SE528645C2 - Insulating glass element and the arrangement in glass facade - Google Patents

Insulating glass element and the arrangement in glass facade

Info

Publication number
SE528645C2
SE528645C2 SE0501228A SE0501228A SE528645C2 SE 528645 C2 SE528645 C2 SE 528645C2 SE 0501228 A SE0501228 A SE 0501228A SE 0501228 A SE0501228 A SE 0501228A SE 528645 C2 SE528645 C2 SE 528645C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
barrier
glass
joining
glass unit
female
Prior art date
Application number
SE0501228A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE0501228L (en
Inventor
Ola Karlsson
Original Assignee
Flex Fasader Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Flex Fasader Ab filed Critical Flex Fasader Ab
Priority to SE0501228A priority Critical patent/SE528645C2/en
Publication of SE0501228L publication Critical patent/SE0501228L/en
Publication of SE528645C2 publication Critical patent/SE528645C2/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B2/00Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall construction with regard to insulation; Connections specially adapted to walls
  • E04B2/88Curtain walls
  • E04B2/96Curtain walls comprising panels attached to the structure through mullions or transoms
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F13/00Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings
  • E04F13/07Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor
  • E04F13/08Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements
  • E04F13/14Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements stone or stone-like materials, e.g. ceramics concrete; of glass or with an outer layer of stone or stone-like materials or glass
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F13/00Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings
  • E04F13/07Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor
  • E04F13/08Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements
  • E04F13/14Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements stone or stone-like materials, e.g. ceramics concrete; of glass or with an outer layer of stone or stone-like materials or glass
  • E04F13/145Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements stone or stone-like materials, e.g. ceramics concrete; of glass or with an outer layer of stone or stone-like materials or glass with an outer layer of glass
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
  • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
  • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
  • E06B3/54Fixing of glass panes or like plates
  • E06B3/5427Fixing of glass panes or like plates the panes mounted flush with the surrounding frame or with the surrounding panes
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
  • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
  • E06B3/00Window sashes, door leaves, or like elements for closing wall or like openings; Layout of fixed or moving closures, e.g. windows in wall or like openings; Features of rigidly-mounted outer frames relating to the mounting of wing frames
  • E06B3/66Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together
  • E06B3/6621Units comprising two or more parallel glass or like panes permanently secured together with special provisions for fitting in window frames or to adjacent units; Separate edge protecting strips

Abstract

The present invention relates to an insulated glass unit for glass facades, comprising two glass sheets (1, 2) that are joined together by an inner joining barrier (3) and an outer joining barrier (4), a thermoplastic sealing agent being arranged in the binding layers (3A and 3B, respectively) between the respective glass sheets (1, 2) and said inner barrier (3), which thermoplastic sealing agent is arranged to seal in respect of a heat insulating gas (8) between said glass sheets (1, 2), within said joining barriers (3, 4), said outer joining barrier (4) being arranged to interact with an anchoring element (6) for reliable anchoring of said insulated glass unit in a glass facade (7), wherein said inner (3) and outer (4) joining barriers are composed of elastic bodies (3, 4), and said inner joining barrier (3) comprises along its entire extension a continuous layer of the same type of thermoplastic agent as in said binding layers (3A, 3B), said continuous layer being integrated with said two binding layers (3A, 3B).

Description

20 30 5123 645 Prsso 2 förankring och virket möjliggör aa fzsrarrningsoreanen (till sldllnad från bultade ruter) kan gömmas bakom skarven till att vara i princip osynlig, vilket emellertid innebär en säkerhetsrisk om det yttre glaset skulle lossna. Dylika system beskrivs t.ex. i DE 4206593 och US 5493831. Enligt denna kända princip ordnas förankringen och tätning genom att anordna dels en inre barriär och en yttre barriär. Själva fixeringen vid förankring av fasadelementen åstadkommes därvid genom att låta en del av förankrings- elementet penetrera och fixeras inuti den yttre barriären, som är flexibel. En liknande slags lösning visas även i SE 524721. Gemensamt för dessa kända lösningar är att man nyttjar en relativt stel inre barriärkonstruktion, i kombination med en yttre lcrafl- upptagande flexibel barriär. Erfarenheter har emellertid visat att det i praktiken är glaspaneler uppbyggda enligt denna princip otäta. Det har spekulerats i att anledningen är att denna konstruktionsprincip använder den yttre barriären för att överföra krafter mellan glasenheten och íörankringen. 20 30 5123 645 Prsso 2 anchorage and timber enable the fssrarrningsoreanen (to sldllnad from bolted panes) can be hidden behind the joint to be basically invisible, which, however, means one safety risk if the outer glass should come loose. Such systems are described e.g. and DE 4206593 and US 5493831. According to this known principle the anchoring and sealing are arranged by arranging both an inner barrier and an outer barrier. The actual eringen xering at anchoring of the façade elements is thereby achieved by allowing a part of the anchoring the element penetrates and fi xeres inside the outer barrier, which is fl exible. A similar such a solution is also shown in SE 524721. Common to these known solutions is that one uses a relatively rigid internal barrier construction, in combination with an external lcra absorption fl visible barrier. However, experience has shown that in practice it is glass panels constructed according to this principle are leaky. It has been speculated that the reason is that this design principle uses the external barrier to transmit forces between the glass unit and the anchorage.

En altemativ känd lösning, som undviker ovan .nämnda princip, använder urtagningar i kanten av en av sj älva glasskivoma i stället för den yttre barriären för interaktion med förankringselement. Denna konstruktion har emellertid visat sig innebära höga till- verkningskostnader liksom höga kostnader för montaget.An alternative known solution, which avoids the above-mentioned principle, uses recesses in the edge of one of the glass sheets itself instead of the outer barrier for interaction with anchoring elements. However, this construction has been found to involve high operating costs as well as high assembly costs.

Således finns ett behov av att försöka finna en lösning som på ett bättre vis än känd teknik kan åstadkomma en konstruktion som tillmötesgå: den komplexa kombination av önskemål som finns.Thus, there is a need to try to find a solution that in a better way than known technology can provide a conceivable design: the complex combination of wishes as fi nns.

KORT BESKRIVNING AV UPPFINNINGEN Det är ett ändamål med föreliggande uppfinning att eliminera eller åtminstone minimera något avovan nämnda problem, vilket åstadkommes med hjälp av isolerande glasenhet ñr glasfasader, innefattande två glasskivor, vilka är sammanfogade medelst en inre sammanfogningsbarriär och en yttre samrnanfogningsbarriär, varvid i förbindelseskiktet mellan respektive glasruta och nämnda inre barriär finns anordnat termoplastiskt tätningsmedel anordnad att täta mot en värmeisolerande gas mellan nämnda glasskivor och innanför nämnda barriärer, varvid nämnda yttre barriär är anordnad att samverka med ett förankringselement för säker förankring av nämnda isolerglasenhet i en glas- fasad, varvid nämnda inre barriär och nämnda yttre barriär utgörs av elastiska kroppar samt att nämnda inre barriär längs hela sin utsträckning innefattar ett sammanhängande lager av samma slags termoplastiska medel som i nämnda skikt och vilket lager är integrerat med nämnda båda skikt. 20 30 Pl880 528 óliíš Tack vare lösningen enligt uppfinningen har det något överraskande visat sig att man kan åstadkomma en helt säker, gastät konstruktion som möjliggör minsta möjliga visuella exponering. Dessutom innebär arrangemanget att man kan åsïflålwmma synnerligen kostnadseffektiva förankringsmetoder.BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION It is an object of the present invention to eliminate or at least minimize any of the above-mentioned problems, which are achieved by means of insulating glass unit are glass facades, comprising two glass sheets, which are joined by means of an interior joining barrier and an outer joining barrier, wherein in the connecting layer between the respective glass pane and said inner barrier is arranged thermoplastic sealant arranged to seal against a heat insulating gas between said glass sheets and within said barriers, said outer barrier being arranged to cooperate with an anchoring element for securely anchoring said insulating glass unit in a glass facade, wherein said inner barrier and said outer barrier consist of elastic bodies and that said internal barrier along its entire extent comprises a coherent one layer of the same kind of thermoplastic agent as in said layer and which layer is integrated with said two layers. 20 30 Pl880 528 óliíš Thanks to the solution according to the invention, it has surprisingly turned out that one can achieve a completely safe, gas-tight construction that enables the smallest possible visual exposure. In addition, the event means that you can åså ålwmma extremely cost-effective anchoring methods.

Enligt ytterligare aspekter för uppfinningen gäller att: att nämnda lager och skikt av nämnda inre barriär utgörs av en butylbaserad polymer och att nämnda yttre barriär utgörs av silikonbaserad polymer, vilket i visat sig utgöra en synergistiskt samverkande kombination, som ger många fördelar. i p ' nämnda yttre barriär är anordnad med åtminstone ett honelement anordnat att samverka med nämnda förarrlningselernent , vilket möjliggör ett mycket rationellt montage och kostnadseffektiv tillverkning av glasenheten, nämnda honelement är gjort i ett annat material än nämnda inre barriär, vilket medför många fördelar, bl.a. att honelementet kan optimeras utifrån de individuella behov som gäller just för detta som förankringselement (bl. a ur isolersynvinkel, slitagesynviukel, tillverkningssynvinkel, etc.), vilket är en väsentlig fördel i förhållande till den slags kända teknik som nyttjar honelement gjort av samma material som den inre barriär-en, nämnda honelement utgör en separat del i förhållande till nämnda inre barriär, vilket medför speciella fördelar vid tillverkningen, bl. a genom att underlätta applicering av den yttre barriären, nänmda honelernent utgörs av ett lángsträckt profilelement, omfattande ett u- formigt parti, varvid företrädesvis höjden av skänklarna i nämnda u-formiga profil väsentligen motsvarar tjockleken av nämnda yttre barriär, vilket ger vissa fördelar, bl. a. ur kostnadshänseende eftersom det möjliggör mycket kostnadseffektiv produktion, nämnda profilelernent innefattar ytterligare strukturer utöver nämnda u-formiga parti, vilket ger synergifördelar då vissa basdelar av ett profilelement kan göras mer eller mindre standardiserade, åtminstone ett profilelement innefattar en stödstruktur anordnad att krmna stödja en av nämnda glasskivor, vilket ger en ökad flexibilitet/säkerhet för användning av dylika fasadelement, eftersom det innebär att större/tyngre glas kan låta sig säkras med hjnp av sröasmnauran. i profilelement med olikforrnat tvärsnitt finns anordnade bredvid varandra vid åtminstone en sida av nämnda glasenhet, vilket medför fördelen att ge extremt 20 mao 4 god flexibilitet vid tillverkning av olika slags glasenheter och i kombination med nyttjande av ett begränsat antal (standardiserade) artiklar, - ett arrangemang enligt uppfinningen där nämnda töranlcringselement omfattar ett vridbart anordnat organ, vilket möjliggör klara fördelar i samband med montage, - nämnda vridbara organ är anordnat vid en törankringsanordning i form av ett profilelement, vilket ger flexibel möjlighet att kunna nyttja uppfinningen i samband med på marknaden existerande profilelement för förankring av glasfasader, _ - nämnda vridbara törankringselement är anordnat vid ett Vkonsolelement, vilket innebär att en mycket kosmadseñektiva montagestriilcturer kan nyttjas fiir glasfasader och därigenom väsentligt sänka kostnaderna.According to further aspects of the invention: that said layer and layer of said inner barrier consists of a butyl-based one polymer and that said outer barrier is made of silicone-based polymer, which in proved to be a synergistically collaborative combination, which gives many benefits. i p ' said outer barrier is provided with at least one female element arranged to cooperate with said driver element, which enables a lot rational assembly and cost-effective manufacture of the glass unit, said female element is made of a different material than said inner barrier, which brings many benefits, including that the female element can be optimized based on them individual needs that apply precisely to this as an anchoring element (including ur insulator viewing angle, wear viewing angle, manufacturing viewing angle, etc.), which is a significant advantage over the kind of prior art that uses female elements made of the same material as the inner barrier, said female element constitutes a separate part in relation to said inner barrier, which entails special advantages in manufacturing, e.g. a by facilitating application of the external barrier, said honelernent consists of an elongated pro fi element, comprising a u- shaped portion, preferably the height of the legs in said U-shaped pro fi l essentially corresponds to the thickness of said outer barrier, which gives some benefits, including a. in terms of cost because it allows a lot cost-effective production, said propellant comprises further structures in addition to said u-shaped batch, which provides synergy advantages as certain basic parts of a profile element can be made more or less standardized, at least one profile element comprises a support structure arranged to support one of the said glass sheets, which provides an increased ibilability / safety for use of such facade elements, as this means that larger / heavier glass can be accommodated secured with the help of sröasmnauran. in Pro elements with different cross-sections are arranged next to each other at at least one side of said glass unit, which has the advantage of giving extreme 20 mao 4 good fl flexibility in the manufacture of various types of glass units and in combination with use of a limited number of (standardized) articles, an arrangement according to the invention wherein said door mounting element comprises a rotatably arranged member, which enables clear advantages in connection with assembly, said rotatable means is arranged at a door anchoring device in the form of a pro elements, which gives an exemplary opportunity to be able to use the invention in in connection with existing market elements for anchoring glass facades, _ said rotatable door anchoring element is arranged at a Vconsole element, which means that a very cosmic-selective assembly structure can be used fi ir glass facades and thereby significantly reduce costs.

FIGURBESKRIVNING I det följande kommer uppfinningen att beskrivas mer i detalj med hänvisning till de visade figurema, i vilka: Fig. 1 visar en del av en glasfasad i enlighet med fiiredragen utßringsform av uppfinningen, Fig. 2 visar ett tvärsnitt längs linjen A-A i Fig. 1, Fig. 3 visar ett tvärsnitt längs linjen B-B i Fig. l, Fig. 4 visar en sidovy av en kortsida av en glaspanel enligt uppfinningen, d.v.s. en vy fiån nedan enligt Fi g. 1, Fig. 5 visar ett första honelement enligt uppfinningen, sett fi-ån sidan, Fig. 6 visar ett andra honelement enligt uppfinningen sett fiån sidan, Fig. 7 visar en hömdel av ett glaselement i enlighet med en föredragen utfóringsform av uppfinningen, och Fig. 8 visar en töredragen monteringsanordning för montage av en glaspanel enligt uppfimiingen, sedd i en sidovy.DESCRIPTION OF FIGURES In the following, the invention will be described in more detail with reference to those showed the fi gurema, in which: Fig. 1 shows a part of a glass facade in accordance with the drawn embodiment of the excitement, Fig. 2 shows a cross section along the line A-A in Fig. 1, Fig. 3 shows a cross section along the line B-B in Fig. 1, Fig. 4 shows a side view of a short side of a glass panel according to the invention, i.e. and vy fi from below according to Fig. 1, Fig. 5 shows a first female element according to the invention, seen from the side, Fig. 6 shows a second female element according to the invention seen from the side, Fig. 7 shows a corner part of a glass element in accordance with a preferred embodiment of recovery, and Fig. 8 shows a dry-mounted mounting device for mounting a glass panel according to up fi miingen, seen in a side view.

DErALïBnsKRwNmG I Fig. 1 visas en iöredragen del av en glasfasad 7 enligt uppfimiingen, omfattande fyra glasenheter, vars yttre glasskiva 1,1' exponeras utåt. Skarvama mellan de olika glas- enheterna är tätade med hjälp av silikon ll. Enheterna är monterade med hjälp av fórankríngselement 5, 5', där en av enheterna även innefattar ett speciellt slags honelement 5' med stödstrulctur (se Fig. 6).DErALïBnsKRwNmG Fig. 1 shows a drawn part of a glass facade 7 according to the invention, comprising four glass units, the outer glass sheet of 1.1 'of which is exposed outwards. The joints between the different glass the units are sealed using silicone ll. The units are mounted using anchoring element 5, 5 ', where one of the units also comprises a special kind female element 5 'with support structure (see Fig. 6).

I Fig. 2 visas ett vertikalt tvärsnitt längs linjen A-A i Fig. 1. Det fi-aingår där att varje glasenhet innefattar en yttre glasskiva 1, och en inre glasskiva 2, mellan vilka finns 30 528 645 Pl880 5 anordnat en inre elastisk barriär 3 och en yttre elastisk barriär 4. Den inre barriären 3 är gjord i ett termoplastiskt tämingsmaterial som ger säker tätande vidhätming i skikten 3A, SB som förbinder det med resp. glasskiva l, 2, företrädesvis en butylbaserad termoplast (ofta beteclcnat TPS). Det yttre barriärslciktet 4 består lämpligen av silikon, vilket ger en synergistisk samverkan.Fig. 2 shows a vertical cross-section along the line A-A in Fig. 1. It is included that each glass unit comprises an outer glass sheet 1, and an inner glass sheet 2, between which there is a gap 30 528 645 Pl880 5 arranged an inner elastic barrier 3 and an outer elastic barrier 4. The inner barrier 3 is made of a thermoplastic barrier material that provides secure sealing adhesion in the layers 3A, SB which connects it with resp. glass sheet 1, 2, preferably a butyl-based thermoplastic (often called TPS). The outer barrier layer 4 suitably consists of silicone, which provides a synergistic collaboration.

Det vertikala tvärsnittet visar att glasfasaden 7 omfattar ett övre glaselernent l', 2, vilket förenas med ett undre glaselernent 1,2 medelst en silikontätning ll i skarven dem emellan. För fastsätming och förankring av glaselementen 1°, 2 finns i den yttre barriärer: 4 anordnat honelement 5, 5'._De båda honelementen 5, 5' har olika tvärsnitts- konfiguiration, vilket förklaras mer i detalj nedan. Gemensamt för de båda honelementen 5, 5' är att de uppvisar ett U-forrnigt parti, vars sidoskäriklar utsträcker sig parallellt med glasskivorna l, 2. Inuti den långsträckta kanal som bildas mellan skänklarna finns ett iörankringsorgan 6 anordnat, vilket törankringsorgan i sin tur är vridbart ñrbundet med en förankringsprofil 9, som är fast monterad vid en vägg 13 vid en byggnad, på i sig känt vis. Mellan förankringsorganet 6 och silikonskarven 11 finns en tätningslist 12, som har till syfte att utgöra en inre barriär för silikonskarven ll. Det ena slags hon- elementet 5', är anordnat i närheten av vardera hörn (totalt åtta stycken) av den övre glasenheten 1”, 2. Till skillnad från övriga honelement 5 uppvisar detta honelernent 5' en stödstmktur (se Fig. 6), som har till syfte att kunna sålda/stödja den yttre glasskivan 1, vilket således kan anses vara behövligt ibland, ibland inte, beroende på riskuppfattning, vilket t.ex. kan avgöras medelst statiska beräkningar.The vertical cross-section shows that the glass facade 7 comprises an upper glass element 1 ', 2, which joined to a lower glass element 1,2 by means of a silicone seal 11 in the joint them between. For fastening and anchoring of the glass elements 1 °, 2 are located in the outer barriers: 4 arranged female elements 5, 5 '. The two female elements 5, 5' have different cross-sectional con fi guiration, which is explained in more detail below. Common to the two female elements 5, 5 'is that they have a U-shaped portion, the side cutting edges of which extend parallel with the glass sheets l, 2. Inside the elongate channel formed between the legs is an anchoring member 6 is provided, which door anchoring member is in turn rotatably connected with an anchoring profile 9, which is fixedly mounted to a wall 13 of a building, on i known manner. Between the anchoring member 6 and the silicone joint 11 there is a sealing strip 12, which is intended to constitute an internal barrier for the silicone joint ll. The one kind of hon- element 5 ', is arranged in the vicinity of each corner (a total of eight pieces) of the upper one glass unit 1 ", 2. Unlike other female elements 5, this female element 5 ' a support structure (see Fig. 6), which has the purpose of being able to sell / support the outer glass sheet 1, which can thus be considered necessary sometimes, sometimes not, depending on risk perception, which e.g. can be determined by static calculations.

I Fig. 3 visas ett horisontellt snitt enligt markeringen B-B i Fig. 1. Således visas ett tvärsnitt av två intilliggande glasenheter 1, 2 av panelen 7. Såsom framgår av figuren är de flesta ingående detaljer exakt de samma som i ett vertikalt tvärsnitt enligt A-A i Fig. 2. Den enda väsentliga skillnad som föreligger är att de båda honelementen 5 i detta snitt är av exakt samma utfonnning, vilket förklaras av att det här inte ansetts behövas någon stödstmktur för de två undre glaselementen l, 2.Fig. 3 shows a horizontal section according to the marking B-B in Fig. 1. Thus, a cross section of two adjacent glass units 1, 2 of the panel 7. As shown in the most detailed details are exactly the same as in a vertical cross-section according to A-A in Fig. The only significant difference that exists is that the two female elements 5 in it section is of exactly the same design, which is explained by the fact that this was not considered necessary any support structure for the two lower glass elements 1, 2.

I Fig. 4 visas en vy från en kortsida av en glasenhet 1, 2 enligt uppfinningen. Det framgår att förankringsarrangeinanget, omfattar tre stycken honelernent 5, 5', i forrn av en mime långsamt U-pmfilenhet s och wa stycken på sidan därom, i linje därmed, anordnade honelernent S' med stödstmkturer. Av denna sidovy framgår att det således att det enligt en töredragen utföringsfornr av uppfinningen finns mycket flexibla möjligheter att kunna kombinera olika slags profilelement i beroende av olika behov. 30 528 645 Pl880 5 I Fig. 5 visas en tvärvy av ett honelement 5 enligt uppfinningen. Detta honelement 1131' en väsentlig U-form bestående av två skänklar 50, 52 och ett dem nedtill förbindande bottenparti 51. Längs de yttre väggarna av skänklama 50, 52 finns anordnat korruge- ringar som har till syfte att förbättra förankringen av honelementet inuti barriären 4.Fig. 4 shows a view from a short side of a glass unit 1, 2 according to the invention. The it appears that the anchoring arrangement comprises three female elements 5, 5 ', in the form of a mime slowly U-pm unit s and wa pieces on the side thereof, in line therewith, arranged honelernent S 'with support structures. From this side view it appears that it thus that according to a preferred embodiment of the invention it is very flexible opportunities to be able to combine different types of test elements depending on different needs. 30 528 645 Pl880 5 Fig. 5 shows a cross-sectional view of a female element 5 according to the invention. This female element 1131 ' an essential U-shape consisting of two legs 50, 52 and one connecting them at the bottom bottom portion 51. Along the outer walls of the legs 50, 52 there are arranged corrugations. rings intended to improve the anchoring of the female element within the barrier 4.

Såsom framgår är höjden av skänklarna H väsentligt större än bredden B hos botten- delen 51. Enligt ett föredraget utförande är bredden B mellan 3-15 mm och höj den H mellan 5-25 mm, mer föredraget i intervallet 4-8 mm respektive 10-15 mm.As can be seen, the height of the legs H is substantially greater than the width B of the bottom part 51. According to a preferred embodiment, the width B is between 3-15 mm and the height H between 5-25 mm, more preferably in the range 4-8 mm and 10-15 mm respectively.

IFig. 6 visas ett annat slags honelement 5', varvid företrädesvis gäller att den U- forrniga delen är exakt densamma som hos nänmda första honelement 5. Till skillnad fiån det andra honelementet 5 är detta honelement 5' anordnat med en stödstruktur 53, 54. Stödsnukturen bestâri att en viss förlängning av den ena skänkeln 52' i vinkel därtill anordnats med en nedre stöddel 53 och en i förhållande till denna nedre stöddelen 53 en i 90” vinkel uppålriktad yttre stöddel 54. Höjden H' för derma hondel är något större än höjden H för själva U-partiet. Vidare gäller att dess utsträckning i tvärled L är väsentligt större än bredden B hos det U-forrniga partiet, företrädesvis åtminstone 1,5 i gånger större än B, mer föredraget 2-3 gånger större än B.IFig. 6 shows another type of female element 5 ', it preferably being the case that the U- the former part is exactly the same as in said first female element 5. In contrast hon of the second female element 5, this female element 5 'is arranged with a support structure 53, 54. The support structure consists in that a certain extension of one leg 52 'at an angle additionally provided with a lower support part 53 and one in relation to this lower support part 53 an outwardly directed outer support part 54 at an angle of 90 ". The height H 'for this female part is slightly greater than the height H for the U-part itself. Furthermore, its extent in transverse direction L is substantially greater than the width B of the U-shaped portion, preferably at least 1.5 i times larger than B, more preferably 2-3 times larger than B.

IFig. 7 visas ett hörn av en glasenhet l', 2 enligt ett föredraget arrangemang enligt uppfinningen, då extra säkerhet önskas, speciellt i samband med större/tyngre glasl '.IFig. 7 shows a corner of a glass unit 1 ', 2 according to a preferred arrangement according to the recovery, when extra safety is desired, especially in connection with larger / heavier glass'.

Således visas ett höm, där glaselementet l', 2 säkras med speciella honelement 5' nära hömområdet, på vardera sida därom, vilka honelement 5' uppvisar en stödstruktur 53, 54. Denna stödstruktur finns till för att ge extra säkerhet. Dels kan den fungera som kvarhållande organ om glaset l' skulle lossna från barriärema 3, 4, dels kan det fungera som skaderisk eliminator, om glaset skulle vara på väg att falla ur, eftersom det slags härdade glas som används vid en stark böjpåkänning (som skulle uppstå om glaset l' . skulle vippa ut fiån stödstrukturen 53, 54) pulveriseras, varigenom alltså elimineras rsiken att ett glas l' som släpper kan falla ned och skada någon/något på marken undertill.Thus a corner is shown, where the glass element 1 ', 2 is secured with special female elements 5' close the corner area, on each side thereof, which female elements 5 'have a support structure 53, 54. This support structure is created to provide extra security. On the one hand, it can function as retaining means if the glass 1 'should become detached from the barriers 3, 4, on the one hand it can work as a risk eliminator, if the glass were about to fall out, because it kind of tempered glass used in a strong bending stress (which would occur if the glass l '. would tilt out fi from the support structure 53, 54) pulverized, thus eliminating the risk that a glass l 'that drops can fall down and injure someone / something on the ground below.

I Fig. 8 visas ett alternativt förankringsarrangemang, bestående av ett konsolelement 10, vilket består av en basplatta lOB (för förankring vid vägg 13) vid vilken ett (eller flera) . bärande stag l0A, finns anordnade, i änden av vilka ett roterbart förankringsorgan 6 är anordnat. I många fall är det fullt tillräckligt med fyra konsoler 10 per glasenhet l, 2, två i överkant och två i underkänt, men ibland krävs även en konsol 10 vid halva höjden, beroende på enhetens l, 2 höjd/tyngd. Staget 10 A svetsas lämpligen fast vid basplattan lOB (som lämpligen har en bredd av 50 - 150 mm.), eller också flera stag 20 30 528 645 Pl880 ' 7 10A vid en långsträckt basplatta IOB. Således visas här principerna för ett väsentligt billigare förankringsarrangemang 10 än de konventionella profi1element9 som oftast används. Det inses att vid byggnader med stålpelare kan stagen 10A svetsas direkt på dessa, virke: kan undvara behov av bas-plana 1013. En dylikt asl-ammngsarrangemans 10 i kombination med ett glaselement enligt uppfinningen irmebär en drastisk rninskning av både tillverkningskostriad och montagekostnad i förhållande till känd teknik avi dag.Fig. 8 shows an alternative anchoring arrangement, consisting of a bracket element 10, which consists of a base plate 10B (for anchoring to wall 13) at which one (or fl era). supporting struts 10A, are arranged, at the end of which a rotatable anchoring member 6 is arranged. In many cases, four consoles 10 per glass unit 1, 2, is quite sufficient. two at the top and two at the bottom, but sometimes a console 10 at half is also required height, depending on the unit's 1, 2 height / weight. The strut 10 A is suitably welded to the base plate 10B (which suitably has a width of 50 - 150 mm.), or also your struts 20 30 528 645 Pl880 '7 10A at an elongate base plate IOB. Thus, the principles of an essential are shown here cheaper anchoring arrangements 10 than the conventional pro fi1 elements9 most often used. It will be appreciated that in buildings with steel columns the struts 10A can be welded directly on these, wood: can dispense with the need for a base plane 1013. Such an asl-ammngsarrangemans 10 in combination with a glass element according to the invention implies a drastic reduction of both manufacturing cost and assembly cost in relation to prior art avi dag.

Uppfinningen är inte begränsad av det ovan visade utan kan varieras inom ramarna för de efterföljande patentkraven. Således inses t.ex. vis att glasskivorna, den ena eller den andra, kan vara uppbyggda av flerskiktsglas och att olika slags laminat eller mellanlägg kan anordnas därvid eller inuti. Vidare inses att andra flexibla, elastiska material än silikon och butylbaserade termoplaster kan nyttjas i syfte att åstadkomma den slags flmktionalitet som åstadkommes med uppfinningen, d.v.s. en inre helt gastät barriär som är flexibel och en i direkt anslutning till denna, yttre barriär som också är flexibel och elastisk och möjliggör förankring av ett honelement. Därutöver inses att den inre barriären och/eller yttre barriären självfallet kan kompletteras med ytterligare barriär- lager på både in- eller utsida, att basprinciperna för uppfirmingen fi-ångås. Vidare inses att honelementet 5 kan tillverkas i många olika slags material, såsom aluminium, olika slags slag- och slitstarka plaster, olika slags metallegeringar, etc., och kompositer.The acquisition is not limited by what is shown above but can be varied within the framework of the following claims. Thus, e.g. show that the glass sheets, one or the other others, may be constructed of multilayer glass and that different types of laminate or spacers can be arranged therein or inside. Furthermore, it is understood that other flable, elastic materials than silicone and butyl-based thermoplastics can be used in order to achieve that kind functionality achieved with the invention, i.e. an inner completely gas-tight barrier which is fl exibel and one in direct connection with this, external barrier which is also fl exibel and elastic and enables anchoring of a female element. In addition, it is realized that the interior the barrier and / or the external barrier can of course be supplemented with additional bearings on both the inside and outside, that the basic principles of heating up are steamed. Further it is understood that the female element 5 can be made of many different kinds of materials, such as aluminum, different types of impact and durable plastics, different types of metal alloys, etc., and composites.

Det skall förstås att uttrycket separat del med avseende på honelementet, i förhållande till den inre barriären, inte utesluter att honelementet kan vara fastlirnmat med en adhesiv vid den inre baniären, vilket i vissa fall kan vara önskvärt, även om det enligt den föredragna. franiställningsmetoden appliceras genom att först anordna den flexibla yttre barriären 4 i ohärdat tillstånd, varefter honelementet 5 enkelt kan tryckas in och appliceras och efterföljande härdning leder till en säker fixering. Vidare inses att andra strukturer än stödstrukturer kan anordnas vid honelementet, som kan fylla en kompletterande funktion. Vidare inses att andra slags förankringsorgan 6 än den slags vridbara organ som visas i figurerna kan nyttjas i syfie att fixera/förankra ett glas- element. Slutligen inses att uppfinningen inte begränsas av det visade antal honelement 5' som används i Fig. l, utan att man i beroende av behov/önskemål kan variera detta att utgöra fler eller färre per glasenhet.It is to be understood that the term separate part with respect to the female element, in relation to the inner barrier, does not exclude that the female element may be fixed with one adhesive at the inner banner, which in some cases may be desirable, although according to the preferred. the release method is applied by first arranging the fl visible outer barrier 4 in the uncured state, after which the female element 5 can be easily pushed in and applied and subsequent curing leads to a secure fixation. Furthermore, it is understood that others structures other than support structures can be provided at the female element, which can fill one complementary function. Furthermore, it will be appreciated that other types of anchoring means 6 than that kind rotatable members shown in the kan gures can be used to sew / anchor a glass element. Finally, it is understood that the gain is not limited by the number of female elements shown 5 'used in Fig. 1, without it being possible to vary this depending on needs / wishes constitute fl or less per glass unit.

Claims (12)

11880 PATENTKRAV11880 PATENT CLAIMS
1. Isolerande glasenhet för glasfasader, innefattande tvâ glasskivor (1, 2), vilka är 20 25 30 35 sammanfogade medelst en inre sammanfogningsbarriär (3) och en yttre sammanfogningsbarriär (4), varvid i fórbindelseskiktet (3A resp. 3B) mellan respektive glasruta (1, 2) och nämnda inre barriär (3) finns anordnat tenno- plastiskt tätningsmedel anordnat att täta mot en värmeisolerande gas (8) mellan närrmda glasskivor (1,2) och innanför nämnda sammanfogningsbarriärer (3, 4), varvid nämnda yttre sammanfogningsbarriär (4) är anordnad att samverka med ett fórankringselernent (6) för säker förankring av nänmda isolerglasenhet i en glasfasad (7), k ä n n e t e c k n a d av att nänmda inre samrnanfogningsbarriär (3) och nämnda yttre "sammanfogningsbarriär (4) utgörs av elastiska kroppar (3,4) samt att nämnda inre sammanfogningsbarriär (3) längs hela sin utsträck- ning innefattar ett sammanhängande lager av samma slags termoplastiska tätningsmedel som i nämnda íörbíndelseslcikt (3A, 3B) och vilket lager är integrerat med nämnda båda íörbindelseskikt (3A, 3B).Insulating glass unit for glass facades, comprising two glass sheets (1, 2), which are joined by means of an inner joining barrier (3) and an outer joining barrier (4), wherein in the connecting layer (3A and 3B, respectively) between the respective glass panes (1, 2) and said inner barrier (3) there is provided a tennoplastic sealant arranged to seal against a heat insulating gas (8) between said glass sheets (1,2) and inside said joining barriers (3, 4), said outer joining barrier (4) is arranged to cooperate with an anchoring element (6) for securely anchoring said insulating glass unit in a glass facade (7), characterized in that said inner joining barrier (3) and said outer "joining barrier (4) are constituted by elastic bodies ( 3,4) and that said inner joining barrier (3) along its entire extent comprises a continuous layer of the same kind of thermoplastic sealant as in said bonding layer (3A, 3B) and which layer is integrated with the said two connecting layers (3A, 3B).
. Isolerande glasenhet enligt patentkrav 1, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda lager och iörbindelseskíkt (3A, 3B) av nänmda inre sarnmarxfogningsbarriär (3) utgörs av en butylbaserad polymer och att nämnda yttre sammanfogningsbarriär (4) utgörs av silikonbaserad polymer.. Insulating glass unit according to claim 1, characterized in that said layer and connecting layer (3A, 3B) of said inner seam joining barrier (3) constitute a butyl-based polymer and that said outer joining barrier (4) consists of silicone-based polymer.
. Isolerande glasenhet enligt patentkrav l, k ä nnetecknad av att närrmda yttre sammanfogningsbarriär (4) är anordnad med åtminstone ett honelement (5,5') anordnat att samverka med nämnda íöranlcringselement (6). . Insulating glass unit according to claim 1, characterized in that said outer joining barrier (4) is provided with at least one female element (5,5 ') arranged to cooperate with said lining element (6).
. Isolerande glasenhet enligt patentkrav 1, k ä nnetecknad av att nämnda honelement (5,5') är gjort i ett annat material än närrmda inre sammanfognings- barriär (3). . Insulating glass unit according to claim 1, characterized in that said female element (5,5 ') is made of a material other than the approximate internal joining barrier (3).
. Isolerande glasenhet enligt patentkrav 2, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda honelement (5) utgör en separat del i förhållande till nämnda inre samman- fogningsharriär (3).. Insulating glass unit according to claim 2, characterized in that said female element (5) constitutes a separate part in relation to said inner joining barrier (3).
. Isolerande glasenhet enligt patentkrav 3, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda honelement utgörs av ett långsträckt profilelement, omfattande ett u-formigt parti (50, 51, 52), varvid företrädesvis höjden (H) av skänklarna (50, 52) i nämnda u-forrniga profil väsentligen motsvarar tjockleken (T) av nämnda yttre 10 20 25 11880 sarnmanfogmngsbarriär (4).. Insulating glass unit according to claim 3, characterized in that said female element consists of an elongate profile element, comprising a U-shaped portion (50, 51, 52), preferably the height (H) of the legs (50, 52) in said U-shaped element. the former profile substantially corresponds to the thickness (T) of said outer bonding barrier (4).
7. Isolerande glasenhet enligt patentkrav 5, k ä nnetecknad av att nämnda profilelement (5, 5') innefattar ytterligare strukturer (53, 54) utöver nämnda u- formiga parti (50, 51, 52). Insulating glass unit according to claim 5, characterized in that said profile element (5, 5 ') comprises further structures (53, 54) in addition to said non-shaped portion (50, 51, 52).
8. Isolerande glasenhet enligt patentkrav 5 eller 6, k ä nnetecknad av att åtminstone ett profilelement (5') innefattar en stödstruktur (53, 54) anordnad att kunna stödja en av nämnda g1asskivor(1, 2). Insulating glass unit according to claim 5 or 6, characterized in that at least one profile element (5 ') comprises a support structure (53, 54) arranged to be able to support one of said glass sheets (1, 2).
9. Isolerande glasenhet enligt något av patentkraven 4 - 6, k ä n n e t e c k n a d av att profilelernent (5, 5') med olikfonnat tvärsnitt finns anordnade bredvid varandra vid åtminstone en sida av nämnda glasenhet.Insulating glass unit according to any one of claims 4 - 6, characterized in that the pro-element (5, 5 ') with different shaped cross-sections is arranged next to each other at at least one side of said glass unit.
10. Arrangemang vid glasfasad (7) omfattande en isolerande glasenhet enligt något av ovanstående patentkrav, k ä nneteckn at av att nänmda förankrings- element (6) omfattar ett vridbart anordnat organ. Arrangement of glass facade (7) comprising an insulating glass unit according to any one of the preceding claims, characterized in that said anchoring elements (6) comprise a rotatably arranged member.
11. Arrangemang enligt patentkrav 10, k ä nneteckn at av att nämnda vridbara organ är anordnat vid en föranlningsanordning (9) i form av ett profilelement. Arrangement according to claim 10, characterized in that said rotatable member is arranged at a pre-mounting device (9) in the form of a profile element.
12. Arrangemang enligt patentkravlO, k ä n n e t e c k n at av att nämnda vridbara organ är anordnat vid ett konsolelement (10).Arrangement according to claim 10, characterized in that said rotatable means is arranged at a bracket element (10).
SE0501228A 2005-05-30 2005-05-30 Insulating glass element and the arrangement in glass facade SE528645C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0501228A SE528645C2 (en) 2005-05-30 2005-05-30 Insulating glass element and the arrangement in glass facade

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0501228A SE528645C2 (en) 2005-05-30 2005-05-30 Insulating glass element and the arrangement in glass facade
EP20060733454 EP1885981A1 (en) 2005-05-30 2006-04-25 Insulated glass unit and arrangement for windows
PCT/SE2006/050084 WO2006130092A1 (en) 2005-05-30 2006-04-25 Insulated glass unit and arrangement for windows

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE0501228L SE0501228L (en) 2006-12-01
SE528645C2 true SE528645C2 (en) 2007-01-09

Family

ID=37481928

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0501228A SE528645C2 (en) 2005-05-30 2005-05-30 Insulating glass element and the arrangement in glass facade

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP1885981A1 (en)
SE (1) SE528645C2 (en)
WO (1) WO2006130092A1 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202010008544U1 (en) * 2010-09-15 2011-01-05 SCHÜCO International KG Structural glazing construction
CN102865014A (en) * 2011-09-06 2013-01-09 苏州苏明装饰有限公司 Multifunctional hidden frame window system
CN103422596B (en) * 2012-12-28 2016-01-20 上海江河幕墙系统工程有限公司 Cell cube Curtain wall frame insulation system

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2041364C (en) * 1991-04-26 1993-09-21 Glenn Robert Allen Insulated glass/flush outer surface arrangement
US5579616A (en) * 1992-08-26 1996-12-03 Farag; F. Aziz Panel-securing system
WO2004063517A2 (en) * 2003-01-08 2004-07-29 SCHÜCO International KG Façade and/or transparent roof construction and associated tool for assembling the surface elements
DE10312244B4 (en) * 2003-03-19 2007-07-05 Interpane Entwicklungs- Und Beratungsgesellschaft Mbh & Co.Kg Facade cladding made of insulating glass panes

Also Published As

Publication number Publication date
SE0501228L (en) 2006-12-01
WO2006130092A9 (en) 2007-02-22
WO2006130092A1 (en) 2006-12-07
EP1885981A1 (en) 2008-02-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3067482B1 (en) Expansion joint seal system
US10329831B2 (en) Laminated glass retention system
US8984833B2 (en) Building wall system
US3672107A (en) Gripping and sealing system for slab facing materials
DE3624491C2 (en)
US8646229B2 (en) Curtain wall external support system
US9617733B2 (en) Curtain wall elements
US8225561B2 (en) Hybrid skylight and wall panel system
CN102105642B (en) Panel-sealing and securing system
TWI557307B (en) Window film attachment article
US20110113706A1 (en) Blast-proof window and mullion system
US8943769B2 (en) Pane module for use in a window
EP1356172B1 (en) System for structural elements for curtain facades, facade linings, winter gardens, soundproofing walls, fair structures, carports and the like
US20130097952A1 (en) Translucent wall panel
CA2443205C (en) An anchoring profile, a frame assembly and a method for securing a pane against impact
US8151525B2 (en) Blast-resistant window
US20100000168A1 (en) Surface facing system
ES2427251T3 (en) Frame for sliding doors or windows
KR20070086547A (en) Window pane with security element
EP1115953A1 (en) Fire wall
US8353138B2 (en) Window frame with hidden weep
CN103998695A (en) Angle unit for insulating material construction
CA2521279A1 (en) Glass laminates having improved structural integrity against severe stresses for use in external pressure plate glazing applications
US6324797B1 (en) Method and apparatus for covering surfaces
DE102012224201A1 (en) Vacuum-insulating facade panel with improved handling

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed