BE1010339A3 - Floor covering comprising hard floor panels and method for producing them - Google Patents

Floor covering comprising hard floor panels and method for producing them Download PDF

Info

Publication number
BE1010339A3
BE1010339A3 BE9600527A BE9600527A BE1010339A3 BE 1010339 A3 BE1010339 A3 BE 1010339A3 BE 9600527 A BE9600527 A BE 9600527A BE 9600527 A BE9600527 A BE 9600527A BE 1010339 A3 BE1010339 A3 BE 1010339A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
floor
characterized
groove
floor panels
coupling parts
Prior art date
Application number
BE9600527A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Stefan Simon Gustaaf Moriau
Mark Gaston Maurits Cappelle
Bernard Paul Joseph Thiers
Original Assignee
Unilin Beheer Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
Application filed by Unilin Beheer Bv filed Critical Unilin Beheer Bv
Priority to BE9600527A priority Critical patent/BE1010339A3/en
Priority claimed from BE9700344A external-priority patent/BE1010487A6/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1010339A3 publication Critical patent/BE1010339A3/en
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=3889796&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=BE1010339(A3) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Priority claimed from AU2010246529A external-priority patent/AU2010246529B2/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • E04F15/04Flooring or floor layers composed of a number of similar elements only of wood or with a top layer of wood, e.g. with wooden or metal connecting members
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16BDEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS, WEDGES, JOINTS OR JOINTING
  • F16B5/00Joining sheets or plates, e.g. panels, to one another or to strips or bars parallel to them
  • F16B5/0004Joining sheets, plates or panels in abutting relationship
  • F16B5/008Joining sheets, plates or panels in abutting relationship by a rotating or sliding and rotating movement
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0107Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0107Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges
  • E04F2201/0115Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by moving the sheets, plates or panels substantially in their own plane, perpendicular to the abutting edges with snap action of the edge connectors
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0153Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by rotating the sheets, plates or panels around an axis which is parallel to the abutting edges, possibly combined with a sliding movement
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/02Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections
  • E04F2201/023Non-undercut connections, e.g. tongue and groove connections with a continuous tongue or groove

Abstract

Floor covering, comprising hard flooring panels that can be seamlessly locked into each other, where the locking is realised by locking means that are produced integrally with the core of the flooring sections. The connecting sections of the floor parts are realised by means of milling cutters under a different angle relative to the floor parts.<IMAGE>

Description


  <Desc/Clms Page number 1> <Desc / CLMS Page number 1> 
   Vloerbekleding bestaande uit harde vloerpanelen en werkwijze voor het vervaardigen van dergelijke vloerpanelen. Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels. Deze uitvinding heeft betrekking op een vloerbekleding bestaande uit harde vloerpanelen, alsmede op een werkwijze voor het vervaardigen van dergelijke vloerpanelen. The present invention relates to a floor covering, consisting of hard floor panels, as well as to a method for manufacturing such floor panels.   In de eerste plaats is de uitvinding bedoeld voor zogenaamde laminaatvloeren, doch in het algemeen kan zij ook worden aangewend voor andere soorten vloerbekleding, die bestaan uit harde vloerpanelen, zoals fineerparket, legklaar parket of andere vloerpanelen die vergelijkbaar zijn met laminaatvloer. In the first place, the invention is intended for so-called laminated floors, but generally it can also be applied for other kinds of floor covering, consisting of hard floor panels, such as veneer parquet, prefabricated parquet, or other floor panels which can be compared to laminated floor.   Het is bekend dat dergelijke vloerpanelen op verschillende wijzen kunnen worden aangebracht. It is known that such floor panels can be applied in various ways.   Volgens een eerste mogelijkheid worden de vloerpanelen aan de onderliggende bodem bevestigd, hetzij door verlijmen, hetzij door nagelen. According to a first possibility, the floor panels are attached at the underlying floor, either by glueing or by nailing them on. Deze techniek heeft als nadeel dat zij vrij omslachtig is en dat wijzigingen achteraf uitsluitend kunnen worden aangebracht door de vloerpanelen uit te breken. This technique has as a disadvantage that it is rather complicated and that subsequent changes can only be made by breaking out the floor panels. 
 EMI1.1 EMI1.1 
   Volgens een tweede mogelijkheid worden de vloerpanelen los op de ondergrond gelegd, waarbij de vloerpanelen onderling in elkaar passen door middel van een tand- en groefkoppeling, waarbij zij meestal ook in de tand en groef worden verlijmd. According to a second possibility, the floor panels are installed loosely onto the underground, whereby the floor panels mutually match into each other by means of a tongue and groove coupling, whereby mostly they are glued together in the tongue and groove. De hierbij verkregen vloer, ook wel zwevend parket genoemd, heeft als voordeel dat hij eenvoudig te leggen is en dat het volledige vloeroppervlak beweeglijk is wat dikwijls gunstig is om eventuele uitzettings-en krimpverschijnselen te ondervangen. The floor obtained in this process, also called a floating parquet flooring, has as an advantage that it is easy to install and that the complete floor surface can move which often is convenient in order to receive possible uitzettings-and shrinkage phenomena. 

 <Desc/Clms Page number 2> <Desc / CLMS Page number 2> 

   Een nadeel bij een vloerbekleding van het hogergenoemde type, vooral wanneer de vloerpanelen los op de ondergrond worden gelegd, bestaat erin dat bij het uitzetten van de vloer en vervolgens terug inkrimpen, de vloerpanelen op zieh uit elkaar kunnen schuiven, waardoor ongewenste voegen ontstaan, bijvoorbeeld bij het breken van de lijmverbinding. A disadvantage to be placed at a floor covering of the above-mentioned type, above all, if the floor panels loosely onto the underground, consists in that during the expansion of the floor and its subsequent shrinkage, the floor panels can slide on Zieh from each other, thereby adding undesired, e.g. by breaking the adhesive bond.   Om aan dit nadeel te verhelpen, werden reeds technieken bedacht waarbij metalen verbindingselementen tussen de verschillende vloerpanelen worden aangebracht om de vloerpanelen bij elkaar te houden. In order to remedy this disadvantage, techniques have already been thought of whereby metal connection elements are provided between the single floor panels in order to keep the floor panels together. Dergelijke verbindingselementen zijn echter vrij duur in hun fabricatie en bovendien is het aanbrengen ervan, of het installeren ervan, een tijdrovende bezigheid. Such connection elements are rather expensive in manufacturing them and, moreover, its application, or installing it, a time-consuming task.   De uitvinding beoogt een vloerbekleding die de voornoemde nadelen niet vertoont. The invention aims at a floor covering which does not exhibit the aforementioned disadvantages.   De uitvinding beoogt eveneens een vloerbekleding die het voordeel vertoont dat geen fouten bij het leggen, zoals spleten en dergelijke, kunnen worden gecreëerd. The invention also aims at a floor covering which shows the advantage that no mistakes during installing, such as gaps and such, can be created.   Verder beoogt de uitvinding eveneens een vloerbekleding waarbij het achteraf ontstaan van spleten wordt uitgesloten, zoniet optimaal wordt tegengewerkt, waardoor tevens de kans op indringing van vuil en vocht wordt geminimaliseerd. Furthermore, the invention also aims at a floor covering whereby the subsequent development of gaps is excluded, if not be counteracted in an optimum manner, whereby also the possibility of the penetration of dirt and humidity is minimized.   Tot dit doel betreft de uitvinding een vloerbekleding, bestaande uit harde vloerpanelen die minstens aan de randen van twee tegenovereenliggende zijden voorzien zijn van met elkaar samenwerkende koppeldelen, hoofdzakelijk in de vorm van een tand en een groef, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen voorzien zijn van geïntegreerde mechanische To this aim, the invention concerns a floor covering, consisting of hard floor panels which, at least at the edges of two opposite sides are provided with mutually cooperating coupling parts, substantially in the form of a tongue and a groove, characterized in that the coupling parts are provided with integrated mechanical 

 <Desc/Clms Page number 3> <Desc / CLMS Page number 3> 

 vergrendelingsmiddelen die het uiteenschuiven van twee gekoppelde vloerpanelen in een richting loodrecht op de betreffende randen en parallel aan de onderzijde van de gekoppelde vloerpanelen verhinderen ; locking means which prevent the drifting apart of two coupled floor panels in a direction perpendicular to the related edges and parallel to the underside of the coupled floor panels;

  dat de koppeldelen en that the coupling parts and 
 EMI3.1 EMI3.1 
 vergrendelingsmiddelen ééndelig zijn uitgevoerd met de kern van de vloerpanelen dat de koppeldelen een zodanige vorm vertonen dat twee opeenvolgende vloerpanelen uitsluitend door klikken en/of wentelen in elkaar kunnen worden gevoegd, waarbij ieder volgend vloerpaneel zijdelings invoegbaar is in het vorige ; locking means in one piece with the core of the floor panels of which the coupling parts have such a shape that exclusively by snapping two subsequent floor panels and / or turning can be engaged into each other, whereby each subsequent floor panel laterally inserted into the previous; dat de koppeldelen voorzien in een spelingvrije inhaking volgens alle richtingen in het vlak loodrecht op de voornoemde randen ; that the coupling parts provide for an interlocking free from play according to all directions in the plane perpendicular to the aforementioned edges; dat het eventuele verschil tussen de bovenste en onderste lip van de lippen die de voornoemde groef begrenzen, gemeten in het vlak van het vloerpaneel en loodrecht op de langsrichting van de groef, kleiner is dan één maal de totale dikte ; that the possible difference between the upper and lower lip of the lips which define the aforementioned groove, measured in the plane of the floor panel and perpendicular to the longitudinal direction of the groove, is smaller than one time the total thickness; dat de totale dikte van ieder betreffend vloerpaneel groter of gelijk is aan 5 mm ; that the total thickness of each related floor panel is larger than or equal to 5 mm;

  en dat het basismateriaal van de vloerpanelen, waaruit de voornoemde kern en vergrendelingsmiddelen zijn gevormd bestaat uit een gemalen en door middel van een bindmiddel of door versmelting tot één massa samengevoegd product en/of uit een product op basis van kunststof en/of uit een spaanplaat met fijne spaanders. and that the basic material of the floor panels, of which the aforementioned core and locking means are formed, consists of a ground product which, by means of a binding agent or melting together, to a single compound and / or of a product on the basis of synthetic material and / or of a chip board with fine chips.   Door het feit dat de koppeldelen voorzien in een spelingvrije inhaking, alsmede door het feit dat deze koppeldelen ééndelig zijn vervaardigd uit het basismateriaal van de vloerpanelen, kan steeds een perfecte Due to the fact that the coupling parts provide for an interlocking free from play, as well due to the fact that these coupling parts are manufactured in one piece, from the basic material of the floor panels, it can always a perfect 
 EMI3.2 EMI3.2 
 aansluiting tussen aaneengrenzende vloerpanelen worden gewaarborgd, ook bij herhaaldelijk uitzetten en inkrimpen van het vloeroppervlak. connection to be guaranteed between adjacent floor panels, even with repeated expansion and shrinkage of the floor surface.   Volgens een voorkeurdragende uitvoeringsvorm bestaan de vloerpanelen uit langwerpige panelen en worden de hiervoor According to a preferred form of embodiment, the floor panels consist of elongated panels and the above are 

 <Desc/Clms Page number 4> <Desc / CLMS Page number 4> 

 beschreven koppeldelen langs de langszijden van deze panelen toegepast. described coupling parts are applied along the longitudinal sides of these panels.   Volgens een bijzondere uitvoeringsvorm worden ook aan de andere twee zijden koppeldelen voorzien, al dan niet van een andere constructie als hiervoor beschreven. According to a particular form of embodiment, coupling parts are provided at the other two sides, too, either of another construction than described above.   In de meest voorkeurdragende uitvoeringsvorm zal voor het basismateriaal gebruik worden gemaakt van het voornoemde gemalen en door middel van het bindmiddel tot één massa samengevoegd product. In the most preferred form of embodiment will be made of the above-mentioned ground and, by means of the binding agent to a single compound combined product for the basic material use. Meer speciaal nog zal voor de kern gebruik worden gemaakt van fijn gemalen hout dat bij voorkeur verlijmd, meer speciaal watervast verlijmd, is. More in particular, shall be made of finely-ground wood which preferably glued, for the core use, glued more particularly, watertight glued. Nog meer in het bijzonder zal voor de kern gebruik worden gemaakt van zogenaamde HDF-plaat (High Density Fibreboard) of MDF-plaat (Medium Density Fibreboard). Still more in particular, it will be made for the core use of so-called HDF board (High Density Fibreboard) or MDF board (Medium Density Fibreboard).   Het feit dat de uitvinding wordt toegepast op vloerpanelen waarvan het basismateriaal bestaat uit het hiervoor beschreven materiaal, biedt het voordeel dat bij de verwerking van dit materiaal zeer gladde oppervlakken worden verkregen, waardoor zeer precieze koppelingen kunnen worden verwezenlijkt, wat vooral belangrijk is in het geval van een spelingloze klikverbinding en/of draaiverbinding. The fact that the present invention is applied to floor panels the basic material consists of the material described above, offers the advantage that can be obtained very smooth surfaces in the processing of this material, whereby very precise couplings can be realized, which is especially important in the case a snap-together connection and / or turning connection.   Ook kunnen zeer bijzondere vormen van koppeldelen zeer gemakkelijk tot stand worden gebracht, daar de voornoemde materiaalsoorten zich bijzonder gemakkelijk laten verwerken. Also, very special forms of coupling parts can very easily be brought about, because the aforementioned kinds of material can be processed particularly easy.   De uitvinder heeft eveneens vastgesteld dat voornoemde materialen, in het bijzonder HDF en MDF, ideale eigenschappen vertonen om een verbinding zoals voornoemd te realiseren, daar deze materialen de juiste eigenschappen vertonen qua elastische vervorming om, enerzijds, een klikeffect te realiseren, en anderzijds, op elastische The inventor also found out that exhibit the aforementioned materials, in particular HDF and MDF, show ideal features in order to realize a connection, such as mentioned above, as these materials show the right features to realize in respect to elastic deformation in order to, on the one hand, a snap-together effect, and on the other hand, on elastic 

 <Desc/Clms Page number 5> <Desc / CLMS Page number 5> 

 
 EMI5.1 EMI5.1 
 wijze uitzetting-en krimpkrachten op te vangen, zonder dat de vloerpanelen uit elkaar schieten of onherroepelijk beschadigd worden. way to absorb expansion and contraction forces that the floor panels come unlocked or irrevocably damaged.   In het geval dat voor de kern gebruik gemaakt wordt van een materiaal op basis van kunststof, kan hiertoe zowel gebruik worden gemaakt van massieve kunststof als een mengsel van kunststof, eventueel samengesteld uit gerecycleerde materialen. In the event that are made of solid plastic material as a mixture of synthetic materials, eventually composed of use both for the core use is made of a material based on synthetic material, to this end can be made from recycled materials.   De vloerbekleding wordt bij voorkeur gevormd door de vloerpanelen lijmloos in elkaar te voegen. The floor covering preferably is formed by joining the floor panels into each other free of glue. Hierbij zijn de verbindingen van dergelijke aard dat de vloerpanelen terug kunnen worden uiteengehaald zonder deze te beschadigen, zodat zij bijvoorbeeld bij een verhuis kunnen worden meegenomen om terug herplaatst te worden. Hereby, the connections are of such nature that the floor panels can be disassembled without being damaged, so that for example, they can be taken along when moving, in order to be placed again. Het is evenwel duidelijk dat een verlijming tussen tand en groef niet wordt uitgesloten. It is, however, clear that a glueing between tongue and groove is not excluded.   De uitvinding heeft eveneens betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van de voornoemde vloerpanelen die het voordeel biedt dat de tanden en/of groeven, inclusief de erbij behorende vergrendelingsmiddelen, probleemloos aan hoge productiesnelheden aan de vloerpanelen kunnen worden aangebracht. The invention also relates to a method for manufacturing of the aforementioned floor panels which shows the advantage that the tongues and / or grooves, including the corresponding locking means, can be easily fitted at high production speeds to the floor panels.

  Meer speciaal beoogt zij een werkwijze die toelaat dat de vrij ingewikkelde vormen van de tand en groef van de voornoemde vloerpanelen volledig kunnen worden verwezenlijkt met frezen waarvan de diameter onafhankelijk van de te realiseren vorm te kiezen is, zodat het gebruik van kleine frezen, bijvoorbeeld vingerfrezen, met diameters kleiner dan de diepte van de groef of tand kan worden uitgesloten. More particularly, it aims at a method which allows that the rather complicated forms of the tongue and the groove of the aforementioned floor panels can be achieved in full by milling the diameter of which to choose, independently of the shape to be realized, so that the use of small milling cutters, for example finger cutters , with diameters smaller than the depth of the tongue or groove can be excluded. 

 <Desc/Clms Page number 6> <Desc / CLMS Page number 6> 

 Hiertoe vertoont deze werkwijze het kenmerk dat de tand en/of groef wordt verwezenlijkt door middel van een freesproces met minstens twee opeenvolgende freesgangen door middel van frezen die onder verschillende hoeken staan opgesteld ten opzichte van het betreffende vloerpaneel. To this end, this method shows the characteristic that the tongue and / or groove is realized by means of a milling process with at least two subsequent milling cycles by means of milling cutters which are positioned in different angles in respect to the related floor panel.   Tijdens ieder van de voornoemde freesgangen wordt bij voorkeur telkens in hoofdzaak de uiteindelijke vorm van één flank, hetzij van de tand, hetzij van de groef, gerealiseerd. During each of the aforementioned milling cycles, preferably substantially the final form of one flank, either of the tongue or of the groove, is realized.   Voor de voornoemde twee freesgangen worden aldus frezen aangewend die buiten de groef, respektievelijk tand steken. For the aforementioned two milling cycles, thus, milling cutters are used which extend outside the groove, respectively, tooth stabbing. Meer speciaal nog zullen de diameters van deze frezen minstens 5 maal en beter nog minstens 20 maal groter zijn dan de dikte van de vloerpanelen. More particularly the diameters of these milling cutters shall at least 5 times and even better at least 20 times larger than the thickness of the floor panels.   Het gebruik van frezen die de voornoemde diameters vertonen, heeft als voordeel dat de normale productiesnelheden kunnen gehandhaafd blijven die bij het frezen van een klassieke rechte tand en groef ook worden toegepast. The use of milling cutters showing the aforementioned diameters has as an advantage that the can be maintained normal production speeds which during milling of a classical straight tongue and groove also be used.   Ook ontstaat het voordeel dat de installatie van dergelijke frezen weinig of geen meerkost met zich meebrengt, daar dergelijke frezen rechtstreeks op een motoras kunnen worden geplaatst en/of de gebruikelijke machines kunnen worden aangewend. Also, the advantage is obtained that the installation of such milling cutters induce little or no additional costs entails, because such milling cutters can be placed directly upon a motor shaft and / or the usual machines can be used.   Met het inzicht de kenmerken volgens de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna als voorbeeld zonder enig beperkend karakter enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin : figuur 1 een vloerpaneel van een vloerbekleding vol- gens de uitvinding weergeeft ; With the intention of better showing the characteristics according to the invention, hereafter, as an example, several preferred forms of embodiment are, without any limitative character, with reference to the accompanying drawings, in which: figure 1 represents a floor panel of a floor covering according to the invention; 

 <Desc/Clms Page number 7> <Desc / CLMS Page number 7> 

 figuur 2 op een grotere schaal een doorsnede weergeeft volgens lijn 11-11 in figuur 1 ; figure 2 represents a cross-section on a larger scale according to line 11-11 in Figure 1; figuren 3 en 4 weergeven hoe twee vloerpanelen met koppeldelen volgens figuur 2 in elkaar passen ; figures 3 and 4 represent how two floor panels with coupling parts according to figure 2 match into each other; figuur 5 op een grotere schaal een doorsnede weergeeft volgens lijn VV in figuur 1 ; figure 5 represents a cross-section on a larger scale according to line VV in figure 1; figuren 6 en 7 weergeven hoe twee vloerpanelen met koppeldelen volgens figuur 5 in elkaar passen ; Figures 6 and 7 represent how two floor panels with coupling parts according to figure 5 match into each other;

  figuren 8 tot 11 nog een aantal varianten weergeven van koppeldelen van vloerpanelen volgens de uitvinding ; figures 8 to 11 represent a number of variants of coupling parts of floor panels according to the invention; figuur 12 schematisch weergeeft hoe de vloerdelen kunnen worden voorzien van koppeldelen ; figure 12 schematically represents how the floor parts can be provided with coupling parts; figuur 13 een doorsnede weergeeft volgens lijn Figure 13 is a cross-section according to line
 XIII-XIII in figuur 12 ; XIII-XIII in figure 12; figuren 14 tot 21 op grotere schaal en in doorsnede de ingrijping weergeeft van de frezen die in figuur 12 met pijlen F14 tot F21 zijn aangeduid. figures 14 to 21, on a larger scale and in cross-section, represent the penetration of the milling cutters which indicates to F21 are indicated in figure 12 with arrows F14.   De uitvinding heeft betrekking op een vloerbekleding die samengesteld is uit harde vloerpanelen 1, bijvoorbeeld zoals afgebeeld in figuur 1. The present invention relates to a floor covering which is composed of hard floor panels 1, for example as shown in Figure 1.   Deze vloerpanelen 1 kunnen van verschillende vorm zijn, bijvoorbeeld rechthoekig of vierkant, of van enige andere vorm. These floor panels 1 can be of various shape, for example rectangular or square, or of any other shape.   In de meest voorkeurdragende uitvoeringsvorm zullen zij worden uitgevoerd in een langwerpige vorm, zoals afgebeeld in figuur l, bijvoorbeeld met een lengte van 1 ä 2 meter. In the most preferred form of embodiment, they shall be manufactured in an elongated form, such as shown in Figure l, for example, having a length of 1 to 2 meters.   De dikte kan uiteraard ook variëren, doch bedraagt bij voorkeur 0, 5 ä 1, 5 cm, en meer speciaal 0, 8 cm. The thickness can also vary, but is preferably 0, 5 ä 1, 5 cm, and more particularly 0, 8 cm. leder vloerpaneel 1 is minstens aan de randen van twee tegenovereenliggende zijden 2-3 voorzien van koppeldelen Each floor panel 1 is, at least at the edges of two opposite sides 2-3, provided with coupling parts 

 <Desc/Clms Page number 8> <Desc / CLMS Page number 8> 

 4-5, die toelaten dat twee aaneengrenzende vloerpanelen 1 aan elkaar kunnen worden gekoppeld. 4-5 which allow that two adjacent floor panels 1 can be coupled together.   Volgens de uitvinding zijn de koppeldelen 4-5, zoals weergegeven in de figuren 2 tot 4, voorzien van geïntegreerde mechanische vergrendelingsmiddelen 6 die het uiteenschuiven van twee gekoppelde vloerpanelen 1 in een richting D loodrecht op de betreffende zijden 2-3 en parallel aan de onderzijde 7 van de gekoppelde vloerpanelen 1 verhinderen ; According to the invention, the coupling parts 4-5, as represented in the figures 2 to 4, are provided with integrated mechanical locking parts 6 which prevent the drifting apart of two coupled floor panels 1 into a direction D perpendicular to the respective sides 2-3 and parallel to the underside 7 preventing the coupled floor panels 1; zijn de koppeldelen 4-5 en de vergrendelingsmiddelen 6 ééndelig uitgevoerd met de kern 8 van de vloerpanelen 1 ; the coupling parts 4-5 and the locking means 6 are realized in one piece with the core 8 of the floor panels 1; vertonen de koppeldelen 4-5 een zodanige vorm dat twee opeenvolgende vloerpanelen 1 uitsluitend door klikken en/of wentelen in elkaar kunnen worden gevoegd, waarbij ieder volgend vloerpaneel 1 zijdelings invoegbaar is in het vorige ; the coupling parts 4-5 have such a shape that two subsequent floor panels 1 exclusively by snapping together and / or turning can be engaged into each other, whereby each subsequent floor panel 1 can be laterally inserted into the previous;

  en voorzien de koppeldelen 4-5 in een spelingvrije inhaking volgens alle richtingen in het vlak dat zich loodrecht op de voornoemde randen bevindt. and the coupling parts 4-5 provide in an interlocking free from play according to all directions in the plane which is situated perpendicular to the aforementioned edges.   In het geval van vloerpanelen 1 met een langwerpige vorm, zoals afgebeeld in figuur 1, bevinden de betreffende koppeldelen 4-5 zich aan de langsgerichte zijden 2-3. In the case of floor panels 1 with an elongated shape, as represented in figure 1, the respective coupling parts 4-5 are situated at the longitudinal sides 2-3.   De koppeldelen 4-5 kunnen in verschillende vormen worden uitgevoerd, alhoewel de basisvormen hiervan steeds zullen gevormd worden door een tand 9 en een groef 10. The coupling parts 4-5 can be realized in various forms, although the basic forms thereof will always be formed by a tongue 9 and a groove 10.    In de uitvoeringsvorm van figuren 2 tot 4 is het betreffende vloerpaneel 1 uitgerust met koppeldelen 4-5 en vergrendelingsmiddelen 6 die toelaten om twee vloerpanelen 1 door middel van een wentelbeweging, zonder dat enig klikeffect optreedt, in elkaar te voegen. In the embodiment of figures 2 to 4, the related floor panel 1 is provided with coupling parts 4-5 and locking means 6 which allow two floor panels 1 by means of a turning movement, without any snap-together effect occurs, to insert into each other. 

 <Desc/Clms Page number 9> <Desc / CLMS Page number 9> 

 De vergrendelingsmiddelen 6 bestaan in het weergegeven voorbeeld uit een eerste vergrendelingselement 11, gevormd door een uitsteeksel met een gekromde bolle vorm aan de onderzijde 12 van de tand 9, en een tweede vergrendelingselement 13, gevormd door een uitsparing met een gekromde holle vorm in de onderste wand 14 van de groef 10. The locking means 6 consist in the represented example, consists of a first locking element 11, formed by a protrusion with a bent round shape at the lower side 12 of the tongue 9, and a second locking element 13, formed by a recess with a bent hollow shape in the lower wall 14 of the groove 10.   De vergrendelingselementen 11-13 zorgen er voor dat twee aan elkaar gekoppelde vloerpanelen 1 geen zijdelingse beweging in het horizontale vlak ten opzichte van elkaar kunnen uitvoeren. The locking elements 11-13 provide for that two coupled floor panels 1 to each other can not perform a lateral movement in the horizontal plane in relation to each other.   Om te verkrijgen dat twee vloerpanelen 1 door middel van een wentelbeweging in elkaar kunnen geschoven worden, zijn de krommingen bij voorkeur cirkelvormig. In order to obtain that two floor panels 1 by means of a turning movement can be pushed into each other, the curvatures preferably are circular. De onderzijde 12 vertoont een kromming met een straal Rl waarvan het middelpunt samenvalt met de bijhorende bovenrand 15 van het vloerpaneel 1, terwijl de onderste wand 14 een kromming met een straal R2 vertoont, die gelijk is aan de straal Rl, doch waarvan het middelpunt samenvalt met de bijhorende bovenrand 16. Ook kunnen stralen Rl en R2 worden toegepast die groter of kleiner zijn dan de afstand tot de bovenrand 15, respectievelijk 16 en/of die onderling verschillend zijn in grootte. The bottom side 12 has a curvature with a radius R the center of which coincides with the related upper edge 15 of the floor panel 1, whereas the lower wall 14 shows a curvature with a radius R2 which is equal to the radius R, but of which coincides the center point with the related upper edge 16. radii R, and R2 also be applied which are larger or smaller than the distance to the upper edge 15, 16 respectively, and / or which are mutually different in size.   De bovenzijde 17 van de tand 9 en de bovenste wand 18 van de groef 10 zijn bij voorkeur vlak en bevinden zich bij voorkeur in het horizontale vlak. The upper side 17 of the tongue 9 and the upper wall 18 of the groove 10 are preferably flat and preferably are situated in the horizontal plane.   De kopse zijden 19 en 20 van de tand 9 en de groef 10 van twee in elkaar gevoegde vloerpanelen 1 sluiten bij voorkeur niet tegen elkaar aan, zodanig dat hiertussen een ruimte 21 The end sides 19 and 20 of the tongue 9 and the groove 10 of two interlocked floor panels 1 preferably do not abut one another, such, that in between an intermediate space 21 

 <Desc/Clms Page number 10> <Desc / CLMS Page number 10> 

 ontstaat waarin eventuele stofresten of dergelijke kunnen worden weggedrukt door de tand 9. is created into which possible dust remainders or such can be pushed away by the tooth 9.   De tand 9 en de groef 10 vertonen bij voorkeur vormen die aan elkaar complementair zijn, zodanig dat de tand 9 in de inééngevoegde toestand van twee vloerpanelen 1 precies aansluit tegen de bovenste wand 18 en de onderste wand 14 van de groef 10, waardoor een druk P uitgeoefend op de bovenste lip 22, niet alleen door deze lip 22, doch door de volledige structuur wordt opgevangen, daar deze druk zich doorheen de tand 9 en de onderste lip 23 kan voortplanten. The tongue 9 and the groove 10 preferably have shapes which are complementary to each other, such that the tongue 9 exactly connected in the engaged condition of two floor panels 1 against the upper wall 18 and the lower wall 14 of the groove 10, whereby a pressure P exerted on the upper lip 22, not only by this lip 22, but is absorbed by the complete structure, because this pressure can be transmitted through the tongue 9 and the lower lip 23 can propagate.   Het is wel duidelijk dat een aantal kleine afwijkingen op deze complementaire vormen kunnen voorkomen die evenwel geen of vrijwel geen invloed hebben op het opvangen en overdragen van drukkrachten. It is obvious that there may be some minor deviations to these complementary forms which, however, have no or almost no effect upon the receipt and transmission of pressure forces. Zo bijvoorbeeld kan een afschuining 24 en een uitsparing 25 worden voorzien, zoals afgebeeld in de figuren 2 tot 4, waardoor verkregen wordt dat de opeenvolgende vloerpanelen 1 gemakkelijk in elkaar kunnen worden geschoven, zonder dat eventuele bramen of dergelijke de goede ineenpassing bemoeilijken. For example, a chamfer 24 and a recess 25 can be provided, as represented in figures 2 to 4, a result of which is obtained that the subsequent floor panels 1 can easily be pushed into each other, without hindering possible ridges or such render the good insertion.   Zoals weergegeven in de figuren 5 tot 7 kunnen de vloerpanelen 1 volgens de uitvinding ook langs de zijden 26-27 die zich haaks op de zijden 2-3 bevinden, worden voorzien met koppeldelen 28-29, die eveneens vergrendelingsmiddelen 30 vertonen. As shown in the figures 5 to 7, the floor panels 1 according to the invention can also, along the sides 26-27 which are at a right angle to the sides 2-3, be provided with coupling parts 28-29 which have locking means 30, too. De koppeldelen 28-29 zijn bij voorkeur ook uitgevoerd in de vorm van een tand 31 en een groef 32. De vergrendelingsmiddelen 30 hoeven hierbij niet van dezelfde aard te zijn dan de vergrendelingsmiddelen 6. The coupling parts 28-29 are preferably also realized in the shape of a tongue 31 and a groove 32. Hereby, the locking means 30 do not have to be of the same nature as the locking means 6.   Bij voorkeur worden aan de zijden 26-27 wel vergrendelingsmiddelen aangewend die een ineenvoeging en vergrendeling toelaten louter door een translatiebeweging T zoals Preferably, at the sides 26-27 locking means are applied which do allow for an engagement and interlocking by means of a translation movement T only, such as 

 <Desc/Clms Page number 11> <Desc / CLMS Page number 11> 

 afgebeeld in de figuren 6 en 7. De vergrendelingsmiddelen 30 bestaan tot dit doel uit een klikverbinding met achter elkaar aangrijpende vergrendelingselementen 33 en 34. illustrated in Figures 6 and 7. The locking means 30 consist to this end of a snap-together connection with locking elements grip behind each other 33 and 34.   Zoals weergegeven in de figuren 5 tot 7 bestaat het vergrendelingselement 33 bij voorkeur uit een uitsteeksel aan de onderzijde 35 van de tand 31 dat kan plaatsnemen in een uitsparing 36 in de onderste wand 37 van de groef 32. As shown in the figures 5 to 7, the locking element 33 preferably consists of a protrusion at the lower side 35 of the tongue 31 which can take place in a recess 36 in the bottom wall 37 of the groove 32.   Het vergrendelingselement 34 wordt gevormd door het opstaand gedeelte dat de uitsparing 36 begrenst. The locking element 34 is formed by the upright portion which delimits the recess 36.   De vergrendelingselementen 33-34 vertonen contactvlakken 38-39 die parallel zijn aan elkaar en zich bij voorkeur schuin uitstrekken, volgens een richting die het ineenklikken vergemakkelijkt. The locking elements 33-34 have contact planes 38-39 which are parallel to each other and preferably extend in an obliquely, according to a direction which simplifies the snapping-together. De raaklijn L die bepaald wordt door de contactviakken 38-39 maakt hierbij een hoek A met de onderzijde 7 die kleiner is dan 900. The tangent line L which is determined by the contact surfaces 38-39, hereby forms an angle A with the underside 7 which is smaller than 900.    De vergrendelingselementen 33-34 zijn bij voorkeur voorzien van afschuiningen 40 en 41 die bij het ineenvoegen van twee vloerpanelen 1 met elkaar samenwerken zodanig dat de vergrendelingselementen 33-34 gemakkelijk over elkaar kunnen worden gedrukt tot zij door middel van een klikeffect achter elkaar aangrijpen. The locking elements 33-34 preferably are provided with bevels 40 and 41 which during the engagement of two floor panels 1, cooperate with each other in such a manner that the locking elements 33-34 can easily be pressed together until they grip behind each other by means of a snap-together effect.   De dikte W1 van de tand 31 stemt bij voorkeur overeen met de breedte W van de groef 32, zodanig dat de bovenste lip 42 bij het uitoefenen van een druk P ondersteund wordt door de tand 31, die op zijn beurt dan weer ondersteund wordt door de onderste lip 43. The thickness W1 of the tongue 31 preferably is equal to the width W of the groove 32, such that the upper lip 42 is supported, when exerting a pressure P by the tooth 31 which then is supported in its turn by the lower lip 43.   Analoog aan de afschuining 24 en uitsparing 25, zijn ook aan de randen 28-29 een uitsparing 44 en een afschuining 45 voorzien. Analogous to the chamfer 24 and recess 25, are also at the edges 28-29, a recess 44 and a chamfer 45 are provided. 

 <Desc/Clms Page number 12> <Desc / CLMS Page number 12> 

 Opgemerkt wordt dat zulke klikkoppeling ook aan de randen 2-3 kan worden toegepast. It is noted that such a snap-together coupling can also be applied at the edges 2-3. Hierbij kan dit een klikkoppeling zijn analoog aan deze van de figuren 5 tot 7, doch kan dit ook een klikkoppeling zijn waarbij andere vormen van koppeldelen worden aangewend, bijvoorbeeld zoals is weergegeven in de figuren 8 en 9. In tegenstelling tot de vergrendelingselementen 33-34, die bestaan uit vrij plaatselijke uitsteeksels, wordt in de uitvoeringsvormen van de figuren 8 en 9 gebruik gemaakt van vergrendelingselementen 46-47 die zich in vergelijking tot de volledige breedte B van de koppeling over een vrij grote afstand uitstrekken. Hereby, this can be a snap-together coupling analogous to these of figures 5 to 7, but this can also be a snap-together coupling whereby be employed other forms of coupling parts, for example as shown in figures 8 and 9. Contrary to the locking elements 33-34 , which consist of rather local protrusions, is in the embodiments of figures 8 and 9 use is made of locking elements 46-47 which extend in comparison to the total width B of the coupling, extend over a rather large distance.   De vergrendelingselementen 46-47 zijn in dit geval eveneens aangebracht aan de onderzijde 12 van de tand 9 en de onderste wand 14 van de groef 10. The locking elements 46-47 are also in this case arranged on the underside 12 of the tongue 9 and the lower wall 14 of the groove 10.   Volgens figuur 8 vertonen de vergrendelingselementen 46-47 contactvlakken 48-49 die haaks staan op het vlak van het vloerpaneel 1. Hierbij wordt een koppeling verkregen die bijzonder vast in elkaar zit. According to figure 8, the locking elements 46-47 have contact surfaces 48-49 which are at right angles to the plane of the floor panel 1. Hereby, a coupling is obtained which is particularly fixed manner.   Zoals weergegeven in figuur 9 kunnen de vergrendelingselementen 46-47 eventueel zodanig worden uitgevoerd dat in hoofdzaak slechts een lijncontact ontstaat, bijvoorbeeld door dat de naar elkaar gerichte contactvlakkken zijn uitgevoerd met verschillende krommingen. As represented in figure 9, the locking elements 46-47 possibly can be realized in such a manner that substantially only a linear contact is obtained, for example, because the contact surfaces directed towards each other are realized with different curvatures.   De naar elkaar toe gerichte vlakken van de vergrendelingselementen 46-47 bestaan hierbij uit gekromde vlakken. The surfaces, directed towards each other, of the locking elements 46-47 hereby consist of bent surfaces. De raaklijn L maakt een hoek A die kleiner is dan 90 , en beter nog kleiner is dan 450. The tangent line L forms an angle A which is smaller than 90, and even better is smaller than 450. 

 <Desc/Clms Page number 13> <Desc / CLMS Page number 13> 

 Het vergrendelingselement 46 vertoont hierbij bij voorkeur twee gedeelten met een verschillende kromming, enerzijds een gedeelte 50 met een sterke glooiing, en anderzijds, een gedeelte 51 met een zwakke glooiing. Hereby, the locking element 46 preferably has two portions with a different curvature, on one hand, a portion 50 with a strong curvature and, on the other hand, a portion 51 with a weak curvature. Het gedeelte 50 met de sterke glooiing zorgt er voor dat een stevige koppeling wordt gevormd. The portion 50 with the strong curvature ensures that a firm coupling is formed. Het gedeelte 51 met de zwakke glooiing laat toe dat de koppeldelen 4-5 gemakkelijk in elkaar kunnen worden gebracht. The portion 51 with the weak curvature allows that the coupling parts 4-5 can be brought together. De spatie S vormt een ruimte die plaats biedt aan stof en dergelijke dat daar eventueel bij het samenvoegen van twee vloerpanelen 1 tussen terechtkomt. The intermediate space S forms a chamber which offers space for dust and similar which, there eventually comes, when engaging two floor panels 1.   In het geval van een klikverbinding, bijvoorbeeld een verbinding zoals is weergegeven, in de figuren 7 tot 9, vertoont de tand 9-31 bij voorkeur steeds een naar onder toe verdikte vorm die met een verwijding in de groef 10 kan samenwerken. In the case of a snap-together connection, for example, a connection, such as represented in figures 7 to 9, preferably the tongue 9-31 always exhibits a shape, thickening towards below, which can cooperate with a widened portion in the groove 10.   In figuur 10 is een variante weergegeven waarbij minstens ter plaatse van de bovenranden 15-16 een dichtingsmateriaal 52 is aangebracht, waardoor een waterdichte dichting kan worden verzekerd. In figure 10, a variant is represented whereby at least is provided at the location of the upper edges 15-16, a sealing material 52, as will ensure a water-tight seal. Dit dichtingsmateriaal 52 kan bestaan uit een strip of bekleding die op voorhand aan het vloerpaneel 1, hetzij aan één of beide bovenranden 15-16 is aangebracht. This sealing material 52 may consist of a strip or covering which is provided previously at the floor panel 1, either is provided at one or both upper edges 15-16.   In figuur 11 is nog een variante weergegeven, waarbij de vergrendelingsmiddelen 6 gevormd worden door een omhoog gericht gedeelte 53 aan de tand 9, dat door een wentelbeweging achter een naar beneden gericht gedeelte 54 aan de bovenste wand 18 komt te zitten. In Figure 11, another variant is represented, whereby the locking means 6 are formed by an upward directed portion 53 at the tongue 9, which is to be seated by a turning movement, is brought behind a downward-directed portion 54 at the upper wall 18. Meer speciaal wordt dit verwezenlijkt door de bovenzijde 17 en de bovenste wand 18 uit te voeren met een kromming R3 waarvan het middelpunt zieh aan de randen 15-16 bevindt en de onderzijde 12 en de onderste wand 14 uit te voeren met een straal R4 waarvan het middelpunt eveneens gelegen is op respectievelijk de More specifically, this is realized by the upper side 17 and the upper wall to carry out 18 with a curvature R3, the center of which finds itself at the edges 15-16, and the lower side 12 and the lower wall 14 to be carried out with a radius R 4 of which the center is also located on, respectively, the 

 <Desc/Clms Page number 14> <Desc / CLMS Page number 14> 

 bovenranden 15 en 16. Deze stralen R3-R4 kunnen ook anders gekozen worden. top edges 15 and 16. These radii R3-R4 can also be chosen differently.   In het algemeen zal volgens de uitvinding het verschil tussen, enerzijds, de straal Rl, respectievelijk R3, en anderzijds, de straal R2, respectievelijk R4, bij voorkeur niet groter zijn dan 2 mm. the difference between, on the one hand, the radius R, R3 respectively, and on the other hand, the radius R2, R4 respectively, preferably should not be larger than 2 mm In general, according to the invention.   Ook geniet het de voorkeur dat het middelpunt van deze stralen binnen de cirkel Cl, respectievelijk C2 is gelegen die zieh met een straal R5 van 3 mm rond de bovenrand 15, respectievelijk 16 uitstrekt, zoals bijvoorbeeld aangeduid is in figuur 2. Also, it is preferred that the center of these radii inside the circle CI, C2 respectively, which is located Zieh with a radius R5 of 3 mm around the upper edge 15, 16 extending, respectively, such as for example, indicated in figure 2.   Tenslotte wordt opgemerkt dat, volgens de uitvinding de onderste lip 23-43 zoals weergegeven in de figuren 5 tot 7 langer kan uitgevoerd zijn dan de bovenste lip 22-42. Finally is noted that, according to the invention, the lower lip 23-43, as represented in figures 5 to 7, can be realized longer than the upper lip 22-42. Dit heeft als voordeel dat de koppeldelen 4-5-28-29 gemakkelijker kunnen worden verwezenlijkt door middel van een frees of dergelijke. This has as an advantage that the coupling parts 4-5-28-29 can be realized in an easier by means of a milling cutter or such. Bovendien vergemakkelijkt dit het ineenvoegen van twee vloerpanelen 1, daar ieder volgend vloerpaneel 1 bij het aanbrengen kan neergelegd worden op de uitstekende onderste lip 23-43, waardoor de tand 9-31 en de groef 10-32 automatisch tegenover elkaar gepositioneerd worden. Moreover, this facilitates the engagement of two floor panels 1, because each subsequent floor panel 1 during installation can be placed upon the protruding lower lip 23-43, as a result of which the tongue 9-31 and the groove 10-32 automatically are positioned in front of each other.   De uitvoeringen waarbij de onderste lip 23 gelijk is aan, of korter is dan, de bovenste lip 22 bieden dan weer het voordeel dat aan de uiterste rand van de vloer geen uitstekende lip 23 blijft bestaan welke voor problemen in de afwerking kan zorgen. The embodiments whereby the lower lip 23 is equal to, or shorter than, the upper lip 22, in their turn, offer the advantage that remains at the extreme edge of the floor no protruding lip 23 which might cause problems in the finishing.   Om een vlotte montage toe te laten, om de nodige stabiliteit en stevigheid te verzekeren en om de To allow for a smooth assembly, in order to guarantee the necessary stability and firmness and the 

 <Desc/Clms Page number 15> <Desc / CLMS Page number 15> 

 hoeveelheid weg te frezen materiaal beperkt te houden, zal het verschil E tussen de bovenste lip 22-42 en de onderste lip 23-43, gemeten in het vlak van het vloerpaneel en loodrecht op de langsrichting van de groef 10 steeds kleiner gehouden worden dan één maal de totale dikte F van het vloerpaneel 1. Deze totale dikte F zal omwille van de stabiliteit nooit kleiner zijn dan 5 mm. quantity of material to be cut away to keep limited, the difference will E between the upper lip 22-42 and the lower lip 23-43, measured in the plane of the floor panel and perpendicular to the longitudinal direction of the groove 10 can be always kept less than unity times the total thickness F of the floor panel 1. This total thickness F shall never be less for the sake of stability than 5 mm.   Volgens een bijzondere uitvoeringsvorm bevindt de middellijn Ml doorheen de tand 9 en de groef 10 zieh lager dan het midden M2 van het vloerpaneel l, zodanig dat de bovenste lip 22-42 dikker is dan de onderste lip 23-43. According to a particular embodiment, the central line Ml through the tongue 9 and the groove 10 Zieh lower than the center M2 of the floor panel l, in such a manner that the upper lip 22-42 is thicker than the lower lip 23-43. Dit is vooral belangrijk bij klikverbindingen, omdat dan de onderste lip 23-43 verbuigt, zodat de bovenzijde van het vloerpaneel 1 gevrijwaard blijft van eventuele vervormingen. This is especially important with snap connections, because then the lower lip 23-43 which bends, such that the upper side of the floor panel 1 remains protected from possible deformations.   Zoals uiteengezet in de inleiding wordt voor de kern 8 een materiaal gekozen uit volgende reeks : - een gemalen en door middel van een bindmiddel of door versmelting tot een massa samengevoegd produkt ; As set put in the introduction, a material is chosen for the core 8 from the following series: - a ground product which, by means of a binding agent or by fusion to a combined mass of product; - een produkt op basis van kunststof ; - a product based on synthetic material; - spaanplaat met fijne spaanders. - chipboard with fine chips.   De uitvinding bewijst, omwille van de in de inleiding uiteengezette redenen, vooral haar nut bij laminaatparket. The invention shows, for the reasons explained in the introduction, its usefulness with laminated flooring.   Zoals weergegeven in de voorbeelden van de figuren 2 tot 11 bestaat zulk laminaatparket bij voorkeur uit een kern 8 uit MDF-plaat, HDF-plaat of dergelijke, waarbij minstens aan de bovenzijde van deze kern 8 een of meer materiaallagen zijn aangebracht. As represented in the examples of the figures 2 to 11, such laminated flooring preferably consists of a core 8 made of MDF board, HDF board or similar, whereby at least at the upper side of this core 8 one or more layers of material are provided.   Meer speciaal geniet het de voorkeur dat het laminaatparket voorzien is van een dessinlaag 55 en een beschermende More particularly, it is preferred that the laminated flooring is provided with a decorative layer 55 and a protective 

 <Desc/Clms Page number 16> <Desc / CLMS Page number 16> 

 toplaag 56. De dessinlaag 55 is een met hars geïmpregneerde laag, bijvoorbeeld uit papier, die kan bedrukt zijn met allerlei motieven, zoals een houtmotief, een motief in de vorm van steen, kurk of dergelijke of zelfs met een fantasiemotief. top layer 56. The decorative layer 55 is a layer, impregnated with resin, for example, made of paper, which can be imprinted with a variety of patterns, such as a wood pattern, a pattern in the form of stone, cork, or similar or even with a fancy pattern. De beschermende toplaag 56 bestaat bij voorkeur eveneens uit een met hars, bijvoorbeeld melaminehars, doordrenkte laag, uit een transparant materiaal. The protective top layer 56 preferably also consists of a resin, for example melamine resin, layer saturated, of a transparent material.   Het is duidelijk dat nog andere lagen kunnen worden toegepast, zoals een tussenlaag 57 waarop de dessinlaag 55 is aangebracht. It is clear that still other layers can be applied, such as an intermediate layer 57 upon which the decorative layer 55 is provided.   Bij voorkeur zal ook een onderlaag 58 aan de onderzijde 7 worden toegepast die een tegengewicht vormt aan de bovenlagen en zodoende de vormstabiliteit van het vloerpaneel 1 verzekert. Preferably, also a backing layer 58 shall be applied at the underside 7, forming a counterbalancing element for the top layers and, thus, guaranteeing the stability of shape of the floor panel 1. Deze onderlaag 58 kan bestaan uit een met hars, bijvoorbeeld een melaminehars, geïmpregneerd materiaal, bijvoorbeeld papier. This backing layer 58 may consist of a resin, for example, a melamine resin impregnated material, for example paper.   Zoals schematisch in figuur 12 is weergegeven worden de tand 9 en groef 10, en bij voorkeur ook de tand 31 en de groef 32 aangebracht door middel van een freesproces. the tongue 9 and the groove 10, and preferably, as schematically illustrated in Figure 12, are shown also the tongue 31 and the groove 32 are applied by means of a milling process. In het geval dat aan alle vier zijden een profilering dient te worden aangebracht, zullen de vloerpanelen 1 bij voorkeur volgens twee haakse bewegingen VI en V2 worden verplaatst, waarbij tijdens de eerste beweging profileringen aan twee tegenovereenliggende randen worden aangebracht, in dit geval de langsranden, door middel van freesinstallaties 59-60, terwijl tijdens de tweede beweging profileringen aan de andere randen, in dit geval de kopse randen, worden aangebracht door middel van freesinstallaties 61-62. In the event that is to be applied with a profile on all four sides, the floor panels 1 will preferably be displaced according to two perpendicular movements VI and V2, which are applied during the first movement profiles at two opposite edges, in this case the longitudinal edges, by means of milling devices 59-60, whereas during the second movement profiles are provided at the other edges, in this case the small edges, by means of milling devices 61-62.   Tijdens deze bewerkingen liggen de vloerpanelen l bij voorkeur met de dessinlaag naar onderen. During these processing, the floor panels l, preferably with their decorative layer directed downward. 

 <Desc/Clms Page number 17> <Desc / CLMS Page number 17> 

 Volgens een belangrijk kenmerk van de uitvinding wordt iedere betreffende tand 9-31 en groef 10-32 verwezenlijkt door middel van een freesproces met minstens twee opeenvolgende freesgangen door middel van frezen die onder verschillende hoeken staan opgesteld ten opzichte van het betreffende vloerpaneel 1. According to an important feature of the invention, each respective tongue 9-31 and groove 10-32 are realized by means of a milling process with at least two subsequent milling cycles by means of milling cutters which are positioned in different angles in respect to the related floor panel 1.   Dit wordt verduidelijkt in de figuren 13,14 en 15, waarin is weergegeven hoe een groef 10 wordt verwezenlijkt door middel van twee freesgangen met behulp van twee frezen 63 en 64. Figuren 16 en 17 geven weer hoe de tand 9 wordt verwezenlijkt door middel van frezen 65 en 66. This is illustrated in the figures 13,14 and 15, wherein it is represented how a groove 10 is realized by means of two milling cycles by means of two milling cutters 63 and 64. Figures 16 and 17 represent how the tongue 9 is realized by means of milling cutters 65 and 66.   De figuren 18-19 en 20-21 geven gelijkaardige zichten weer, die aantonen hoe de groef 32 en de tand 31 worden verwezenlijkt met onder hoek gestelde frezen 67-68 en 69-70. The figures 18-19 and 20-21 represent similar views showing how the groove 32 and the tongue 31 are realized by means of milling cutters 67-68 and 69-70 angle.   Tijdens ieder van de voornoemde freesgangen wordt telkens in hoofdzaak de uiteindelijke vorm van één flank gerealiseerd. During each of the aforementioned milling cycles, each time substantially the final form of one flank. Zo bijvoorbeeld bepaalt de frees 63 van figuur 14 de uiteindelijke vorm van de onderste flank 71 van de groef 10, terwijl de frees 64 de uiteindelijke vorm bepaalt van de bovenste flank 72. For example, the milling cutter 63 of figure 14 determines the final shape of the lower flank 71 of the groove 10, whereas the milling cutter 64 determines the final shape of the upper flank 72.   Zoals vermeld in de inleiding zullen bij voorkeur frezen 63 tot 72 worden aangewend die diameters G vertonen die minstens 5, en beter nog minstens 20 maal groter zijn dan de dikte F van de vloerpanelen 1. As mentioned in the introduction, preferably milling cutters 63 to 72 shall be applied, having diameters G which are at least 5 times, and even better at least 20 times larger than the thickness F of the floor panels 1.   Naast de genoemde frezen worden bij voorkeur nog andere frezen aangewend, bijvoorbeeld om tijdens een eerste voorbewerking reeds een deel van het te verwijderen materiaal weg te nemen. Apart of the mentioned milling cutters are used, preferably still other milling cutters, for example, in order to remove during a first pre-processing is already a part of the material to be removed. 

 <Desc/Clms Page number 18> <Desc / CLMS Page number 18> 

   De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de als voorbeeld beschreven en in de figuren weergegeven uitvoeringsvormen, doch dergelijke vloerbekleding en de hierbij horende vloerpanelen 1 kunnen in verschillende vormen en afmetingen worden verwezenlijkt zonder buiten het kader van de uitvinding te treden. The present invention is in no way limited to the embodiments described as an example and represented in the figures embodiments, however, such floor covering and the pertaining floor panels 1 be realized in various forms and dimensions while still remaining within the scope of the invention.   Zo bijvoorbeeld kunnen de verschillende kenmerken die aan de hand van de weergegeven uitvoeringsvormen zijn beschreven al dan niet onderling met elkaar worden gecombineerd. Thus, for example, the various characteristics which are described with reference to the embodiments shown, may or may not be combined with each other. 

Claims (21)

Conlusies. , Conclusions.
1. - Vloerbekleding, bestaande uit harde vloerpanelen (1) die minstens aan de randen van twee tegenovereenliggende zijden (2-3) voorzien zijn van met elkaar samenwerkende koppeldelen (4-5), hoofdzakelijk in de vorm van een tand (9) en een groef (10), daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (4-5) voorzien zijn van geïntegreerde mechanische vergrendelingsmiddelen (6) die het uiteenschuiven van twee gekoppelde vloerpanelen in een richting (R) loodrecht op de betreffende randen (2-3) en parallel aan de onderzijde (7) van de gekoppelde vloerpanelen (1) verhinderen ; 1. - Floor covering, consisting of hard floor panels (1) which are at least at the edges of two opposite sides (2-3) of mutually cooperating coupling parts (4-5), substantially in the form of a tongue (9) and a groove (10), characterized in that the coupling parts (4-5) are provided with integrated mechanical locking means (6) in a direction (R), the drifting apart of two coupled floor panels perpendicular to the related edges (2-3) and parallel to prevent the underside (7) of the coupled floor panels (1); dat de koppeldelen (4-5) en de vergrendelingsmiddelen (6) ééndelig zijn uitgevoerd met de kern (8) van de vloerpanelen (l) ; that the coupling parts (4-5) and the locking means (6) in one piece with the core (8) of the floor panels (l);
dat de koppeldelen (4-5) een zodanige vorm vertonen dat twee opeenvolgende vloerpanelen (1) uitsluitend door klikken en/of wentelen in elkaar kunnen worden gevoegd, waarbij ieder volgend vloerpaneel (1) zijdelings invoegbaar is in het vorige ; that the coupling parts (4-5) have a shape such that two subsequent floor panels (1) exclusively by snapping together and / or turning can be engaged into each other, whereby each subsequent floor panel (1) is laterally inserted into the previous; dat de koppeldelen (4-5) voorzien in een spelingvrije inhaking volgens alle richtingen in het vlak loodrecht op de voornoemde randen ; that the coupling parts (4-5) provide for an interlocking free from play according to all directions in the plane perpendicular to the aforementioned edges; dat het eventuele verschil (E) tussen de bovenste en onderste lip van de lippen (22-23) die de voornoemde groef (10) begrenzen, gemeten in het vlak van het vloerpaneel (1) en loodrecht op de langsrichting van de groef (10), kleiner is dan één maal de totale dikte (F) van het vloerpaneel (l) ; that the possible difference (E) between the upper and lower lip of the lips (22-23) which border the aforementioned groove (10), measured in the plane of the floor panel (1) and perpendicular to the longitudinal direction of the groove (10 ), is smaller than one times the total thickness (F) of the floor panel (l); dat de totale dikte (F) van ieder betreffend vloerpaneel (1) groter of gelijk is aan 5 mm ; that the total thickness (F) of each related floor panel (1) is greater than or equal to 5 mm;
en dat het basismateriaal van de vloerpanelen (1), waaruit de voornoemde kern (8) en de vergrendelingsmiddelen (6) zijn gevormd bestaat uit een gemalen en door middel van een bindmiddel of door versmelting tot een massa samengevoegd product en/of uit <Desc/Clms Page number 20> een product op basis van kunststof en/of uit een spaanplaat met fijne spaanders. and that the basic material of the floor panels (1), of which the aforementioned core (8) and the locking means (6) are formed, consists of a ground product which, by means of a binding agent or melting together into a mass and / or from <Desc / CLMS Page number 20> a product based on plastic and / or of a chip board with fine chips.
2. - Vloerbekleding volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat het basismateriaal bestaat uit HDF-plaat of MDF-plaat, waarbij de koppeldelen (4-5-28-29) en de vergrendelingselementen (11-13-33-34-46-47) uit deze plaat gevormd zijn. 2. - Floor covering according to claim 1, characterized in that the base material consists of HDF board or MDF board, whereby the coupling parts (4-5-28-29) and the locking elements (11-13-33-34-46-47 ) are formed out of this board.
3. - Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (1) bestaan uit langwerpige panelen en dat de voornoemde koppeldelen (4-5) zieh aan de langsgerichte zijden (2-3) van deze panelen bevinden. 3. - Floor covering according to any one of the preceding claims, characterized in that the floor panels (1) consist of elongated panels and that the aforementioned coupling parts (4-5) are at the Zieh of these panels longitudinal sides (2-3).
4. - Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de vergrendelingsmiddelen (6) hoofdzakelijk bestaan uit een aan de onderzijde (12) van de tand (9) aangebracht vergrendelingselement (11-33-46) in de vorm van een uitsteeksel en een in de onderste wand (14) van de groef (10) gevormd vergrendelingselement (13-34-47) in de vorm van een uitsparing (36) en/of een opstaand gedeelte dat door deze uitsparing (36) wordt begrensd. 4. - Floor covering according to any one of the preceding claims, characterized in that the locking means (6) substantially consist of one on the lower side (12) of the tongue (9) are arranged locking element (11-33-46) in the form of a protrusion and one in the bottom wall (14) of the groove (10) formed locking element (13-34-47) in the form of a recess (36) and / or an upright portion which is limited by this recess (36).
5. - Vloerbekleding volgens conclusie 4, daardoor gekenmerkt dat de vergrendelingselementen (11-13-46-47) in doorsnede een gekromde vorm vertonen. 5. - Floor covering according to claim 4, characterized in that the locking elements (11-13-46-47) have in cross section a curved shape.
6. - Vloerbekleding volgens conclusie 5, daardoor gekenmerkt dat de onderzijde (12) van de tand (9) een kromming met een straal (R1) vertoont waarvan het middelpunt samenvalt met de betreffende bovenrand (15) van het vloerpaneel (1) en dat de onderste wand (14) van de groef (10) een overeen- <Desc/Clms Page number 21> stemmende kromming vertoont met een straal (R2) die gelijk is aan de voornoemde straal (Rl) van de tand (9). 6. - Floor covering according to claim 5, characterized in that the underside (12) of the tongue (9) has a curvature exhibits the center of which having a radius (R 1) coincides with the respective upper edge (15) of the floor panel (1), and that the bottom wall (14) of the groove (10) has a in accordance <Desc / CLMS Page number 21> sponding exhibits curvature having a radius (R2) which is equal to the above-mentioned radius (Rl) of the tongue (9).
7. - Vloerbekleding volgens conclusie 5, daardoor gekenmerkt dat het verschil tussen, enerzijds, de straal van de kromming aan de tand en, anderzijds, de straal van de kromming aan de groef maximum 2 mm is en dat ieder respectievelijk middelpunt dat bij deze stralen behoort binnen de cirkel (C1-C2) is gelegen die zieh met een straal (R5) van 3 mm rond de bijhorende bovenrand (1-16) uitstrekt. 7. - Floor covering according to claim 5, characterized in that the difference between, on the one hand, the radius of the curvature to the tooth and, on the other hand, the radius of curvature at the groove is 2 mm maximum, and in that each respective base which when these rays is within the circle (C1-C2) is located Zieh which extends with a radius (R5) of 3 mm around the related upper edge (1-16).
8. - Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (4-5) en de vergrendelingsmiddelen (6) gevormd zijn uit een tand (9) en een groef (10) waarvan de vormen hoofdzakelijk complementair zijn. 8. - Floor covering according to any one of the preceding claims, characterized in that the coupling parts (4-5) and the locking means (6) are formed of a tongue (9) and a groove (10), the shapes of which are essentially complementary.
9. - Vloerbekleding volgens conclusie 5, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (4-5) voorzien zijn van vergrendelingselementen (33-34-46-47) die een klikverbinding toelaten. 9. - Floor covering according to claim 5, characterized in that the coupling parts (4-5) are provided with locking elements (33-34-46-47) allowing a snap connection.
10. - Vloerbekleding volgens conclusie 9, daardoor gekenmerkt dat de vergrendelingselementen (33-34-46-47) zodanig zijn uitgevoerd dat de raaklijn (L) die bepaald wordt door hun contactvlakken een hoek (A) maakt met de onderzijde (7) van de vloerpanelen, die kleiner is dan 90 . 10. - Floor covering according to claim 9, characterized in that the locking elements (33-34-46-47) are carried out in such a manner that the tangent line (L) which is defined by said contact surfaces makes an angle (A) with the underside (7) of the floor panels which is smaller than 90.
11. - Vloerbekleding volgens conclusie 10, daardoor gekenmerkt dat de vergrendelingselementen (46-47) in een lijncontact voorzien, doordat de naar elkaar gerichte contactvlakken zijn uitgevoerd met verschillende krommingen. 11. - Floor covering according to claim 10, characterized in that the locking elements (46-47) provided in a line contact, because the contact surfaces directed towards each other are realized with different curvatures.
12. - Vloerbekleding volgens conclusie 11, daardoor gekenmerkt dat de onderzijde (12) van de tand (9) minstens <Desc/Clms Page number 22> twee gedeelten (50-51) met een verschillende kromming vertoont, respectievelijk een gedeelte (50) met een sterke glooiing dat de vergrendeling verzorgt, en een gedeelte (51) met een zwakke glooiing dat het in elkaar schuiven van de koppeldelen (4-5) vergemakkelijkt. 12. - Floor covering according to claim 11, characterized in that the underside (12) of the tongue (9) is at least <Desc / CLMS Page number 22> two portions (50-51) with a different curvature, on a portion, respectively, (50) with a strong curvature takes care that the locking, and a portion (51) with a weak curvature facilitates the sliding into each other of the coupling parts (4-5).
13. - Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (1) eveneens aan de zijden (26-27) die haaks staan op de voornoemde zijden (2-3) zijn voorzien van koppeldelen (28-29), waarbij zulke koppeldelen (28-29) door een klikverbinding in elkaar passen. 13. - Floor covering according to any one of the preceding claims, characterized in that the floor panels (1) as well as to the sides (26-27) which are perpendicular to the above-mentioned sides (2-3) are provided with coupling parts (28-29), wherein these coupling parts (28-29) through a snap-fit ​​together.
14. - Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (4-5-28-29) zijn uitgevoerd in de vorm van een tand (9-31) en een groef (10-32) en dat de lip (23-43) die de onderzijde van de groef (11-32) begrenst zich verder uitstrekt dan de lip (22-42) die de bovenzijde van de groef (10-32) begrenst. 14. - Floor covering according to any one of the preceding claims, characterized in that the coupling parts (4-5-28-29) are designed in the form of a tongue (9-31) and a groove (10-32), and in that the lip (23-43) bordering the lower side of the groove (11-32) defining extends beyond the lip (22-42) bordering the upper side of the groove (10-32).
15. - Vloerbekleding volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (1) zijn uitgevoerd als laminaatparket, waarbij op de kern (8) één of meer lagen, waaronder een dessinlaag (55), zijn aangebracht en waarbij aan de onderzijde (7) een onderlaag (58) is aangebracht. 15. - Floor covering according to any one of the preceding claims, characterized in that the floor panels (1) are designed as laminated flooring, whereby on the core (8) one or more layers, among which a decorative layer (55), are arranged and whereby on the bottom side (7) a lower layer (58) is arranged.
16. - Vloerbekleding volgens een van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (1) lijmloos in elkaar zitten, zodanig dat zij terug kunnen worden uiteengehaald en worden herbruikt. 16. - Floor covering according to any of the preceding claims, characterized in that the floor panels (1) are in each other free of glue, such that they can be disassembled and be re-used. <Desc/Clms Page number 23> <Desc / CLMS Page number 23>
17.-Werkwijze voor het vervaardigen van vloerpanelen zoals beschreven in één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de tand (9-31) en/of groef (10-32) wordt verwezenlijkt door middel van een freesproces met minstens twee opeenvolgende freesgangen door middel van frezen (63-64-65-66-67-68-69-70) die onder verschillende hoeken staan opgesteld ten opzichte van het betreffende vloerpaneel (1). 17.-Method for manufacturing floor panels as described in any one of the preceding claims, characterized in that the tongue (9-31) and / or groove (10-32) is realized by means of a milling process with at least two subsequent milling cycles by means of milling cutters (63-64-65-66-67-68-69-70) which are positioned in different angles in respect to the related floor panel (1).
18.-Werkwijze volgens conclusie 17, daardoor gekenmerkt dat tijdens ieder van de voornoemde freesgangen telkens in hoofdzaak de uiteindelijke vorm van één flank (71-72), hetzij van de tand, hetzij van de groef, wordt gerealiseerd. 18.-Method according to claim 17, characterized in that during each of the aforementioned milling cycles each time substantially the final shape of one flank (71-72), either of the tongue or of the groove, is realized.
19.-Werkwijze volgens conclusie 17 of 18, daardoor gekenmerkt dat voor de voornoemde twee freesgangen frezen (63-64-65-66-67-68-69-70) worden aangewend die buiten de groef (10-32), respektievelijk tand (9-31) steken, en meer speciaal nog diameters (G) vertonen die minstens 5 maal groter zijn dan de dikte (F) van de vloerpanelen (1). 19.-Method according to claim 17 or 18, characterized in that are used for the aforementioned two milling cycles milling cutters (63-64-65-66-67-68-69-70) which extend outside the groove (10-32), respectively, tooth (9-31), stabbing, and show more particularly show diameters (G) which are at least 5 times larger than the thickness (F) of the floor panels (1).
20.-Werkwijze volgens conclusie 19, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde twee frezen (63-64-65-66-67-68-69-70) diameters (G) vertonen die minstens 20 maal groter zijn dan de dikte (F) van de vloerpanelen (1). 20.-Method according to claim 19, characterized in that the aforementioned two milling cutters (63-64-65-66-67-68-69-70) show diameters (G) which are at least 20 times larger than the thickness (F) of the floor panels (1).
21.-Werkwijze volgens één van de conclusies 17 tot 20, daardoor gekenmerkt dat aan alle vier zijden van het vloerpaneel (1) een profilering wordt aangebracht, en dat de vloerpanelen (1) volgens twee haakse bewegingen (V1-V2) worden verplaatst, waarbij tijdens één van de bewegingen profileringen aan twee tegenovereenliggende randen worden aangebracht, terwijl tijdens de andere beweging profileringen aan de kopse randen worden aangebracht. 21.-Method according to any one of claims 17 to 20, characterized in that is provided with a profile on all four sides of the floor panel (1), and may also move the floor panels (1) according to two perpendicular movements (V1-V2), which are applied during one of the movements profiles at two opposite edges are provided, whereas during the other movement profiles are provided at the small edges.
BE9600527A 1996-06-11 1996-06-11 Floor covering comprising hard floor panels and method for producing them BE1010339A3 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE9600527A BE1010339A3 (en) 1996-06-11 1996-06-11 Floor covering comprising hard floor panels and method for producing them

Applications Claiming Priority (264)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE9600527A BE1010339A3 (en) 1996-06-11 1996-06-11 Floor covering comprising hard floor panels and method for producing them
BE9700344A BE1010487A6 (en) 1996-06-11 1997-04-15 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels.
MA24648A MA24198A1 (en) 1996-06-11 1997-06-06 Cover flooring is by panels of hard flooring and method for the realization of such panels
HU1200697A HU230363B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hand floor panel, method for manufacturing such panels, and floor lovering made of such panels
AU32569/97A AU713628C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
DE29724742U DE29724742U1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Method for linking rigid flooring panels with interlocking edge profiles which are under tension to prevent gaps between panels
PT05076551T PT1589161E (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of hard floor panels
DE29724428U DE29724428U1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 flooring
CZ20041166A CZ299093B6 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels
DE69734406T DE69734406T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels
DK03076384.1T DK1338721T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor plate
PL379326A PL221879B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor panel and method for production of floor panel
CA002522321A CA2522321C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor panels with edge connectors
CNB2006100903210A CN100453759C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor comprising hard floor panels and method for producing them
EP10010509A EP2280134A3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 A floor panel and a method for manufacturing the same
CA002521949A CA2521949C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor panels with edge connectors
CA2522092A CA2522092C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor panels with edge connectors
CN97190692A CN1087056C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of hard floor panels and method for mfg. such floor panels
DE69739812A DE69739812D1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel
CN2011100020552A CN102051973B (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor panel for forming floor
DK05075635.2T DK1541779T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel
ES08020631T ES2429293T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Panel floorboard mechanically integrated fixing
CNB200610090323XA CN100491668C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor panels
ES00201514T ES2153799T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of rigid panels, and method of making such panels.
DE05077327T DE05077327T1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
DK05076551T DK1589161T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of hard floor panels
EP05077262A EP1612346B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of hard panels
PCT/EP1997/003006 WO1997047834A1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
ES08075888T ES2356164T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Laminate flooring panel.
PT80208309T PT2031148E (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel
AT97928169T AT196790T (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
EP05075560A EP1541778B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel
EP05077348.0A EP1614828B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel and floor covering
EP08075888A EP2031149B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Laminate floor panel
DE69739238A DE69739238D1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 A process for the production of hard floor panels
AT08075888T AT490384T (en) 1996-06-11 1997-06-07 laminate floor
DE29724868U DE29724868U1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and floor panel
PT97928169T PT843763E (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
CN2006100903314A CN1880702B (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
DE69724013A DE69724013D1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
EP10010508A EP2280133A3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel and method for manufacturing the same
DE1026341T DE1026341T1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
AT02076363T AT307249T (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels
DE69713629T DE69713629T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels
AT05075560T AT445059T (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel
CNB2004100575861A CN100406666C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor made up of hard floor tile and method for manufacturing the floor tile
DK05077327T DK1614829T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 A process for the production of hard floor panels
ROa200600547A RO122418B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of hard floor panels and process for making such hard floor panels
CA002522130A CA2522130C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering panel
DE69703230A DE69703230D1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
EP00201515A EP1024234B2 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels
RU2002129116/03A RU2252994C2 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor coating consisting of solid panels (variants) and floor panel
CNB021230064A CN1195141C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor made of hard floor boards and production process of the floor board
CN200610090334.8A CN1880703B (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels
RO98-00225A RO119641B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard panel, floor made up of hard panels and process for obtaining hard panels
PT08075888T PT2031149E (en) 1996-06-11 1997-06-07 Laminate floor panel
CNB2006100999213A CN100529299C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor panels
ES03076384T ES2333647T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Rigid Panel floor.
CA2559357A CA2559357C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor panels with edge connectors
CNA2006100999196A CN1932209A (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
DE05076551T DE05076551T1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
ES05077262T ES2306634T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor coating consisting rigid board.
CA002522141A CA2522141C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Method for manufacturing floor panels
EP03076384A EP1338721B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel
ES05075635T ES2246752T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel.
DK07024053.6T DK1898026T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel with integrated mechanical locking means
CN2006100999139A CN1928294B (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering comprising hard floor panels and method for producing them
PT03076384T PT1338721E (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel
ES08020830T ES2429294T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel
ES05077348T ES2429163T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel and floor covering
NZ329581A NZ329581A (en) 1996-06-11 1997-06-07 Wooden laminated floor panel having side edge coupling parts comprising a tongue and a groove
PT00201515T PT1024234E (en) 1996-06-11 1997-06-07 floor covering consisting of hard floor panels
ROa200600548A RO122818B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor panel for covering a floor
CA002226286A CA2226286C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
CA002522085A CA2522085C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor panels with edge connectors
CNB2006100903189A CN100540820C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor panel for constituting floor
DE02076363T DE02076363T1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for producing these floor panels
PT05075635T PT1541779E (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel
CN2006100999209A CN1932204B (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
DE29724883U DE29724883U1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 floor panel
DE69739623A DE69739623D1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel
PT05077262T PT1612346E (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of hard panels
PT70240536T PT1898026E (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel with integrated mechanical locking means
CNA2006100999162A CN1928297A (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering comprising hard floor panels and method for producing them
PT80206311T PT2077358E (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel with integrated mechanical locking means
EP09010320A EP2116668A1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel
CNA2006100999181A CN1932208A (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
DE69740147A DE69740147D1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of hard floor panels
UA98020669A UA57709C2 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels (versions), floor panel and method for production of floor panels
AT05077327T AT421623T (en) 1996-06-11 1997-06-07 Process for production of hard flooring panels
EP00201514A EP1026341B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
CN200610090478A CN100580204C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floorboards
AT03076384T AT445750T (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel
DK05075560.2T DK1541778T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor plate
SI9720009A SI9720009B (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
DK02076363T DK1223267T4 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of hard floor panels
EP07024053.6A EP1898026B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel with integrated mechanical locking means
EP08020631.1A EP2077358B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel with integrated mechanical locking means
EP10010484A EP2280132A3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor panel
PL379327A PL222495B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering made of hard floor panel and method for production of floor panels
TR1998/00209T TR199800209T1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Production of the floor covering and such floor coverings including hard floor coverings.
CA002569614A CA2569614C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering panel
DK08020830.9T DK2031148T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel
PT00201514T PT1026341E (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
DE05075635T DE05075635T1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 hard floor panel
DE69734406A DE69734406D1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels
RU98103869/03A RU2200809C2 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Coat for floor consisting of solid floor panels and method of manufacture of such panels
ES07024053T ES2300234T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel with integrated mechanical fixing means
DK05077348.0T DK1614828T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor slab and flooring
EP10011062A EP2275623A3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
SK154-2006A SK287700B6 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels
SK8-2009A SK288480B6 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
CA002475076A CA2475076C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
DK00201515T DK1024234T4 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of hard floor panels
EP05077327A EP1614829B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Method of manufacturing hard floor panels
CZ0039198A CZ296232B6 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
DK08075888.1T DK2031149T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Laminate floor panel
EP97928169A EP0843763B2 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
JP50119198A JP3742658B2 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of hard floor, and the floor board manufacturing method of
DE69739617A DE69739617D1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel
EP08020830.9A EP2031148B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel
EP10010483A EP2280131A3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor panel
DE05075560T DE05075560T1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
ES02076363T ES2220244T5 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of hard floor panels.
HU9901996A HU226760B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panels, floor covering and method for manufacturing such floor panels
CNB2006100904779A CN100491669C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor block and floor
DK97928169T DK0843763T4 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of hard floor panels and method of making such panels
EP05076551A EP1589161B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of hard floor panels
ES97928169T ES2152679T5 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels for, and a method for manufacturing such floor panels.
CA2569612A CA2569612C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering panel
PT05077327T PT1614829E (en) 1996-06-11 1997-06-07 Method of manufacturing hard floor panels
SK163-98A SK286531B6 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
PT05075560T PT1541778E (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel
DE69740068A DE69740068D1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 laminate floor
CNA2006100999158A CN1928296A (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering comprising hard floor panels and method for producing them
DE1024234T DE1024234T1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
EP10010510A EP2280135A3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Method for manufacturing a hard floor panel
KR10-1998-0700887A KR100430315B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
AT00201515T AT219812T (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels
AT05076551T AT419440T (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of hard floor panels
CA2783398A CA2783398C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor panels with edge connectors
CNB2006100999247A CN100526579C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor block for setting floor
EP05075635A EP1541779B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel
CNB2006100999232A CN100526578C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floorboards
CNA2006100999177A CN1932203A (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
EP10010811A EP2275622A3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
ES00201515T ES2153800T5 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels.
AT00201514T AT246760T (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
DE05077262T DE05077262T1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and methods for their preparation
ROA200900383A RO130356A2 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering made of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
DE05077348T DE05077348T1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
ES05077327T ES2321417T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Method for manufacturing honeycombs for ground.
ES05076551T ES2247961T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels.
CA2735317A CA2735317C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor panels with edge connectors
DE69703230T DE69703230T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Foßbodenbelag, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
ES05075560T ES2246751T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Flooring hard floor panels and method for manufacturing such floor panels.
BRPI9702325-6C8A BR9702325C8 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels.
DE07024053T DE07024053T1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel with integrated mechanical locking means
CA2693267A CA2693267C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor panels with edge connectors
CA2701554A CA2701554C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor panels with edge connectors
PL97324923A PL324923A1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Flooring consisting of hard floor panels and method of making such panels
CA2560527A CA2560527C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor panels with edge connectors
DK05077262.3T DK1612346T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of hard panels
DK00201514T DK1026341T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
DK08020631.1T DK2077358T3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor plate with integrated mechanical locking means
DE69713629A DE69713629D1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels
DE29724876U DE29724876U1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels
HU0700210A HU228451B1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Procedure for making tiles
CNB2006100999228A CN100543253C (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor panels
DE08020631T DE08020631T1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel, floor covering made of hard floor panels, laying methods and manufacturing processes for floor panels
CNA2006100999143A CN1928295A (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering comprising hard floor panels and method for producing them
DE69724013T DE69724013T2 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
EP08021267A EP2031147A3 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panels, floor coverings consisting of hard floor panels, methods of assembling hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
PT50773480T PT1614828E (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel and floor covering
AT05075635T AT461330T (en) 1996-06-11 1997-06-07 Hard floor panel
AT05077262T AT501320T (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of hard floor panels
DE69739197A DE69739197D1 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering consisting of hard floor panels
EP02076363A EP1223267B2 (en) 1996-06-11 1997-06-07 Floor covering, consisting of hard floor panels
EG52497A EG21186A (en) 1996-06-11 1997-06-09 Floor covering consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
ZA9705060A ZA9705060B (en) 1996-06-11 1997-06-09 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels.
TNTNSN97099A TNSN97099A1 (en) 1996-06-11 1997-06-09 Cover flooring is by panels of hard flooring and method for the realization of flooring such panels
IDP971981A ID17097A (en) 1996-06-11 1997-06-10 Floor covering, consisting of hard floor panels and a method of making such panels
US08/872,044 US6006486A (en) 1996-06-11 1997-06-10 Floor panel with edge connectors
MYPI20083677A MY141102A (en) 1996-06-11 1997-06-10 Floor panels with edge connectors
MYPI97002580A MY125475A (en) 1996-06-11 1997-06-10 Floor covering, consisting of hard floor panels
MYPI20064519A MY138281A (en) 1996-06-11 1997-06-10 Floor panels with edge connectors
MYPI20043989A MY128251A (en) 1996-06-11 1997-06-10 Floor panels with edge connectors
DE29710175U DE29710175U1 (en) 1996-06-11 1997-06-11 Floor covering, consisting of hard floor panels
ARP970102541A AR008996A1 (en) 1996-06-11 1997-06-11 Improved coating for floors, floor cloth for this revestimieno and method of making such Panos
BG102230A BG62216B1 (en) 1996-06-11 1998-02-03 Floor surfacing consisting of solid floor panels, and method for the preparation of such panels
MX9801117A MX9801117A (en) 1996-06-11 1998-02-10 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels.
NO19980569A NO314192B1 (en) 1996-06-11 1998-02-10 Flooring hardboard or board, and method for fremstillingenav such floorboards or table
HK99101292A HK1016234A1 (en) 1996-06-11 1999-03-30 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
US09/471,014 US6490836B1 (en) 1996-06-11 1999-12-23 Floor panel with edge connectors
AU20703/00A AU752409C (en) 1996-06-11 2000-03-07 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
GR20000402640T GR3034933T3 (en) 1996-06-11 2000-11-29 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
AT0043701U AT5566U1 (en) 1996-06-11 2001-05-30 Floor covering, consisting of hard floor panels
NO20016048A NO336471B1 (en) 1996-06-11 2001-12-11 Flooring hardboard or table
AU2002300410A AU2002300410B2 (en) 1996-06-11 2002-08-05 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
US10/256,183 US7040068B2 (en) 1996-06-11 2002-09-27 Floor panels with edge connectors
US10/265,657 US6928779B2 (en) 1996-06-11 2002-10-08 Floor panels with edge connectors
US10/266,667 US6874292B2 (en) 1996-06-11 2002-10-09 Floor panels with edge connectors
US10/266,700 US6955020B2 (en) 1996-06-11 2002-10-09 Floor panels with edge connectors
US10/266,669 US6993877B2 (en) 1996-06-11 2002-10-09 Floor panels with edge connectors
HK03102354A HK1050232A1 (en) 1996-06-11 2003-04-02 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels.
ARP040101972A AR044640A2 (en) 1996-06-11 2004-06-07 Floor covering consisting of hard floor cloths
RU2004139035/03A RU2285777C2 (en) 1996-06-11 2004-12-29 Floor covering
US11/215,037 US7698868B2 (en) 1996-06-11 2005-08-31 Floor panels with edge connectors
US11/215,009 US7661238B2 (en) 1996-06-11 2005-08-31 Floor panels with edge connectors
US11/215,010 US7644557B2 (en) 1996-06-11 2005-08-31 Method of making floor panels with edge connectors
JP2005260815A JP4463745B2 (en) 1996-06-11 2005-09-08 Floor covering consisting of hard floor, and the floor board manufacturing method of
US11/239,085 US7640708B2 (en) 1996-06-11 2005-09-30 Floor panels with edge connectors
RU2005140295/03A RU2309230C1 (en) 1996-06-11 2005-12-22 Floor covering
AU2006201668A AU2006201668B2 (en) 1996-06-11 2006-04-21 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
US11/417,201 US7707793B2 (en) 1996-06-11 2006-05-04 Floor panels with edge connectors
US11/417,189 US7644554B2 (en) 1996-06-11 2006-05-04 Floor panels with edge connectors
US11/449,819 US7634886B2 (en) 1996-06-11 2006-06-09 Floor panels with edge connectors
US11/449,834 US7647741B2 (en) 1996-06-11 2006-06-09 Floor panels with edge connectors
US11/449,807 US7650727B2 (en) 1996-06-11 2006-06-09 Floor panels with edge connectors
US11/449,667 US7328536B2 (en) 1996-06-11 2006-06-09 Floor panels with edge connectors
US11/449,678 US7467499B2 (en) 1996-06-11 2006-06-09 Floor panels with edge connectors
US11/449,818 US7637066B2 (en) 1996-06-11 2006-06-09 Floor panels with edge connectors
US11/449,806 US7665265B2 (en) 1996-06-11 2006-06-09 Floor panels with edge connectors
US11/449,832 US7757453B2 (en) 1996-06-11 2006-06-09 Floor panels with edge connectors
US11/449,676 US7617645B2 (en) 1996-06-11 2006-06-09 Floor panels with edge connectors
US11/449,826 US7726089B2 (en) 1996-06-11 2006-06-09 Floor panels with edge connectors
US11/451,358 US7827755B2 (en) 1996-06-11 2006-06-13 Floor panels with edge connectors
US11/451,370 US7698869B2 (en) 1996-06-11 2006-06-13 Floor panels with edge connectors
US11/453,815 US7650728B2 (en) 1996-06-11 2006-06-16 Floor panels with edge connectors
US11/454,059 US7810297B2 (en) 1996-06-11 2006-06-16 Floor panels with edge connectors
US11/473,200 US7637067B2 (en) 1996-06-11 2006-06-23 Floor panels with edge connectors
US11/473,199 US7681371B2 (en) 1996-06-11 2006-06-23 Floor panels with edge connectors
US11/476,877 US7735288B2 (en) 1996-06-11 2006-06-29 Floor panels with edge connectors
US11/481,922 US7673431B2 (en) 1996-06-11 2006-07-07 Floor panels with edge connectors
US11/481,921 US7669377B2 (en) 1996-06-11 2006-07-07 Floor panels with edge connectors
US11/481,806 US7770350B2 (en) 1996-06-11 2006-07-07 Floor panels with edge connectors
US11/488,674 US7827754B2 (en) 1996-06-11 2006-07-19 Floor panels with edge connectors
RU2006130353/03A RU2327019C1 (en) 1996-06-11 2006-08-22 Coating for floor
AU2006225242A AU2006225242B2 (en) 1996-06-11 2006-10-05 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
US11/606,107 US7665266B2 (en) 1996-06-11 2006-11-30 Floor panels with edge connectors
US11/642,778 US7644555B2 (en) 1996-06-11 2006-12-21 Floor panels with edge connectors
US11/647,197 US7634887B2 (en) 1996-06-11 2006-12-29 Floor panels with edge connectors
ARP070101325A AR060214A2 (en) 1996-06-11 2007-03-29 Method for manufacturing floor cloths, floor covering and Panos hard floor
AU2007201959A AU2007201959B2 (en) 1996-06-11 2007-05-02 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
RU2007119405/03A RU2352738C2 (en) 1996-06-11 2007-05-24 Floor coating
CL200701991A CL2007001991A1 (en) 1996-06-11 2007-07-06 Method for the production of coating cloths for hard floor, with coupling parts in the form of tongue and groove, which includes a recess produced by milling, and also has a lower flange extending ma
US11/822,580 US7621094B2 (en) 1996-06-11 2007-07-09 Floor panels with edge connectors
US11/822,582 US7654054B2 (en) 1996-06-11 2007-07-09 Floor panels with edge connectors
US11/822,581 US7647743B2 (en) 1996-06-11 2007-07-09 Method of making floor panels with edge connectors
US11/976,985 US7669376B2 (en) 1996-06-11 2007-10-30 Floor panels with edge connectors
US11/976,987 US7665267B2 (en) 1996-06-11 2007-10-30 Floor panels with edge connectors
US11/976,986 US7677008B2 (en) 1996-06-11 2007-10-30 Floor panels with edge connectors
US11/976,980 US7712280B2 (en) 1996-06-11 2007-10-30 Floor panels with edge connectors
US11/979,105 US7665268B2 (en) 1996-06-11 2007-10-31 Floor panels with edge connectors
US11/979,106 US7658048B2 (en) 1996-06-11 2007-10-31 Floor panels with edge connectors
RU2008135063/03A RU2382857C1 (en) 1996-06-11 2008-08-27 Flooring
RU2009140633/03A RU2418925C1 (en) 1996-06-11 2009-11-02 Floor coating
US12/872,258 US8166723B2 (en) 1996-06-11 2010-08-31 Floor panels with edge connectors
US12/872,231 US8365494B2 (en) 1996-06-11 2010-08-31 Floor panels with edge connectors
AU2010246529A AU2010246529B2 (en) 1996-06-11 2010-11-30 Floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels
RU2010150363/03A RU2465419C2 (en) 1996-06-11 2010-12-08 Floor covering
US13/733,412 US8789334B2 (en) 1996-06-11 2013-01-03 Floor panels with edge connectors
US14/306,822 US8997429B2 (en) 1996-06-11 2014-06-17 Floor panels with edge connectors
US14/677,664 US9290951B2 (en) 1996-06-11 2015-04-02 Floor panels with edge connectors

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1010339A3 true BE1010339A3 (en) 1998-06-02

Family

ID=3889796

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE9600527A BE1010339A3 (en) 1996-06-11 1996-06-11 Floor covering comprising hard floor panels and method for producing them

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE1010339A3 (en)

Cited By (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6324803B1 (en) 1993-05-10 2001-12-04 VäLINGE ALUMINUM AB System for joining building boards
US6446405B1 (en) 1998-06-03 2002-09-10 Valinge Aluminium Ab Locking system and flooring board
US6510665B2 (en) 2000-01-24 2003-01-28 Valinge Aluminum Ab Locking system for mechanical joining of floorboards and method for production thereof
US6588166B2 (en) 1995-03-07 2003-07-08 Pergo (Europe) Ab Flooring panel or wall panel and use thereof
US6606834B2 (en) 1995-03-07 2003-08-19 Pergo (Europe) Ab Flooring panel or wall panel and use thereof
US6715253B2 (en) 2000-04-10 2004-04-06 Valinge Aluminium Ab Locking system for floorboards
US6769218B2 (en) 2001-01-12 2004-08-03 Valinge Aluminium Ab Floorboard and locking system therefor
US7677001B2 (en) 2003-03-06 2010-03-16 Valinge Innovation Ab Flooring systems and methods for installation
US7739849B2 (en) 2002-04-22 2010-06-22 Valinge Innovation Ab Floorboards, flooring systems and methods for manufacturing and installation thereof
US7757452B2 (en) 2002-04-03 2010-07-20 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for floorboards
US7775007B2 (en) 1993-05-10 2010-08-17 Valinge Innovation Ab System for joining building panels
US7841144B2 (en) 2005-03-30 2010-11-30 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for panels and method of installing same
US7845140B2 (en) 2003-03-06 2010-12-07 Valinge Innovation Ab Flooring and method for installation and manufacturing thereof
US7856784B2 (en) 1995-03-07 2010-12-28 Pergo AG Flooring panel or wall panel and use thereof
US7877956B2 (en) 1999-07-05 2011-02-01 Pergo AG Floor element with guiding means
US7886497B2 (en) 2003-12-02 2011-02-15 Valinge Innovation Ab Floorboard, system and method for forming a flooring, and a flooring formed thereof
US7926234B2 (en) 2002-03-20 2011-04-19 Valinge Innovation Ab Floorboards with decorative grooves
US8028486B2 (en) 2001-07-27 2011-10-04 Valinge Innovation Ab Floor panel with sealing means
US8042484B2 (en) 2004-10-05 2011-10-25 Valinge Innovation Ab Appliance and method for surface treatment of a board shaped material and floorboard
US8061104B2 (en) 2005-05-20 2011-11-22 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
US8215078B2 (en) 2005-02-15 2012-07-10 Välinge Innovation Belgium BVBA Building panel with compressed edges and method of making same
US8245477B2 (en) 2002-04-08 2012-08-21 Välinge Innovation AB Floorboards for floorings
US8250825B2 (en) 2001-09-20 2012-08-28 Välinge Innovation AB Flooring and method for laying and manufacturing the same
US8402709B2 (en) 1995-03-07 2013-03-26 Pergo (Europe) Ab Flooring panel or wall panel and use thereof
US8544233B2 (en) 2000-03-31 2013-10-01 Pergo (Europe) Ab Building panels
US8615952B2 (en) 2010-01-15 2013-12-31 Pergo (Europe) Ab Set of panels comprising retaining profiles with a separate clip and method for inserting the clip
US8850769B2 (en) 2002-04-15 2014-10-07 Valinge Innovation Ab Floorboards for floating floors
US8978334B2 (en) 2010-05-10 2015-03-17 Pergo (Europe) Ab Set of panels
US9322162B2 (en) 1998-02-04 2016-04-26 Pergo (Europe) Ab Guiding means at a joint
US9322183B2 (en) 2004-01-13 2016-04-26 Valinge Innovation Ab Floor covering and locking systems
US9464443B2 (en) 1998-10-06 2016-10-11 Pergo (Europe) Ab Flooring material comprising flooring elements which are assembled by means of separate flooring elements

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB424057A (en) * 1934-07-24 1935-02-14 Smith Joseph Improvements appertaining to the production of parquetry floors
DE3041781A1 (en) * 1980-11-05 1982-06-24 Terbrack Kunststoff Gmbh & Co Skating or bowling rink tongue and groove panels - have tongue kink fitting trapezoid or half trapezium groove recess
GB2117813A (en) * 1982-04-06 1983-10-19 Leonid Ostrovsky Pivotal assembly of insulated wall panels
DE3544845A1 (en) * 1985-12-18 1987-06-19 Max Liebich Profiled-edge board for producing wooden panels
GB2256023A (en) * 1991-05-18 1992-11-25 Magnet Holdings Ltd Joint
WO1994001628A2 (en) * 1992-07-10 1994-01-20 Nikken Seattle, Inc. Snap-together flooring system

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB424057A (en) * 1934-07-24 1935-02-14 Smith Joseph Improvements appertaining to the production of parquetry floors
DE3041781A1 (en) * 1980-11-05 1982-06-24 Terbrack Kunststoff Gmbh & Co Skating or bowling rink tongue and groove panels - have tongue kink fitting trapezoid or half trapezium groove recess
GB2117813A (en) * 1982-04-06 1983-10-19 Leonid Ostrovsky Pivotal assembly of insulated wall panels
DE3544845A1 (en) * 1985-12-18 1987-06-19 Max Liebich Profiled-edge board for producing wooden panels
GB2256023A (en) * 1991-05-18 1992-11-25 Magnet Holdings Ltd Joint
WO1994001628A2 (en) * 1992-07-10 1994-01-20 Nikken Seattle, Inc. Snap-together flooring system

Cited By (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7775007B2 (en) 1993-05-10 2010-08-17 Valinge Innovation Ab System for joining building panels
US6324803B1 (en) 1993-05-10 2001-12-04 VäLINGE ALUMINUM AB System for joining building boards
US6516579B1 (en) 1993-05-10 2003-02-11 Tony Pervan System for joining building boards
US7823359B2 (en) 1993-05-10 2010-11-02 Valinge Innovation Ab Floor panel with a tongue, groove and a strip
US8875465B2 (en) 1995-03-07 2014-11-04 Pergo (Europe) Ab Flooring panel or wall panel and use thereof
US9032685B2 (en) 1995-03-07 2015-05-19 Pergo (Europe) Ab Flooring panel or wall panel and use thereof
US6588166B2 (en) 1995-03-07 2003-07-08 Pergo (Europe) Ab Flooring panel or wall panel and use thereof
US6606834B2 (en) 1995-03-07 2003-08-19 Pergo (Europe) Ab Flooring panel or wall panel and use thereof
US8661762B2 (en) 1995-03-07 2014-03-04 Pergo (Europe) Ab Flooring panel or wall panel and use thereof
US7856784B2 (en) 1995-03-07 2010-12-28 Pergo AG Flooring panel or wall panel and use thereof
US8402709B2 (en) 1995-03-07 2013-03-26 Pergo (Europe) Ab Flooring panel or wall panel and use thereof
US9322162B2 (en) 1998-02-04 2016-04-26 Pergo (Europe) Ab Guiding means at a joint
US6532709B2 (en) 1998-06-03 2003-03-18 Valinge Aluminium Ab Locking system and flooring board
US6446405B1 (en) 1998-06-03 2002-09-10 Valinge Aluminium Ab Locking system and flooring board
US9464443B2 (en) 1998-10-06 2016-10-11 Pergo (Europe) Ab Flooring material comprising flooring elements which are assembled by means of separate flooring elements
US7877956B2 (en) 1999-07-05 2011-02-01 Pergo AG Floor element with guiding means
US7779596B2 (en) 2000-01-24 2010-08-24 Valinge Innovation Ab Locking system for mechanical joining of floorboards and method for production thereof
US6510665B2 (en) 2000-01-24 2003-01-28 Valinge Aluminum Ab Locking system for mechanical joining of floorboards and method for production thereof
US8234831B2 (en) 2000-01-24 2012-08-07 Välinge Innovation AB Locking system for mechanical joining of floorboards and method for production thereof
US8011155B2 (en) 2000-01-24 2011-09-06 Valinge Innovation Ab Locking system for mechanical joining of floorboards and method for production thereof
US9255414B2 (en) 2000-03-31 2016-02-09 Pergo (Europe) Ab Building panels
US9260869B2 (en) 2000-03-31 2016-02-16 Pergo (Europe) Ab Building panels
US10156078B2 (en) 2000-03-31 2018-12-18 Pergo (Europe) Ab Building panels
US9316006B2 (en) 2000-03-31 2016-04-19 Pergo (Europe) Ab Building panels
US9677285B2 (en) 2000-03-31 2017-06-13 Pergo (Europe) Ab Building panels
US8578675B2 (en) 2000-03-31 2013-11-12 Pergo (Europe) Ab Process for sealing of a joint
US9611656B2 (en) 2000-03-31 2017-04-04 Pergo (Europe) Ab Building panels
US8544233B2 (en) 2000-03-31 2013-10-01 Pergo (Europe) Ab Building panels
US9534397B2 (en) 2000-03-31 2017-01-03 Pergo (Europe) Ab Flooring material
US10233653B2 (en) 2000-03-31 2019-03-19 Pergo (Europe) Ab Flooring material
US6715253B2 (en) 2000-04-10 2004-04-06 Valinge Aluminium Ab Locking system for floorboards
US6769218B2 (en) 2001-01-12 2004-08-03 Valinge Aluminium Ab Floorboard and locking system therefor
US8584423B2 (en) 2001-07-27 2013-11-19 Valinge Innovation Ab Floor panel with sealing means
US8028486B2 (en) 2001-07-27 2011-10-04 Valinge Innovation Ab Floor panel with sealing means
US8250825B2 (en) 2001-09-20 2012-08-28 Välinge Innovation AB Flooring and method for laying and manufacturing the same
US8683698B2 (en) 2002-03-20 2014-04-01 Valinge Innovation Ab Method for making floorboards with decorative grooves
US7926234B2 (en) 2002-03-20 2011-04-19 Valinge Innovation Ab Floorboards with decorative grooves
US7757452B2 (en) 2002-04-03 2010-07-20 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for floorboards
US8245477B2 (en) 2002-04-08 2012-08-21 Välinge Innovation AB Floorboards for floorings
US8850769B2 (en) 2002-04-15 2014-10-07 Valinge Innovation Ab Floorboards for floating floors
US7739849B2 (en) 2002-04-22 2010-06-22 Valinge Innovation Ab Floorboards, flooring systems and methods for manufacturing and installation thereof
US7677001B2 (en) 2003-03-06 2010-03-16 Valinge Innovation Ab Flooring systems and methods for installation
US7845140B2 (en) 2003-03-06 2010-12-07 Valinge Innovation Ab Flooring and method for installation and manufacturing thereof
US8613826B2 (en) 2003-12-02 2013-12-24 Valinge Innovation Ab Floorboard, system and method for forming a flooring, and a flooring formed thereof
US7886497B2 (en) 2003-12-02 2011-02-15 Valinge Innovation Ab Floorboard, system and method for forming a flooring, and a flooring formed thereof
US8293058B2 (en) 2003-12-02 2012-10-23 Valinge Innovation Ab Floorboard, system and method for forming a flooring, and a flooring formed thereof
US9322183B2 (en) 2004-01-13 2016-04-26 Valinge Innovation Ab Floor covering and locking systems
US8042484B2 (en) 2004-10-05 2011-10-25 Valinge Innovation Ab Appliance and method for surface treatment of a board shaped material and floorboard
US9623433B2 (en) 2004-10-05 2017-04-18 Valinge Innovation Ab Appliance and method for surface treatment of a board shaped material and floorboard
US8215078B2 (en) 2005-02-15 2012-07-10 Välinge Innovation Belgium BVBA Building panel with compressed edges and method of making same
US7841144B2 (en) 2005-03-30 2010-11-30 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for panels and method of installing same
US8061104B2 (en) 2005-05-20 2011-11-22 Valinge Innovation Ab Mechanical locking system for floor panels
US9115500B2 (en) 2010-01-15 2015-08-25 Pergo (Europe) Ab Set of panels comprising retaining profiles with a separate clip and method for inserting the clip
US8615952B2 (en) 2010-01-15 2013-12-31 Pergo (Europe) Ab Set of panels comprising retaining profiles with a separate clip and method for inserting the clip
US8631623B2 (en) 2010-01-15 2014-01-21 Pergo (Europe) Ab Set of panels comprising retaining profiles with a separate clip and method for inserting the clip
US9464444B2 (en) 2010-01-15 2016-10-11 Pergo (Europe) Ab Set of panels comprising retaining profiles with a separate clip and method for inserting the clip
US9593491B2 (en) 2010-05-10 2017-03-14 Pergo (Europe) Ab Set of panels
US8978334B2 (en) 2010-05-10 2015-03-17 Pergo (Europe) Ab Set of panels

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5335473A (en) Tongue and groove board product
EP2412892B1 (en) Flooring systems and methods for installation
ES2230222T3 (en) Multiple system floor panels, connector panels seal.
US8234830B2 (en) Mechanical locking system for floor panels
EP1084318B2 (en) Flooring board
US8875465B2 (en) Flooring panel or wall panel and use thereof
US6182410B1 (en) System for joining building boards
US6898913B2 (en) Locking system for mechanical joining of floorboards and method for production thereof
US6860071B2 (en) Reinforced stair tread and methods for making same
CA2481838C (en) Floorboards for floorings
DE60306509T2 (en) Floor boards, floor systems and methods for manufacture and install them
US8490360B2 (en) Laminate floor panels
EP1290291B9 (en) Floor covering consisting of mechanically joinable laminate panels with a decorative imprinted upper layer
US8429872B2 (en) Building panel with compressed edges and method of making same
JP4927072B2 (en) Mechanical locking system for floor panels
EP2843155B1 (en) Floor covering and floor element
US20040177584A1 (en) Flooring and method for installation and manufacturing thereof
EP2189590A2 (en) A method for separating two strips for floorboards and a method for forming a joint for floor elements
US9528276B2 (en) Locking system and flooring board
US7854100B2 (en) Laminate floor panels
US8733065B2 (en) Mechanical locking system for floor panels
DE69713629T3 (en) Floor covering, consisting of hard floor panels
US20140373478A2 (en) Mechanical locking system for floor panels
RU2291939C2 (en) Floor covering and floor covering laying method
RU2277159C2 (en) Flooring strip and fixation system thereof