BE1024538B1 - Seating furniture with height-adjustable back cushion - Google Patents

Seating furniture with height-adjustable back cushion Download PDF

Info

Publication number
BE1024538B1
BE1024538B1 BE2017/0098A BE201700098A BE1024538B1 BE 1024538 B1 BE1024538 B1 BE 1024538B1 BE 2017/0098 A BE2017/0098 A BE 2017/0098A BE 201700098 A BE201700098 A BE 201700098A BE 1024538 B1 BE1024538 B1 BE 1024538B1
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
back cushion
cushion
seating furniture
furniture according
seat
Prior art date
Application number
BE2017/0098A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Carl MEERS
Guido DRIJKONINGEN
Original Assignee
Indera N.V.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Indera N.V. filed Critical Indera N.V.
Priority to BE2017/0098A priority Critical patent/BE1024538B1/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1024538B1 publication Critical patent/BE1024538B1/en
Priority to EP18020274.9A priority patent/EP3420856B1/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47CCHAIRS; SOFAS; BEDS
  • A47C7/00Parts, details, or accessories of chairs or stools
  • A47C7/36Support for the head or the back
  • A47C7/40Support for the head or the back for the back
  • A47C7/402Support for the head or the back for the back adjustable in height
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47CCHAIRS; SOFAS; BEDS
  • A47C1/00Chairs adapted for special purposes
  • A47C1/02Reclining or easy chairs
  • A47C1/031Reclining or easy chairs having coupled concurrently adjustable supporting parts
  • A47C1/034Reclining or easy chairs having coupled concurrently adjustable supporting parts the parts including a leg-rest or foot-rest
  • A47C1/035Reclining or easy chairs having coupled concurrently adjustable supporting parts the parts including a leg-rest or foot-rest in combination with movably coupled seat and back-rest, i.e. the seat and back-rest being movably coupled in such a way that the extension mechanism of the foot-rest is actuated at least by the relative movements of seat and backrest
  • A47C1/0352Reclining or easy chairs having coupled concurrently adjustable supporting parts the parts including a leg-rest or foot-rest in combination with movably coupled seat and back-rest, i.e. the seat and back-rest being movably coupled in such a way that the extension mechanism of the foot-rest is actuated at least by the relative movements of seat and backrest characterised by coupled seat and back-rest slidingly movable in the base frame, e.g. by rollers
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47CCHAIRS; SOFAS; BEDS
  • A47C17/00Sofas; Couches; Beds
  • A47C17/04Seating furniture, e.g. sofas, couches, settees, or the like, with movable parts changeable to beds; Chair beds

Abstract

De huidige uitvinding heeft betrekking op een zitmeubel bevattende een zitkussen (12), een rugkussen (14) en een achtterrug (13), gemonteerd op een basiselement (11), waarbij het rugkussen verstelbaar is tussen een lage en een hoge stand, de bovenzijde van het rugkussen zich in de lage stand op maximaal 95 cm boven de vloer bevindt, de stand van het rugkussen in iedere stand tussen de lage en de hoge stand door de gebruiker via een motorgestuurd aandrijfmechanisme (M2) en een dubbel geleidingsmechanisme instelbaar is, en de hoge stand van het rugkussen minimaal 10 cm hoger is dan de lage stand.The present invention relates to seating furniture comprising a seat cushion (12), a back cushion (14) and a rear backrest (13) mounted on a base element (11), the back cushion being adjustable between a low and a high position, the upper side of the back cushion is in the low position at a maximum of 95 cm above the floor, the position of the back cushion in any position between the low and the high position can be adjusted by the user via a motor-driven drive mechanism (M2) and a double guide mechanism, and the high position of the back cushion is at least 10 cm higher than the low position.

Description

(30) Voorrangsgegevens :(30) Priority data:

(73) Houder(s) :(73) Holder (s):

INDERAN.V.INDERAN.V.

3650, DILSEN-STOKKEM België (72) Uitvinder(s) :3650, DILSEN-STOKKEM Belgium (72) Inventor (s):

MEERS CarlMORE Carl

3650 DILSEN-STOKKEM België3650 DILSEN-STOKKEM Belgium

DRIJKONINGEN Guido 3650 DILSEN-STOKKEM België (54) Zitmeubel met in de hoogte instelbaar rugkussen (57) De huidige uitvinding heeft betrekking op een zitmeubel bevattende een zitkussen (12), een rugkussen (14) en een achtterrug (13), gemonteerd op een basiselement (11), waarbij het rugkussen verstelbaar is tussen een läge en een hoge stand, de bovenzijde van het rugkussen zieh in de läge stand op maximaal 95 cm boven de vloer bevindt, de stand van het rugkussen in iedere stand tussen de läge en de hoge stand door de gebruiker via een motorgestuurd aandrijfmechanisme (M2) en een dubbel geleidingsmechanisme instelbaar is, en de hoge stand van het rugkussen minimaal 10 cm hoger is dan de läge stand.DRIVING KINGS Guido 3650 DILSEN-STOKKEM Belgium (54) Seating furniture with height-adjustable back cushion (57) The present invention relates to a seating furniture comprising a seat cushion (12), a back cushion (14) and a rear back (13), mounted on a base element (11), in which the back cushion is adjustable between a low and a high position, the top of the back cushion is in the low position at a maximum of 95 cm above the floor, the position of the back cushion in any position between the low and the high position is adjustable by the user via a motorized drive mechanism (M2) and a double guide mechanism, and the high position of the back cushion is at least 10 cm higher than the low position.

»ta i 3¼ ! F<»Ta i 3¼! F <

i i Wl;i1 i i Wl; i1 1 : W Λ 1: W Λ < W L ' · eï <W L 'eï , h, , h,

Ni; IJNi; IJ

BELGISCH UITVINDINGSOCTROOIBELGIAN INVENTION PATENT

FOD Economie, K.M.O., Middenstand & EnergieFPS Economy, K.M.O., Self-employed & Energy

Publicatienummer: 1024538 Nummer van indiening: BE2017/0098Publication number: 1024538 Filing number: BE2017 / 0098

Dienst voor de Intellectuele EigendomIntellectual Property Office

Internationale classificatie: A47C 17/16 A47C 7/40 A47C 17/04 Datum van verlening: 28/03/2018International classification: A47C 17/16 A47C 7/40 A47C 17/04 Date of issue: 28/03/2018

De Minister van Economie,The Minister of Economy,

Gelet op het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot Bescherming van de industriële Eigendom;Having regard to the Paris Convention of 20 March 1883 for the Protection of Industrial Property;

Gelet op de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, artikel 22, voor de voor 22 September 2014 ingediende octrooiaanvragen ;Having regard to the Law of March 28, 1984 on inventive patents, Article 22, for patent applications filed before September 22, 2014;

Gelet op Titel 1 Uitvindingsoctrooien van Boek XI van het Wetboek van economisch recht, artikel XI.24, voor de vanaf 22 September 2014 ingediende octrooiaanvragen ;Having regard to Title 1 Invention Patents of Book XI of the Economic Law Code, Article XI.24, for patent applications filed from September 22, 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien, artikel 28;Having regard to the Royal Decree of 2 December 1986 on the filing, granting and maintenance of inventive patents, Article 28;

Gelet op de aanvraag voor een uitvindingsoctrooi ontvangen door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom op datum van 27/06/2017.Having regard to the application for an invention patent received by the Intellectual Property Office on 27/06/2017.

Overwegende dat voor de octrooiaanvragen die binnen het toepassingsgebied van Titel 1, Boek XI, van het Wetboek van economisch recht (hierna WER) vallen, overeenkomstig artikel XI.19, § 4, tweede lid, van het WER, het verleende octrooi beperkt zal zijn tot de octrooiconclusies waarvoor het verslag van nieuwheidsonderzoek werd opgesteld, wanneer de octrooiaanvraag het voorwerp uitmaakt van een verslag van nieuwheidsonderzoek dat een gebrek aan eenheid van uitvinding als bedoeld in paragraaf 1, vermeldt, en wanneer de aanvrager zijn aanvraag niet beperkt en geen afgesplitste aanvraag indient overeenkomstig het verslag van nieuwheidsonderzoek.Whereas for patent applications that fall within the scope of Title 1, Book XI, of the Code of Economic Law (hereinafter WER), in accordance with Article XI.19, § 4, second paragraph, of the WER, the granted patent will be limited. to the patent claims for which the novelty search report was prepared, when the patent application is the subject of a novelty search report indicating a lack of unity of invention as referred to in paragraph 1, and when the applicant does not limit his filing and does not file a divisional application in accordance with the search report.

Besluit:Decision:

Artikel 1. - Er wordt aanArticle 1

INDERA N.V., Vilverstraat 11, 3650 DILSEN-STOKKEM België;INDERA N.V., Vilverstraat 11, 3650 DILSEN-STOKKEM Belgium;

vertegenwoordigd doorrepresented by

THEUNIS Patrick, Langbosweg 19, 2550, KONTICH;THEUNIS Patrick, Langbosweg 19, 2550, KONTICH;

een Belgisch uitvindingsoctrooi met een looptijd van 20 jaar toegekend, onder voorbehoud van betaling van de jaartaksen zoais bedoeld in artikel XI.48, § 1 van het Wetboek van economisch recht, voor: Zitmeubel met in de hoogte instelbaar rugkussen.a Belgian invention patent with a term of 20 years, subject to payment of the annual fees as referred to in Article XI.48, § 1 of the Code of Economic Law, for: Seating furniture with height-adjustable back cushion.

UITVINDER(S):INVENTOR (S):

MEERS Carl, p/a Vilvertstraat 11, 3650, DILSEN-STOKKEM;MORE Carl, p / a Vilvertstraat 11, 3650, DILSEN-STOKKEM;

DRIJKONINGEN Guido, p/a Vilvertstraat 11, 3650, DILSEN-STOKKEM;DRIJKONINGEN Guido, p / a Vilvertstraat 11, 3650, DILSEN-STOKKEM;

VOORRANG:PRIORITY:

AFSPLITSING :BREAKDOWN:

Afgesplitst van basisaanvraag : Indieningsdatum van de basisaanvraag :Split from basic application: Filing date of the basic application:

Artikel 2. - Dit octrooi wordt verleend zonder voorafgaand onderzoek naar de octrooieerbaarheid van de uitvinding, zonder garantie van de Verdienste van de uitvinding noch van de nauwkeurigheid van de beschrijving ervan en voor risico van de aanvrager(s).Article 2. - This patent is granted without prior investigation into the patentability of the invention, without warranty of the Merit of the invention, nor of the accuracy of its description and at the risk of the applicant (s).

Brussel, 28/03/2018,Brussels, 28/03/2018,

Bij bijzondere machtiging:With special authorization:

ΒΕ2017/00982017/0098

Titel : ZITMEUBEL MET IN DE HOOGTE INSTELBAAR RUGKUSSENTitle: SEAT FURNITURE WITH HEIGHT ADJUSTABLE BACK CUSHION

BESCHRIJVINGDESCRIPTION

GEBIED VAN DE UITVINDING :FIELD OF THE INVENTION:

De huidige uitvinding heeft betrekking op een zitmeubel met een in de hoogte instelbaar rugkussen, of anders geformuleerd met een uit het zitkussen (deels) uitschuifbaar rugkussen. Door het inbouwen op een inventieve wijze volgens de uitvinding van een uitschuifbaar rugkussen kan een zitmeubel vervaardigd worden dat enerzijds het comfort van een traditionele relaxzetel combineert met het esthetische uitzicht van een hedendaags zitmeubel.The present invention relates to a seating furniture with a height-adjustable back cushion, or, in other words, formulated with a back cushion that is (partly) extendable from the seat cushion. By incorporating an extendable back cushion in an inventive way according to the invention, a seating furniture can be manufactured that combines the comfort of a traditional relax chair with the aesthetic appearance of a contemporary seating furniture.

ACHTERGROND VAN DE UITVINDINGBACKGROUND OF THE INVENTION

Het is bekend dat tot op heden zitmeubels of zetels op de markt beschikbaar zijn die een relax- of comfortstand aan de gebruiker aanbieden, naast of bovenop de gebruikelijke zitstand.It is known to date that seating furniture or seats are available on the market that offer a relax or comfort position to the user, in addition to or on top of the usual sitting position.

Dergelijke klassieke of traditionele relaxzetels zijn gekenmerkt door een hoge rugleuning, mogelijk voorzien van een additionele hoofdsteun.Such classic or traditional relax seats are characterized by a high backrest, possibly with an additional headrest.

Dit type van zitmeubel verleent aan de gebruiker naast de zitfunctie of zitstand, een supplémentaire ondersteuning ter hoogte van de rüg en/of het hoofd.In addition to the sitting function or sitting position, this type of seating furniture provides the user with additional support at the level of the back and / or head.

Een van de nadelen van dergelijke zetels is dat ze doorgaans erg volumineus of zwaar overkomen, doordat het rugkussen van dit type van zetels in de hoogte dient door te lopen vanaf het zitkussen, waarop het zitvlak van de gebruiker gepositioneerd is, tot de hoogte van de schouders, en eventueel het hoofd van de gebruiker. Dit geeft aan deze zitmeubels de typisch 'hoge' rüg, waardoor ze minderOne of the drawbacks of such seats is that they usually appear very bulky or heavy, because the back cushion of this type of seats must continue in height from the seat cushion on which the user's seat is positioned, to the height of the seat. shoulders, and possibly the user's head. This gives these seating furniture the typical 'high' back, which makes them less

BE2017/0098 elegant overkomen.BE2017 / 0098 Appear elegant.

In tegenstelling hiermee is de trend in de hedendaagse vormgeving van zitmeubelen dat juist een algemeen läge rugleuning of-küssen voorzien wordt.In contrast, the trend in contemporary design of seating furniture is that a generally low back or cushion is provided.

Een dergelijke läge rugleuning verleent het zitmeubel een moderne, luchtigere perceptie.Such a low backrest gives the seating furniture a modern, more airy perception.

Het Duitse gebruiksmodel DE 200 21 776 Ul op naam van Hukla Werke GmbH, ingediend op 22 februari 2001, de US octrooiaanvraag Nr. US 2013/341974 Al op naam van Daito Electric Machine Industry Company Ltd, gepubliceerd op 26 december 2013, en het US Octrooi US 5,836,648 verleend op 17 november 1998 ten name van Recaro GmbH & Co, beschrijven modellen van zitmeubels waarbij de stand van het rugkussen door de gebruiker instelbaar is.German utility model DE 200 21 776 Ul in the name of Hukla Werke GmbH, filed February 22, 2001, U.S. Patent Application no. US 2013/341974 Already in the name of Daito Electric Machine Industry Company Ltd, published December 26, 2013, and US Patent US 5,836,648 issued November 17, 1998 in the name of Recaro GmbH & Co, describe models of seating furniture in which the position of the back cushion is user adjustable.

Dergelijke hedendaagse zetels ogen wel mooi, maar bieden de gebruiker niet het gebruiksgemak of comfort van de traditionele relaxzetels.Such contemporary seats look beautiful, but do not offer the user the ease of use or comfort of the traditional relax seats.

Er bestaat daarom behoefte aan een zitmeubel of zetel die de voordelen van beide type zitmeubels combineert of in zieh verenigt, enerzijds het comfort van een traditionele relaxzetel met verhoogde rug, anderzijds een hedendaags 'salon' met läge rugleuning. De moeilijkheid om dit in de praktijk te realiseren vloeit voort uit het feit dat de voor de hoger beschreven bewegingen en uiterste standen van het zitmeubel benodigde mechanische en electrische onderdelen, moeilijk of niet kunnen geïntegreerd worden in een zitmeubel met dergelijke läge rüg.There is therefore a need for a seating furniture or armchair that combines or combines the advantages of both types of seating furniture, on the one hand the comfort of a traditional relax chair with a raised back, and on the other hand a contemporary 'lounge' with a low backrest. The difficulty of realizing this in practice arises from the fact that the mechanical and electrical parts required for the movements and extreme positions of the seating furniture described above, are difficult or impossible to integrate into a seating furniture with such a low back.

Immers er is achteraan het rugkussen en/of onderaan het zitkussen onvoidoende plaats om de aandrijf & geleidingsmechanismen voor deze verschillende posities of standen van een relax-zetel te monteren of te installeren.After all, there is insufficient space at the back of the back cushion and / or at the bottom of the seat cushion to mount or install the drive & guide mechanisms for these different positions or positions of a relax seat.

SAMENVATTING VAN DE UITVINDINGSUMMARY OF THE INVENTION

De huidige uitvinding heeft tot doel aan de voornoemde en andere nadelen een oplossing te bieden, doordat zij voorziet in een zitmeubel bevattende een zitkussen (12), een rugkussen (14) en een achtterrug (13), gemonteerd op een basiselement (11), waarbij:The present invention aims to address the aforementioned and other disadvantages by providing a seating unit comprising a seat cushion (12), a back cushion (14) and a rear back (13) mounted on a base element (11), at which:

- het rugkussen verstelbaar is tussen een läge en een hoge stand,- the back cushion is adjustable between a low and a high position,

BE2017/0098BE2017 / 0098

- de stand van het rugkussen in iedere stand tussen de läge en de hoge stand door de gebruiker via een motorgestuurd aandrijfmechanisme (M2) en een dubbel geleidingsmechanisme instelbaar is,- the position of the back cushion is adjustable in any position between the low and the high position by the user via a motor-driven drive mechanism (M2) and a double guide mechanism,

- de hoge stand van het rugkussen minimaal 10 cm hoger is dan de läge stand. Daarbij omvat het dubbel geleidingsmechanisme twee geleiders (Gl, G2), gemonteerd op de voorzijde van de achterrug (13) en vier geleidingsblokjes (GB1, GB2, GB3 en GB4), twee ter geleiding van iedere geleider, gemonteerd op de achterwand van het rugkussen (14).- the high position of the back cushion is at least 10 cm higher than the low position. In addition, the double guide mechanism includes two guides (Gl, G2) mounted on the front of the rear back (13) and four guide blocks (GB1, GB2, GB3 and GB4), two to guide each guide, mounted on the back wall of the back cushion (14).

Volgens een voorkeuruitvoeringsvorm van de uitvinding is het zitmeubel daardoor gekenmerkt dat het motorgestuurd aandrijfmechanisme (M2) een electrische motor en een aandrijfstuurstang bevat, gemonteerd op de voorzijde van de achterrug, en een geleidingsblok (B2), gemonteerd op de achterwand van het rugkussen.According to a preferred embodiment of the invention, the seating furniture is characterized in that the motorized drive mechanism (M2) contains an electric motor and a drive control rod mounted on the front of the rear back and a guide block (B2) mounted on the back wall of the back cushion.

Volgens een verdere voorkeuruitvoeringsvorm van de uitvinding is het zitmeubel daardoor gekenmerkt dat de bovenzijde van het rugkussen zieh in de läge stand op maximaal 95 cm boven de vloer bevindtAccording to a further preferred embodiment of the invention, the seating furniture is characterized in that the top of the back cushion is in the low position at a maximum of 95 cm above the floor

Meer in het bijzonder omvat de uitvinding het zitmeubel zoals beschreven in de bijgevoegde conclusies.More particularly, the invention includes the seating furniture as described in the appended claims.

BESCHRIJVING VAN DE UITVINDINGDESCRIPTION OF THE INVENTION

Het zitmeubel volgens de uitvinding omvat de voigende elementen:The seating furniture according to the invention comprises the sensing elements:

- een basiselement (11);- a base element (11);

- een zitkussen (12);- a seat cushion (12);

- een achterrug (13);- a lower back (13);

- een rugkussen (14).- a back cushion (14).

Optioneel bevat het zitmeubel volgens de uitvinding de voigende additionele elementen:The seating furniture according to the invention optionally contains the additional additional elements:

BE2017/0098BE2017 / 0098

- een voetenplank of voetensteun (15);- a footrest or footrest (15);

- een hoofdsteun (16).- a headrest (16).

Ieder van de hierboven beschreven elementen 11 tot en met 16 is opgebouwd uit 5 een vast kader of frame, waarop indrukbare kussens worden aangebracht, bekleed met een aangepaste stoffen of lederen bekleding. Het basiselement bestaat uit een kader of frame, bij voorkeur bekleed met aangepaste stoffen of een lederen bekleding.Each of the elements 11 to 16 described above is made up of a fixed frame or frame, on which compressible cushions are applied, covered with an adapted fabric or leather upholstery. The basic element consists of a frame or frame, preferably covered with custom fabrics or a leather cover.

Het basiselement (11) van het zitmeubel volgens de uitvinding dient ter ondersteuning van het zitkussen en de achterrug.The basic element (11) of the seating furniture according to the invention serves to support the seat cushion and the back.

Het wordt op de grond geplaatst.It is placed on the ground.

Het zitkussen dient ter ondersteuning van het zitvlak van de gebruiker en wordt op het basiselement gemonteerd.The seat cushion serves to support the user's seat and is mounted on the base element.

Het rugkussen dient ter ondersteuning van de rug van de gebruiker en wordt gemonteerd op de achterrug.The back cushion serves to support the user's back and is mounted on the back.

De achterrug wordt rechtstreeks op het basiselement gemonteerd.The rear back is mounted directly on the base element.

De optionele voetenplank wordt voor- en onderaan het zitkussen bevestigd.The optional footrest is attached to the front and bottom of the seat cushion.

De optionele hoofdsteun wordt ofwel bovenaan het rugkussen gemonteerd, of is in het bovenste deel van het rugkussen geïntegreerd.The optional headrest is either mounted at the top of the back cushion or integrated into the upper part of the back cushion.

Met ' de voorzijde’, respectieveiijk 'de achterzijde' van een element (bijvoorbeeld de achterrug of het rugkussen) van het zitmeubel volgens de uitvinding wordt bedoeld die zijde die zieh voor een gebruiker aan de voor- of achterzijde van het betreffende element bevindt, wanneer de gebruiker zieh voor het zitmeubel bevindt en zijn/haar blik naar het zitmeubel gericht is.By 'the front' or 'the back' of an element (for example the back or the back cushion) of the seating furniture according to the invention is meant that side which is for a user at the front or rear of the element in question, when the user is in front of the seat and his / her gaze is directed towards the seat.

Het kenmerk van het zitmeubel volgens de uitvinding bestaat erin dat de stand van het rugkussen in de hoogte verstelbaar is.The feature of the seating furniture according to the invention consists in that the position of the back cushion is adjustable in height.

BE2017/0098BE2017 / 0098

Het kan op die wijze twee standen of en innemen:It can thus take two positions or and:

- een (uiterste) läge stand, corresponderend met de 'normale' of gebruikelijke situatie, hiernagenoemd de 'läge' stand;- an (extreme) low position, corresponding to the 'normal' or usual situation, hereinafter referred to as the 'low' position;

- een (uiterste) 'verhoogde' stand, hierna genoemd de 'hoge' stand, waarbij het zitmeubel voor de gebruiker een addtionele ondersteuning in de hoge rug, nek en/ofhoofd biedt.- an (extreme) 'raised' position, hereinafter referred to as the 'high' position, in which the seating furniture offers the user additional support in the high back, neck and / or head.

De gebruiker kan daarbij verschillende standen in het zitmeubel innemen, variërend van een stand nog enigszins aanleuned bij de läge stand tot de uiterste hoge stand.The user can take different positions in the seating furniture, varying from a position still slightly leaning at the low position to the extremely high position.

De overgang van de läge stand naar de hoge stand verloopt, zoals hierna geschetst, gradueel.The transition from the low position to the high position proceeds gradually, as outlined below.

In de läge stand bevindt het onderste deel van het rugkussen zieh in een uitsparing van het zitkussen. Bij de graduele overgang van de läge stand naar de hoge stand, komt het rugkussen gradueel naar boven uit de uitsparing in het zitkussen tot het, zo gewenst door de gebruiker, zieh in de maximale verhoogde stand bevindt. Bij de beweging van het rugkussen in en uit de uitsparing in het zitkussen ontstaat er bij voorkeur geen zichtbare opening of gat tussen beide in; de beide elementen sluiten als het ware naadloos bij elkaar aan.In the low position, the lower part of the back cushion is located in a recess of the seat cushion. In the gradual transition from the low position to the high position, the back cushion gradually rises from the recess in the seat cushion until, if desired by the user, it is in the maximum raised position. When the back cushion moves in and out of the recess in the seat cushion, there is preferably no visible opening or gap between them; the two elements connect seamlessly, as it were.

In de hoge stand zal het rugkussen een ondersteuning bieden aan de gebruiker, in het bijzonder ter hoogte van zijn rug en/ofhoofd, gelijkaardig aan of vergelijkbaar met de ondersteuning die een traditionele relaxzetel aan de gebruiker aanbiedt Deze ondersteuning is maximaal in de maximale verhoogde stand van het rugkussen.In the high position, the back cushion will provide a support to the user, in particular at the level of his back and / or head, similar to or comparable to the support offered by a traditional relax chair to the user. This support is maximum in the maximum raised position of the back cushion.

In de läge stand behoudt het zitmeubel een vormgeving en uitzicht conform de esthetische vereisten opgelegd aan hedendaagse zitmeubelen.In the low position, the seating furniture retains a design and appearance in accordance with the aesthetic requirements imposed on contemporary seating furniture.

BE2017/0098BE2017 / 0098

De hoogte van een hedendaags zitmeubel of salon dient 95 cm, bij voorkeur 90 cm, bij verdere voorkeur 85cm, te rekenen vanaf de vloer waarop het zitmeubel geplaatst wordt, niet te overschrijden.The height of a contemporary seating furniture or salon should not exceed 95 cm, preferably 90 cm, further preferably 85 cm, counting from the floor on which the seating furniture is placed.

De bovenzijde van het zitkussen van een hedendaags zitmeubel dient bij voorkeur 5 gesitueerd tussen de 40 en de 50 cm, bijvoorbeeld 46 cm, opdat de gebruiker op een elegante en gebruiksvriendelijke manier vanuit staande naar zittende stand kan overgaan, of omgekeerd.The top of the seat cushion of a contemporary seating furniture should preferably be situated between 40 and 50 cm, for example 46 cm, so that the user can switch from standing to sitting position, or vice versa, in an elegant and user-friendly manner.

Ten einde het rugkussen qua stand te laten variëren tussen de läge stand en de hoge stand, is het zitmeubel volgens de uitvinding voorzien van een geleidingssysteem, bij voorkeur aangedreven door een aandrijfmiddel, bij voorkeur gestuurd door een electromotor.In order to vary the position of the back cushion between the low position and the high position, the seating furniture according to the invention is provided with a guiding system, preferably driven by a drive means, preferably controlled by an electric motor.

Het geheel kan bediend worden door de gebruiker via een voor de vakman op zieh gekend bedieningssysteem. Een mogelijk dergelijk systeem bevat aansturingsknoppen, bijvoorbeeld op de zijwand van het zitkussen gemonteerd, die via aanraking of indrukking door de gebruiker de motor in werking stellen en het rugkussen op- of neerwaarts doen bewegen. Ieder aandrijfsysteem wordt bij voorkeur bediend door twee knoppen, één voor de heenwaartste beweging, één voor de terugwaartse beweging. Bij voorkeur worden dergelijke bedieningsknoppen paarsgewijs gegroepeerd per aandrijfsysteem, dus de knoppen voor de heen- en de terugwaartste beweging voor ieder aandrijfsysteem redelijk dicht bij elkaar, naast elkaar of onder elkaar. (Als alternatief kan één bedieningsknop ipv twee voor open/dicht en omhoog/omlaag gebruikt worden.) Het geleidingssysteem omvat geleiders en geleidingsblokjes.The whole can be operated by the user via an operating system known to the skilled person. A possible such system comprises actuation buttons, for example mounted on the side wall of the seat cushion, which activate the motor via touch or depression by the user and cause the back cushion to move up or down. Each drive system is preferably operated by two buttons, one for the forward motion, one for the reverse motion. Preferably, such control buttons are grouped in pairs per drive system, so the forward and reverse movement buttons for each drive system are fairly close to each other, side by side or one below the other. (Alternatively, one control button can be used instead of two for open / close and up / down.) The guidance system includes guides and guide blocks.

De geleiders kunnen bijvoorbeeld gemonteerd worden op die zijde van de achterrug tegenover de achterzijde van het rugkussen. De geleidingsblokjes kunnen bijvoorbeeld gemonteerd worden op de achterzijde van het rugkussen. De motor kan bijvoorbeeld een linéaire actuator zijn met inwendigeFor example, the guides can be mounted on that side of the back back opposite the back of the back cushion. The guide blocks can, for example, be mounted on the back of the back cushion. For example, the motor can be a linear actuator with internal

BE2017/0098 tandwieloverbrenging. Deze kan bijvoorbeeld via een 24 V transformator of accu gevoed worden.BE2017 / 0098 gear transmission. This can, for example, be powered via a 24 V transformer or battery.

Het rugkussen zal dan op- en neerwaarts bewegen doordat de geleidingsblokjes op de achterzijde van het rugkussen via de op het achterkussen gemonteerde geleiders naar boven, respectievelijk naar beneden gestuurd worden.The back cushion will then move up and down by guiding the guide blocks on the back of the back cushion up and down via the guides mounted on the back cushion.

Bij voorkeur wordt dit aandrijfsysteem gemonteerd aan de onderzijde van de achterrug, bijvoorbeeld bij middel van een clevispin.This drive system is preferably mounted on the underside of the rear back, for example by means of a clevispin.

De bovenzijde van dit aandrijfsysteem wordt bijvoorbeeld gemonteerd aan het rugkussen.The top of this drive system is, for example, mounted on the back cushion.

De uitvinders hebben gevonden dat een dubbel geleidingsmechanismen een bevredigend resultaat oplevert Deze op een oordeelkundige stand tegen het rugkussen, en voldoende solide uitgevoerd, volstaan om het gewicht van een relatief zware persoon nog te dragen.The inventors have found that a double guide mechanism provides a satisfactory result. These on an judicious position against the back cushion, and sufficiently solid, are sufficient to support the weight of a relatively heavy person.

Door die positionering en uitvoeringswijze kan verrassenderwijze het gewicht van een redelijk zwaar persoon probleemloos door het rugkussen opgevangen worden, en kan niettemin het geheel in het zitmeubel voigens de uitvinding ingebouwd worden.Surprisingly, the positioning of a reasonably heavy person allows the weight of a reasonably heavy person to be easily absorbed by the back cushion, and the whole can nevertheless be built into the seating furniture according to the invention.

Dit is des te meer opmerkelijk omdat de afmetingen van een rugkussen typisch in de volgende orde van grootte gesitueerd zijn:This is all the more remarkable because the dimensions of a back cushion are typically in the following order of magnitude:

- breedte begrepen tussen 40 en 60 cm, bij voorkeur tussen 40 en 45 cm, bijvoorbeeld 42 cm;- width included between 40 and 60 cm, preferably between 40 and 45 cm, for example 42 cm;

- diepte begrepen tussen 20 en 30 cm, bij voorkeur 23 en 27 cm, bijvoorbeeld 25 cm;depth included between 20 and 30 cm, preferably 23 and 27 cm, for example 25 cm;

- hoogte begrepen tussen 60 en 70 cm, bijvoorbeeld 67 cm.- height included between 60 and 70 cm, for example 67 cm.

In een voorkeur uitvoeringsvorm van de uitvinding is het rugkussen inwendig verdeeld in twee deien. Het bovenste deel van het rugkussen kan dan specifiek als hoofdsteun gebruikt worden en kan hiertoe naar voor, resp. naar achter bewegen in functie van de door de gebruiker gewenste steun voor het hoofd. Beide deienIn a preferred embodiment of the invention, the back cushion is internally divided into two parts. The upper part of the back cushion can then be used specifically as a headrest and can be used for this purpose respectively. move backwards according to the user's desired head support. Both dees

BE2017/0098 van het tweedelige rugkussen zijn dan onderling verbonden bijvoorbeeld Ada een scharnierverbinding.BE2017 / 0098 of the two-piece back cushion are then mutually connected, for example Ada is a hinge connection.

In een verdere voorkeuruitvoeringsvorm van de uitvinding wordt de voorwaartse, respectievelijk de achterwaartse beweging van deze hoofdsteun geactiveerd door een aandrijfsysteem, bij voorkeur geactiveerd door een electromotor.In a further preferred embodiment of the invention, the forward and backward movement of this headrest is activated by a drive system, preferably activated by an electric motor.

In een verdere voorkeuruitvoeringsvorm omvat dit aandrijlsysteem eveneens een linéaire actuator met inwendige tandwieloverbrenging. De motor kan dan eveneens via een 24 V transformator of accu gestuurd worden.In a further preferred embodiment, this drive system also comprises a linear actuator with an internal gear transmission. The motor can then also be controlled via a 24 V transformer or battery.

Dit aandrijfsysteem kan enerzijds aan de achterkant van het rugkussen gemonteerd worden, anderzijds aan het bovenste roterende deel van het rugkussen (de roterende hoofdsteun). In een variante uitvoeringsvorm van de uitvinding wordt deze hoofdsteun niet via een (electro-)motor aandrijfsysteem aangedreven, maar manueel door de gebruiker.This drive system can be mounted on the back of the back cushion on the one hand, and on the top rotating part of the back cushion (the rotating headrest) on the other. In a variant embodiment of the invention, this headrest is not driven by an (electric) motor drive system, but manually by the user.

In een verdere uitvoeringsvorm van de uitvinding is het zitmeubel voorzien van een voetenplank of -steun.In a further embodiment of the invention, the seating furniture is provided with a footrest or support.

Deze kan eveneens door een aandrijfsysteem geactiveerd worden, waardoor de steun vanuit een vertikale stand onderaan de voorkant van het zitkussen, gradueel omhoog komt totdat in de maximale stand de bovenzijde van de voetensteun ter hoogte komt van de bovenzijde van het zitkussen en er als het ware één geheel mee vormt. In een verdere voorkeuruitvoeringsvorm omvat dit aandrijfsysteem eveneens een linéaire actuator met inwendige tandwieloverbrenging. De motor kan dan eveneens via een 24 V transformator of accu gestuurd worden.This can also be activated by a drive system, so that the support gradually rises from a vertical position at the bottom of the front of the seat cushion until, in maximum position, the top of the footrest is level with the top of the seat cushion. forms one whole. In a further preferred embodiment, this drive system also comprises a linear actuator with an internal gear transmission. The motor can then also be controlled via a 24 V transformer or battery.

De bediening van dit aandrijfsysteem kan op een op zieh voor de vakman bekende wijze plaatsvinden, bijvoorbeeld via het aanraken of indrukken van activeringsknopjes geplaatst op de zijkant van het zitkussen.The operation of this drive system can take place in a manner known to the person skilled in the art, for example by touching or pressing activation buttons placed on the side of the seat cushion.

De voetenplank kan uitgevoerd worden in een zogenaamde gesloten of open uitvoeringsvorm: bij een zitmeubel op poten, oogt het zitmeubel lichter, en spreekt men van een open uitvoeringsvorm. Bij een zitmeubel waarbij de poten in een metThe footboard can be executed in a so-called closed or open version: with a seating furniture on legs, the seating furniture looks lighter, and one speaks of an open version. With a piece of seating furniture where the legs are in a met

BE2017/0098 stof of leer omgeven basiselement begrepen zijn, spreekt met van een gesloten meubel of sofa. De huidige uitvinding heeft betrekking op beide uitvoeringsvarianten.BE2017 / 0098 fabric or leather surrounded base element is understood, speaks of a closed piece of furniture or sofa. The present invention relates to both embodiments.

In een verdere uitvoeringsvorm van de uitvinding wordt bij voorkeur tegelijk met de opwaartse beweging van de voetensteun het rugkussen in zijn geheel naar achteren bewogen, waardoor de zitstand comfortabeler wordt. Immers de zithoek, dit is de hoek gevormd tussen de benen en de romp van de gebruiker, vergroot op die wijze. De opwaartse beweging van de voetensteun en de achterwaartse beweging van het rugkussen kunnen ofwel via één (electro-)motor aangedreven mechanisme bewerkstelligd worden. In een variante uitvoeringsvorm van de uitvinding worden beide bewegingen bekrachtigd door aparte motoraansturingen.In a further embodiment of the invention, the back cushion is moved in its entirety backwards simultaneously with the upward movement of the footrest, which makes the sitting position more comfortable. After all, the seating angle, which is the angle formed between the legs and the torso of the user, increases in that way. The upward movement of the footrest and the backward movement of the back cushion can be effected either by one (electric) motor driven mechanism. In a variant embodiment of the invention, both movements are actuated by separate motor controls.

In de uiterste situatie komt de gebruiker in de volledige lig-stand of stand.In the most extreme situation, the user enters the full lying position or position.

Bij voorkeur bevindt de achterzijde van de achterrug zieh vertikaal boven de achterzijde van het basiselement, in basis-configurtie van het zitmeubel volgens de uitvinding, dus met niet-uitgeschoven rugkussen en niet voorwaarts bewogen zitkussen. Op die wijze vormen beide achterzijden één esthetisch geheel.Preferably, the rear of the rear back is located vertically above the rear of the base element, in basic configuration of the seating furniture according to the invention, i.e. with back cushion not extended and seat cushion not moved forward. In this way, both back sides form one aesthetic whole.

Een verrassend kenmerk van het zitmeubel volgens de uitvinding is dat ondanks het vooruit schuiven van het zitkussen en het parallel kantelen van het rugkussen, deze gehele beweging in grote mate plaatsvindt binnen de grondafmetingen van het basiselement. Dit heeft als merkwaardig voordeel dat de achterzijde van het basiselement en de achterzijde van de achterrug van het zitmeubel volgens de uitvinding niet al te ver van een muur achteraan het zitmeubel kunnen geplaatst worden. Voor het voorbeeld van een zitmeubel volgens de uitvinding zoals hierna gedetailleerd beschreven met behulp van de tekeningen, volstaat het het zitmeubel op 13 cm afstand van een muur achteraan het zitmeubel te plaatsen.A surprising feature of the seating furniture according to the invention is that, despite the sliding of the seat cushion and the parallel tilting of the back cushion, this entire movement takes place to a large extent within the ground dimensions of the base element. This has the remarkable advantage that the back of the base element and the back of the back of the seating furniture according to the invention cannot be placed too far from a wall at the back of the seating furniture. For the example of a seating furniture according to the invention as described in detail below with the aid of the drawings, it is sufficient to place the seating furniture at a distance of 13 cm from a wall at the back of the seating furniture.

Het zitmeubel volgens de uitvinding kan dan nog perfect vrij van zit- naar ligpositieThe seating furniture according to the invention can then still be perfectly free from the sitting to lying position

B E2017/0098 overgaan, zonder dat de achterrug, resp. het rugkussen met de muur achteraan het zitmeubel contact maakt.B E2017 / 0098 without the lower back, resp. the back cushion makes contact with the wall at the back of the seat.

De uitvinding wordt hierna toegelicht aan de hand van de bijgevoegde tekeningen. 5The invention will be elucidated hereinbelow with reference to the annexed drawings. 5

De bedieningsknoppen 1 tot en met 6 bevinden zieh aan éne zijde van het zitkussen.Control buttons 1 to 6 are located on one side of the seat cushion.

Bij aanraking, resp. indrukking van knop 1 wordt aandrijfsysteem 1 geactiveerd, waardoor de voetenplank opwaarts beweegt.When touched, resp. Depression of button 1 activates drive system 1, causing the footboard to move upwards.

Bij aanraking, resp. indrukking van knop 2 wordt het aandrijfsysteem in de tegengestelde wijze geactiveerd, waardoor de voetenplank neerwaarts beweegt, terug naar haar begin- of gebruikelijke stand, onderaan het zitkussen.When touched, resp. Depression of button 2 activates the drive system in the opposite way, causing the footboard to move downward, back to its starting or usual position, at the bottom of the seat cushion.

Bij aanraking, resp. indrukking van knop 3 wordt aandrijfsysteem 2 geactiveerd, waardoor het rugkussen opwaarts verplaatst ten opzichte van de achterrug.When touched, resp. Depression of button 3 activates drive system 2, as a result of which the back cushion moves upwards relative to the rear back.

Bij aanraking, resp. indrukking van knop 4 wordt het aandrijfsysteem in de tegengestelde wijze geactiveerd, waardoor het rugkussen terug zijn oorspronkelijke stand inneemt, gedeeltelijk verborgen in het zitkussen.When touched, resp. Depression of button 4 activates the drive system in the opposite way, causing the back cushion to return to its original position, partially hidden in the seat cushion.

Bij aanraking, resp. indrukking van knop 5 wordt aandrijfsysteem 3 geactiveerd, waardoor de hoofdsteun voorwaarts roteert.When touched, resp. Depression of button 5 activates drive system 3, whereby the headrest rotates forward.

Bij aanraking, resp. indrukking van knop 6 wordt het aandrijfsysteem in de tegengestelde wijze geactiveerd, waardoor de hoofdsteun terug naar haar begin- of gebruikelijke stand roteert, in lijn met het onderste gedeelte van het rugkussen.When touched, resp. Depression of button 6 activates the drive system in the opposite way, causing the headrest to rotate back to its starting or usual position, in line with the lower portion of the back cushion.

De rotatie van de hoofdsteun ten opzichte van het onderste deel van het rugkussen vindt plaats via de Scharnieren SI, S2 en S3.The rotation of the headrest relative to the lower part of the back cushion takes place via the Hinges SI, S2 and S3.

GEDETAILLEERE BESCHRIJVING VAN DE UITVINDING MET TEKENINGENDETAILED DESCRIPTION OF THE DRAWINGS INVENTION

B E2017/0098B E2017 / 0098

Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend karakter, enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven van een zitmeubel voigens de uitvinding, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen.With the insight to better demonstrate the features of the invention, some preferred embodiments of a seating furniture according to the invention are described below, by way of example without any limiting character, with reference to the accompanying drawings.

De figuren 1.1 tot en met 3.3 tonen het zitmeubel voigens de uitvinding in verschillende standen, telkens in zijaanzicht.Figures 1.1 to 3.3 show the seating furniture according to the invention in different positions, each in side view.

In totaal zijn negen verschillende standen afgebeeld, waarbij het zitmeubel voigens de uitvinding telkens getoond wordt in:A total of nine different positions are shown, with the seating furniture according to the invention being shown in:

- de (uiterste) hoge en läge stand van het rugkussen (16);- the (extreme) high and low position of the back cushion (16);

- de uiterste standen van de voetenbank (15), d.w.z. volledig vertikaal en volledig horizontaal;- the extreme positions of the footstool (15), i.e. fully vertical and completely horizontal;

- de uiterste standen van het bovenste deel van het rugkussen, d.w.z. volledig in het verlengde van het onderste deel van het rugkussen, of sterk geroteerd naar de gebruiker toe;- the extreme positions of the upper part of the back cushion, i.e. completely in line with the lower part of the back cushion, or strongly rotated towards the user;

- de uiterste rotationele standen van het rugkussen, d.w.z. redelijk vertikaal, waarbij de gebruiker zieh voornamelijk in zithouding op het zitmeubel voigens de uitvinding bevindt, of redelijk horizontaal, waarbij het rugkussen samen met de achterrug geroteerd is ten einde een optimaal ligcomfort aan de gebruiker te bieden wanneer deze eerder ligt dan zit op het zitmeubel voigens de uitvinding. Tussen de hierboven geschetste uiterste standen kan het zitmeubel voigens de uitvinding een onbeperkt aantal intermediaire standen of en innemen.- the extreme rotational positions of the back cushion, ie reasonably vertical, in which the user is mainly seated on the seating furniture according to the invention, or reasonably horizontally, the back cushion being rotated together with the rear back in order to provide the user with optimum lying comfort when it lies earlier than sitting on the seating furniture according to the invention. Between the extreme positions outlined above, the seating furniture according to the invention can occupy an unlimited number of intermediate positions or and.

De voigende verwijzingstekens worden in de hierna vermelde figuren gebruikt:The appropriate reference characters are used in the figures below:

tot 6 duidt op de knoppen voor de aansturing van de verschillende aandrijfsystemen van het zitmeubel:up to 6 indicates the buttons for controlling the different drive systems of the seating unit:

& 2 duiden op de aansturing van de voetenplank en achterrug;& 2 indicate the control of the footrest and backrest;

& 4 duiden op de aansturing van het rugkussen;& 4 indicate the control of the back cushion;

B E2017/0098 & 6 duiden op de aansturing van de kantelende hoofdsteun;B E2017 / 0098 & 6 refer to the control of the tilting headrest;

duidt op het basiselement van het zitmeubel volgens de uitvinding;refers to the basic element of the seating furniture according to the invention;

duidt op het zitkussen;indicates the seat cushion;

duidt op de achterrug;indicates the lower back;

14 duidt op het rugkussen;14 indicates the back cushion;

duidt op de voetenplank of -steun;indicates the footboard or support;

duidt op de hoofdsteun, bovenaan in het rugkussen geïntegreerd.indicates the headrest, integrated at the top of the back cushion.

Ml duidt op het aandrijfsysteem met electromotor ter aansturing van de voetenplank en de achterrug (relax-werking), met name om de voetenplank tussen haar gebruikelijke vertikale stand en haar horizontale stand te laten röteren;M1 refers to the drive system with electric motor for controlling the footboard and the backrest (relax function), in particular to allow the footboard to rotate between its usual vertical position and its horizontal position;

M2 duidt op het motorgestuurde aandrijfmechanisme, b.v. een aandrijfsysteem met electromotor, ter aansturing van het rugkussen in de hoogte op en neer;M2 refers to the motorized drive mechanism, e.g. a drive system with electric motor, to control the back cushion up and down in height;

M3 duidt op het motorgestuurde aandrijfmechanisme, b.v. een aandrijfsysteem met electromotor, ter aansturing van de hoofdsteun, resp. rotatie van de hoofdsteun naar de gebruiker toe;M3 refers to the motor-driven drive mechanism, e.g. a drive system with electric motor, to control the headrest, resp. rotation of the headrest towards the user;

Gl en G2 duiden op de geleiders van het dubbel geleidingsmechanisme voor het rugkussen;G1 and G2 indicate the guides of the double back mechanism for the back cushion;

GBl, GB2, GB3 en GB4 duiden op de geleidingsblokjes van het dubbel geleidingsmechanisme van het rugkussen;GB1, GB2, GB3 and GB4 refer to the guide blocks of the double guide mechanism of the back cushion;

SI, S2 en S3 duiden op het rotatiemechanisme, b.v. op Scharnieren, bij middel waarvan de hoofdsteun gesitueerd bovenaan het rugkussen kan röteren to.v. het rugkussen zelf;SI, S2 and S3 indicate the rotation mechanism, e.g. on Hinges, by means of which the headrest situated at the top of the back cushion can rotate to the back cushion itself;

Bl duidt op het bevestigingspunt voor de motor M2;Bl indicates the mounting point for the motor M2;

B2 duidt op een geleidingsblok bij middel waarvan de aandrijfstang van het aandrijfmechanisme Ml het rugkussen ten opzichte van de achterrug omhoog en omlaag laat bewegen;B2 indicates a guide block by means of which the driving rod of the driving mechanism M1 causes the back cushion to move up and down relative to the rear back;

B3 duidt op het bevestigingspunt voor de motor M3.B3 indicates the mounting point for the M3 motor.

BE2017/0098BE2017 / 0098

B4 duidt op een scharnierpunt, bijvoorbeeld een pinmechanisme, dat ervoor zorgt dat de hoofdsteun, geïntegreerd in het bovenste deel van het rugkussen, naar voor kan röteren.B4 indicates a hinge point, for example a pin mechanism, which allows the headrest, integrated in the upper part of the back cushion, to rotate forward.

Zoals hoger aangegeven, de figuren 1.1 tot en met 3.3 tonen allen schematisch en in zijaanzicht het zitmeubel voigens de uitvinding, in verschiiiende standen of posities voor de gebruiker.As indicated above, figures 1.1 to 3.3 all show schematically and in side view the seating furniture according to the invention, in different positions or positions for the user.

De figuren 1.1,1.2 en 1.3 tonen de klassieke relaxwerking van het zitmeubel voigens de uitvinding.Figures 1.1, 1.2 and 1.3 show the classic relaxation effect of the seating furniture according to the invention.

In figuur 1.1 bevindt de voetenbank zieh in de gebruikelijke vertikale stand, onderaan de voorkant van het zitkussen.In figure 1.1 the footstool is in the usual vertical position, at the bottom of the front of the seat cushion.

In figuur 1.2 bevindt de voetenbank zieh in de opwaartse stand, waarbij de voorzijde van de voetenbank zieh op gelijke hoogte bevindt als de bovenzijde van het zitkussen.In Figure 1.2, the footstool is in the upward position, with the front of the footstool being level with the top of the seat cushion.

In figuur 1.3 is bovendien de achterrug met het erop gemonteerde rugkussen geroteerd, en bevindt het rugkussen zieh bijgevolg in een meer horizontale stand. Dit ter verhoging van het ligeomfort van de gebruiker.In addition, in figure 1.3, the back is rotated with the back cushion mounted on it, and the back cushion is therefore in a more horizontal position. This is to increase the ligeomfort of the user.

Deze verschiiiende standen van het zitmeubel voigens de uitvinding kunnen door de gebruiker ingesteld worden bij middel van de bedieningsknoppen 1 & 2. Deze zijn op de figuren afgebeeld op de zijwand van het zitkussen.These different positions of the seating furniture according to the invention can be adjusted by the user by means of the operating buttons 1 & 2. These are shown in the figures on the side wall of the seat cushion.

De gebruiker kan via de bedieningsknoppen 1 & 2 de voetenplank opwaarts laten bewegen, en in een verdere stand, de achterrug meer horizontaal doen röteren, waardoor het rugkussen gradueel een meer horizontale positie inneemt.The user can use the control buttons 1 & 2 to move the footboard upwards, and in a further position, the rear back will rotate more horizontally, so that the back cushion gradually takes up a more horizontal position.

Deze op & neer beweging van de voetenplank (15) en rota tie van de achterrug (13) wordt op de figuren geïllustreerd door de pijlen met kenteken 1 & 2.This up & down movement of the footrest (15) and rotation of the rear back (13) is illustrated in the figures by the arrows with markings 1 & 2.

In ieder van deze standen van het zitmeubel voigens de uitvinding bevindt het rugkussen 14 zieh in de läge stand, en bevindt het bovenste deel van het rugkussen, met name de hoofdsteun 16, zieh in het verlengde van het rugkussen.In each of these positions of the seating furniture according to the invention, the back cushion 14 is in the low position, and the upper part of the back cushion, in particular the headrest 16, is an extension of the back cushion.

BE2017/0098BE2017 / 0098

De hoofdsteun is met name niet voorwaarts geroteerd.In particular, the headrest is not rotated forward.

Deze figuren illustreren de klassieke relax werking van het zitmeubel volgens de uitvinding.These figures illustrate the classic relaxation effect of the seating furniture according to the invention.

De figuren 2.1,2.2 en 2.3 tonen het zitmeubel volgens de uitvinding, waarbij het rugkussen zieh in de (uiterste) hoge stand bevindt.Figures 2.1, 2.2 and 2.3 show the seating according to the invention, the back cushion being in the (extremely) high position.

De drie standen van het zitmeubel volgens de uitvinding zoals afgebeeld in deze figuren 2.1, 2.2 en 2.3 stemmen overeen met de eerdere standen van het zitmeubel zoals afgebeeld in de figuren 1.1, resp. 1.2 en 1.3, met dit verschil echter dat in alle drie de standen van het zitmeubel in deze figuren 2.1,2.2 en 2.3 het rugkussen zieh in de (uiterste) hoge stand bevindt.The three positions of the seating furniture according to the invention as shown in these figures 2.1, 2.2 and 2.3 correspond to the previous positions of the seating furniture as shown in figures 1.1, respectively. 1.2 and 1.3, with the difference, however, that in all three positions of the seating furniture in these figures 2.1, 2.2 and 2.3, the back cushion is in the (extreme) high position.

De gebruiker kan het rugkussen laten overgaan of verstellen van de (uiterste) läge naar de (uiterste) hoge stand, alsmede naar iedere stand gesitueerd tussen deze beide uitersten in, via de bedieningsknoppen 3 & 4. Deze op & neer beweging van het rugkussen (14) wordt op de figuren geïllustreerd door de pijlen met kenteken 3&4.The user can adjust or adjust the back cushion from the (extreme) low to the (extreme) high position, as well as to any position situated between these two extremes, via the control buttons 3 & 4. This up and down movement of the back cushion ( 14) is illustrated on the figures by the arrows with registration number 3 & 4.

De figuren 3.1,3.2 en 3.3 tonen het zitmeubel volgens de uitvinding, waarbij de hoofdsteun 16 zieh in de voorwaarts geroteerde stand bevindt.Figures 3.1, 3.2 and 3.3 show the seating according to the invention, with the headrest 16 in the forwardly rotated position.

De drie standen van het zitmeubel volgens de uitvinding zoals afgebeeld in deze figuren 3.1, 3.2 en 3.3 stemmen overeen met de eerdere standen van het zitmeubel zoals afgebeeld in de figuren 1.1, resp. 1.2 en 1.3, of 2.1, resp. 2.2 en 2.3, met dit verschil echter dat in alle drie de standen van het zitmeubel in deze figuren 3.1, 3.2 en 3.3 de hoofdsteun 16 zieh in de voorwaarts geroteerde stand bevindt.The three positions of the seating furniture according to the invention as shown in these figures 3.1, 3.2 and 3.3 correspond to the previous positions of the seating furniture as shown in figures 1.1, respectively. 1.2 and 1.3, or 2.1, respectively. 2.2 and 2.3, with the difference, however, that in all three positions of the seating furniture in these figures 3.1, 3.2 and 3.3 the headrest 16 is in the rotated forward position.

De gebruiker kan de hoofdsteun laten overgaan of verstellen van de gebruikelijke stand, in het verlengde van het rugkussen, naar de voorwaarts geroteerde of gekantelde stand, alsmede naar iedere stand gesitueerd tussen deze beide uitersten in, via de bedieningsknoppen 5 & 6.The user can adjust or adjust the headrest from the usual position, in line with the back cushion, to the forward rotated or tilted position, as well as to any position situated between these two extremes, via the control buttons 5 & 6.

BE2017/0098BE2017 / 0098

Deze rotatie voor & achterwaarts van de hoofdsteun (16) wordt op de figuren geïllustreerd door de pijlen met kenteken 5 & 6.This forward & backward rotation of the headrest (16) is illustrated in the figures by the arrows with registration number 5 & 6.

De figuren 4 en 5 tonen het zitmeubel volgens de uitvinding schematisch in 5 vooraanzicht. Hierbij wordt tevens de stand van de aandrijfmechanismen M2 enFigures 4 and 5 schematically show the seating furniture according to the invention in front view. The position of the drive mechanisms M2 and

M3 getoond, alsmede het dubbele geleidingsmechanisme voor het rugkussen, omvattende de geleiders Gl & G2 en de geleidingsblokjes GBl, GB2, GB3 & GB4. Tevens tonen deze figuren de rotatiemechanismen SI, S2 en S3.M3 shown, as well as the double back mechanism for the back cushion, comprising the guides G1 & G2 and the guide blocks GB1, GB2, GB3 & GB4. These figures also show the rotation mechanisms S1, S2 and S3.

Figuur 4 toon het zitmeubel volgens de uitvinding waarbij het rugkussen zieh in de läge stand bevindt. De stippellijn in deze figuur toont hoe - in de läge stand van het rugkussen - het rugkussen in een overeenkomstige uitsparing van het zitkussen is ingewerkt.Figure 4 shows the seating furniture according to the invention, the back cushion being in the low position. The dotted line in this figure shows how - in the low position of the back cushion - the back cushion is integrated into a corresponding recess of the seat cushion.

Figuur 5 toont het zitmeubel volgens de uitvinding waarbij het rugkussen zieh in de (uiterste) hoge stand bevindt De stippellijn toont hoe in deze stand de onderzijde van het rugkussen zieh bevindt ter hoogte van de bovenzijde van het zitkussen, of hoe de onderzijde van het rugkussen zieh minimaal nog in de uitsparing van het zitkussen bevindt.Figure 5 shows the seating furniture according to the invention, in which the back cushion is in the (extremely) high position. The dotted line shows how in this position the bottom of the back cushion is located at the top of the seat cushion, or how the bottom of the back cushion at least still in the recess of the seat cushion.

De figuren 4 en 5 tonen dus in vooraanzicht en schematisch het inwendige aandrijf & geieidings-mechanisme gemonteerd en/of ingebouwd in het rugkussen, respectievelijk opgebouwd op de achterrug van het zitmeubel.Figures 4 and 5 therefore show in front view and schematically the internal drive & guide mechanism mounted and / or built into the back cushion, respectively built up on the rear back of the seating furniture.

De figuren 6,7 en 8 tonen een driedimensionale weergave, gezien vanuit de achterzijde van het zitmeubel volgens de uitvinding, van de achterrug (in doorzicht) tot de achterzijde van het rugkussen.Figures 6,7 and 8 show a three-dimensional view, seen from the rear of the seating furniture according to the invention, from the rear back (in view) to the rear of the back cushion.

(Met de achterzijde van het rugkussen wordt bedoeld de zijde van het rugkussen die zieh situeert achteraan het rugkussen, gezien vanuit het standpunt van een gebruiker die zieh zelf bevindt voor het zitmeubel.)(By the back of the back cushion is meant the side of the back cushion that is situated at the back of the back cushion, seen from the point of view of a user who is in front of the seating furniture.)

Achteraan op ieder van deze figuren is een plaat afgebeeld, die de achterkant of achterzijde van het rugkussen voorstelt Het rugkussen zelf wordt op dezeOn the back of each of these figures is a plate depicting the back or back of the back cushion. The back cushion itself is shown on this

BE2017/0098 montageplaat gemonteerd. Zoals te zien is op de figuur 1.1 omvat het rugkussen (16) bij voorkeur twee delen: een stevig niet samendrukbaar geheel rechtstreeks gemonteerd op deze montageplaat, en vooraan een comfortzone die op dit niet samendrukbaar geheel geplaatst wordt en voor het nodige comfort voor de bezoeker zorgt.BE2017 / 0098 mounting plate mounted. As can be seen in figure 1.1, the back cushion (16) preferably comprises two parts: a sturdy, non-compressible unit mounted directly on this mounting plate, and in the front a comfort zone that is placed on this non-compressible unit and for the necessary comfort for the visitor takes care of.

Het rugkussen zelf wordt aan de voorzijde van deze plaat (gezien vanuit het standpunt van de gebruiker) gemonteerd.The back cushion itself is mounted on the front of this plate (from the user's point of view).

Op de achterzijde van deze plaat worden de volgende elementen gemonteerd:The following elements are mounted on the back of this plate:

- de geleidingsblokjes GBl, GB2, GB3 & GB4;- the guide blocks GBl, GB2, GB3 &GB4;

- het aandrijfmechanisme M3 voor de hoofdsteun van het rugkussen;- the drive mechanism M3 for the headrest of the back cushion;

- een U vormig element ter bevestiging van de geleidingsblok B2 voor het aandrijfmechanisme M2 voor het rugkussen.- a U-shaped element for attaching the guiding block B2 for the drive mechanism M2 for the back cushion.

Figuur 6 toont de hoge stand van het rugkussen, figuur 7 toont de läge kant van het rugkussen.Figure 6 shows the high position of the back cushion, figure 7 shows the low side of the back cushion.

Figuur 8 toont de positie waarbij de hoofdsteun voorwaarts naar de gebruiker toe is geroteerd.Figure 8 shows the position where the headrest is rotated forward towards the user.

Op ieder van deze figuren 6,7 en 8 wordt links en rechts het dubbele geleidingsmechanisme voor het rugkussen afgebeeld, bevattende de geleiders G1 &On each of these figures 6, 7 and 8, the left and right double back mechanism for the back cushion is shown, containing the guides G1 &

G2, alsmede de geleidingsblokjes GBl, GB2, GB3 & GB4. De geleiders G1 en G2 worden op de achterrug gemonteerd, de geleidingsblokjes op de achterzijde van het rugkussen. Tevens is het aandrijfmechanisme M2 voor het rugkussen afgebeeld, omvattende een electromotor, een hierdoor aangedreven aandrijfstang en het geleidingsblok B2. De electromotor en de aandrijfstang van het aandrijfmechanisme M2 worden op de achterrug gemonteerd; het geleidingsblok dat interageert met de aandrijfstang van het aandrijfmechanisme wordt via een U verbinding op de achterzijde van het rugkussen gemonteerd. Het aandrijfmechanisme omvat bijvoorbeeld een draadstang die zorgt voor een linéaire op- of neerwaartse beweging; het geleidingsblok B2 omvat dan eenG2, as well as the guide blocks GBl, GB2, GB3 & GB4. The guides G1 and G2 are mounted on the back, the guide blocks on the back of the back cushion. Also shown is the drive mechanism M2 for the back cushion, comprising an electric motor, a driving rod driven by it and the guide block B2. The electric motor and the drive rod of the drive mechanism M2 are mounted on the rear back; the guide block that interacts with the drive mechanism drive rod is mounted on the back of the back cushion via a U connection. The drive mechanism includes, for example, a threaded rod that provides linear up or down movement; the guide block B2 then comprises one

BE2017/0098 tandradwiel die interageert met deze draadstang, waardoor de electromotor via de draadstang het geleidingsblok naar boven toe, of in de andere richting naar beneden toe trekt. Daartoe is bijvoorbeeld het geleidingsblok B2 via een U-vormige verbinding met de achterzijde van de montageplaat van het rugkussen verbonden. Deze U-vormige verbinding is duidelijk te zien op de figuren 10 en 11.BE2017 / 0098 gearwheel that interacts with this threaded rod, whereby the electric motor pulls the guide block upwards or downwards in the other direction via the threaded rod. For this purpose, for example, the guiding block B2 is connected via a U-shaped connection to the rear side of the mounting plate of the back cushion. This U-shaped connection is clearly visible in Figures 10 and 11.

Tevens is afgebeeld het aandrijfmechanisme M3 voor de hoofdsteun 16, omvattende een electromotor, een hierdoor aangedreven aandrijfstang, eindigend in het scharnierpunt B4.Also shown is the driving mechanism M3 for the headrest 16, comprising an electric motor, a driving rod driven by it, ending in the pivot point B4.

De Scharniermechanismen SI, S2 & S3 zijn eveneens afgebeeld. Deze zorgen ervoor dat het deel van het rugkussen dat zieh situeert boven het geleidingsmechanisme Gl & G2, voorwaarts roteerbaar of kantelbaar is naar de gebruiker toe.Hinge mechanisms SI, S2 & S3 are also shown. These ensure that the part of the back cushion situated above the guide mechanism G1 & G2 is rotatable or tiltable towards the user.

De figuren 9,10,11 & 12 tenslotten zijn foto’s genomen van een concrete uitvoeringsvorm van het zitmeubel volgens de uitvinding.Finally, figures 9, 10, 11 & 12 are photographs taken of a concrete embodiment of the seating furniture according to the invention.

De figuren 9 & 10 tonen de achterplaat van het rugkussen en de achterrug van het zitmeubel volgens de uitvinding, waarbij de voorzijde van het rugkussen op de vloer is geplaatst Men ziet links en rechts de geleidingsmechanismen, en centraal de aandrijfmechanismen M2 & M3.Figures 9 & 10 show the back plate of the back cushion and the back of the seating furniture according to the invention, the front of the back cushion being placed on the floor. On the left and right side you see the guide mechanisms, and in the center the drive mechanisms M2 & M3.

De figuur 11 toont de achterzijde van de montageplaat van het rugkussen, waarop duidelijk de geleidingsblokjes GBl, GB2, GB3 & GB4 te zien zijn.Figure 11 shows the rear of the back cushion mounting plate, clearly showing the guide blocks GB1, GB2, GB3 & GB4.

Ook de U-vormige verbinding voor het geleidingsblok M2 is zichtbaar.The U-shaped connection for the guide block M2 is also visible.

Tevens is hierop te zien hoe het aandrijfmechanisme M3 voor de hoofdsteun 16 aan de achterzijde van de montageplaat van het rugkussen is gemonteerd.It also shows how the drive mechanism M3 for the headrest 16 is mounted on the back of the mounting plate of the back cushion.

Het éne uiteinde van de aandrijfstang van dit aandrijfmechanisme is gekoppeld met de electromotor, gemonteerd op de achterzijde van de montageplaat van het rugkussen. Het ander uiteinde is via een pinmechanisme bevestigd aan de voorzijde van de montageplaat van het rugkussen. Dit uiteinde is met name ter hoogte van de voorzijde van het bovenste deel van de montage piaat gekoppeld via een pinmechanisme aan een bevestigingspunt B4.One end of the drive rod of this drive mechanism is coupled to the electric motor mounted on the back of the back cushion mounting plate. The other end is attached to the front of the back cushion mounting plate via a pin mechanism. This end is coupled, in particular at the front of the upper part of the mounting plate, via a pin mechanism to a fixing point B4.

BE2017/0098BE2017 / 0098

Via een op- en neergaande beweging van deze aandrijfstang en roterende koppeling aan dit bevestigingspunt B4 kan dit bovenste deel van de montageplaat, en bijgevolg het bovenste deel van het rugkussen voorwaarts röteren naar de gebruiker toe en een additionele hoofdsteun bieden.This upper part of the mounting plate, and consequently the upper part of the back cushion, can rotate forward towards the user and provide an additional headrest via an up and down movement of this drive rod and rotating coupling at this attachment point B4.

De Scharnieren SI, S2 & S3, gemonteerd enerzijds onderaan het bovenste deel van de montageplaat van het rugkussen, en anderzijds bovenaan het onderste deel van de montageplaat van het rugkussen, maken de rotatie van het bovenste deel van het rugkussen ten opzichte van het onderste deel mogelijk.The Hinges SI, S2 & S3, mounted on the one hand at the bottom of the upper part of the mounting plate of the back cushion, and on the other hand at the top of the lower part of the mounting plate of the back cushion, make the rotation of the upper part of the back cushion relative to the lower part possible.

De figuur 12 tenslotte toont het bevestigingspunt B4 alsmede twee Scharnieren SI & S2. Het bevestigingspunt is in deze figuur uitgevoerd in de vorm van een zogenaamde clevispin. De aandrijfstang van het aandrijfmechanisme M3 kan uitgevoerd worden in de vorm van een gewone stalen stang, waarvan het bovenste uiteinde de vorm van een oog aanneemt.Finally, Figure 12 shows the attachment point B4 as well as two Hinges S1 & S2. The attachment point in this figure is in the form of a so-called clevispin. The driving rod of the driving mechanism M3 can be constructed in the form of an ordinary steel rod, the upper end of which takes the shape of an eye.

Een clevis pin verbindt dit oog roterend met een bevestigingselement gemonteerd op de montageplaat van het rugkussen.A clevis pin rotatably connects this eye to a mounting element mounted on the mounting plate of the back cushion.

BE2017/0098BE2017 / 0098

Claims (11)

CONCLUSIESCONCLUSIONS 1. Zitmeubel bevattende een zitkussen (12), een rugkussen (14) en een achtterrug (13), gemonteerd op een basiselement (11), waarbij:Seating furniture comprising a seat cushion (12), a back cushion (14) and a rear back (13), mounted on a base element (11), wherein: - het rugkussen verstelbaar is tussen een läge en een hoge stand,- the back cushion is adjustable between a low and a high position, - de stand van het rugkussen in iedere stand tussen de läge en de hoge stand door de gebruiker via een motorgestuurd aandrijfmechanisme (M2) en een dubbel geleidingsmechanisme instelbaar is,- the position of the back cushion is adjustable in any position between the low and the high position by the user via a motor-driven drive mechanism (M2) and a double guide mechanism, - de hoge stand van het rugkussen minimaal 10 cm hoger is dan de läge stand, en- the high position of the back cushion is at least 10 cm higher than the low position, and - het dubbel geleidingsmechanisme twee geleiders (Gl, G2) bevat, gemonteerd op de voorzijde van de achterrug (13) en vier geleidingsblokjes (GBl, GB2, GB3 en GB4), twee ter geleiding van iedere geleider, gemonteerd in de achterwand van het rugkussen (14).- the double guide mechanism contains two guides (Gl, G2) mounted on the front of the rear back (13) and four guide blocks (GBl, GB2, GB3 and GB4), two to guide each guide, mounted in the back wall of the back cushion (14). 2. Zitmeubel volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat het motorgestuurd aandrijfmechanisme (M2) een electrische motor en een aandrijfstuurstang bevat, gemonteerd op de voorzijde van de achterrug, en een geleidingsblok (B2), gemonteerd op de achterwand van het rugkussen.Seating furniture according to claim 1, characterized in that the motorized drive mechanism (M2) comprises an electric motor and a drive control rod mounted on the front of the rear back and a guide block (B2) mounted on the back wall of the back cushion. 3. Zitmeubel volgens conclusie 2, daardoor gekenmerkt dat het motorgestuurd aandrijfmechanisme (M2) gemonteerd is tussen de twee geleiders (Gl, G2) van het geleidingsmechanisme.Seating furniture according to claim 2, characterized in that the motor-driven drive mechanism (M2) is mounted between the two guides (G1, G2) of the guide mechanism. 4. Zitmeubel volgens één van de bovenstaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de hoge stand van het rugkussen minimaal 12, bij voorkeur minimaal 15 cm hoger is dan de läge stand, en/of dat de bovenzijde van het rugkussen zieh op maximaal 90 cm, bij voorkeur op maximaal 85 cm boven de vloer bevindt.Seating furniture according to one of the preceding claims, characterized in that the high position of the back cushion is at least 12, preferably at least 15 cm higher than the low position, and / or that the top of the back cushion is at most 90 cm, preferably at a maximum of 85 cm above the floor. 5. Zitmeubel volgens één van de bovenstaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat in de läge stand het rugkussen zieh gedeeltelijk bevindt in een met het rugkussen corresponderende uitsparing van het zitkussen enSeating furniture according to any one of the preceding claims, characterized in that in the low position the back cushion is partly located in a recess of the seat cushion corresponding to the back cushion and BE2017/0098 dat bij de verstelling van het rugkussen naar de hoge stand, het rugkussen geleidelijk uit deze uitsparing uitkomt.BE2017 / 0098 that when the back cushion is adjusted to the high position, the back cushion gradually protrudes from this recess. 6. Zitmeubel volgens conclusie 6-5, daardoor gekenmerkt dat de onderzijde van het rugkussen in de hoge stand van het rugkussen zieh situeert ter hoogte van de bovenzijde van het zitkussen, bij voorkeur zieh situeert minimaal 1, bij verdere voorkeur minimaal 2 cm onder de bovenzijde van het zitkussen.Seating furniture according to claims 6-5, characterized in that the bottom of the back cushion is situated in the high position of the back cushion at the level of the top of the seat cushion, preferably at least 1, more preferably at least 2 cm below the seat cushion. top of the seat cushion. 7. Zitmeubel volgens één van de bovenstaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat een deel (16) van het rugkussen, gesitueerd boven het geleidingsmechanisme, door de gebruiker via een motorgestuurd aandrijfmechanisme (M3) en een rotatiemechanisme (SI, S2, S3) naar de voorzijde van het rugkussen roteerbaar is.Seating furniture according to any one of the preceding claims, characterized in that a part (16) of the back cushion, situated above the guide mechanism, is moved to the front by the user via a motorized drive mechanism (M3) and a rotation mechanism (SI, S2, S3). of the back cushion is rotatable. 8. Zitmeubel volgens één van de bovenstaande conclusies, verder bevattende een voetenplank (15), verstelbaar tussen een vertikale stand onderaan de voorzijde van het zitkussen (12) en een horizontale stand waarbij de voorzijde van de voetenplank gelijk gesitueerd is aan de bovenzijde van het zitkussen, en waarbij de stand van de voetenplank tussen beide en in door de gebruiker kan ingesteld worden via een motorgestuurd aandrijfmechanisme (Ml) en een rotatiemechanisme gemonteerd respectievelijk op het basiselement en op de achterzijde van de voetenbank.Seating furniture according to any one of the preceding claims, further comprising a footboard (15), adjustable between a vertical position at the bottom of the front of the seat cushion (12) and a horizontal position in which the front of the footboard is flush with the top of the seat. seat cushion, and in which the position of the footboard between the two and in can be adjusted by the user via a motor-driven drive mechanism (Ml) and a rotary mechanism mounted on the base element and on the back of the footstool respectively. 9. Zitmeubel volgens één van de bovenstaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de achterrug (13) en het rugkussen (14) ten opzichte van het basiselement (11) roteerbaar is, waardoor het rugkussen (16) geleidelijk een meer horizontale stand inneemt.Seating furniture according to any one of the preceding claims, characterized in that the rear back (13) and the back cushion (14) are rotatable relative to the base element (11), so that the back cushion (16) gradually assumes a more horizontal position. 10. Zitmeubel volgens conclusie 46 9, daardoor gekenmerkt dat de achterrug en het rugkussen via het motorgestuurd aandrijfmechanisme (Ml) en een rotatiemechanisme door de gebruiker roteerbaar kunnen ingesteld worden, simultaan met de rotatie van de voetenplank (16).Seating furniture according to claim 46, 9, characterized in that the rear back and the back cushion can be rotatably adjusted by the user via the motor-driven drive mechanism (M1) and a rotation mechanism, simultaneously with the rotation of the footrest (16). B E2017/0098B E2017 / 0098 11. Zitmeubel volgens één van de bovenstaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de bovenzijde van het rugkussen zieh in de läge stand op maximaal 95 cm boven de vloer bevindt.Seating furniture according to any one of the preceding claims, characterized in that the top of the back cushion is in the low position at a maximum of 95 cm above the floor. BE2017/0098 BE2017 / 0098 TEKENINGENDRAWINGS 1.1 ( x x· %1.1 ( xx % “V-- xv,"V-- xv, Λ \y Λ \ y x \x \ » \ X »\ X \ ' Yx—\ 'Yx— Y v··. *· . -,Y v ··. * ·. -, WAYWAY Y. 65 'X'Y. 65 'X' O: O o O: (iXX y O: O o O: (iXX y 1.21.2 BE2017/0098BE2017 / 0098 VV
BE2017/0098A 2017-06-27 2017-06-27 Seating furniture with height-adjustable back cushion BE1024538B1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2017/0098A BE1024538B1 (en) 2017-06-27 2017-06-27 Seating furniture with height-adjustable back cushion
EP18020274.9A EP3420856B1 (en) 2017-06-27 2018-06-22 Seat comprising a back cushion adjustable in height

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2017/0098A BE1024538B1 (en) 2017-06-27 2017-06-27 Seating furniture with height-adjustable back cushion

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1024538B1 true BE1024538B1 (en) 2018-03-28

Family

ID=59294874

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2017/0098A BE1024538B1 (en) 2017-06-27 2017-06-27 Seating furniture with height-adjustable back cushion

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP3420856B1 (en)
BE (1) BE1024538B1 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108577289B (en) * 2018-04-19 2022-08-19 湖南工程学院 Multifunctional telescopic conversion furniture

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5836648A (en) * 1996-10-31 1998-11-17 Recaro Gmbh & Co. Vehicle seat with multifunction backrest
DE20021776U1 (en) * 2000-12-22 2001-02-22 Hukla Werke Gmbh Seating
US20130341974A1 (en) * 2012-03-30 2013-12-26 Daito Electric Machine Industry Company Limited Chair-type massage apparatus

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5836648A (en) * 1996-10-31 1998-11-17 Recaro Gmbh & Co. Vehicle seat with multifunction backrest
DE20021776U1 (en) * 2000-12-22 2001-02-22 Hukla Werke Gmbh Seating
US20130341974A1 (en) * 2012-03-30 2013-12-26 Daito Electric Machine Industry Company Limited Chair-type massage apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
EP3420856B1 (en) 2020-02-19
EP3420856A1 (en) 2019-01-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10729251B2 (en) Linkage mechanism for hi-leg seating unit
CN105208896B (en) Rocker-recliner mechanism with changeable feature
TWI235645B (en) Ergonomic chair
US10123625B2 (en) Reversible headrest tilt, lumbar mechanism
US8615828B2 (en) Multi-position reclining bed
CN214905294U (en) Electric mechanism for opening and closing a sliding armrest portion of a chair relative to a storage compartment
US20040195881A1 (en) Articulated seating mechanism
US20080012414A1 (en) Armchair
US9398810B2 (en) Reclining and ottoman-extending chair mechanism
CN110680107A (en) High-safety working chair for sitting and standing
BE1024538B1 (en) Seating furniture with height-adjustable back cushion
US5517706A (en) Sofa-bed
US20170295934A1 (en) Reclinable seat
US4015298A (en) Tiltable headboard
CN211092824U (en) Chair unit and chair
CN202504743U (en) Lay flat office chair
CN111511252A (en) Seat module
KR100990509B1 (en) Chair
KR100893156B1 (en) Chair with a movable back support
KR100991359B1 (en) A chair
JP2021533956A (en) Drive mechanism
BE1029804B1 (en) ADJUSTABLE LOUNGE
CN219206350U (en) Armrest structure of ground station chair
CN218571814U (en) Seat frame adjusting mechanism and seat
GB2442276A (en) Sofa bed with rotating side arms

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Effective date: 20180328

MM Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20220630