SE535126C2 - Skenkonstruktion - Google Patents

Skenkonstruktion Download PDF

Info

Publication number
SE535126C2
SE535126C2 SE1000326A SE1000326A SE535126C2 SE 535126 C2 SE535126 C2 SE 535126C2 SE 1000326 A SE1000326 A SE 1000326A SE 1000326 A SE1000326 A SE 1000326A SE 535126 C2 SE535126 C2 SE 535126C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
vehicle
contact
road
rail construction
rail
Prior art date
Application number
SE1000326A
Other languages
English (en)
Other versions
SE1000326A1 (sv
Inventor
Lars Gunnar Asplund
Original Assignee
Elways Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Elways Ab filed Critical Elways Ab
Priority to SE1000326A priority Critical patent/SE535126C2/sv
Publication of SE1000326A1 publication Critical patent/SE1000326A1/sv
Publication of SE535126C2 publication Critical patent/SE535126C2/sv

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B60VEHICLES IN GENERAL
  • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
  • B60L5/00Current collectors for power supply lines of electrically-propelled vehicles
  • B60L5/40Current collectors for power supply lines of electrically-propelled vehicles for collecting current from lines in slotted conduits
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B60VEHICLES IN GENERAL
  • B60MPOWER SUPPLY LINES, AND DEVICES ALONG RAILS, FOR ELECTRICALLY- PROPELLED VEHICLES
  • B60M1/00Power supply lines for contact with collector on vehicle
  • B60M1/30Power rails
  • B60M1/34Power rails in slotted conduits
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B60VEHICLES IN GENERAL
  • B60MPOWER SUPPLY LINES, AND DEVICES ALONG RAILS, FOR ELECTRICALLY- PROPELLED VEHICLES
  • B60M1/00Power supply lines for contact with collector on vehicle
  • B60M1/36Single contact pieces along the line for power supply
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B60VEHICLES IN GENERAL
  • B60LPROPULSION OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; SUPPLYING ELECTRIC POWER FOR AUXILIARY EQUIPMENT OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRODYNAMIC BRAKE SYSTEMS FOR VEHICLES IN GENERAL; MAGNETIC SUSPENSION OR LEVITATION FOR VEHICLES; MONITORING OPERATING VARIABLES OF ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES; ELECTRIC SAFETY DEVICES FOR ELECTRICALLY-PROPELLED VEHICLES
  • B60L2200/00Type of vehicles
  • B60L2200/26Rail vehicles

Abstract

SÅMMÅNDRAG Föreliggande uppfinning omfattar ett fordonsrelaterat för ett, elektriskt och av etteller flera batterier, framdrivbart fordons ( 1) framförande längs en vägsträckning,anpassat system (”S”), innefattande: ”a” ett eller flera, via var sin elektriska motor(5) eller motorer, drivbara fordon (1) och där resp. fordon (1) uppvisar en effektenreglerande reglerkrets (”R1”) för ett skapande en erforderlig effekt och/eller hastig-hetsreglering och där en erforderlig effekt kan bl.a. tillhandahållas primärt av en for-donstillhörig uppladdningsbar batteriuppsättning (”B”) och ”b” ett flertal, vägsträck-ningen uppdelbara, vägavsnitt (2a, 2b), vart och ett tillordnat en eller flera elektriskastationer ("lll”: "s1”) för att därav låta ladda fordonets batterier (”ll”; ”B”) och/ellertillföra en för fordonets framförande erforderlig effekt och energi där vägavsnitten(2a1) uppvisar spår eller spalter (51, 52). Nämnda spår eller spalter (51, 52), i ett tvärsnitt, är inom en skenkonstruktion (70)parallellt orienterade inom en skenkonstruktion (70), med yttre, av metall formade,väggsektioner (71, 72) och en de yttre väggsektionerna särskiljande mellanvägg(73). En första spänningssättningsbar ledare (4a') är tillordnad ett nedre parti för ettförsta spår (51) avgränsat av en första yttre väggsektíon (71) och nämnda mellan-vägg (73). En andra spänningsättningsbar ledare (4b') är tillordnad ett nedre partiför ett andra spår (52), avgränsat av en andra yttre väggsektion (72) och nämnda mellanvägg (73). Det föreslås att Figur 7 bilägges sammandraget vid publiceringen.

Description

20 25 30 535 125 användning vid industrlanläggningar, med olika krav på effektbehov och energibe- hov.
Uppfinningen avser att bl.a. samtidigt med en energiladdning av batteriuppsättnin- gen från den externa energikällan låta tillföra den effekt och den energi som kom- mer att krävas för ett valt, för fordonets framförande uppåt och över ett uppåt lutan- de vägavsnitt anpassat, effektbehov.
Mera speciellt låter föreliggande uppfinning anvisa ett sådant system där ett icke spårbundet fordon, såsom ett lastfordon, under sitt framförande längs utvalda väg- avsnitt med sin fordonstillordnade batteriuppsättning kan tillföras en kompletterande effekt och energi, såsom från den extema energikällan altemativt från en fordonsre- laterad energikälla, såsom en dieselgenerator. l detta avseende föreslår föreliggande uppfinning en ”första” fordonsrelaterad ener- gikälla, såsom en dieselgenerator. en ”andra” fordonsrelaterad energikälla, såsom en batteriuppsättning och en "tredje" från fordonet separerad och extern energikälla, såsom spänningssättningsbara elektriska två eller flera ledare inbyggda i spår i suc- cessiva vägavsnitt, och där ledama för ett valt vägavsnitt är elektriskt isolerade från motsvarande ledare för ett intillvarande (framförvarande eller efterföljande) vägav- snitt.
Föreliggande uppfinning bygger på att två eller flera ledare skall vara inbyggda i ett spår och en skenkonstruktion i sitt vägavsnitt och där spåret (icke ledarna) sträcker sig kontinuerligt från vägavsnitt till vägavsnitt.
Spänningen som tillordnas dessa spänningssättningsbara ledare kan vara en våxel- _ spänning (med en fordonsrelaterad likriktare) eller en likspänning. Vid val av en lik- spänning kan den ena ledaren vara positiv medan den andra ledaren kan vara ne- gativ och en ytterligare ledare tillordnad jordpotential eller 0-potential, varvid fordo- net kan drivas med dubbla spänningsvärdet.
Wd växelspänning till ledarna för vägavsnitten kan denna med fördel anordnas i motfas och symmetriskt kring en jordpotential eller 0-potential. 10 15 20 25 30 535 125 Den för drivningen av fordonet avsedda motorn kan vara en likströmstyp eller av växelströmstyp. där i det senare fallet motorn skall förkopplas en växelriktare.
UPPFINNINGENS BAKGRUND Metoder, arrangemang och konstruktioner, relaterade till ovan angivet tekniskt om- råde och beskaffenhet, är tidigare kända i ett flertal olika utföringsformer.
När det gäller elektriskt drivna fordon kan dessa med fördel kategoriseras som "spårbundna fordon" eller som ”icke spårbundna fordon".
”Spårbundna fordon” framföres längs sin vägsträckning och vägavsnitt av i väg- sträckningen inlagda eller via slipers blottlagda, parallella räls, som styr fordonets fasta hjulpar. "icke spårbundna fordon" framföres längs sin vägsträckning och vägavsnitt över en körbana och framföres längs vägavsnitten via en fordonet tillhörig styrutrustning.
Föreliggande uppfinning bygger pà och avser att få ett utnyttjande inom den senare kategorin och tekniken, och avser i första hand att kunna få en tillämpning på tunga lastfordon, med eller utan påkopplat släp, där det är känt, genom patentpublikatio- nen US-4 129 203-A, ett fordonsrelaterat arrangemang för att, uppåt och nedåt samt i sidled, låta föra fordonet underliggande kontaktfiädrar mot och till en meka- nisk och elektrisk samverkan med eller ur en samverkan med de vägavsnittet till- höriga spänningssatta elektriska ledarnas (14) icke isolerade ytavsnitt.
Här anvisas utnyttjandet av en isolator (16) inom en kanal (18) som stödjer ledarna i form av skenor (14). En med en slits (12) formad täckplatta (20) är borttagbart infäst till kanalens (18) övre och motställda väggpartier, där denna täckplatta (20) är injus- terad till ett plan anslutande sig till vägavsnittets övre yta (22).
Figurerna 2 och 3 i angiven patentpublikation beskriver ett fordonsrelaterat bord (98) och till vilket bord är vridbart infäst (94, 96, 99) en arm (10). Bordet (98) till- 10 15 20 25 30 535 'IEE ordnade sensorer (30) alstrar signaler, som med avseende på fasläge och storlek låter indikera riktningen och avståndet från en rotationsaxel (99) till slitsen (12) i täckplattan (20), som bygger på förändringar i ett alstrat magnetfält. Wa en anvisad mekanism (31) kan bordet (98) och armen (10) drivas av en motor (32) mellan på förhand bestämda gränser och där placerade gränsbrytare (40, 41).
Genom patentpublikationen WO 93/10995-A är det tidigare känt ett system för att längs en vägsträckning och dess vägavsnitt låta framföra elektriskt drivbara fordon.
Figuren 9, i här angiven patentpublikation, tydliggör systemets principiella uppbygg- nad.
Här anvisas att vägsträckningen (14) och dess vägavsnitt är försedda med elektris- ka ledande vägsektioner (300a - 300f), där en vägsektion kan anses motsvara ett vägavsnitt.
Fordonen (310) har en elektrisk motor (320) och två (312, 314) eller tre (312, 312' och 314) underliggande kontaktfiädrar, anpassade för en mekanisk och elektrisk kontakt med de elektriskt ledande ledarna, vars längder är anpassade att motsvara en vald längd (identiskt lika längder) för utnyttjade vägavsnitt eller sektioner.
De elektriskt ledande ledarna inom vägsektionerna (300a - 300f) är utplacerade ef- ter varandra med ett mellanorienterat fritt utrymme (302a - 302e), för att därav låta förhindra en kortslutning via släpande kontaktfjädrar (312, 312', 314).
Var annan vägsektion (300b, 300d, 300f) är här ansluten kontinuerligt till en refe- rensspänning (jordpotential) under det att de övriga vägsektionerna (300a, 300c och 300e) är antingen direkt anslutbara till en DC-spänningskälla (440) eller via ett kopplingsmedel (304a, 304b, 304c) anslutbara till varje lämplig elektrisk energikälla (308), när ett fordon är i närheten.
När en utföringsform med tre kontaktfiädrar utnyttjas skall avståndet mellan dessa väljas så att två eller tre kontakter alltid är i en elektrisk kontakt med två motsatt po- 10 15 20 25 30 535 126 laritet uppvisande vägsektioner och att ingen av de två kontakterna skall kunna kort- sluta det fria utrymmet (302a - 302e) mellan två närbelägna sektioner.
Systemet här kräver för sin funktion specialkonstruerade fordon (310), där ett valt avstånd mellan främre (314) och bakre (312, 312') kontakter skall vara identiskt lika och vidare valt något längre än vägsektionernas (300b, 300d) lika längder.
Sålunda erfordras speclalkonstruerade fordon med främre och bakre kontakter och där var och en av de utnyttjade vägsektionerna (300a - 300f) skall väljas med sins- emellan lika längder och orienteras efter varandra i fordonets fárdriktning med lika inbördes fria och mellanliggande utrymmen (302a - 302e).
Patentpublikationen i övrigt anvisar förekomsten av en enda spänningssatt ledare eller skena inom en vägsektion (sid. 5, rad 11-13), och att ett fordon skall kunna pákalla spänning till en framförvarande vägsektion (sid. 5, rad 19-21; sid. 6, rad 7- 10; sid. 8, rad 28-32).
Vidare anvisas att spänningssättningsbara skenor (16) skall kunna förses med sido- ordnade dräneringsspår (sid. 9, rad 1-4).
En frånvaro (eller närvaro) av en aktiveringssignal skall kunna påverka en styrenhet (38) (sid. 8, rad 23-27).
Det erforderliga avståndet mellan fordonstillhöriga kontakter anges på sid. 10, rad, 17-20 och ett utnyttjande av aktivitetsinitierande radiosignaler föreslås på sid. 11, rad 2-4 och sid. 14, rad 1-16.
Vidare föreslås, på sid. 15, rad 21-23 och sid. 16, rad 1-15, ett utnyttjande av ett Hall-element (240) och dess koppling till en förstärkare (246). Altemativ härtill illust- reras vidare pâ sidan 17, rad 3-9.
Det är även känt att elektriskt låta driva ett fordon längs en vägsträckning med hjälp av en induktiv energiöverföring verksam mellan ett fordon och ett underliggande vägavsnitt. 10 15 20 25 30 535 '[26 Som exempel på denna kända teknik hänvisas till innehållet i patentpublikationerna US-3 914 562-A och US-4 007 817-A.
Föreliggande uppfinning avser att koncentrera sig till en skenkonstruktion, som är anpassad till en vägsträckning och dess enskilda vägavsnitt, avsedd att kunna mot- taga ett fordonsrelaterat arrangemang för att upp och ned samt i sidled låta påverka ett fordonet underliggande kontaktmedel, för att kunna samordna utnyttjandet av en första och en andra fordonstillhörig energikälla, såsom en dieselgenerator och en batteriuppsättning och en fordonsextern energikälla, arrangerad längs en vägsträck- ningen och dess vägavsnitt och med dess uppåt öppna spår anslutande till varand- ra från vägavsnitt till vägavsnitt, med inlagda två eller flera parallella elektriska leda- re för varje vägsektion.
REDOGÖRELSE FÖR FÖRELIGGANDE UPPFINNING TEKNISK T PROBLEM Beaktas den omständigheten att de tekniska överväganden som en fackman inom hithörande tekniskt område måste göra för att kunna erbjuda en lösning på ett eller fler ställda tekniska problem är dels initialt en nödvändig insikt i de åtgärder och/el- ler den sekvens av åtgärder som skall vidtagas dels ett nödvändigt val av det eller de medel som erfordras så torde, med anledning härav, de efterföljande tekniska problemen få anses vara relevanta vid frambringandet av föreliggande uppfinnings- föremål.
Under beaktande av teknikens tidigare ståndpunkt, såsom den beskrivits ovan, tor- de det därför få ses som ett tekniskt problem att kunna inse betydelsen utav, förde- larna förknippade med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kom- mer att krävas för att vid ett, elektriskt och av bl.a. ett eller flera batterier i en batte- riuppsättning, framdrivbart fordons framförande längs en vägsträckning och dess vägavsnitt, anpassat system, som skall innefatta: ”a” ett flertal, vägsträckningen 10 15 20 25 30 535 125 uppdelbara, vägavsnitt, vart och ett tillordnat en eller flera elektriskt ledande ledare anslutbara, via en omkopplare, till en eller flera stationära elektriska stationer, tjä- nande som en fordonet extern energikälla (benämnd en tredje energikälla i det ef- terföljande) för att därav bl.a. låta ladda den fordonstillhöriga batteriuppsättningen, som i första hand direkt skall kunna driva fordonet längs vägavsnitten och ”b” ett eller flera, via var sin elektriska motor eller motorer, drivbara fordon och där resp. fordon uppvisar en, en erforderlig effekt, reglerande, reglerkrets för ett skapande av en erforderlig effekt och/eller en hastighetsreglering, låta anvisa möjligheten att ut- nyttja lika eller olika längder för parallella elektriska spänningsättningsbara ledare eller skenor, relaterade till sinsemellan elektriskt isolerade vägavsnitt och därvid erbjuda en möjlighet att välja Iedarnas och sitt vägavsnittens längder i beroende av ställda krav på en ”kontinuerlig” energitillförsel till fordonet och dess batteriuppsätt- ning och där resp. vägavsnitts längd med fördel kan väljas betydligt längre än for- donets totala längd och dänned krävs ingen anpassning av vägavsnittens längder till några standardlängder för fordonen, som inom den kända tekniken.
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelarna förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att låta nämnda spår eller spalter få vara parallellt orienterade inom en skenkon- struktion, med yttre, av metall formade, väggsektioner och en de yttre väggsektio- nerna särskiljande mellanvägg, att en första spänningssättningsbar ledare skall vara tillordnad ett nedre parti för ett första spår avgränsat av en första yttre väggsektion och nämnda mellanvägg, och att en andra spänningsättningsbar ledare skall vara tillordnad ett nedre parti för ett andra spår, avgränsat av en andra yttre väggsektion och nämnda mellanvägg.
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelama förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att låta mellanväggen få vara formad från ett elektriskt ledande material.
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelama förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att låta det första spåret få vara tillordnat ett första elektriskt isolerande skikt, applicerat till mot varandra vettande ytpartier för den första väggsektionen och mel- 10 15 20 25 30 535 'IEE lanväggen och att detta isolerande skikt skall vara samordnat med ett nedre parti och avsett att stödja den första spänningssättningsbara ledaren.
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelarna förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att låta det andra spåret få vara tillordnat ett andra elektriskt isolerande skikt ap- plicerat till mot varandra vettande ytpartier för den andra väggsektionen och mellan- väggen och att detta isolerande skikt skall vara samordnat med ett nedre partit och avsett att stödja den andra spänningssättningsbara ledaren.
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelama förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att låta det första elektriskt ledande skiktet av mellanväggen få vara skilt fràn det andra elektriskt isolerande skiktet.
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelama förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att i vart fall låta ett av två eller flera elektriskt isolerande skikt få vara anpassat att bilda en övre kant, belägen under ett övre kantparti för sitt tillordnad spår.
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelarna förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att låta väggsektionema och mellanväggen få vara formade i ett, av ett elektriskt isolerande material framställt skenformat stycke, som i en tvärsektion har formats till ett "E".
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelama förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att låta de tre parallella skänklama, för det till ett "E" formade stycket, sinsemel- lan få vara formade med lika tjocklekar och längder.
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelarna förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas 10 15 20 25 30 535 125 för att låta det skenformade stycket av elektriskt isolerande material få vara inneslu- tet av en till ett "U" formad skena, av ett elektriskt ledande material.
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelarna förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att låta det ”E"-formade styckets fria ändar få uppbära en eller flera elektriskt ledande ledare för en jordanslutning.
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelarna förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att låta det "E"-formade styckets två spår få uppbära den första och det andra ledaren, tillordnade var sitt nedre parti.
Det ligger ett tekniskt problem i eller ett tekniskt övervägande i att kunna inse bety- delsen av, fördelen förknippade med och/eller de tekniska åtgärder och övervägan- den som kommer att krävas för att vid ett ovan angivet fordonsrelaterat arrange- mang anvisa ett utnyttjande av det fordonsrelaterade kontaktmedlet, som skall vara anordnat att innefatta en långstråckt arm, vars ena ändområde är vridbart fäst till fordonets undersida och vars andra ändområde är anpassat att uppbära nämnda kontaktmedel eller kontaktdon.
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelarna förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att låta fordonets under del få vara försedd med en eller flera sensorer, avsedda att kunna avkänna förekomsten av och en orientering av ett vägavsnittet och dess körbana tillordnat spår och därvid låta föra över en avkänd information till en styrut- rustning.
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelarna förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att låta styrutrustningen få vara anpassad att innefatta av styrkrets, som vid en avkänd förekomst och en avkänd orientering, inom ett valt täckningsområde, skall vara anpassad att, via en alstrad utsignal, kunna påverka ett kontaktmedlet nedsän- kande (eller höjande) medel. 10 15 20 25 30 535 'IEE Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelarna förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att låta den långsträckta armens ena ändområde få vara orienterat, i fordonets momentana färdriktning räknat, framför det andra ändomràdet.
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelarna förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att låta den långsträckta arrnens ena ändområde få vara orienterat, i fordonets momentana färdriktning räknat, bakom det andra ändområdet.
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelarna förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att låta nämnda kontaktmedel få vara tillord nat en långsmal utsträckning och att via en vertikal vridningsaxel få vara vridbart fäst till den långsmala armens andra ändområde.
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelama förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att låta, i relation till ett fordonet tilldelat vertikalplan, såsom till en vald färdrikt- ning anslutande plan, kontaktmedlet med sin långsmala form fâ intaga ett vinkel- värde, i förhållande till den långsträckta arrnen, svarande mot denna arms vinkel- värde, i förhållande till ett fordonet tilldelat vertikalplan.
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelarna förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att låta kontaktmedlet få vara anpassat att uppbära i vart fall två, efter varandra orienterade, kontaktmedel eller kontaktdon.
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelarna förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att låta fordonstillhöriga, spänningssättningsbara och strömöverföringsbara, le- dare få vara anpassade att sträcka sig utefter nämnda långsträckta arm, i en rikt- 10 15 20 25 30 535 126 ll ning mot dess ena ändområde, och över till fordonet och till en, en eller flera energi- källor, fördelande krets.
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelarna förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att låta fordonet tillordnade, såsom sidorelaterade, sensorenheter få vara anslut- na till styrutrustningen och avsedda att indikera ett maximerat gränsvärde för kon- taktmedlets förskjutning.
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelama förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att vid ett indikerat maximerat gränsvärde för kontaktmedlet, när detta rör sig i en riktning fràn sitt ändläge, låta aktivera, via styrutrustningen, ett medel för att kunna höja kontaktmedlet ut ur en samverkan med spåret.
Det ligger ett tekniskt problem i att kunna inse betydelsen av, fördelarna förknippa- de med och/eller de tekniska åtgärder och överväganden som kommet att krävas för att vid ett indikerat maximerat gränsvärde för kontaktmedlet, när detta rör sig i en riktning mot sitt ändläge, låta aktivera, via styrutrustningen, ett medel för att kunna sänka kontaktmedlet ned mot och för en samverkan med spåret.
Lösrvruesrv Föreliggande uppfinning utgår därvid ifrån den inledningsvis anvisade kända tekni- ken och bygger på en skenkonstruktion, med sina spår eller spalter applicerbara längs en vägsträckning och dess vägavsnitt, avsett att kunna samverka med ett for- donsrelaterat arrangemang för att kunna föra upp och ned samt i sidled ett fordonet underliggande kontaktmedel eller kontaktdon, för att vid ett, elektriskt, bl.a. av ett eller flera batterier eller en batteriuppsättning, framdrivbart fordons framförande längs en vägsträckning och dess tillordnade vägavsnitt, anpassa detta system till ett system som kan innefatta: "a" ett flertal, vägsträckningen uppdelbara, vägavsnitt, där vart och ett av dessa vägavsnitt tillordnats ett eller flera làngsträckta spår eller spalter med inlagda strömförsörjningsbara och spänningssättningsbara ledare an- slutbara, via en omkopplare, till en eller flera fordonsextema energikällor, såsom 10 15 20 25 30 535 125 12 elektriska stationer, för att därav bl.a. kunna ladda en fordonstillhörig batteriuppsätt- ning, dock i första hand via batteriuppsättningen låta driva fordonet längs väg- sträckningen och dess vägavsnitt och ”b” ett eller flera, via var sin elektriska motor eller motorer, drivbara fordon och där resp. fordon uppvisar en, en erforderlig effekt reglerande, reglerkrets anpassad för ett skapande av en erforderlig effekt- och/eller hastighetsreglering, där nämnda fordon, på sin undersida, försetts med ett, upp och ned samt i sidled, tvärs fordonets transportriktnlng räknat, förskjutbart kontaktmedel, och där Iàngsträckta spår eller spalter sträcker sig längs vägavsnittens körbana och där nämnda kontaktmedel samordnats med en fordonsrelaterad styrutrustning eller arrangemang för att skapa en anpassning av kontaktmedlet till att i vart fall erbjuda en mekanisk och elektrisk kontakt, mot nämnda ledare eller spårets botten, varvid en samordning mellan vägavsnittens tillhöriga spänningssatta ledare och fordonets kontaktmedel sker via samordnade strömavtagare. såsom i form av kontaktfiädrar, anpassade för en mekanisk och elektrisk samverkan med resp. av de spän- ningssatta ledarna.
Föreliggande uppfinning avser att anvisa en vidareutveckling av den ovan angivna skenkonstruktionen och det ovan angivna arrangemanget inom det ovan angivna systemet och i övrigt anvisa ett byggande på de ovan angivna förutsättningama, där nämnda spår eller spalter skall vara parallellt orienterade inom skenkonstruktionen, såsom med yttre, av metall formade, väggsektioner och en de yttre väggsektionema särskiljande mellanväggen.
En första spänningssättningsbar ledare är tillordnad ett nedre parti för ett första spår, avgränsat av en första yttre väggsektion och nämnda mellanvägg.
En andra spänningsättningsbar ledare skall vara tillordnad ett nedre parti för ett andra spår, avgränsat av en andra yttre väggsektion och nämnda mellanvägg.
Speciellt anvisas att mellanväggen skall vara formad från ett elektriskt ledande och/eller ett elektriskt isolerande material.
Det första spåret skall då vara tillordnat ett första elektriskt isolerande skikt, applice- rat till mot varandra vettande ytpartier för den första väggsektionen och mellanväg- 10 15 20 25 30 535 125 13 gen och att detta isolerande skikt skall vara samordnat med ett nedre parti och av- sett att stödja den första spänningssättningsbara ledaren.
Det andra spåret skall då vara tillordnat ett andra elektriskt isolerande skikt, applice- rat till mot varandra vettande ytpartier för den andra väggsektionen och mellanväg- gen och att detta isolerande skikt skall vara samordnat med ett nedre parti och av- sett att stödja den andra spänningssättningsbara ledaren.
Det första elektriskt ledande sklktet skall av mellanväggen vara skilt fràn det andra elektriskt isolerande sklktet. l vart fall ett av två eller flera elektriskt isolerande skikt skall vara anpassat att bilda en övre kant, belägen under ett övre kantparti för sitt tillordnad spår.
Väggsektionerna och mellanväggen skall vara formade i ett av ett, elektriskt isole- rande material och till en skena format, stycke, som i en tvärsektion formats till ett "E".
De tre parallella skänklarna för det till ett "E" formade stycket skall sinsemellan vara formade med lika tjocklekar och längder.
Det skenformade stycket av det elektriskt isolerande materialet är inneslutet av en till ett ”U” formad skena, av elektriskt ledande material.
Det ”E"-formade styckets fria ändar uppbär en eller flera elektriskt ledande ledare för en jordpotential.
Det "E”-formade styckets tvâ spár uppbär den första och den andra ledaren, tillord- nade var sitt nedre parti.
Vidare anvisas att genom att låta det fordonsrelaterade kontaktmedlet vara anpas- sat att innefatta en làngsträckt arm, vars ena ändomrâde är vridbart fäst till fordo- nets undersida och vars andra ändomràde är anpassat att uppbära nämnda kon- taktmedel, varvid till fordonets undre del en eller flera sensorer skall vara anordnade 10 15 20 25 30 535 'IEEE 14 och avsedda att kunna avkänna en förekomst av och en orientering av ett i körba- nan orienterat spår inom en skenkonstruktion och föra över en sålunda avkänd in- formation till en styrutrustning och att styrutrustningen skall vara anpassad att inne- fatta av styrkrets, som vid en avkänd förekomst och en avkänd orientering, fallande inom ett definierat täckningsområde, är anpassad att påverka ett kontaktmedlet nedsänkande eller upplyftande medel.
Som ytterligare föreslagna utföringsforrner, fallande inom ramen för föreliggande uppfinning, anvisas speciellt ett arrangemang där den långsträckta annens ena ändområde skall vara orienterat, i fordonets momentana färdriktning räknat, framför det andra ändområdet.
Såsom ett alternativ föreslås att den långsträckta armens ena ändområde skall vara orienterat, i fordonets momentana färdriktning räknat, bakom det andra ändområ- det.
Speciellt anvisas att nämnda kontaktmedel skall vara tillordnat en långsmal form och utsträckning och som skall vara, via en vertikal vridningsaxel, vridbart fäst till den långsmala armes andra ändområde.
Vidare föreslås att, i relation till ett fordonet tilldelat vertikalplan, såsom ett till en vald färdriktning anslutande plan, skall kontaktmedlet med sin längsmala form kun- na intaga ett vinkelvärde, i förhållande till den långsträckta armens längsgående ut- sträckning, en centrallinje, svarande mot denna arms vinkelvärde, i förhållande till ett fordonet tilldelat vertikalplan.
Kontaktmedlet skall vara anpassat att uppbära i vart fall två, efter varandra oriente- rade, kontaktdon för en gemensam strömavledning från den tredje energikällans tvä elektriskt ledande ledare.
Fordonstillhöriga spänningssättningsbara och strömöverföringsbara ledare är an- passade att sträcka sig utefter nämnda långsträckta arm i en riktning mot dess ena ändområde och vidare över till fordonet och till en, en eller flera energikällor, fördel- ande krets. 10 15 20 25 30 535 126 Vidare föreslås att fordonet tillordnade, såsom sidorelaterade, sensorenheter skall vara anslutna till styrutrustningen och avsedda att indikera ett maximerat gräns- värde för kontaktmedlets förskjutning.
Vid ett indikerat maximerat gränsvärde för kontaktrnedlet, när detta rör sig i en rikt- ning från sitt ändläge, aktiveras, via styrutrustningen, ett medel för att kunna höja kontaktmedlet ut ur en samverkan med spåret och dess elektriskt ledande ledare.
Vid ett indikerat maximerat gränsvärde för kontaktmedlet, när detta rör sig i en rikt- ning mot sitt ändläge, aktiveras, via styrutrustningen, ett medel för att kunna sänka kontaktmedlet till och mot en samverkan med spåret och dess elektriskt ledande ledare.
FÖRDELAR De fördelar som främst kan få anses vara kännetecknande för föreliggande uppfin- ning och de därigenom anvisade speciella signifikativa kännetecknen år att härige- nom har det skapats förutsättningar för att vid en skenkonstruktion och vid ett for- donsrelaterat arrangemang, enligt ingressen till patentkravet 1, låta anvisa att nämnda spår eller spalter skall vara parallellt orienterade inom skenkonstruktionen, med yttre, såsom av metall formade, väggsektioner och en de yttre väggsektionerna särskiljande mellanvägg, att en första spänningssättningsbar ledare kan bli tillord- nad ett nedre parti för ett första spår, avgränsat av en första yttre väggsektion och nämnda mellanvägg, och att en andra spänningsättningsbar ledare kan bli tillordnad ett nedre parti för ett andra spår, avgränsat av en andra yttre väggsektion och nämnda mellanvägg.
Vidare anvisas att fordonet och dess fordonsrelaterade kontaktmedel skall vara an- passat att innefatta en lângsträckt arm, vars ena ändomrâde är vridbart fäst till for- donets undre sida och vars andra ändomrâde är anpassat att uppbära nämnda kon- taktmedel. 10 15 20 25 30 535 125 16 Det som främst kan få anses vara kännetecknande för en skenkonstruktion, enligt föreliggande uppfinning, anges i det efterföljande patentkravets 1 kännetecknande del.
KORT FIGURBESKRIVNING För närvarande föreslagna utföringsforrner, uppvisande de med föreliggande uppfin- ning förknippade signifikativa kännetecknen, skall nu, i ett exemplifierande syfte, närmare beskrivas med en hänvisning till bifogade ritningar, där; Figur 1A låter visa i en perspektivistisk vy ett fordon, anslutande sig till en A-Ford, konverterad till en batteridrift, med en elektriskt driven motor, en effekten reglerande reglerkrets för en hastighetsreglering och en anpassning till en momentant verkan- de belastning och erforderlig effekt samt ett, för fordonets framförande avsett, styr- ande arrangemang eller styrutrustning, Figur 1B låter visa i en perspektivistisk vy ett lastfordon med släp och med en ef- fekten reglerande reglerkrets, enligt principerna gällande för figur 1A, Figur 1C låter nu överskådligt visa att tvâ fordonsrelaterade energikällor, en första ("l”), en dieselgenerator, en andra ("l|"), ett batteri eller en batteriuppsättning, och en tredje ("|lI"), en fordonet extern energikälla, i form av spänningssättningsbara paral- lella ledare eller skenor infällda i kontinuerliga spår i en körbana, är samordnade till en fordonsrelaterad styrkrets, som i beroende av en erforderlig tillförd effekt till en elektrisk motor låter välja samtliga eller en kombination av de effektmatande energi- källorna, där effektregleringen illustreras här som en gaspedal, vars rörelse är kopp- lad till styrkretsen, Figur 1D låter illustrera ett P/t-diagram (effekt/tid) där en full effekt eller reducerade effekter via styrkretsen skall kunna överföras för fordonets passage längs en körba- na, dess vägsträckning och dess vägavsnitt, Figur 2 visar principiellt ett elektriskt arrangemang relaterat till ett fordon med en styrutrustning, för att låta styra en strömavtagare eller -avledare mot elektrisk kon- 10 15 20 25 30 535 126 17 takt med parvisa ledare, formade som skenor, för att möjliggöra en parallelldrift av en fordonsrelaterad elektrisk motor från en eller båda av de fordonsrelaterade två energikällorna (första och andra) och/eller från den stationära fordonsexterna eller -perifera energikällan (tredje), Figur 3 visar i en ändvy ett fordon, med sitt nedåt riktade kontaktmedel, i form av en släpkontakt, i en samverkan med var sina av vägavsnittet tillordnade och spän- ningsförande två ledare eller skenor, Figur 4 låter visa ett exempel på ett elektriskt arrangemang, där ett antal vägavsnitt har försetts med parallella spänningsförande ledare, var och en, via en omkopplare, anslutbar till sin fordonsexterna eller -perifera elektriska station och där vägavsnitt på vägavsnitt är aktiverbara och görs spänningsförande från en aktivering av ett kopplingsmedel eller en omkopplare, via en styrenhet, allt eftersom ett fordon pas- serar vägavsnitt på vägavsnitt, Figur 5 låter visa ett fordon underifrån där en arm är vridbart anordnad intill dess ena ändomrâde och ett kontaktmedel är anordnat intill armens andra ändområde, Figur 6 låter i blockschemaform illustrera ett föreslaget kretsarrangemang, relaterat till utföringsformen enligt Figuren 5, och under utnyttjandet av en styrkrets eller en centralenhet, Figur 7 låter illustrera ett tvärsnitt för en först skenkonstruktion enligt uppfinningen, Figur 8 låter illustrera ett tvärsnitt för en andra skenkonstruktion och Figur 9 låter illustrera ett tvärsnitt för en tredje skenkonstruktion.
BESKRIVNING ÖVER Nu FöREsLA GNA urFöRmesFoRMsR.
Det skall då inledningsvis framhållas att i den efterföljande beskrivningen över för närvarande föreslagna utföringsforrner, som uppvisar de med uppfinningen förknip- pade signifikativa kännetecknen och som tydliggöres genom de i de efterföljande 10 15 20 25 30 535 'l EB 18 ritningarna visade figurema, har vi låtit välja termer och en speciell terminologi i den avsikten att därvid i första hand låta tydliggöra själva uppfinningsidén.
Det skall emellertid i detta sammanhang beaktas att här valda uttryck inte skall ses som begränsande enbart till de här utnyttjade och valda termerna utan det skall un- derförstås att varje sålunda vald term skall tolkas så att den därutöver kommer att kunna omfattar samtliga tekniska ekvivalenter, som fungerar på samma eller vä- sentligen samma sätt, för att därvid kunna uppnå samma eller väsentligen samma avsikt och/eller tekniska effekt.
Med en hänvisning till de bilagda figurerna visas således schematiskt och i detalj grundförutsättningama för föreliggande uppfinning och där de med uppfinningen för- knippade signifikativa egenheterna konkretiserats, genom de nu föreslagna och i det efterföljande närmare beskrivna utföringsforrnerna.
Sålunda låter figuren 1A visa ett, för ett elektriskt och av ett eller flera batterier eller en batteriuppsättning framdrivbart fordons 1 framförande längs en vägsträckning 2 och dess vägavsnitt 2a1 samt 2a1' anpassat system "S".
Fordonet 1 utgöres här exteriört av en "T-Ford", men denna är här konverterad till ett batteridrivet fordon, med en kontinuerlig tillgång till en extern, en tredje, ener- gikälla, här betecknad ”s1”, ”lll”.
Det uppfinningsenliga fordonet 1 skall då innefatta ett ej visat styrande arrange- mang 3 eller en styrutrustning, så att en förare ”F” (ej visad) kan framföra och styra fordonet 1 längs nämnda vägsträckning 2 och dess vägavsnitt 2a1.
Fordonet 1 skulle även kunna omfatta en växellåda och andra delar och detaljer som krävs för fordonets framförande, men då dessa delar är väl kända för en fack- man kommer dessa inte att beskrivas i detalj.
Ett elektriskt drivet fordon 1 behöver dock ingen växellåda, då en hastighetsre- glering och ett effektuttag kan ske via kända elektriska och elektroniska kretsar. 10 15 20 25 30 535 125 19 Figuren 1B låter, på samma sätt som ifiguren 1A, visa en elektriskt framdrivbar last- bil 1b, med påkopplade släp 1c, längs vägsträckningen 2, 2a och dess tillordnade vägavsnitt 2a1.
Figuren 1C låter nu överskådligt visa två fordonsrelaterade och fordonstillhöriga energikällor, här betecknade "l" och "ll", en ”första" ifonn av en dieselgenerator ”G”, en ”andra” i form av ett batteri eller en batteriuppsättning "B". och en ”tredje” ener- gikålla "lll", i form av en fordonet externt orienterad energikälla, här formade som, via kopplingsmedel eller omkopplare, spänningssättningsbara parallella ledare eller skenor inom vågavsnitten, infällda i spår och en kavitet längs körbanan eller hela vägsträckningen 2.
Dessa är i figuren 1C samordnade till en fordonsrelaterad styrkrets 100, som i bero- ende av en tillförd effekt till en elektrisk drivmotor 5 låter välja samtliga eller en kom- bination av de effektmatande energikällorna ”l", "II" resp. "lll". Effektregleringen illu- streras här som en gaspedal 100a, vars rörelse upp och ned kopplas till en manö- verkrets ”R2” inom styrkretsen 100, som i sin tur omfattar en effekt och energi mel- lan energikällorna fördelande krets ”R1".
Figuren 1D låter illustrera i ett Plt (effekt/tid)-diagram hur en full effekt eller reduce- rade effekter skall kunna fördelas och överföras för fordonets passage längs en kör- banas eller vägsträckningens 2 olika vägavsnitt 2a med hjälp av kretsen ”R1” och manöverkretsen "R2”.
Mellan tidpunkterna t1 - t; illustreras i princip hur ett fullt effektuttag från de tre ener- gikällorna ”l”, ”ll” och "lll" kan realiseras, med effektuttaget från energikällan ”l” il- lustrerat överst, effektuttaget från energikâllan ”ll” illustrerat därunder (snedstrec- kade linjer) och effektuttaget för energikällan ”III” illustrerat underst.
Mellan tidpunktema t; - t., illustreras i princip ett reducerat effektuttag från energikäl- lorna ”I” och "ll". under det att energikällan ”lll” är här illustrerad bortkopplad.
Mellan tidpunkterna tå - ts illustreras i princip ett reducerat effektuttag från energi- källorna ”ll” och ”lll”_ 10 1.5 20 25 30 535 125 20 Under denna tidsvaraktighet ts - tß kan full effekt hämtas från energikällan "ll" och ett litet överskott kan tillåtas att underhållsladda batteriuppsättningen "ll". "B".
Uppfinningen bygger pâ att batteriuppsättningen "B" och den andra energikällan "lI", men speciellt den tredje energikällan "ll|" i första hand skall, via den fördelande kret- sen "Rl", mata motorn 5 och för detta ändamål krävs att batterluppsättningen "ll", "B" har lagrat en energi och i övrigt är dimensionerad för att driva motorn 5 vid full effekt.
Batteriuppsättningen "ll”; ”B” skall i första hand underhållsladdas via energikällan "lll"; "s1" och i andra hand underhållsladdas eller laddas via energikällan "l". "G".
Energin eller effekten från energikälloma "I" och "lll" kan väljas till 5 - 30 % av energin eller effekten tillordnad energikällan "ll”; "B", såsom omkring 25 %.
Matningsspänningen till motorn 5 kan väljas till +400 VDC och -400 VDC, d.v.s. spänningsvärdet 800 VDC.
Det enligt uppfinningen föreslagna systemet "S" skall då i första hand innefatta: ”a” ett eller flera, via var sin elektriska motor 5 eller motorer, elektriskt drivbara fordon 1, lb och där resp. fordon uppvisar en effekten fördelande och/eller reglerande reg- lerkrets "R1" inom styrkretsen 100, för ett skapande av en erforderlig effekt och/eller en hastighetsreglering via manöverkretsen "R2" och gaspedalen 100a.
Den erforderliga uteffekten skall tillhandahållas primärt av den fordonsinterna ener- gikällan "ll”; "B" och som sekundärt skall stå under en underhållsladdning frán den tredje energikällan "lll"; "sl". Vägsträckningen 2 visas uppdelbar i vägavsnltt 2a (2a1, 2a2, 2a3; 2a1', 2a2' och 2a3'), där vart och ett med fördel skall vara tlllordnat en extern energikälla “lll", här illustrerade som ett antal elektriska stationer "sl".
Den fordonsexterna tredje energikällan "lll"; "s1" och/eller den fordonstillhöriga förs- ta energikällan "l"; ”G” kan ena eller båda utnyttjas, för att därmed kompletterande 10 15 20 25 30 535 125 21 låta ladda fordonets batteriuppsättning "Il"; "B", under en anpassad tidssekvens av effektuttag från denna batteriuppsättning.
Inom uppfinningens ram faller även den möjligheten att förutom en drivning av for- donet 1 via batteriuppsättningarna "Il"; ”B” och under en kompletterande laddning av batteriuppsättningen "Il"; "B" längs vägavsnitten och de stationära elektriska statio- nema ”s1 " eller den tredje energikällan ”lll" kan, för fordonets 1 framförande över vägavsnittet 2a1, en erforderlig ytterligare effekt och energi tillföras via den fordons- tillhöriga energikällan ”l"; "G".
Figur 2 visar principiellt ett elektrisktlmekaniskt kopplingsarrangemang "K" relaterat till ett fordon 1, (1b) med ett schematiskt visat fordonsrelaterat arrangemang i fonn av en styrutrustning 10, för att styra ett fordonstillhörigt kontaktdon eller strömavta- gare 4 mot och till en elektrisk kontakt med parvisa spänningssättningsbara lednin- gar, i form av skenor 4a, 4b, för en möjlig gemensam parallelldrift av en elektrisk motor 5, från batteriuppsättningen "Il"; ”B” och/eller från den stationära stationen "||l"; "sl". och/eller från dieselgeneratorn ”l"; ”G".
Strömavtagaren 4 är här relaterad till en bärare 6, som i höjdled är rörligt anordnad upp och ned via en första elektrisk hjälpmotor 7 och i sidled är rörligt anordnad fram och tillbaka via en andra elektrisk hjälpmotor 8.
De medel och den styrning av hjälpmotorerna 7, 8 som krävs för denna rörelse med hjälp av sensorer är ej visade i detalj men är dock i princip tidigare kända och up- penbara för en fackman på området.
Hjälpmotorn 7 och hjälpmotorn 8 är båda pàverkbara i en fram och åter riktad rörel- se, där en första rörelse aktiveras via en första signal på en första ledare 7a resp. en första signal på en första ledare 8a, medan en andra (motsatt) rörelse aktiveras via en andra signal på ledaren 7a resp. 8a, under det att motoremas 7, 8 och bära- rens 6 momentana inställningslägen utvärderas av en eller flera ej visade sensorer och indikeras via en alstrad signal på en andra ledning 7b resp. Bb. 10 15 20 25 30 535 'lEB 22 Dessa signaler på de första ledama 7a, 8a generas i en centralenhet eller styrkrets 100 med en styrutrustning 10 och signaler på de andra ledarna 7b och 8b alstras inom samma oentralenhet 100 under ett utnyttjande av lägessensorer (ej visade).
Centralenheten 100 med styrutrustningen 10 är en komplex enhet, som b|.a. via en sensor 16 skall kunna avkänna förekomsten av och orienteringen av ledama 4a, 4b och därefter låta sänka strömavtagaren 4, via hjälpmotorn 7, till en elektrisk kontakt med dessa ledare 4a, 4b, som här illustreras som spänningssatta eller vioe versa.
Via en anslutning 10a till centralenheten 100 och dess manöverkrets ”R2” regleras den effekt och energi som via den energikällorna fördelande kretsen ”R1" matas till motorn 5. För detta ändamål krävs att kretsen ”R1” är direkt styrd av en gaspedal 100a (figur 1C) för att via manöverkretsen ”R2” tillföra till motorn 5 erforderlig effekt.
Strömavtagarna 4 låter i det visade läget leda ström och spänning fràn energikällan "s1";”lll' till den effekt- och energifördelande kretsen "R1". Denna eller en manöver- krets ”R2" avkänner via centralenheten 100 effektbehovet för motom 5 och låter i första hand mata motorn 5 med den effekt den behöver enligt insignalen på anslut- ningen eller ledningen 10a och alstrad utsignal på anslutningen eller ledningen 10b och därmed skall det stationära systemet "s1", "lll" belastas och komplettera effekt- och energibehoven via batteriuppsättningen "ll", "B".
En parallellkoppling av den fordonsexternt uttagna effekten ”lll”, "s1" och den for- donsintemt genererade effekten ”l”, ”G” och/eller "ll". "B" kan här realiseras via re- glerkretsarna "R1” och ”R2” och med hjälp av styrkretsen 100.
Via ledningen 10a inmatas till centralenheten 100 informationer om en önskad has- tighet och därmed förknippad effekt för fordonet 1 och via e] visade interna kretsar och funktionen "R2”; ”10" påverkas via ledningen 10b kretsen "R1”.
Figur 3 låter visa, i en ändvy, ett fordon 1(1b) med sina nedåt riktade strömavtagare 4 i en mekanisk och elektrisk samverkan med de två, vägavsnittet 2a1' tillordnade spänningsförande ledarna eller skenorna 4a, 4b, samt en jordförbindning 4c. 10 15 20 25 30 535 125 23 Figur 4 visar ett elektriskt kopplingsarrangemang ”K1 " där vägavsnitt pà vägavsnitt 2a1, 2a2 och 2a3 resp. 2a1', 2a2' och 2a3”. med sin station efter station "s1", "s2”, "s3" resp. "s1 "s2"' och "s3"', kan aktiveras och göras spänningsförande från en och samma överordnad laddníngskälla "lll". 42 via kopplingsmedel och omkopplare 43a, 44a, och 45a för ena vägsträckan 2a och 43a', 44a' och 45a' för den motrikta- de vägsträckan 2b, allt eftersom ett fordon 1 kommer att passera längs de elektriskt åtskilda, men med längsgående spår samordnade, vägavsnitten 2a, 2b.
Härför krävs ett antal omkopplare eller kopplingsmedel (switchar) för en in- och ur- koppling av stationema “s1", "s2" ...., där denna in- och urkoppling kan ske via till vägavsnittet relaterade stationära sensorer (ej visade).
Föreliggande uppfinning bygger vidare på de ovan angivna förutsättningama_ och anvisa, enligt figuren 5, att det fordonsrelaterade kontaktrnedlet 4 är anpassat att innefatta en långsträckt ann 50, vars ena ändområde 50a är vridbart fäst till fordo- nets undre sida och vars andra ändområde 50b är anpassat att uppbära nämnda kontaktmedel 4.
Till fordonets 1 undre del är en eller flera sensorer 51a', 51b' anordnade, avsedda att kunna avkänna förekomsten av och en orientering av ett spår 51 och föra över en avkänd information till styrutrustning 100.
Styrutrustningen 100 är anpassad att innefatta av styrkrets 100b, som vid en av- känd förekomst och en avkänd orientering av spåret 51, inom ett valt täckningsom- råde, är anpassad att påverka det kontaktmedlet 4 nedsänkande medel 7' eller det kontaktmedlet 4 upplyftande medlet 7.
Den längsträckta annens 50 ena ändomräde 50a är orienterat, ifordonets momen- tana färdriktning räknat, framför det andra ändomràdet 50b.
Den lângsträckta armens 50 ena ändområde 50a är orienterat, i fordonets momen- tana färdriktning räknat, bakom det andra ändområdet 50b. 10 15 20 25 30 535 'II-EE 24 Nämnda kontaktmedel 4 är tillord nat en långsmal utsträckning och via en vertikal vridningsaxel 4' vridbart fäst till den làngsmala annes andra ändomrâde 50b.
I relation till ett fordonet tilldelat vertikalplan 1', såsom till en vald färdriktning anslu- tande plan. skall kontaktmedlet 4, med sin längsmala form, kunna intaga ett vinkel- värde ”a", i förhållande till den lángsträckta armen 50 svarande mot denna arms vinkelvärde "a". i förhållande till det fordonet tilldelade vertikalplanet.
Kontaktmedlet 4 är anpassat att uppbära i vart fall två, efter varandra orienterade kontaktdon, betecknade 4a och 4b.
Spänningssättningsbara och ström överföringsbara fordonsinterna ledare 60 är an- passade att, från Kontaktmedlet 4 (4a, 4b) sträcka sig utefter nämnda långsträckta arm 50 i en riktning mot dess ena ändområde 50a och över till fordonet 1 och till en, en eller flera energikällor, fördelande krets "R1”.
Fordonet 1 tillordnade, såsom sidorelaterade, sensorenheter 51 a', 51 b' är anslutna till styrutrustningen 100 och avsedda att indikera ett maximerat gränsvärde för kon- taktrnedlet 4.
Vid ett indikerat maximerat gränsvärde för kontaktmedlet 4, när detta rör sig i en riktning fràn sitt ändläge, aktiveras, via styrutrustningen 100, ett medel 7, för att kunna höja kontaktrnedlet 4 ut en samverkan med spåret 51 och dess ledare 4a, 4b.
Vid ett indikerat maximerat gränsvärde för Kontaktmedlet 4, när detta rör sig i en riktning mot sitt ändläge, aktiveras, via styrutrustningen 100, ett medel 7', för att kunna sänka kontaktmedlet4 mot en samverkan med spåret 51 och dess ledare.
Med hänvisning till figurerna 7 och 8 illustreras hur nämnda spår 51, 52 eller spalter i ett tvärsnitt är parallellt orienterade inom en skenkonstruktion 70, 70'. med yttre, av metall formade, väggsektioner 71, 72 och en de yttre väggsektionerna särskiljande mellanvägg 73. 10 15 20 25 30 535 125 25 En första spänningssättningsbar ledare 4a' är tillordnad ett nedre parti för ett första spår 51, avgränsat av en första yttre väggsektion 71 och nämnda mellanvägg 73.
En andra spänningsättningsbar ledare 4b' är tillordnad ett nedre parti för ett andra spår 52, avgränsat av en andra yttre väggsektion 72 och nämnda mellanvägg 73.
Mellanväggen 73 är i figur 7 formad från ett elektriskt ledande material och ifigur 8 av ett elektriskt isolerande material.
Det första spåret 51 är tillordnat ett första elektriskt isolerande skikt 81, 81a applice- rat till mot varandra vettande ytpartier för den första väggsektionen 71 och mellan- väggen 73.
Detta isolerande skikt 81, 81a är samordnat med det nedre partiet och avsett att stödja den första spänningssättningsbara ledaren 4a'.
Det andra spåret 52 är tillordnat ett andra elektriskt isolerande skikt 82, 82a applice- rat till mot varandra vettande ytpartier för den andra väggsektionen 72 och mellan- väggen 73 och att detta isolerande skikt är samordnat med det nedre partiet och avsett att stödja den andra spänningssättningsbara ledaren 4b'.
Det första elektriskt ledande skiktet 81, 81a är av mellanväggen 73 skilt från det andra elektriskt isolerande skiktet 82, 82a.
I vart fall ett av två eller flera elektriskt isolerande skikt 81, 81a är anpassat att bilda en övre kant 81b, belägen under ett övre kantparti 71a för sitt tillordnad spår 71.
Väggsektionerna 71', 72' ifigur 8 och mellanväggen 73' är formade i ett, av ett elektriskt isolerande material till en skena format stycke, som i en tvärsektion for- mats till ett ”E” och som kan bestå av ett plast- eller kompositmaterial.
De tre parallella skänklama 74, 75 (73'), 76 för det till ett ”E” formade stycket är sinsemellan formade med lika tjocklekar och längder. 10 15 20 25 30 535 'IBS 26 Det skenformade stycket 77, av elektriskt isolerande material, är inneslutet av en till ett ”U” formad skena 78, av elektriskt ledande material.
Det ”E”-formade styckets 77 fria ändar uppbär en eller flera elektriskt ledande leda- re 4c, av metall eller annat ledande material för att bilda skyddsjord.
Det ”E”-formade styckets tvâ spår uppbär den första och det andra ledaren, tillord- nade var sitt nedre parti.
Längst upp består spårets 51, 52 vägg enligt figur 8, av metall eller annat ledande material som är förbundet med jordpotential. Härigenom undviker man att en person som trampar på ett vattenfyllt spår 51, 52 får skadliga strömmar genom kroppen från ledama 4a och 4b, även om personen skulle vara barfota.
En viktig detalj i utforrnande av spåren är att strömskenoma 4a', 4b' har en U-forrn så att kontakten 4 kan styras till mitten av spåret (se figur 9). Därigenom undviks kontakt med väggarna som år utförda av isolermaterial som kanske inte har samma slitstyrka som strömskenan som är gjord av stål eller liknande. Väggama kan vara gjorda av plast eller keramik eller glas eller något annat isolennaterlal.
Med en hänvisning till figuren 9 visas däri ett tvärsnitt en tredje utföringsforrn av en skenkonstruktion 70" med två spår 51, 52, med en strömavtagare 4 visad i en sam- verkan med ledarens 4b' övre kontaktyta.
Här illustreras en skenkonstruktion 70" med en omslutning 78 av metall (stål), en elektrisk isolering 71' och 72' och en termisk isolering 71", 72" samt en elektrisk ka- bel 51a, 52a för att värma spårens 51, 52 nedre delar och elektrisk isolerat inbygg- da i ledarna 4a' och 4b'.
Betydelsen av införandet av en värrnekabel gör at ledarna 4a', 4b' kan hållas isfri även vid mycket kall yttre förhållanden. 10 535 126 27 Uppfinningen är givetvis inte begränsad till den ovan såsom exempel angivna utför- ingsforrnen utan kan genomgå modifikationer inom ramen för uppfinningstanken il- lustrerad i efterföljande patentkrav.
Speciellt bör beaktas att varje visad enhet och/eller krets kan kombineras med varje annan visad enhet och/eller krets inom ramen för att kunna ernå önskad teknisk funktion.

Claims (18)

5 10 15 20 25 30 35 535 125 28 PÅ TENTKRÅ V
1. Skenkonstruktion, anpassad att kunna sträcka sig längs en vald vägsträck- ning och dess enskilda vägavsnitt, avsedd att kunna mottaga ett fordonsrela- terat arrangemang, för ett för ett elektriskt, bl.a. av ett eller flera batterier eller en batteriuppsättning, framdrivbart fordons (1) framförande längs vägsträck- ningen och dess tillordnade vägavsnitt, anpassat system ("S”), innefattande: ”a” ett flertal, vägsträckningen (2) uppdelbara, vägavsnitt (2a1 , 2a2), där vart och ett av dessa vägavsnitt tillordnats ett eller flera långsträckta spår eller spalter (51, 52) med inlagda strömförsörjningsbara och spänningssättnings- bara ledare (4a, 4b) anslutbar via en omkopplare till en eller flera fordons- externa energikällor (”lll"), såsom elektriska stationer ("s1”), för att därav bl.a. kunna ladda den fordonstillhöriga batteriuppsättningen, dock i första hand via batteriuppsättningen låta driva fordonet (1) längs vägsträckningen (2) och dess vågavsnitt och "b" ett eller flera, via var sin elektriska motor (5) eller motorer, drivbara fordon (1) och där resp. fordon (1) uppvisar en, för en erfor- derlig effektfördelning, anpassad reglerkrets (100, ”R1") anpassad för ett skapande av en erforderlig effekt- och/eller hastighetsreglering, där nämnda fordon (1). på sin undersida, försetts med ett, upp och ned samt i sidled, tvärs fordonets transportriktning räknat, förskjutbart kontaktmedel (4), och där nämnda lângsträckta spår eller spalter sträcker sig längs väg- sträckningen och dess körbana (2) och där nämnda kontaktmedel (4) sam- ordnats med en fordonsrelaterad styrutrustning (100, 10) för att skapa en an- passning av kontaktmedlet (4) till att i vart fall erbjuda en mekanisk och elekt- risk kontakt, mot nämnda ledare (4a, 4b), varvid en samordning mellan väg- avsnitlets (2a1) tillhöriga spänningssatta ledare (4a, 4b) och fordonets (1) kontaktmedel (4) sker via samordnade strömavtagare, såsom i form av kon- taktljädrar (4', 4"), anpassade för en mekanisk och elektrisk samverkan med resp. av de spänningssatta ledarna (4a, 4b) , kännetecknad därav, att nämnda spàr eller spalter är parallellt orienterade inom skenkonstruktionen, med yttre, av metall formade, väggsektioner och en de yttre väggsektionerna 10 15 20 25 30 535 125 29 särskiljande mellanvägg, att en första spänningssättningsbar ledare (4a') är tillordnad ett nedre parti för ett första spår (51), avgränsat av en första yttre väggsektion och nämnda mellanvägg och att en andra spänningsättningsbar ledare (4b') är tillordnad ett nedre parti för ett andra spår (52), avgränsat av en andra yttre väggsektion och nämnda mellanvägg (73), att mellanväggen (73) är formad från ett elektriskt ledande material, att det första spåret är till- ordnat ett första elektriskt isolerande skikt, applicerat till mot varandra vet- tande ytpartier för den första väggsektionen och mellanväggen, och att detta isolerande skikt är samordnat med det nedre partiet och avsett att stödja den första spänningssättningsbara ledaren ochatt det andra spåret är tillordnat ett andra elektriskt isolerande skikt, applicerat till mot varandra vettande ytparti- er för den andra väggsektionen och mellanväggen och att detta isolerande skikt är samordnat med det nedre partiet och avsett att stödja den andra spänningssättningsbara ledaren. .
2. Skenkonstruktion enligt patentkravet 1, kännetecknar! därav, att det första elektriskt ledande skiktet är av mellanväggen skilt från det andra elektriskt isolerande skiktet. .
3. Skenkonstruktion enligt något av föregående patentkrav, kännetacknad därav, att i vart fall ett, av två eller flera, elektriskt isolerande skikt är anpas- sat att bilda en övre kant, belägen under ett övre kantparti för sitt tillordnad spån .
4. Skenkonstruktion enligt patentkravet 1, kännetecknad därav, att väggsek- tionerna och mellanväggen är formade i ett, av ett elektriskt isolerande mate- rial bestående skenforrnat stycke, som i en tvärsektion fonnats till ett "E". .
5. Skenkonstruktion enligt patentkravet 1 eller 4, kännetecknad därav, att de tre parallella skänklarna, för det till ett "E” formade stycket, är sinsemellan formade med lika tjocklek och längd. .
6. Skenkonstruktion enligt patentkravet1 eller 4, kännetecknad därav, att det skenformade stycket av elektriskt isolerande material är inneslutet av en till ett ”U” formad skena (78) av elektriskt ledande material. .
7. Skenkonstruktion enligt patentkravet 1 eller 4, kännetacknad därav, att det ”E"-forrnade styckets fria ändar uppbär en eller flera elektriskt ledande ledare (4c). 10 15 20 25 30 535 'IEE 30
8. Skenkonstruktion enligt patentkravet 1 eller 4, kännetecknad därav, att det ”E"-formade styckets två spår uppbär den första och den andra ledaren, till- ordnade var sitt nedre parti.
9. Skenkonstruktion enligt patentkravet 1, kännetecknad därav, att det for- donsrelaterade kontaktmed let är anpassat att innefatta en lángsträckt arm (50), vars ena ändområde (50a) är vridbart fäst till fordonets (1) undersida och vars andra ändområde (50b) är anpassat att uppbära nämnda kontakt- medel (4), att till fordonets under del är en eller flera sensorer anordnade, avsedda att kunna avkänna förekomsten av och en orientering av ett spår och föra över en avkänd information til! en styrutrustning (100) och att styrut- rustningen är anpassad att innefatta av styrkrets (100b), som vid en avkänd förekomst och en avkänd orientering inom ett täckningsområde är anpassad att påverka ett kontaktmedlet nedsänkande medel (7').
10.Skenkonstruktion enligt patentkravet1 eller 9, kännetecknad därav, att den långsträckta armens ena ändomràde är orienterat, i fordonets momenta- na färdriktning räknat, framför det andra ändomrâdet.
11.Skenkonstruktion enligt patentkravet1 eller 9, kännetecknad därav, att den långsträckta armens ena ändområde är orienterat, i fordonets momenta- na färdriktning räknat, bakom det andra ändomrâdet.
12. 1 2. Skenkonstruktion enligt något av föregående patentkrav 9 till 11, känne- tecknad därav, att nämnda kontaktmedel är tillordnat en längsmal utsträck- ning och via en vertikal vridningsaxel, vridbart fäst till den längsmala arrnes andra ändomrâde.
13. Skenkonstruktion enligt patentkravet 12, kännetecknad därav, att i relation till ett fordonet tilldelat vertikalplan, såsom till en vald färdriktning anslutande plan, är kontaktrnedlet, med sin längsmala form, anpassat att intaga ett vin- kelvärde, i förhållande till den långsträckta arrnen, svarande mot denna arms vinkelvärde, i förhållande till det fordonet tilldelade vertikalplanet.
14. Skenkonstruktion enligt patentkravet 1, kännetecknad därav, att kontakt- medlet är anpassat att uppbära i vart fall två, efter varandra orienterade, kon- taktdon.
15.Skenkonstruktion enligt patentkravet 9, kännetecknad därav, att spän- ningssättningsbara och ström överföringsbara och fordonstillhöriga ledare (60) är anpassade att sträcka sig utefter nämnda långsträckta arm i en rikt- 535 126 31 ning mot dess ena ändområde och över till fordonet och till en, en eller flera energikällor, fördelande krets (“R1”).
16. Skenkonstruktion enligt patentkravet 1, kännetecknad därav, att fordonet tillordnade, såsom sidorelaterade, sensorenheter är anslutna till en styrut- rustning och avsedda att indikera ett maximerat gränsvärde för kontaktmed- let (4).
17. Skenkonstruktion enligt patentkravet 9 eller 16, kännetecknar! därav, att vid ett indikerat maximerat gränsvärde för kontaktmedlet, när detta rör sig i en riktning från sitt ändläge, aktiveras, via styrutrustningen, ett medel (7) för 10 att kunna höja kontaktmedlet ur en samverkan med spåret och dess ledare.
18. Skenkonstruktion enligt patentkravet 9 eller 16, kännetecknad därav, att vid ett indikerat maximerat gränsvärde för kontaktmedlet, när detta rör sig i en riktning mot sitt ändlàge, aktiveras, via styrutrustningen, ett medel (7') för att kunna sänka kontaktmedlet mot en samverkan med spåret och dess leda- 15 re.
SE1000326A 2010-04-01 2010-04-01 Skenkonstruktion SE535126C2 (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1000326A SE535126C2 (sv) 2010-04-01 2010-04-01 Skenkonstruktion

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1000326A SE535126C2 (sv) 2010-04-01 2010-04-01 Skenkonstruktion
CN201180017557.0A CN102821999B (zh) 2010-04-01 2011-03-31 用于一个或多个电力驱动车辆的系统(路轨结构)
PCT/SE2011/050380 WO2011123049A1 (en) 2010-04-01 2011-03-31 A system adapted for one or more electrically propellable vehicles (rail structure)
EP11763161.4A EP2552731B1 (en) 2010-04-01 2011-03-31 A system adapted for one or more electrically propellable vehicles (rail structure)
US13/638,603 US8763774B2 (en) 2010-04-01 2011-03-31 System adapted for one or more electrically propellable vehicles (rail structure)
IL222125A IL222125A (en) 2010-04-01 2012-09-24 Adapted system for one or more electrically driven vehicles (rail structure)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE1000326A1 SE1000326A1 (sv) 2011-10-02
SE535126C2 true SE535126C2 (sv) 2012-04-24

Family

ID=44712495

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE1000326A SE535126C2 (sv) 2010-04-01 2010-04-01 Skenkonstruktion

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8763774B2 (sv)
EP (1) EP2552731B1 (sv)
CN (1) CN102821999B (sv)
IL (1) IL222125A (sv)
SE (1) SE535126C2 (sv)
WO (1) WO2011123049A1 (sv)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE1000330A1 (sv) * 2010-04-01 2011-08-30 Elways Ab Ett för ett eller flera, elektriskt framdrivbara, fordon anpassat system (Metalldetektor)
SE534433C2 (sv) * 2010-04-01 2011-08-23 Elways Ab En för ett eller flera, elektriskt framdrivbara, fordon anpassad skenkonstruktion
SE1000323A1 (sv) * 2010-04-01 2011-03-22 Elways Ab Ett, för ett eller flera, elektriska framdrivbara, fordon anpassat system. (Armformat kontaktmedel)
SE535126C2 (sv) * 2010-04-01 2012-04-24 Elways Ab Skenkonstruktion
SE536043C2 (sv) * 2010-04-01 2013-04-16 Elways Ab Ett för ett elektriskt framdrivbart fordon anpassat system (Överlastbegränsning)
CN103112370A (zh) * 2013-02-19 2013-05-22 上海楚格机械有限公司 电动汽车运行中的充电装置
US9597969B2 (en) * 2013-08-06 2017-03-21 Amres Network Coalition, LLC Systems and methods for providing in-road electric conductivity boxes and on-vehicle descent and pivot contacts for vehicles
US10167600B2 (en) * 2013-10-01 2019-01-01 Volvo Truck Corporation Particle removing arrangement for an electric vehicle
HU1400184A2 (hu) 2014-04-02 2015-10-28 Dalma Bartalosova Alsó áramszedésre és kisiklásbiztosan kötött pályás üzemre képes elektromos meghajtású jármû
JP6524586B2 (ja) * 2015-08-26 2019-06-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 集電装置及び電力伝達システム
US10632852B2 (en) * 2015-11-13 2020-04-28 Nio Usa, Inc. Electric vehicle optical charging system and method of use
FR3048387B1 (fr) * 2016-03-02 2019-06-21 Alstom Transport Technologies Installation amelioree de recharge par conduction d'un vehicule
US11230309B2 (en) * 2016-05-12 2022-01-25 Transtech of South Carolina, INC Charging system for electric vehicles
US9923341B1 (en) * 2016-05-16 2018-03-20 Instorescreen, Llc Track power supply system
EP3538395A1 (en) * 2016-11-10 2019-09-18 Volvo Truck Corporation A current collector device for a vehicle
CN111231681B (zh) * 2018-11-29 2021-06-18 比亚迪股份有限公司 轨道车辆的充电系统及轨道交通系统
EP3683089A3 (de) * 2019-01-15 2020-09-30 Bernhard Miller Stromschiene für eine strassenfahrbahn
CN111497626B (zh) * 2019-01-30 2022-01-07 比亚迪股份有限公司 轨道车辆的取流器总成及具有其的充电系统
CN110254267B (zh) * 2019-05-07 2021-08-06 张玉安 一种高速公路电动车充电路轨
SE543630C2 (sv) 2019-09-16 2021-04-27 Elways Ab System for electrical feeding of road vehicles
WO2021051233A1 (en) * 2019-09-16 2021-03-25 Elways Ab Stationary charging arrangement and method for charging
SE543629C2 (sv) 2019-09-16 2021-04-27 Elways Ab System and method for electrical feeding of road vehicles
US10981459B1 (en) * 2020-10-29 2021-04-20 Walter Thomas Davey, Jr. Charging system for electric vehicles in motion

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3914562A (en) * 1971-05-24 1975-10-21 John G Bolger Supplying power to vehicles
US4129203A (en) * 1977-06-13 1978-12-12 Nelson Berman Roadway vehicle
JPS5820814B2 (sv) * 1978-09-07 1983-04-25 Nissan Motor
US4969400A (en) * 1988-06-27 1990-11-13 Aeg Westinghouse Transportation Systems, Inc. Electric, guidance and tire path configuration for a people mover guideway
GB9505382D0 (en) * 1995-03-17 1995-05-03 Radiodetection Ltd Inductive transmitters for conductor location
US6011508A (en) * 1997-10-31 2000-01-04 Magnemotion, Inc. Accurate position-sensing and communications for guideway operated vehicles
US6374748B1 (en) * 1999-10-28 2002-04-23 Murata Kikai Kabushiki Kaisha Tracking cart system
DE10225962B4 (de) * 2002-06-11 2017-12-21 Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH Stromschiene entlang der Straßenfahrbahn zur Stromversorgung von elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugen
CN101306650B (zh) * 2007-05-18 2010-06-09 谢富伉 一种可在行驶中充电的五轮电动车
GB2461577A (en) * 2008-07-04 2010-01-06 Bombardier Transp Gmbh System and method for transferring electric energy to a vehicle
CA2729109A1 (en) * 2008-07-09 2010-01-14 David W. Baarman Wireless charging system
GB2463693A (en) * 2008-09-19 2010-03-24 Bombardier Transp Gmbh A system for transferring electric energy to a vehicle
US8272331B2 (en) * 2009-09-11 2012-09-25 Autran Corp. Automated transport system
SE535126C2 (sv) * 2010-04-01 2012-04-24 Elways Ab Skenkonstruktion
SE1000330A1 (sv) * 2010-04-01 2011-08-30 Elways Ab Ett för ett eller flera, elektriskt framdrivbara, fordon anpassat system (Metalldetektor)
JP4898963B1 (ja) * 2011-02-28 2012-03-21 三菱重工業株式会社 軌道系車両の案内軌条および交通システム

Also Published As

Publication number Publication date
US20130020164A1 (en) 2013-01-24
WO2011123049A1 (en) 2011-10-06
CN102821999B (zh) 2015-05-06
US8763774B2 (en) 2014-07-01
EP2552731A4 (en) 2016-04-13
EP2552731B1 (en) 2018-05-16
CN102821999A (zh) 2012-12-12
IL222125A (en) 2017-03-30
SE1000326A1 (sv) 2011-10-02
EP2552731A1 (en) 2013-02-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE535126C2 (sv) Skenkonstruktion
DK2552739T3 (en) SYSTEM CUSTOMIZED ONE OR MORE ELECTRIC POWERFUL VEHICLES (BATTERY CHARGING ARRANGEMENT)
SE533980C2 (sv) Ett, för ett eller flera, elektriska framdrivbara, fordon anpassat system. (Armformat kontaktmedel)
EP2552735B1 (en) A system adapted for one or more electrically propellable vehicles (arrangement for metal detection)
SE533981C2 (sv) Ett, för ett eller flera, elektriskt framdrivbara fordon anpassat system (Kontaktmedel)
SE534362C2 (sv) Ett för ett eller fler, elektriskt framdrivbara, fordon anpassat system. (Snöplogsarrangemang)
SE534433C2 (sv) En för ett eller flera, elektriskt framdrivbara, fordon anpassad skenkonstruktion
CN102822000B (zh) 用于一个或多个电力驱动车辆的系统(探测器装置)
SE536043C2 (sv) Ett för ett elektriskt framdrivbart fordon anpassat system (Överlastbegränsning)
SE535745C2 (sv) Ett elektriskt ledande arrangemang och en vägsträckning, med ett eller flera spår och enskilda vägavsnitt