SE527477C2 - Ways to detect slag blend - Google Patents

Ways to detect slag blend

Info

Publication number
SE527477C2
SE527477C2 SE0302895A SE0302895A SE527477C2 SE 527477 C2 SE527477 C2 SE 527477C2 SE 0302895 A SE0302895 A SE 0302895A SE 0302895 A SE0302895 A SE 0302895A SE 527477 C2 SE527477 C2 SE 527477C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
casting
shielding gas
valve
tundish
discharge tube
Prior art date
Application number
SE0302895A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE0302895L (en
SE0302895D0 (en
Inventor
Seymour Eriksson
Ralph Nystroem
Original Assignee
Mefos Metallurg Res I Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mefos Metallurg Res I Ab filed Critical Mefos Metallurg Res I Ab
Priority to SE0302895A priority Critical patent/SE527477C2/en
Publication of SE0302895D0 publication Critical patent/SE0302895D0/en
Publication of SE0302895L publication Critical patent/SE0302895L/en
Publication of SE527477C2 publication Critical patent/SE527477C2/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B22CASTING; POWDER METALLURGY
  • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
  • B22D2/00Arrangement of indicating or measuring devices, e.g. for temperature or viscosity of the fused mass
  • B22D2/001Arrangement of indicating or measuring devices, e.g. for temperature or viscosity of the fused mass for the slag appearance in a molten metal stream
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B22CASTING; POWDER METALLURGY
  • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
  • B22D41/00Casting melt-holding vessels, e.g. ladles, tundishes, cups or the like
  • B22D41/14Closures
  • B22D41/16Closures stopper-rod type, i.e. a stopper-rod being positioned downwardly through the vessel and the metal therein, for selective registry with the pouring opening
  • B22D41/18Stopper-rods therefor
  • B22D41/186Stopper-rods therefor with means for injecting a fluid into the melt

Abstract

In continuous casting of metal, e.g. steel, the molten metal is poured from a ladle to a tundish (11) and from the tundish through a discharge tube (12) to a mould (13). The conical outlet to the discharge tube is controlled by a stopper rod (17) that has an axial channel (18). Protective gas from a source (21) is supplied to the channel (18) through a conduit (19) with a restriction (20), and the pressure downstream of the restriction is monitored by a meter (23). When slag flows into the discharge tube when the tundish is close to be empty, the meter (23) senses a pressure change and the stopper rod can be actuated to close.

Description

0000 0 000 000 0 00 I O O QIO 00 0000 00 00 00 00 0 I I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 I 0 0 0 0 0 00 00 00 0 527 477 2 Figur 1 visar en anordning för kontinuerlig gjutning av stål till ämnen. Den innefattar en gjutlåda 11 med ett gjutrör 12 som sträcker sig ner i en kokill 13. I gjutlådan finns en metallsmälta 14 vars nivå hålls konstant genom tappning från en skänk. På metallsmältan flyter en slagg 15. Kokiilen 13 är vattenkyld och smältan i den stelnar och bildar ett skal 16 som kontinuerligt dras nedåt ut ur kokillen. En stoppare 17 kan flyttas vertikalt och bildar en ventil som utgör strypning 25 i tappningsflödet. dvs har mindre area än gjutröret, och bestämmer utflödet ur gjutlådan till gjutröret 12. Strypningen 25 är således placerad mellan gjutlådan och gjutröret. En kanal 18 leder axiellt genom stopparen och den är kopplad till en ledning 19 för skyddsgas, vanligen argon, från en gaskälla 21 och in genom stopparen. På tillförselledningen 19 finns en mätare 23 för mätning av flöde och/eller tryck i ledningen 19. 0000 0 000 000 0 00 IOO QIO 00 0000 00 00 00 00 00 0 II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 527 477 2 Figure 1 shows a device for continuous casting of steel for blanks. It comprises a casting box 11 with a casting tube 12 extending down into a mold 13. In the casting box there is a metal melt 14 whose level is kept constant by tapping from a ladle. On the metal melt fl a slag 15 forms. The mold 13 is water-cooled and the melt in it solidifies and forms a shell 16 which is continuously pulled downwards out of the mold. A stopper 17 can be moved vertically and forms a valve which constitutes a throttle 25 in the tapping direction. i.e. has less area than the casting tube, and determines the fate from the casting box to the casting tube 12. The choke 25 is thus placed between the casting box and the casting tube. A channel 18 leads axially through the stopper and it is connected to a conduit 19 for shielding gas, usually argon, from a gas source 21 and in through the stopper. On the supply line 19 there is a meter 23 for measuring the fate and / or pressure in the line 19.

Man vill tömma gjutlådan så mycket som möjligt innan gjutningen avbryts, samtidigt som man inte vill få ned slagg i kokillen. När då slagg börjar blandas in ismältan som strömmar ut i gjutröret kommer man att få en plötslig tryck och/eller flödesförändring som registreras med mätaren 23 så att man snabbt kan avbryta tappningen. Tryck och flödesförändringen beror på den ändrade densiteten i utströmmande smälta.You want to empty the casting box as much as possible before the casting is stopped, while you do not want to get slag down into the mold. When slag begins to mix into the melt of ice that flows out into the casting pipe, you will have a sudden pressure and / or flow change which is registered with the meter 23 so that you can quickly interrupt the tapping. Pressure and flow change are due to the changed density of effluent melt.

Detekteringen år säkrare än vid andra metoder och man kan därför öka utbytet genom att minska den kvarvarande mängden stål i gjutlådan vid gjutlådsbyte.The detection is safer than with other methods and you can therefore increase the yield by reducing the remaining amount of steel in the casting box when changing the casting box.

Man kan arbeta med undertryck eller övertryck i tillförselledningen 19. Om man har en konstant eller strypt tillförsel av skyddsgas kan man registrera en tryckföränd ring vare sig man arbetar med övertryck eller undertryck. Med fri tillförsel av skyddsgas kan man istället mäta flödesändringen. Man kan också kombinera flödesmätning med tryckmätning och göra en analys av de båda mätningama för att öka känsligheten i detekteringen av slagginblandning.You can work with negative pressure or overpressure in the supply line 19. If you have a constant or restricted supply of shielding gas, you can register a pressure change ring whether you work with overpressure or negative pressure. With a free supply of shielding gas, you can instead measure the change in fate. One can also combine fl fate measurement with pressure measurement and make an analysis of the two measurements to increase the sensitivity in the detection of slag mixture.

Uppfinningen kan genom minskad risk för slaggjutning och explosion även ge säkerhets- och miljömässiga fördela för operatörerna.By reducing the risk of slag casting and explosion, the invention can also provide safety and environmental benefits for the operators.

Figur 2 visar skänken 30, som används för att hålla nivån konstant i gjutlådan 11 under gjutning. Skyddsröret 31 skyddar smältan mot atmosfärens påverkan. Skänken innehåller en stålsmälta 32 på vilken en slagg 33 flyter. Utloppet 34 från skänken till skyddsröret 00 00 00 0000 0 0 I I 0 0 0 0 00 000 000 0000 0 I 0 0 0 0000 ln Il 000 000 i 527 477 3 innehåller en ventil, vanligen en stoppare eller skiv- eller vridtärning, som inte visas på figuren, men som medför att utloppet 34 bildar en reglerbar strypning i tappningsflödet.Figure 2 shows the ladle 30, which is used to keep the level constant in the casting box 11 during casting. The protective tube 31 protects the melt from the effects of the atmosphere. The ladle contains a steel melt 32 on which a slag 33 fl surfaces. The outlet 34 from the sideboard to the protective tube 00 00 00 0000 0 0 II 0 0 0 0 00 000 000 0000 0 I 0 0 0 0000 ln Il 000 000 in 527 477 3 contains a valve, usually a stopper or disc or rotary cube, which does not is shown in the figure, but which causes the outlet 34 to form an adjustable choke in the tapping fate.

Utloppet har således mindre area än skyddsröret. Skyddsgas, vanligen argon, från skyddsgaskällan 21 tillförs till skyddsröret 31 genom en ledning 35 med tryck och/eller flödesmätare 37 på i princip samma sätt som beskrivits med hänvisning till figur 1. En plötslig tryck och/eller flödesförändring indikerar slagginblandning pà samma sätt som beskrivits med hänvisning till flgur 1. Operatören får således både vid gjutlådebyte och vid skänkbyte största möjliga hjälp i sin strävan hålla högt stålutbyte och samtidigt minska slagginblandning för att bibehålla hög stàlkvalitet.The outlet thus has a smaller area than the protective pipe. Shielding gas, usually argon, from the shielding gas source 21 is supplied to the shielding pipe 31 through a line 35 with pressure and / or flow meter 37 in basically the same way as described with reference to fi gur 1. A sudden pressure and / or des change of fate indicates slag mixture in the same way as described with reference to fl gur 1. The operator thus receives both in the case of casting box replacement and in the case of sideboard replacement the greatest possible help in his endeavor to maintain a high steel yield and at the same time reduce slag mixture in order to maintain high steel quality.

Uppfinningen visas tillämpad på gjutning av stål, men kan även tillämpas på annan tappning av stål och andra metaller. Vid tappning i ferrolegeríngsindustrin kan slaggen vara tyngre än legeringen och då tappar man av slaggen först och detekterar när slaggfri legerlng kommer.The invention is shown applied to casting of steel, but can also be applied to other bottling of steel and other metals. When bottling in the ferro-alloy industry, the slag can be heavier than the alloy and then the slag is first drained and it is detected when slag-free alloy comes.

Claims (2)

527 477 r 'f Patentkrav527 477 r 'f Patent Claim
1. Sätt att detektera slagginblandning vid tappning av en metallsmälta (14,32) från en behållare (11.30), varvid behàllarens utloppsflöde styrs av en ventil (17) och man tillför skyddsgas till utloppet nedströms ventilen och utnyttjar den tryckändring och/eller den flödesändring som uppstår i tillförselledningen (12,31) för skyddsgas då densiteten iden strömmande smâltan i röret (12,31) ändras för att detektera slagginblandning. kännetecknat av att man använder en vertikal stoppare (17) som ventil och tillför skyddsgasen genom en axiell kanal (18) i stopparen.A method of detecting slag mixture when draining a molten metal (14,32) from a container (11.30), the outlet of the container being controlled by a valve (17) and shielding gas being supplied to the outlet downstream of the valve and utilizing the pressure change and / or the change of fate. which occurs in the supply line (12,31) for shielding gas when the density of the flowing melt in the pipe (12,31) is changed to detect slag mixture. characterized in that a vertical stopper (17) is used as a valve and the shielding gas is supplied through an axial channel (18) in the stopper.
2. Sätt enligt patentkrav 1; kännetecknat av att man använder det vid för detektion av slagginblandning från gjutlâdan (11) till gjutröret (12) vid kontinuerlig gjutning.A method according to claim 1; characterized in that it is used for detecting slag mixture from the casting box (11) to the casting tube (12) during continuous casting.
SE0302895A 2003-11-04 2003-11-04 Ways to detect slag blend SE527477C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0302895A SE527477C2 (en) 2003-11-04 2003-11-04 Ways to detect slag blend

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0302895A SE527477C2 (en) 2003-11-04 2003-11-04 Ways to detect slag blend
PCT/SE2004/001417 WO2005042183A1 (en) 2003-11-04 2004-10-05 A method and a device for detecting slag

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0302895D0 SE0302895D0 (en) 2003-11-04
SE0302895L SE0302895L (en) 2005-05-05
SE527477C2 true SE527477C2 (en) 2006-03-21

Family

ID=29580193

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0302895A SE527477C2 (en) 2003-11-04 2003-11-04 Ways to detect slag blend

Country Status (2)

Country Link
SE (1) SE527477C2 (en)
WO (1) WO2005042183A1 (en)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005024924B8 (en) * 2005-05-23 2007-10-25 Strikowestofen Gmbh Melting or holding furnace
PL2233227T3 (en) * 2009-03-23 2011-05-31 Refractory Intellectual Property Gmbh & Co Kg Flame-retardant ceramic stops
SE534281C2 (en) * 2009-12-08 2011-06-28 Swerea Mefos Ab Control device for a casting box
AT517130A1 (en) * 2015-04-29 2016-11-15 Primetals Technologies Austria GmbH Slag detection in a distributor of a continuous casting plant
CN108213400A (en) 2016-12-12 2018-06-29 维苏威集团有限公司 Equipped with the stopper of the temperature measuring equipment of one
EP3363560A1 (en) * 2017-02-20 2018-08-22 ABB Schweiz AG A method and stirring system for controlling an electromagnetic stirrer

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0688127B2 (en) * 1988-03-09 1994-11-09 川崎製鉄株式会社 Slag outflow detection method
JPH0755368B2 (en) * 1990-04-23 1995-06-14 川崎炉材株式会社 Slag outflow detection method
JP2003170257A (en) * 2001-12-05 2003-06-17 Daido Steel Co Ltd Method and device for detecting slag outflow

Also Published As

Publication number Publication date
SE0302895D0 (en) 2003-11-04
SE0302895L (en) 2005-05-05
WO2005042183A1 (en) 2005-05-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10458708B2 (en) Transferring molten metal from one structure to another
Zhang et al. Inclusions in continuous casting of steel
US3253307A (en) Method and apparatus for regulating molten metal teeming rates
US4601415A (en) Vortex inhibitor for molten metal discharge
TWI655416B (en) Direct analysis sampler
US4091861A (en) Apparatus for exchanging pouring tubes at casting vessels of continuous casting installations
EP3336513B1 (en) Sampler for molten metal
Thomas et al. Behavior of argon bubbles during continuous casting of steel
KR20070038090A (en) Method for controlling a molten metal bath bubbling in a metallurgical vessel and a device for carrying out said method
Campbell Castings practice: the ten rules of castings
TWI655418B (en) Direct analysis sampler
US4987950A (en) Method and apparatus for controlling the heat transfer of liquid coolant in continuous casting
SE463356B (en) PROCEDURE AND DEVICE FOR CONTINUOUS CASTING OF METAL
US9671291B2 (en) Non-contact temperature measurement in molten metal applications
US9764380B2 (en) Process and apparatus for direct chill casting
Rückert et al. Particle distribution and separation in continuous casting tundish
CN104107887B (en) A kind of molding cast beam protection device and method
US3465811A (en) Plants for the continuous casting of steel
WO2003068996A1 (en) Model-based system for determining process parameters for the ladle refinement of steel
DK155221B (en) Apparatus for introducing substances in liquid, for example metal melts
US3908734A (en) Method and apparatus for gas shrouding of liquids
US4290589A (en) Teeming pipe for use at the outlet of a melt container
CN107209066B (en) Reversely charging carbon and temperature fall into formula sensor
Dispinar et al. Effect of casting conditions on aluminium metal quality
US4651976A (en) Method for operating a converter used for steel refining

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed