SE512972C2 - Reducerhylsa för en chuck med axiell verktygsinställning - Google Patents

Reducerhylsa för en chuck med axiell verktygsinställning

Info

Publication number
SE512972C2
SE512972C2 SE9702897A SE9702897A SE512972C2 SE 512972 C2 SE512972 C2 SE 512972C2 SE 9702897 A SE9702897 A SE 9702897A SE 9702897 A SE9702897 A SE 9702897A SE 512972 C2 SE512972 C2 SE 512972C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
tool
sleeve
chuck
axial
reducer
Prior art date
Application number
SE9702897A
Other languages
English (en)
Other versions
SE9702897L (sv
SE9702897D0 (sv
Inventor
Gustav Svensson
Original Assignee
Svenska Precisionsverktyg Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
Application filed by Svenska Precisionsverktyg Ab filed Critical Svenska Precisionsverktyg Ab
Priority to SE9702897A priority Critical patent/SE512972C2/sv
Publication of SE9702897D0 publication Critical patent/SE9702897D0/sv
Publication of SE9702897L publication Critical patent/SE9702897L/sv
Publication of SE512972C2 publication Critical patent/SE512972C2/sv
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=20407896&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=SE512972(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B23BTURNING; BORING
  • B23B31/00Chucks; Expansion mandrels; Adaptations thereof for remote control
  • B23B31/02Chucks
  • B23B31/10Chucks characterised by the retaining or gripping devices or their immediate operating means
  • B23B31/12Chucks with simultaneously-acting jaws, whether or not also individually adjustable
  • B23B31/20Longitudinally-split sleeves, e.g. collet chucks
  • B23B31/201Characterized by features relating primarily to remote control of the gripping means
  • B23B31/202Details of the jaws
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B23BTURNING; BORING
  • B23B31/00Chucks; Expansion mandrels; Adaptations thereof for remote control
  • B23B31/02Chucks
  • B23B31/10Chucks characterised by the retaining or gripping devices or their immediate operating means
  • B23B31/12Chucks with simultaneously-acting jaws, whether or not also individually adjustable
  • B23B31/20Longitudinally-split sleeves, e.g. collet chucks
  • B23B31/208Longitudinally-split sleeves, e.g. collet chucks with a tool positioning stop
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B23BTURNING; BORING
  • B23B2231/00Details of chucks, toolholder shanks or tool shanks
  • B23B2231/20Collet chucks
  • B23B2231/2072Jaws of collets
  • B23B2231/2075Jaws of collets of special form

Description

15 20 25 30 _35 512 972 Det har hittills inte varit möjligt att använda kända reducerhylsor i kända ställbara hydraulchuckar.
Huvudorsaken till detta är att i handeln förekommande verktyg med liten skaftdiameter även uppvisar en så liten instickslängd att den förskjutbara stången i chucken inte kan bringas i kontakt med verktygets inre ände. Det vore i och för sig tänkbart att lösa detta problem antingen genom att utforma verktyg med större instickslängd än normalt, viket skulle innebära ökade kostnader för verk- tygshållning hos användaren, eller att utforma chuckar med med större axiell rörelse hos den förskjutbara stång- en, vilket skulle fördyra dessa chuckar. Dessa lösningar är därför inte praktiskt genomförbara.
BESKRIVNING AV UPPFINNINGEN Syftet med föreliggande uppfinning har uppnåtts med en ny reducerhylsa avsedd för en chuck för axiell verktygsinställning med hjälp av ett axialställdon där axialställdonet innefattar en axiellt rörlig stång som påverkar verktygets inre ände som är införd i chucken.
Axialställdonet kan vara fristående och ingå i en separat fixtur respektive ställanordning eller vara inbyggt i chucken.
Reducerhylsan enligt uppfinningen innefattar en hylskropp som uppvisar klämorgan och har en ytterdiameter som är anpassad till chucken, och en cylinderformig verk- tygsöppning med en innerdiameter som är anpassad till det verktyg som ska fästas i chucken. Verktygsöppningen utgör en del av en genomgående öppning i hylsan, varigenom den förskjutbara stången i axialställdonet via ett mellan- stycke t ex en separat kolv, bringas i kontakt med verk- tygets inre, i hylsan befintliga ände vid en axiell verktygsinställning.
Vid användning av en reducerhylsa enligt uppfin- ningen är denna anordnad med en sådan instickslängd att hela låshylsans mantelyta står i kontakt med reducerhyl- sans mantelyta medan verktyget, som här har en mindre skaftdiameter, uppvisar en kortare instickslängd och 10 15 20 25 30 _35 2.512 972 sträcker sig ett stycke in i reducerhylsan. Den förskjut- bara stången kan därigenom tillåtas att i sitt yttersta läge skjuta in ett stycke i reducerhylsan i kontakt med mellanstycket utan risk för skador på låshylsans membran då reducerhylsan ger stöd åt hela membranet i låshylsan.
Inget hindrar dock att mellanstycket skjuter ut ett stycke vid reducerhylsans inre ände.
Ytterligare detaljer och kännetecken rörande föreliggande uppfinning framgår av beskrivningen till figurblad nedan samt av patentkraven.
BESKRIVNING TILL FIGURBLAD Uppfinningen beskrivs nedan i form av utförings- exempel i anslutning till bifogade figurblad.
Figur 1 visar en hydraulchuck sedd i en vy från sidan försedd med en reducerhylsa enligt uppfinningen.
Figur 2 visar reducerhylsan enligt figur 1 del- vis sedd i ett längdsnitt.
Figur 3 visar reducerhylsan enligt figur 1 sedd i ett längdsnitt och uppvisande ett mellanstycke i form av en axiellt förskjutbar kolv.
Figur N visar reducerhylsan enligt figur 2 och 3 sedd i en vy mot sin fria ände.
Figur 5 visar kolven till reducerhylsan sedd fristående.
Figur 6 visar en reducerhylsa i ett alternativt utförande.
Hydraulchucken 1 som visas på figurerna innefat- tar ett fäste 1.1 på ett hus 2 avsett att anslutas till en verktygsmaskin. Huset 2 uppvisar ett konformigt av- snitt 2.2 i vilket en cylinderformig låshylsa 2.3 försedd med ett elastisk membran är monterad och avsedd att genom påverkan av ett hydrauliskt tryck hålla fast ett verktyg, eller en reducerhylsa 3 försedd med ett verktyg, som inskjutits i låshylsan 2.3. ökning respektive minskning av hydraultrycket sker med hjälp av ett hydraulställdon, ej visat på figurerna, innefattande en kolv som är an- ordnad på en gängad hydraultapp försedd med ett urtag för 'Pul UU 10 15 20 25 30 35 .512 972 en t ex sexkantnyckel. Det verktyg eller den reducerhylsa 3 som placerats i låshylsan 2.3 låses fast genom inskruv- ning av hydraultappen i motsvarande gängade hål.
Såsom visas på figur 1 är huset 2 försett med ett axialställdon H som innefattar en stång H.1 som upp- visar ett kuggstångsavsnitt U.2 vilket står i förbindelse med ett på en ställaxel U.3 anordnat kugghul N.H. Ställ- axeln H.3 uppvisar vid sin yttre ände ett urtag för t ex en andra sexkantnyckel med hjälp av vilken ställaxeln U.3 och därmed kugghjulet H.H kan vridas och därmed förskjuta stången U.1.
Reducerhylsan 3, som på figur 1 visas införd i chuckens 1 främre avsnitt 2 och som också visas i detalj på figur 2 och 3, innefattar en hylskropp 3.1 med en yt- terdiameter som är anpassad till chucken 1 och en cylin- derformig verktygsöppning 3.2 med en innerdiameter som är anpassad till det verktyg som ska fästas i chucken 1.
Hylskroppen 3.1 uppvisar vid sin i chucken 1 befintliga ände ett cylinderformigt lopp 3.3 för en kolv 5 som i sin tur uppvisar dels ett kolvavsnitt 5.1 som löper i loppet 3.3, dels en från detta kolvavsnitt utskjutande tapp 5.2 med mindre diameter än kolvavsnittet 5.1 som skjuter ned i verktygsöppningen 3.2. Kolven 5 hålls rörelsebegränsad i loppet 3.3 med hjälp av en i ett spår anordnad yttre stoppring 3.5 och ett i loppet 3.3 anordnat inre säte 3.6.
Hylskroppen 3.1 är vidare försedd med fyra längsgående slitsar 3.7 och uppvisar genom dessa fyra klämbackar 3.8 som, när reducerhylsan 3 utsätts för trycket från klämhylsan 2.3, fjädrar in mot och klämmer fast verktyget i fråga. En genom slitsarna 3.7 delad fläns 3.9 är anordnad vid reducerhylsans 3 yttre, fria ände som stopporgan för hylsans införande i chucken 1.
Vid inställning av ett önskat avstånd mellan spetsen på ett verktyg och en referensyta 1.2 på chucken 1 som sträcker sig i ett plan vinkelrätt mot chuckens 1 längdriktning, placeras chucken 1 i en mätfixtur som står m; 10 15 20 25 30 _35 512 972 i förbindelse med en mätanordning som mäter avståndet från en motsvarande referensyta på fixturen. Hydraultryc- ket i chucken 1 är därvid noll genom att hydraulställdo- nets kolv skruvats ut med hjälp av den första sexkant- nyckeln. Stången N.1 är införd i sitt inre läge genom att den andra sexkantnyckeln vridits till detta läge. Verkty- get, som kan utgöras t ex av en pinnfräs, placeras i reducerhylsan 3 som dessförinnan placerats i låshylsan 2.3 och inställs till önskat axiellt läge genom vridning av ställaxeln 4.3 med hjälp av den andra sexkantnyckeln.
När önskad inställning erhållits vrids den första sex- kantnyckeln så att hydraultrycket ökar och låser fast reducerhylsan 3 med verktyget i det önskade läget i lås- hylsan 2.3.
Reducerhylsan 3 som visas på figur 6 uppvisar en verktygsöppning 3.2 som sträcker sig med en och samma diameter helt genom reducerhylsan 3 med undantag för ett spår som är upptaget i dess mantelyta för en stoppring 3.5. En kolv 5 med något mindre diameter än verktygsöpp- ningens 3.2 diameter är anordnad i denna och försedd med två friktionshöjande O-ringar 5.3 som ligger an mot verk- tygsöppningens 3.2 mantelyta. Kolven 5 kan därigenom skjutas in för hand med hjälp av verktyget vid dess in- stickning och skjutas ut med den förskjutbara stången H.1 vid inställning av verktyget. Det är i och för sig inte nödvändigt att anordna en stoppring 3.5 i verktygsöpp- ningen 3.2 men dock en praktisk åtgärd för att förhindra att kolven 5 trycks ut ur reducerhylsan 3 av misstag vid instickningen av verktyget. Stoppringen 3.5 kan alterna- tivt vara ersatt av en inskjutande krage eller en fast bricka vid änden på reducerhylsan 3. _ Det ligger inom ramen för uppfinningen att an- vända reducerhylsan enligt uppfinningen även vid en sk hylschuck försedd med en axiell inställningsanordning, vilket dock ej visas på figurerna. Vid en sådan chuck hålls verktyget fast av klämbackar som påverkas av en omgivande, axiellt förskjutbar hylsa. funna v\.(.(UO

Claims (6)

10 15 20 25 30 35 512 972 PATENTKRAV
1. Reducerhylsa för en chuck (1) med axiell verktygsinställning, vid vilken ett axiellt avstånd mellan spetsen på ett verktyg och en referensyta (1.2) på chucken (1) inställs med hjälp av ett axialställdon (H), som innefattar en axiellt rörlig stång (4.1), varvid re- ducerhylsan (3) innefattar en hylskropp (3.1) som uppvi- sar klämorgan (3.8) och har en ytterdiameter som är an- passad till chucken (1) och en cylinderformig verktygs- öppning (3.2) som är anpassad till det verktyg som ska fästas i chucken (1) och som utgör en del av en genom- gående öppning, k ä n n e t e c k n a d av att åtminstone ett mellanstycke (5) är fritt axiellt glidbart anordnat vid reducerhylsans (3) inre ände och avsett att stå i förbindelse med den rörliga stången (U.1) i axialställ- donet (U) och att överföra en axiell inställningsrörelse mellan stången (H.1) och verktygets inre ände vid verk- tygsinställningen.
2. Hylsa enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a d av att mellanstycket (5) är rörligt mellan två stopplägen (3-5, 3.6).
3. Hylsa enligt krav 1 eller 2, k ä n n e - t e c k n a d av att kolven (5) uppvisar ett kolvavsnitt (5.1) och en från detta utskjutande tapp (5.2), och att kolvavsnittet (5.1) är rörligt i ett lopp (3.3) med stör- re diameter än verktygsöppningens (3.2) diameter.
4. U. Hylsa enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a d av att mellanstycket (5) uppvisar friktionshöjande organ (5.3) som står i förbindelse med mantelytan på verktygs- öppningen (3.2) vid dess förlängning vid reducerhylsans (3) inre ände.
5. Hylsa enligt krav N, k ä n n e t e c k n a d av att de friktionshöjande organ en (5.3) utgörs av en eller flera 0-ringar.
6. Hylsa enligt krav H eller 5, k ä n n e - t e c k n a d av att ett stoppläge (3,5) är anordnat vid verktygsöppningens (3.2) inre ände.
SE9702897A 1997-08-08 1997-08-08 Reducerhylsa för en chuck med axiell verktygsinställning SE512972C2 (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9702897A SE512972C2 (sv) 1997-08-08 1997-08-08 Reducerhylsa för en chuck med axiell verktygsinställning

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9702897A SE512972C2 (sv) 1997-08-08 1997-08-08 Reducerhylsa för en chuck med axiell verktygsinställning
DE69814160T DE69814160D1 (de) 1997-08-08 1998-08-06 Futter mit axialer positioniervorrichtung
PCT/SE1998/001439 WO1999007505A1 (sv) 1997-08-08 1998-08-06 Collet for a chuck with an axial positioning device
AT98936779T AT238867T (de) 1997-08-08 1998-08-06 Futter mit axialer positioniervorrichtung
EP19980936779 EP1042097B1 (en) 1997-08-08 1998-08-06 Chuck with axial positioning device
AU85654/98A AU8565498A (en) 1997-08-08 1998-08-06 Collet for a chuck with an axial positioning device
DE1998936779 DE1042097T1 (de) 1997-08-08 1998-08-06 Spannzange für ein futter mit axialer positioniervorrichtung

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9702897D0 SE9702897D0 (sv) 1997-08-08
SE9702897L SE9702897L (sv) 1999-02-09
SE512972C2 true SE512972C2 (sv) 2000-06-12

Family

ID=20407896

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9702897A SE512972C2 (sv) 1997-08-08 1997-08-08 Reducerhylsa för en chuck med axiell verktygsinställning

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP1042097B1 (sv)
AT (1) AT238867T (sv)
AU (1) AU8565498A (sv)
DE (2) DE1042097T1 (sv)
SE (1) SE512972C2 (sv)
WO (1) WO1999007505A1 (sv)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10131352A1 (de) 2001-06-26 2003-01-09 Zoller Gmbh & Co Kg E Verfahren und Vorrichtung zum Einschrumpfen von Werkzeugen, insbesondere Zerspanungswekzeugen
DE10257226B4 (de) 2002-12-07 2014-06-12 E. Zoller GmbH & Co. KG Einstell- und Messgeräte Verfahren zum Befestigen eines Werkzeugs
EP3091406B1 (en) * 2015-05-08 2017-12-20 Sandvik Intellectual Property AB A method of determining pull-out of a cutting tool and a rotatable tool holder for a cutting tool

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3540748A (en) * 1968-05-15 1970-11-17 Buck Tool Co Adapter mechanism for unthreaded collets
US3718339A (en) * 1970-10-16 1973-02-27 Dunham Tool Co Inc Workpiece stop assembly for contracting collet chucks
US4552370A (en) * 1983-04-11 1985-11-12 Baumgartner Kenneth A Set of workpiece stops for workpiece clamping collet
SE460264B (sv) * 1988-02-19 1989-09-25 Spirex Tools Ab Verktygshaallare foer skaftfoersett verktyg
CH679463A5 (sv) * 1989-03-16 1992-02-28 Fabel Eugen

Also Published As

Publication number Publication date
EP1042097A1 (en) 2000-10-11
WO1999007505A1 (sv) 1999-02-18
AU8565498A (en) 1999-03-01
SE9702897D0 (sv) 1997-08-08
DE69814160D1 (de) 2003-06-05
DE1042097T1 (de) 2001-04-19
AT238867T (de) 2003-05-15
EP1042097B1 (en) 2003-05-02
SE9702897L (sv) 1999-02-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10076791B2 (en) Precision clamping system
CZ20023487A3 (cs) Vrtačka
US20130093148A1 (en) Centring device for centring a chuck on a rotating spindle and associated locking device
SE512972C2 (sv) Reducerhylsa för en chuck med axiell verktygsinställning
JP2007054948A (ja) ダイヤフラムチャック
AT396887B (de) Vorrichtung zur verbindung zweier maschinenteile, insbesondere zweier werkzeugteile von werkzeugmaschinen
US2456383A (en) Adjustable holder for precision indicators
US8739661B2 (en) Device for tightening and releasing clamping tools
SE463248B (sv) Spaennhylsa foer bultar vid en bultsvetsmaskin
EP0466876A1 (en) Shank for a tool
US6453751B1 (en) Device for measuring pulling-in force
SE467913B (sv) Anordning foer foerbindning av tvaa maskindelar, daer fastspaenning och radiell instaellning sker oberoende av varandra
US10022807B2 (en) Balancing adapter
US1024172A (en) Drill-chuck.
US5050896A (en) Collet stop apparatus
US3718339A (en) Workpiece stop assembly for contracting collet chucks
US2678827A (en) Clamping chuck for machine tools
SE538245C2 (sv) Hållare för skärverktyg med justerbar höjd
US2529218A (en) Collet chuck
US4702484A (en) Collet chuck with internal and external work stops
SE516545C2 (sv) Chuck
US262771A (en) Drill-chuck
SE456177B (sv) Mekanisk endlegesavkennare
KR100387682B1 (ko) 길이조절용 소켓장치
SE432548B (sv) Gengapparat med forhojt ansettningstryck

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed