SE522864C2 - Procedure for installing a set of roof panels - Google Patents

Procedure for installing a set of roof panels

Info

Publication number
SE522864C2
SE522864C2 SE0200247A SE0200247A SE522864C2 SE 522864 C2 SE522864 C2 SE 522864C2 SE 0200247 A SE0200247 A SE 0200247A SE 0200247 A SE0200247 A SE 0200247A SE 522864 C2 SE522864 C2 SE 522864C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
rectangle
support
panels
profile
edge
Prior art date
Application number
SE0200247A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE0200247D0 (en
SE0200247L (en
Inventor
Henrik Floystrup
Jens Otto Schou
Niels Galsgaard
Sigurd Lennart Leth
Vagn Boe Hansen
Original Assignee
Rockwool Int
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to EP20000610029 priority Critical patent/EP1132540A1/en
Priority to PCT/DK2001/000155 priority patent/WO2001066868A1/en
Application filed by Rockwool Int filed Critical Rockwool Int
Publication of SE0200247D0 publication Critical patent/SE0200247D0/en
Publication of SE0200247L publication Critical patent/SE0200247L/en
Publication of SE522864C2 publication Critical patent/SE522864C2/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B9/00Ceilings; Construction of ceilings, e.g. false ceilings; Ceiling construction with regard to insulation
  • E04B9/06Ceilings; Construction of ceilings, e.g. false ceilings; Ceiling construction with regard to insulation characterised by constructional features of the supporting construction, e.g. cross section or material of framework members
  • E04B9/065Ceilings; Construction of ceilings, e.g. false ceilings; Ceiling construction with regard to insulation characterised by constructional features of the supporting construction, e.g. cross section or material of framework members comprising supporting beams having a folded cross-section
  • E04B9/067Ceilings; Construction of ceilings, e.g. false ceilings; Ceiling construction with regard to insulation characterised by constructional features of the supporting construction, e.g. cross section or material of framework members comprising supporting beams having a folded cross-section with inverted T-shaped cross-section
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B9/00Ceilings; Construction of ceilings, e.g. false ceilings; Ceiling construction with regard to insulation
  • E04B9/06Ceilings; Construction of ceilings, e.g. false ceilings; Ceiling construction with regard to insulation characterised by constructional features of the supporting construction, e.g. cross section or material of framework members
  • E04B9/12Connections between non-parallel members of the supporting construction
  • E04B9/127Connections between non-parallel members of the supporting construction one member being discontinuous and abutting against the other member
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B9/00Ceilings; Construction of ceilings, e.g. false ceilings; Ceiling construction with regard to insulation
  • E04B9/06Ceilings; Construction of ceilings, e.g. false ceilings; Ceiling construction with regard to insulation characterised by constructional features of the supporting construction, e.g. cross section or material of framework members
  • E04B9/12Connections between non-parallel members of the supporting construction
  • E04B9/16Connections between non-parallel members of the supporting construction the members lying in different planes
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B9/00Ceilings; Construction of ceilings, e.g. false ceilings; Ceiling construction with regard to insulation
  • E04B9/22Connection of slabs, panels, sheets or the like to the supporting construction
  • E04B9/28Connection of slabs, panels, sheets or the like to the supporting construction with the slabs, panels, sheets or the like having grooves engaging with horizontal flanges of the supporting construction or accessory means connected thereto

Abstract

The invention relates to a method of installing a set of ceiling panels to a basic ceiling by use of a supporting grid, said set of ceiling panels includes at least three substantially rectangular panels. The method includes establishing and attaching a supporting grid to the basic ceiling, said supporting grid being established by mounting two or more carrier profiles and two or more support profiles to each to provide a grid of at least one rectangle; installing the set of ceiling panels in the carrying grid by applying said ceiling panels in side by side relationship with each other in the rectangle of the grid, so that each panel is supported by support flanges on the supporting profiles, and a first and a second panel are supported by one or more support flanges of one of the carrier profiles constituting the edges of the rectangle. The invention also includes a set of ceiling panels and methods for installing a suspended ceiling. <IMAGE>

Description

15 20 25 30 522 864 2 a. :nu och gör det möjligt att installera och avlägsna panelen från gallret utan användning av verktyg. Fastän den i ett galler installerade panelen ger ett gott estetiskt intryck i innertaket och är enkel att montera, har panelen även vissa nackdelar vad avser hållfasthet och livslängd. 15 20 25 30 522 864 2 a.: Now and makes it possible to install and remove the panel from the grille without the use of tools. Although the panel installed in a grille gives a good aesthetic impression in the ceiling and is easy to install, the panel also has some disadvantages in terms of strength and service life.
Ett ändamål med föreliggande uppfinning är att tillhandahålla ett alternativt sätt att uppnå samma egenskaper hos ovan angivna panel vad avser enkel montering, speciellt ett sätt som är förbättrat vad gäller hållfasthet och varaktighet eller livslängd, och vilket företrädesvis är lätt att använda samt där panelema är lätt utbytbara.An object of the present invention is to provide an alternative way of achieving the same properties of the above-mentioned panel in terms of easy assembly, especially a way which is improved in terms of strength and durability or service life, and which is preferably easy to use and where the panels are light. interchangeable.
Det är även ett ändamål med föreliggande uppfinning att tillhandahålla ett sätt att installera en uppsättning paneler med galler, så att panelerna är låsta och förblir stabila i gallret, varvid gallret kan vara osynligt, men företrädesvis är gallret delvis eller helt dolt. Det är även ett ändamål med föreliggande uppfinning att tillhandahålla innertakpaneler lämpliga att användas i sättet enligt uppfinningen och vilka paneler företrädesvis har en hög hållfasthet i förhållande till deras densitet. Densiteten hos takpanelema ligger företrädesvis i området 50- 400 kg/rn3 och mer företrädesvis i området 80-300 kg/m3.It is also an object of the present invention to provide a method of installing a set of panels with grids, so that the panels are locked and remain stable in the grid, whereby the grid may be invisible, but preferably the grid is partially or completely hidden. It is also an object of the present invention to provide ceiling panels suitable for use in the method according to the invention and which panels preferably have a high strength in relation to their density. The density of the roof panels is preferably in the range 50-400 kg / m 3 and more preferably in the range 80-300 kg / m 3.
Man har överraskande funnit att ovan nämnda ändamål kan uppnås genom det sätt och den uppsättning av paneler i kombination med gallret som anges i kraven. Sättet enligt uppfinningen gör det mycket enkelt att snabbt installera takpaneler i ett galler, varvid panelerna är låsta och stabila i gallret. Uppsättningen takpaneler i kombination med gallret enligt uppfinningen är lätt att installera och har en utomordentlig hållfasthet.It has surprisingly been found that the above-mentioned object can be achieved by the method and the set of panels in combination with the grid specified in the claims. The method according to the invention makes it very easy to quickly install roof panels in a grid, whereby the panels are locked and stable in the grid. The set of roof panels in combination with the grille according to the invention is easy to install and has an excellent strength.
Genom sättet enligt uppfinningen tillhandahålls ett sätt att installera ett upphängt innertak mycket snabbt och på ett kostandseffektivt sätt. Genom uppsättningen av takpaneler enligt uppfinningen uppnås dessutom ett upphängt innertak med ett gott estetiskt utseende och överlägsen hållfasthet och livslängd. Genom användning av sättet och uppsättningen av paneler i kombination med gallret enligt uppfinningen kan ett upphängt innertak installeras till en lägre kostnad än redan kända upphängda innertak och med överlägsna resultat vad avser utseende och hållbarhet.The method according to the invention provides a way of installing a suspended ceiling very quickly and in a cost-effective manner. The set of roof panels according to the invention also achieves a suspended ceiling with a good aesthetic appearance and superior strength and service life. By using the method and set-up of panels in combination with the grille according to the invention, a suspended ceiling can be installed at a lower cost than already known suspended ceilings and with superior results in terms of appearance and durability.
Sättet att installera en uppsättning takpaneler vid en innertaksstomme utnyttjar ett stödgaller, och uppsättningen av takpaneler innefattar åtminstone tre väsentligen rektangulära paneler, vilka har inbördes väsentligen lika bredd. Summan av varje panels längd i uppsättningen av takpaneler är definierad som den totala längden av uppsättningen av takpaneler. Sättet innefattar följande steg: i) Att upprätta och fastsätta ett stödgaller vid innertaksstommen, vilket stödgaller upprättas genom montering av två eller flera bärprofller och två eller flera stödprofiler vid varandra. De två eller flera bärprofilerna är väsentligen parallella med varandra och de två K:\Patent\l 100-\l l0076100se\030207text.doc 10 15 20 25 30 522 864 3 - | « | q- eller flera stödprofilerna är väsentligen parallella med varandra och väsentligen vinkelräta till de två eller flera bärprofilerna. Härigenom tillhandahålls ett galler med åtminstone en rektangel, där profilerna bildar kantema av rektangeln, vilka innefattar stödflänsar framskjutande in i rektangeln i ett plan definierat av nämnda rektangel mot den motsatta parallella profilen. Antal och storlek av flänsama är tillräckligt för att uppbära uppsättningen av takpaneler. Längden av rektangeln definieras som avståndet mellan de två bärprofilerna bildande motsatta kanter hos rektangeln inklusive den framskjutande längden av flänsama framskjutande in i rektangeln i ett plan definierat av nämnda triangel, vilken är väsentligen lika med den totala längden av uppsättningen av takpaneler. Bredden av rektangeln definieras som avståndet mellan de två stödprofilema bildande motsatta kanter hos nämnda rektangel inklusive den framskjutande längden hos de flänsar som framskjuter in i rektangeln med plan definierat av nämnda rektangel, vilket avstånd är väsentligen lika med bredden av takpanelema, ii) Att installera uppsättningen av takpaneler i bärgallret genom anbringande av takpanelerna i ett förhållande sida vid sida till varandra i gallrets rektangel, så att varje panel ingriper med och uppbärs av stödflänsar på de två bärprofiler som bildar motsatta kanter av rektangeln. En av panelema betecknad som den första ändpanelen ingriper med och uppbärs av en eller flera stödflänsar hos en av de bärprofiler som bildar kanterna av rektangeln. En andra av panelerna betecknad som den andra ändpanelen ingriper med och uppbärs av en eller flera stödflänsar hos den andra av de bärprofiler som bildar kanterna av rektangeln.The method of installing a set of roof panels at a ceiling frame utilizes a support grid, and the set of roof panels comprises at least three substantially rectangular panels, which are substantially equal in width to each other. The sum of the lengths of each panel in the set of roof panels is defined as the total length of the set of roof panels. The method comprises the following steps: i) To establish and fasten a support grid to the ceiling frame, which support grid is established by mounting two or fl your support members and two or fl your support members to each other. The two or more support members are substantially parallel to each other and the two K: \ Patents \ l 100- \ l l0076100se \ 030207text.doc 10 15 20 25 30 522 864 3 - | «| The q or fl support profiles are substantially parallel to each other and substantially perpendicular to the two or bär support profiles. Thereby a grid is provided with at least one rectangle, the profiles forming the edges of the rectangle, which comprise support flanges projecting into the rectangle in a plane defined by said rectangle against the opposite parallel profile. The number and size of flsense are sufficient to support the set of roof panels. The length of the rectangle is defined as the distance between the two support profiles forming opposite edges of the rectangle including the projecting length of the fl projecting into the rectangle in a plane defined by said triangle, which is substantially equal to the total length of the set of roof panels. The width of the rectangle is defined as the distance between the two support profiles forming opposite edges of said rectangle including the projecting length of the fl ends projecting into the rectangle with planes fi defined by said rectangle, which distance is substantially equal to the width of the roof panels, ii) Installing the set of roof panels in the support grid by arranging the roof panels in a side-by-side relationship in the rectangle of the grid, so that each panel engages and is supported by supports fl similar to the two support profiles which form opposite edges of the rectangle. One of the panels designated as the first end panel engages and is supported by one or more of the supports of one of the support profiles forming the edges of the rectangle. A second of the panels designated as the second end panel engages and is supported by one or more of the supports of the other of the support members forming the edges of the rectangle.
I en föredragen utföringsform av sättet har panelema fyra kanter, och var och en av de fyra kanterna har ett övre parti definierat som den del av kanten som är närmast den yta som är vänd mot takstommen och ett undre parti definierat som den del av kanten som är närmast den yta som är vänd bort från innertaksstommen. Kantema är i par om två och två parallella med varandra. Den första och den tredje av kanterna kan företrädesvis vara parallell och väsentligen likadant fonnad med ett spår väsentligen i mitten av kanterna i den längsgående riktningen. Spåren bringas att omge en eller flera av stödflänsarna som framskjuter från profilerna och varje spår kan företrädesvis ha ett djup som är väsentligen lika med bredden av en stödfläns. Även den andra och den fjärde kanten av panelen är parallella. Den andra kanten kan företrädesvis vara utformad med ett spår väsentligen i mitten av kanten i längdriktningen och spåret har ett djup väsentligen lika med bredden av en stödfläns hos stödprofilen. Under spåret är utbildad en förlängd framskjutande läpp i längdriktningen på det undre halva partiet av kanten. Läppen har företrädesvis en bredd som är tillräckligt stor för att dölja stödprofilen KI\Patcnt\l l00-\l l0076l00se\030207text.doc 10 15 20 25 30 522 864 4 n. n-n een a: betraktat underifrån, företrädesvis väsentligen lika med två gånger bredden av stödflänsen när nämnda spår bringas omge den ena eller flera delar av stödflänsen.In a preferred embodiment of the method, the panels have four edges, and each of the four edges has an upper portion defined as the part of the edge closest to the surface facing the roof frame and a lower portion defined as the part of the edge which is closest to the surface facing away from the ceiling frame. The edge themes are in pairs of two and two parallel to each other. The first and third of the edges may preferably be parallel and substantially similarly shaped with a groove substantially in the middle of the edges in the longitudinal direction. The grooves are caused to surround one or more of the struts projecting from the protrusions and each groove may preferably have a depth substantially equal to the width of a strut. The second and fourth edges of the panel are also parallel. The second edge may preferably be formed with a groove substantially in the middle of the edge in the longitudinal direction and the groove has a depth substantially equal to the width of a support end of the support member. Below the groove is formed an elongated projecting lip in the longitudinal direction on the lower half of the edge. The lip preferably has a width large enough to conceal the support profile KI \ Patcnt \ l l00- \ l l0076l00se \ 030207text.doc 10 15 20 25 30 522 864 4 n. Nn een a: viewed from below, preferably substantially equal to twice the width of the support när end when said groove is brought around one or delar your parts of the support fl end.
I en fiöredragen utföringsform av sättet enligt uppfinningen formas den första kanten av den första ändpanelen och den tredje kanten av den andra ändpanelen med ett spår väsentligen i mitten av kanterna i längdriktningen. Spåret har företrädesvis ett djup väsentligen lika med bredden av en stödfläns på bärprofilen. Under spåret kan företrädesvis vara formad en framskjutande fläns i längdriktningen på det undre halva partiet av kanten.In a preferred embodiment of the method according to the invention, the first edge of the first end panel and the third edge of the second end panel are formed with a groove substantially in the middle of the edges in the longitudinal direction. The groove preferably has a depth substantially equal to the width of a support even on the support profile. Below the groove, a projecting fl end in the longitudinal direction on the lower half portion of the edge may preferably be formed.
Läppen har företrädesvis en bredd väsentligen lika med bredden av stödflänsen och när spåret bringas omge den ena eller flera delar av stödflänsen, döljer det företrädesvis halva bärprofilen vid betraktande underifrån.The lip preferably has a width substantially equal to the width of the support och end and when the groove is brought around one or delar your parts of the support ns end, it preferably hides half the support profile when viewed from below.
I syfte att säkerhetsställa att panelema ej ger efter eller böjs längs de första och tredje kanterna, vilka ej är uppbuma av bärprofilens stödflänsar, föredrages att förse en eller flera av dessa kanter med en förstyvningsprofil. I syfte att förse en eller flera av dessa kanter med en förstyvningsproñl måste kanten eller kantema vara utbildade med ett spår, väsentligen i mitten av kanten i längdriktningen. Förstyvningsprofilen kan företrädesvis ha formen av en L- fonnad profil, nämnare bestämt i form av två flänsar förbundna med varandra med en vinkel om företrädesvis omkring 90°. Alternativt kan förstyvningsprofilen ha formen av en U- formad profil, varvid den ena av flänsama i den U-formade profilen passar in i spåret längs kanterna av panelen. Den L-formade eller U-fonnade profilen har en längd om upp till bredden av panelema. Företrädesvis har den L-fonnade eller U- formade profilen en längd motsvarande mellan halva bredden av panelema och hela bredden av panelema minus två gånger bredden av stödflånsarna hos stödprofilen, för att därigenom göra det möjligt att anbringa förstyvningsprofilen i en första eller tredje kant hos en panel utan att störande ingripa med stödflänsen hos stödprofilerna. I allmänhet föredrages att L-profilen eller den U- forinade profilen har en längd som motsvarar den totala bredden av panelema minus två gånger bredden av stödflänsarna hos stödprofilen. Därigenom är kanten förstärkt väsentligen över hela dess längd.In order to ensure that the panels do not yield or bend along the first and third edges, which are not supported by the support of the support profile, it is preferred to provide one or more of these edges with a stiffening profile. In order to provide one or more of these edges with a stiffening profile, the edge or edges must be formed with a groove, substantially in the middle of the edge in the longitudinal direction. The stiffening profile may preferably be in the form of an L-shaped profile, more specifically defined in the form of two ends connected to each other at an angle of preferably about 90 °. Alternatively, the stiffening profile may be in the form of a U-shaped profile, one of the members of the U-shaped profile fitting into the groove along the edges of the panel. The L-shaped or U-shaped profile has a length of up to the width of the panels. Preferably, the L-shaped or U-shaped profile has a length corresponding to between half the width of the panels and the entire width of the panels minus twice the width of the support edges of the support profile, in order thereby to make it possible to apply the stiffening profile to a first or third edge of a panel without interfering with the support of the support groups. In general, it is preferred that the L-profile or the U-joined profile have a length corresponding to the total width of the panels minus twice the width of the support ends of the support profile. Thereby, the edge is reinforced substantially over its entire length.
De L-forrnade eller U-formade íörstyvningsprofilema är särskilt användbara när panelema är stora, dvs. har en bredd över 400 mm, t.ex. omkring 900 mm, eller om panelema är tunna och ej tillräckligt styva i sig. The L-shaped or U-shaped stiffening problems are particularly useful when the panels are large, ie has a width over 400 mm, eg about 900 mm, or if the panels are thin and not rigid enough in themselves.
I en utföringsforrn kan förstyvningsprofilerna ha varje form. In one embodiment, the stiffening coils can have any shape.
I syfte att säkerhetsställa avståndet mellan stödprofilerna är lika över dess hela längd, även när den totala längden av uppsättningen av takpaneler är relativt stor, t.ex. över 2000 mm, föredrages att anbringa en eller flera på lika inbördes avstånd anordnade profiler vid K:\Patent\l 100-\l l0076l00se\030207text.d0c 10 15 20 25 30 522 864 5 takpanelerna. Det föredragna antalet av på inbördes lika avstånd anordnade profiler i en given uppsättning av takpaneler beror i stort på den totala längden av uppsättningen av takpaneler, men i de flesta situationer är det tillräckligt att anbringa l eller 2 på lika avstånd anordnade eller ekvidistanta profiler.In order to ensure the distance between the support beams is equal over its entire length, even when the total length of the set of roof panels is relatively large, e.g. over 2000 mm, it is preferred to apply one or more of the equally spaced probes to the roof panels K: \ Patent \ l 100- \ l l0076l00se \ 030207text.d0c 10 15 20 25 30 522 864 5. The preferred number of equally spaced profiles in a given set of roof panels depends largely on the total length of the set of roof panels, but in most situations it is sufficient to apply 1 or 2 equidistant or equidistant profiles.
En ekvidistant profil har en profil väsentligen såsom en förstyvningsprofil som ovan beskrivits. Den ekvidistanta profilen innefattar vidare förbindningsflänsar, snäpplås eller liknande organ för förbindning av den ekvidistanta profilen vid de två stödprofilerna som uppbär panelen i vars spår den på lika avstånd anordnade profilen är insatt.An equidistant profile has a profile essentially such as a stiffening profile as described above. The equidistant profile further comprises connecting ends, snap locks or similar means for connecting the equidistant profile at the two support profiles which support the panel in whose groove the equally arranged profile is inserted.
Förbindningsflänsarna, snäpplåsen eller liknande organ för förbindning av den ekvidistanta profilen vid de två stödprofilema som uppbär panelen i vars spår den ekvidistanta profilen är insatt, kan i allmänhet vara av varje typ, men skall företrädesvis vara enkel att hantera. Som skall inses har den ekvidistanta profilen även samma funktioner som den L-formade eller U- formade förstyvningsprofilen, och det finns sålunda ej något skäl till att använda både en ekvidistant profil och en förstyvningsprofil i samma panelkant.The connectors, snap locks or similar means for connecting the equidistant profile to the two support members supporting the panel in the groove of which the equidistant member is inserted may generally be of any type, but should preferably be easy to handle. As will be appreciated, the equidistant profile also has the same functions as the L-shaped or U-shaped stiffening profile, and thus there is no reason to use both an equidistant profile and a stiffening profile in the same panel edge.
Det fördrages att en ekvidistant profil anbringas i den första ändpanelen i ett spår i den tredje kanten, innan ytterligare paneler hos uppsättningen anbringas i gallret. Den ekvidistanta profilen är fastsatt vid stödprofilerna för att därigenom säkerställa att avståndet mellan två stödprofiler är lika utmed deras längd och hålles stabilt.It is preferred that an equidistant profile be fitted in the first end panel of a groove in the third edge, before further panels of the set are fitted in the grid. The equidistant profile is attached to the support curves to thereby ensure that the distance between two support curves is equal along their length and kept stable.
I en föredragen uttöringsforrn av sättet är den fjärde kanten utbildad med en framskjutande läpp i längdriktningen på det övre halva partiet av kanten. F ramskjutningen har en bredd väsentligen lika med bredden av stödflänsen.In a preferred embodiment of the method, the fourth edge is formed with a projecting lip in the longitudinal direction on the upper half portion of the edge. The projection has a width substantially equal to the width of the support shaft.
Uppsättningen av takpaneler installeras företrädesvis i stödgallrets rektangel så att stödflänsama döljs av spåren eller av de framskjutande flänsama på kanten av uppsättningen av takpaneler. The set of roof panels is preferably installed in the rectangle of the support grid so that the support ns ends are hidden by the grooves or by the projecting fl ends on the edge of the set of roof panels.
I en föredragen utföringsforrn av uppfinningen är takpanelema formade väsentligen som fyrhörningar. In a preferred embodiment of the invention, the roof panels are shaped substantially like quadrilaterals.
Bärgallret kan naturligtvis vara placerat i varje önskat läge med avseende på takstommen och har en lutning jämfört med den horisontella lutningen upptill 60° och till och med upp till 70°, men vanligen föredrages att placera det i ett horisontellt läge väsentligen parallellt med takstommen. Avståndet mellan den övre ytan av det hängda innertaket och takstommen kan företrädesvis variera från 3,5 till 350 cm, och mer företrädesvis från 10 cm till 150 cm. Genom användning av dessa avstånd mellan den övre ytan av det upphängda innertaket och takstommen kan upprättas en överlägsen ljudabsorption med paneler K:\Patent\l 100-\1 100761 O0se\03 0207textdoc 10 15 20 25 30 522 864 6 framställda av ljuddämpande material. Men avståndet mellan ovanytan av det upphängda innertaket och takstommen kan naturligtvis inställas till varje önskat avstånd.The support grid can of course be placed in any desired position with respect to the roof frame and has a slope compared to the horizontal slope up to 60 ° and even up to 70 °, but it is usually preferred to place it in a horizontal position substantially parallel to the roof frame. The distance between the upper surface of the suspended ceiling and the roof frame can preferably vary from 3.5 to 350 cm, and more preferably from 10 cm to 150 cm. By using these distances between the upper surface of the suspended ceiling and the roof frame, a superior sound absorption can be established with panels made of sound-absorbing material made of sound-absorbing material K: \ Patent \ l 100- \ 1 100761 O0se \ 03 0207textdoc. But the distance between the upper surface of the suspended ceiling and the roof frame can of course be set to any desired distance.
I syfte att underlätta installationen av takpanelema i gallret samt att även göra framställningen av takpanelema kostnadseffektiv, kan användas likformiga paneler.In order to facilitate the installation of the roof panels in the grid and also to make the manufacture of the roof panels cost-effective, uniform panels can be used.
Som omnämnts avser uppfinningen även en uppsättning av paneler i kombination med ett galler, varvid uppsättningen av paneler innefattar åtminstone tre paneler som företrädesvis kan vara likformíga. Varje takpanel i uppsättningen har två med varandra fullständigt överensstämmande motsatta kanter och två med varandra inte överensstämmande motsatta kanter. De två med varandra överensstämmande motsatta kanterna är utbildade med ett spår i längdriktningen. De två motsatta inte överensstämmande kanterna är utbildade så att en av kanterna har en framskjutande läpp från ett övre parti av kanten och den andra kanten har en framskjutande läpp från ett undre parti av kanten vilken är placerad under ett spår i kantens längdriktning. Stödgallret erhålls genom montering av två eller flera bärprofiler och två eller flera stödprofiler vid varandra. De två eller flera bärprofilema är väsentligen parallella med varandra och de två eller flera stödprofilerna är väsentligen parallella med varandra och är väsentligen vinkelräta till de två eller flera bärprofilema, fór att därigenom åstadkomma ett galler med åtminstone en rektangel.As mentioned, the invention also relates to a set of panels in combination with a grid, the set of panels comprising at least three panels which may preferably be uniform. Each roof panel in the set has two completely opposite opposite edges and two mutually incompatible opposite edges. The two corresponding opposite edges are formed with a longitudinal groove. The two opposite non-matching edges are formed so that one of the edges has a protruding lip from an upper portion of the edge and the other edge has a protruding lip from a lower portion of the edge which is located below a groove in the longitudinal direction of the edge. The support grille is obtained by mounting two or bär your support members and two or fl your support members next to each other. The two or more support profiles are substantially parallel to each other and the two or more support profiles are substantially parallel to each other and are substantially perpendicular to the two or three support profiles, thereby providing a grid with at least one rectangle.
I en fóredragen utfóringsforrn, for att underlätta installation och demontering av gallret med avseende på takstommen, är på profilerna monterad en hängande klämma i kombination med ett band. Bandet kan monteras parallellt med profilerna på ett sätt så att det ej är obekvämt att installera och demontera panelema.In a preferred embodiment, in order to facilitate installation and disassembly of the grid with respect to the roof frame, a hanging clamp is mounted on the profiles in combination with a strap. The strip can be mounted parallel to the profiles in such a way that it is not inconvenient to install and disassemble the panels.
I vissa fall är det inte möjligt att anpassa det upphängda taket till passning med väggar, pelare och liknande, varigenom uppfinningen även avser ett sätt att installera ett upphängt tak innefattande stegen att installera en eller flera uppsättningar av takpaneler vid en takstomme. Sättet innefattar vidare steget att installera en eller flera sekundära uppsättningar av takpaneler, varvid varje sekundär uppsättning paneler innefattar två väsentligen rektangulära paneler uppvisande en bredd väsentligen lika med varandra, varigenom summan av längderna hos de två panelerna hos den andra uppsättningen av takpaneler definieras som den totala längden av uppsättningen av takpaneler sättet innefattar följande steg: i) Att upprätta och fastsätta ett stödgaller vid innertaket, varvid en sekundär rektangel vilken har en öppen sida är anordnad genom profilerna for varje sekundär uppsättning av paneler som skall installeras, varvid varje sekundär öppen rektangel är anordnad med en första profil och två andra profiler. Den första profilen är en bärprofil eller en stödprofil och den andra profilen är den motsatta profiltypen med avseende på den forsta profilen. Profilerna K:\Patent\l 100-\l 100761 00se\030207text.doc 10 15 20 25 30 522 864 7 n o ø u | n | . | nu bildar kanterna hos var och en av de sekundära öppna rektanglarna och innefattar stödflänsar framskjutande in i rektangeln i ett plan definierat av närrmda rektangel. Antal och storlek av flänsarna är tillräckligt för att uppbära den sekundära uppsättningen av takpaneler. Längden av den sekundära rektangeln definieras som längden av en av de andra profilerna bestämd från dess kontaktpunkt med den första profilen till dess avslutning vid den öppna änden av den sekundära rektangeln, innefattande den framskjutande längden av flänsama som framskjuter in i den andra rektangeln i ett plan definierat av nämnda sekundära rektangel från nämnda andra profil. Längden är väsentligen lika med den totala längden av den sekundära uppsättningen av takpaneler. Bredden av den sekundära rektangeln definieras som avståndet mellan de två andra profilera bildande motsatta kanter hos den sekundära rektangeln, innefattande den framskjutande längden av flänsama framskjutande från de andra profilema in i den sekundära rektangeln i ett plan definierat av nämnda andra rektangel som är väsentligen lika med bredden av nämnda sekundära takpaneler. ii) Att installera varje sekundär uppsättning av takpaneler i bärgallret genom anbringande av de sekundära takpanelema i ett förhållande sida vid sida med varandra i den sekundära rektangeln hos gallret, så att varje panel ingriper med och uppbärs av stödflänsar på två andra profiler bildande två motsatta kanter hos rektangeln, varvid en av panelema betecknad som en första ändpanelen ingriper med och uppbärs av en eller flera stödflänsar hos den första profilen bildande kantema av rektangeln. iii) Att tillsluta nämnda en eller flera öppna sekundära rektanglar genom fastsättning av en ytterligare profil vid de avslutande ändarna av de andra profilerna.In some cases it is not possible to adapt the suspended ceiling to fit walls, pillars and the like, whereby the invention also relates to a way of installing a suspended ceiling including the steps of installing one or your sets of roof panels at a roof frame. The method further comprises the step of installing one or two secondary sets of roof panels, each secondary set of panels comprising two substantially rectangular panels having a width substantially equal to each other, whereby the sum of the lengths of the two panels of the second set of roof panels is equal to the total the length of the set of roof panels the method comprises the following steps: i) erecting and attaching a support grid to the ceiling, a secondary rectangle having an open side being arranged through the projections for each secondary set of panels to be installed, each secondary open rectangle being arranged with a first profile and two other profiles. The first profile is a support profile or a support profile and the second profile is the opposite profile type with respect to the first profile. Profiles K: \ Patent \ l 100- \ l 100761 00se \ 030207text.doc 10 15 20 25 30 522 864 7 n o ø u | n | . | now forms the edges of each of the secondary open rectangles and includes supports projecting into the rectangle in a plane defined by the adjacent rectangle. The number and size of the fl ends are sufficient to support the secondary set of roof panels. The length of the secondary rectangle is defined as the length of one of the second rectangles determined from its point of contact with the first rectangle to its termination at the open end of the secondary rectangle, including the projecting length of the ducts projecting into the second rectangle in a plane defined by said secondary rectangle from said second profile. The length is substantially equal to the total length of the secondary set of roof panels. The width of the secondary rectangle is defined as the distance between the two second profiles forming opposite edges of the secondary rectangle, including the projecting length of the projecting protrusions from the second projects into the secondary rectangle in a plane defined by said second rectangle substantially equal to the width of said secondary roof panels. ii) Installing each secondary set of roof panels in the grille by placing the secondary roof panels in a side-by-side relationship in the secondary rectangle of the grille, so that each panel engages and is supported by support flanges on two other profiles forming two opposite edges of the rectangle, wherein one of the panels designated as a first end panel engages and is supported by one or more of its support flanges of the first profile forming the edges of the rectangle. iii) Closing said one or two open secondary rectangles by attaching an additional profile to the terminating ends of the other profiles.
I en föredragen utföringsform av ovan nämnda sätt har de två sekundära panelema hos en sekundär uppsättning av profiler var och en fyra kanter med ett övre parti definierat som delen av kanten som är närmast den yta som är vänd mot takstommen och ett undre parti definierat som den del av kanten som är närmast den yta som är vänd bort från takstommen, varvid var och en av de sekundära panelema företrädesvis innefattar åtminstone två kanter vilka var och en uppvisar en framskjutande läpp i dess undre parti frarnskjutande väsentligen längs hela längden av kanten, varvid den framskjutande längden av respektive läppar i kombination med de liknande läppama hos andra paneler installerade i gallret är anpassat till gallersystemet så att läppama täcker gallret och därigenom gör gallret dolt vid betraktande underifrån när det upphängda innertaket är installerat.In a preferred embodiment of the above method, the two secondary panels of a secondary set of profiles each have four edges with an upper portion defined as the part of the edge closest to the surface facing the roof frame and a lower portion defined as the a portion of the edge closest to the surface facing away from the roof frame, each of the secondary panels preferably comprising at least two edges each having a projecting lip in its lower portion projecting substantially along the entire length of the edge, the the projecting length of the respective lips in combination with the similar lips of other panels installed in the grille is adapted to the grille system so that the lips cover the grille and thereby make the grille hidden when viewed from below when the suspended ceiling is installed.
För att även anpassa det upphängda taket till väggar etc., innefattar uppfinningen vidare ett sätt att installera ett upphängt tak, vilket sätt innefattar stegen av att installera en eller flera uppsättningar av takpaneler vid en takstomme som beskrivits ovan. Sättet innefattar K2\Patent\l100-\l l 0076 I 00se\03 0207text.doc 10 15 20 25 30 522 864 8 nu n . n Q ø ø | | ~ u vidare steget att installera en eller flera tertiära takpaneler, varvid varje tertiär takpanel har en bredd och en längd, vilket sätt innefattar följande steg: i) Upprättande och fastsättande av ett stödgaller vid den ovan definierade takstommen, varvid en tertiär rektangel uppvisande en öppen sida är anordnad genom profilema för varje tertiär panel som skall installeras, varvid varje tertiär öppen rektangel är anordnad genom en första profil och två andra profiler, varvid profilema bildar kantema av var och en av nämnda tertiära öppna rektanglar innefattande stödflänsar framskjutande in i nämnda rektangel i ett plan definierat av nämnda rektangel, varvid antal och storlek av nämnda flänsar är tillräckliga för att uppbära den tertiära uppsättningen av takpaneler, varvid längden av närnnda tertiära rektangel definierad som längden av en av de andra profilema bestämd från dess kontaktpunkt med den första profilen till dess avslutning vid den öppna änden av den tertiära rektangeln innefattande den framskjutande längden av flänsama framskjutande in i nämnda tertiära rektangel i ett plan definierat av nämnda tertiära rektangel från den andra profilen, är väsentligen lika med den totala längden av den tertiära panelen, och varvid bredden av nämnda tertiära rektangel definierad som avståndet mellan de två andra profilema bildande motsatta kanter hos nämnda tertiära rektangel inklusive den framskjutande längden av flänsama framskjutande från de andra profilema in i den tertiära rektangeln i ett plan definierat av nämnda tertiära rektangel, är väsentligen lika med bredden av den tertiära panelen. ii) Installation av varje tertiär panel i bärgallret genom anbringande av de tertiära takpanelema i den tertiära rektangeln hos gallret, så att panelen ingriper med och uppbärs av stödflänsar på de tre profilema som bildar kanterna av rektangel, och iii) Tillslutning av en eller flera öppna tertiära rektanglar genom fastsättning av en ytterligare profil vid de avslutande ändarna av de andra profilema. l en föredragen utföringsforrn av sättet har var och en av de tertiära panelema ett övre parti definierat som den del av kanten som är närmast den yta som är vänd mot takstommen och ett undre parti definierat som den del av kanten som är närmast den yta som är vänd bort från innertaksstommen, varvid var och en av de tertiära panelema innefattar åtminstone två kanter som var och en uppvisar en framskjutande läpp vid dess undre parti sträckande sig väsentligen utmed hela längden av kanten, varvid den framskjutande längden av respektive läppar i kombination med de väsentligen lika läpparna hos andra paneler installerade i gallret är anpassade till gallersystemet så att läppama täcker gallret och därigenom gör gallret dolt när det betraktas underifrån när det upphängda innertaket är installerat.To also adapt the suspended ceiling to walls etc., the invention further comprises a method of installing a suspended ceiling, which method comprises the steps of installing one or your sets of roof panels at a roof frame as described above. The method includes K2 \ Patent \ l100- \ l l 0076 I 00se \ 03 0207text.doc 10 15 20 25 30 522 864 8 nu n. n Q ø ø | | The step of installing one or more tertiary roof panels, each tertiary roof panel having a width and a length, which method comprises the following steps: i) Establishing and securing a support grid to the above-mentioned roof frame, a tertiary rectangle having an open side is arranged through the proes for each tertiary panel to be installed, each tertiary open rectangle being arranged by a first pro and two second proes, the proes forming the edges of each of said tertiary open rectangles comprising support projecting into said rectangle into said rectangle. a plane defined by said rectangle, the number and size of said rectangles being sufficient to support the tertiary set of roof panels, the length of said tertiary rectangle being defined as the length of one of the second problems determined from its point of contact with the first profile until termination at the open end of the tertiary rectangle comprising d an projecting length of nssensate projecting into said tertiary rectangle in a plane de-generated by said tertiary rectangle from the second profile, is substantially equal to the total length of the tertiary panel, and wherein the width of said tertiary rectangle is defined as the distance between the two second the forms forming opposite edges of said tertiary rectangle, including the projecting length of similar projections from the other objects into the tertiary rectangle in a plane defined by said tertiary rectangle, are substantially equal to the width of the tertiary panel. ii) Installation of each tertiary panel in the supporting grid by fitting the tertiary roof panels in the tertiary rectangle of the grid, so that the panel engages and is supported by support fl in accordance with the three problems forming the edges of the rectangle, and iii) Closing one or more openings tertiary rectangles by attaching an additional profile to the terminating ends of the other problems. In a preferred embodiment of the method, each of the tertiary panels has an upper portion defined as the part of the edge closest to the surface facing the roof frame and a lower portion defined as the part of the edge closest to the surface facing away from the ceiling frame, each of the tertiary panels comprising at least two edges each having a projecting lip at its lower portion extending substantially along the entire length of the edge, the projecting length of respective lips in combination with the substantially like the lips of other panels installed in the grille are adapted to the grille system so that the lips cover the grille and thereby make the grille hidden when viewed from below when the suspended ceiling is installed.
K:\Patent\l 100-\l 100761 00se\030207tcxt.doc 10 15 20 25 30 522 864 9 u - - | - n . - o .- Såsom känt av fackmannen, kan takpaneler framställas från en stor uppsättning material, t.ex. trä, gips, plast, metall, kompositer, fibrer etc. I en föredragen utföringsforrn enligt uppfinningen framställs takpanelema av mineralfiber, exempelvis stenfiber, genom de kända förfarandena. Panelema kan vara täckta med fiberduk och/eller akustiska färger, företrädesvis på den sida som är vänd bort från innertaksstommen. Användningen av akustiska färger är speciellt fördelaktigt när panelema tjänstgör som ljuddämpande paneler.K: \ Patent \ l 100- \ l 100761 00se \ 030207tcxt.doc 10 15 20 25 30 522 864 9 u - - | - n. As is known to those skilled in the art, ceiling panels can be made from a wide variety of materials, e.g. wood, plaster, plastic, metal, composites, fibers, etc. In a preferred embodiment according to the invention, the roof panels are made of mineral fibers, for example rock fiber, by the known methods. The panels may be covered with fi canvas and / or acoustic paints, preferably on the side facing away from the ceiling frame. The use of acoustic colors is especially advantageous when the panels serve as sound-absorbing panels.
Dessutom är det möjligt, liksom hos kända upphängda innertak, att avsluta det upphängda innertaket enligt uppfinningen med en fris av t.ex. gips. En eller flera av takpanelema kan även vara ersatta av ljusarmaturer, ventilationsorgan eller andra organ som är väl kända för en fackman.In addition, as with known suspended ceilings, it is possible to finish the suspended ceiling according to the invention with a frieze of e.g. plaster. One or more of the ceiling panels may also be replaced by light fixtures, ventilation means or other means well known to a person skilled in the art.
I det följande kommer att i detalj beskrivas ett exempel av uppfinningen. Exemplet tjänar endast till att illustrera uppfinningen och skall ej på något sätt betraktas som en begränsning av omfattningen av uppfinningen. In the following, an example of the invention will be described in detail. The example only serves to illustrate the invention and should in no way be construed as limiting the scope of the invention.
EXEMPEL I exemplet kommer uppfinningen att beskrivas med hänvisning till en ritning. EXAMPLES In the example, the invention will be described with reference to a drawing.
Ritningen innefattar följ ande figurer: Fig. 1 visar stödgallret med uppsättningen av installerade takpaneler. The drawing includes the following figures: Fig. 1 shows the support grille with the set of installed roof panels.
Fig. 2 visar en panel i uppsättningen av paneler enligt uppfinningen. Fig. 2 shows a panel in the set of panels according to the invention.
Fig. 3-5 illustrerar sättet enligt uppfinningen. Figs. 3-5 illustrate the method according to the invention.
Fig. 6-7 hur en takpanel installeras enligt uppfinningen. Fig. 6-7 how to install a roof panel according to the invention.
Fig. 8 och 9 visar en ekvidistant profil. Figs. 8 and 9 show an equidistant profile.
F ig. 10 visar en förstyvningsprofil. F ig. 10 shows a stiffening profile.
Fig. 11 visar en installerad uppsättning av paneler betraktade i snittvy. Fig. 11 shows an installed set of panels viewed in sectional view.
Ett upphängt tak upprättades enligt uppfinningen med takpaneler installerade i ett stödgaller som framgår av fig. 1. Med hänvisning till fig. 2 beskrivs en takpanel hos uppsättningen av takpaneler. Varje takpanel har en första sida S1 anordnad att vara vänd mot innertaksstommen och en andra sida S2 anordnad att vara vänd bort från innertaksstommen, samt fyra kanter betecknade Dl , D2, C och C i fig. 2. Respektive kanter D1 och D2 och C och C är parallella med varandra och Dl eller D2 avgränsar väsentligen längden av takpanelen, medan de två kanterna C väsentligen avgränsar bredden av takpanelen. Takpanelema var anordnade att monteras i stödgallret förbundet med bärdelama hos innertaksstommen.A suspended roof was established according to the invention with roof panels installed in a support grid as shown in fi g. With reference to fi g. 2 describes a roof panel of the set of roof panels. Each roof panel has a first side S1 arranged to face the ceiling frame and a second side S2 arranged to face away from the ceiling frame, and four edges designated D1, D2, C and C in Fig. 2. Respective edges D1 and D2 and C and C are parallel to each other and D1 or D2 substantially delimit the length of the roof panel, while the two edges C substantially delimit the width of the roof panel. The roof panels were arranged to be mounted in the support grid connected to the supporting parts of the ceiling frame.
Först upprättades Stödgallret 1. Stödgallret var fastsatt vid bärdelar hos innetaksstommen. Stödgallret var framställt av bårprofiler och stödprofiler på sådant sätt att K:\Patent\l l00-\1 l0076lO0se\030207text,doc 10 15 20 25 30 522 864 10 n ~ n | | . ~ n n 4. bärprofilema och stödprofilerna fastsattes väsentligen vinkelrätt till varandra. Bärprofilerna placerades väsentligen parallella med varandra och med ett bestämt inbördes avstånd väsentligen lika med bredden av tre takpaneler. Stödprofilerna fastsattes vid bärprofilerna väsentligen parallella med varandra och med ett bestämt inbördes avstånd väsentligen lika med längden av en takplatta. Bärprofilerna och stödprofilema bildade därvid ett mönster av rektanglar där varje rektangel hade två kanter M1 och M2 väsentligen parallella med varandra och bildade av stödprofiler, och de två kantema M1 och M2 hade en längd väsentligen lika med längden av tre takpaneler. Varje rektangel hade även två kanter N1 och N2 väsentligen parallella med varandra och var bildade av bärprofilerna, varvid de två kantema N1 och N2 hade en längd väsentligen lika med bredden av en takpanel. Kantema M1, M2, Nl och N2 var försedda med flänsar som tjänade till att uppbära panelema.The support grille was first set up 1. The support grille was attached to the load-bearing parts of the intake roof frame. The support grille was made of stretcher profiles and support profiles in such a way that K: \ Patent \ l l00- \ 1 l0076lO0se \ 030207text, doc 10 15 20 25 30 522 864 10 n ~ n | | . n n 4. the support members and the support members were fixed substantially perpendicular to each other. The supporting beams were placed substantially parallel to each other and at a certain mutual distance substantially equal to the width of three roof panels. The support struts were attached to the support struts substantially parallel to each other and with a certain mutual distance substantially equal to the length of a roof plate. The support members and the support members thereby formed a pattern of rectangles where each rectangle had two edges M1 and M2 substantially parallel to each other and formed of support members, and the two edges M1 and M2 had a length substantially equal to the length of three roof panels. Each rectangle also had two edges N1 and N2 substantially parallel to each other and were formed by the support members, the two edges N1 and N2 having a length substantially equal to the width of a roof panel. The edge themes M1, M2, N1 and N2 were provided with fl axes which served to support the panels.
Efter att stödgallret upprättades, installerades takpanelema i uppsättningar om tre i rektanglarna bildade av bärprofilerna och stödprofilerna.After the support grille was set up, the roof panels were installed in sets of three in the rectangles formed by the support members and the support members.
Först placerades en takpanel i rektangeln, så att kantema D1 och D2 hos takpanelen var i kontakt med och uppbars av flänsarna på kantema M1 och M2 i stödgallret. Därefter trycktes takpanelen i en riktning parallellt med kantema M1 och M2, varigenom en av kantema C hos takpanelen bringades i kontakt med kanten Nl hos bärprofilerna (fig. 3).First, a roof panel was placed in the rectangle, so that the edges D1 and D2 of the roof panel were in contact with and supported by the på ends of the edges M1 and M2 in the support grid. Thereafter, the roof panel was pushed in a direction parallel to the edges M1 and M2, whereby one of the edges C of the roof panel was brought into contact with the edge N1 of the support profiles (fi g. 3).
Därefter placerades den andra takpanelen i uppsättningen i rektangeln, så att kantema Dl och D2 hos den andra takpanelen stod i kontakt med och uppbars av flänsarna hos kantema M1 och M2 hos stödgallret. Then the second roof panel was placed in the set in the rectangle, so that the edges D1 and D2 of the second roof panel were in contact with and supported by the edges of the edges M1 and M2 of the support grid.
Takpanelen trycktes därefter i en riktning parallellt med kanterna M1 och M2, varvid en kant C hos den andra takpanelen bringades i kontakt med kanten N2 hos bärprofilen, fig. 4. The roof panel was then pressed in a direction parallel to the edges M1 and M2, whereby one edge C of the other roof panel was brought into contact with the edge N2 of the support profile, fi g. 4.
Slutligen placerades den tredje takpanelen hos uppsättningen i rektangeln, så att kanterna Dl och D2 hos den tredje takpanelen stod i kontakt med och uppbars av flänsarna på kantema M1 och M2 hos stödprofilerna, och de två kanterna C hos den tredje takpanelen stod i kontakt med kantema C hos den första och den andra takpanelen, fig. 5.Finally, the third roof panel of the set was placed in the rectangle so that the edges D1 and D2 of the third roof panel were in contact with and supported by the ends of the edges M1 and M2 of the support beams, and the two edges C of the third roof panel were in contact with the edges. C of the first and second roof panels, fi g. 5.
Med hänvisning till fig. 2 kommer nu takpanelen att beskrivas i detalj. Panelen har två motsatta kanter C, båda med ett spår i den längsgående riktningen av kanten, vilka spår ingrep med flänsarna på kantema Nl eller N2 hos rektangeln, därigenom uppbärande panelen.With reference to fi g. 2, the roof panel will now be described in detail. The panel has two opposite edges C, both with a groove in the longitudinal direction of the edge, which grooves engage with the ends of the edges N1 or N2 of the rectangle, thereby supporting the panel.
Kanten D2 hos panelen var även utbildad med ett spår i den längsgående riktningen hos kanten och under spåret var formad en frarnskjutande fläns med sådana proportioner, att flänsen förmådde täcka flänsarna på kanten M2 och gallret. Kanten Dl var formad med en framskjutande läpp på det övre partiet av kanten, vilken läpp var placerad på en fläns på K:\Patent\l l00-\l l0076l00se\030207text.d0C 10 15 20 25 522 864 11 . Q ~ » n u . « ø n kanten M1 för att uppbära panelen. När samtliga uppsättningar av takpaneler var installerade i stödgallret, var gallret dolt vid betraktande underifrån. 1 figur 6 och 7 visas hur kanterna D1 och D2 används för att installera och demontera panelema i gallret.The edge D2 of the panel was also formed with a groove in the longitudinal direction of the edge and below the groove was formed a projecting fl end with such proportions that the fl end was able to cover the ns ends on the edge M2 and the grid. The edge D1 was formed with a protruding lip on the upper portion of the edge, which lip was placed on one end of K: \ Patent \ l l00- \ l l0076l00se \ 030207text.d0C 10 15 20 25 522 864 11. Q ~ »n u. «Ø n edge M1 to support the panel. When all sets of roof panels were installed in the support grille, the grille was hidden when viewed from below. Figures 6 and 7 show how the edges D1 and D2 are used to install and dismantle the panels in the grille.
F ig. 8 och 9 visar en ekvidistant profil 10 betraktad i perspektivvy resp. snittvy. Den ekvidistanta profilen 10 innefattar en L-forrnad profil sammansatt av en vertikal sektion ll och en horisontell sektion 12. Förstyvningsprofilen innefattar vidare en fläns 13 i varje ände av profilen. I fig. 9 framgår även hur den horisontella sektionen 12 hos den ekvidistanta profilen anbringas i spåret hos den första eller tredje kanten C hos en panel. Denna kant motsvarar C-kanten visad i fig. 2.F ig. 8 and 9 show an equidistant profile 10 viewed in perspective view respectively. sectional view. The equidistant profile 10 comprises an L-shaped profile composed of a vertical section 11 and a horizontal section 12. The stiffening profile further comprises an end 13 at each end of the profile. I fi g. 9 also shows how the horizontal section 12 of the equidistant profile is arranged in the groove of the first or third edge C of a panel. This edge corresponds to the C-edge shown in fi g. 2.
Fig. 10 visar en förstyvningsprofil 20 likaså innefattande en vertikal sektion 21 och en horisontell sektion 22. Man kan även se hur den horisontella sektionen 22 hos den ekvidistanta profilen anbringas i spåret hos den forsta eller tredje kanten hos en panel.Fig. 10 shows a stiffening profile 20 also comprising a vertical section 21 and a horizontal section 22. It can also be seen how the horizontal section 22 of the equidistant profile is arranged in the groove of the first or third edge of a panel.
Fig. ll visar en installerad uppsättning av paneler betraktad i snittvy. Uppsättningen av paneler innefattar tre paneler, en första ändpanel 31, en andra ändpanel 32, och en mittpanel 33. Panelerna är installerade i gallret sammansatt av tvâ bärprofiler 34 och två stödprofiler 35. I fig. 11 visas endast en av stödprofilerna 35. Som visas kan det upphängda innertaket fixeras vid innertaksstommen genom hängare 36 eller liknande organ.Fig. 11 shows an installed set of panels viewed in sectional view. The set of panels includes three panels, a first end panel 31, a second end panel 32, and a center panel 33. The panels are installed in the grid composed of two support members 34 and two support members 35. I fi g. 11, only one of the support bolts 35 is shown. As shown, the suspended ceiling can be fixed to the ceiling frame by hangers 36 or similar means.
Panelerna har applicerats genom att först anbringa den ekvidistanta profilen 10 i spåret hos den tredje kanten 37 av den första ändpanelen 31. Därefter anbringades den första ändpanelen 31 som tidigare beskrivits, och flänsarna 13 hos den ekvidistanta profilen förbands med stödprofilerna 35, varigenom avståndet mellan stödprofilerna säkerställdes. En förstyvningsprofil 20 anbringades på motsvarande sätt i spåret i den första kanten 38 hos den andra ändpanelen 32, och den andra ändpanelen 32 anbringades i gallret. Slutligen anbringades en förstyvningsprofil 20 i var och en av de första och tredje kantema 39 hos mittpanelen, och mittpanelen applicerades som tidigare beskrivits.The panels have been applied by first placing the equidistant profile 10 in the groove of the third edge 37 of the first end panel 31. Then the first end panel 31 was applied as previously described, and the ends 13 of the equidistant profile are connected to the support coils 35, whereby the distance between the support coils was ensured. A stiffening profile 20 was similarly mounted in the groove in the first edge 38 of the second end panel 32, and the second end panel 32 was mounted in the grid. Finally, a stiffening profile 20 was applied to each of the first and third edges 39 of the center panel, and the center panel was applied as previously described.
K:\Patent\1 100-\l l0076l00se\030207text.d0cK: \ Patent \ 1 100- \ l l0076l00se \ 030207text.d0c

Claims (14)

l0 15 20 25 30 522 864 12 o f - , v- PATENTKRAVl0 15 20 25 30 522 864 12 o f -, v- CLAIMS
1. l. Sätt att installera en uppsättning takpaneler vid en innertaksstomme genom användning av ett stödgaller, vilken uppsättning av takpaneler innefattar åtminstone tre väsentligen rektangulära paneler uppvisande en bredd motsvarande varandra, varvid summan av varje panels längd hos uppsättningen av takpaneler definieras som den totala längden av uppsättningen av takpaneler, k ä n n e t e c k n at av följande steg: i) upprättande och fastsättande av ett stödgaller (1) vid innertaksstommen, vilket stödgaller är upprättat genom montering av två eller flera bärprofiler (NI, N2) och två eller flera stödprofiler (M1, M2) vid varandra, varvid nämnda två eller flera bärprofiler är väsentligen parallella med varandra och nämnda två eller flera stödprofiler är väsentligen parallella med varandra och väsentligen vinkelräta till nämnda två eller flera bärprofiler, för att därigenom åstadkomma ett galler av åtminstone en rektangel, varvid närnnda profiler bildande kanterna av nämnda rektangel innefattar stödflänsar framskjutande in i nämnda rektangel i ett plan definierat av nämnda rektangel mot den motsatta parallella profilen, varvid antal och storlek av nämnda flänsar är tillräckligt för att uppbära uppsättningen av takpaneler, varvid längden av nämnda rektangel definierad som avståndet mellan de två stödprofilema bildande motsatta kanter av nämnda rektangel inklusive den framskjutande längden av flänsarna framskjutande in i nämnda rektangel i ett plan definierat av nämnda rektangel är väsentligen lika med den totala längden av uppsättningen av takpaneler och varvid bredden av nämnda rektangel definierad som avståndet mellan de två stödprofilerna bildande motsatta kanter av nämnda rektangel innefattande den framskjutande längden av flänsarna framskjutande in i nämnda rektangel i ett plan definierat av nämnda rektangel är väsentligen lika med bredden av nämnda takpaneler, ii) installerande uppsättningen av takpaneler i stödgallret (1) genom anbringande av nämnda takpaneler i ett förhållande sida vid sida till varandra i rektangeln av gallret, sä att varje panel ingriper med och uppbärs av stödflänsar på de två stödprofilerna bildande motsatta kanter av nämnda rektangel, varvid en av nämnda paneler betecknad som den första ändpanelen ingriper med och uppbärs av en eller flera stödflänsar hos en av bärprofilema bildande kanterna av rektangeln, och varvid en andra av nämnda paneler betecknad som den andra ändpanelen ingriper med och uppbärs av en eller flera stödflänsar hos den andra av bärprofilerna bildande kanterna hos rektangeln.1. l. A method of installing a set of roof panels at a ceiling frame by using a support grid, which set of roof panels comprises at least three substantially rectangular panels having a width corresponding to each other, the sum of the length of each panel of the set of roof panels being defined as the total length of the set of roof panels, characterized by the following steps: i) erection and attachment of a support grid (1) to the ceiling frame, which support grid is established by mounting two or fl your support profiles (NI, N2) and two or fl your support profiles (M1 , M2) to each other, wherein said two or fl your support profiles are substantially parallel to each other and said two or fl your support profiles are substantially parallel to each other and substantially perpendicular to said two or fl your support profiles, thereby producing a grid of at least one rectangle, wherein said profiles forming the edges of said rectangle include s support skj means projecting into said rectangle in a plane defined by said rectangle against the opposite parallel profile, the number and size of said fl means being sufficient to support the set of roof panels, the length of said rectangle defined as the distance between the two support members forming opposite edges of said rectangle including the projecting length of the rectangles projecting into said rectangle in a plane defined by said rectangle is substantially equal to the total length of the set of roof panels and wherein the width of said rectangle is defined as the distance between the two support profiles forming said opposite edges. rectangle comprising the projecting length of the ridges projecting into said rectangle in a plane defined by said rectangle is substantially equal to the width of said roof panels, ii) installing the set of roof panels in the support grid (1) by arranging said roof panels in a relationship e side by side in the rectangle of the grid, so that each panel engages and is supported by support fl similar to the two support profiles forming opposite edges of said rectangle, one of said panels designated as the first end panel engaging and supported by one or fl era support hos at one of the support profiles forming the edges of the rectangle, and wherein a second of said panels designated as the second end panel engages and is supported by one or stöd your supports hos of the other of the support profiles forming the edges of the rectangle.
2. Sätt enligt krav 1, varvid nänmda paneler har fyra kanter, varvid var och en av de fyra kanterna har ett övre parti definierat som den del av kanten som är närmast den yta som K:\Patent\l 100-\l 10076 l 00se\03 0207text.doc 10 15 20 25 30 522 864 13 n v u @ n u . - ~ n är vänd mot innertakstommen, och ett undre parti definierat som den del av kanten som är närmast den yta som är vänd bort från innertaksstommen, varvid kanterna finns i par om två och två och är parallella med varandra, k ä n n e t e c k n at av att den första och den tredje av nämnda kanter är parallella och utbildade väsentligen överensstämrnande med varandra med ett spår väsentligen i mitten av kanterna i längdriktningen, varvid nämnda spår bringas att omge en eller flera av de stödflänsar som framskjuter från profilema och varvid nämnda profiler har ett djup som är väsentligen lika med bredden av en stödfläns.A method according to claim 1, wherein said panels have four edges, each of the four edges having an upper portion defined as the part of the edge which is closest to the surface which K: \ Patent \ l 100- \ l 10076 l 00se \ 03 0207text.doc 10 15 20 25 30 522 864 13 nvu @ nu. - ~ n is facing the ceiling frame, and a lower portion defined as the part of the edge closest to the surface facing away from the ceiling frame, the edges being in pairs of two and two and are parallel to each other, characterized by that the first and the third of said edges are parallel and formed substantially conforming to each other with a groove substantially in the middle of the edges in the longitudinal direction, said groove being caused to surround one or fl one of the support fl ends projecting from the problems and said profiles having a depth that is substantially equal to the width of a support ns äns.
3. Sätt enligt krav l och 2, k ä n n e t e c k n at av att en andra och en fjärde kant av nämnda panel är parallella med varandra, varvid nämnda andra kant är utbildad med ett spår väsentligen i mitten av kanten i längdriktningen, vilket spår har ett djup väsentligen lika med bredden av en stödfläns hos stödprofilen och varvid nedanför nämnda spår är utbildad en förlängd frarnskjutande läpp i längdriktningen på det undre halva partiet av kanten, vilken läpp har en bredd tillräckligt stor för att dölja stödprofilen vid betraktande underifrån, företrädesvis väsentligen lika med två gånger bredden av stödflänsen, när närrmda spår bringas att omge den ena eller flera delar av stödflänsen.3. A method according to claims 1 and 2, characterized in that a second and a fourth edge of said panel are parallel to each other, said second edge being formed with a groove substantially in the middle of the edge in the longitudinal direction, which groove has a depth substantially equal to the width of a support fl than in the support profile and wherein below said groove an elongated projecting lip is formed in the longitudinal direction on the lower half portion of the edge, which lip has a width large enough to hide the support profile when viewed from below, preferably substantially equal to twice the width of the support end, when adjacent tracks are brought around one or more of the parts of the support end.
4. Sätt enligt krav 1-3, k ä n n e t e c k n a t av att en första kant hos den första ändpanelen och en tredje kant hos den andra ändpanelen är utbildad med ett spår väsentligen i mitten av kanten i längdriktningen, varvid nämnda spår har ett djup väsentligen lika med bredden av stödflänsen på bärprofilen, varvid under nämnda spår är utbildad en frarnskjutande läpp i längdriktningen på det undre halva partiet av kanten, varvid nämnda läpp har en bredd väsentligen lika med bredden av stödflänsen och varvid nämnda spår är bringade att omge den ena eller flera delar av stödflänsen och valfritt dölja halva bärprofilen vid betraktande underifrån.4. A method according to claims 1-3, characterized in that a first edge of the first end panel and a third edge of the second end panel is formed with a groove substantially in the middle of the edge in the longitudinal direction, said groove having a depth substantially equal to with the width of the support på end of the support member, wherein below said groove a projecting lip is formed in the longitudinal direction on the lower half portion of the edge, said lip having a width substantially equal to the width of the support och end and said groove being brought to surround one or fl eres. parts of the support end and optionally hide half of the support profile when viewed from below.
5. Sätt enligt krav 2, 3 eller 4, k ä n n e t e c k n at av att den fjärde kanten utbildas med en framskjutande läpp i längdriktningen på det övre halva partiet av kanten, varvid framskjutningen har en bredd väsentligen lika med bredden av stödflänsen.5. A method according to claim 2, 3 or 4, characterized in that the fourth edge is formed with a projecting lip in the longitudinal direction on the upper half portion of the edge, wherein the projection has a width substantially equal to the width of the support.
6. Sätt enligt krav 1-5, k ä nnetecknat av att närnnda uppsättning av takpaneler installeras i rektangeln av stödgallret så att stödflänsama döljs i spåren eller av de framskjutande läpparna på kanterna av nämnda uppsättning av takpaneler. 6. A method according to claims 1-5, characterized in that said set of roof panels is installed in the rectangle of the support grid so that the supports are hidden in the grooves or by the projecting lips on the edges of said set of roof panels.
7. Sätt enligt något av föregående krav, k ä nneteckn at av att takpanelema är formade väsentligen som fyrhörningar. 7. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that the roof panels are formed substantially as quadrilaterals.
8. Sätt enligt något av föregående krav, k ä n n e t e c k n a t av att nämnda stödgaller är fixerat i ett väsentligen horisontellt läge med ett avstånd från 3,5 till 350 cm från taket, företrädesvis från 10 till 150 cm. K:\Patent\l 100-\1 10076100se\030207text.doc 10 15 20 25 30 522 864 -' o . » n ~ a - . » »n 148. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that said support grid is axed in a substantially horizontal position with a distance from 3.5 to 350 cm from the roof, preferably from 10 to 150 cm. K: \ Patent \ l 100- \ 1 10076100se \ 030207text.doc 10 15 20 25 30 522 864 - 'o. »N ~ a -. »» N 14
9. Sätt enligt något av föregående krav, k ä n n e t e c k n at av att en första kant av en eller flera av panelerna utanför den första ändpanelen och/eller en tredje kant av en eller flera av panelema utanför den andra ändpanelen är utbildad med ett spår väsentligen i mitten av kanten i längdriktningen, och varvid sättet ytterligare innefattar steget av anbringande av en förstyvningsprofil eller en ekvidistant profil i ett flera av spåren, varvid nämnda íörstyvningsprofil är utbildad med en L-profil och uppvisar en längd om upp till bredden av panelema, varvid nämnda ekvidistanta profil är utbildad såsom en förstyvningsprofil och ytterligare är försedd med förbindningsflänsar eller snäpplås för förbindning av den ekvidistanta profilen med de båda stödprofilerna som uppbär panelen i vars spår den ekvidistanta profilen insätts.A method according to any one of the preceding claims, characterized in that a first edge of one or more of the panels outside the first end panel and / or a third edge of one or more of the panels outside the second end panel is formed with a groove substantially in the middle of the edge in the longitudinal direction, and wherein the method further comprises the step of applying a stiffening profile or an equidistant profile in an area of the grooves, said stiffening profile being formed with an L-profile and having a length of up to the width of the panels, wherein said equidistant profile is trained as a stiffening profile and is further provided with connecting ends or snap locks for connecting the equidistant profile to the two support profiles supporting the panel in whose groove the equidistant profile is inserted.
10. Uppsättning av takpaneler i kombination med ett stödgaller för användning i sättet enligt krav 1-9, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda uppsättning paneler innefattar åtminstone tre paneler, i vilka varje takpanel hos nämnda uppsättning av paneler har två med varandra överensstämmande motsatta kanter och två inte med varandra överensstämrnande motsatta kanter, varvid nämnda två med varandra överensstämmande motsatta kanter är utbildade med spår i längdriktningen och två motsatta med varandra inte överensstärnmande kanter är utbildade så att den ena kanten bildar ett utsprång från ett övre parti av kanten och den andra kanten bildar ett utsprång från det undre partiet av kanten under ett spår i kantens längdriktning, och varvid nämnda stödgaller (1) kan uppnås genom montering av två eller flera bärprofiler (N 1, N2) och två eller flera stödprofiler (M1, M2) vid varandra, varvid nämnda tvâ eller flera bärprofiler är väsentligen parallella med varandra och nämnda två eller flera stödprofiler är väsentligen parallella med varandra samt är väsentligen vinkelräta till nämnda två eller flera bärprofiler, för att därigenom åstadkomma ett galler av åtminstone en rektangel.A set of roof panels in combination with a support grille for use in the method according to claims 1-9, characterized in that said set of panels comprises at least three panels, in which each roof panel of said set of panels has two corresponding opposite edges and two non-mating opposite edges, said two mating opposite edges being formed with longitudinal grooves and two opposite non-mating edges being formed so that one edge forms a protrusion from an upper portion of the edge and the other edge forms a projection from the lower part of the edge under a groove in the longitudinal direction of the edge, and wherein said support grid (1) can be achieved by mounting two or fl your support members (N 1, N2) and two or fl your support members (M1, M2) next to each other. , wherein said two or fl your support members are substantially parallel to each other and said two or stöd your support members r are substantially parallel to each other and are substantially perpendicular to said two or fl your support members, to thereby provide a grid of at least one rectangle.
11. ll. Sätt att installera ett upphängt innertak innefattande stegen att installera en eller flera uppsättningar av takpaneler vid en innertaksstomme enligt något av kraven 1-9, k ä n n e t e c k n a t av att sättet ytterligare innefattar steget att installera en eller flera sekundära uppsättningar av takpaneler (31-33), varvid varje sekundär uppsättning av paneler innefattar två väsentligen rektangulära paneler uppvisande en bredd väsentligen lika med varandra, varvid summan av längden av de två panelerna hos den sekundära uppsättningen av takpaneler är definierad som den totala längden av uppsättningen av takpaneler, varvid nämnda sätt innefattar följ ande steg: i) upprättande och fastsättande av ett stödgaller (1) vid innertaksstommen enligt krav 1, varvid en sekundär rektangel uppvisande en öppen sida är försedd med nämnda profiler för K:\Patent\1 100-\l 10076100se\030207text.doc 10 15 20 25 30 522 864 15 u . - Q nu varje sekundär uppsättning av paneler som skall installeras, varvid varje sekundär öppen rektangel är försedd med en första profil och två andra profiler, varvid den första profilen är en bär-profil (N 1, N2) eller en stödprofil (M1, M2), varvid den andra profilen är av motsatt profiltyp med avseende på den första profilen, varvid profilerna bildar kanterna av var och en av nämnda sekundära öppna rektanglar innefattande stödflänsar frarnskjutande in i nämnda rektangel i ett plan definierat av nämnda rektangel, varvid antal och storlek av nämnda flänsar är tillräckliga för att uppbära den andra uppsättningen av takpaneler, varvid längden av nämnda sekundära rektangel definierad som längden av en av de andra profilema bestämd från dess kontaktpunkt med den forsta profilen till dess avslutning vid den öppna änden av den sekundära rektangeln innefattande den frarnskjutande längden av flänsama framskjutande in i nämnda sekundära rektangel i ett plan definierat av nämnda sekundära rektangel från nämnda andra profil är väsentligen lika med den totala längden av den sekundära uppsättningen av takpaneler, och varvid bredden av nämnda sekundära rektangel definierad som avståndet mellan de två andra profilema bildande motsatta kanter hos nämnda sekundära rektangel innefattande den framskjutande längden av flänsama framskjutande från de andra profilerna in i nämnda andra rektangel i ett plan definierat av nämnda andra rektangel är väsentligen lika med bredden av nämnda sekundära takpaneler, ii) installation av varje sekundär uppsättning av takpaneler i stödgallret genom anbringande av nämnda sekundära takpaneler i ett förhållande sida vid sida med varandra i den sekundära rektangeln av gallret, så att varje panel ingriper med och uppbärs av stödflänsar på de två andra profilema som bildar motsatta kanter om nämnda rektangel, och varvid en av nämnda paneler betecknad som den första ändpanelen ingriper med och uppbärs av en eller flera stödflänsar hos den första profilen bildande kanterna hos rektangeln, iii) tillslutning av nämnda en eller flera öppna sekundära rektanglar genom fastsättning av en ytterligare profil vid de avslutande ändarna av de andra profilerna.11. ll. Method of installing a suspended ceiling comprising the steps of installing one or fl your sets of roof panels at a ceiling frame according to any one of claims 1-9, characterized in that the method further comprises the step of installing one or fl your secondary sets of roof panels (31-33) , each secondary set of panels comprising two substantially rectangular panels having a width substantially equal to each other, the sum of the lengths of the two panels of the secondary set of roof panels being equal to the total length of the set of roof panels, said method comprising the following: step i) establishing and attaching a support grid (1) to the ceiling frame according to claim 1, wherein a secondary rectangle having an open side is provided with said profiles for K: \ Patent \ 1 100- \ l 10076100se \ 030207text.doc 10 15 20 25 30 522 864 15 u. - Q now each secondary set of panels to be installed, each secondary open rectangle being provided with a first profile and two second profiles, the first profile being a support profile (N 1, N2) or a support profile (M1, M2 ), the second profile being of the opposite profile type with respect to the first profile, the profiles forming the edges of each of said secondary open rectangles comprising supports projecting into said rectangle in a plane defined by said rectangle, the number and size of said ends are sufficient to support the second set of roof panels, the length of said secondary rectangle being denoted as the length of one of the second beams determined from its point of contact with the first beam to its termination at the open end of the secondary rectangle including the projecting the length of the fls projecting into said secondary rectangle in a plane de fi denied by said secondary rectangle from near said second profile is substantially equal to the total length of the secondary set of roof panels, and wherein the width of said secondary rectangle is fi equal to the distance between the two other sections forming opposite edges of said secondary rectangle including the projecting length of the fram projecting from the other sections. into said second rectangle in a plane defined by said second rectangle is substantially equal to the width of said secondary roof panels, ii) installing each secondary set of roof panels in the support grid by arranging said secondary roof panels in a side-by-side relationship in the the secondary rectangle of the grid, so that each panel engages and is supported by supports on the two other projects forming opposite edges of said rectangle, and wherein one of said panels designated as the first end panel engages and is supported by one or more of its supports. first profile forming the edges of re ktangeln, iii) closing said one or two open secondary rectangles by attaching an additional profile to the terminating ends of the other profiles.
12. Sätt enligt krav ll, k ä n n e t e c k n at av att nämnda två sekundära paneler hos en sekundär uppsättning av profiler var och en har fyra kanter uppvisande ett övre parti definierat som den del av kanten som är närmast den yta som är vänd mot innertaksstommen och ett undre parti definierat som den del av kanten som är närmast den yta som är vänd bort från innertaksstommen, varvid var och en av de sekundära panelema innefattar åtminstone två kanter vilka var och en uppvisar en framskjutande läpp vid dess undre parti framskjutande väsentligen utmed hela längden av kanten, varvid den framskjutande längden av respektive läppar i kombination med liknande läppar hos andra paneler installerade i gallret är anpassade K:\Patent\l l00-\l l0O76l00se\030207text.d0c 10 15 20 25 30 522 864 16 u o ~ | | - . n > .- till gallersystemet så läppama övertäcker gallret och därigenom gör gallret dolt när det betraktas underifrån, när det upphängda innertaket är installerat.12. A method according to claim 11, characterized in that said two secondary panels of a secondary set of profiles each have four edges having an upper portion defined as the part of the edge closest to the surface facing the ceiling frame and a lower portion defined as the portion of the edge closest to the surface facing away from the ceiling frame, each of the secondary panels comprising at least two edges each having a projecting lip at its lower portion projecting substantially along its entire length; of the edge, the projecting length of the respective lips in combination with similar lips of other panels installed in the grid being adapted K: \ Patent \ l l00- \ l l0O76l00se \ 030207text.d0c 10 15 20 25 30 522 864 16 uo ~ | | -. n> .- to the grille system so the lips cover the grille and thereby make the grille hidden when viewed from below, when the suspended ceiling is installed.
13. Sätt att installera ett upphängt innertak, k ä n n e t e c k n a t av stegen att installera en eller flera uppsättningar av innertakpaneler vid en innertaksstomme genom användning av sättet enligt något av kraven 1-9 och 11-12, vilket sätt ytterligare innefattar steget att installera en eller flera tertiära takpaneler, varvid varje tertiär takpanel uppvisar en bredd och en längd, vilket förfarande innefattar följande steg: i) upprättande och fastsättande av ett stödgaller vid innertaksstommen enligt krav l eller 10, varvid en tertiär rektangel uppvisande en öppen sida är anordnad genom nämnda profiler för varje tertiär panel som skall installeras, varvid varje tertiär öppen rektangel är anordnad genom en forsta profil och två andra profiler, varvid profilerna bildande kantema av var och en av nämnda tertiära öppna rektangel innefattar stödflänsar framskjutande in i nämnda rektangel i ett plan definierat av nämnda rektangel, varvid antal och storlek av nämnda flänsar är tillräckligt för att uppbära den tertiära uppsättningen av takpaneler, varvid längden av nämnda tertiära rektangel definierad som längden av en av de andra profilerna bestämd från dess kontaktpunkt med den forsta profilen till dess avslutning vid den öppna änden av den tertiära rektangeln innefattande den framskjutanden längden av flänsama framskjutande in i nämnda tertiära rektangel i ett plan definierat av nämnda tertiära rektangel från nämnda andra profil, är väsentligen lika med den totala längden av den tertiära profilen, och varvid bredden av nämnda tertiära rektangel är definierad som avståndet mellan de två andra profilema bildande motsatta kanter av nämnda tertiära rektangel innefattande den framskjutande längden av flänsarna framskjutande från nämnda andra profiler in i nämnda tertiära rektangel i ett plan definierat av nämnda sekundära rektangel, är väsentligen lika med bredden av nämnda tertiära panel, ii) installation av varje tertiär panel i stödgallret genom anbringande av nämnda tertiära takpaneler i den tertiära rektangeln hos gallret, så att paneler ingriper med och uppbärs av stödflänsar hos de tre profilema som bildar kantema av nämnda rektangel, och iii) tillslutning av nämnda en eller flera öppna tertiära rektanglar genom fastsättning av ytterligare en profil vid de avslutande ändarna av de andra profilema.A method of installing a suspended ceiling, characterized by the steps of installing one or more sets of ceiling panels to a ceiling frame by using the method according to any one of claims 1-9 and 11-12, which method further comprises the step of installing one or more fl your tertiary roof panels, each tertiary roof panel having a width and a length, which method comprises the following steps: i) establishing and attaching a support grid to the ceiling frame according to claim 1 or 10, wherein a tertiary rectangle having an open side is arranged through said profiles for each tertiary panel to be installed, each tertiary open rectangle being arranged through a first profile and two other profiles, the profiles forming the edges of each of said tertiary open rectangle comprising supports projecting into said rectangle in a plane defined by said rectangle. rectangle, the number and size of said fl sets being sufficient to at carrying the tertiary set of roof panels, the length of said tertiary rectangle defined as the length of one of the other profiles determined from its point of contact with the first profile to its end at the open end of the tertiary rectangle comprising the projecting length of the projecting indentation. in said tertiary rectangle in a plane defined by said tertiary rectangle from said second profile, is substantially equal to the total length of the tertiary profile, and wherein the width of said tertiary rectangle is defined as the distance between the two other profiles forming opposite edges of said tertiary rectangle comprising the projecting length of the ridges projecting from said second profiles into said tertiary rectangle in a plane de ier niered by said secondary rectangle, is substantially equal to the width of said tertiary panel, ii) installing each tertiary panel in the support grid by applying tertiary roof or in the tertiary rectangle of the grid, so that panels engage with and are supported by support flanges of the three profiles forming the edges of said rectangle, and iii) closing said one or more open tertiary rectangles by attaching another profile to the terminating ends. of the other problems.
14. Sätt enligt krav 11, k ä n n e t e c k n at av att var och en av nämnda tertiära panel har ett övre parti definierat som den del av kanten som är närmast den yta som är vänd mot innertaksstommen och ett undre parti definierat som den del av kanten som är närmast den yta som är vänd bort från innertaksstommen, varvid var och en av de tertiära panelema innefattar åtminstone två kanter vilka var och en har en framskjutande läpp i sitt undre parti K:\Patent\l 100-\1 10076 l 00se\03 0207tcxt.d0c 522 864 17 framskjutande väsentligen utmed hela längden av kanten, varvid den framskjutande längden av respektive läppar i kombination med de väsentligen likadana läppar hos andra paneler installerade i gallret är anpassade till gallersystemet, så att läpparna täcker gallret och därigenom gör gallret dolt när det betraktas underifrån och när det upphängda innertaket är installerat. K:\Patent\l l00-\1 10076100se\030207text.doc14. A method according to claim 11, characterized in that each of said tertiary panel has an upper portion de deined as the part of the edge closest to the surface facing the ceiling frame and a lower portion de deniated as the part of the edge which is closest to the surface facing away from the ceiling frame, each of the tertiary panels comprising at least two edges each having a projecting lip in its lower portion K: \ Patent \ l 100- \ 1 10076 l 00se \ Projecting substantially along the entire length of the edge, the projecting length of respective lips in combination with the substantially identical lips of other panels installed in the grille being adapted to the grille system, so that the lips cover the grille and thereby make the grille hidden. when viewed from below and when the suspended ceiling is installed. K: \ Patent \ l l00- \ 1 10076100se \ 030207text.doc
SE0200247A 2000-03-10 2002-01-29 Procedure for installing a set of roof panels SE522864C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP20000610029 EP1132540A1 (en) 2000-03-10 2000-03-10 A method of installing a set of ceiling panels
PCT/DK2001/000155 WO2001066868A1 (en) 2000-03-10 2001-03-09 A method of installing a set of ceiling panels

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0200247D0 SE0200247D0 (en) 2002-01-29
SE0200247L SE0200247L (en) 2003-03-09
SE522864C2 true SE522864C2 (en) 2004-03-09

Family

ID=8174377

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0200247A SE522864C2 (en) 2000-03-10 2002-01-29 Procedure for installing a set of roof panels

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20030182894A1 (en)
EP (1) EP1132540A1 (en)
SE (1) SE522864C2 (en)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1559846B1 (en) 2004-01-28 2009-02-04 Soft Cells A/S Panels and systems of such panels for instance for suspended ceilings
US7536836B2 (en) * 2005-01-13 2009-05-26 Roberto Felipe Moser Rossel Removable ceiling panel
CN100343459C (en) * 2005-11-22 2007-10-17 江苏海陆装饰有限公司 Marine composite rock wool ceiling splicing structure
US7765762B2 (en) * 2008-01-08 2010-08-03 Usg Interiors, Inc. Ceiling panel
IL205989D0 (en) 2010-02-16 2010-12-30 Yaakov Vakhnin Apparatus for securing ceiling panels
US9273465B1 (en) 2014-09-29 2016-03-01 Awi Licensing Company Ceiling system
CN107208419A (en) 2014-12-18 2017-09-26 阿姆斯特郎世界工业公司 Integral ceiling and lamp system
WO2017216718A1 (en) * 2016-06-14 2017-12-21 Iamec S.R.L. Prefabricated modular element for constructions
US10544586B1 (en) * 2018-05-04 2020-01-28 Ole Falk Smed Ceiling system
US10724238B1 (en) * 2018-05-04 2020-07-28 Ole Falk Smed Ceiling system
CN111851962A (en) * 2020-08-03 2020-10-30 中建八局第三建设有限公司 Synchronous lifting method for large-area ultrathin grid suspended ceiling

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2481794A (en) * 1945-02-16 1949-09-13 United States Gypsum Co Ceiling construction
US3481088A (en) * 1967-07-06 1969-12-02 Flangeklamp Corp Holddown for ceiling access panels
US3470663A (en) * 1968-05-24 1969-10-07 Tate Architectural Products Pedestal unit for access floors
IE33220B1 (en) * 1968-09-30 1974-04-17 United States Gypsum Co Support member and removable panel ceiling construction including same
US3708941A (en) * 1971-02-04 1973-01-09 Rondo Building Services Ltd Adjustable suspension systems in ceilings
US3736012A (en) * 1971-06-07 1973-05-29 Armstrong Cork Co Connection joint for a concealed ceiling suspension system
US3832816A (en) * 1972-06-05 1974-09-03 Chicago Metallic Corp Concealed grid suspended ceiling structure with simplified installation
NL8502114A (en) * 1985-07-23 1987-02-16 Lambri Bv Ceiling system.
US4922670A (en) * 1989-01-27 1990-05-08 Naka Technical Laboratory Free access floor and method of constructing the same
US5394666A (en) * 1991-10-02 1995-03-07 A. Zahner Sheet Metal Company Inverted seam roof covering system
US5261204A (en) * 1992-08-14 1993-11-16 Neff Eric S Suspended ceiling framework assembly
US5417025A (en) * 1993-01-19 1995-05-23 Armstrong World Industries, Inc. Resiliently mounted accessible tile
US5619833A (en) * 1995-01-26 1997-04-15 Neff; Eric S. Suspended ceiling system
US6108994A (en) 1998-08-12 2000-08-29 Armstrong World Industries, Inc. Ceiling panel
US6260325B1 (en) * 1999-03-17 2001-07-17 Usg Interiors, Inc. Suspended concealed grid accessible ceiling system

Also Published As

Publication number Publication date
SE0200247L (en) 2003-03-09
SE0200247D0 (en) 2002-01-29
EP1132540A1 (en) 2001-09-12
US20030182894A1 (en) 2003-10-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5906080A (en) Bracket for interconnecting a building stud to primary structural components
US6205733B1 (en) Direct mount ceiling panel grid system
EP1012420B1 (en) Building elements
US5426901A (en) Molding assembly
US3677589A (en) Field installation clip for exposed grid systems
US20140202105A1 (en) System and Method for a Supported Architectural Design
EP2240649B1 (en) Drywall backing apparatus
US5287675A (en) Wall stud assembly
US5813178A (en) Modular office furniture partition
US10900227B2 (en) Housing construction system
US4621471A (en) Base trim system for partition corners
US6691487B2 (en) Apparatus for reinforcing a portion of a metal joist adjacent an opening therethrough and methods for forming reinforced openings in metal support members
US9140435B2 (en) Method and apparatus for outlining recessed installation of a component within a surface material
NL1005145C2 (en) Mounting plate for a partition wall system.
US5893250A (en) Drop ceiling system
EP2116662B1 (en) Suspended ceiling cloud with flexible panel
US7526902B2 (en) Framing system for mounting flexible sheets
CA2855427C (en) Suspended ceiling
AU2010213961B2 (en) Mounting clip
US6298623B1 (en) Adjustable trim strip system
US5094051A (en) Wall panel mounting system
US4245442A (en) Reusable interior wall and ceiling construction system for buildings
US7096633B1 (en) Method of hanging a false cloth ceiling
US5845447A (en) Suspension ceiling system
DK141466B (en) Cable duct attachment means.

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed