SE461890B - mop Frames - Google Patents

mop Frames

Info

Publication number
SE461890B
SE461890B SE8700244A SE8700244A SE461890B SE 461890 B SE461890 B SE 461890B SE 8700244 A SE8700244 A SE 8700244A SE 8700244 A SE8700244 A SE 8700244A SE 461890 B SE461890 B SE 461890B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
fastening
groove
mop
spring
locking
Prior art date
Application number
SE8700244A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE8700244D0 (en
SE8700244L (en
Inventor
K A Olofsson
Original Assignee
Electrolux Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Electrolux Ab filed Critical Electrolux Ab
Priority to SE8700244A priority Critical patent/SE461890B/en
Publication of SE8700244D0 publication Critical patent/SE8700244D0/en
Publication of SE8700244L publication Critical patent/SE8700244L/en
Publication of SE461890B publication Critical patent/SE461890B/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47L13/00Implements for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
  • A47L13/10Scrubbing; Scouring; Cleaning; Polishing
  • A47L13/20Mops
  • A47L13/24Frames for mops; Mop heads
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
  • B25GHANDLES FOR HAND IMPLEMENTS
  • B25G1/00Handle constructions
  • B25G1/06Handle constructions reversible or adjustable for position
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
  • B25GHANDLES FOR HAND IMPLEMENTS
  • B25G3/00Attaching handles to the implements
  • B25G3/02Socket, tang, or like fixings
  • B25G3/06Socket, tang, or like fixings with multiple socket, e.g. T-socket

Description

461 890 14 resp. 15 och fästes genom att trådfjädrarna 20 resp. 21 pressar moppgarnet in ispåren 18 resp. 19. 461 890 14 resp. 15 and fastened by the wire springs 20 resp. 21 presses the mop yarn in the ice tracks 18 resp. 19.

Parallellt med den främre och bakre kanten 14 resp. 15 och mitt på plattan löper ytterligare två uppstickande L-formade profiler 25 resp. 26 så att det bildas ett spår 27. I detta spår 27 löper en fästanordning 28 som innefattar en fjäderhållare 29 vilken svängbart upptar en trådfjäder 30. Trådfjädern 30 har en första arm 31 som sträcker sig huvudsakligen parallellt med spåret 27 och kan införas och kvarhållas i detta genom att dess yttre ände är format som en hake 32. Trådfjädern har även en andra arm 33 som är försedd med en 90° ombockning så att den yttre änden av den andra armen sträcker sig tvärs över spårets bredd och under den första armen 31. I den visade positionen är den andra armen 33 placerad i en i profilen 25 befintlig urtagning 34 och låser därvid fästanordningen mot rörelse i spårets 27 längdriktning.In parallel with the front and rear edge 14 resp. 15 and in the middle of the plate runs two more protruding L-shaped profiles 25 resp. 26 so that it a groove 27 is formed. In this groove 27 runs a fastening device 28 which comprises a spring holder 29 which pivotally receives a wire spring 30. The wire spring 30 has a first arm 31 extending substantially parallel to the groove 27 and can be inserted and retained in it by its outer end being shaped as a hook 32. The wire spring also has a second arm 33 which is provided with a 90 ° bending so that the outer end of the other arm extends across the width of the groove and below the first arm 31. In the position shown, it is the second arm 33 is placed in a recess 34 present in the profile 25 and thereby locks the fastening device against movement in the longitudinal direction of the groove 27.

Genom att föra ut den första armen 31 från spåret 27 och svänga den uppåt släpper den andra armen 33 kontakten med urtagningen 34 varefter fäst- anordningen 28 kan föras längs spåret 27. Fästanordningen kan därvid föras åt vänster i fig. 1 till ett läge i närheten av spårets ände varvid den andra armen 33 efter nedpressning av trådfjädern 30 i spåret 27 låses i en urtagning 35.By extending the first arm 31 from the groove 27 and pivoting it upwards, the second arm 33 releases the contact with the recess 34, after which the fastening the device 28 can be moved along the groove 27. The fastening device can then be guided to the left in Fig. 1 to a position near the end of the groove with the other the arm 33 after pressing the wire spring 30 in the groove 27 is locked in a recess 35.

Fästanordningen innefattar dessutom en övre del 36 vilken via en univer- sialled är infäst i en skafthållare 37. Denna universialled består av en bockad stång vars nedre del utgöre en axel 38 som är svängbart infäst i ett i den övre delen 36 befintligt cylindriskt hål som är parallellt med spåret 27. Axeln38 kvarhålles med hjälp av en låsbricka 39. Även stångens övre del är utformad såsom en axel 40 som är infäst i skafthållaren 37 så att axeln 40 är vinkelrät mot axeln 38. Skafthållaren kan medelst fjädrande låsorgan 41 infästas i ett icke visat skaft.The fastening device further comprises an upper part 36 which via a universal sialled is attached to a shaft holder 37. This universal joint consists of a bent rod whose lower part forms a shaft 38 which is pivotally attached to one in the upper the part 36 existing cylindrical hole which is parallel to the groove 27. The shaft38 is retained by means of a locking washer 39. The upper part of the rod is also designed such as a shaft 40 which is attached to the shaft holder 37 so that the shaft 40 is perpendicular against the shaft 38. The shaft holder can be fastened to one by means of resilient locking means 41 shaft not shown.

Genom att föra fästanordningen från sitt centrala till sitt yttre läge når således moppen betydligt längre in under låga föremål vid städning av golv.By moving the fastening device from its central to its outer position reaches thus the mop is much further in under low objects when cleaning floors.

Det skall framhållas att det givetvis är möjligt att inom uppfinningens ram använda andra typer av infästningsanordningar för att ernå den avsedda effekten. Exempelvis är det möjligt att använda en gångled som arbetar med två olika infästningspunkter för att uppnåt detta resultat.It should be emphasized that it is of course possible that within the scope of the invention frame use other types of fasteners to achieve the intended the effect. For example, it is possible to use a hinge that works with two different attachment points to achieve this result.

Det är likaså möjligt att ersätta den i figurerna visade plattan med ett trådstativ på vilken är anbringad organ för att flytta infästningspunkten.It is also possible to replace the plate shown in the figures with one wire stand on which is mounted means for moving the point of attachment.

Claims (5)

  461 890 Patentkrav461,890 Patent claims
 1. l. Moppstativ innefattande en huvudsakligen i ett horisontalplan liggande fästdel för ett moppgarn eller dylikt varvid fästdelens längd avsevärt överstiger dess bredd och varvid fästdelen har en skaftinfästningsanordning som är så an- ordnad i fästdelen att infästningspunkten kan förflyttas i fästdelens längdriktning och varvid anordningen (28) innefattar ett på skaftet anbringas glidstycke som kan föras mellan ett centralt läge på fästdelen (10) och åtminstone ett läge i närheten av fästdelens sidokanter (12, 13), k ä n n e t e c k n a t d ä r a v, att glidstycket är försett med en fjäderbelastad spärrmekanism med vars hjälp det kan låsas ide olika lägena på fästdelen.A mop frame comprising a fastening part for a mop yarn or the like lying substantially in a horizontal plane, the length of the fastening part considerably exceeding its width and the fastening part having a shaft fastening device so arranged in the fastening part that the fastening point can be moved in the longitudinal direction of the fastening member. comprises a sliding piece mounted on the shaft which can be moved between a central position on the fastening part (10) and at least one position near the side edges (12, 13) of the fastening part, characterized in that the sliding piece is provided with a spring-loaded locking mechanism by means of it can be locked in different positions on the mounting part.
 2. 2. Moppstativ enligt patentkravet l, k ä n n e t e c k n a t d ä r a v, att fästdelen (10) har formen 'av en platta med ett längsgående spår (27) varvid spärrmekanismen innefattar en fjäder (30) som i sitt spärrande läge vilar i spåret (27) och därmed pressar ett låsande organ (33) mot en på plattan befintlig urtagning (34).Mop stand according to claim 1, characterized in that the fastening part (10) is in the form of a plate with a longitudinal groove (27), the locking mechanism comprising a spring (30) which in its locking position rests in the groove (27) and thereby a locking member (33) is pressed against a recess (34) present on the plate.
 3. 3. Moppstativ enligt patentkravet 2, k ä nnetecknatd ä rav, att nämnda fjäder har en hake (32) med vars hjälp fjädern kan spärras i spåret (27). Mop stand according to claim 2, characterized in that said spring has a hook (32) by means of which the spring can be locked in the groove (27).
 4. 4. Moppstativ enligt något av patentkraven 2 eller 3, k ä nnetecknatd ä rav, att fjädern (30) är integrerad med det låsande organet (33) och är svängbart infäst i glidstycket. A mop stand according to any one of claims 2 or 3, characterized in that the spring (30) is integrated with the locking member (33) and is pivotally attached to the slider.
 5. 5. Moppstativ enligt något av patentkraven 1 till 4, k ä n n e t e c k n a t d ä r a v, att spåret bildas av två från fästdelen (10) uppstickande motstående parallella L-formade profiler.Mop stand according to one of Claims 1 to 4, characterized in that the groove is formed by two opposite parallel L-shaped profiles projecting from the fastening part (10).
SE8700244A 1987-01-22 1987-01-22 mop Frames SE461890B (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8700244A SE461890B (en) 1987-01-22 1987-01-22 mop Frames

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8700244A SE461890B (en) 1987-01-22 1987-01-22 mop Frames
DK016788A DK168320B1 (en) 1987-01-22 1988-01-14 Holds for a swab head
AT88850013T AT64287T (en) 1987-01-22 1988-01-14 Wiper head carrier.
EP88850013A EP0277102B1 (en) 1987-01-22 1988-01-14 Sweeper head support
ES88850013T ES2023715B3 (en) 1987-01-22 1988-01-14 Sweep head support.
DE8888850013A DE3863183D1 (en) 1987-01-22 1988-01-14 Wiper head carrier.
FI880264A FI85100C (en) 1987-01-22 1988-01-21 mop Frames
NO880253A NO170715C (en) 1987-01-22 1988-01-21 Holder for abrasive cloth

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE8700244D0 SE8700244D0 (en) 1987-01-22
SE8700244L SE8700244L (en) 1988-07-23
SE461890B true SE461890B (en) 1990-04-09

Family

ID=20367256

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE8700244A SE461890B (en) 1987-01-22 1987-01-22 mop Frames

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP0277102B1 (en)
AT (1) AT64287T (en)
DE (1) DE3863183D1 (en)
DK (1) DK168320B1 (en)
ES (1) ES2023715B3 (en)
FI (1) FI85100C (en)
NO (1) NO170715C (en)
SE (1) SE461890B (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009157862A1 (en) * 2008-06-26 2009-12-30 Altun Oemer Mop head with attachment part
CN103096776A (en) * 2010-04-12 2013-05-08 瑞典卫生技术有限公司 Displaceable attachment

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE8903241D0 (en) * 1989-10-03 1989-10-03 Electrolux Ab mop Frames
ES2237339A1 (en) * 2004-12-21 2005-07-16 Manufacturas Del Hilo Cali, S.L. Cleaning accessory, has fixation unit whose center part is connected with bracket, three longitudinal channels positioned on ends of fixation unit, and profile piece provided on top face

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2514571A (en) * 1946-10-04 1950-07-11 Itsa Mfg Co Transversely adjustable tongue and groove interfitting brush holder clamp
US3050762A (en) * 1957-08-26 1962-08-28 Ballinger Wallace Atkinson Mophead holder having a universal joint and also capable of pivotal movement restrained along a vertical plane
GB1033933A (en) * 1963-04-30 1966-06-22 Progress Universal Ltd Improvements in or relating to cleaning mops
DE2611683C3 (en) * 1976-03-19 1980-01-31 Coronet-Werke Heinrich Schlerf Gmbh, 6948 Wald-Michelbach
DE2731432A1 (en) * 1977-07-12 1979-01-25 Erich Kleesattel Swivel-mounted work head for floor cleaning tools - has rotary connection allowing cleaning in inaccessible corners

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009157862A1 (en) * 2008-06-26 2009-12-30 Altun Oemer Mop head with attachment part
CN103096776A (en) * 2010-04-12 2013-05-08 瑞典卫生技术有限公司 Displaceable attachment
CN103096776B (en) * 2010-04-12 2016-02-17 瑞典卫生技术有限公司 Displaceable annex

Also Published As

Publication number Publication date
NO170715B (en) 1992-08-17
FI880264A0 (en) 1988-01-21
DE3863183D1 (en) 1991-07-18
FI85100C (en) 1992-03-10
SE8700244L (en) 1988-07-23
DK168320B1 (en) 1994-03-14
EP0277102A2 (en) 1988-08-03
FI880264D0 (en)
EP0277102B1 (en) 1991-06-12
DK16788A (en) 1988-07-23
AT64287T (en) 1991-06-15
NO880253D0 (en) 1988-01-21
DK16788D0 (en) 1988-01-14
FI880264A (en) 1988-07-23
ES2023715B3 (en) 1992-02-01
SE8700244D0 (en) 1987-01-22
NO880253L (en) 1988-07-25
FI85100B (en) 1991-11-29
EP0277102A3 (en) 1988-12-07
NO170715C (en) 1992-11-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5580139A (en) Device for fixing a drawer extension mechanism
JP2514716Y2 (en) Clothes hanger
US4358123A (en) Attachment for a ground traversing device and/or a ground traversing device
US4169297A (en) Cleaning-implement handle securing means
US6032378A (en) Hand tool for hanging pictures
US4111416A (en) Exerciser
US2985311A (en) Tie rack
US4203175A (en) Slipper holder
US4006513A (en) Runner wheel support
US5011030A (en) Fastening member for a curtain telescopic rod
DE2633258C2 (en)
US2841353A (en) Hook fastener
EP0172183B1 (en) Toe piece for a safety ski-binding
US2144140A (en) Clamping device
US3550891A (en) Adjustable shelf bracket
US4802644A (en) Blind headrail bracket
EP0217073A1 (en) Cross-country ski binding
FI62017B (en) Loeprulle speciellt styrrulle med laosanordning
FR2438990A1 (en) Ergonomic chair
US20030094554A1 (en) Caster mounting bracket
US2612273A (en) Supplementary fixture support
US3826160A (en) Ear tag clamping tool
US4282735A (en) Brake for sheet metal or the like
US3104895A (en) Clip board with supporting and attaching means
US3741512A (en) Self-leveling dispenser

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed

Ref document number: 8700244-0

Effective date: 19920806

Format of ref document f/p: F