SE514218C2 - Anordning vid gångjärn till motorhuvar på personbilar - Google Patents

Anordning vid gångjärn till motorhuvar på personbilar

Info

Publication number
SE514218C2
SE514218C2 SE9901868A SE9901868A SE514218C2 SE 514218 C2 SE514218 C2 SE 514218C2 SE 9901868 A SE9901868 A SE 9901868A SE 9901868 A SE9901868 A SE 9901868A SE 514218 C2 SE514218 C2 SE 514218C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
vertical
hood
hinges
bonnet
collision
Prior art date
Application number
SE9901868A
Other languages
English (en)
Other versions
SE9901868D0 (sv
SE9901868L (sv
Inventor
Mats Bjureblad
Martin Weiman
Original Assignee
Volvo Personvagnar Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Volvo Personvagnar Ab filed Critical Volvo Personvagnar Ab
Priority to SE9901868A priority Critical patent/SE514218C2/sv
Publication of SE9901868D0 publication Critical patent/SE9901868D0/sv
Publication of SE9901868L publication Critical patent/SE9901868L/sv
Publication of SE514218C2 publication Critical patent/SE514218C2/sv

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05DHINGES OR SUSPENSION DEVICES FOR DOORS, WINDOWS OR WINGS
  • E05D11/00Additional features or accessories of hinges
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B60VEHICLES IN GENERAL
  • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B60R21/00Arrangements or fittings on vehicles for protecting or preventing injuries to occupants or pedestrians in case of accidents or other traffic risks
  • B60R21/34Protecting non-occupants of a vehicle, e.g. pedestrians
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B60VEHICLES IN GENERAL
  • B60RVEHICLES, VEHICLE FITTINGS, OR VEHICLE PARTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B60R21/00Arrangements or fittings on vehicles for protecting or preventing injuries to occupants or pedestrians in case of accidents or other traffic risks
  • B60R21/34Protecting non-occupants of a vehicle, e.g. pedestrians
  • B60R2021/343Protecting non-occupants of a vehicle, e.g. pedestrians using deformable body panel, bodywork or components
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05YINDEXING SCHEME RELATING TO HINGES OR OTHER SUSPENSION DEVICES FOR DOORS, WINDOWS OR WINGS AND DEVICES FOR MOVING WINGS INTO OPEN OR CLOSED POSITION, CHECKS FOR WINGS AND WING FITTINGS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, CONCERNED WITH THE FUNCTIONING OF THE WING
  • E05Y2900/00Application of doors, windows, wings or fittings thereof
  • E05Y2900/50Application of doors, windows, wings or fittings thereof for vehicles
  • E05Y2900/53Application of doors, windows, wings or fittings thereof for vehicles characterised by the type of wing
  • E05Y2900/536Hoods
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T16/00Miscellaneous hardware [e.g., bushing, carpet fastener, caster, door closer, panel hanger, attachable or adjunct handle, hinge, window sash balance, etc.]
  • Y10T16/52Hinge
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
  • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
  • Y10T16/00Miscellaneous hardware [e.g., bushing, carpet fastener, caster, door closer, panel hanger, attachable or adjunct handle, hinge, window sash balance, etc.]
  • Y10T16/52Hinge
  • Y10T16/521Hinge including frangible or fusible portion

Description

25 30 514 218 2 Konstruktionen enligt nämnda tyska publikation har en del ytterligare väsentliga nackdelar.
Det finns exempelvis risk för att den komprimerade fiädern eller sprängladdningen, utlöses oavsiktligt , exempelvis vid en annan typ av kollision. Efter oavsiktlig utlösning är det omständligt och tidskrävande att återställa utlösningsanordningen . En ytterligare nackdel är att det finns risk för att den baktill upplyfia motorhuven förskjuts av horisontallcrafier i samband med en kollision bakåt genom vindrutan med åtföljande risk för förare och passagerare.
I den tyska publikationen 27 11 339 beskrivs en anordning , vid vilken motorhuven mitttör de bakre fástena för motorhuven lyfts uppåt i samband med en kollision vid vilken motorhuven iörskjutes bakåt. Förutom att denna publikation ej beskriver en lösning för gångjärn har konstruktionen ett flertal nackdelar förenade med att motorhuven måste törskjutas bakåt för att motorhuven baktill skall lyfias uppåt. En uppenbar nackdel är att en fotgängare som blir påkörd kan kastas med huvudet mot motorhuven vid eller i närheten av de bakre fastena utan att motorhuven desstörrinnan törskjutits bakåt, vilket medför att personens huvud slår direkt in i de hårda fástena. En ytterligare nackdel är att det finns stor risk för att motorhuven om den íörskjutes bakåt slår igenom vindrutan.
Motorhuvar på personbilar är utformade eftergivliga för kollisionsstötar uppifiån och är formade krökta och välvda olika på olika ställen för att söka skapa tillräckligt deformationsutrymme mellan motorhuven och underliggande hårda detaljer. Om motorhuven förskjuts i samband med en kollision finns ingen som helst kontroll om deformationsutrymmena under motorhuven är tillräckliga. i En liknande lösning beskrivs i det europeiska patentet EP 644 104 Bl. I denna beskrivs en lyftmekanism, som är anordnad att lyfia motorhuvens bakre ände när motorhuven törskjutes bakåt vid en kollision.
Trots att problemet, såsom framgått av ovanstående, varit känt sedan länge, har hittlills inte framkommit någon tillfiedsställande lösning. 10 15 20 25 514 218 3 Genom föreliggande uppfinning har vid en anordning av i inledningen nämnt slag åstadkommits en enkel lösning som helt eliminerar ovannämnda problem.
Anordningen enligt uppfinningen känneteclmas av att resp. gångjärn är infást i två vid gångj ärnen sammankopplade stag, att ett av dessa stag utgöres av ett dragstag, som är anordnat att uppta krafter i motorhuvens längdriktning och väsentligen hindra horisontell förskjutning av dennai samband med en kollision mellan personbilens front och ett annat objekt, såsom ett fordon eller en fotgängare, att det andra av dessa stag utgöres av ett vertikalstag, vilket är anordnat att vid en vertikal kollisionsstöt permanent deformeras under upptagande av en förutbestämd vertikallast och vilket är utformat att kunna uppta nämnda vertikallast under en förutbestämd defonnationssträcka.
Det skall påpekas att uttrycket vertikalt, som här används i beskrivning och patentkrav, skall ges en vidare mening än vad som normalt avses med detta uttryck Uttrycket användes för att beskriva att en stöt mot motorhuven kommer uppifiån. Motorhuvar på olika bilar har olika lutningar i förhållande till ett absolut vertikalplan. Vid kollision mellan en fotgängare och fronten på en personbil kommer personens huvud att träffa motorhuven i en riktning, som i förhållande till horisontalplanet understiger 90° och vanli gen är i storleksordningen 50°.
Uppfinningen skall i det följande närmare beskrivas med hänvisning till ett utföringsexempel, som visas på bifogade ritningar, varå figur 1 schematiskt visar fi-ämre halvari av en personbil i vy fiån sidan och vid kollision med en person. Figur 2 visar schematiskt i vy ovanifiån den frärnre bilhalvan enligt figur 1. Figur 3 visar schematiskt principen för lösningen enligt föreliggande uppfinning. Figur 4 visar principiellt gångj ärnsfástenas upptagande av horisontallast. Figur 5 visar gångjärnsfástena enligt figur 4 efter deformation i anslutning till en vertikalbelastning. Figur 6 visar ett utföringsexempel av en anordning enligt uppfinningen i vy fiän sidan. 10 15 20 25 30 514 218 4 I figur 1 visas hur en fotgängare , som påkörs av fironten 1 av en personbil 2 faller in över motorhuven 3. Den främre stötfångaren har på ritningen markerats med 4 och fordonets vindruta med 5.
De farligaste skadoma för en fotgängare som körs på av en personbil är de skallskador som kan uppstå då personens huvud kolliderar med motorhuven, vilken kollision sker snett uppifrån ned mot motorhuven. Var personens huvud träffar motorhuven beror givetvis på var i fronten kollisionen sker, hur bilen är konstruerad fiarntill samt hur lång personen Undersökningar av inträffade olyckor har visat att huvudet på ett barn nonnalt hamnar inom det schematiskt i figur 2 med streckade linjer markerade området 6 medan huvudet på en vuxen hamnar lägre bak och vanligen inom det schematiskt med streckade linjer markerade området 7. Själva motorhuven är konstruerad så att denna deformeras i vertikalled under upptagande av en förutbestämd vertikallast, som är vald så att denna understiger ett värde vid vilket allvarliga skallskador på personer kan uppstå.
Det är då givetvis nödvändigt att tillräckligt deformationsutryrnmen finns under motorhuven i områden där risken är stor att huvudet på en påkörd person harrmar.
Motorhuvens gångjärn är på de flesta personbilar med gångjärnen anbragta vid motorhuvens bakre del belägna i den riskzon där huvudet på en påkörd vuxen fotgängare kan stöta i.
I figur 3 har de de olika delarna på den schematiskt visade främre bilhalvan försetts med samma hänvisningsbeteclmingar som motsvarande detaljer i figur 1 och 2.
Motorhuven 3 är på ömse sidor upphängd i gångjärn 8. Dessa är infasta i två vid gångjärnet sammankopplade stag, ett dragstag 9 samt ett vertikalstag 10. De i förhållande till gångj ärnen motsatta ändarna av stagen 9, 10 är fast förbundna med hårda, bärande karossbalkar, som betecknats med ll i figur 3. Dragstagen 9 är anordnade att uppta höga horisontella krafier A på motorhuven utan att dragstagen 9 defonneras. Det är viktigt att dragstaget 9 hindrar huven att förskjutas in genom vindrutan 5. Vidare är motorhuven utformad för att ha tillräckligt deformationsutrymme till underliggande hårda delar och detta kan vara svårt att åstadkomma om en motorhuv som nonnalt är krökt och välvd olika på olika ställen inte är fixerad i längdriktriirigen. Detta gäller inte minst gârigjärnsfästena, vilka uppbär motorhuven baktill. Såsom fiarngår av ritningen uppbäres gångjärnen i 10 15 20 25 30 514 218 5 vertikalled av vertikalstagen 10 och om motorhuven tillåts att förskjutas i horisontahiktningen finns ingen som helst kontroll av vid vilken vertikal belastning vertikalstaget 10 defonneras och hur långt deformationsavståndet är mellan gångjämet och underliggande hårda karossdelar.
Syfiet med föreliggande uppfinning är såsom närrmts ovan att minska risken för allvarliga skallskador på påkörda fotgängare om personens huvud skulle hamna på eller i närheten av gångj ärnsfastena.
Principen för lösningen belyses i figur 4 och 5. Dragstaget 9 och vertikalstaget 10 är fast förbundna med en karossbalk ll. Dragstagen 9 skall förhindra horisontell förskjutning av motorhuven och dänned gångjämet 8. Vertikalstaget 10 är anordnat att vid upptagande av en vertikallast av en förutbestämd storlek deformeras i sin längdriktriing, såsom visas i figur 5. Deforrnation av vertikalstaget skall ske vid en låg vertikallast så, att kraften mot ett huvud som faller ned mot gångjärnsfástet inte blir så stor att det firms stora risk för att personen blir allvarligt skadad. Storleken på den förutbestämda vertikallasten är beroende av det tillgängliga deformationsutrymmet, dvs i utföringsexemplet enlig figur 4 och 5 på vertikalstagets 10 längd. Ju större längd som är tillgänglig mellan gångjärnsfalstet före deformation och underliggande hårda karossbalk ju mindre värde kan väljas på den förutbestämda vertikallasten, vid vilken vertikalstaget deforrneras. Avsikten är ju att helt bromsa deformationsrörelsen och uppta rörelseenergin innan gångj ärnet och därmed personens huvud stöter emot den hårda karossbalken. Optimal effekt uppnås när vertikalstaget är anordnat att deformeras likformigt och uppta den förutbestämda vertikallasten under hela defonnationslängden, dvs ju mjukare och ju längre uppbromsningssträcka desto mindre skador blir det på den påkörda fotgängarens huvud när detta stöter emot motorhuven vid eller i närheten av gångj ärnen. Den förutbestämda vertikallasten måste givetvis även anpassas till övriga hållfasthetskrav, exempelvis skall det inte finnas någon risk för att vertikalstaget deformeras när en person hoppar upp och sätter sig på motorhuven mittför en gångjärnsled.
Vid en konstruktion enligt föreliggande uppfinning är det realistiskt att vid fordonshastigheter upp till 40km/tim minska risken för allvarliga skallskador på påkörda fotgängare som efter kollision med huvudet stöter emot motorhuven vid eller i närheten av gångjärnsfästena. Den tillgängliga deformationssträckan för vertikalstaget bör då vara 10 15 20 25 30 514 218 6 i storleksordningen minst 50-100 mm, företrädesvis överstigande 70 mm och den förutbestämda vertikallasten i storleksordningen 1-5 kN, företrädesvis cirka 2kN.
Vertikalstaget skall deformeras likfonnigt och uppta den förutbestämda kraften jämnt utefter sin längd. Denna j ärrma krafcupptagning kan åstadkommas på ett flertal olika sätt.
Exempelvis kan vertikalstaget vara försett med präglingar utefter sin längd, vilka präglingar är utformade för att ge vertikalstaget en jämn deformation vid en viss förutbestämd kraft. Detta kan även åstadkommas genom att vertikalstaget utefter sin längd har varierande tjocklek och/eller är försett med urtagningar i det inre av vertikalstaget eller vid kanterna av detta.
I figur 6 visas ett utföringsexernpel på en gångjärnsinfästriing. Vertikalstaget 10 ärrakt och långsträckt och försett med en längsgående urtagning 12 och två rnidjeurtagningar 13, Vid deformation viker sig vertikalstaget utåt vid urtagningarria 13.
I figur 6 har motorhuven markerats med 3, en antydd vindruta med 5 och dragstaget med 9. Vidare har med 14 markerats det huvudislagsområde, som ger upphov till deformation av vertikalstaget. Någon bestämd utsträckning för detta område finns givetvis inte utan det beror på det aktuella belastningsfallet vid olika kollisioner.
Ovan har beskrivits ett på ritningen visat utföringsexempel av ett vertikalstag. Detta kan emellertid vara utformat på många olika sätt krökt eller vinklat. Det väsentliga är, såsom beskrivits ovan, att vertikalstaget över hela sin deformationssträcka upptar samma belastning.
En fjäder är exempelvis olämplig som vertikalstag.
Uppfinningen är ej begränsad till ovan beskrivna utföringsexempel utan ett flertal modifikationer är möjliga inom ramen för efterföljande patentkrav.

Claims (3)

514 218 PATENTKRAV
1. l. Anordning vid gângjäm till motorhuvar (3) på personbilar (2), vilken anordning är avsedd att minska skadorna på fotgängare, som blir påkörda, varvid motorhuven är av det slag , som är svängbar kring två vid motorhuvens bakre ände anbragta gångjärn (8) och varvid motorhuven (3) är anordnad att eftergivligt uppta stötar i vertikalriktningen, kännetecknad av, att resp. gångjäm är infäst i två vid gångjärnen (8) sammankopplade stag (9,10), att ett av dessa stag utgöres av ett dragstag (9), som är anordnat att uppta krafter i motorhuvens längdrikming och väsentligen hindra horisontell förskjutning av denna i samband med en kollision mellan personbilens front (1) och ett objekt, såsom ett annat fordon eller en fotgängare, att det andra av dessa stag utgöres av ett vertikalstag (10), vilket är anordnat att vid en vertikal kollisionsstöt permanent deformeras under upptagande av en förutbestämd vertikallast och vilket är utformat att kunna uppta nämnda vertikallast under en förutbestämd defonnationssträcka.
2. Anordning enligt kravet 1, kännetecknad av, att vertikalstaget (10) utgöres av ett långsträclct element, vilket är utformat att defonneras i sin längdriktning vid nänmda belastning.
3. Anordning enligt kravet 1 eller 2, känneteclmad av, att deformationssträckaii är i storleksordningen minst 50-l00mm, företrädesvis överstigande 70 mm, och att den förutbestämda vertikallasten är i storleksordningen I-SkN, företrädesvis cirka 2kN.
SE9901868A 1999-05-25 1999-05-25 Anordning vid gångjärn till motorhuvar på personbilar SE514218C2 (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9901868A SE514218C2 (sv) 1999-05-25 1999-05-25 Anordning vid gångjärn till motorhuvar på personbilar

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9901868A SE514218C2 (sv) 1999-05-25 1999-05-25 Anordning vid gångjärn till motorhuvar på personbilar
EP00931879A EP1194824B1 (en) 1999-05-25 2000-05-23 Collapsible Hood Hinge
DE60022511T DE60022511T2 (de) 1999-05-25 2000-05-23 Zusammenklappbares Scharnier einer Motorhaube
PCT/SE2000/001032 WO2000072101A1 (en) 1999-05-25 2000-05-23 Collapsible hood hinge
US09/683,116 US6543086B2 (en) 1999-05-25 2001-11-20 Collapsible hood hinge

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9901868D0 SE9901868D0 (sv) 1999-05-25
SE9901868L SE9901868L (sv) 2000-11-26
SE514218C2 true SE514218C2 (sv) 2001-01-22

Family

ID=20415703

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9901868A SE514218C2 (sv) 1999-05-25 1999-05-25 Anordning vid gångjärn till motorhuvar på personbilar

Country Status (5)

Country Link
US (1) US6543086B2 (sv)
EP (1) EP1194824B1 (sv)
DE (1) DE60022511T2 (sv)
SE (1) SE514218C2 (sv)
WO (1) WO2000072101A1 (sv)

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000069709A1 (de) * 1999-05-17 2000-11-23 Edscha Ag Fronthaubenanordnung
EP1178918B1 (de) * 1999-05-17 2003-04-09 Edscha AG Fronthaubenanordnung
WO2002072393A1 (en) * 2001-03-13 2002-09-19 Autoliv Development Ab A safety arrangement for a vehicle
GB2373218B (en) * 2001-03-13 2004-12-15 Autoliv Dev Improvements in or relating to a safety arrangement
KR100405541B1 (ko) 2001-05-18 2003-11-14 현대자동차주식회사 자동차의 후드 힌지구조
DE10132656A1 (de) * 2001-07-05 2003-01-16 Opel Adam Ag Fahrzeukarosserie mit einer nachgiebig gelagerten Fronthaube
US6712169B2 (en) * 2002-05-16 2004-03-30 Delphi Technologies, Inc. Displaceable automotive hood assembly
FR2848947B1 (fr) * 2002-12-20 2006-01-13 Pyroalliance Dispositif de securite pour soulever un capot d'un vehicule automobile en cas de collision
JP2004276885A (ja) * 2003-03-19 2004-10-07 Denso Corp 車両の歩行者保護システム
DE10342717A1 (de) * 2003-09-16 2005-04-21 Bayerische Motoren Werke Ag Anordnung einer Frontklappe an einem Fahrzeug
US8075048B2 (en) * 2004-08-31 2011-12-13 Toray Industries, Inc. Bonnet for automobile having automobiles that protects the heads of pedestrians
US7594555B2 (en) * 2004-11-17 2009-09-29 Delphi Technologies, Inc. Hood lift mechanism and method
EP1808364B1 (en) * 2006-01-16 2011-08-24 Ford Global Technologies, LLC Vehicle front interior structure
ITBO20060356A1 (it) * 2006-05-11 2007-11-12 Ferrari Spa Cerniera per un cofano anteriore di un autoveicolo
US7413049B2 (en) 2006-10-18 2008-08-19 Antolin Asp, Inc. Pedestrian protection hood lifting systems
US20080114516A1 (en) * 2006-11-15 2008-05-15 Jackson David M Inflatable pusher
DE102007023137A1 (de) * 2007-05-16 2008-11-20 Audi Ag Sicherheitseinrichtung für Fahrzeuge
US20090194348A1 (en) * 2008-01-31 2009-08-06 Faubert Robert J Automotive hood-hinge system
EP2106976B1 (en) 2008-03-31 2011-03-02 Ford Global Technologies, LLC Hood hinge
US7730990B2 (en) * 2008-05-13 2010-06-08 Honda Motor Co., Ltd. Restraint system for a hood lift device
US8336666B2 (en) * 2008-10-24 2012-12-25 Honda Motor Co., Ltd. Hood hinge
DE102009013262A1 (de) * 2009-03-14 2010-09-16 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Scharniereinrichtung für eine Frontklappe eines Kraftfahrzeugs
US8534410B2 (en) 2009-03-31 2013-09-17 Mazda Motor Corporation Pedestrian protection device for vehicle
FR2943978B1 (fr) * 2009-04-06 2013-04-26 Peugeot Citroen Automobiles Sa Dispositif d'articulation fusible pour volet arriere de vehicule
EP2380787B1 (en) * 2010-04-21 2012-10-03 Volvo Car Corporation Hinge Mechanism
DE102010035985B3 (de) * 2010-09-01 2011-09-01 Audi Ag Scharnier für ein schwenkbares Karosserieteil eines Fahrzeugs
GB2503496B (en) * 2012-06-27 2017-09-13 Aston Martin Lagonda Ltd Vehicle assembly
US8888170B2 (en) * 2013-03-06 2014-11-18 Paccar Inc Hood rear suspension system
US9121212B2 (en) * 2013-03-15 2015-09-01 Dura Operating, Llc Releasable hood hinge with positive reset
US8863879B1 (en) * 2013-07-24 2014-10-21 Nissan North America, Inc. Vehicle front end structure
KR101776374B1 (ko) * 2015-03-18 2017-09-07 현대자동차주식회사 자동차용 패시브 후드 힌지 장치
KR101734694B1 (ko) * 2015-10-26 2017-05-24 현대자동차주식회사 자동차용 패시브 후드 힌지 장치

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3643755A (en) * 1970-07-10 1972-02-22 Gen Motors Corp Closure installation
GB9108068D0 (en) * 1991-04-16 1991-06-05 Jaguar Cars Vehicle bonnets
GB9312721D0 (en) * 1993-06-19 1993-08-04 Jaguar Cars Vehicle bonnets
US5557829A (en) * 1995-03-28 1996-09-24 Chrysler Corporation Vehicle multi-link hinge flush positioning arrangement
DE19712961B4 (de) * 1997-03-27 2009-07-09 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren betreffend eine Einrichtung zum Anheben einer Frontklappe an einem Fahrzeug
US6269521B1 (en) * 1998-09-14 2001-08-07 Davis Industries Three link, plural axes hinge system for upward rotational and translational opening of a closure panel
US6415882B1 (en) * 2001-11-05 2002-07-09 Ford Global Technologies, Inc. Deployable hinge for pedestrian protection vehicle hood

Also Published As

Publication number Publication date
SE9901868L (sv) 2000-11-26
US20020026685A1 (en) 2002-03-07
EP1194824A1 (en) 2002-04-10
EP1194824B1 (en) 2005-09-07
US6543086B2 (en) 2003-04-08
DE60022511T2 (de) 2006-06-22
DE60022511D1 (de) 2005-10-13
SE9901868D0 (sv) 1999-05-25
WO2000072101A1 (en) 2000-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE514218C2 (sv) Anordning vid gångjärn till motorhuvar på personbilar
WO2015068985A1 (ko) 충돌 충격 흡수장치
CN208881746U (zh) 一种碰撞及行人保护系统总成及汽车
CN109457606A (zh) 一种具有多重缓冲结构的桥梁用防撞护栏
CN106740918A (zh) 一种轨道车辆车头防撞结构及车头
ES2436398T3 (es) Cabina deformable para vehículo con modo de deformación invertido
CN105730386A (zh) 一种具有三重吸能效果的汽车防撞梁
CN204452311U (zh) 一种设置有碰撞传感器的保险杠
CN205468916U (zh) 一种具有三重吸能效果的汽车防撞梁
CN212175476U (zh) 一种桥梁护栏防撞机构
DE10137911A1 (de) Stossfängerabstützung für verbesserten Fussgängerschutz bei Kraftfahrzeugen
KR200387087Y1 (ko) 가이드레일용 충격흡수대
CN104842908A (zh) 缓冲吸能装置以及车辆
KR100780473B1 (ko) 차량 방호 구조물
CN108749925A (zh) 一种具有碰撞缓冲功能的车架前端装置
CN215398928U (zh) 防撞梁总成、底盘和车辆
KR101355591B1 (ko) 차량용 어퍼스티프너 장치
CN209142241U (zh) 车身结构和车辆
CN214355889U (zh) 一种客车防撞结构及客车
CN211252492U (zh) 一种汽车小重叠碰撞防护吸能盒及其车辆防撞梁
CN202753903U (zh) 腿部碰撞保护装置
KR101181429B1 (ko) 충격흡수가드레일
CN207466781U (zh) 带车轮防撞的非承载式车身汽车的车架结构
CN215210765U (zh) 一种寒区ts级防阻雪可导向吸能防撞垫
CN215322864U (zh) 一种抗碰撞的前横梁总成