. As has already been explained above, allows the use of the module Lora-LPWAN technology. Daarom zal duidelijk zijn voor de vakman dat de LoRa-module slechts een voorkeursuitvoeringsvorm is, en dat bij uitbreiding ook andere LPWAN technologieën in het apparaat 1 kunnen ingebouwd worden. Therefore, it will be clear to the skilled person that the Lora-module is only a preferred embodiment, and by extension, other LPWAN technologies in the apparatus 1 may be built in.

De HART module 2 bevat een HART transceiver 5. Via de Hart transceiver 5 is de HART module 2 voorzien om aangesloten te worden met het extern HART compatibel veldtoestel 4. Via deze aansluiting kan de HART module 2, gebruik makend van het HART protocol, communiceren met het extern HART compatibel veldtoestel 4. Dit wil concreet zeggen dat de HART module 2 voorzien is om, via de HART transceiver 5, een HART commando te sturen aan het extern HART compatibel veldtoestel 4. In antwoord op het commando, kan het extern HART compatibel veldtoestel 4 informatie terugsturen naar de HART module 2. Deze informatie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een status van het extern HART compatibel veldtoestel 4, en/of op foutmeldingen van het extern HART compatibel veldtoestel 4. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van soorten informatie die via het HART protocol kunnen opgevraagd en doorgestuurd worden. The HART module 2 includes a HART transceiver 5. By using the Hart transceiver 5 is the HART module 2 is provided to be connected with the external HART compatible field device 4. This terminal allows the HART module 2, using the HART protocol, to communicate with the external HART compatible field device 4. This actually means that the HART module 2 provided in order, through the HART transceiver 5, to send a HART command to the external HART compatible field device 4. In response to the command, the external HART may compatible field device 4 return information back to the HART module 2. This information may for example relate to a status of the external HART compatible field device 4, and / or error messages from the external HART compatible field device 4. These are just a few examples of the types of information that can be retrieved and transmitted via the HART protocol. De uitvinding is niet beperkt tot deze opsomming. The invention is not limited to this list.

De LoRa module 3 bevat een LoRa transceiver 6 voor het verzenden van data via het LoRaWan protocol. The LORA module 3 includes a Lora transceiver 6 to transmit data via the LoRaWan protocol. Het verzenden van data is geïllustreerd in figuur 1 met referentiecijfer 15. Via het LoRa protocol kan data verzonden worden, door de LoRa module 3, naar een gateway 16. De gateway 16 bevindt zich typisch op een afstand van het apparaat 1, welke afstand tot enkele kilometers kan bedragen. The sending of data is illustrated in Figure 1 by reference numeral 15. Through the Lora protocol can be sent data, Lora by the module 3, to a gateway 16. The gateway 16 is typically located at a distance from the apparatus 1, which distance to several kilometers may amount.

Het apparaat 1 is verder voorzien van een of meerdere processoren die de HART module 2 en de LORA module 3 operationeel verbindt. The apparatus 1 is further provided with one or more processors that the HART module 2 and the module 3 connects LORA operational. In de uitvoeringsvorm uit figuur 1 geeft de processor twee delen, getoond als eerste processor 13 die geplaatst is aan de HART module 2 kant, en een tweede processor 14 die geplaatst is aan de LoRa module 3 kant. In the embodiment of figure 1, the processor two parts, shown as a first processor 13 which is placed on the HART module 2 side, and a second processor 14 which is positioned at the Lora module 3 side. De eerste processor 13 is ingericht om met de HART transceiver 5 te communiceren. The first processor 13 is arranged to communicate with the HART transceiver 5. Typisch bevat de eerste processor 13 daarvoor een zogenaamde HART protocol stack. Typically, the first processor 13 this purpose a so-called HART protocol stack. De HART protocol stack is gedefinieerd in de HART protocolspecificatie, en bevat minstens de HART protocol commando's en instructies. The HART protocol stack is defined in the HART protocol specification, and contains at least the HART protocol, commands and instructions. Anderzijds bevat de eerste processor 13 een interne protocol stack, waarmee de eerste processor 13 kan communiceren met de tweede processor 14. Met andere woorden is de eerste processor 13 voorzien om interne signalen, dit zijn signalen die tussen de eerste processor 13 en de tweede processor 14 gestuurd worden, te converteren naar HART signalen en vice versa. On the other hand, the first processor 13 includes an internal protocol stack, with which the first processor 13 can communicate with the second processor 14. In other words, the first processor 13 are provided to internal signals, these signals are between the first processor 13 and second processor 14 are sent, convert it to HART signals and vice versa.

De tweede processor 14 is ingericht en geconfigureerd analoog aan de eerste processor 13. De tweede processor 14 is voorzien om te communiceren met de LoRa transceiver 6. Hiertoe bevat de tweede processor 14 de LoRaWAN protocol stack. The second processor 14 is arranged and configured analogously to the first processor 13. The second processor 14 is provided to communicate with the transceiver Lora 6. For this purpose, the second processor 14, the LoRaWAN protocol stack. Verder bevat de tweede processor 14 de interne protocol stack voor het communiceren met de eerste processor 13. Daarmee voorziet de tweede processor 14 in een mechanisme voor het converteren van interne signalen naar LoRa compatibele signalen en vice versa. Further, the second processor 14, the internal protocol stack for communicating with the first processor 13. This provides for the second processor 14 in a mechanism for converting internal signals to Lora compatible signals, and vice versa.

Een belangrijk voorkeursaspect van de uitvinding heeft betrekking op de processturing. An important preferred aspect of the invention relates to the process control. Meer bepaald zal het apparaat 1 niet mogen interfereren met de processturing, om te garanderen aan de operator van het proces dat de processturing niet negatief beïnvloed wordt. More specifically, the device 1 will not be allowed to interfere with the process control, to ensure the operator of the process that the process control is not adversely affected. Omdat het apparaat 1 een HART module 2 bevat, kan theoretisch niet uitgesloten worden dat, zonder bijkomende maatregelen te treffen, de hartmodule 2 hartcommando's stuurt aan het extern HART compatibel veldtoestel 4. Daarmee is het, zonder bijkomende maatregelen, theoretisch mogelijk dat de processturing beïnvloed wordt. Since the device 1 includes a HART module 2, can not be ruled out theoretically that without taking additional measures, controls the heart module 2 heart commands to the external HART compatible field device 4. That is, without additional measures, theoretically possible that influenced the process control is becoming. Om dit te voorkomen wordt een beveiligingsmechanisme ingebouwd in het apparaat 1. To prevent this, a security mechanism is built into the device first.

In de uitvoeringsvorm in figuur 1 is het beveiligingsmechanisme 12 voorzien om de communicatie tussen de eerste processor 13 en de tweede processor 14, in de richting van de eerste processor 13, te onderbreken en bij voorkeur fysiek te onderbreken. In the embodiment shown in Figure 1, the security mechanism 12 is provided in order to interrupt the communication between the first processor 13 and second processor 14, in the direction of the first processor 13, and, preferably, to interrupt physically. In de praktijk zal een fysieke onderbreking meer de voorkeur genieten boven een softwarematige onderbreking omdat de fysieke onderbreking typisch minder gevoelig is voor malafide manipulatie. In practice, enjoy physical disruption more preferable to a software interrupt because the physical interruption is typically less susceptible to fraudulent manipulation. Door het onderbreken van de communicatie van de tweede processor 14 naar de eerste processor 13 kan gegarandeerd worden dat de HART module 2 geen instructies ontvangt van de LoRa-module 3 om HART instructies uit te sturen naar het extern HART compatibel veldtoestel 4. Dit zorgt ervoor dat wanneer het apparaat 1 gehackt zou worden via de draadloze verbinding, en de LoRa module 3 instructies zou binnenkrijgen om een malafide HART commando te sturen, de LoRa module 3 deze instructies niet kan doorgeven aan de HART module 2. Daarbij is het beveiligingsmechanisme 12 bij voorkeur zodanig ingericht dat een fysieke sleutel nodig is om de verbinding tussen de HART module 2 en de LoRa module 3, in de richting van de HART module 2, te activeren. By interrupting the communication of the second processor 14 to the first processor 13 can be guaranteed that the HART module 2 any instructions received from the Lora module 3 to output HART commands to the external HART compatible field device 4. This causes that when the device first hacked would be using the wireless connection, and Lora module 3 instructions would take in order to send a malicious HART command, the Lora module 3 can not pass these instructions to the HART module 2. it is the security mechanism 12 at preferably arranged so that a physical key is required to activate the connection between the module 2 and the HART Lora module 3, in the direction of the central module 2,. Een dergelijk beveiligingsmechanisme 12 geeft een operator van een industrieel proces de garantie dat het apparaat 1 geen negatieve invloed zal hebben op de processturing. Such a security mechanism 12 provides an operator of an industrial process, the guarantee that the appliance 1 will not have any negative impact on the process control. In de verbinding tussen de eerste processor 13 en de tweede processor 14 kunnen diodes geplaatst worden die wel een stroom, en daarmee een signaal toelaten in de richting van de eerste processor 13 naar de tweede processor 14, maar niet omgekeerd. In the connection between the first processor 13 and second processor 14 may be placed diodes that have a current, and hence allow a signal in the direction of the first processor 13 to the second processor 14, but not vice versa. De eerste processor 13 kan dan ingericht zijn om via de HART tranceiver het extern HART compatibel toestel 14 periodiek te ondervragen zodat relevante informatie ook periodiek naar de LoRa module 3 kan gestuurd worden, zonder dat de LoRa module 3 erom moet vragen. The first processor 13 in order via the HART tranceiver may be then arranged the external HART compatible device to interrogate 14 periodically so that relevant information can also be sent periodically to the Lora module 3, without the Lora module 3 has to ask for it.

Het apparaat 1 bevat verder een voeding 11 die ingericht is om elektrisch vermogen te ontvangen, en die ingericht is om het elektrisch vermogen te verdelen tussen de modules in het apparaat 1. Een voorkeursuitvoeringsvorm van de voeding 11 zal hierna in detail besproken worden. The apparatus 1 further includes a power supply 11 which is adapted to receive electrical power, and which is arranged to distribute the electric power between the modules in the device 1. A preferred embodiment of the power supply 11 will be discussed in detail below.

Figuur 2 toont een alternatieve voorkeursuitvoeringsvorm van een apparaat 1 met een HART module 2 en een LoRa module 3. In deze uitvoeringsvorm is de processor 7 voor het operationeel verbinden van de HART module 2 met de LoRa module 3 in één blok uitgevoerd. Figure 2 shows an alternative preferred embodiment of a device 1 with a HART module 2, and a Lora module 3. In this embodiment, the processor 7 for the operational connection of the module 2 with the HART Lora module 3 carried out in a single block. De processor 7 kan operationeel verbonden zijn met een geheugen 8 waarin een HART protocol stack en een LoRa protocol stack in relatie tot elkaar zijn opgeslagen. The processor 7 may be operably connected to a memory 8 in which a HART protocol stack and a Lora protocol stack is stored in relation to each other. Op die manier kan de processor 7 een signaal uit de LoRa module 3 converteren naar een signaal voor de HART module 2 en vice versa. In this way, the processor 7 may be a signal from the Lora module 3 to convert into a signal for the HART module 2, and vice versa.

De beveiliging is in de uitvoeringsvorm uit figuur 2 gevormd door een firewall 9. De firewall 9 kan op verschillende manieren ingericht worden. The safety device is in the embodiment of figure 2 is formed by a firewall, the firewall 9. 9 can be arranged in various ways. Zo kan bijvoorbeeld een firewall voorzien worden met een geheugen waarin een lijst verboden HART commando's zijn opgeslagen, en waarin de firewall 9 geconfigureerd is om de commando's uit het geheugen te blokkeren. Thus, for example, can be provided with a firewall with a memory in which a list of forbidden HART commands are stored, and in which the firewall 9 is configured to block the commands from the memory. Een dergelijke firewall 9 is bekend als een zogenaamde pass through processor. Such a firewall 9 is known as a so-called pass-through processor. Wanneer de processor 7 een verboden commando zou uitzenden naar de transceiver 5, zal dit commando door de firewall 9 tegengehouden worden en dus niet aankomen bij de HART transceiver 5. Het geheugen van de firewall 9 kan gefused worden om software updates en/of hacking te voorkomen. When the processor 7 a forbidden command would send to the transceiver 5, this command will be restrained by the firewall 9 and thus does not arrive at the HART transceiver 5. The firewall memory 9 can be fused to provide software updates and / or hacking to be appearance. De firewall 9 kan voorzien worden van een bypass 10. Bij voorkeur kan de bypass 10 ingeschakeld en uitgeschakeld worden door middel van een fysieke sleutel. The firewall 9 of a bypass 10 can be provided Preferably, the bypass 10 can be switched on and off by means of a physical key. De fysieke sleutel geeft de operator van het industriële proces de garantie, mede op basis van de specificaties van de firewall 9, dat het apparaat 1 de processturing niet ongewenst kan beïnvloeden. The physical key, the operator of the industrial process guarantee, partly based on the specifications of the firewall 9, the device 1 can not undesirably affect the process control.

Volgens een alternatieve voorkeursuitvoering is de firewall 9 omgekeerd opgebouwd in de zin dat de firewall 9 enkel een lijst voorafbepaalde toegelaten commando's in een geheugen heeft opgeslagen. According to an alternative preferred embodiment, the firewall 9 inversely built up in the sense that the firewall 9, only a predetermined list of allowed commands is stored in a memory. Daarbij is de firewall 9 geconfigureerd om enkel commando's door te laten die in de lijst staan, en alle andere commando's te blokkeren. In addition, the firewall 9 is configured to pass only commands that are in the list, and to block all other commands. Hierdoor kunnen slechts enkele commando's opgenomen worden in de lijst, waarmee de HART module 2 informatie van het veldtoestel kan opvragen. As a result, only a few commands are included in the list, which the HART module 2 information from the field device can retrieve. Alle andere commando's kunnen door de firewall 9 geblokkeerd worden. All other commands can be blocked by the firewall 9.

Figuur 2 illustreert verder schematisch hoe de gateway 16 via een netwerk 17 met een server 18 verbonden is. Figure 2 further illustrates schematically how the gateway 16 is connected via a network 17 having a server 18. Op die manier kan de gateway 16 de ontvangen informatie, via het netwerk 17, bijvoorbeeld een TCP/IP netwerk, doorsturen aan de server 18. Op de server 18 kan de data verwerkt worden, gecategoriseerd worden. In this way, the gateway 16 can receive information through the network 17, for example, a TCP / IP network, transmission to the server 18. The data can be processed on the server 18 are categorized. Verder kunnen big data analyses uitgevoerd worden om trends in de data evolutie te herkennen. Furthermore, big data analysis can be performed to identify trends in the data trend. Hiermee kan onderhoud en/of processturing geoptimaliseerd worden. This can be optimized maintenance and / or process control.

Een verder belangrijk voorkeursaspect van de uitvinding heeft betrekking op de voeding van het apparaat. A further important preferred aspect of the invention relates to the supply of the device. Figuren 1 en 2 tonen een principieel blok 11 als voeding, en illustreert met twee pijlen richting respectievelijk de HART module 2 en de LoRa module 3 dat de voeding 11 de modules van energie voorziet. Figures 1 and 2 show a principle block 11 as a power supply, and illustrates by means of two arrows, respectively, the HART module 2 and the module 3 Lora that the power supply 11 provides for the modules of energy.

De voeding 11 is enerzijds voorzien om elektrisch vermogen te ontvangen van een externe bron en anderzijds voorzien om het ontvangen elektrisch vermogen op een correcte manier te bufferen en te verdelen naar de modules 2 en 3. De vakman zal begrijpen dat andere werkingscomponenten die in deze beschrijving al dan niet benadrukt zijn ook van energie kunnen voorzien worden door de voeding 11. The power supply 11 is on the one hand provided to receive electrical power from an external source, and on the other hand provided in order to buffer the received electric power in a correct manner and to be distributed to the modules 2 and 3. The skilled person will appreciate that other force components, which in this specification whether stresses are also energy can be supplied by the diet 11.

De externe bron die elektrisch vermogen levert aan de voeding 11 kan in de breedste zin op verschillende manieren gevormd zijn. The external source supplies electrical power to supply 11 may be formed in the broadest sense in several ways. Zo kan een batterij voorzien worden om externe energie te leveren. Such a battery can be provided to supply external power. Ook kan een zonnepaneel voorzien worden, al dan niet in combinatie met een batterij. Also, a solar panel can be provided alone or in combination with a battery. Verder kan een aansluiting voorzien worden voor een netspanning of een andere voedingspanning die aanwezig is in de buurt van het apparaat 1, zodat een installateur het apparaat 1 met de externe netspanning of andere voedingspanning kan verbinden. Further, a connection can be provided for a power supply or other power supply voltage which is present in the vicinity of the device 1, so that an installer can connect the device 1 to the external mains power or other power supply voltage.

Bij voorkeur is de voeding 11 voorzien van een module om elektrische energie te extraheren uit het signaal waarmee het extern HART compatibel toestel 4 werkt. Preferably, the power supply 11 is provided with a module for extracting electrical energy from the signal with which the external HART compatible device 4 operates. Zoals hierboven beschreven, bevat het signaal een analoge component, gestuurd vanuit een stroombron, die typisch tussen de 4 en 20mA bedraagt. As described above, the signal includes an analog component, controlled from a power source, which is typically between 4 and 20mA. In deze voorkeurs uitvoeringsvorm moet de voeding 11 ingericht zijn om energie te extraheren zonder daarmee de grootte van het analoge signaal noemenswaardig te beïnvloeden. In this preferred embodiment, the power supply must be arranged 11 to extract energy without thereby significantly affecting the magnitude of the analog signal.

Hiertoe is de voeding 11 bij voorkeur voorzien van een interne energiebuffer. To this end, the power supply 11 is preferably provided with an internal energy buffer. Verder is de voeding 11 bij voorkeur voorzien om van het HART signaal een vooraf bepaald maximaal vermogen te onttrekken. Further, the power supply 11 is preferably provided to the HART signal to extract a predetermined maximum power. Dit vooraf bepaald maximaal vermogen is gekozen door de vakman als een extra vermogen dat leverbaar is door de stroombron dat het HART signaal genereert, en dit op zo een manier dat het oorspronkelijke 4..20mA signaal niet beïnvloed wordt. This predetermined maximum power has been chosen by the skilled person as an additional power which can be supplied by the current source which generates the HART signal, and this in such a way that the original signal is not affected 4..20mA. Met andere woorden zal dit vooraf bepaald maximaal vermogen bij voorkeur kleiner zijn dan het piekvermogen dat nodig is om de HART module 2 en/of de LoRa module 3 te laten werken. In other words, this predetermined maximum power preferably be smaller than the peak power that is necessary to the HART module 2 and / or the module to make it work Lora 3. Eventueel kan dit vooraf bepaald maximaal vermogen conditioneel zijn. Optionally, this can be predetermined maximum power to be conditional. Het vermogen dat onttrokken wordt aan het HART signaal wordt dan gebufferd in de interne energiebuffer zodat de voeding 11 wel het nodig vermogen kan opbouwen in de buffer om aan de HART module 2 en/of LoRa module 3 te sturen. The power which is taken from the cardiac signal is then buffered in the internal buffer of energy so that the power supply 11, it can build up, the necessary capacity in the buffer to the HART module 2 and / or 3 Lora module to send. Technisch zijn IC's beschikbaar voor het onttrekken van elektrisch vermogen uit een HART signaal zonder het signaal te beïnvloeden. Technically can be influenced ICs available for the extraction of electric power from a HART signal without the signal. Een voorbeeld van een dergelijke IC is de LTC3255 van Linear Technology. An example of such an IC is the LTC3255 from Linear Technology. De vakman is bekend met dergelijke technische oplossingen, en daarom worden deze oplossingen niet verder in details beschreven. The skilled person is familiar with such technical solutions, and, therefore, these solutions are not further described in detail.

Op basis van de beschrijving hierboven zal de vakman begrijpen dat de uitvinding op verschillende manieren en op basis van verschillende principes kan uitgevoerd worden. On the basis of the above description, the skilled person will understand that the invention in different ways and may be carried out on the basis of different principles. Daarbij is de uitvinding niet beperkt tot de hierboven beschreven uitvoeringsvormen. In addition, the invention is not limited to the embodiments described above. De hierboven beschreven uitvoeringsvormen, alsook de figuren zijn louter illustratief en dienen enkel om het begrip van de uitvinding te vergroten. The above-described embodiments, as well as the figures are for illustrative purposes and serve only to enhance the understanding of the invention. De uitvinding zal daarom niet beperkt zijn tot de uitvoeringsvormen die hierin beschreven zijn, maar wordt gedefinieerd in de conclusies. The invention will, therefore, not be limited to the embodiments which have been described herein, but is defined in the claims.

Claims (15)

 1. Conclusies conclusions
  1. Apparaat voor het doorsturen van data, waarbij het apparaat een Highway Addressable Remote Transducer (HART) module bevat en een Low-Power Wide-Area Network (LPWAN) module bevat, waarbij het apparaat verder een voeding bevat voor het ontvangen van elektrisch vermogen en het verdelen hiervan naar de modules, en waarbij de HART module ingericht is om verbonden te worden met een extern HART-compatibel toestel om data van het extern toestel op te vragen en te ontvangen via een HART protocol, en waarbij de HART module operationeel verbonden is met de LPWAN module om de ontvangen data aan de LPWAN module te leveren, en waarbij de LPWAN module ingericht is om de ontvangen data te verzenden naar een externe LPWAN compatibele server. 1. An apparatus for transmitting data, wherein the apparatus includes a Highway Addressable Remote Transducer (HART) module, and includes a Low-Power Wide-Area Network (LPWAN) module, wherein the apparatus further comprises a power supply for receiving electrical power and distributing them to the modules, and wherein the HART module is adapted to be connected to an external HART-compatible device to request from the external unit and receive data via a HART protocol, and wherein the HART module operationally connected with the LPWAN module to deliver the received data to the LPWAN module, and the LPWAN module is configured to transmit the received data to a remote server LPWAN compatible.
 2. 2. Apparaat volgens conclusie 1, waarbij het apparaat verder een processor bevat die ingericht is om de operationele verbinding tussen de HART module en de LPWAN module te vormen. 2. The apparatus according to claim 1, wherein the apparatus further comprises a processor that is adapted to form the operational connection between the module and the HART LPWAN module.
 3. 3. Apparaat volgens conclusie 2, waarbij de processor verder verbonden is met een geheugen waarin HART module instructies en/of commando's gerelateerd zijn aan LPWAN module instructies en/of commando's zodat de processor de operationele verbinding vormt op basis van de gegevens in het geheugen. 3. The apparatus according to claim 2, wherein the processor is further connected to a memory in which HART module, instructions and / or commands are related to LPWAN module instructions and / or commands so that the processor forms the operational connection on the basis of the data in the memory.
 4. 4. Apparaat volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de LPWAN module ingericht is om de ontvangen data te verzenden naar een externe LPWAN compatibele server gebruik makende van een LoRaWAN protocol. 4. An apparatus according to any one of the preceding claims, wherein the LPWAN module is arranged to transmit the received data to a remote LPWAN compatible server using a LoRaWAN protocol.
 5. 5. Apparaat volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de voeding ingericht is om verbonden te worden met het extern HART-compatibel toestel om vermogen uit het HART-signaal te ontvangen. 5. An apparatus according to any one of the preceding claims, wherein the feed is adapted to be connected to the external HART-compatible device to receive power from the HART signal.
 6. 6. Apparaat volgens conclusie 5, waarbij de voeding aangepast is om minstens de grootte van de stroom van het HART-signaal niet noemenswaardig te verstoren tijdens het ontvangen van vermogen. 6. The apparatus according to claim 5, wherein the power supply is adapted to not significantly disrupt at least the magnitude of the current of the HART signal during the reception of power.
 7. 7. Apparaat volgens conclusie 5 of 6, waarbij de voeding verder een energieopslagmedium bevat voor het bufferen van energie tussen het ontvangen van vermogen en het verdelen van het vermogen naar de modules. 7. The apparatus according to claim 5 or 6, wherein the power supply further comprises an energy storage medium for buffering of energy between the receiving power and distributing the power to the modules.
 8. 8. Apparaat volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij het apparaat verder een firewall bevat die ingericht is om HART schrijfacties door de HART module te blokkeren. 8. An apparatus according to any one of the preceding claims, wherein the apparatus further comprises a firewall that is adapted to block by the HART module HART write actions.
 9. 9. Apparaat volgens conclusie 8, waarbij de firewall van het type is waarvoor een hardwarematige authenticatie vereist is voor het bypassen van de firewall. 9. The apparatus according to claim 8, wherein the firewall is of the type for which a hardware-based authentication is required for bypassing the firewall.
 10. 10. Apparaat volgens conclusie 8 of 9 en volgens conclusie 2 of 3, waarbij de firewall tussen de processor en de HART module geplaatst is. 10. The apparatus according to claim 8 or 9 and according to claim 2 or 3, wherein the firewall between the processor and the HART module is inserted.
 11. 11. Apparaat volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de LPWAN module ingericht is om een moment in de tijd te kiezen voor het verzenden naar de externe LPWAN compatibele server. 11. The apparatus according to any one of the preceding claims, wherein the LPWAN module is adapted to select a point in time to transmit to the remote LPWAN compatible server.
 12. 12. Apparaat volgens conclusie 11, waarbij de LPWAN module ingericht is om het moment in de tijd te kiezen gebaseerd op een status van de voeding. 12. The apparatus according to claim 11, wherein the LPWAN module is adapted to choose the moment in time based on a status of the power supply.
 13. 13. Werkwijze voor het verzenden van data van een extern Highway Addressable Remote Transducer (HART) compatibel toestel naar een externe server, waarbij de werkwijze bevat het voorzien van een apparaat volgens een van de voorgaande conclusies, en waarbij de werkwijze verder bevat: - Opvragen van data van het extern HART compatibel toestel via een HART module van het apparaat; 13. A method for transmitting data from an external Highway Addressable Remote Transducer (HART) compatible device to a remote server, wherein the method includes the provision of an apparatus according to any one of the preceding claims, and wherein the method further comprises: - Polling data from the external HART compatible device via HART module of the device; - Ontvangen van de data van het extern HART compatibel toestel op de HART module; - Receiving data from the external HART compatible device on the HART module; - Transfereren van de ontvangen data naar een LPWAN module van het apparaat; - transferring the received data to a LPWAN module of the apparatus; - Verzenden door de LPWAN module van de ontvangen data naar de externe server. - Send by LPWAN module of the received data to the remote server.
 14. 14. Werkwijze volgens conclusie 13, waarbij de werkwijze bevat: - Triggeren door de LPWAN module van de HART module om de data op te vragen. 14. A method according to claim 13, wherein the method comprises: - Triggering by the LPWAN HART module of the module to retrieve the data.
 15. 15. Werkwijze volgens conclusie 14, waarbij het triggeren gebeurt op een moment in de tijd dat gekozen wordt door de LPWAN module gebaseerd op een status van de voeding. 15. A method according to claim 14, wherein the triggering takes place at a moment in time which is selected by the LPWAN module based on a status of the power supply.
BE2017/5218A 2017-03-30 2017-03-30 Forwarding data BE1025086B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2017/5218A BE1025086B1 (en) 2017-03-30 2017-03-30 Forwarding data

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2017/5218A BE1025086B1 (en) 2017-03-30 2017-03-30 Forwarding data
NL2020653A NL2020653B1 (en) 2017-03-30 2018-03-23 Forwarding data
FR1852684A FR3064864A1 (en) 2017-03-30 2018-03-28 Data transmission
DE202018001637.3U DE202018001637U1 (en) 2017-03-30 2018-03-28 Forwarding data

Publications (2)

Publication Number Publication Date
BE1025086A1 BE1025086A1 (en) 2018-10-23
BE1025086B1 true BE1025086B1 (en) 2018-10-29

Family

ID=58464116

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2017/5218A BE1025086B1 (en) 2017-03-30 2017-03-30 Forwarding data

Country Status (4)

Country Link
BE (1) BE1025086B1 (en)
DE (1) DE202018001637U1 (en)
FR (1) FR3064864A1 (en)
NL (1) NL2020653B1 (en)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005103851A1 (en) * 2004-04-23 2005-11-03 Endress+Hauser Process Solutions Ag Radio module for field appliances used in automation systems
DE102006009979A1 (en) * 2006-03-03 2007-09-06 Siemens Ag Wireless communication device for use in automation network, has field device providing necessary operation energy at preset operating time by energy management unit, where operation energy of field device is stopped at preset idle time
US20110148511A1 (en) * 2008-10-27 2011-06-23 Endress + Hauser Process Solutions Ag Autarkes feldgerat

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2278724A1 (en) 2009-07-02 2011-01-26 Nanoscale Labs Communications system
EP2763321A1 (en) 2013-02-05 2014-08-06 Semtech Corporation Low power long range transmitter

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005103851A1 (en) * 2004-04-23 2005-11-03 Endress+Hauser Process Solutions Ag Radio module for field appliances used in automation systems
DE102006009979A1 (en) * 2006-03-03 2007-09-06 Siemens Ag Wireless communication device for use in automation network, has field device providing necessary operation energy at preset operating time by energy management unit, where operation energy of field device is stopped at preset idle time
US20110148511A1 (en) * 2008-10-27 2011-06-23 Endress + Hauser Process Solutions Ag Autarkes feldgerat

Also Published As

Publication number Publication date
DE202018001637U1 (en) 2018-05-22
NL2020653B1 (en) 2018-10-10
BE1025086A1 (en) 2018-10-23
FR3064864A1 (en) 2018-10-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8412099B2 (en) Method and device for managing application data in an NFC system in response to contactless data sending or receiving
US20060108411A1 (en) Systems and methods that integrate radio frequency identification (RFID) technology with industrial controllers
DE69734270T2 (en) Transmission system and method
US20060143439A1 (en) Method and system for sensor data management
CA2559419C (en) Synchronization techniques in multi-technology/multi-frequency rfid reader arrays
US4783798A (en) Encrypting transponder
TW449991B (en) Method and system for securely handling information between two information processing devices
TW452829B (en) Radio frequency identification system and method for tracking silicon wafers
US20110034160A1 (en) Trusted service manager managing reports of lost or stolen mobile communication devices
JP5433033B2 (en) Monitoring and reporting system using cellular carrier
US20040240671A1 (en) Method for remote loading of an encryption key in a telecommunication network station
Rieback et al. A platform for RFID security and privacy administration
US20010007815A1 (en) Method and system for establishing a short-range radio link
EP1303075A4 (en) Data access management system and management method using access control ticket
EP1145579B1 (en) Memory requirements for mobile terminals
WO2007050844A3 (en) A method and apparatus for processing tuneaway operations in open state in a wireless communication system
US7649452B2 (en) Protection of control networks using a one-way link
WO1998001797A1 (en) Process automation system
US20050114619A1 (en) Data management system, data management method, virtual memory device, virtual memory control method, reader/writer device, ic module access device and ic module access control method
CN100365650C (en) Noncontact IC card communication system and communication method
GB2389672A (en) Interconnected zones within a process control system
WO2002079939A3 (en) Electronic identifier payment system and methods
NO20000806L (en) Modular transceiver system and identifying modules therein
US7526411B2 (en) Device for remote diagnostics of a field device
EP1085395A3 (en) Access control system for files on a memory card

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Effective date: 20181029