SE523294C2 - Inlet air device with a device for controlling the induction ratio - Google Patents

Inlet air device with a device for controlling the induction ratio

Info

Publication number
SE523294C2
SE523294C2 SE0103792A SE0103792A SE523294C2 SE 523294 C2 SE523294 C2 SE 523294C2 SE 0103792 A SE0103792 A SE 0103792A SE 0103792 A SE0103792 A SE 0103792A SE 523294 C2 SE523294 C2 SE 523294C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
sub
air
chamber
flow
inlet air
Prior art date
Application number
SE0103792A
Other languages
English (en)
Other versions
SE0103792D0 (sv
SE0103792L (sv
Inventor
Maija Virta
Marko Haekkinen
Mika Ruponen
Pekka Horttanainen
Reijo Villikka
Original Assignee
Halton Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to FI20002589A priority Critical patent/FI117682B/sv
Application filed by Halton Oy filed Critical Halton Oy
Publication of SE0103792D0 publication Critical patent/SE0103792D0/sv
Publication of SE0103792L publication Critical patent/SE0103792L/sv
Publication of SE523294C2 publication Critical patent/SE523294C2/sv

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
  • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
  • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
  • F24F1/01Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station in which secondary air is induced by injector action of the primary air
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
  • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
  • F24F11/00Control or safety arrangements
  • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
  • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
  • F24F11/81Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the air supply to heat-exchangers or bypass channels

Description

15 20 25 30 523 294 Uppfinningen beskrivs i det íöliande under hänvisning till några i figllreyna på bifogade ritningar visade en fórdelaktig utforingsforrn av uppfinningen. Avsikten är dock inte att begränsa uppfinningen enbart till denna. The invention is described in the following with reference to some embodiments of the invention which show an advantageous embodiment of the invention. However, the intention is not to limit the invention only to this.
Figur IA visar en fördelaktig utföringsform av regleranordningen enligt uppfin- ningen, varvid regleranordningen är belägen i en sidokammare Bl.Figure 1A shows an advantageous embodiment of the control device according to the invention, wherein the control device is located in a side chamber B1.
Figur IB visar axonometriskt en fórskjutningsmekanism i anslutning till regleran- ordningen enligt figur IA.Figure IB shows axonometrically a displacement mechanism in connection with the control device according to Figure 1A.
Figur IA visar en vy av en inloppsluftanordning 10. En gavelvägg 10d är av fram- ställningsmässiga skäl delvis bortskuren för visande av den inre konstruktionen.Figure 1A shows a view of an inlet air device 10. A gable wall 10d is, for manufacturing reasons, partly cut away to show the inner construction.
Två gavelväggar 10d och två sidoskivor 10b samt en inloppsluftkammare 11 be- gränsar sidokamrar Bl så att konstruktionen är sluten upptill och på sidorna, men öppen nedtill. Frisk luft leds genom en kanal in i inloppskammaren 1 l, från vilken luften leds vidare genom munstycken 12al,I2a2... in i sido- eller blandningskam- rarna Bl på båda sidor om en vertikal mittaxel Yl av anordningen. Inloppsluftan- ordningen 10 omfattar en värmeväxlare 14 i mittområdet av anordningen mellan Iuftstyrningsdelar 13, som begränsar sidokamrarna Bl, och under inloppsluft- kammaren I1. Cirkulationsluft L; från ett rum har en strömningsväg El genom värmeväxlaren 14 till sidokamrama Bl. Ifrågavarande luftströmning L; eller se- kundärluftströmning åstadkoms av primärluftströmningen genom munstyckena 12al,I2a2... i inloppskammaren 11, I sidokamrama Bl förenas luftströmningarna Ll+L2 och den förenade luftströmningen bringas att strömma åt sidan styrda av luftstyrningsdelama 13 och sidoskivoma 10b av inloppsluftanordningen.Two end walls 10d and two side panels 10b and an inlet air chamber 11 delimit side chambers B1 so that the structure is closed at the top and on the sides, but open at the bottom. Fresh air is led through a duct into the inlet chamber 11, from which the air is passed further through nozzles 12a1, I2a2 ... into the side or mixing chambers B1 on both sides of a vertical central axis Y1 of the device. The inlet air device 10 comprises a heat exchanger 14 in the central area of the device between air control parts 13, which delimit the side chambers B1, and below the inlet air chamber I1. Circulating air L; from a room has a flow path E1 through the heat exchanger 14 to the side chambers B1. The air flow in question L; or secondary air flow is provided by the primary air flow through the nozzles 12a1, I2a2 ... in the inlet chamber 11, In the side chambers B1 the air flows L1 + L2 are combined and the combined air flow is caused to flow to the side controlled by the air guide parts 13 and the side plates 10b of the inlet air arrangement.
Inloppsluftanordningen 10 omfattar enligt uppfinningen en anordning 15 för re- glering av induktionsförhållandet. 10 523 294 I utforingsfonnen enligt figur 1A omfattar sidokammaren Bi en uppfinníngsenlig anordning 15 for reglering av induktionsförhållandet. Regleranordningen 15 be- står i utforingsformen enligt figuren av ett långsträckt reglerspjäll 17, som kan svängas i olika reglerlägen uppburet av en led 18 i kammaren Bl. Reglerspjället 17 bringas i önskade reglerlägen genom vridning av ett excentriskt element 19.According to the invention, the inlet air device 10 comprises a device 15 for regulating the induction ratio. In the embodiment according to Figure 1A, the side chamber Bi comprises a suitable device 15 for regulating the induction ratio. The control device 15 consists in the embodiment according to the figure of an elongate control damper 17, which can be pivoted in different control positions supported by a joint 18 in the chamber B1. The control damper 17 is brought into the desired control positions by turning an eccentric element 19.
Vardera sidokammaren B; omfattar en likadan, i figur 2A visad regleranordning 15 for induktionsförhållandet.Each side chamber B; comprises a similar control device 15, shown in Figure 2A, for the induction ratio.
Figur 1B visar en axonometrisk detaljvy av reglerspjället 17 i utfóringsforrnen enligt figur 1A. Cirkulationsluftströmningen L; kommer via hålskivan l6b1 eller motsvarande till värmeväxlaren 14 och går vidare in i sidokammaren BL Induk- tionsförhållandet regleras genom förskjutning av reglerspjället 17 i sido- och blandningskammaren B|.Figure 1B shows an axonometric detail view of the control damper 17 in the embodiments according to Figure 1A. Circulating air flow L; comes via the perforated plate 16b1 or equivalent to the heat exchanger 14 and goes further into the side chamber BL The induction ratio is regulated by displacing the control damper 17 in the side and mixing chamber B |.

Claims (3)

10 15 20 25 523 294 Patentkrav10 15 20 25 523 294 Patent claims
1. Inloppsluftanordning (10), som omfattar sidoskivor (12) och en luftstymingsdel (13), varvid i anordningen mellan på båda sidor om en central mittaxel (Yl) av anordningen belägna luftstyrningsdelar (13) är anordnad en värrneväxlare (14) under en inloppsluftkammare (11) för inloppsluft, varvid i anordningen inlopps- luftkammaren (ll) omfattar munstycksöppningar (12al,12az...,12bl,12bz...) för ledande av frisk inloppsluft till en sidokammare (Bl) och för inducerande av en strömning av cirkulationsluft (Lz) från ett rumsutrymme via värmeväxlaren (14) till sidokammaren (Bl), varvid cirkulationsluften kan antingen avkylas eller upp- värmas med hjälp av värmeväxlaren ( 14), kännetecknar! därav, att anordningen omfattar en anordning (15) för reglering av induktionsförhållandet mellan in- loppsluftströmningen (Ll) och cirkulationsluftströmningen (Lz), med hjälp av vil- ken anordning det kan regleras i vilket förhållande det finns frisk luft (Ll) och cirkulationsluft (Lz) i den förenade luftströmningen (Ll+Lz) och att sidokammaren (Bl) omfattar en regleranordning (15), som består av ett i sidokammaren (Bl) be- läget svängbart reglerspjäll (17), med hjälp av vilket strömningsvägen för den förenade strömningen (Ll+Lz) öppnas eller stängs i sidokammaren (Bl).An inlet air device (10), comprising side plates (12) and an air control part (13), wherein in the device between a central control shaft (Y1) of the device located air control parts (13) a heat exchanger (14) is arranged below a inlet air chamber (11) for inlet air, the inlet air chamber (II) in the device comprising nozzle openings (12a1, 12az ..., 12bl, 12bz ...) for conducting fresh inlet air to a side chamber (B1) and for inducing a flow of circulating air (Lz) from a room space via the heat exchanger (14) to the side chamber (B1), whereby the circulating air can either be cooled or heated by means of the heat exchanger (14), characteristics! in that the device comprises a device (15) for regulating the induction ratio between the inlet air flow (L1) and the circulating air flow (Lz), by means of which device it can be regulated in which ratio there is fresh air (L1) and circulating air ( Lz) in the combined air flow (L1 + Lz) and that the side chamber (B1) comprises a control device (15), which consists of a pivotable control damper (17) located in the side chamber (B1), by means of which the flow path for the combined the flow (L1 + Lz) opens or closes in the side chamber (B1).
2. Inloppsluftanordning enligt patentkravet 1, kännetecknad därav, att regler- spjället (17) är svängbart lagrat vid en led (18).Inlet air device according to Claim 1, characterized in that the control damper (17) is pivotally mounted at a joint (18).
3. lnloppsluftanordning enligt patentkravet 1 eller 2, kännetecknad därav, att reglerspj ället (17) är anordnat att svängas medelst ett excentriskt element (19).Inlet air device according to Claim 1 or 2, characterized in that the control damper (17) is arranged to be pivoted by means of an eccentric element (19).
SE0103792A 2000-11-24 2001-11-14 Inlet air device with a device for controlling the induction ratio SE523294C2 (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20002589A FI117682B (sv) 2000-11-24 2000-11-24 Inloppsluftanordning

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0103792D0 SE0103792D0 (sv) 2001-11-14
SE0103792L SE0103792L (sv) 2002-05-25
SE523294C2 true SE523294C2 (sv) 2004-04-06

Family

ID=8559579

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0103792A SE523294C2 (sv) 2000-11-24 2001-11-14 Inlet air device with a device for controlling the induction ratio

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7000688B2 (sv)
BE (1) BE1014487A5 (sv)
DE (1) DE10157408B4 (sv)
FI (1) FI117682B (sv)
FR (1) FR2817329B1 (sv)
GB (1) GB2371357B (sv)
NL (1) NL1019384C2 (sv)
NO (1) NO20015721L (sv)
SE (1) SE523294C2 (sv)

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI115793B (sv) * 2001-09-27 2005-07-15 Halton Oy Inloppsluftanordning
SE523959C2 (sv) * 2002-03-11 2004-06-08 Fresh Ab Supply air devices and systems for introducing supply air into a room
AU2003212097A1 (en) * 2003-03-24 2004-10-18 Adelaide Research & Innovation Pty Ltd Induction diffuser
JP3700718B2 (ja) * 2003-11-27 2005-09-28 ダイキン工業株式会社 空気調和装置
SE527956C2 (sv) * 2004-02-10 2006-07-18 Lindab Ab Device for supply air ventilation including elongated duct with nozzles
FI120245B (sv) * 2004-04-23 2009-08-14 Halton Oy Tilluftsanordning
FI122286B (sv) 2006-01-16 2011-11-15 Halton Oy Supply air device and method for controlling the amount of air flow
JP4107334B2 (ja) * 2006-04-21 2008-06-25 ダイキン工業株式会社 空気調和装置
WO2007134443A1 (en) * 2006-05-18 2007-11-29 The Boeing Company Personal environment airflow controller
EP2035754A4 (en) * 2006-06-23 2013-05-01 Veft Aerospace Technology Inc DRIVE AIR CURRENT CONTROL AND FILTRATION DEVICES
FI122295B (sv) * 2007-02-16 2011-11-15 Halton Oy Supply air terminal device
FR2914400B1 (fr) * 2007-03-30 2009-06-26 Data 4 Soc Par Actions Simplif Systeme de climatisation d'une piece
FR2916261B1 (fr) 2007-05-18 2010-03-12 Alain Katz Systeme de diffusion d'air dans une enceinte
ITMC20070208A1 (it) * 2007-10-19 2009-04-20 Roccheggiani Spa Elemento ad induzione per la diffusione di aria fredda e calda dotato internamente di valvole di erogazione dell aria di assetto regolabile.
US20090264062A1 (en) * 2008-04-16 2009-10-22 Nuclimate Air Quality Systems, Inc. Ventilation system
GB2459872B (en) * 2008-05-08 2013-04-24 Nuaire Ltd A ventilation unit
NL2002077C (nl) * 2008-10-09 2010-04-12 Cornelis Johannes Evers Luchtbehandelingsconvector.
US20100240295A1 (en) * 2009-03-20 2010-09-23 Salman Akhtar Air handling system
FI122952B (sv) * 2009-11-18 2012-09-14 Halton Oy Tilluftanordning
FI122953B (sv) 2009-12-18 2012-09-14 Halton Oy Tilluftanordning
JP5863671B2 (ja) * 2010-01-24 2016-02-17 オーワイ ハルトン グループ リミテッド チルドビームシステムを使用した空調空間の負荷を充足させる方法、および、空調空間用チルドビームシステム
EP2354687B1 (de) * 2010-02-03 2012-09-26 TROX GmbH Deckenluftauslass für klimatechnische Anlagen
US20120118535A1 (en) * 2010-11-11 2012-05-17 Michael Williams Chilled Beam Air Conditioning System
GB2492310B (en) * 2011-05-20 2017-03-01 Frenger Systems Ltd Improvements in or relating to air conditioning modules
DE102011117091A1 (de) * 2011-10-21 2013-04-25 Ltg Aktiengesellschaft Lufttechnisches Induktionsgerät sowie Verfahren zur Belüftung und/oder Klimatisierung eines Raumes mit dem Induktionsgerät
KR20140146109A (ko) * 2012-03-16 2014-12-24 오와이 할튼 그룹 엘티디. 다중 모드를 갖는 칠드 빔
DE102012008265A1 (de) * 2012-04-25 2013-10-31 Airbus Operations Gmbh Steuervorrichtung zur individuellen Luftzufuhr
SE540427C2 (sv) * 2015-09-17 2018-09-11 Flaektgroup Sweden Ab Anordning och förfarande för reglering av ett tilluftsflöde vid en komfortkassett
NL2016194B1 (nl) * 2015-10-05 2017-05-02 Global-E-Systems Europa B V Modulaire warmtewisselaar.
EP3211331A1 (en) * 2016-02-25 2017-08-30 Halton OY Apparatus for conditioning a space
EP3217106B1 (en) * 2016-03-09 2020-08-05 Halton OY Supply air terminal device
FI127579B (sv) 2016-03-15 2018-09-14 Sandbox Oy Tilluftsanordning
DE102017205527A1 (de) * 2017-03-31 2018-10-04 Siemens Aktiengesellschaft Luftkanal zum Einbau in ein Fahrzeug
CN108266864B (zh) * 2018-01-11 2020-12-22 广东美的制冷设备有限公司 空调器的控制方法和空调器
IT201800003335A1 (it) * 2018-03-07 2019-09-07 Aermec Spa Unita' di condizionamento dell'aria per interni
CN112577173A (en) * 2019-09-27 2021-03-30 青岛海尔空调电子有限公司 Induced air outlet device for air conditioner and air supply control method for air conditioner

Family Cites Families (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE553798A (sv) 1956-01-13
BE565214A (sv) * 1957-02-27
FR1273329A (fr) 1960-11-14 1961-10-06 Neu Sa Semi-autonomous air conditioner with high induction power
NL285764A (sv) * 1961-10-03
US3186327A (en) * 1963-02-28 1965-06-01 Worthington Corp Induction unit for air conditioning systems
US3323584A (en) * 1964-07-14 1967-06-06 Serratto Angelo Induction type four-pipe air conditioning system
US3669349A (en) 1967-05-08 1972-06-13 William K Hall Jr Air flow control system
DE1778188A1 (de) 1968-04-04 1971-11-04 Gerhard Scott In Decken von Raeumen einbaubares Klimageraet
US3752226A (en) 1970-06-25 1973-08-14 O Bullock Environmental air control unit
US3823870A (en) * 1970-07-14 1974-07-16 Kilpatrick & Co Air conditioning with mixing duct
DE2154331C3 (sv) 1971-11-02 1974-11-14 Fa. Hunter Douglas, Rotterdam (Niederlande)
CH570588A5 (sv) 1973-06-19 1975-12-15 Luwa Ag
US3981326A (en) 1974-02-28 1976-09-21 Mitco Corporation Induction mixing nozzle
DE2551078A1 (de) 1975-11-13 1977-05-18 Werner Paul Luftauslass-vorrichtung fuer raumklimatisierungs- und belueftungsanlagen
SE7602284L (sv) * 1976-02-25 1977-08-26 Svenska Flaektfabriken Ab SEQUENCE CONTROL FOR SEQUENCE CONTROL OF TWO DAMPS IN FOR EXAMPLE AN INDUCTION APPLIANCE FOR VENTILATION AIR
GB1555563A (en) 1976-05-08 1979-11-14 Howorth Air Eng Ltd Clean air zone
ZA7701500B (en) * 1977-03-11 1978-06-28 Ventline Mfg Ltd Improvements in or relating to air conditioning
US4148435A (en) 1977-06-27 1979-04-10 Barber-Colman Company Induction air mixing box control
DE2841409A1 (de) 1978-09-22 1980-04-10 Gerhard Buettner Luftauslass fuer klimaanlagen u.dgl.
AU6761681A (en) 1980-02-25 1981-09-03 Environ Mechanical Services Pty. Ltd. An air conditioning induction unit
US4448111A (en) 1981-01-02 1984-05-15 Doherty Robert Variable venturi, variable volume, air induction input for an air conditioning system
US4522255A (en) * 1982-08-05 1985-06-11 Baker Gary C Spot thermal or environmental conditioner
DE3303987C2 (sv) 1983-02-05 1993-07-01 Emil Dipl.-Ing. Koch (Fh), 7300 Esslingen, De
DE3321612A1 (de) * 1983-06-15 1984-12-20 Howaldtswerke Deutsche Werft Klimageraet
JPS6181513U (sv) 1984-11-02 1986-05-30
US4616559A (en) 1985-05-20 1986-10-14 Pure Air Inc. Variable air diffuser
JPS62297656A (en) * 1986-06-17 1987-12-24 Nec Kyushu Ltd Blow-off port for turbulent flow type air-conditioning system
SE461934B (sv) 1988-08-26 1990-04-09 Stifab Ab MIRROR CONTROL DEVICE FOR INDUCTION DEVICE WITH REFRIGERATOR AND HEATER BATTERIES
DE3839270C2 (sv) 1988-11-21 1992-09-03 Hagenuk Gmbh, 2300 Kiel, De
JPH0543934B2 (sv) * 1989-10-20 1993-07-05 Kimura Kohki Co
US5180331A (en) 1990-02-01 1993-01-19 Daw Technologies, Inc. Subfloor damper and spill container
GB9012845D0 (en) 1990-06-08 1990-08-01 Mahill Holdings Limited Fluid mixing device
US5218998A (en) * 1992-04-01 1993-06-15 Bakken Gary M Linearly adjustable
FI94800C (sv) 1992-09-25 1999-04-21 Halton Oy Konditioneringsanordning och konditioneringsförfarande
US5427146A (en) * 1994-06-27 1995-06-27 Bakken; Gary M. Linearly adjustable fluid damper
DE29609754U1 (de) * 1996-06-01 1997-01-09 Trox Gmbh Geb Deckenluftauslaß für klimatechnische Anlagen
SE516349C2 (sv) 1996-08-26 2001-12-17 Stifab Farex Ab Device for cooling room air
FI102108B1 (sv) 1997-03-04 1998-10-15 Halton Oy Anordning för ingångsluft
GB2324369B (en) 1997-04-14 2000-11-01 Hunter International Plc Heating,ventilating and air conditioning systems
EP0924475A1 (en) * 1997-12-15 1999-06-23 Kyoritsu Air Tech Inc. Airflow-adjusting damper
SE9802216L (sv) 1998-06-23 1999-12-24 Stifab Farex Ab Device for ventilation and cooling and / or heating of premises
SE521038C2 (sv) * 1998-06-23 2003-09-23 Stifab Farex Ab Ceiling mounted device for cooling room air and supply of supply air
SE523206C2 (sv) * 1998-11-05 2004-04-06 Teknoterm Climate Ab Air conditioner for ceiling placement including heat exchanger
SE9900214L (sv) 1999-01-26 2000-07-27 Stifab Farex Ab Device for ceiling mounting for ventilation and simultaneous cooling or heating of premises
FI113891B (sv) 1999-02-19 2004-06-30 Halton Oy Tilluftsanordning
SE0000360D0 (sv) 2000-02-04 2000-02-04 Stifab Farex Ab Device for ceiling mounting for ventilation of premises and simultaneous cooling or heating of the room air
FI110717B (sv) * 2000-04-06 2003-03-14 Halton Oy Tilluftsanordning

Also Published As

Publication number Publication date
FI117682B1 (sv)
US20020062948A1 (en) 2002-05-30
DE10157408A1 (de) 2002-05-29
GB2371357B (en) 2004-11-24
DE10157408B4 (de) 2012-09-06
SE0103792L (sv) 2002-05-25
NO20015721L (no) 2002-05-27
GB2371357A (en) 2002-07-24
SE0103792D0 (sv) 2001-11-14
FI20002589A (sv) 2002-05-25
NO20015721D0 (no) 2001-11-23
FI20002589D0 (sv)
FR2817329A1 (fr) 2002-05-31
GB0127440D0 (en) 2002-01-09
BE1014487A5 (fr) 2003-11-04
US7000688B2 (en) 2006-02-21
NL1019384C2 (nl) 2002-05-27
FI117682B (sv) 2007-01-15
FI20002589A0 (sv) 2000-11-24
FR2817329B1 (fr) 2003-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9816760B2 (en) Liquid panel assembly
KR101521875B1 (ko) 실내외 공기를 혼합하여 열교환 환기하는 열교환 환기장치
US2729429A (en) Air conditioning and distributing system and apparatus
CA2300861C (en) Modular integrated terminals and associated systems for heating and cooling
EP1788317B1 (en) Air conditioning system
US7232369B2 (en) System and method for providing heating, ventilation and air conditioning
ES2635363T3 (es) Tobera de aire
US5213059A (en) Air conditioning unit for experimental animals
EP0250596B1 (en) Clean room
US4191543A (en) Sterile air recycling apparatus
US20060270335A1 (en) Total heat exchanger and ventilation system using the same
US8342233B2 (en) Cooling beam with VAV-function via a regulating strip
CA1285171C (en) Vortex valve flow controller in vav systems
KR101085899B1 (ko) 공기조화기
KR100651879B1 (ko) 환기시스템
US7331853B2 (en) Ventilating system
US6644393B2 (en) Cylindrical heat exchanger
US5238452A (en) Personalized air conditioning system
US5156312A (en) Flotation nozzle for web handling equipment
US4890544A (en) Air distribution system
US20060035579A1 (en) Ventilating system
JP2008281212A (ja) 空気調和機
US10478873B2 (en) Ventilation cabinet
KR100628078B1 (ko) 환기시스템
TWM460938U (zh) 風扇元件及用於風扇元件的噴嘴

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed