SE522923C2 - Heat-exchanger for use in system for gathering and storing milk comprises tubular body consisting of elongated sheets connected along each opposite longitudinal edges, and along seams - Google Patents

Heat-exchanger for use in system for gathering and storing milk comprises tubular body consisting of elongated sheets connected along each opposite longitudinal edges, and along seams

Info

Publication number
SE522923C2
SE522923C2 SE0202384A SE0202384A SE522923C2 SE 522923 C2 SE522923 C2 SE 522923C2 SE 0202384 A SE0202384 A SE 0202384A SE 0202384 A SE0202384 A SE 0202384A SE 522923 C2 SE522923 C2 SE 522923C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
tubular
heat exchanger
tube
channels
along
Prior art date
Application number
SE0202384A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE0202384L (en
SE0202384D0 (en
Inventor
Jan Holst
Original Assignee
Wedholms Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to SE0000398A priority Critical patent/SE516233C2/en
Priority to SE0002120A priority patent/SE0002120D0/en
Priority to PCT/SE2001/000239 priority patent/WO2001059385A1/en
Application filed by Wedholms Ab filed Critical Wedholms Ab
Priority to SE0202384A priority patent/SE522923C2/en
Publication of SE0202384D0 publication Critical patent/SE0202384D0/en
Publication of SE0202384L publication Critical patent/SE0202384L/en
Publication of SE522923C2 publication Critical patent/SE522923C2/en

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
  • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
  • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
  • F28D7/10Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically
  • F28D7/106Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically consisting of two coaxial conduits or modules of two coaxial conduits
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
  • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
  • F28D7/00Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall
  • F28D7/10Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically
  • F28D7/12Heat-exchange apparatus having stationary tubular conduit assemblies for both heat-exchange media, the media being in contact with different sides of a conduit wall the conduits being arranged one within the other, e.g. concentrically the surrounding tube being closed at one end, e.g. return type
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
  • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
  • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
  • F28F1/02Tubular elements of cross-section which is non-circular
  • F28F1/06Tubular elements of cross-section which is non-circular crimped or corrugated in cross-section

Abstract

A heat-exchanger has a tubular body comprising first and second elongated sheets extending parallel inside the tube. The sheets are connected to each other along the opposite longitudinal edges of each sheet respectively, and along first and second seams extending parallel to the edges. The sheets, edges and seams delimit three parallel channels in the length direction of sheets. A heat-exchanger comprises a tube (1) for conducting a first medium that is to be cooled; and a tubular body arranged inside the tube for conducting a cooling medium. The tubular body comprises first and second elongated sheets (11, 12) extending in parallel inside the tube. The sheets are connected to each other along the opposite longitudinal edges (28, 29) of each sheet respectively, and along first and second seams (16, 17). The seams extend in parallel to the edges. The sheets, edges, and seams delimit three parallel channels (13, 14, 15) in the length direction of the sheets.

Description

25 30 522 923 2 : u | - . . | ; . . . ., SYFTET MED UPPFINNINGEN Ett syfte med den föreliggande uppfinningen är att tillhandahålla en värmeväxlare av det inledningsvis nämnda slaget, vilken gynnar en effektiv kylning av en vätska samtidigt som den är av en sådan okomplicerad konstruktion att ohygieníska förhållanden på grund av otillfredsställande konvektion under till exempel kylningen av mjölk undviks. Värmeväxlaren ska vara av sådan okomplicerad konstruk- tion att framställning av denna i det material som normalt används för hantering av livsmedel, såsom mjölk, är möjligt till en relativt låg kostnad, och så att dess driftsäkerhet gynnas. Värmeväxlaren ska ha en sådan konstruktion att ett högt tryck hos kylmediet i den rör- formade kroppen kan tolereras utan behov av onödigt stor väggtjock- lek hos den rörformade kroppen. 25 30 522 923 2: u | -. . | ; . . . OBJECT OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a heat exchanger of the kind mentioned in the introduction, which promotes an efficient cooling of a liquid at the same time as it is of such an uncomplicated construction that unhygienic conditions due to unsatisfactory convection during e.g. the cooling of milk is avoided. The heat exchanger must be of such an uncomplicated construction that its production in the material normally used for handling food, such as milk, is possible at a relatively low cost, and so that its operational reliability is favored. The heat exchanger must have such a construction that a high pressure of the coolant in the tubular body can be tolerated without the need for an unnecessarily large wall thickness of the tubular body.
Ett ytterligare syfte med uppfinningen är att tillhandahålla en värme- växlare som är enkel att montera ihop och isär för att möjliggöra in- spektion och underhåll.A further object of the invention is to provide a heat exchanger which is easy to assemble and disassemble to enable inspection and maintenance.
Ett ytterligare syfte med uppfinningen är att möjliggöra okomplicerad, kontinuerlig rengöring av separata delar hos värmeväxlaren, i syn- nerhet sådana delar som antas vara i kontakt med det medium som ska kylas, såsom mjölk.A further object of the invention is to enable uncomplicated, continuous cleaning of separate parts of the heat exchanger, in particular such parts which are assumed to be in contact with the medium to be cooled, such as milk.
Ett ytterligare syfte med uppfinningen är att tillhandahålla en värme- växlare som gör det möjligt att effektivt kyla mjölk som transporteras i ett rörsystem till en tank, redan innan mjölken har nått tanken.A further object of the invention is to provide a heat exchanger which makes it possible to efficiently cool milk transported in a pipe system to a tank, even before the milk has reached the tank.
KORT BESKRIVNING AV UPPFINNINGEN Huvudsyftet med uppfinningen uppnås med hjälp av den inlednings- vis definierade värmeväxlaren, vilken är kännetecknad av att den 1 a i 10 15 20 25 30 522 923 . -un rörformade kroppen innefattar en första och en andra avlång plåt, vilka sträcker sig parallellt inuti röret, varvid plätarna är förbundna med varandra utmed de motsatta longitudinella kanterna hos varje plåt, och att plåtarna är förbundna med varandra utmed en första och en andra söm, varvid den första och andra sömmen sträcker sig väsentligen parallellt med nämnda kanter, varvid plåtarna, de första och andra kanterna och de första och andra sömmarna avgränsar tre parallella kanaler i plåtarnas längdriktning.BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION The main object of the invention is achieved by means of the heat exchanger initially defined, which is characterized in that the 1 a in 10 15 20 25 30 522 923. a tubular body comprises a first and a second elongate plate, which extend parallel inside the tube, the plates being connected to each other along the opposite longitudinal edges of each plate, and the plates being connected to each other along a first and a second seam, the first and second seams extending substantially parallel to said edges, the plates, the first and second edges and the first and second seams delimiting three parallel channels in the longitudinal direction of the plates.
Tack vare den uppfinningsenliga konstruktionen uppnås en stor värmeledande area mellan den vätska som ska kylas och kylmediet.Thanks to the construction according to the invention, a large heat-conducting area is achieved between the liquid to be cooled and the cooling medium.
Kanalernas rörliknande form bidrar till en hög tryckhållfasthet hos den rörformade kroppen.The tubular shape of the channels contributes to a high compressive strength of the tubular body.
Företrädesvis är avståndet mellan den första sömmen och den första kanten väsentligen lika med avståndet mellan den andra sömmen och den andra kanten.Preferably, the distance between the first seam and the first edge is substantially equal to the distance between the second seam and the second edge.
Kanalernas volymer ökar från plåtarnas kanter till den centrala ka- nalen eller de centrala kanalerna, dvs avståndet mellan den första och den andra sömmen är större än avståndet mellan respektive söm och dess närliggande kant. Därigenom är tvärsnittet hos den rörfor- made kroppen helt anpassat till det förhållande vid vilket det rör som omger denna har ett väsentligen ovalt eller, såsom föredras, cirkulärt tvärsnitt.The volumes of the channels increase from the edges of the plates to the central channel or channels, ie the distance between the first and the second seam is greater than the distance between the respective seam and its adjacent edge. As a result, the cross-section of the tubular body is completely adapted to the condition in which the tube surrounding it has a substantially oval or, as is preferred, circular cross-section.
Vid motsatta ändomräden hos de avlånga plåtarna slutar sömmarna, och kanalerna går över i en enda kanal. Företrädesvis har den enda kanalen ett cirkulärt tvärsnitt, vilket är enkelt att fästa mot andra komponenter med hjälp av till exempel svetsning. 10 15 20 25 30 522 923 Den totala volymen för mottagning av kylmediet inuti kanalerna är väsentligen lika stor som volymen mellan den rörformade kroppen och röret för mottagning av det medium som ska kylas.At opposite end regions of the elongate plates, the seams end, and the channels merge into a single channel. Preferably, the single channel has a circular cross-section, which is easy to attach to other components by means of, for example, welding. The total volume for receiving the coolant inside the ducts is substantially equal to the volume between the tubular body and the tube for receiving the medium to be cooled.
Den maximala bredden hos den rörformade kroppen bör vara väsent- ligen lika med innerdiametern hos röret. Därigenom utnyttjas det omgivande röret optimalt för en given innerdiameter hos detta.The maximum width of the tubular body should be substantially equal to the inside diameter of the tube. Thereby, the surrounding pipe is utilized optimally for a given inner diameter thereof.
F öreträdesvis går den rörformade kroppen in i röret via en ändvägg hos detta och sträcker sig till en motsatt ände av röret.Preferably, the tubular body enters the tube via an end wall thereof and extends to an opposite end of the tube.
Den rörformade kroppen är sluten i en ände och man har anordnat en rörledning som sträcker sig inuti en av kanalerna och utmynnar i ett område som är närliggande nämnda ände, varvid rörledningen är anordnad i syfte att leda kylmediet till nämnda ände och släppa ut det i den rörformade kroppen. Därigenom kan kylmediet ledas till nämnda ände hos den rörformade kroppen i ett flytande tillstånd in- nan det tillåts flöda ut i kanalerna i syfte att motta värme från det medium som ska kylas och som flödar utvändigt om den rörformade kroppen. Kylmediet kan förflytta sig i en motsatt riktning (i förhål- lande till dess riktning i rörledningen) i kanalerna samtidigt som det tar upp värme och eventuellt, förängas.The tubular body is closed at one end and a pipeline is provided extending within one of the channels and opening into an area adjacent said end, the pipeline being arranged for guiding the refrigerant to said end and discharging it therein. tubular body. Thereby the cooling medium can be led to said end of the tubular body in a liquid state before it is allowed to flow out into the channels in order to receive heat from the medium to be cooled and which flows outside the tubular body. The refrigerant can move in an opposite direction (in relation to its direction in the pipeline) in the ducts at the same time as it absorbs heat and, if necessary, evaporates.
Företrädesvis är ett inlopp för rörledningen in i den rörformade krop- pen och ett utlopp för kylmediet från den rörformade kroppen anord- nade i samma ändområde hos den rörformade kroppen.Preferably, an inlet for the pipeline into the tubular body and an outlet for the coolant from the tubular body are arranged in the same end region of the tubular body.
Det är fördelaktigt om röret innefattar ett inlopp för mediet som ska kylas vid en ände hos röret och ett utlopp för nämnda medium vid en motsatt ände hos röret. 10 l5 20 25 522 923 u» in Enligt ett föredraget utföringsexempel innefattar röret en första och en andra del, som är förbundna med varandra via en fog som kan lösgöras i syfte att separera de tvâ delarna, och den rörformade krop- pen är förbunden med den första rördelen. Därigenom möjliggörs en mycket okomplicerad isärmonteríng av värmeväxlaren. Inspektion av resultatet av en rengöring av de ytor som är i kontakt med den vätska som ska kylas blir mycket okomplicerad tack vare detta särdrag.It is advantageous if the pipe comprises an inlet for the medium to be cooled at one end of the pipe and an outlet for said medium at an opposite end of the pipe. According to a preferred embodiment, the tube comprises a first and a second part, which are connected to each other via a joint which can be detached for the purpose of separating the two parts, and the tubular body is connected to the first pipe part. This enables a very uncomplicated disassembly of the heat exchanger. Inspection of the result of a cleaning of the surfaces that are in contact with the liquid to be cooled becomes very uncomplicated thanks to this feature.
Fogen, som tillexempel kan vara ett skruvförband eller en bajonett- koppling, lösgörs och den rörformade kroppen drasut ur den andra rördelen med hjälp av den första rördelen. Företrädesvis är den första rördelen avsevärt kortare än den andra rördelen.The joint, which can be, for example, a screw connection or a bayonet coupling, is loosened and the tubular body is pulled out of the second pipe part by means of the first pipe part. Preferably, the first pipe part is considerably shorter than the second pipe part.
Enligt ett föredraget utföringsexempel är tvärsnittet hos den rörfor- made kroppen väsentligen konstant utmed den del av denna som innefattar nämnda kanaler. Därigenom kan rengöring av ytterytan hos den rörformade kroppen och innerytan hos röret, dvs de ytor som avgränsar den kanal i vilken den vätska som ska kylas strömmar, åstadkommas genom spolning av ett rengöringsmedel igenom nämnda kanal, utan någon onödigt stor tryckförlust, och med ett gott resultat.According to a preferred exemplary embodiment, the cross section of the tubular body is substantially constant along the part thereof which comprises said channels. Thereby, cleaning of the outer surface of the tubular body and the inner surface of the tube, i.e. the surfaces delimiting the channel in which the liquid to be cooled flows, can be achieved by flushing a cleaning agent through said channel, without any unnecessarily large pressure loss, and with a good results.
F öreträdesvis innefattar värmeväxlaren ett flertal rör som är anord- nade i serier, varvid en rörformad kropp för ledning av ett kylmedium är anordnad i varje rör. På så vis tillhandahålls ett system som inne- fattar ett flertal uppflnningsenliga rör och rörformade kroppar för en stegvis kylning av något medium. Rörledningarna och de rörformade kropparna hos en uppsättning av individuella rör i ett sådant system bör vara förgreningar från en allmän krets i vilken kylmediet konti- nuerligt cirkuleras och kyls, till exempel medelst ett kompres- sor/ mellankylararrangemang. 10 15 20 25 30 522 923 Enligt ett föredraget utföringsexempel på uppfinningen innefattar det medium som ska kylas inuti röret eller rören livsmedel, i synnerhet mjölk. Värmeväxlaren är då kopplad till en mjölktank för kylning i förväg av den mjölk som ska sainlas i nämnda tank.Preferably, the heat exchanger comprises a plurality of tubes arranged in series, a tubular body for conducting a cooling medium being arranged in each tube. In this way, a system is provided which comprises a number of suitable tubes and tubular bodies for a stepwise cooling of some medium. The pipelines and tubular bodies of a set of individual pipes in such a system should be branches of a general circuit in which the refrigerant is continuously circulated and cooled, for example by means of a compressor / intercooler arrangement. According to a preferred embodiment of the invention, the medium to be cooled inside the tube or tubes comprises foodstuffs, in particular milk. The heat exchanger is then connected to a milk tank for pre-cooling of the milk to be sealed in said tank.
I synnerhet är röret och den rörformade kroppen gjorda av rostfritt stål i syfte att uppnå en hygienisk hantering av livsmedelsprodukter som kylas, i synnerhet mjölk. Det ska inses att utformningen av den rörformade kroppen, såsom den beskrivits ovan, gynnar effektiv framställning av denna med hjälp av plåtar av rostfritt stål som svet- sas samman utmed sina kanter. Även sömmarna åstadkoms genom sammansvetsning av plåtarna. Företrädesvis tryckpressas plåtarna till sin slutliga form innan de svetsas samman.In particular, the tube and the tubular body are made of stainless steel in order to achieve a hygienic handling of food products that are cooled, in particular milk. It is to be understood that the design of the tubular body, as described above, promotes efficient manufacture thereof by means of stainless steel plates which are welded together along their edges. The seams are also achieved by welding the plates together. Preferably, the plates are pressure pressed to their final shape before being welded together.
Uppfinningen avser även användning av den uppfinningsenliga vär- meväxlaren i ett system för samling och lagring av mjölk.The invention also refers to the use of the heat exchanger suitable for invention in a system for collecting and storing milk.
Ytterligare fördelar och särdrag hos den föreliggande uppfinningen framgår av den följande, detaljerade beskrivningen och av de bifogade kraven.Further advantages and features of the present invention will be apparent from the following detailed description and from the appended claims.
KORT BESKRIVNING AV RITNINGARNA Ett föredraget utföringsexempel av uppfinningen ska nu beskrivas i exemplifierande syfte med hänvisning till den bifogade ritningen, på vilken: Fig. 1 är ett schematiskt tvärsnitt av ett utföringsexempel på den uppfinningsenliga värmeväxlaren, Fig. 2 är en sidovy av en rörformad kropp enligt ett utföringsexempel på uppfinningen, 10 15 20 25 30 522 923 o man Fig. 3 är en vy ovanifrån av den rörformade kroppen som visas i fig. 2, Fig. 4 är en vy motsvarande tvärsnittet IV-IV i ñg. 3, F ig. 5 är en vy som motsvarar snittet V-V i fig. 3, Fig. 6 är en vy av tvärsnittet hos en rörformad kropp enligt fig. 2-5 och ett omgivande rör, Fig. 7 är ett tvärsnitt hos en uppsättning av individuella värmeväxlare som är kopplade i serie, och Fig. 8 är en översiktsvy som visar ett system för hantering och lagring av mjölk.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS A preferred embodiment of the invention will now be described, by way of example, with reference to the accompanying drawing, in which: Fig. 1 is a schematic cross-section of an embodiment of the inventive heat exchanger; according to an exemplary embodiment of the invention, Fig. 3 is a top view of the tubular body shown in Fig. 2, Fig. 4 is a view corresponding to the cross section IV-IV in ñg. 3, F ig. 5 is a view corresponding to the section V-V in fi g. Fig. 6 is a cross-sectional view of a tubular body of Figs. 2-5 and a surrounding tube; Fig. 7 is a cross-sectional view of a set of individual heat exchangers connected in series, and Fig. 8 is an overview view showing a system for handling and storing milk.
DETALJERAD BESKRIVNING AV UPPFINNINGEN I fig. 1 visas ett utföringsexempel på en värmeväxlare enligt uppñn- ningen. Värmeväxlaren är särskilt lämpad för kylning i förväg av mjölk, inklusive mjölk som innehåller fasta partiklar, innan mjölken lagras i en tank för lagring och vidare distribution.DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION Fig. 1 shows an embodiment of a heat exchanger according to the invention. The heat exchanger is particularly suitable for pre-cooling of milk, including milk containing solid particles, before the milk is stored in a tank for storage and further distribution.
Värmeväxlaren innefattar ett rör 1, som företrädesvis är gjort av rostfritt stål och försett med ett inlopp 2 och ett utlopp 3 för den mjölk som ska kylas under det att denna strömmar igenom röret 1.The heat exchanger comprises a tube 1, which is preferably made of stainless steel and provided with an inlet 2 and an outlet 3 for the milk to be cooled while it flows through the tube 1.
Röret 1 har ett väsentligen cirkulärt tvärsnitt. Det är företrädesvis gjort av rostfritt stål men kan, som ett alternativ, vara gjort av en lämplig polymer. Det innefattar en första del 4 och en andra del 5, vilka är förbundna med varandra via ett förband 6. Förbandet kan vara vilken typ av lösgörbart förband som helst för sammanfogning av 10 15 20 25 30 522 923 u uno rörändar, tillexempel ett skruvförband, en klämma eller en bajonett- koppling. Den första delen 4 innefattar en av inloppet 2 eller utloppet 3, medan den andra delen 5 innefattar den andra av inloppet 2 eller utloppet 3. Den första delen 4 är även förbunden med en rörformad kropp 7, vilken har en längd som väsentligen motsvarar längden hos röret 1 och som sträcker sig inuti röret 1. Den första rördelen 4 och den rörformade kroppen 7 kan vara anordnade som en enda kropp.The tube 1 has a substantially circular cross-section. It is preferably made of stainless steel but may, as an alternative, be made of a suitable polymer. It comprises a first part 4 and a second part 5, which are connected to each other via a joint 6. The joint can be any type of detachable joint for joining 522 923 without pipe ends, for example a screw joint, a clamp or a bayonet coupling. The first part 4 comprises one of the inlet 2 or the outlet 3, while the second part 5 comprises the other of the inlet 2 or the outlet 3. The first part 4 is also connected to a tubular body 7, which has a length which substantially corresponds to the length of the tube 1 and extending inside the tube 1. The first tube part 4 and the tubular body 7 can be arranged as a single body.
Den rörformade kroppen 7 gär in i röret 1 via en öppning vid en ände hos röret, närmare bestämt den första delens 4 ände. Den innefattar ett inlopp 8, via vilket en rörledning 9 skjuter in i och sträcker sig inuti den rörformade kroppen 7. Den innefattar även ett utlopp 10, som är anordnat närliggande inloppet 2/ utloppet 3 hos den första delen 4. Den rörformade kroppen 7 har som uppgift att leda ett kyl- medium, och värmen från mjölken överförs till kylmediet via den rör- formade kroppens 7 vägg. Företrädesvis är den rörforrnade kroppen 7 gjord av rostfritt stål. Kylmediet går in i kroppen 7 via inloppet 9 och går ut ur denna via utloppet 10.The tubular body 7 enters the tube 1 via an opening at one end of the tube, more specifically the end of the first part 4. It comprises an inlet 8, via which a pipeline 9 projects into and extends inside the tubular body 7. It also comprises an outlet 10, which is arranged adjacent the inlet 2 / outlet 3 of the first part 4. The tubular body 7 has as a task to conduct a cooling medium, and the heat from the milk is transferred to the cooling medium via the wall of the tubular body 7. Preferably, the tubular body 7 is made of stainless steel. The coolant enters the body 7 via the inlet 9 and exits it via the outlet 10.
Kylmediet går in i kroppen 7 via rörledningen 9. Rörledningen 9 har en längd inuti kroppen 7 som motsvarar längden hos den senare.The coolant enters the body 7 via the pipeline 9. The pipeline 9 has a length inside the body 7 which corresponds to the length of the latter.
Rörledningen 9 leder kylmediet från kroppens 7 inlopp till den motsatta, stängda änden hos denna.The pipeline 9 leads the coolant from the inlet of the body 7 to the opposite, closed end thereof.
Den rörformade kroppen 7 innefattar en förstaoch andra avläng plåt 11, 12, vilka är gjorda av rostfritt stål och förbundna med varandra utmed motsatta kanter 28, 29 hos dessa. Med hänvisning till fig. 2-5 ska det noteras att plåtarna 1 1, 12 hos den rörformade kroppen 7 har en supplementär utformning, så att, när det är fästade vid var- andra, de definierar tre separata kanaler 13, 14, 15 utmed en huvud- saklig del av kroppens 7 längd. Kanalerna bildas tack vare att plå- tarna är förseddda med ett ondulärt eller vågformat tvärsnitt, och att 10 15 20 25 30 522 923 sömmar 16, 17, företrädesvis svetsfogar, är anordnade utmed kon- taktlinjer mellan dessa plåtar 11, 12 i dessas längdriktning. Vid det motsatta ändområdena hos den rörformade kroppen, eller närmare bestämt hos plåtarna 1 1, 12, är det ondulära eller vågformade tvär- snittet hos var och en av plåtarna 11, 12 modulerat, och plåtarna smalnar av och övergår i ett halvcirkulärt tvärsnitt. Därigenom inne- fattar den rörformade kroppen 7 vid sina ändar endast en kanal 18, varvid denna kanal 18 har ett väsentligen cirkulärt tvärsnitt, såsom visas i fig. 5. Vid sin inre ände är den rörformade kroppen 7 stängd av en vägg 19, till exempel en plugg eller en skiva som är fastsvetsad mot plätarnas 11, 12 ände.The tubular body 7 comprises a first and a second elongate plate 11, 12, which are made of stainless steel and connected to each other along opposite edges 28, 29 thereof. With reference to fi g. 2-5, it should be noted that the plates 1 1, 12 of the tubular body 7 have a supplementary design, so that, when attached to each other, they define three separate channels 13, 14, 15 along a main part of body 7 length. The channels are formed due to the fact that the plates are provided with an undular or wavy cross-section, and that seams 16, 17, preferably welds, are arranged along contact lines between these plates 11, 12 in their longitudinal direction. At the opposite end regions of the tubular body, or more specifically of the plates 1 1, 12, the ondular or wavy cross-section of each of the plates 11, 12 is modulated, and the plates taper and merge into a semicircular cross-section. As a result, the tubular body 7 comprises at its ends only one channel 18, this channel 18 having a substantially circular cross-section, as shown in Fig. 5. At its inner end, the tubular body 7 is closed by a wall 19, e.g. a plug or disc welded to the end of the plates 11, 12.
Rörledningen 9, vilken företrädesvis är gjord av koppar, skulle kunna sträcka sig igenom vilken som helst av kanalerna 13, 14, 15, men sträcker sig företrädesvis igenom den centrala kanalen 14 hos den rörformade kroppen 7 och slutar i omedelbar närhet till dennas vägg 19, såsom visas i fig. 1.The pipeline 9, which is preferably made of copper, could extend through any of the channels 13, 14, 15, but preferably extends through the central channel 14 of the tubular body 7 and terminates in close proximity to its wall 19, as shown in fi g. 1.
Så som framgår av fig. 6 är den rörformade kroppens 7 maximala bredd väsentligen lika med rörets 1 innerdiameter. Den centrala kanalen 14 har ett större tvärsnitt än de närliggande, yttre kanalerna 13, 15. Den totala tvärsnittsarean al för kanalerna 13, 14, 15 är väsentligen lika stor som den tvärsnittsarea a2 som återstår mellan röret 1 och den rörformade kroppen 7. Följaktligen gäller samma sak volymerna inuti kanalerna 13, 14, 15 och mellan den rörformade kroppen 7 och röret 1.As shown in fi g. 6, the maximum width of the tubular body 7 is substantially equal to the inner diameter of the tube 1. The central channel 14 has a larger cross-section than the adjacent outer channels 13, 15. The total cross-sectional area a1 of the channels 13, 14, 15 is substantially equal to the cross-sectional area a2 remaining between the tube 1 and the tubular body 7. Consequently, the same volumes within the channels 13, 14, 15 and between the tubular body 7 and the tube 1.
I fig. 7 visas ett exempel på en uppsättning av individuella värme- växlare enligt uppfinningen, varvid värmeväxlarna är kopplade i serie i syfte att göra det möjligt att uppnå stegvis kylning av mjölk som passerar genom uppsättningen av värmeväxlare via inlopp 2 och ut- lopp 3 i rören 1. 10 15 20 25 30 522 923 n a. nu u t.. ...u . ' , °. . .. v. - . . » . ., , n. . . f .. . , .. . . . | . . - . . . . 100 l I I A lill Il I fig. 8 visas ett system för ledning av mjölk från en mjölknings- maskin 20 till en tank 21 för vidare distribution av mjölken. Två upp- sättningar av värmeväxlare 22, 23 är indikerade i systemet, varvid bägge uppsättningarna är anordnade nedströms mjölkningsmaskinen 20 och uppströms tanken 21 i mjölkens flödesriktning sett. Till varje uppsättning av värrneväxlare är en krets kopplad, varvid kretsen inkluderar en kompressor 24 och en kondenseringsanordning 25 för kylning av det kylmedium som bringas att cirkulera igenom uppsätt- ningen av värmeväxlare.I fi g. 7 shows an example of a set of individual heat exchangers according to the invention, the heat exchangers being connected in series in order to make it possible to achieve stepwise cooling of milk passing through the set of heat exchangers via inlet 2 and outlet 3 in the pipes 1 . 10 15 20 25 30 522 923 n a. Nu u t .. ... u. ', °. . .. v. -. . ». .,, n. . f ... , ... . . | . . -. . . . 100 l I I A lill II Fig. 8 shows a system for guiding milk from a milking machine 20 to a tank 21 for further distribution of the milk. Two sets of heat exchangers 22, 23 are indicated in the system, both sets being arranged downstream of the milking machine 20 and upstream of the tank 21 in the direction of fate of the milk. A circuit is connected to each set of heat exchangers, the circuit including a compressor 24 and a condensing device 25 for cooling the cooling medium which is caused to circulate through the set of heat exchangers.
Till utsidan av tanken 21 har man kopplat ett kylelement 26, som här är förbundet med samma kylkrets som en av uppsättningarna av värmeväxlare 22, 23. Tack vare de uppfinningsenliga värmevåxlarna, erhålls en effektiv kylning av mjölken redan innan mjölken går in i tanken 21. En konventionell omrörare 27 i tanken är också indike- rad. Om det inte utförs någon kylning i förväg av mjölken, skulle kyl- ningen av mjölken inuti tanken inte påbörjas förrän omröraren 27 väts av mjölken.A cooling element 26 has been connected to the outside of the tank 21, which here is connected to the same cooling circuit as one of the sets of heat exchangers 22, 23. Thanks to the heat exchangers suitable for heating, efficient cooling of the milk is obtained even before the milk enters the tank 21. A conventional stirrer 27 in the tank is also indicated. If no pre-cooling of the milk is performed, the cooling of the milk inside the tank would not start until the stirrer 27 is wetted by the milk.
Det föredragna kylmediet är en halogenförening, såsom freon. Den rörformade kroppen 7 är anordnad att hålla för mättnadstrycket (hår 19 bar) hos kylmediet, tillexempel i fallet med brand eller liknande, när värmeväxlaren utsätts för extrema temperaturer. Kombinationen av specifik form, väggtjocklek och material (företrädesvis rostfritt stål) hos den rörformade kroppen bidrar till att detta mål uppnås.The preferred refrigerant is a halogen compound, such as freon. The tubular body 7 is arranged to withstand the saturation pressure (hair 19 bar) of the refrigerant, for example in the case of fire or the like, when the heat exchanger is exposed to extreme temperatures. The combination of specific shape, wall thickness and material (preferably stainless steel) of the tubular body contributes to the achievement of this goal.
Det ska inses att ett flertal alternativa utföringsexempel kommer att vara uppenbara för en fackman inom området, utan att denna emel- lertid frångår den föreliggande uppfinningens skyddsomfäng, såsom detta är definierat i de bifogade kraven med stöd av beskrivningen och de bifogade ritningarna.It will be appreciated that a number of alternative embodiments will be apparent to one skilled in the art without departing from the scope of the present invention as defined in the appended claims and the accompanying drawings.

Claims (17)

lO 15 20 25 30 522 923 uu .u un u n u» uu u o. a u nu o uu ...u u un o. uu v n u uu u u u :nu u u u on u u u. u u uu u u u u u n u u u . , l 0 0 o u uuu uu PATENTKRAVlO 15 20 25 30 522 923 uu .u un u n u »uu u o. a u nu o uu ... u u un o. uu v n u uu u u u u: u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u u. , l 0 0 o u uuu uu PATENTKRAV
1. Värmeväxlare som innefattar - ett rör (1) för ledning av ett första medium som ska kylas - en rörformad kropp (7), som är anordnad inuti röret (1) i syfte att leda ett kylmedium inuti sig, k ä n n e t e c k n a d av att - den rörformade kroppen (7) innefattar en första och en andra avlång plåt (l 1, 12), som sträcker sig parallellt med varandra inuti röret (l), - varvid plåtarna (l 1, 12) är förbundna med varandra utmed de mot- satta longitudinella kanterna (28, 29) hos varje plåt (1 1, 12), och att - plåtarna (1 l, 12) är förbundna med varandra utmed en första och en andra söm (16, 17), - varvid den första och den andra sömmen (16, 17) sträcker sig vä- sentligen parallellt med nämnda kanter (28, 29), - varvid plåtarna (11, 12), de första och andra kanterna (28, 29) och de första och andra sömmarna (16, 17) avgränsar tre parallella ka- naler (13, 14, 15) i plåtarnas (1 1, 12) längdriktning.Heat exchanger comprising - a tube (1) for conducting a first medium to be cooled - a tubular body (7), which is arranged inside the tube (1) for the purpose of conducting a cooling medium within itself, characterized in that the tubular body (7) comprises a first and a second elongate plate (11, 12) extending parallel to each other inside the tube (1), - the plates (11, 12) being connected to each other along the set the longitudinal edges (28, 29) of each plate (1 1, 12), and that - the plates (1 1, 12) are connected to each other along a first and a second seam (16, 17), - the first and the second seam (16, 17) extends substantially parallel to said edges (28, 29), the plates (11, 12), the first and second edges (28, 29) and the first and second seams ( 16, 17) delimits three parallel channels (13, 14, 15) in the longitudinal direction of the plates (1 1, 12).
2. Värmeväxlare enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a d av att avstån- det mellan den första sömmen (16) och den första kanten (28) är vä- sentligen lika stort som avståndet mellan den andra sömmen (17) och den andra kanten (29).Heat exchanger according to claim 1, characterized in that the distance between the first seam (16) and the first edge (28) is substantially equal to the distance between the second seam (17) and the second edge (29). ).
3. Värrneväxlare enligt krav 1 eller 2, k ä n n e t e c k n a d av att kanalernas (13, 14, 15) volymer ökar från de motsatta kanterna (28, 29) hos plåtarna (1 1, 12) till den centrala kanalen eller kanalerna (14).Heat exchanger according to claim 1 or 2, characterized in that the volumes of the channels (13, 14, 15) increase from the opposite edges (28, 29) of the plates (1 1, 12) to the central channel or channels (14) .
4. Värmeväxlare enligt något av kraven 1-3, k ä n n e t e c k n a d av att sömmarna ( 16, 17) slutar och kanalerna (13, 14, 15) övergår i en enda kanal vid motsatta ändområden hos de avlånga plåtarna. 10 15 20 25 30 522 923 lzšfi: .iiHeat exchanger according to one of Claims 1 to 3, characterized in that the seams (16, 17) close and the channels (13, 14, 15) merge into a single channel at opposite end areas of the elongate plates. 10 15 20 25 30 522 923 lzš fi: .ii
5. Värmeväxlare enligt något av kraven 1-4, k ä. n n e t e c k n a d av att den totala volymen för mottagning av kylmediet inuti kanalerna (13, 14, 15) är väsentligen lika stor som volymen mellan den rör- formade kroppen (7) och röret (1) för mottagning av det medium som ska kylas.Heat exchanger according to one of Claims 1 to 4, characterized in that the total volume for receiving the coolant inside the channels (13, 14, 15) is substantially equal to the volume between the tubular body (7) and the tube. (1) for receiving the medium to be cooled.
6. Värmeväxlare enligt något av kraven 1-5, k ä n n e t e c k n a d av att den maximala bredden hos den rörformade kroppen (7) är väsentligen lika stor som rörets (1) innerdiameter.Heat exchanger according to any one of claims 1-5, characterized in that the maximum width of the tubular body (7) is substantially equal to the inner diameter of the tube (1).
7. Värmeväxlare enligt något av kraven 1-6, k ä n n e t e c k n a d av att den rörformade rörkroppen (7) går in i röret (1) via en ändvägg hos detta och sträcker sig till en motsatt ände hos röret (1).Heat exchanger according to any one of claims 1-6, characterized in that the tubular tube body (7) enters the tube (1) via an end wall thereof and extends to an opposite end of the tube (1).
8. Värmeväxlare enligt något av kraven 1-7, k ä n n e t e c k n a d av att den rörformade kroppen (7) är sluten vid en av sina ändar, och att det finns en rörledning (9) som sträcker sig inuti en av kanalerna (13, 14, 15) och mynnar ut i ett område som ligger nära nämnda ände, varvid rörledningen (9) är anordnad i syfte att leda kylmediet till nämnda ände och släppa ut det i den rörformade kroppen (7).Heat exchanger according to one of Claims 1 to 7, characterized in that the tubular body (7) is closed at one of its ends, and in that there is a pipeline (9) extending inside one of the channels (13, 14). , 15) and opens into an area close to said end, the pipeline (9) being arranged for the purpose of guiding the coolant to said end and discharging it into the tubular body (7).
9. Värmeväxlare enligt krav 8, k ä n n e t e c k n a d av att ett in- lopp (8) för rörledningen (9) in i den rörformade kroppen (7 ) och ett utlopp (10) för kylmediet från den rörformade kroppen (7) är anord- nade i samma ändområde hos den rörformade kroppen (7).Heat exchanger according to claim 8, characterized in that an inlet (8) for the pipeline (9) into the tubular body (7) and an outlet (10) for the coolant from the tubular body (7) are provided. in the same end region of the tubular body (7).
10. Värmeväxlaren enligt något av kraven 1-9, k ä n n e t e c k n a d av att röret innefattar ett inlopp (2) för det medium som ska kylas vid en ände av röret och ett utlopp (3) för nämnda medium vid en mot- satt ände av röret. 10 15 20 25 30 522 923 13§..'= .=: n a. u ~ | | | ø - » o = v . .-The heat exchanger according to any one of claims 1-9, characterized in that the tube comprises an inlet (2) for the medium to be cooled at one end of the tube and an outlet (3) for said medium at an opposite end of the tube. 10 15 20 25 30 522 923 13§ .. '=. =: N a. U ~ | | | ø - »o = v. .-
11. Värmeväxlare enligt något av kraven 1-10, k ä n n e t e c k n a d av att röret (1) innefattar en första och en andra del (4, 5), som är förbundna med varandra via ett förband (6) som kan lösgöras i syfte att separera de två delarna (4, 5), och av att den rörformade kroppen (7) är förbunden med den första rördelen (4).Heat exchanger according to any one of claims 1-10, characterized in that the tube (1) comprises a first and a second part (4, 5), which are connected to each other via a connection (6) which can be detached in order to separate the two parts (4, 5), and from the fact that the tubular body (7) is connected to the first pipe part (4).
12. Uppsättning av värmeväxlare enligt något av kraven 1-11, k ä n n e t e c k n a d av att den innefattar ett flertal rör (1), som är anordnade i serie, varvid en rörformad kropp (7) för ledning av ett kylmedium är anordnad i varje rör (1).Set of heat exchangers according to one of Claims 1 to 11, characterized in that it comprises a plurality of pipes (1), which are arranged in series, a tubular body (7) for conducting a cooling medium being arranged in each pipe. (1).
13. Vårmeväxlare enligt något av kraven 1-12, k ä n n e t e c k n a d av att det medium som ska kylas inuti röret (1) eller rören (1) inne- fattar livsmedel, i synnerhet mjölk.Heat exchanger according to one of Claims 1 to 12, characterized in that the medium to be cooled inside the tube (1) or the tubes (1) contains foodstuffs, in particular milk.
14. Värmevåxlare enligt något av kraven 1-13, k ä n n e t e c k n a d av att värmeväxlaren är förbunden med en mjölktank (21) i syfte att i förväg kyla mjölk som ska samlas í nämnda tank (21).Heat exchanger according to any one of claims 1-13, characterized in that the heat exchanger is connected to a milk tank (21) for the purpose of pre-cooling milk to be collected in said tank (21).
15. Värmeväxlare enligt något av kraven 1-14, k ä n n e t e c k n a d av att röret (1) och den rörformade kroppen (7) är gjord av rostfritt stål.Heat exchanger according to one of Claims 1 to 14, characterized in that the tube (1) and the tubular body (7) are made of stainless steel.
16. Värmeväxlare enligt något av kraven 1-15, k ä n n e t e c k n a d av att den rörformade kroppens (7) tvärsnitt är väsentligen konstant utmed den del av kroppen som innefattar nämnda kanaler (13, 14, 15).Heat exchanger according to any one of claims 1-15, characterized in that the cross section of the tubular body (7) is substantially constant along the part of the body comprising said channels (13, 14, 15).
17. Användning av en värmeväxlare enligt något av kraven l-lö i ett system för samling och lagring av mjölk.Use of a heat exchanger according to any one of claims 1-Sat in a system for collecting and storing milk.
SE0202384A 2000-02-08 2002-08-08 Heat-exchanger for use in system for gathering and storing milk comprises tubular body consisting of elongated sheets connected along each opposite longitudinal edges, and along seams SE522923C2 (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0000398A SE516233C2 (en) 2000-02-08 2000-02-08 Heat-exchanger for use in system for gathering and storing milk comprises tubular body consisting of elongated sheets connected along each opposite longitudinal edges, and along seams
SE0002120A SE0002120D0 (en) 2000-06-06 2000-06-06 Tube cooling with direct cooling
PCT/SE2001/000239 WO2001059385A1 (en) 2000-02-08 2001-02-08 A heat exchanger and use thereof
SE0202384A SE522923C2 (en) 2000-02-08 2002-08-08 Heat-exchanger for use in system for gathering and storing milk comprises tubular body consisting of elongated sheets connected along each opposite longitudinal edges, and along seams

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0202384A SE522923C2 (en) 2000-02-08 2002-08-08 Heat-exchanger for use in system for gathering and storing milk comprises tubular body consisting of elongated sheets connected along each opposite longitudinal edges, and along seams

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0202384D0 SE0202384D0 (en) 2002-08-08
SE0202384L SE0202384L (en) 2002-09-18
SE522923C2 true SE522923C2 (en) 2004-03-16

Family

ID=27354500

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0202384A SE522923C2 (en) 2000-02-08 2002-08-08 Heat-exchanger for use in system for gathering and storing milk comprises tubular body consisting of elongated sheets connected along each opposite longitudinal edges, and along seams

Country Status (1)

Country Link
SE (1) SE522923C2 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
SE0202384D0 (en) 2002-08-08
SE0202384L (en) 2002-09-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9170055B2 (en) Tube bundle heat exchanger for controlling a wide performance range
BR0213784A (en) Puncture set
JP2005308384A5 (en)
EP2780650A1 (en) Shell and tube heat exchanger
US3151672A (en) Water cooled air cooler
US20150107807A1 (en) Heat exchanger
EP3388769A1 (en) Heat exchanger assembly
SE417458B (en) HEAT EXCHANGER INCLUDING A MULTIPLE IN A STATUE INSERTED PLATE
CA1138422A (en) Heat exchanger
WO2016155367A1 (en) Heat exchanger and multi-split system having same
SE522923C2 (en) Heat-exchanger for use in system for gathering and storing milk comprises tubular body consisting of elongated sheets connected along each opposite longitudinal edges, and along seams
GB2026677A (en) Spiral Heat Exchanges
WO2001059385A1 (en) A heat exchanger and use thereof
RU2206851C1 (en) Shell-and-plate heat exchanger (modofocations)
EP2985505A1 (en) Pipe freezer system
US9295956B2 (en) Refrigerated agitator assembly for mixers
JP2016519275A (en) Multi-tube recuperator used in sintering furnace, and heat transfer method involving sintering furnace and multi-tube recuperator
US20080271877A1 (en) Apparatus for multi-tube heat exchanger with turbulence promoters
CN109186287A (en) A kind of sanitation-grade ectonexine displaced type heat exchanger
CN202116340U (en) Sea water desalination main evaporator adopting ferrite stainless steel tube
RU149737U1 (en) Shell-tube heat exchange unit
CN210108121U (en) Assembled heat exchange device
CN209230340U (en) A kind of high-performance heat exchanger
KR102277445B1 (en) Heat exchanger of which maintenace is easy
EP3214393B1 (en) Cooling member for a mobile ice rink

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed