SE464532B - SCREW COMPRESSOR WITH AATMINSTONE A REGULATOR - Google Patents

SCREW COMPRESSOR WITH AATMINSTONE A REGULATOR

Info

Publication number
SE464532B
SE464532B SE8500887A SE8500887A SE464532B SE 464532 B SE464532 B SE 464532B SE 8500887 A SE8500887 A SE 8500887A SE 8500887 A SE8500887 A SE 8500887A SE 464532 B SE464532 B SE 464532B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
slide
compressor
rotors
control
plate part
Prior art date
Application number
SE8500887A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE8500887L (en
SE8500887D0 (en
Inventor
S O K Hansen
A Holm
Original Assignee
Sabroe & Co As Thomas Ths
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DK97284A priority Critical patent/DK97284A/en
Application filed by Sabroe & Co As Thomas Ths filed Critical Sabroe & Co As Thomas Ths
Publication of SE8500887D0 publication Critical patent/SE8500887D0/en
Publication of SE8500887L publication Critical patent/SE8500887L/en
Publication of SE464532B publication Critical patent/SE464532B/en

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
  • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
  • F04C18/00Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids
  • F04C18/08Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing
  • F04C18/12Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type
  • F04C18/14Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type with toothed rotary pistons
  • F04C18/16Rotary-piston pumps specially adapted for elastic fluids of intermeshing-engagement type, i.e. with engagement of co-operating members similar to that of toothed gearing of other than internal-axis type with toothed rotary pistons with helical teeth, e.g. chevron-shaped, screw type

Description

464 532 nås en tillfredsställande styrning av sliden dels genom att denna är inlagrad i ett urborrat urtag som sträcker sig över något mera än 1800, varvid sliden förhindras att förskjutas i tvärriktningen in mot rotorerna, och r dels genom att sliden dessutom förhindras att vrida sig i det urborrade urtaget med hjälp av ett fast handtag som fn, är upptaget i ett längsgående bottenspår i sliden; en ren vridning av sliden i urborrningen skulle eljest kunna resul- tera i att nämnda fasettytor på sliden kommer att stöta emot en av skruvrotorerna vid den ena sidan. 464 532 a satisfactory control of the slide is achieved partly because it is mounted in a drilled recess which extends over a little more than 1800, whereby the slide is prevented from displacing in the transverse direction towards the rotors, and partly because the slide is also prevented from turning in the drilled recess by means of a fixed handle such as fn, is received in a longitudinal bottom groove in the slide; a pure rotation of the slide in the bore could otherwise result in said facet surfaces on the slide abutting one of the screw rotors on one side.

Den ifrågavarande svenska patentskriften 225.172 visar ytterligare den i kravs 1 ingress angivna ändvägg-plattdelen i kompressionskammaren. Detta är dock utan direkt samband med problematiken vad gäller tillfredsställande styrning av sliden, och det skall därför endast kortfattat nämnas, att denna ändplatta tjänar det särskilda ändamålet att bilda en plan väggdel vid rotorernas utloppsände och att härvid upp- visa den portöppning som utgör utströmningsöppning för den i skruvkompressorn komprimerade gasen. Denna utströmnings- port har ideellt en ganska komplicerad form, och det är mycket lättare att utforma portöppningen i en separat in- satsdel i stället för i själva gjutgodsämnet till kompressor- huset.The Swedish patent specification 225,172 in question further shows the end wall plate part specified in the preamble of claim 1 in the compression chamber. However, this is not directly related to the problem of satisfactory control of the slide, and it should therefore only be mentioned briefly that this end plate serves the special purpose of forming a flat wall part at the outlet end of the rotors and to show the door opening which constitutes the outflow opening for the gas compressed in the screw compressor. This outflow door non-profit has a rather complicated shape, and it is much easier to design the door opening in a separate insert part instead of in the casting material itself for the compressor housing.

Uppfinningen bygger på insikten att nämnda separata ändvägg-plattdel på ytterst fördelaktigt sätt kan användas för att ytterligare utnyttjas som ett egentligt styrelement för reglersliden, varvid den speciella och i sig ganska komplicerade anordning för att medge en vridning av sliden helt kan undvaras. Eftersom ändväggplattan redan förut är ett insatselement i kompressionskammaren kommer eller skall dennas ytterkant förlöpa mycket tätt intill rotorernas an- givna cylinderytor. Slidens eller slidernas nämnda fasett- «' ytor skall även befinna sig “mycket nära" dessa angivna cylinderytor, och just av denna orsak är det möjligt att + utnyttja ändväggplattan som en egentlig styrning för slid- fasettytan eller -ytorna, vilket endast kräver en finbear- betning av den eller de kantdelar till ändväggytan som för- 464 532 löper tvärs över slidfasettytan eller -ytorna. Då denna eller dessa fasettytor befinner sig i glidande anliggning mot ändväggplattans kant kommer sliden att vara stabili- serad både mot en generell tvärförskjutning in mot roto- rerna och mot vridning med delvis samma resultat, och det blir därför helt onödigt att säkra sliden mot vridning med hjälp av ytterligare och i sig komplicerade styrorgan.The invention is based on the insight that said separate end wall plate part can be used in an extremely advantageous manner for further use as an actual control element for the control slide, whereby the special and in itself quite complicated device for allowing a rotation of the slide can be dispensed with completely. Since the end wall plate is already an insert element in the compression chamber, its outer edge will or should extend very close to the specified cylinder surfaces of the rotors. The said facet surfaces of the slide or slides must also be located "very close" to these specified cylinder surfaces, and precisely for this reason it is possible to use the end wall plate as an actual guide for the slide facet surface or surfaces, which only requires a finbear pickling of the edge portion (s) to the end wall surface extending across the wear facet surface or surfaces, since this or these facet surfaces are in sliding abutment against the edge of the end wall plate, the slide will be stabilized both against a general transverse displacement towards the rotor and against rotation with partly the same result, and it therefore becomes completely unnecessary to secure the slide against rotation by means of additional and inherently complicated control means.

I överensstämmelse härmed är de kännetecken som an- ges i den kännetecknande delen till krav 1 särskilt ut- märkande för skruvkompressorn enligt uppfinningen.Accordingly, the features stated in the characterizing part of claim 1 are particularly characteristic of the screw compressor according to the invention.

Uppfinningen förklaras nedan närmare med hänvisning till ritningen. _ Fig. 1 är ett längdsnitt genom en skruvkompressor en- ligt uppfinningen.The invention is explained in more detail below with reference to the drawing. Fig. 1 is a longitudinal section through a screw compressor according to the invention.

Fig. 2 är ett tvärsnitt genom denna.Fig. 2 is a cross section through this.

Fig. 3 är en planvy av en i denna använd ändväggplatta.Fig. 3 is a plan view of an end wall plate used in this.

Den visade kompressorn består av ett kompressorhus 2 med en tvillingcylindrisk kammare 4 för att uppta ett par icke visade, i varandra ingripande skruvrotorer utformade enligt sedvanliga principer. Vid vänstra sidan av fig. 1 är markerad en insugningsport 6 och i högra sidan en ut- strömningsport 8 som visas med streckade linjer i fig. 2.The compressor shown consists of a compressor housing 2 with a twin-cylindrical chamber 4 for receiving a pair of non-interlocking screw rotors designed according to customary principles. At the left side of Fig. 1 a suction port 6 is marked and at the right side an outflow port 8 which is shown in broken lines in Fig. 2.

Såsom visas i både fig. 1 och 2 är nedanför den tvilling- cylindriska kompressionskammaren 4 anbragt ett par regle- ringsslider 10 och 12, nämligen i form av en yttre slid 10 som är upptagen i ett halvcylindriskt styrspår i kompressor- huset 2 och själv uppvisar ett inre styrspår av underskuren eller drygt halvcirkulär form för förskjutbar upptagning av den andra sliden 12. Den yttre sliden 10 är en kapacitets- reglerslid som samverkar med rotoröverytorna utmed inbördes åtskilda överytdelar 14. Denna slid är förskjutbar med hjälp av en kolv 16 i en styrcylinder 18, varvid dess främre ände inne under rotorerna till vänster i fig. 1 kan förskjutas mer eller mindre bort från kompressionskammarens inlopps- ände och därvid begränsa rotorernas effektiva operativa längd. Från sin styrning i kompressorhuset sträcker sig sliden 10 utanför ändväggsområdet i kompressionskammaren 4 464 552 vid dennas utströmningsände.As shown in both Figs. 1 and 2, below the twin-cylindrical compression chamber 4 is arranged a pair of control slides 10 and 12, namely in the form of an outer slide 10 which is received in a semi-cylindrical guide groove in the compressor housing 2 and itself has an inner guide groove of undercut or slightly semicircular shape for slidable receiving of the second slide 12. The outer slide 10 is a capacity control slide which cooperates with the rotor upper surfaces along mutually spaced upper surface parts 14. This slide is displaceable by means of a piston 16 in a guide cylinder 18, wherein its front end inside the rotors on the left in Fig. 1 can be displaced more or less away from the inlet end of the compression chamber and thereby limit the effective operating length of the rotors. From its guide in the compressor housing, the slide 10 extends beyond the end wall region of the compression chamber 4,464,552 at its outflow end.

Den inre sliden 12 är en slid för reglering av volym- förhållandet och den styrs från en cylinder 20. Denna slid utskjuter genom ändväggsomrâdet vid kompressionskammarens insugningsände och sträcker sig in under rotorerna fram till ett främre ändområde som vid inställning av sliden kan bringas på större eller mindre avstånd från rotorernas utströmningsände. Denna ände av sliden är utbildad med en radiell utströmningspassage 22 som vid nämnda inställning på känt sätt betingar ett fallande volymförhâllande, dvs. en mindre kompressionsgrad, ju större dess avstånd är från den axiella utströmningsporten 8. På denna slid skall i övrigt icke här offras större uppmärksamhet, eftersom den icke har särskild betydelse för uppfinningen.The inner slide 12 is a slide for adjusting the volume ratio and is controlled from a cylinder 20. This slide projects through the end wall area at the suction end of the compression chamber and extends below the rotors to a front end area which when adjusting the slide can be brought to larger or less distance from the outflow end of the rotors. This end of the slide is formed with a radial outflow passage 22 which at said setting in a known manner conditions a falling volume ratio, i.e. a smaller degree of compression, the greater its distance from the axial outflow port 8. On this slide, more attention should not be paid here, since it does not have special significance for the invention.

Såsom framgår av fig. 1 är kompressorhuset 2 av den typ i vilket kompressionskammardelen är utformad i ett stycke med husets högtrycksänddel, under det att husets lågtrycksänddel är en påmonterad, separat tillverkad detalj.As can be seen from Fig. 1, the compressor housing 2 is of the type in which the compression chamber part is formed integrally with the high pressure end portion of the housing, while the low pressure end portion of the housing is a mounted, separately manufactured part.

Denna uppbyggnad erbjuder många fördelar, men även den nackdelen att det är särskilt svårt att åstadkomma en fin- bearbetad styrning för sliden 10 vid annan bearbetning än en ren ursvarvning av styrningen, vilket naturligtvis kom- mer att gälla i lika hög grad om kompressorn endast upp- visar en enda slid. Av denna orsak skall sliden normalt _vara cirkulärcylindrisk vid den del av dess överyta som samverkar med styrningen i kompressorhuset.This construction offers many advantages, but also the disadvantage that it is particularly difficult to achieve a finely machined control for the slide 10 in other machining than a pure turning of the control, which of course will apply to the same extent if the compressor only up - shows a single slide. For this reason, the slide should normally be circular-cylindrical at the part of its upper surface which cooperates with the control in the compressor housing.

Styrningen i kompressorhuset skall sträcka sig ända fram genom kompressionskammarens ändväggsområde vid hög- trycksänden, i vilken sålunda vid nämnda bearbetning skall bildas ett helcylindriskt hål. Detta är vid många kända kompressorer en avsevärd olägenhet, eftersom man härvid måste acceptera, att utströmningsporten 8 icke låter sig utföras med endast närmelsevis ideell form och storlek, då det väggmaterial, i vilket den ideella porten skulle utformas, fullständigt avlägsnats vid utformningen av styr- ningen för sliden.The guide in the compressor housing must extend all the way through the end wall region of the compression chamber at the high-pressure end, in which a full-cylinder hole is thus formed during said machining. This is a considerable disadvantage in many known compressors, since it must be accepted here that the outflow port 8 cannot be made with only an almost non-ideal shape and size, as the wall material in which the non-profit port would be formed was completely removed in the design of the control port. the slide.

Det är dock känt, jfr. ovannämnda svenska patent- 464 532 skrift, att man för att bilda högtrycksändväggen kan an- vända en särskild plattinsats, i vilken utströmningsporten är utformad. En tillfredsställande utformning av porten kommer härvid icke endast att möjliggöras överhuvudtaget utan dessutom att vara praktiskt möjlig genom att därvid en separat plattinsats är mycket lättare bearbetbar än ett område långt inne i ett hel- eller halvmassivt stycke gjutgods. I Kompressorn enligt uppfinningen innefattar_en sådan plattinsats, vilken betecknas med 24 i fig. 1 och visas i planvy i fig. 3. Det kan vara fråga om en enkel platta eller om en exempelvis tvådelad platta, såsom visas av en lodrät mittlinje i fig. 3.However, it is known, cf. Swedish patent 464 532 mentioned above, that in order to form the high-pressure end wall, a special plate insert can be used, in which the outflow port is designed. A satisfactory design of the door will in this case not only be made possible in general but also be practically possible in that a separate plate insert is much easier to machine than an area deep inside a solid or semi-solid piece of castings. In the compressor according to the invention, such a plate insert, which is denoted by 24 in Fig. 1 and is shown in plan view in Fig. 3. It may be a single plate or, for example, a two-part plate, as shown by a vertical center line in Fig. 3. .

Denna platta är utformad med utströmningsportöpp- ningen 8 i sin ideella form.This plate is designed with the outflow port opening 8 in its non-profit shape.

Härefter skall åter nämnda slidstyrning i kompressor- huset behandlas, vilken bjuder på problem som är relativt oberoende av den ideella utformningen av utströmningsporten.After this, the said slide guide in the compressor housing will again be treated, which presents problems which are relatively independent of the non-profit design of the outflow port.

Sliden skall vara så styrd att den sedd från rotorerna bil- dar en helt fast, om än axiellt förskjutbar väggdel till kompressorkammaren, dvs. slidens mot rotorerna vända över- ytdel eller -delar skall förbli belägna utomordentligt tätt intill den eller de samverkande rotoryttersidorna, men utan möjlighet till radiell förskjutning till anliggning mot dessa. Det rör sig här om extremt fina toleranser.The slide must be so controlled that it, seen from the rotors, forms a completely fixed, albeit axially displaceable wall part to the compressor chamber, ie. the upper surface part or parts of the slide facing the rotors must remain located extremely close to the cooperating rotor outer surface (s), but without the possibility of radial displacement for abutment against them. These are extremely fine tolerances.

En generell förskjutning av sliden in mot rotorerna kan såsom visas i nämnda svenska patentskrift motverkas genom att sliden är inlagrad i ett styrspâr, vars tvärsnitt sträcker sig över mer än 1800, men kvar står därvid att sliden kommer att vara vridbar i det i övrigt cirkulär- cylindriska styrspåret. Vid en sådan vridning kommer den eller de fasettytor på sliden som samverkar med en eller båda rotorerna att förskjutas in mot rotoröverytan vid den ena sidan eller kanten till den eller de aktuella fasettytorna, och det har därför varit - och är - av avgö- rande betydelse att tillförsäkra att sliden i det cirkulär- cylindriska styrspåret säkras mot att kunna vrida sigf 464 532 Detta göres traditionellt - som även visas detaljerat i nämnda svenska patentskrift - genom att utforma sliden med ett längsgående, smalt styrspår, i vilket ingriper en fast styrtapp som är utstående från styrspårets vägg.As shown in the Swedish patent specification, a general displacement of the slide towards the rotors can be counteracted by the slide being mounted in a guide groove, the cross section of which extends over more than 1800, but it remains that the slide will be rotatable in the otherwise circular manner. cylindrical guide groove. In such a rotation, the facet surface (s) on the slide which cooperate with one or both rotors will be displaced towards the rotor upper surface at one side or the edge of the facet surface (s) in question, and it has therefore been - and is - of decisive importance to ensure that the slide in the circular-cylindrical guide groove is secured against being able to turn sigf 464 532 This is traditionally done - which is also shown in detail in the said Swedish patent specification - by designing the slide with a longitudinal, narrow guide groove, which engages a fixed guide pin which is protruding from the wall of the guide track.

Till följd av de med nödvändighet fina toleranserna med hänsyn till slidens rörlighet i tvärled skall även detta traditionella styrsystem utföras med mycket stor noggrann- het, vilket i praktiken är dyrbart.Due to the necessarily good tolerances with regard to the sliding mobility of the slide in the transverse direction, this traditional control system must also be carried out with very high accuracy, which in practice is expensive.

Vid uppfinningen bortses fullständigt från denna traditionella besvärliga form av vridsäkring av sliden genom att man utnyttjar den enkla omständigheten, att sliden sett i riktning in mot rotorn eller rotorerna kom- mer att kunna stabiliseras fullständigt genom att slidens därmed samverkande fasettyta eller -ytor kan befinna sig i styrande anliggning mot motsvarande kantomrâden till den nämnda insatsplattan, som i förväg sträcker sig utmed dessa fasettytdelar sett i dessas tvärriktning. Skillnaden kommer endast att vara att de aktuella kantomrâdena till insatsplattan skall finbearbetas för styringrepp med slid- fasetten eller -fasetterna, under det att de eljest hade kunnat lämnas obearbetade eller endast grovbearbetade med ett någotsånär tätande förlopp utmed slidens fasettytdelar.The invention completely ignores this traditionally cumbersome form of torsional protection of the slide by utilizing the simple fact that the slide seen in the direction of the rotor or rotors will be able to be completely stabilized by the fact that the facet surface or surfaces of the slide cooperating therewith may be located. in guiding abutment against the corresponding edge areas of the said insert plate, which in advance extends along these facet surface parts seen in their transverse direction. The difference will only be that the relevant edge areas of the insert plate must be finely machined for guide engagement with the slide facet or facets, while otherwise they could have been left unworked or only roughly machined with a somewhat sealing process along the facet surface parts of the slide.

Vid de avsedda fina toleranserna är emellertid ett sådant "någotsånär tätande förlopp" icke alls detsamma som ett egentligt mekaniskt styringrepp, oavsett om den avsedda skillnaden är mycket liten, och det skall därvid även kon- stateras att vid konstruktionen enligt den svenska patent- skriften framhäves en separat och traditionell vridnings- säkring för sliden som helt kan undvikas vid uppfinningen.With the intended fine tolerances, however, such a "somewhat sealing process" is not at all the same as an actual mechanical control intervention, regardless of whether the intended difference is very small, and it should also be noted that in the construction according to the Swedish patent specification a separate and traditional anti-rotation device for the slide which can be completely avoided in the invention.

En lika god vridningssäkring uppnås genom uppfinningen på långt enklare sätt endast genom en finbearbetning av de aktuella kantomrâdena till insatsplattan, och denna bearbet- ning är i själva verket lätt att utföra, eftersom det rör sig om en separat bearbetbar plattinsatsdel.An equally good rotation protection is achieved by the invention in a much simpler way only by a fine machining of the actual edge areas to the insert plate, and this machining is in fact easy to carry out, since it is a separately machinable plate insert part.

Claims (1)

1. 464 532 Patentkrav Skruvkompressor av det slag som är försedd med åt- minstone en reglerslid (10) lagrad i en styrning i komp- ressorhuset (2) och stabiliserad mot rörelse tvärs dess förskjutningsriktning, och där kompressionskammarens (4) ändvägg består av en eventuellt tvådelad, inmonterad plattdel (24), som är separat utformad med utskärningar som utgör utströmningsportöppningar (8), varvid kompessor- huset (2) är utformat i gjutgods med kompressorns rotorhus och utloppsänddel utformade i ett stycke, k ä n n e- t e c k n a d av att nämnda ändplattdel (24) dessutom utgör ett stabiliseringsorgan för reglersliden (10), var- vid det kantområde till ändplattdelen (24), som i slidens tvärriktning sträcker sig utmed slidens (12) mot skruv- rotorerna vända överyta (14), är finbearbetat till styr- ingrepp med denna överyta.Claim compressor of the type provided with at least one control slide (10) mounted in a guide in the compressor housing (2) and stabilized against movement across its direction of displacement, and wherein the end wall of the compression chamber (4) consists of a optionally two-part, mounted plate part (24), which is separately formed with cut-outs which form outflow port openings (8), the compressor housing (2) being formed in castings with the compressor rotor housing and outlet end part formed in one piece, characterized by that said end plate part (24) further constitutes a stabilizing means for the control slide (10), wherein the edge area of the end plate part (24), which in the transverse direction of the slide extends along the upper surface (14) facing the screw rotors (12), is finely machined. to control intervention with this upper surface.
SE8500887A 1984-02-24 1985-02-22 SCREW COMPRESSOR WITH AATMINSTONE A REGULATOR SE464532B (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK97284A DK97284A (en) 1984-02-24 1984-02-24 SCREW COMPRESSOR WITH SLIDERS FOR REGULATING THE CAPACITY AND VOLUME RATIO

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE8500887D0 SE8500887D0 (en) 1985-02-22
SE8500887L SE8500887L (en) 1985-08-25
SE464532B true SE464532B (en) 1991-05-06

Family

ID=8099568

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE8500887A SE464532B (en) 1984-02-24 1985-02-22 SCREW COMPRESSOR WITH AATMINSTONE A REGULATOR

Country Status (5)

Country Link
JP (1) JPS60209683A (en)
DE (1) DE3505919A1 (en)
DK (1) DK97284A (en)
GB (1) GB2156438B (en)
SE (1) SE464532B (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998017915A1 (en) * 1996-10-15 1998-04-30 Sabroe Refrigeration A/S A screw compressor with adjustment slide means

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4610612A (en) * 1985-06-03 1986-09-09 Vilter Manufacturing Corporation Rotary screw gas compressor having dual slide valves
US4678406A (en) * 1986-04-25 1987-07-07 Frick Company Variable volume ratio screw compressor with step control
JPH0762477B2 (en) * 1986-07-01 1995-07-05 株式会社日立製作所 Screen compressor
AT516440T (en) * 2005-12-12 2011-07-15 Johnson Controls Denmark Aps SCREW COMPRESSOR
DK200600628A (en) * 2006-05-04 2007-11-05 Johnson Controls Denmark Aps Rotor end plates, preferably for a screw compressor
JP4670729B2 (en) * 2006-05-08 2011-04-13 株式会社デンソー Gas compressor
EP2287444A1 (en) * 2009-08-19 2011-02-23 Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. Rotary screw compressor with improved volume ratio regulation means
CN102465880A (en) * 2010-11-04 2012-05-23 上海汉钟精机股份有限公司 Volume ratio adjusting mechanism of spiral compressor

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO117317B (en) * 1964-03-20 1969-07-28 Svenska Rotor Maskiner Ab
JPS4417405Y1 (en) * 1967-10-04 1969-07-28
SE366375B (en) * 1972-06-30 1974-04-22 Stal Refrigeration Ab
DE3221849A1 (en) * 1982-06-09 1983-12-15 Aerzener Maschinenfabrik Gmbh, 3251 Aerzen SCREW COMPRESSOR

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998017915A1 (en) * 1996-10-15 1998-04-30 Sabroe Refrigeration A/S A screw compressor with adjustment slide means
US6227834B1 (en) 1996-10-15 2001-05-08 Sabroe Refrigeration A/S Screw compressor with adjustment slide means

Also Published As

Publication number Publication date
DE3505919A1 (en) 1985-09-05
GB2156438B (en) 1988-04-27
SE8500887L (en) 1985-08-25
DK97284A (en) 1984-03-05
DK97284D0 (en) 1984-02-24
GB8504455D0 (en) 1985-03-27
SE8500887D0 (en) 1985-02-22
JPS60209683A (en) 1985-10-22
GB2156438A (en) 1985-10-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE464532B (en) SCREW COMPRESSOR WITH AATMINSTONE A REGULATOR
DE3422573A1 (en) MICROPROCESSOR CONTROL OF THE COMPRESSION AT FULL LOAD IN A SCREW ROTATION COMPRESSOR ACCORDING TO THE DRIVE MOTOR CURRENT
SE430710B (en) DEVICE FOR CONTROL OF CAPACITY AND INTERNAL COMPRESSION IN SCREW COMPRESSORS DEVICE FOR CONTROL OF CAPACITY AND INTERNAL COMPRESSION IN SCREW COMPRESSORS
KR20030053465A (en) Arrangement for lubricating bearing surfaces of a tool of a hydraulic impact hammer
US4652223A (en) Roots compressor for compressing of gaseous media
KR890002549A (en) Oscillating plate type compressor with variable displacement mechanism
CA1061643A (en) Pump, especially for conveying construction materials
EP3754200B1 (en) Scroll vacuum pump and assembly method
US4770616A (en) Variable vane-type pump
KR960011136A (en) Reciprocating Compressor
EP1438509B1 (en) Screw compressor assembly and method
DE1934448C2 (en)
JPS59115492A (en) Nonlubricating type screw compressor
WO1992020924A1 (en) A rotary displacement compressor and a method for regulating a rotary displacement compressor
EP1593852B1 (en) Centrifugal pump and lubrication method for its spherical bearing
US1270872A (en) Rotary pump.
SE439042B (en) SCREW PUMP WITH CONTROL DEVICE
EP0233531A1 (en) Combustible supply system for a rotary piston motor
DE1805276C3 (en) Control device on a fuel injection pump for internal combustion engines
JPH025770A (en) Variable capacity compressor with swinging plate
JPS57171086A (en) Piston pump
WO1996013665A1 (en) Vane pump
DE3322549A1 (en) Vane cell pump with variable delivery stroke for hydraulic operating media, especially of motor vehicles
JPH0692793B2 (en) Variable discharge vane pump
DE1751166A1 (en) Compressor for refrigeration equipment

Legal Events

Date Code Title Description
NAL Patent in force

Ref document number: 8500887-8

Format of ref document f/p: F